Ej tjänstgörande suppleanter S Bernt Andersson C Anders Andersson. Tjänstemän Kjell Jansson, VD Martin Svenhed, redovisningschef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande suppleanter S Bernt Andersson C Anders Andersson. Tjänstemän Kjell Jansson, VD Martin Svenhed, redovisningschef"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, klockan ande S Göran Andersson, ordförande S S Bo Petersson Ingvar Larsson C Kent Persson, vice ordförande FP Paul Brusk Övriga närvarande Ej tjänstgörande suppleanter S Bernt Andersson C Anders Andersson Tjänstemän Kjell Jansson, VD Martin Svenhed, redovisningschef Övriga Sören Frendberg, arkitekt Utses att justera Justeringens plats och tid Ingvar Larsson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kjell Jansson Ordförande Göran Andersson Justerande Ingvar Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Administration- och kommunikation

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (14) 45 Genomgång av föregående protokoll Protokollen för ordinarie årsstämma respektive styrelsemöte från den 12 maj 2010 genomgicks. Styrelsen beslutade lägga protokollen till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 46 Skrivelser/meddelanden a) Anmäldes att ingen hyresgäst resterar med hyra. b) Inkomna kursinbjudningar cirkulerades under mötet. c) Anmäldes att Kf , 43, beslutat lägga revisionsberättelsen för 2009 till handlingarna. (bilaga) d) Anmäldes att Kf , 44, beslutat att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för (bilaga) e) Anmäldes att Borås Tingsrätt meddelat att Marks Fastighets AB inte kan räkna med att få utdelning för fordran i Roasjö Konferens AB konkurs. (bilaga) f) Anmäldes att Kf , 66, beslutat om kostnadsfri entréavgift till kommunala evenemang m m för följeslagare till funktionshindrad person. (bilaga) g) Anmäldes att Kf , 67, beslutat att de politiska partiernas beteckningar ska anges med versaler. (bilaga) h) Anmäldes att Ks , 83, beslutat att motverka ungdomsarbetslösheten genom att anställa ungdomar i åldern år enligt projektbeskrivning. (bilaga) ades att lägga de anmälda ärendena med beaktande till handlingarna.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 47 Hyresavtal Stora Enso. Behov föreligger av att lyfta av de samlade utgifterna för kallagret i fastigheten Assberg 1:82 till ett externt lån. Utgifterna har under byggtiden finansierats genom lån från Marks kommun och uppskattas till totalt 12,6 mkr. Offert har erhållits från Kommuninvest för ett lån med ränte- och kapitalbindning på nio år. Räntenivån fastställs när lånet läggs upp. Preliminär ränta är 3,58 %. Offerter/prisindikationer har också inhämtats från SEB och Nordea med räntenivåer mellan 4,80 %-5,50 %. I hyresavtalet med Stora Enso Packaging AB finns inskrivet en rätt för hyresgästen att efter varje tolvmånadersperiod köpa fastigheten. Hyresgästen har också skyldighet att vid en eventuell försäljning av Mark Assberg 1:38 först köpa fastigheten Assberg 1:82 där den hyrda lokalen finns. Denna utköpsrätt förutsätter att det lån som Marks Fastighets AB tar för att finansiera byggnaden är uppsägningsbart. Med villkor avseende räntebindning och räntenivå enligt ovan och som också accepterats av hyresgästen är lånet uppsägningsmöjligt först i samband med revidering av räntan, viket är om nio år, det vill säga juni Hyresgästen accepterar därför ett tillägg i hyresavtalet som innebär att den ovan nämnda utköpsrätten föreligger först i samband med att räntan på de lån som finansierar byggnaden revideras och lånet därmed blir möjligt att säga upp. Hyresgästen flyttar in under juli månad och preliminära hyresdebiteringar under juli-september har överenskommits med hyresgästen. Under september beräknas en slutlig sammanställning av samtliga utgifter kunna var klar och exakt hyresbelopp bestämmas. ades att de samlade utgifterna för kallagret i fastigheten Assberg 1:82 finansieras med ett externt lån i Kommuninvest. Lånebelopp kronor, ränte- och kapitalbindning 9 år. Verkställande direktör bemyndigas att underteckna nödvändiga lånehandlingar. ades att följande tillägg till hyresavtalet med Stora Enso Packaging AB godkänns: Den inskrivna rätten att köpa fastigheten eller försälja Mark Assberg 1:38 föreligger endast i samband med att räntan på de lån som finansierar byggnaden revideras och lånet därmed blir möjligt att säga upp.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 48 Preliminär riskklassning av mark på Rydal 2:11 Marks Fastighets AB har den 12 februari 2008, som ägare till fastigheten 2:11, från Länsstyrelsen erhållit skrivelsen Preliminär riskklassning av sannolikt förorenat område på fastigheten Rydal 2:11. Fastighetsbolaget har handlagt ärendet dels i samråd med miljökontoret i kommunen och dels med konsult från Atkins Sverige AB, och har fått underlag att föreslå Länsstyrelsen i skrivelse att ändra preliminär riskklass 2 till riskklass 4. ades att översända upprättad svarsskrivelse till Länsstyrelsen.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 49 Förutsättningar för sprinklervatten på Skene Skog Paul Brusk efterfrågade vid styrelsemötet den 24 mars 2010 information om det hos kommunen finns intresse och möjlighet att skapa förutsättningar för vattenförsörjning av sprinkler hos fastighetsägare på Skene Skog. Frågan har varit aktuell hos plan- och bygglovskontoret som gav WSP Samhällsbyggnad i uppdrag att redovisa en utredning med kostnadsbedömning, vilket var klart den 19 januari 2009 (bilaga). I ett ännu ej antaget detaljplaneförslag för Skene Skog konstateras att kommunen har bedömt att ett sprinklervattenförsörjningsnät enligt WSP-utredningen är för kostsamt, och att behov av sprinkler därför får ordnas på respektive fastighet (bilaga). ades att godkänna rapporten

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (14) 50 Komprimerade protokoll till styrelsen Bengt Ferm efterfrågade vid styrelsemötet den 12 maj 2010 att protokollen som sänds via e-post till styrelsens ledamöter och suppleanter komprimerades, så att de vid utskrift inte hade enbart en protokollspunkt på respektive A4-sida. Protokollet från den 12 maj 2010 har på försök komprimerats och sänts till styrelsen, varvid gillande inkommit från några ledamöter. ades att framföra önskemål om fortsatt komprimering av protokoll till styrelsen via e-post, men att protokollen på fastighetsbolagets webbsida finns att läsa/hämta i standardformat.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (14) 51 Fastigheten Rydal 2:11 a) Lämnades en dagslägesrapport från Rydal Design Center b) Lämnades en dagslägesrapport från Rydal Creative Business Center/Kardrummet. c) Från pågående utredning av sprinklersystemet, med särskild inriktning på vattenintaget, noterades att vid nyligen gjord test av vattentryck har bättre resultat än väntat erhållits. Utredningen fortsätter. d) Anmäldes att Silvereken AB flyttar in i lokal 1:4 den 1 juli e) Anmäldes att åtgärder i Rullsalen för olika publika aktiviteter/verksamheter, såsom ny belysning, ny utrymningstrappa och fungerande sprinkler, kommer att tas upp på styrelsemötet i september. f) Anmäldes snabbt behov av att renovera lokal med 73 m2 till tapetserarverkstad för ny hyresgäst. Kalkyl pekar på att upphandlingen kommer att ligga inom ramen för fem basbelopp, varvid direktupphandling är möjlig. ades att godkänna rapporterna, samt att tre alternativa offerter ska tas in före upphandlingsbeslut i ärendet punkt f). _

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (14) 52 Fastigheten Assberg 5:23 a) Anmäldes att en hyresmodul om 216 kvadratmeter fortfarande är hyresledig. ades att godkänna rapporten.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 53 Fastigheten Lockö 1:37 a) Den hyreslediga lokalen om 903 kvadratmeter har ännu ej efterfrågats i sin helhet. Därför finns det anledning att försöka göra det möjligt för fler än en hyresgäst att hyra in sig. Förslag till uthyrning av en del av den lediga lokalytan pågår med hyresgäst i byggnaden. b) För den återstående hälften av den lediga lokalytan har två intressenter i livsmedelsbranschen anmält intresse. En av kontakterna har dragit tillbaka sitt intresse, medan den andra intressenten vill ha ett förslag på utformning av ett mindre bageri. Utredning pågår. ades att godkänna rapporterna.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (14) 54 Fastigheten Hajom 12:4 a) Inget nytt att rapportera.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (14) 55 Fastigheten Kråkebacka 4:1 a) Anläggande av parkering har varit på anbudsförfrågan och tilldelningsbeslut har meddelats Bröderna Sandhs Entreprenad AB. Parkeringsanläggningen kommer att utföras mot tilläggsavtal med TSF/Loam. ades att godkänna vidtagna åtgärder.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 56 Fastigheten Assberg 1:82 a) Byggnation är i huvudsak klar och besiktning genomförs 1 juli. Inflyttning kan ske därefter, även om vissa rättelseåtgärder måste göras. Beräknad byggkostnad ligger fortfarande inom ramen för den preliminärt avtalade summan. Se även 47. ades att godkänna rapporten.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (14) 57 Nästa sammanträde och sammanträdesplan för 2010 Styrelsens fastställda sammanträdesplan för 2010, anger möten 15 september samt 1 december. ades att nästa styrelsemöte äger rum den 15 september 2010 kl i kommunhuset.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (14) 2012-10-16 Plats och tid Rydal, klockan 16.00 18.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(27) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 13.40. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S Ulf Svenson tjänstgör för Pelle

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)

Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 17.30-20.10 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-04-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (24) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 25 januari 2010, klockan 18.30-20.20. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Per Strengbom (S), Margareta

Läs mer