SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Håkan Andersson, tjänstgör för Marcus Holmquist (V) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Christina Hanning (kom kl ) MP Thomas Larsson S Samir Yazid (gick kl ) Tjänstemän Camilla Landén, enhetschef 36, 37, 38 Tord Lundborg, förvaltningschef 36, 38 Owe Linder, sekreterare Liv Berg, miljöinspektör 35 Svante Brandin, kommunbiolog 35, 38 Daniel Ledner, miljöinspektör 35 Terje Johannessen, miljöinspektör 38 Utses att justera Justeringens plats och tid Berndt Ekholm Miljöenheten, Kinna kl Underskrifter Sekreterare Owe Linder Ordförande Kristina Hasselblad Justerande Berndt Ekholm

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(14) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Bygg-och miljökontorets miljöenhet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna Underskrift Brita Kihlström

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(14) Innehållsförteckning Information 35 Delårsrapport 36 Miljöbalkstaxan 37 s svar på samrådsremiss angående ny översiktsplan för Marks kommun. 38 Meddelanden 39 Redovisning av delegationsbeslut 40

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(14) 35 Information 1) s ordförande Kristina Hasselblad informerade om ett möte på MINAB 2) Miljöinspektör Liv Berg presenterade sig. Hon hälsades varmt välkommen av miljönämnden. 3) Kommunbiolog Svante Brandin redovisade remissvaren vad gäller strategi för Fokusområden i naturvårdsprogrammet. ger miljöenheten i uppdrag att låta lämpliga nämnder yttra sig över förslaget, d.v.s. de nämnder som miljöenheten anser sig vara mest berörda av förslaget. 4) Miljöinspektör Daniel Ledner informerar om resultatet från genomförd provtagning på Örby Sågverk, Zelanders trä. 5) Ledamot Catarina Johansson berättade om en fladdermusguidning som hon deltagit i på Brokvarn i Öxabäck. Ca 60 besökare/åhörare hade slutit upp för att höra fladdermusexperten Jens Rydell berätta om dessa nattliga jägare. Det var mycket intressant och lärorikt. Övriga frågor a) Ledamot Ragnar Nilsson önskar att en vattengrupp bildas i varje kommun. Vattengruppen ska kunna fungera som länk mellan vattenrådet och kommunen. Ordförande Kristina Hasselblad föreslår att frågan får tas upp vid kommande presidiemöte den 29 september 2014 där presidierna ifrån miljönämnden, byggnadsnämnden och teknik-och servicenämnden ingår. Frågor kan lämnas till förvaltningschef Tord Lundborg som gör dagordningen för presidiemötet. b) Ledamot Ragnar Nilsson ställer en fråga kring bilar som ställs ute i naturen. Vem har ansvaret att ta bort dessa? Hur hanterar kommunen dessa ärenden? Miljöenheten informerade Ragnar Nilsson att huvudansvaret för dessa frågor ligger hos teknik-och servicenämnden. Berndt Ekholm informerade om att Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att se över hur ett ersättningsystem kan utformas för omhändertagande av uttjänta fordon. Syftet är bland annat att minska den illegala hanteringen av skrotbilar.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(14) 36 Dnr 2014/ Delårsrapport 2014 s beslut godtar delårsrapporten Delårsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen. Vid miljönämndens kommande sammanträde ska bygg- och miljökontoret redovisa ett antal mallar för utgående skrivelser i syfte att ge exempel på resultatet av pågående klarspråksarbete. Ärendet har att redovisa en delårsrapport för perioden januari - augusti till kommunfullmäktige. Delårsrapporten består av följande delar: 1. Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv, Viktiga händelser ur ett verksamhetsperspektiv, Måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges strategiska mål, Uppfyllelse av grunduppdragen för huvudverksamheterna. 2. Måluppföljning 3. s följetal 4. Personal 5. s ekonomiska driftredovisning 2014 Ärendets behandling räknar med att kunna utföra samtliga uppdrag inom offentlig livsmedelskontroll och genomföra all miljö- och hälsoskyddstillsyn på alla fasta objekt. kan hantera inkommande ärenden och klagomål på ett bra sätt. Även arbetet med förorenade områden och enskilda avlopp löper på enligt plan. har haft stor sjukfrånvaro under året och kommer av den anledningen att få svårt att genomföra samtliga planerade aktiviteter enligt nämndplan. De aktiviteter som sannolikt behöver prioriteras bort är; - Tillsyn av nya U-objekt - Frisörprojektet - Målet att göra tillsyn av 80 mindre djurgårdar revideras till ca 50 mindre djurgårdar varav 30 redan är inspekterade. Det finns ett behov av att stärka det strategiska arbetet med naturvårdsfrågorna i Marks kommun men här behöver politiken formulera tydliga mål. Så som uppdraget är beskrivet i miljönämndens nämndplan för 2014 kommer uppdraget inom naturvård att klaras fullt ut enligt plan. siktar på ett nollresultat 2014.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(14) Bygg-och miljökontorets förslag till beslut godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen för behandling. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Under diskussionen kom i huvudsak två frågeställningar upp. 1. Under punkt 3.1 med rubriken miljönämndens verksamhetsmått redovisas antal inkomna klagomål. Klagomålen bör preciseras mer utifrån vilken typ av klagomål det handlar om. Miljöenheten kommer att rätta till detta. 2. En fråga togs upp kring hur allmänheten uppfattar våra skrivelser utifrån klarspråk. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. För att bedöma om miljöenheten skriver tydligt och lättbegripligt ska en skrivelse som är ställd till allmänheten läsas upp för miljönämnden vid nästa sammanträde. Förslaget antas

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(14) 37 Dnr 2014/ Miljöbalkstaxan s beslut godkänner förslag till ny miljöbalkstaxa. Ärendet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en ny miljöbalkstaxa med anledning av att lagstiftning ändrats och delar av taxan därmed blivit ogiltig. Utöver denna förändring ville miljönämnden genomföra en redigering av taxan på en rad punkter. Kommunfullmäktige valde att anta en ny miljöbalkstaxa juni 2014 med hänvisning till ändrad lagstiftning men ville ta ställning till föreslagen redigering i ordinarie budgetprocess. Av denna anledning föreslog miljönämnden i budget för att följande förändringar skulle genomföras av miljöbalkstaxan. 1. ska ta ut full kostnadstäckning för prövning av värmepump. Tidsdebiteringen skulle därmed höjas från 2 timmar till 3 timmar. 2. Generell förändring. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har med anledning av förändringar i miljölagstiftningen uppdaterat miljöbalkstaxan med avseende på hänvisningar och klassningskoder. Kolumnen TF, tidsfaktor i timmar, har tagits bort. Kommunen ska inte ha med den kolumnen om man antagit SKL:s riskklassningssystem. Denna förändring påverkar inte intäkterna. 3. Miljöskydd. Under rubriken riskbedömning stryks risken 3b, använder ej förnyelsebar energi, från listan. Bygg- och miljökontoret har följt upp hur företagen arbetar med denna fråga och genomfört energitillsyn under ett par års tid. Under 2014 kommer miljöenheten att utöka samarbetet och samordna vissa inspektioner med kommunens energirådgivare. Intäkterna kommer att minska något när energipoängen stryks men arbetssättet följer SKL:s rekommendationer kring hur vi ska arbeta med risktilläggen. 4. Hälsoskydd. Tillsynen för bland annat kiropraktorer, naprapater, folkhögskolor och övriga boende ändras från årlig avgift till timavgift vilket innebär att de verksamheter som har en bra egenkontroll och låg risk får en sänkning av avgiften. Följande riskfaktorer tas även bort: - gym som extra del i verksamhet - nagelvård, nagelskulptering - verksamhet som bedrivs i bostad - resurscenter med yrkesmässig verksamhet - vårdboenden med mer än 5 boenden

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(14) Ärendets behandling Vid samordningsmöte med andra miljökontor i länet har frågan om avgift för prövning av värmepumpsanläggningar diskuterats. Vid mötet framkom att övriga kommuner så som Mölndal, Lerum och Borås klarar av handläggningen på två timmar. Bygg- och miljökontoret föreslår därför att detta förslag till ändring i taxan stryks. Bygg- och miljökontoret kommer i stället att förenkla och effektivisera handläggningen vilket gör föreslagen höjning onödig. Bygg-och miljökontorets förslag till beslut föreslår att höjningen av taxan för värmepumpar utgår och att kommunfullmäktige ändrar miljöbalkstaxan i enlighet med punkt 2 4 i denna tjänsteskrivelse. Förslag till ny reviderad miljöbalkstaxa bilägges detta beslut. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(14) 38 Dnr 2010/ Ny översiktsplan för Marks kommun s beslut beslutar att godkänna remissyttrandet och överlämna det i sin helhet till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade om samråd den 23 april 2014 om förslaget till ny översiktsplan för Marks kommun. fick planen för yttrande den 20 maj Yttrandet ska vara besvarat senast 26 september Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 27 augusti har inför sammanträdet tagit del av förslag till ny ÖP och diskuterat den i sina respektive partigrupper. Dagens sammanträde Ärendet diskuterades. Då det under mötet framkom att många partitillhörigheter har olika uppfattning kring en del frågor i förslaget om ny översiktsplan ajournerades mötet mellan kl till kl Ordförande, vice ordförande, enhetschefen, förvaltningschefen och sekreteraren formulerade under denna tid förslag till ändringar som olika partigrupper kan godta och som hela miljönämnden kan ställa sig bakom. Hela remissyttrandet över förslag till ny översiktsplan kommer att undertecknas av miljönämndens ordförande Kristina Hasselblad. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar godkänna remissyttrandet och att yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning av remissyttrandet Bevarande av jordbruksmark anser att det faktum att förutsättningarna för världens livsmedelsproduktion förändras måste beaktas. Klimatförändringarna medför att stora områden som idag står för mycket av jordens livsmedelsproduktion påverkas negativt och att nya områden, bland annat i Sverige, kommer att få en viktigare roll för den globala livsmedelsproduktionen. Jordbruksmarken är en ändlig resurs som i dessa sammanhang måste värnas. Kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt lokalisera ny bebyggelse höglänt och vara fortsatt restriktiv med att bebygga jordbruksmark. Miljöpartiet, Folkpartiet och Centern vill att texten i del 1 sidan 27 punkt C ändras från I de områden som är lämpliga för bebyggelse och som ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse, bör bebyggelseintresset väga över intresset att bevara jord-

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(14) bruksmarken. Dock ska en alternativ lokalisering alltid övervägas. till Viss jordbruksmark kommer även fortsättningsvis att behöva tas i anspråk för tätortsutveckling, men inriktningen i den fortsatta planeringen ska vara fortsatt restriktiv. Värdefull jordbruksmark (se ÖP 1990) ska så långt det är möjlig skyddas mot exploatering. Socialdemokrater och Moderater vill inte ändra texten i del 1 sidan 27 punkt C. Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet vill ha följande tillägg i del 1 sidan 54: Under rubriken Planförslaget som sista stycke lägg till. Utgångspunkten att bevara jordbruksmarken innebär svårigheter som måste bemästras. Det är både svårare och dyrare att bygga på berg och stenig skogsmark än på jordbruksmark. Långsiktigt kommer dock kommunen att tjäna på denna strategi då den möjliggör en fortsatt effektiv livsmedelsproduktion, ekologisk odling och försäljning av närodlade produkter vilket även minskar transportbehovet och därmed klimatpåverkan. Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet vill ha följande tillägg i del 1 sidan 63 sist under Planförslagets ekonomiska konsekvenser: De ekonomiska konsekvenserna av förslaget bör beaktas. Svårigheten här är att värdera jordbruksmarken på rätt sätt. För att kunna göra framtida avvägningar på ett korrekt sätt krävs ett mer utförligt underlag som tar hänsyn till förväntat värde på jordbruksmarken minst 25 år framåt i tiden. Socialdemokrater och moderater vill inte ha dessa tillägg under sidan 54 respektive 63. Skydd av vatten har beslutat om riktlinjer för hög och normal skyddsnivå i Marks kommun. Dessa ska beaktas vid samhällsutveckling. Tillför en rubrik Vattenskyddsområde och lägg till följande riktlinjer: Huvudinriktningen är att inte tillåta nybyggnation i primär zon. Tillåt endast planerad bebyggelse (grundat på planer som tillkommit efter vattenskyddsområdet bildades eller en i förväg väl genomtänkt bebyggelse med ett mycket långt perspektiv) i sekundär zon Tillåt inte heller andra åtgärder som riskerar att försämra skyddet av vattentäkten speciellt i primär och sekundär zon Beakta för vattenkvaliteten känsliga områden vid byggnation i tertiär zon. Placeringen av vattentäkten i Öxabäck medför problem för fortsatt utveckling av samhället. Råvattnet har dessutom problem med höga järn- och manganhalter och vattnet ut till kund har periodvis varit brunfärgat. En bättre lösning av vattentillförseln är angelägen och bör prioriteras i ÖP. Marks kommun bör klassificera grundvattenmagasinen utifrån kvalitet och kvantitet och därefter skydda dessa i översiktsplanen på samma sätt som vattentäkter. Riktlinjer vid byggnation måste tas fram för skydd av privata vattentäkter Strandskydd anser att LIS-området som föreslagits vid Torestorp av naturvårdsskäl bör tas bort. Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Centern menar att det kan finnas alternativ till det föreslagna området.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(14) Naturvård Framtida exploatering ska ta hänsyn till naturvårdsprogrammets intentioner att utveckla utpekade områdens värden. På karta 1, del 1 Regler enligt ställningstagande ska även läggas till naturvårdsprogrammets fokusområden. Hälsoskydd vill att avståndet till kraftledningar för nybyggnation inte bör understiga 100 meter för 400 kv ledning och 30 meter för 130 kv ledning. Vindkraft Socialdemokraterna och moderaterna anser att 37 dba Leq ska tillämpas som kommunens riktlinje vid etablering av vindkraftverk Miljöpartiet, Folkpartiet och Centern anser att de nationella riktlinjerna ska följas.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(14) 39 Meddelanden s beslut Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 1 Länsstyrelsen; överklagande av beslut om avslag på ansökan om att få installera minireningsverk med efterpolering, xxxx xxxxxxx x:xx.. 2 Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet. 3 Länsstyrelsen; överklagande av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, xxxx x:x. Beslut; länsstyrelsen avslår överklagandet. 4 Länsstyrelsen; överklagande av beslut om att avskriva ärende om klagomål på skällande hundar, xxxxxxxxx x:x. Beslut; länsstyrelsen avslår överklagandet. 5 Länsstyrelsen; överklagande av beslut om föreläggande att ta fram undersökningsplan samt utföra markundersökning gällande förorenad mark, f.d. Kungsfors bomullstipp, Skene. Beslut; länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för ny handläggning. 6 Länsstyrelsen; överklagande om föreläggande med försiktighetsmått vid anmälan om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Stora Farsnäs 2:2, Öxabäck. Beslut; länsstyrelsen avslår överklagandet. 7 Kommunfullmäktige 73; ny taxa enligt miljöbalken. Beslut: Nymiljöbalkstaxa som föranleds av nya lagstiftningen enligt miljöbalken antas och gäller från och med den 1 juli De delar i miljönämndens förslag avseende ny miljöbalkstaxa som inte föranleds av ny lagstiftning hänvisas till kommande budgetarbete. 8 Kommunfullmäktige 75; uppföljning av Marks kommuns energiplan. Beslut: Uppföljning av energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi godkänns. Fortsatt uppföljning och revidering av energiplanen samordnas med det arbete som nu pågår i Marks kommun med att ta fram nya miljömål. 8 Kommunfullmäktige 76; översyn och upphävande av vissa styrdokument. Beslut: Följande styrdokument upphävs: 1. Allmänna bestämmelser för fjärrvärme (KF 1994) 2. Instruktion för utförande av fjärrvärmeinstallationer (KF 1994) 3. Avgiftsbestämmelser för leverans av värme (KF 1994) 4. Riktlinjer för förslagsverksamheten i Marks kommun (KF 2000) 5. Regler för bidrag till bildande av fiskevårdsområden (KF 1978) 6. Normer för kommunala bidrag till invandrarorganisationernas lokala verksamhet (KF 1983) 7. Regler för kommunalt bidrag till studieförbund (KF 2001)

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(14) 8. Allmänna bestämmelser för upplåtelse av kommunala lokaler för fritidsändamål (KF 2008) 9. Regler för kommunens stöd till fristående enheter inom barnomsorgen (KF1994) 10.Tillsynsverksamheten enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brand-farliga och explosiva varor (KF 2005). 9 Kommunfullmäktige 77; översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden Beslut: Kommunens nämndsorganisation, exklusive socialnämnden, ska vara oförändrad. Antal ledamöter och ersättare i nämnderna, exklusive socialnämnden, ska vara oförändrat. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna. Förslaget antas.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(14) 40 Redovisning av delegationsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Från fram till har följande beslut fattats, Besluten som fattats under ovanstående period är bland annat: Föreläggande med försiktighetsmått vid anläggande av värmepumpar Föreläggande om ändrad verksamhet Tillstånd för enskild avloppsanläggning Anmälan om fritidsverksamhet Yttrande angående omgrävning av bäck Yttrande angående sommarfredagar i Mark 2014 Överklagan av beslut Klagomål på höga ljud från grannar Tillstånd inom vattenskyddsområden Timavgift enligt miljöbalken Registrering av livsmedelsanläggning Återkallande av tillstånd för livsmedelsverksamhet (verksamheten upphört) Förbud släppa ut avloppsvatten Avslag på ansökan om slambefrielse Avslag på ansökan om befrielse från sophämtning Avgift för extra offentlig livsmedelskontroll Avgift enligt miljöbalken Avgift enligt livsmedelslagen Föreläggande om bristande efterlevnad av livsmedelslagen För kännedom har teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst beviljat 17 st. ansökningar om kompostering av hushållsavfall under maj till och med juli Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Förslaget antas.

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist

Tobias Adersjö (MP) ordf. Ann-Kristin Lindquist Plats Sal A, Kommunhuset, V Esplanaden 18, Växjö Tid Kl 15.00-16.00 Beslutande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Tobias Adersjö (MP) ordf Ann-Kristin Lindquist (S) Karl-Erik Rosén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer