1 Dnr 2012/ KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/ KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde redovisade ekonom Caroline Johansson att ytterligare ansökningar om bidrag till turistvägar har inkommit efter att utbetalning skett. Av informationen till föreningarna har det inte framgått något sista datum för ansökan gällande turistvägar, varför frågan lyfts för beslut i arbetsutskottet. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonom Caroline Johansson att till nästkommande sammanträde redovisa inkomna ansökning och föreslå ev kompletterande utbetalning av bidrag för år Vid dagens sammanträde redovisar ekonom Caroline Johansson att budgeten för bidrag till turistvägar är skild från budgeten gällande bidrag till enskilda vägar. Turistvägsbidragen har inte varit föremål för nya riktlinjer under året utan ansökan sker som tidigare. Budgeten hos kommunen är 100 tkr år 2012 och den är orörd inför Hittills är 38 tkr utbetalda 2012 efter ansökningar som inkommit under tidigare delen av året. Under hösten har det kommit in ytterligare ansökningar från: Alvarsvägens samfällighetsförening Egby byalag I övrigt har det inkommit två ansökningar om vägbidrag för enskilda vägar enligt följande: Trosnäs Frönäs Gamleby samfällighetsförening Jordhamnsvägens samfällighetsförening Ansökan för bidrag till enskilda vägar skulle ha varit kommunen tillhanda senast 31 augusti enligt utskick till kontaktpersoner. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tilldela Alvarsvägens samfällighetsförening och Egby byalag kronor vardera i bidrag till turistvägar för år 2012, enligt tidigare beslut avseende summa. avslå ansökningar från Trosnäs Frönäs Gamleby samfällighetsförening och Jordhamnsvägens samfällighetsförening då ansökan är för sent inkommen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (10) 2 Dnr 2012/ KS Vägbidrag. Eddie Forsman (M) föreslår att ekonomiavdelningen undersöker olika former för hur vägbidrag kan betalas ut. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonom Caroline Johansson undersöka olika former av utbetalning av vägbidrag. Återrapportering senast Dnr 2012/ KS Omsättning av lån. Ekonomiavdelningen redogör i tjänsteskrivelse att kommunens befintliga lån på 50 mkr med Kommuninvest har återbetalningsdag och bör därför sättas om. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonomiavdelningen att ta in offerter gällande omsättning av befintliga lån på 50 mkr. Vid dagens sammanträde redogör ekonom Linda Kjellin att en offertförfrågan har skickats ut. Ett anbud inkom från Kommuninvest. Enligt förslag från ekonomiavdelningen bör lånet omsättas till lån med rörlig ränta. Fördelningen på kommunens lån har varit 50 % med rörlig ränta och 50 % med fast ränta. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lånet ska omsättas med rörlig ränta med kapitalbindning till och med omsättningen verkställs av ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg.

4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (10) 6 Dnr 2010/ KS Återrapportering, sjukanmälningssystem. Personalchef Krister Kronzell redogör för nytt sjukanmälningssystem. Kommunstyrelsen beslutade , i samband med strategisk utveckling- och besparingsplan, att uppdra till kommunledningskontoret att verkställa besparingar bland annat genom att säga upp Medhelp-avtalet men eftersträvan är att ha fortsatt central sjukanmälan och vikariesamordning. Personalavdelningen har tillsammans med ledningsgruppen konstaterat att detta system, som är en förenklad variant av tidigare sjukanmälningssystem, överensstämmer med kommunstyrelsens eftersträvan om central sjukanmälan. Kostnaden för systemet kommer att fördelas på nämnderna utifrån antal sjukanmälningar 2011 och finansieras inom respektives budgetram. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg framhåller att kommunen behöver ha ett verktyg för att kunna mäta sjukfrånvaro och på så sätt ha tillgång till samma sjuk- och vab-statistik som tidigare. Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att det fr o m åter finns ett centralt sjukanmälningssystem som kommer att finansieras inom respektive nämnds budgetram. 7 Dnr 2013/7-149 KS Diskussion, näringslivsfrågor. Vid dagens sammanträde informerar personalchef Krister Kronzell om arbetet med nedläggning av näringslivskontoret. Under mötet konstateras att - Borgholm i budget saknar resurser på kommunledningskontoret för arbetsuppgifterna och att de måste fördelas på befintliga personer. - att Borgholms och Mörbylångas arbetsutskott ska träffas och diskutera frågorna. Bland annat fördelning av de personaltimmar som under del av år 2013 finns kvar på Ölands Näringslivskontor och samarbetet gällande näringslivsfrågor framöver. Det noteras att framtida struktur för företagsfrågor i Borgholms kommun ännu inte beslutats politiskt.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (10) 8 Dnr 2011/ KS Information, fältsekreteraren. Fältsekreterare Annette Axelsson informerar om - projektet Nöjesbanken, ett forum för ungdomar att söka pengar till och driva olika aktiviteter för andra ungdomar. Nöjesbanken söker bidrag till sin verksamhet och till arbetsgruppen för år 2013 detta ärende behandlas av arbetsutskottet Dnr 2012/ KS Upphävande av beslut, lägenheter i Rälla. Fastighetschef Bo Thoor och verksamhetschef Hillevi Österbo föreslår i tjänsteskrivelse att arbetsutskottet upphäver sitt beslut gällande socialnämndens uthyrningsrätt för lägenheter vid pensionslägenheterna på Målarvägen i Rälla. Av tjänsteskrivelsen framgår att lägenheterna på Målarvägen idag i första hand gått till de personer som har kontakt med socialförvaltningen. I de fall förvaltningen inte har haft behov har lägenheterna erbjudits till allmänheten. Med dagens situation i kommunen så finns inte längre behovet av att öronmärka lägenheterna för socialförvaltningen. Om beslutet upphävs innebär det att Borgholm Energi åter bli ansvarig för att hyra ut lägenheterna. Socialförvaltningen kan fortfarande hyra lägenheterna men om behovet inte finns går förfrågan direkt till allmänheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fr o m upphäva sitt beslut gällande socialnämndens uthyrningsrätt för lägenheter på Målarvägen i Rälla. Lägenheterna hyrs därmed i fortsättningen ut av Borgholm Energi AB.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (10) 10 Hid Träts år i kommunen. Träregion Småland föreslår genom Henrik Teleman, Virserums konsthall, länets kommuner att genomföra Träts år i kommunen och därmed bidra till utvecklingen av Träregion Småland. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka nej till erbjudandet. 11 Dnr 2012/ KS Information, Ölandsfärjan. Eddie Forsman (M) informerar att sedan föregående sammanträde har Oskarshamns kommun meddelat att de har för avsikt att behålla sin medfinansiering för att säkerställa Ölandsfärjan även år Arbetsutskottet avvaktar eventuell ansökan innan beslut i ärendet. 12 Dnr 2013/8-106 KS Information, IT-driftstopp. Kommunchef Christina Madeling informerar om det IT-driftstopp som kommunen drabbades av december Ledningsgruppen träffades 20 december för att få information från IT-chef Niklas Hällblad om händelsen. Enligt IT-chef Niklas Hällblad inträffade ett fel i lagringssystemet kvällen måndag 17 december strax innan systemets backup 21:30. Backup görs två gånger om dagen, dels klockan 12:00 och dels klockan 21:30. Detta medförde att en stor del av arbetet som utfördes 17 december försvann från kommunens server och därmed inte kunde återskapas. IT-avdelningen har bara gjort mindre återställningar från backupen förut. Enligt beräkningar borde det ta ca 6-8 timmar att återställa allt från backupen, det visade sig att det tog 60 timmar. De mest akuta IT-ärendena kunde lösas exempelvis utbetalning av försörjningsstöd, löner till samarbetskommuner. Vidare kunde en dator öppnas för äldreomsorgens journalföring.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (10) Lagringssystemet är byggt av kommunens IT-avdelning, så tillgången till extern support är minimal. Ledningsgruppen har framfört att åtgärder måste vidtas för att eliminera risken för liknande händelser både kort- och långsiktigt. Säkerhetsingenjör Anders Sporrong kommer att sammanställa rapport från händelsen med synpunkter från de olika förvaltningarna. Liknande händelser kommer även att tas med som en risk i kommande risk- och sårbarhetsanalyser. IT-chef Niklas Hällblad kommer att informera kommunstyrelsen om händelsen vid sammanträde Deltagande i cykelkonferens. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till remisskonferens med anledning av Cyklingsutredningen - Ökad och säkrare cykling, en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. SKL vill diskutera utredningen med kommunerna för att kunna lämna ett så bra remissvar som möjligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Eddie Forsman (M) för kommunens räkning deltar vid SKL:s cykelkonferens i Malmö i det fall inte representationen sker för projektet Fyr till Fyr och Ölands Kommunalförbund 14 Information. Under sammanträdet informerar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) om - att kommunledningen i samband med branden på norra Öland haft en nära dialog med polisen och Svenska Kyrkan samt extra samtalsberedskap via socialförvaltningen. - flyktingboenden i kommunen. - att 38 barn från Runstensområdet skriftligen har anmälts till Gårdbyskolan.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (10) 15 Hid Skrivelse angående cykelled Byxelkrok-infarten till Ölands norra Udde. Monica Gutenberg, Hälluddens Camping, har framfört synpunkter på remiss över regional och nationell transportplan för Kalmar län och vägproblematiken i området. Kommunledningskontoret har lämnat skrivelsen till Fyr till Fyrs projektledare Christer Petersson för synpunkter. Av tjänsteskrivelse framgår bland annat att utredning kommer att fortsätta med ambitionen att under projektperioden får fram material och dispenser så att arbetet med en separerad cykelväg utmed väg 136 från Byxelkrok till Grankulla kan utföras när finansieringen av etapp 2 av cykelturism på Öland - Från fyr till fyr är klar. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom tjänsteskrivelsen som skickas vidare till Monica Gutenberg. 16 Dnr 2012/ KS Information; Rapport från arbetsmarknadsavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen redovisar verksamheten för år Av rapporten framgår bland annat att - i utvecklingsprojektet RAMP har, från start 2011 och under år 2012, 29 personer skrivits in, 23 personer har avslutats under med stöd av flyktingmottagningens avtal har under året 25 personer flyttat till Borgholm; åtta ensamkommande barn har fått permanent upphållstillstånd. Tre ensamkommande barn är asylsökande. 14 flyktingar har utöver dessa kommit till Borgholm varav 7 är barn. - antalet SFI elever under 2012 var att årets 41 feriearbeten söktes av 70 personer, 16 flickor och 25 pojkar anställdes. Av de som sökte hoppade två ungdomar av, tre hörde aldrig av sig till bokad intervju och en kom inte till kallat möte. Rapporten läggs med beaktande till handlingarna.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (10) 17 Projekt för minska ungdomsarbetslösheten. Lisbeth Lennartsson (C) lyfter fråga om ungdomsarbetslösheten i kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till Agneta Dahlberg, arbetsmarknadsavdelningen, undersöka möjligheten att starta ett projekt för att få arbetslösa ungdomar i sysselsättning. Liknande projekt har under åren anordnats med bra resultat.

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer