KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) 2015-10-27 181-200. Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Sammanträdesprotokoll sid 2 (33) Innehållsförteckning 181 Information, avsiktsförklaring med Migrationsverket. 182 Delårsrapport 1 januari 30 augusti Budgetuppföljning, september Budget 2016 med plan för Begäran om medel; brygga söder om Robinson. 186 Ansökan om årligt driftbidrag, Ölands Hembygdsförbund. 187 Återrapportering av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. 188 Slutrapport, Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland. 189 Revidering av förbundsordning, Ölands Kommunalförbund. 190 Revidering av policydokument; Arbetsmiljö för Borgholms kommun och dess bolag. 191 Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms kommun och dess bolag. 192 Revidering av Lönepolicy för Borgholms kommun och dess bolag. 193 Granskningsrapport fysisk planering Borgholm. 194 Ändring av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län. 195 Återrapportering; Uppdrag gällande mark för motorcrossbana på norra Öland. 196 Motion (Per Lublin nöp) att Borgholms kommun åter kallar sig stad. 197 Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och ny-anlända. 198 Äskande om tilläggsbudget för städning av offentliga toaletter m m. 199 Information från verksamheten. 200 Meddelande och delegationsbeslut. 181 Dnr 2015/ KS Information, avsiktsförklaring med Migrationsverket. Till dagens sammanträde är representanter från Migrationsverket inbjudna för att informera om den avsiktsförklaring som kommunen är på gång att teckna gällande förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända. Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor.

3 Sammanträdesprotokoll sid 3 (33) 182 Dnr 2014/ KS Delårsrapport 1 januari 30 augusti Controller Linda Kjellin redogör för delårsrapporten. Av rapporten framgår bland annat att - resultatet efter sex månader är ett plus på 19 mkr. Helårsprognos är beräknad till 15 mkr. - vid delåret uppgår kommunens totala låneskuld till 269 mkr. - den genomsnittliga räntan för kommunens lån är 2,9 %. - kommunens borgensåtagande uppgår till 467,6 mkr där 467 mkr avser borgen för Borgholm Energi. - investeringsbudget för 2015 uppgår till 35 mkr. Vid delårsavstämningen har 16 mkr förbrukats. Under årets åtta första månader har följande större projekt genomförts: renovering och ombyggnad av vedkajen, renovering av Åkerboskolans kök, ny gatubeläggning i centrala Borgholm samt renovering av omklädningsrummen på Viktoriaskolan och Slottsskolan. - antalet tillsvidareanställda har ökat med 24 personer. - sjukfrånvaron har minskat något första halvåret Beslut Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till revisorerna för granskning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari-30 augusti Dnr 2015/ KS Budgetuppföljning, september Controller Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning för september månad varav framgår att: Resultatet uppgår till plus ca 20,7 mkr efter åtta månader. Likviditeten Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 48 mkr. Medelsaldot under september förbättrats med 10,8 mkr sedan delårsbokslutet. Det som kommer att sänka medelsaldot resterande månader är köpet av fastigheten Höken 2 och resterande investeringar för året. Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till högst 35 mkr under Till och med september är 24,4 mkr av totala investe-

4 Sammanträdesprotokoll sid 4 (33) ringsbudgeten utnyttjad. Större investeringsprojekt i år är renovering förskola Runsten, vedkajen och beslutade gaturenoveringar i Borgholm. Köp av fastigheten Höken 2 påverkar både likviditet och investeringsbudget under år Beslut Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna. 184 Dnr 2015/ KS Budget 2016 med plan för Controller Linda Kjellin och ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för budgetberedningens förslag till budget 2016 med plan för Kommunstyrelsen godkände budgetramar och investeringsbudget enligt av budgetberedningen framtaget förslag för inarbetning i budget Vid sammanträdet redogör controller Linda Kjellin för budgetförutsättningarna och redogör för förslag till att-satserna. Ordföranden konstaterar att investeringsbudget kommer att behandlas först Sammanträdet ajourneras för lunch När sammanträdet återupptas behandlas investeringsbudget. INVESTERINGSBUDGET Yrkanden Stig Bertilsson (C) yrkar att 5 mkr avsätts till energieffektivisering. Stig Bertilsson (C) yrkar att det till kommunfullmäktiges behandling av investeringsbudget ska presenteras realistiska siffror vad gäller förskolan i Runsten. Stig Bertilsson (C) yrkar att 35 mkr sätts som investeringsram för år Per Lublin (nöp) yrkar att 6,5 mkr avsätts till ombyggnation av Runstens skola i investeringsbudget för år 2016.

5 Sammanträdesprotokoll sid 5 (33) Per Lublin (nöp) yrkar att investering Byxelkroks hamn flyttas fram så 10 mkr avsätts år 2016 och 10 mkr år Per Lublin (nöp) yrkar att posten Ospec fastigheter minskas med 2 mkr. Marcel van Luijn (M) yrkar att det reserveras 8 mkr i investeringsbudget för 2016 till projektering och start av ombyggnation av Ekbacka enligt moderaternas förslag (BILAGA 1) Marcel van Luijn (M) yrkar att det under perioden reserveras 5 mkr årligen för ombyggnation av Ekbacka och kvalitetshöjande satsningar enligt bifogat förslag. Marcel van Luijn (M) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur Soldalen och Strömgården kan förvandlas till bostäder. Marcel van Luijn (M) yrkar att det ska finnas ett investeringstak på 6 mkr för ombyggnation av Runstens skola till förskolelokaler. Marcel van Luijn (M) yrkar att ifall ombyggnationen av gamla skolan enligt anbud kostar mer än 6 mkr, ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att förbereda nybyggnation av förskolelokaler i Runsten enligt förvaltningens tidigare förslag. Marcel van Luijn (M) yrkar att ifall ombyggnation av gamla skolan enligt anbud kostar mer än 6 mkr, ge kommunledningskontoret i uppdrag att förbereda försäljning av Runstens skola. Per Lublin (nöp) stöder Bertilssons yrkande vad gäller Runstens skola. Ordföranden konstaterar att det utöver budgetberedningens förslag till investeringsbudget finns ett antal avgivna yrkanden som ska ställas under proposition. PROPOSITIONSSTÄLLANDE INVESTERINGSBUDGET Proposition energieffektivisering Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed. Proposition realistiska siffror Runstens ombyggnation Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed.

6 Sammanträdesprotokoll sid 6 (33) Proposition 35 mkr i investeringsram Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed. Proposition 6, mkr till Runstens ombyggnation Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 10 Nej 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Yrkandet avslås därmed. Proposition minska Ospec fastigheter Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed. Proposition 8 mkr till Ekbacka Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.

7 Sammanträdesprotokoll sid 7 (33) Ja - 7 Nej 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Annette Hemlin (FÖL) Peder Svensson (C) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Yrkandet avslås därmed. Proposition - 5 mkr/år till Ekbacka Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 7 Nej 4 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Stig Bertilsson (C) Annette Hemlin (FÖL) Peder Svensson (C) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Yrkandet avslås därmed. Proposition förutsättningslös utredning Soldalen och Strömgården Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 9 Nej 2 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Per Lublin (nöp) Annette Hemlin (FÖL) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S)

8 Sammanträdesprotokoll sid 8 (33) Inger Sundbom (S) Yrkandet avslås därmed. Proposition 6 mkr till Runstens ombyggnation Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej. Ja - 9 Nej 2 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Per Lublin (nöp) Annette Hemlin (FÖL) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Yrkandet avslås därmed. Proposition uppdrag utbildningsnämnden Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed. Proposition uppdrag försäljning av Runstens gamla skola Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen därmed föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsbudget enligt budgetberedningens förslag.

9 Sammanträdesprotokoll sid 9 (33) TAXOR Yrkanden Sofie Loirendal (FÖL) yrkar avslag på höjning vad gäller taxa för el-platstillägg, ska vara oförändrat 20 kronor. Marcel van Luijn (M) yrkar att taxa vad gäller nyttjande av allmän plats kompletteras med att ianspråktagen mark utöver ansökan debiteras med dubbel taxa. Thomas Johnson (M) yrkar att i taxa för kommunstyrelsen ska Tomträttsavgäld kompletteras med. (vid nyupplåtelse). Per Lublin (nöp) yrkar att månadsavgiften för trygghetslarm tas bort Ordföranden konstaterar att det utöver budgetberedningens förslag har lämnats yrkanden som ska ställas under proposition. PROPOSITIONSSTÄLLANDE TAXOR Proposition el-platstillägg Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet. Yrkandet bifalls därmed. Proposition komplettering av taxa nyttjande allmän plats Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet. Yrkandet bifalls därmed. Proposition Tomträttsavgäld (vid nyupplåtelse) Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet. Yrkandet bifalls därmed. Proposition månadsavgift trygghetslarm Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som avslår yrkandet röstar ja. Den som bifaller yrkandet röstar nej.

10 Sammanträdesprotokoll sid 10 (33) Ja - 10 Nej 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Yrkandet avslås därmed. Ordföranden konstaterar att taxorna därmed är behandlade. DRIFT Yrkanden Stig Bertilsson (C) yrkar att 100 %-tjänst som Klimat- och energistrateg inrättas. Marcel van Luijn (M) yrkar att första meningen i tredje stycket under punkt tas bort. Ordföranden konstaterar att det utöver budgetberedningens förslag finns yrkanden som ska ställas under proposition. PROPOSITIONSSTÄLLANDE DRIFTBUDGET Proposition tjänst som klimat- och energistrateg Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed. Proposition punkt Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder yrkandet. Yrkandet bifalls därmed. Ordföranden konstaterar därmed att driftbudgeten är behandlad.

11 Sammanträdesprotokoll sid 11 (33) ATT-satser Yrkanden Inger Sundbom (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag och sammanställda att-satser. Per Lublin (nöp) yrkar att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att sälja fastigheten Höken. Ordföranden konstaterar att det utöver budgetberedningens förslag finns ett yrkande som ska ställas under proposition. PROPOSITIONSSTÄLLANDE ATT-satser Proposition uppdrag att sälja Höken Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Yrkandet avslås därmed. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta Budget 2016 med plan för år 2017 och a t t a t t anta föreslagen investeringsram för år 2016 samt investeringsplan för skattesatsen 2016 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor. a t t anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år a t t a t t delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från 2015 till år ge kommunstyrelsen rätt att under år 2015 omsätta lån d v s låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år a t t höja borgensavgiften från 0,4 % till 0,6 % inför år a t t nivå för att räknas som investering ska uppgår till 1 prisbasbelopp. Vidare överlämnas till kommunfullmäktige a t t godkänna revisionens förslag till budet för år 2016.

12 Sammanträdesprotokoll sid 12 (33) Reservation- investeringsbudget Marcel van Luijn (M) och Thomas Johnsson (M) (BILAGA 2) Reservation investeringsbudget och budgetbeslutet i sin helhet Per Lublin (nöp) (BILAGA 3) Protokollsanteckning investeringsbudgeten I Framtid Öland vill vi inte reservera pengar i investeringsbudgeten för Ekbackas projektering och ombyggnation innan vi fått tillbaka utredningen som vi gett i uppdrag till kommunledningskontoret om hur vi kan använda lokalerna på kort och lång sikt. I det uppdraget har vi bland annat som förslag i det längre perspektivet angett äldreboende som ett alternativ för att samla centrala områdets äldreboende på en plats. En idé som vi tillsammans med S diskuterat och lagt fram. Därför känns det konstigt att Moderaterna helt plötsligt gjort detta till sin vision och yrkar om investeringsmedel innan utredningen är klar. Känns bara som ett sätt att vinna rubriker. Vi anser däremot att Moderaterna har rätt i att det bör sättas ett tak för Runstens ombyggnation vilket vi har diskuterat men inte helt landat i, det kommer dock sättas innan anbudsöppnandet med en alternativ lösning för förskola i Runsten om taket skulle spräckas. Sofie Loirendal, Framtid Öland 185 Dnr 2015/ KS Begäran om medel; brygga söder om Robinson. I tjänsteskrivelse föreslår ekonomiavdelningen att investeringen av brygga söder om Robinson tillsammans med avsmalnande av Hamnvägen tidigareläggs till budget 2015 och en upphandling ska genomföras. Beslutet ändrar tidigare beslut avseende brygga söder om Robinson. Kommunstyrelsen beslutade att överlämna ärendet om brygga söder om Robinson och iordningställande av Storgatan delen Slottsgatan-Hamnvägen till budgetberedningen Av skrivelsen framgår att i investeringsbudget 2015 finns ett maxtak om 35 mkr. Till och med juli har 14,2 mkr nyttjats. Enligt prognos finns det utrymme i investeringsbudget 2015 att tidigarelägga brygga söder om Robinson med tillhörande avsmalnad av Hamnvägen. Enligt tidigare förslag uppskattas bryggan söder om Robinson till 2,0 mkr. Därtill tillkommer konsultkostnad och avsmalnad av Hamnvägen. Pålning Rivning av bef brygga norr om och bef mur söder om Robinson samt fyllnadsarbeten kr kr

13 Sammanträdesprotokoll sid 13 (33) Överbyggnad grus kr Plattsättning kr Påbyggnadsmur kr Brygga kr Betongarbeten kr Etableringskostnad kr Konsultkostnad kr Avsmalnande av Hamnvägen kr Oförutsedda kostnader 15 % Totalt kr Kommunstyrelsen beslutade godkänna tidigareläggning av investeringen av avsmalnande av Hamnvägen till budget I tjänsteskrivelse och vid arbetsutskottets sammanträde redogjorde ekonomiavdelningen att kostnaderna för projektet blivit dyrare än beräknat och att kronor behöver skjutas till. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att tilläggsbudgetera kronor för åtgärderna på Hamnvägen. Vid dagens sammanträde framgår att ärendet inte gäller tilläggsbudgetering utan begäran om ytterligare medel utöver tidigare beviljade summan (2,8 mkr). Detta kan ske genom ianspråktagande ur Ospec fastigheter i investeringsbudget Yrkanden Jan-Olof Forslund (S) yrkar på bifall till att medel anvisas ur investeringsbudget Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t godkänna att resterande medel till projektet ianspråktas ur Ospec fastigheter investeringsbudget Dnr 2015/ KS Ansökan om årligt driftbidrag, Ölands Hembygdsförbund. Ölands Hembygdsförbund ansöker i skrivelse om 150 tkr i årligt driftbidrag från Borgholms och Mörbylånga kommun samt Regionförbundet i Kalmar län.

14 Sammanträdesprotokoll sid 14 (33) Ölands Hembygdsförbund redogör i ansökan för; Bakgrunden, vårt gemensamma museum Ölands hembygdsförbund bildades Huvudsyftet med att bilda ett eget öländskt hembygdsförbund var viljan att gemensamt i den öländska hembygdsrörelsen säkerställa att den unika öländska radbyn räddades till eftervärlden. Olika platser övervägdes och det blev Himmelsberga, bland annat eftersom den var geografiskt mitt på ön. Därefter köptes flera gårdar i radbyn in och hus flyttades hit från olika delar av ön. Museet öppnade på midsommardagen Bakgrunden och historien gör att stödet och engagemanget för Himmelsberga är mycket starkt på hela Öland. Över personer är, genom sitt medlemskap i en öländsk hembygdsförening, med och äger Ölands museum Himmelsberga! Det är förmodligen unikt i vårt land att hembygdsrörelsen själv äger och driver ett så stort friluftsmuseum och har gjort det under så lång tid. Idag Idag består Ölands museum Himmelsberga av fem bevarade radbygårdar på båda sidor om bygatan, två väderkvarnar och ett malmställe. Totalt ca 35 byggnader, inklusive en modern konsthall, flera mindre utställningslokaler samt kaffestuga och handelsbod. Museet besöks under en säsong av mellan besökare. Museet bedriver omfattande utställningsverksamhet från maj till september och samarbetar varje år med mer än 200 olika konstnärer, hantverkare, musiker och andra kulturarbetare med anknytning till Öland eller länet. Museet har för närvarande nio åretruntanställda med varierande tjänstgöringsgrad och anställer under sommarsäsongen ytterligare ca tio personer, företrädesvis ungdomar bosatta i närområdet. Omräknat i årsarbetstid motsvarar det totalt ca 7,7 heltidstjänster. Av den åretruntanställda personalen bor för närvarande tre stycken i Mörbylånga kommun och sex stycken i Borgholms kommun. Merparten av åretruntanställningarna medfinansieras av Arbetsförmedlingen (för stöd till personer med svag ställning på arbetsmarknaden eller med behov av särskild hänsyn). Ansökan om stöd Ölands museum Himmelsberga har under de senaste åren haft en dialog med båda Ölandskommunerna och delvis även Regionförbundet om behovet av offentligt stöd. Det har resulterat i ett årligt stöd på 100 tkr från Borgholms kommun vilket är mycket positivt och värdefullt. Inledningsvis vände sig hembygdsförbundet till Ölands kommunalförbund i frågan om stöd eftersom museet ägs av alla hembygdsföreningar på Öland och bedriver verksamhet på hela ön. Den gången hänvisades hembygdsförbundet till de båda kommunerna, men nu har vi förstått att frågan framöver troligen kommer att hanteras genom kommunalförbundet. Hembygdsförbundet ser positivt på det, men väljer ändå att i dagsläget vända sig till respektive kommun eftersom det är där även kommunalförbundets resurser beslutas.

15 Sammanträdesprotokoll sid 15 (33) De senaste fem-sex åren har museet jobbat hårt med att se över kostnader och utveckla verksamheten. Det har varit framgångsrikt och resulterat i högre intäkter, lägre kostnader och mycket positiv respons på verksamheten från omgivningen. Ekonomiskt har Ölands museum Himmelsberga de senaste två-tre åren nått en självförsörjningsgrad på 70-80%, vilket i sammanhanget är en mycket hög nivå. Resterande medel som behövs för att kunna hålla öppet och bedriva verksamhet på museet har huvudsakligen tagits från förbundets eget sparkapital, samt med de beviljade bidraget från Borgholms kommun. De senaste åren har driftunderskottet i genomsnitt varit ca 450 tkr. Även framöver är bedömningen att mellan tkr årligen behövs utifrån för att klara verksamheten. Under våren bjöd Ölands hembygdsförbund in företrädare från båda Ölandskommunerna och Regionförbundet för att klargöra att den ekonomiska situationen är sådan att Ölands hembygdsförbund inte har resurser att fortsätta att ensam skjuta till de medel som behövs för driften av museet. Ett större offentligt åtagande är nödvändigt om Ölands museum Himmelsberga inte ska tvingas göra mycket omfattande neddragningar eller stänga helt under de närmaste åren. Ölands hembygdsförbunds förhoppning är nu att det offentliga, liksom den öländska hembygdsrörelsen, ser vikten av och känner ansvar för att bevara Ölands museum Himmelsberga som det folkkära besöksmål, viktiga kulturella mötesplats och unika stycke Ölandshistoria det är. Mot denna bakgrund ansöker Ölands hembygdsförbund om 150 tkr i årligt driftbidrag från Mörbylånga och Borgholms kommun samt Regionförbundet i Kalmar län. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog kommunstyrelsen att bevilja Ölands hembygdsförbund 150 tkr i driftbidrag samt att diskutera framtida finansiering/bidragsgivning med Mörbylånga kommun. Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar att driftbidrag för år 2015 beviljas med krav att de befriar sina medlemmar från avgift vid besök på Himmelsberga. Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till årligt driftbidrag om 150 tkr. Inger Sundbom (S) yrkar bifall till ett engångsbidrag om 150 tkr samt att framtida finansiering/bidragsgivning ska diskuteras med Mörbylånga. Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till bidrag om 150 tkr för år Ordföranden konsterar att det finns tre olika yrkanden, vilka först ska ställas under proposition, samt ett tilläggsyrkande vad gäller villkor för bidraget som därefter ställs under proposition.

16 Sammanträdesprotokoll sid 16 (33) Proposition Vid propositionsställandet på de fyra yrkanden finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder Sundboms förslag om engångsbidrag om 150 tkr. Omröstning begärs Ordföranden konstaterar att Sundboms förslag är huvudförslag och ställer proposition på övriga förslag för att utse motförslag. Proposition motförslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen utser Bertilssons förslag som motförslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill ha Bertilssons förslag som motförslag röstar ja. Den som vill ha van Luijns förslag som motförslag röstar nej. Ja - 8 Nej 3 Ilko Corkovic (S) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Per Lublin (nöp) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Därmed utses Bertilssons förslag till motförslag. Omröstning- huvudvotering Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder Sundboms förslag röstar ja. Den som stöder Bertilssons förslag röstar nej. Ja - 7 Nej 2 Avstår - 2 Ilko Corkovic (S) Stig Bertilsson (C) Marcel van Luijn (M) Sofie Loirendal (FÖL) Peder Svensson (C) Thomas Johnsson (M) Per Lublin (nöp) Annette Hemlin (FÖL) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Därmed bifalls Sundboms förslag att bevilja engångsbidrag. Proposition tilläggsyrkande om villkorat bidrag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

17 Sammanträdesprotokoll sid 17 (33) Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t a t t som ett engångsbidrag bevilja Ölands Hembygdsförbund 150 tkr i driftbidrag. diskutera framtida finansiering/bidragsgivning med Mörbylånga kommun. Reservation Marcel van Luijn (M), Thomas Johnsson (M) (BILAGA 4) Per Lublin (nöp) (BILAGA 5) 187 Dnr 2015/ KS Återrapportering av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. Kommunfullmäktige beslutade att i enlighet med miljö- och hållbarhetsberedningens förslag inom ramen för den fördjupade översiktsplanen för Borgholm-Köpingsvik peka ut alternativ för lokalisering av en biogasmack. att uppdra till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig platsmark för biogasmack senast augusti att uppdra till kommunstyrelsen och Borgholm Energi AB att ta fram olika förslag på affärslösningar gällande biogasmack för återrapportering senast augusti Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till kommunledningskontoret att låta genomföra en utredning vad gäller kommunens och bolagets fordonspark bland annat vad gäller vilka fordon som kan bytas ut till fordon med biogasdrift. Återrapportering utredning av fordonsparkerna I tjänsteskrivelse återrapporterar ekonomiavdelningen uppdraget gällande utredning av fordonsparkerna. Av skrivelsen framgår att Borgholms kommun kan byta ut cirka 50 fordon till biogasdrift (årlig körsträcka cirka mil). Alla fordon i norra området är inte med i kalkylen då det är antaget att eventuell biogasmack blir placerad i Borgholm. Vidare framgår att Borgholm Energi kan byta ut cirka 10 fordon till biogasdrift (årlig körsträcka cirka mil). Återrapportering lokalisering Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade förvaltningens förslag vad gäller lokalisering till kommunfullmäktige.

18 Sammanträdesprotokoll sid 18 (33) I förvaltningens lokaliseringsutredning tas fyra möjliga placeringar upp: Flygfältet, Rosenfors, Triangeln och Lundegård. Förslaget Lundegård innefattar även andra områden mellan Köpingsvik och Lundegård. Av beslutet framgår att förvaltningen föreslår en lokalisering i anslutning till flygfältet i Borgholm som huvudalternativ för en biogasstation och som lämplig plats för uppställning av bussar. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontet genom mex Anders Heidenfors Enquist tre lämpliga placeringar för tankställe fordonsgas/ biogas: - Triangelns köpcentrum. Handelstriangeln AB (P-O Persson). Gällande detaljplan tillåter detta och markägaren är positiv. - Osten 1. Parkeringen inom Värmeverket. Borgholm Energi AB. - Borgholm 11:1 (kommunal allmän platsmark) vid Tomaten 3 (Bilprovningen). Återrapportering förslag på affärslösningar Kommunstyrelsens arbetsutskott förklarade sig vid möte med Borgholm Energi nöjda med den utredning som bolaget presenterat för kommunstyrelsen och konstaterar att ingen ytterligare utredning vad gäller affärslösningar ska göras i ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande om alternativ för lokalisering av en biogasmack i fördjupad översiktsplan Borgholm-Köpingsvik. Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschef Göran Borgö och mex Anders Heidenfors Enquist för de föreslagna områdena. Vid redogörelsen framgår att samhällsbyggnadsförvaltningens förslag även har samråtts med Räddningstjänsten och Borgholm Energi. Under sammanträdet framkommer ledamöterna synpunkter på var de anser att en biogasmack ska anläggas. Ordföranden konstaterar utifrån diskussionen att kommunstyrelsen endast ska återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige. Av återrapporteringen behöver inte någon specifik plats utpekas utan detta sker i det fall någon entreprenör söker om bygglov för biogasmack och uppställningsplats för bussar. Beslut Kommunstyrelsen återrapporterar uppdraget med att fyra lämpliga platser; Flygfältet, Rosenfors, Triangeln och Lundegård. Förslaget Lundegård innefattar även andra områden mellan Köpingsvik och Lundegård, tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret, vilka kommunstyrelsen ansluter till. (kartmaterial BILAGA 6))

19 Sammanträdesprotokoll sid 19 (33) Vidare framgår att det inte är kommunen som ska anlägga biogasmack utan privata marknadsaktörer. De får söka bygglov på den plats de är intresserad av, ansökan behandlas och bedöms av samhällsbyggnadsnämnden. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 7) 188 Dnr 2015/2-083 KS Slutrapport, Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland. Kommunfullmäktige tillsatte Tillfällig fullmäktigeberedning för landsbygdsutveckling på norra Öland. Till dagens sammanträde finns slutrapport med åtgärdspaket med konkreta förslag där boende, näringsidkare, delsårsboende och Borgholms kommun gemensamt ska medverka till att få en positiv utveckling på norra Öland. Uppdraget har resulterat i 27 olika att-satser vilka ska behandlas av kommunfullmäktige. Vid dagens sammanträde framkommer att att-satserna innehåller uppdrag som efter beredning kommer att återrapporteras till kommunfullmäktige för beslut om finansiering innan genomförande. Beslut Kommunstyrelsen överlämnar slutrapporten till kommunfullmäktige för ställningstagande. 189 Dnr 2015/ KS Revidering av förbundsordning, Ölands Kommunalförbund. Ölands Kommunalförbund godkände reviderad förbundsordning och överlämnar den till medlemskommunerna för fastställelse. Förbundsordningen ska träda i kraft 1 december Av beslutet framgår att förbundsordförande Henrik Yngvesson föredrar ärendet om reviderad förbundsordning. Både SKL:s juridikavdelning och Pactas jurister har lämnat kommentarer och rekommendationer till ändringar och tilllägg i 2, 5b, 6 och 12.

20 Sammanträdesprotokoll sid 20 (33) Av Ändamålsparagrafen ( 2) måste direkt framgå vilken verksamhet som vid varje tillfälle har lämnats över till förbundet och vilken verksamhet som finns kvar hos medlemmarna. Generella skrivningar om framtida verksamheter ska undvikas. Förbundschefen och biträdande förbundschefen ( 5b) måste vara anställd även i förbundet. I annat fall kan inte förbundschefen fatta några skriftliga beslut på förbundets vägnar. Detta styrs av delegeringsreglerna i 6 Kap Kommunallagen. Arbetsutskottets sammansättning ( 6, tredje stycket om Arbetsutskott) styrs av 6 Kap. 22 vilket innebär att endast en rekommenderande skrivning är möjlig. I 12 bör skrivningen förtydligas med angivande av en tidsperiod. Förbundsdirektionen konstaterar att skrivningen i 13 bör förtydligas gällande att verksamheten Turism, besöksnäring och marknadsföring kostnadsfördelas 50/50. Yrkanden Sofie Loirendal (FÖL) yrkar att förbundschefen ska vara från ena kommunen och ordföranden från andra kommunen som det ursprungliga förslaget innebar. Stig Bertilsson (C) stöder Loirendals yrkande. Ordföranden konstaterar att då detta gäller ett beslut i Ölands Kommunalförbund bör yrkandet behandlas som en återremitteras till förbundet med förslag till ändring, vilket godkänns av kommunstyrelsen. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder återremissen. Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Ölands Kommunalförbund för ändring innebärande att den kommun som inte innehar ordförandeskapet ska utse förbundschef

21 Sammanträdesprotokoll sid 21 (33) 190 Dnr 2015/ KS Revidering av policydokument; Arbetsmiljö för Borgholms kommun och dess bolag. Personalavdelningen har reviderat tidigare antagen policy för att tydliggöra dokumentet. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta reviderad policy Arbetsmiljö för Borgholms kommun och dess bolag. Ersätter tidigare antagen policy 39/ Dnr 2015/ KS Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms kommun och dess bolag. Personalavdelningen har tagit fram policydokumentet utifrån att Diskrimineringslagen 2009 ersatte Jämställdhetslagen och även omfattar mångfaldsbegreppet. Även Lagen om förbud mot diskriminering av visstid- och deltidsanställda samt skydd mot diskriminering av föräldralediga i Föräldraledighetslaget, påverkar arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar om följande tillägg till dokumentet Andra stycket under Syfte: Att motverka diskriminering.oavsett kön.politiska åsikter, religion eller annan uttryck. Femte stycket under Policy: Heltidsanställningar ska eftersträvas och delade turer och ofrivilliga deltidsanställningar avskaffas.. Monica Enberg (S) och Peder Svensson (C) yrkar bifall till liggande förslag. Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande och två tilläggsyrkande som ska ställas under proposition. Proposition politisk tillhörighet Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Tilläggsyrkandet avslås därmed.

22 Sammanträdesprotokoll sid 22 (33) Proposition delade turer Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Tilläggsyrkandet avslås därmed. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta upprättad Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Borgholms kommun och dess bolag. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 8) 192 Dnr 2015/ KS Revidering av Lönepolicy för Borgholms kommun och dess bolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till personalavdelningen att revidera lönepolicy och lönekriterier. Till dagens sammanträde finns reviderat policydokument som tydliggör både lönepolicy och lönekriterier. Yrkanden Monica Enberg (S) yrkar bifall till liggande förslag. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t anta reviderad Lönepolicy för Borgholms kommun och dess bolag. Ersätter tidigare antagen policy 122/03.

23 Sammanträdesprotokoll sid 23 (33) 193 Dnr 2015/ KS Granskningsrapport fysisk planering Borgholm. Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska fysisk planering i förhållande till kommunfullmäktiges övergripande vision och mål. I PwC rapport Granskningsrapport av fysisk planering i förhållande till kommunfullmäktiges övergripande vision och mål Borgholms kommun april 2015 redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning. Revisorerna bedömer inte att kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens process avseende den fysiska planeringen är ändamålsenlig och effektiv. De kommunala revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden senast (begäran om anstånd till 31 oktober skickad 3 september) där det redogörs för vad de avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i rapporten. Kommunledningskontoret har upprättat redogörelse för kommunstyrelsens process. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att avge upprättad redogörelse som svar till revisorerna. Beslut Kommunstyrelsen avger följande svar till revisorerna: Revisionsrapporten: Hur styrs och leds arbetet med fysisk planering? Det behövs ett förtydligande av organisationen och arbetssätt för att tydliggöra kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens process avseende den fysiska planeringen. Av intervjuer framgår det att det finns organisatoriska oklarheter och olika synsätt vad gäller sättet att arbeta med samhällsbyggnadsprocessen. Ur intervjuerna framgår också att det finns olika sätt att se på vilka förändringar av organisatorisk art och arbetssätt som bör göras. Svar: Den som ansvarar för kommunstyrelseförvaltningens arbete med fysisk planering och kontakterna med samhällsbyggnadsförvaltningen är mark- och exploateringsstrategen, MEX. MEX önskar framföra att en korrekt bemanning för att motsvara ansvar och målsättningar borde utökas jämfört med idag. Vi bedömer att samordningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden har brister och oklarheter i rollfördelning och arbetssätt. Åtgärd: Utökade resurser till MEX med utökat ansvar och befogenheter särskilt för översiktsplanering och projektledning av samhällsbyggnadsprojekt med detaljplaner. Vilken samverkan finns mellan KS och SBN? Samordningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden vad gäller planer bygger på

24 Sammanträdesprotokoll sid 24 (33) att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bjuda in samhällsbyggnadsnämnden för att samråda och föra dialog regelbundet, ca två gånger per år. Enligt intervjuerna sker inte detta. Åtgärd: Plansamordningsmöten var 6:e vecka mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (med MEX som sekreterare). Av intervjuerna framgår att det funnits brister vad gäller samråd och dialog med kommunstyrelsen. Svar: MEX instämmer. Det bör göras en översyn av organisatoriskt arbetssätt mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden vad gäller fysisk planering för att förbättra samverkan och tydliggöra roller och ansvar. Se åtgärd 1: Utökade resurser till MEX med utökat ansvar och befogenheter särskilt för översiktsplanering och projektledning av samhällsbyggnadsprojekt med detaljplaner. Vilka mål och handlingsplaner för arbetet med fysisk planering finns fastlagda? Svar mål: Enligt balanserat styrkort Ökat antal invånare genom fler åretruntbostäder och förbättrat företagsklimat/kommunranking (enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning). Svar handlingsplaner: Markanvisningspolicy; Näringslivsstrategi. 3. Åtgärd: Bostäder: MEX får i uppdrag att ta fram en modern markanvisningspolicy. 4. MEX får i uppdrag att årligen uppdatera en exploateringsplan* med exploateringsbudget och bostadsbyggnadsprognos. 5. Åtgärder företagsklimat/kommunranking: Eftersom kommunrank ningen mäter näringslivets attityd till kommunen så är det näringslivets attityd till kommunen som måste förändras i positiv riktning. Där ska näringslivsutvecklingens tyngdpunkt ligga! Idag fokus på kommunens service till näringslivet. Den katastrofala följden har blivit att kommunens ranking det senaste året fallit, från plats 245 till 283 av Sveriges 290 kommuner. Detta trots att kommunens service objektivt sett bevisligen inte är sämre än i de flesta andra kommuner. Kommunledningsförvaltningen får därför i uppdrag att ta fram en skärpt näringslivsstrategi med en förändrad syn på näringslivsutveckling. Hur följs dessa upp och rapporteras till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden? Svar: Se föregående svar. Görs en analys av ekonomiska konsekvenser av fysisk planering i förhållande till VISION 2020? Svar: Idag nej.

25 Sammanträdesprotokoll sid 25 (33) Se åtgärd 4: MEX får i uppdrag att årligen uppdatera en exploateringsplan med exploateringsbudget och bostadsbyggnadsplan. Hur informeras allmänheten om fysisk planering i förhållande till VISION 2020? Svar: Idag via samhällsbyggnadsförvaltningens plansamråd och i planutställningar. Åtgärd: Tätare kontakter med massmedia på kommunstyrelsens eget initiativ. MEX exploateringsplan Byxelkrok: Restaurang rökeriet ca 50 gäster 2016 DP klar - GENOMF. Köpingsvik: Köpingbaden 29 hotell-lägenheter, 66 stugor, camping GENOMF. Köpingsvik: Kv. Tingsdal 5 villor 2017 DP klar - GENOMF. Köpingsvik: Kv. Köpinge 4 villor 2016 DP klar - GENOMF. Björkviken: Bostadsrättsradhus 10 st DP klar - GENOMF. Ekerum: Tillbyggnad hotell ca 100 rum 2017 DP klar - GENOMF. Ekerum: Villor ca 25 st DP klar - GENOMF. Borgholm: Triangeln affärscentrum DP klar - GENOMF. Borgholm: Kv. Resedan ca 40 lägenheter 2018 DP klar - GENOMF. Björkviken: Solbergamarken villor st DP pågår Östra Stora Rör: Hospice, flerfamiljshus, villor ca 100 bostäder DP pågår Kolstad: Villor ca 30 st (dp på gång x 2) Borgholm: Kapelludden 20 parhus (dp på gång) Borgholm: Kv. Oden ca 10 radhus 2017 (dp på gång) Sandvik: villor 2018 (dp på gång) Yttre hamnen : Tidiga avtal (?) Borgholm: Ekbacka ombyggnad till bostadslägenheter/flyktingmottagning Borgholm: Kv. Höken ombyggnad kontorslokaler 2016 och bostäder ca 20 st Borgholm: Kv. Amfion hotell ca 25 rum 2017 (?) Runsten: Skola ombyggnad till förskola 2016 Tillkommer ca 50 kommunalägda planlagda villatomter (Västerviksmodellen = 100 bostäder) + ca 1000 privatägda planlagda villatomter. Summa färdigställs ca 800 bostäder, varav ca 200 i flerfamiljshus hotellrum + 1 affärscentrum (Coop, Beijer bygg m.fl.) FÖP Borgholm/Köpingsvik, samråd klart, granskning oktober-november 2015? FÖP Byxelkrok, VA-frågan? FÖP Djupvik Protokollsanteckning Instämmer inte i svaret. Per Lublin Nya Ölandspartiet 194 Dnr 2015/ KS Ändring av förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundet föreslog vid styrelsesammanträde medlemmarna besluta att regionförbundet förbundsordning ändras på det sätt att texten att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag utgår från och med

26 Sammanträdesprotokoll sid 26 (33) Ändringen är föranledd av att ansvaret för den regionala kulturverksamheten övertas av landstinget från årsskiftet. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t godkänna ändring av förbundsordningen enligt förslag. Deltagande i beslutet Per Lublin (nöp) deltar inte i beslutet. 195 Dnr 2015/ KS Återrapportering; Uppdrag gällande mark för motorcrossbana på norra Öland. Kommunstyrelsen uppdrog till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig mark/plats för anläggande av motorcrossbana. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att överlämna förvaltningens förslag till kommunstyrelsen Förvaltningen föreslår nedanstående två områden som förslag för mark/plats för motorcrossbana: - Området kring skjutbanan vid Rullbackarna - Området kring Ölanda flygfält och motorbanan Förslagen måste undersökas vidare och ansökan enligt miljöbalken respektive Plan- och Bygglagen (PBL) lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämndens redogörelse för ärendet Ett medborgarförslag har lämnats med förslag att anlägga en motorcrossbana på eller i anslutning till den gamla deponin i Böda. Markägaren är Sveaskog AB och marken ingår i Böda Ekopark. Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen och beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen som är ansvarig för mark- och exploatering för vidare utredning. Nämnden har också föreslagit kommunstyrelsen i samarbete med Böda IK att som första steg lämna in anmälan enligt miljöbalken. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att Borgholms Energi och kom-

27 Sammanträdesprotokoll sid 27 (33) munledningsförvaltningen anser att det är olämpligt att anlägga en motorcrossbana i området. Kommunstyrelsen beslutade vid samma sammanträde, när man avslog medborgarförslaget, att lämna ett nytt uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag på lämplig mark/plats för anläggande av motorcrossbana. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att nämndens arbetsutskott reder ut uppdrag, ansvar och roller med kommunstyrelsen angående planering och lokalisering av verksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning av miljöbalken respektive plan- och bygglagen och kan inte samtidigt ta fram förslag som nämnden sedan ska pröva som myndighet. Samhällsbyggnadsnämndens motivering av beslutet Kommunfullmäktige har avslagit medborgarförslaget om en motorcrossbana på deponin vid Rullbackarna. Istället har kommunstyrelsen öppnat upp ett nytt ärende om lämplig mark/plats för en motorcrossbana. Kommunstyrelsen är ansvarig för mark- och exploatering samt för kultur- och fritid. Båda funktionerna finns inom kommunledningskontoret. En motorcrossbana är en fritidsanläggning och berör mark- och exploatering. En ansökan bör tas fram av kommunledningskontoret och lämnas till samhällsbyggnadsnämnden för prövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper till med information och råd om hur ansökan ska göras och vad den ska innehålla. Att hitta lämplig mark för en motorcrossbana i Borgholms kommun är svårt då det finns många motstående intressen. Det har också stor betydelse av vilken verksamhet som kommunstyrelsen planerar. Är det en mindre övningsbana för främst yngre tonåringar eller en fullskalig tävlingsanläggning som planeras? Innan man vet detta är det inte möjligt att utpeka lämplig plats. Att anlägga en motorcrossbana kan vara en omfattande och dyrbar investering. Innan kommunstyrelsen går vidare bör man ta fram en beskrivning av planerad verksamhet och upprätta kostnadskalkyl. Medel måste också anslås i budget om motorcrossbanan ska kunna realiseras. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde konstaterades att det inte är kommunen som ska gå vidare med ansökan utan förslaget på lämplig mark ska överlämnas till ungdomarna som lämnade det medborgarförslag som avslagits då den platsen ansågs olämplig. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att informera ungdomarna att samhällsbyggnadsnämnden tagit fram två

28 Sammanträdesprotokoll sid 28 (33) olika förslag på lämplig placering för motorcrossbana. - Området kring skjutbanan vid Rullbackarna - Området kring Ölanda flygfält och motorbanan Vidare framgick att det är ungdomarna eller någon lokal förening som har att ansöka om och eventuell anlägga en motorcrossbana, då detta inte kan anses ingå i kommunens kärnverksamhet. Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen noteras att information om lämplig placering även ska delges Böda IK. Beslut Kommunstyrelsen beslutar a t t informera ungdomarna och Böda IK att samhällsbyggnadsnämnden tagit fram två olika förslag på lämplig placering för motorcrossbana. - Området kring skjutbanan vid Rullbackarna - Området kring Ölanda flygfält och motorbanan Vidare konstateras att det är ungdomarna eller någon lokal förening som har att ansöka om och eventuell anlägga en motorcrossbana, då detta inte kan anses ingå i kommunens kärnverksamhet. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 9) 196 Dnr 2015/ KS Motion (Per Lublin nöp) att Borgholms kommun åter kallar sig stad. Per Lublin (nöp) föreslår i motion att kommunfullmäktige beslutar att Borgholms kommun återgår till att kalla sig stad. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Av skrivelsen framgår att Per Lublin föreslår att kommunen byter namn till Borgholms stad för att fira staden Borgholms tillkomst för 200 år sedan. 200-års jubileet är ett firande av Borgholms stads tillkomst, inte av Borgholms kommun. Borgholms stad var fram till kommunreformen 1969/1971 ett geo-

29 Sammanträdesprotokoll sid 29 (33) grafiskt område begränsat till 2 km 2 runt tätorten Borgholm. Oavsett namn på kommunen, t e x skulle kommunen kunna haft namnet Norra Öland, ska firandet av Borgholms stads tillkomst inte behöva påverka kommunens namn Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad är liktydigt med ett geografiskt område som är allt för begränsat i förhållande till vad kommunen står för idag. Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar bifall till motionen. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; avslag på motionen och bifall till motionen, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår motionen. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå motionen röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej. Ja - 10 Nej 1 Ilko Corkovic (S) Per Lublin (nöp) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Annette Hemlin (FÖL) Jan-Olof Forslund (S) Monica Enberg (S) Inger Sundbom (S) Motionen avslås därmed. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige a t t avslå motionen med motiveringen att namnet Borgholms stad är liktydigt med ett geografiskt område som är allt för begränsat i förhållande till vad kommunen står för idag. Reservation Per Lublin (nöp) (BILAGA 10)

30 Sammanträdesprotokoll sid 30 (33) 197 Dnr 2015/ KS Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända. I tjänsteskrivelse föreslår kommunledningskontoret att Borgholms kommun tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tecknar avsiktsförklaring för samverkan om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Borgholms kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta följande Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända. Under hösten 2015 har Borgholms kommun och Migrationsverket fört en dialog om att tillsammans skapa boenden för asylsökande som väntar på beslut på sin asylansökan. Dialogen har också gällt Borgholms kommuns önskemål och närsamhällets förutsättningar att öka mottagandet av nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv plats för varaktig bosättning. Migrationsverkets långsiktiga kapacitetsplanering är baserad på prognoser. Behovet av boendeplatser kommer vara stort under perioden Allt fler asylsökande behöver boende som anvisas av Migrationsverket. Stora krav ställs på arbetet att tillhandahålla nya boendeplatser. Det höga antalet asylsökande har till största delen anvisats boende i tillfälliga boendelösningar (ABT) som upphandlats. I nuläget utgör antalet upphandlade ABT-platser en för hög andel av det totala antalet boendeplatser. Ambitionen är att under perioden öka andelen boendeplatser i egen regi för att minska behovet av upphandlade platser. Etableringen i Borgholm är en del i det arbetet. Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på arbetsmarknaden för vissa nyanlända invandrare som beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. I arbetet ska Arbetsförmedlingen vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter. Nyanlända invandrares etablering underlättas om myndigheter och kommuner samverkar. Den samverkan som har etablerats mellan Borgholms kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen inför Migrationsverkets etablering av boenden för asylsökande skapar goda förutsättningar för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Ordföranden framhåller att avsiktsförklaringen inte är bindande. Andra bindande avtal kommer att behandlas över tid. Yrkanden Inger Sundbom (S) yrkar bifall till avsiktsförklaringen.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

224 Dnr 2015/221-298 KS

224 Dnr 2015/221-298 KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (9) Innehållsförteckning 224 Lokalförsörjning; godkännande av omedelbar igångsättning och ianspråktagande av medel för anpassning av två korridorer på Ekbacka. 225 Lokalförsörjning;

Läs mer

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS

1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef. 1 Dnr 2017/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 1 Anställning av socialchef. 2 Anställning av utbildningschef. 3 Information; rekrytering kommunchef.

Läs mer

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering.

1 Dnr 2014/187-556 KS. Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 1 Dnr 2014/187-556 KS Vedkajen i Borgholm, upphandling tilldelningsbeslut gällande renovering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-08-12 190 att uppdra till ekonomiavdelningen

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) 2015-08-25 130-151

KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) 2015-08-25 130-151 Sammanträdesprotokoll sid 2 (27) Innehållsförteckning: 130 Ändring av dagordningen. 131 Politikerombud för föreningen Sveriges Ekokommuner. 132 Information från verksamheten. 133 Budgetuppföljning, juli

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) Innehållsförteckning 7 Medborgarförslag (Kristina Jeppsson - Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare i Borgholms kommun. 8 Utöka kultursekreterartjänsten från och med 2016.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med

150 Dnr 2014/235-002 KS. Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S), med SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 150 Dnr 2014/235-002 KS Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare. Kommunstyrelsen beslutar bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens

Läs mer

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

47 Dnr 2016/ KS. Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Sammanträdesprotokoll sid 2 (8) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 47 Ansökan om årligt stöd, utbildningsinsatser och studiebesök för nämndemän. 48 Information om

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Stadshuset i Borgholm

Stadshuset i Borgholm Sammanträdesprotokoll sid 1 (21) Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, klockan 08:00-14:15. ande Ilko Corkovic, ordförande (S) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Övriga närvarande Maria Johanson,

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Ordföranden meddelar följande tillkommande ärende: Politiska uppdrag ny M-ersättare. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning 183 Godkännande av kungörelse. 184 Godkännande av dagordning 185 Politiskt uppdrag 2015-2018; Ny M-ersättare, kommunfullmäktige. 186 Begäran om tilläggsbudget;

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster.

Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. Sammanträdesprotokoll sid 2 (14) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 28 Tilldelningsbeslut upphandling byggtjänster. 29 Redovisning av delegationsbeslut; Upphandling

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. Sammanträdesprotokoll sid 2 (13) Innehållsförteckning: (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 162 Godkännande av kungörelsen 163 Godkännande av dagordning 164 ANMÄLAN; Interpellation (Hans

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 februari, 2012 kl. 8:30 9:50 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 24 30 ande Johan Persson (S) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

173 Dnr 2014/210-041 KS

173 Dnr 2014/210-041 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (20) 172 Information från verksamheten. Kommunchef Christina Madeling informerar från verksamheten och redogör för de samlade intrycken från gårdagens utbildning för kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 27 januari 2015 Ärendelista Sid Justering... 2 1 Information om Medborgarundersökning 2014... 3 2 Flytt av Tivoliverkets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

2011-03-21 36-46. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 36 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 37 Godkännande av dagordning. Ordförande Jan Erici meddelar att dagordningen kompletteras

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (4) 32 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN Budgetuppföljning april Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning

Läs mer

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi.

18 Dnr 2013/20-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 18 Dnr 2013/20-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi. Till dagens sammanträde är presidiet i Borgholm Energi AB inbjudna för information och diskussion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-11-24 212-230 212 Godkännande av kungörelsen. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 213 Godkännande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (25) Innehållsförteckning: 299 Information från verksamheten. 300 Skrivelse med förslag gällande Almanacka 2016. 301 Begäran om medel; renovering av Skogsbrynets kök. 302 Information;

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen)

Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) Sammanträdesprotokoll sid 2 (38) Innehållsförteckning (klicka för att komma till paragrafen) 18 Information från verksamheten. 19 Presentation av och information från HR-chef Ann Nilsson. 20 Inrättande

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Borgholms Stadshus 2012-02-13 klockan 18:30-22-30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) UTBILDNINGSNÄMNDEN. Yvonne Hägnestrand. Tisdag 28 augusti kl Ulla-Britt Johansson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) UTBILDNINGSNÄMNDEN. Yvonne Hägnestrand. Tisdag 28 augusti kl Ulla-Britt Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (4) Plats och tid Utbildningsförvaltningen kl. 13.30 16.50 Beslutande Christina Ateva (C) Yvonne Hägnestrand (C) Annette Andreen (M) Birgitta Arnesson (FP) Monica Enberg (S)

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (19) Ärendelista 28 oktober Ärende till kommunfullmäktige: 14 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Regional

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta.

6. Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB. 7. Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Ön Gran. Tid: Torsdag 13 juni 2013 kl. 08:00. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning. 3. Kommunchefen

Läs mer

Information om socialnämndens verksamheter

Information om socialnämndens verksamheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 25 Information om socialnämndens verksamheter Hillevi Österbo, verksamhetschef och Erika Betelid, socialsekreterare informerar om BBIC och Förebyggande teamet. 26 Dnr 2015/21-792

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

11 Dnr 2011/254-145 KS

11 Dnr 2011/254-145 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 11 Dnr 2011/254-145 KS Information projektet Öppna portar. Öppna portar är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Statens Fastighetsverk (SFV) och omfattar fyra av

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

158 Dnr 2015/91-106 KS. Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner.

158 Dnr 2015/91-106 KS. Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) Innehållsförteckning: 158 Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner. 159 Personalutskottsärenden. 160 Återrapportering, jämställdhetsarbete utifrån undertecknad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 2015-04-21 51-79 KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) 2015-04-21 51-79 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (33) Innehållsförteckning 51 Information från verksamheten. 52 Projekt Generationer i Samverkan. 53 Revidering av Lokala Ordningsförskrifter för Borgholms kommun. 54 Budgetuppföljning,

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer