Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan Strömmarummet, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan Strömmarummet, klockan M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Bernt Andersson tjänstgör på vakant plats (3) Övriga närvarande Ej tjänstgörande suppleanter FP Claes-Göran Bengtsson Tjänstemän Haleh Lindqvist, Vd, 71 Lill Tinnerholm, förvaltare, 71 Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Västerteg Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare '/ ' Paragrafer nn Iberius-Orrvik, 72 Ordförande Justerande Tommy Västertegvl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Marks Fastighets AB Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Justerandes sign Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

2 Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 2 (3) 71 Kort rapport VD och förvaltare Som ett led i de diskussioner som varit om att effektivisera i respektive organisationer kommer Magnus Hjelmgren på Marks Bostads AB (MBAB) att ta över VD-skapet i Marks Fastighets AB (MFAB) from Inom MBAB finns ytterligare möjligheter att lösa och synkronisera övriga göromål som förvaltare och administrativt. Detta gör att Haleh Lindqvist (nuvarande VD) och Lill Tinnerholm (nuvarande förvaltare) kliver ur MFAB from Monika Eklöf som idag sköter det administrativa arbetet slutar sin tjänst den Tomas Persson kommer fortsättningsvis att sköta MFAB:s ekonomi precis som hittills. Vi har som tidigare sagts en dialog med Riksantikvarieämbetet beträffande Rydalsfastigheten. Ansökan arbetas just nu fram och kommer att skickas in i oktober. Sven-Erik Bergström skriver en ansökan till Riskantikvarie ämbetet för att söka medel för Rydalfastigheten. Ansökan skal vara inne de Justerandes-sign Utdragsbestyrkande

3 1 Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 3 (3) 72 Översyn ägardirektiv Styrelsen beslutar om förändringar av ägardirektiv i enlighet med bilaga, "Ägardirektiv för Marks Fastighets AB".

4 I Mark Bilaga 72 / 2011 Kf 2011-, S Blad 1(4) ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS FASTIGHETS AB Ägaridé Avsikten med Marks Fastighets AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna ska tillföra nytta till näringslivet och kommuninvånarna. Kommunfullmäktige har fastställt visionen "Mark är känd som en attraktiv kommun - en bra kommun att bo och verka i - en kommun där livskvalitet sätts i fokus". De kommunala bolagens verksamhet är en viktig del i denna utveckling och ska bidra till kommunens strävan att nå visionen. Bolaget ska bedrivas utifrån det kommunala ändamålet med verksamheten, ske på affärsmässiga grunder och vila på en långsiktigt hållbar grund. Den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen samt den årligen fastställda mål- och resultatplanen (budgeten) ska vara styrande för Bolagets verksamhet. Bolaget begränsas av samma kommunalrättsliga principer som övriga kommunala aktiebolag. Verksamhetens inriktning Bolaget ska på affärs- och miljömässiga principer köpa, förvalta och sälja fastigheter i kommunen samt på fastigheterna uppföra och förvalta byggnader för att därigenom kunna erbjuda lokaler till näringslivet. Bolaget ska framförallt koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov och ska ses som ett komplement till det utbud av lokaler som privata fastighetsägare/aktörer tillhandahåller. Bolagets verksamhet ska ske i syfte att utveckla sysselsättning och näringsliv samt skapa tillväxt i hela kommunen. Bolaget ska inte inneha fastighet längre än nödvändigt. Bolaget har, med undantag av fastigheten Rydal 2:11 som är en kulturfastighet, rätt att sälja fastigheter utan kommunfullmäktiges medgivande. Vid försäljning av fastighet ska Bolaget i första hand erbjuda befintlig hyresgäst att, på affärsmässiga grunder, köpa fastigheten. Om försäljning sker till annan än befintlig hyresgäst ska hänsyn tas till köparens möjlighet att fullfölja Bolagets åtaganden gentemot hyresgästen/hyresgästerna. Bolaget ska producera och sälja fjärrvärme från fastigheten Rydal 2:11. Ekonomiska utgångspunkter Ekonomiska mål Avkastning på insatt och intjänat kapital Bolaget ska drivas på ett sätt som vårdar insatt och intjänat kapital och ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär. Avkastningskrav beräknas som resultat före bokslutsdispositioner och skatt i procent av eget kapital. I eget kapital ingår såväl av ägaren insatt som av Bolaget intjänat kapital men inte obeskattade reserver.

5 i Mark Kf 2011-, 5 Blad 2(4) Långsiktig ekonomisk styrka Den långsiktiga ekonomiska styrkan mäts via soliditeten, uttryckt som eget kapitalets andel av den totala finansieringen det vill säga både eget och främmande kapital. Kortsiktig betalningsförmåga Bolagets betalningsförmåga på kort sikt mäts genom balanslikviditeten det vill säga omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. Fastställande av ekonomiska mål De ekonomiska målen för Bolaget i form av avkastning på eget kapital, soliditet och balanslikviditet fastställs av kommunfullmäktige i mål- och resultatplanen. Finansierings- och investeringsfrågor Moderbolaget Spinnerskan i Mark AB har ett övergripande ansvar för koncernens kapitalförsörjning. Bolagets investerings- och upplåningsplaner beslutas av Spinnerskan i Mark AB i mål- och resultatplanen som sedan fastställs av kommunfullmäktige. Avvikelser ska godkännas av styrelsen för Spinnerskan i Mark AB innan de verkställs. Investeringar inom koncernen ska vara ekonomiskt bärande i ett koncernperspektiv. Bolaget ska ha marknadsmässiga villkor på sin upplåning. Genom att kommunen går i borgen för Bolagets upplåning kan denna ske på förmånligare villkor än om borgen inte hade ställts ut. Detta kompenseras genom borgensavgifter som ska motsvara mellanskillnaden mellan marknadsmässiga villkor och de som erhålls genom kommunal borgen. Borgensavgifterna fastställs av kommunfullmäktige i mål- och resultatplanen. Utdelning Bolaget ska om fullmäktige så beslutat lämna utdelning till moderbolaget. Sociala utgångspunkter Bolaget ska verka för långsiktigt hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv. Bolaget ska kontinuerligt vidareutveckla en dialog med kunderna och presumtiva kunder i syfte att skapa delaktighet avseende Bolagets verksamhet och utveckling. Ekologiska utgångspunkter Bolaget ska verka för att verksamhetens miljöbelastning minskar och bidra till långsiktigt hållbar utveckling ur ett ekologiskt perspektiv. Bolaget ska, i enlighet med överenskommelsen från 2010 i processen Smart Energi, verka för att vara oberoende av fossila bränslen. Vid all nybyggnation ska Bolaget verka för en halvering av energianvändningen i relation till 2010 års krav i Boverkets Byggregler (BBR). Vad gäller befintligt fastighetsbestånd ska Bolaget vid ombyggnation verka för målet att hela beståndets energianvändning halverats till 2050 jämfört med 2010.

6 I Mark Kf 2011-, 5 Blad 3(4) Helhetssyn och samordning Bolaget ska, liksom övriga bolag och nämnder i kommunen, ha en helhetssyn i sin verksamhet och tillämpa ett koncerntänkande. Bolagets verksamhet ska samordnas med kommunens övriga bolags och förvaltningars verksamhet. Om detta skulle innebära att det uppstår en intressekonflikt för Bolaget tas frågan upp vid de regelbundna överläggningar som äger rum mellan bolagsstyrelsens presidier. Bolaget ska fortlöpande samråda med näringslivet, liksom med övriga kommunala bolag och nämnder samt med andra myndigheter och organisationer som berörs av Bolagets verksamhetsområde. "GEMENSAMMA SPELREGLER" Gemensamma strukturer för ledning och styrning av Marks kommunala bolag Formella regler för bolagen i den kommunala organisationen, t ex rollen mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och bolagen, bolagsstyrelsens ansvar, rollen för VD, var beslut ska fattas, hur informationsflöden ska vara utformade, revisionens ansvar, löner och arvoden etc. Tanken är att lägga detta sist i varje ägardirektiv. Eller ha det som ett separat dokument som är gemensamt för alla bolagen? Detta har inte skrivits färdigt än utan tas fram under hösten. Styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, ska antas av bolagsstämma. Intern kontroll Bolaget har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och har skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Bolaget ska se till att 1. det inom Bolaget finns en organisation för den interna kontrollen, 2. det utses en internkontrollansvarig inom företagsledningen, 3. det finns regler och rutiner för den egna interna kontrollen, 4. det inför varje verksamhetsår upprättas en plan för intern kontroll. Den interna kontrollen ska anpassas efter verksamhetens och organisationens utveckling och förändring. Bolagets internkontrollplan fastställs utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av verksamhetens processer och arbetsmoment. Bolaget ska, i samband med kommunstyrelsens behandling av årsredovisningen, till kommunstyrelsen skriftligt rapportera dels resultatet av sin uppföljning av den interna kontrollen för föregående år och dels planen för den interna kontrollen för innevarande år. Personuppgiftsansvar

7 i Mark Kf Blad 4(4) Bolaget är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Arkivansvar Bolaget ansvarar för det egna arkivet. Översyn av ägardirektiv Bolaget ska inför varje årstämma se över och vid behov ompröva ägardirektivet.

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Spinnerskan i Mark AB 2014-03-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(33) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.10 Beslutande M Tomas Johansson S C Christopher Thorsson Anders Andersson MP S Lo Göthberg Larsson David

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2015 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, 71 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Telges verksamhet ska präglas av ett offensivt miljötänkande och samtliga bolag ska vara miljöcertifierade.

Telges verksamhet ska präglas av ett offensivt miljötänkande och samtliga bolag ska vara miljöcertifierade. Mål och Budget 2014-2016 Ägardirektiv Telge Långsiktig inriktning Telge AB är moderbolaget för den operativa verksamheten i SKF-koncernen. Telge ska äga, förvalta och utveckla de i koncernen ingående bolagen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB

Ägardirektiv Sjöbo Elnät AB Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv Elnät AB Detta ägardirektiv avser Elnät AB, (556011-5510), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med s företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer