Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl , beslutande: C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: FP S Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare S Odd Malmberg S Håkan Andersson Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Göran Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (13) 32 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 11 mars 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Vd har i uppgift att beställa 50 exemplar av en antikvarisk rapport från Riksantikvarieämbetet för Rydal till kommunfullmäktiges sammanträde i april. Vd har gjort beställningen och inväntar den antikvariska rapporten. Det har beslutats om extern värdering av fastigheten i Lockö, Hyssna. Vd planerar att en extern värdering genomförs före sommaren. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (13) 33 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att för en hyresgäst som tidigare har beslutats i konkurs har besked lämnats från konkursförvaltaren. Konkursen lämnar inte någon utdelning. För en hyresgäst har Kronofogden meddelat utslag där hyresgästen är förpliktigad att inbetala kr inkl ränta och kostnader. Någon inbetalning har ännu inte gjorts. Ytterligare två hyresgäster resterar med hyra, vilket förefaller ha att göra med att det nyligen varit månadsskifte. Hyresfakturorna förväntas bli inbetalda. b) Meddelande Årsredovisningen är undertecknad av bolagets revisorer och har tryckts upp i 120 kopior. Ett exemplar av årsredovisningen delas ut till respektive styrelseledamot.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (13) 34 Hyresavtal med Marks kommun Vd redovisar beslut från kommunstyrelsen i Marks kommun gällande hyresavtal för Rydalsfastigheten. En kopia av beslutet delas ut vid mötet. I beslutet anges att Marks kommun ska ingå avtal med Marks Fastighets AB om att hyra kontorslokaler i Rydalsfastigheten. I beslutet anges också att kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att upplånings- och borgensramar för Marks Fastighets AB ska utökas till 40 mnkr. Vid kommunstyrelsens möte diskuterades miljöaspekter för projektet. Kommunstyrelsens beslut är att hyresavtalet ska innehålla villkor om att Marks Fastighets AB ska säkerställa inomhusmiljön. Vd har för avsikt att kontakta SP för att få bra inomhusmiljön efter ombyggnationen. Vd anser det viktigt att det blir en tydlig motpart från Marks kommun att diskutera med. Det är den blivande hyresgästen som måste göra en beställning av arbetet, t ex hur kontoren ska se ut. Vd redovisar en kostnadsjämförelse mellan att Marks kommun hyr kontorslokaler i Rydalsfastigheten och att kommunen fortsätter hyra i Kinnaström. Teknik- och serviceförvaltningen för en förhandling med fastighetsägaren i Kinnaström. Vd presenterar ett första förslag till hyresavtal med ritningar. I avtalet ingår inte markarbeten utvändigt, inte heller arkiv eller omklädningsrum. Ann Iberius-Orrvik ställer fråga om iordningsställande av parkeringsplatser kan ingå i särskilda bestämmelser i kontraktet. Vd anser att markarbeten kan ingå i kontraktet, men också att det är viktigt att klargöra vad som är exkluderat i kontraktet och som alltså kan vara en tillkommande kostnad för hyresgästen. Standarden på byggnationen måste hamna på rätt nivå. Tommy Västerteg ställer fråga vad som sker om byggkostnaden blir högre än beräknat. Vd svarar att det då kan bli ett förlustprojekt - det finns en risk i projektet. Göran Andersson anser att det behövs en klausul för att tydliggöra vad som sker om hyresgästen ställer nya krav efter byggnationen. Vd lyfter frågan hur arbetet ska fortsätta efter beslutet i kommunfullmäktige den 23 april och föreslår att information mejlas till styrelsens ledamöter. Före beslutet i kommunfullmäktige finns ingen anledning att färdigställa kontraktet. Vd har för avsikt att presentera ett förslag till kontrakt vid mötet den 6 maj. Ann Iberius-Orrvik lyfter frågan om projektledare/byggnadsingenjör. Vd undersöker vilka möjligheter som finns. Det kan därutöver behövas en upphandling av konsult. Beslut Vd lämnar information i ärendet löpande via mejl till styrelsens ledamöter.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (13) 35 Genomgång av hyresgästenkäten Vd presenterar hyresgästenkät som utförts av Wikner & Co. Enkätens olika frågor och svar redovisas. I stort förefaller hyresgästerna vara nöjda. Vd kommenterar att organisationen är liten och att det bara finns en fastighetsskötare. Vd och fastighetsskötaren planerar att gemensamt gå igenom resultatet, för att ta fram förbättringsförslag. Beslut Hyresgästenkäten läggs till handlingarna.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (13) 36 Månadsrapport Vd och ekonom presenterar månadsrapport per , resultatet för perioden är 393 tkr. Prognosen har inte ändrats sedan föregående månadsrapport. Prisnivån för fakturering av värme i Rydal undersöks. Vd informerar om projektredovisningen. Kostnaden för projektet i Lockö blir något högre än budgeterat, samtidigt blir kostnaden för projektet i Hajom något lägre än budgeterat. Beslut Månadsrapporten läggs till handlingarna.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (13) 37 Fastigheten Rydal 2:11 Vd redogör för situationen i Rydal. I frågan om eternitförrådet har Länsstyrelsen lämnat klartecken att riva byggnaden. Södra Älvsborgs Räddningstjänst, som hyr förrådet till halvårsskiftet, håller på att flytta ut. Vd har inte närmare undersökt kostnaden för att riva förrådet. Därutöver behöver Marks Fastighets AB ett garage för sina fordon. Sensus hyr i ytterligare ett år, men därefter är det oklart om verksamheten fortsätter i nuvarande lokaler.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (13) 38 Fastigheten Assberg 5:23 Vd har skrivit om avtalen för två hyresgäster gällande leverans av fjärrvärme till lokalerna.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (13) 39 Fastigheten Lockö 1:37 Vd har träffat de hyresgäster som berörs av utförda anpassningsåtgärder. Ombyggnationerna är klara och har slutbesiktigats.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (13) 40 Fastigheten Hajom 12:4 Vd rapporterar att rökdetektorerna i fastigheten behöver bytas ut.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (13) 41 Fastigheten Kråkebacka 4:1 Vd har inget att rapportera.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (13) 42 Fastigheten Assberg 1:82 Vd har sökt konstruktionschefen på byggkonsulten Stiba, angående frågan om kondens på golvet i lokalen, men har ingen ny information.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (13) 43 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är onsdagen den 6 maj 2015 klockan

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Ej tjänstgörande suppleanter S Bernt Andersson C Anders Andersson. Tjänstemän Kjell Jansson, VD Martin Svenhed, redovisningschef

Ej tjänstgörande suppleanter S Bernt Andersson C Anders Andersson. Tjänstemän Kjell Jansson, VD Martin Svenhed, redovisningschef Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, klockan 16.30-17.30 ande S Göran Andersson, ordförande S S Bo Petersson Ingvar Larsson C Kent Persson, vice ordförande FP Paul

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2013-03-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Teknik- och servicenämnden 2013-03-21 Tid, kl 13.30 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(23) Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson MP Robert Krook, tjänstgör för Sven-Olof Carlsson (M) C Kent Persson, 13.30 16.30, 36-47

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (8) 2009-09-28 Sammanträdesdatum Sida 1 (8) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 10.00 11.15, samt 13.00-13.25. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (m) Margareta Löfgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Sammanträdesdatum 2014-01-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Maria Eklund (S) Carl

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda,

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Håvestensgården i Färgelanda, Nr Kommunala pensionärsrådet 2013-09-18 1(16) Plats och Håvestensgården i Färgelanda, sammanträdestid klockan 07.30 12.00 Beslutande Daniel Jensen (KD) Robert Svensson (C) Sven-Olof Skoogh Evert Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00 1 (12) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Anders Jonsson (c), ordförande Sixten Öhlund (fp) Ulla-Maj Andersson (s), 253-261

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer