SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl :16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson, tjänstgör för Bernt Ekholm (S) V Markus Holmquist Närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän och övriga Camilla Landén, enhetschef 39 Owe Linder, sekreterare Utses att justera Markus Holmquist Justeringens plats och tid Miljöenheten, onsdagen den 25 september klockan Underskrifter Sekreterare Paragraf: 39 Owe Linder Ordförande Kristina Hasselblad Justerande Markus Holmquist

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (10) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Miljöenheten, Kinnaströms Företagscenter, Kinna Underskrift Brita Kihlström

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (10) Innehållsförteckning s svar på kommunstyrelsens remiss angående lokala miljömål för Marks kommun. 39

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (10) 39 Dnr 2013/ s svar på kommunstyrelsens remiss angående lokala miljömål för Marks kommun s beslut Att anta bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse som sin egen med de förändringar av mål och åtgärder som redovisas i detta protokoll. Ärendet Kommunstyrelsen har remitterat underlag för framtagande av lokala miljömål för Mark för yttrande till nämnder och styrelser. Av remissen framgår att syftet med miljömålsarbetet 2013 är att synliggöra och medvetandegöra miljömålen i kommunkoncernen samt ta fram åtgärder som förbättrar miljön och sätta en ny modell för miljöarbetet. Konkreta åtgärder ska prioriteras och föras in i kommunens budgetarbete. Av yttrande som lämnas till Kommunstyrelsen ska framgå vilka kommunala mål och åtaganden/åtgärder som anses relevanta. Dagens sammanträde Ärendet diskuterades först tillsammans med ledamöterna i och Plan- och byggnadsnämnden. Föredragande var Sofia Refsnes (planarkitekt, byggenheten) och Camilla Landén (enhetschef, miljöenheten). När diskussionerna var klara bereddes ärendet av respektive nämnd. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse antas som sin egen med de förändringar av mål och åtgärder som redovisas nedan. Åtgärden XX får i uppdrag att peka ut områden med värdefull jordbruksmark d'är exploatering inte får förekomma. ersattes med XX ska i den fysiska planeringen vara restriktiva när det gäller exploatering på jordbruksmark. Åtgärden 10 st våtmarker ersättas med xx ha våtmarker Åtgärden (långsiktigt ska hyggesbruket upphöra i tätortsnära skogar) ersattes med (Långsiktigt ska Hyggesbruket upphöra i första hand i tätortsnära skogar). Det övergripande målet Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent omformulerades till Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent och tillgången ska vara god. Åtgärden Xx får i uppdrag att innan 2020 upprätta skyddsområden för de vattentäkter som inte har något beslutat skyddsområde och befintliga skyddsområdena ska revideras efter nya förhållanden och förutsättningar skärptes till Xx får i uppdrag att innan 2020 fastställa skyddsområden för de vattentäkter som inte har något beslutat skyddsområde och befintliga skyddsområdena ska revideras efter nya förhållanden och förutsättningar. Åtgärden xx ska i den fysiska planeringen vara mycket restriktiv mot bebyggelse i vattenskyddsområdens primära och sekundära zoner ändrades till xx ska i den fysiska planeringen vara mycket restriktiv mot bebyggelse i

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (10) vattenskyddsområdens primära zoner och restriktiv i områdenas sekundära zoner. Åtgärden xx får 2015 i uppdrag att uppdatera det befintliga kulturmiljövårdsprogrammet och ta fram en handlingsplan för att utveckla och bevara de värden som pekas ut ändrades till xx ska till 2017 uppdatera och revidera det befintliga kulturmiljövårdsprogrammet samt ta fram en handlingsplan för att utveckla och bevara de värden som pekas ut. Åtgärden Senast år 2015 ska 60 % av fosforföreningar i avloppsvatten återföras till produktiv mark varav minst hälften bör återföras till åkermark ersattes med åtgärden Kommunen ska senast 2020 ha certifierat sitt avloppsslam så att det går att sprida på åkermark. Följande förslag till åtgärder lades till: Ytterligare en bemannad återvinningscentral behöver byggas i den södra delen av kommunen senast Vid minst en återvinningscentral ska det finnas möjlighet för återbruk av produkter. Åtgärden Utbyte av befintliga oljepannor i kommunens ägda lokaler/bostäder kvarstår men med följande tillägg: (avser ej reservpannorna som eldas med olja). Åtgärden Byte av direktverkande el i kommunens lokaler till i huvudsak förnyelsebar energi kvarstår men med tillägget och/eller grön el. Åtgärden Antalet körda mil i tjänsten med bil per helårsanställd ska minska med 15 % till år 2016 jämfört med år Gäller för både kommunens bilar och egen bil i tjänsten (Energiplanen). togs bort då miljönämnden ansåg att åtgärden kan komma i konflikt med verksamhetens mål. Följande förslag till åtgärd lades till Alla i kommunen som kör bil mer än 100 mil/år i tjänsten ska år x ha gått kurs i Ecodrivning. Följande tillägg gjordes vid åtgärden som avser ramavtal för miljöfordon: (aktualitet måste kartläggas, är detta en realistisk åtgärd?) Delmålet Marks kommun ska till 2020 ha minst m2 solceller monterade på kommunalt ägda lokaler. skärptes till 5000 m2. Följande förslag till åtgärd lades till Byte av direktverkande el i kommunens lokaler till i huvudsak förnyelsebar energi och/eller grön el. samt Marks kommun ska tillämpa Västra Götalandsregionens gröna lista vid inköp av textilier och möbler Åtgärden Öka andelen inköpta ekologiska och/eller klimatsmarta livsmedel från 25 % 2013 till 35 % till 2020 ändrades till Öka andelen inköpta ekologiska livsmedel från 25 % 2013 till 35 % till (Behövs ett mål för klimatsmarta livsmedel) Förslaget till miljömålsstruktur med inriktningsmål, övergripande mål, delmål och åtgärder med indikatorer redovisas i sin helhet på sidorna 6 10 i detta protokoll. Förslaget antas.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (10)

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (10)

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (10)

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (10)

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (16) 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (16) 2014-06-04 Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna kl. 08.30-11.15 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(24) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-12.15. varav KSAU ÖP, klockan 08.30-09.35. Beslutande M Margareta Lövgren KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(25) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna 08:30-12:15 Beslutande KD Per-Olof Hermansson, tjänstgör för Margareta Lövgren (M) C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 2015-04-29 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2015-04-29 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (22) 2012-05-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (22) 2012-05-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (22) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.40-16.40 Beslutande M Lars-Åke Åkesson C Pontus Johansson M Madeleine Ekman Boldizar, tjänstgör för Andreas

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-12-09 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.15 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Barbara Sundberg

Läs mer

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 19.15 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer