118 Dnr 2012/ SN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "118 Dnr 2012/278-701 SN"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/ SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen (2001:453) står det likalydande: Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överenskommelsen (8a HSL, införd genom lag 2009:979, samt kap. 8a SoL, införd genom lag 2009:981). De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser om gemensamma mål och övergripande samarbete (prop. 2008/09:193). Överenskommelsen omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal med. Denna överenskommelse är en övergripande överenskommelse med syfte att: - Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i enlighet med samverkansöverenskommelsen. - Vara utformad så att den utgör ett paraply för och håller samman de överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande dokument. - Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning. - Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av samverkansarbetet. - Fastställa rutiner för uppföljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt. Överenskommelsen består bland annat av ett antal utvecklingsprojekt riktade till de prioriterade målgrupperna. Till det arbetet avsätts 350 miljoner kronor för Utvecklingsarbetet syftar till att stödja kommuner och landsting i det fortsatta arbetet med att skapa hållbara strukturer för kontinuerligt förbättringsarbete och ut-

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (15) veckling av verksamheterna. Arbetet kommer att drivas och samordnas från SKL men ska i huvudsak ske ute i kommuner och landsting. Bedömning Kommuner och landsting som önskar ta del av stimulansmedel skall ansöka senast 15 november (sic!) måste uppfylla vissa villkor. Bland annat ska åtta av tio kommuner i länet anslutit sig till överenskommelsen för att Kalmar läns landsting ska kunna få beviljade medel. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ingå samverkansöverenskommelse med Landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 119 Dnr 2012/ SN Budgetuppföljning oktober månad. Evelina Karlsson, ekonom informerar att socialförvaltningen till och med oktober månad har ett resultat på tkr. Detta är en försämring med 161 tkr jämfört med perioden januari - september. Personalkostnaderna visar ett underskott på tkr vilket är en förbättring med 784 tkr jämfört med september månad, intäkterna visar ett överskott på tkr. Driftkostnaderna fortsätter att öka och redovisar ett underskott på tkr. Kostnaden för försörjningsstöd ligger för oktober månad på 350 tkr, i jämförelse med 247 tkr under samma månad föregående år. Under oktober månad kom det in 10 nya ansökningar. Redovisningen av hemtjänsttimmarna visar att antalet personer har ökat från 257 i september till 262 i oktober. Övertidskostnaderna har ökat för oktober månad och ligger nu på 97 tkr. Totalt har det under 2012 betalats ut 933,7 tkr, vilket motsvarar 93,3 tkr/månad. Antalet sjukdagar och tillfällen ökade för september gentemot augusti månad. Antalet tillfällen var 62 och antalet dagar var 236. Det kan jämföras med augusti då antalet var 50 och antalet dagar 194. Uppföljningen för oktober månad läggs till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (15) 120 Dnr 2012/ SN Budget 2013 Kommunstyrelsens förslag till budgetram för socialnämnden är tkr. Budgeten inkluderar även verksamhetens del av kostnaden för teknisk service och avskrivningar. Budgeten beslutades av kommunfullmäktige Dnr 2012/ SN Nybyggnation av LSS-bostäder Inkommit från kommunstyrelsen, återremiss till socialnämnden av ärendet för att dels utreda om befintliga lokaler kan användas samt att undersöka om det är möjligt att upphandla både verksamheten och byggnationen av fastigheten att drivas i privat regi. Avtalet för Februarivägen är förlängt med 6 månader till Socialförvaltningen fortsätter att utreda andra lämpliga lokaler eller om nybyggnation måste göras. Vite har utdelats på kr då verkställighet av beslut enligt LSS inte har varit möjligt. Dessutom väntar inom en snar framtid ytterligare vite om verkställighet av andra beslut ej kan ske. Socialnämndens arbetsutskott beslutade att uppföljning av ärendet ska göras till socialnämndens sammanträde i januari. 122 Dnr 2012/ SN Testamenterade pengar Bakgrund Nils Johansson avled Bouppteckningen var omfattande och mycket tidskrävande men är nu klar. Nils Johansson testamenterade pengar (Nils Johanssons minnesfond) ämnade för äldre invånare på norra Öland. Avkastning från den testamenterade summan på kr ska enligt hans sista önskan användas för olika aktiviteter för personer äldre än 80 år som bor i Högby pastorat, d v s i Persnäs, Högby, Böda och Källa församlingar. Bedömning Pengarna kommer att förvaltas av ekonomienheten i Borgholms kommun enligt nu gällande rutiner för minnesfonder/stiftelser. Avkastningen kommer att uppgå till ca kr per år (beräknat på en

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (15) värdeökning på ca tre procent på 1,5 miljoner kronor) och kan användas för aktiviteter eller inköp som förbättrar de äldres tillvaro inom ovan nämnda församlingar. Pengarna ska hanteras inom socialförvaltningen men det är viktigt att både de som är kända inom äldreomsorgen och de som inte är det får ta del av pengarna. Socialförvaltningens chefer hanterar avkastningen på ca kr årligen enligt Nils Johanssons sista vilja i testamentet. ansökan om pengar från Nils Johanssons minnesfond görs hos socialnämnden för lämpliga aktiviteter/inköp som gagnar de äldre inom Persnäs, Källa, Högby och Böda församlingar. socialnämnden beslutar om och ansvarar för hur pengarna används och utgör därmed en slags styrelsefunktion. socialnämnden delegerar till socialnämndens arbetsutskott att besluta och ansvara för fonden. 123 Dnr 2012/ SN Från samtid till framtid med ökad samverkan och utveckling Arbetsmarknadsenheten föreslås ingå i socialförvaltningens verksamhet. Nuvarande uppdelning av verksamheterna skulle ersättas med en ny organisation där arbetsmarknadsenheten ingår som en del i socialförvaltningens verksamhet och får i uppdrag att ansvara för följande verksamhetsområden: - Arbetsmarknadsåtgärder - Försörjningsstöd - Flyktingmottagning Ansvar för boendet för ensamkommande barn överförs till socialförvaltningen och ansvaret läggs under IFO, individ- och familjeomsorgen. Arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd Människor som saknar arbete och därmed egen försörjning behöver inte sällan samhällets stöd. Genom att organisera arbetsmarknadsenheten som en del inom socialförvaltningen ökar möjligheter att utveckla kompetens och samarbete mellan olika professioner med fokus på kreativa lösningar som leder till egen försörjning för den enskilde.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (15) En bredare kompetens samlas i tvärprofessionella team för stöd i processer för den enskilde med fokus på framtida försörjning genom arbete. Utifrån individens behov och möjligheter görs en individuell planering där målet för den enskilde alltid är arbete. Insatser på vägen kan vara vägledning, praktik, coachning och utbildning. Socialförvaltningens ambition är att korta vägen till egen försörjning genom att arbeta effektivt och nära människor i behov av den kompetensen samt genom att samla verksamhet som omfattar försörjning och arbete för personer i arbetsför ålder år. Särskilt fokus ska finnas på insatser för att minska ungdomsarbetslösheten. En del av verksamheten ska bedrivas genom utvecklingsarbete t.ex. i projektform. Det ger metoder och verktyg som stöd i arbete för den enskilde. Sammanfattningsvis finns följande möjligheter med den föreslagna förändringen genom att samla uppdrag, ansvar och kompetens för ovan nämnda verksamhetsområden: - Att arbeta för att stärka kompetensen hos vuxna genom utbildning, analys och vägledning - Att utveckla nätverk som befrämjar samarbete med näringsliv och organisationer - Att ge ett ekonomiskt stöd (försörjningsstöd) till de som har behov samt uppfyller särskilda villkor och parallellt initiera aktiviteter med självförsörjning som mål - Att arbeta med ungdomar som inte deltar i gymnasieundervisningen - Att arbeta med arbetsmarknadspolitiska program och projekt, bidra till att skapa feriearbete för ungdomar - Att i samarbete med arbetsförmedlingen introducera personer som fått uppehållstillstånd av asylskäl. Flyktingmottagning Borgholms kommun har tecknat avtal med länsstyrelsen om att årligen ta emot 25 flyktingar. Målet för mottagandet är att individen ska kunna ta del av och bidra till kommunens arbets- och samhällsliv. Planering för mottagandet sker tillsammans med Migrationsverket. I Borgholm finns möjligheter till introduktion för nyanlända flyktingar. Introduktionen planeras i samråd med SFI-lärare, flyktingsamordnare, Arbetsförmedlingen och den nyanlända. Aktiviteterna ska relateras till individens kompetens, livssituation och förutsättningar för egen försörjning. Ansvaret för denna verksamhets ligger i dag under arbetsmarknadsavdelningen. I en ny organisation skulle den verksamheten sammanföras med arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd och tillhöra socialnämndens ansvarsområde. Ensamkommande barn Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, en-

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (15) samkommande barn. Kommunerna ansvarar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och barn som fått uppehållstillstånd genom utredningar, boende, omsorgen och efterforskning av anhöriga. Nuvarande uppdelning mellan arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen av uppgifter kring ensamkommande barn kan med fördel ersättas med en samlad verksamhet som IFO, individ- och familjeomsorgen ansvarar för. Fördelarna med en gemensam organisation för såväl myndighetsansvaret och boendet för ensamkommande barn är att kunskap kring barns behov och utveckling företrädesvis finns inom individ- och familjeomsorgen. Myndighetsutövningen som i dag ligger under individ- och familjeomsorgen bör framöver även vara ansvarig för boende och omsorg om dessa barn. ställa sig positiv till att ansvaret för boendet för ensamkommande flyktingbarn förs över från arbetsmarknadsavdelningen till socialförvaltningen och att individ- och familjeomsorgen ansvarar för verksamheten ställa sig positiv till att arbetsmarknadsavdelningens övriga verksamheter förs över till socialförvaltningen och att arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingmottagning samlas under en gemensam verksamhet samt föreslå att de budgeterade medel som verksamheten förfogar över följer med i verksamhetsövergången. lämna över ovanstående förslag till förändring av organisation till kommunstyrelsen. 124 Dnr 2012/ SN Komplettering av delegationsordning Inkommit från kommunstyrelsen, , 146 beslut att uppmana nämnder och styrelser att revidera sina delegationsordningar vad gäller närarkiv med följande: Närarkiv Arkivansvarig för närarkiv 4 AL Förvaltningschef Skötsel av närarkiv 4 AL Arkivredogörare (utses av arkivansvarige för närarkiv)

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (15) Utlämnande av allmänna handlingar ur närarkiv om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild 6 kap 3 OSL Arkivredogörare 2 kap 1,3,6-7, TF och 6 kap 3,7, 8 OSL Arkivansvarig göra ovanstående komplettering i socialnämndens delegationsordning. 125 Dnr 2012/ SN Riktlinjer för hemrehabilitering i Borgholms kommun Mats Edström redovisar de framtagna riktlinjer som ska gälla för hemrehabilitering i Borgholms kommun. anta de redovisade riktlinjerna för hemrehabilitering i Borgholms kommun. 126 Dnr 2012/ SN Förslag på besparing angående leasingbilar inom socialförvaltningen Bakgrund Kostnaderna för att leasa en bil inom vår verksamhet är i snitt kr/bil och år. Ett förslag som kommit fram, vilket vi har tittat på är att leasa en bil i 3 år, för att sedan köpa loss den och äga den i förslagsvis 3 år. Därefter sälja bilen och intäkten kan räknas till verksamheten. De bilar som är aktuella för detta förslag har körts som mest mil under 3 år. Idag är det 32 bilar som går mindre än mil under leasingperioden 3 år. Vi har räknat enligt följande: Att leasa en bil under 6 år kostar kr detta inklusive byte till ny

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (15) leasingbil efter 3 år. Nedan ses kostnader för att ha en leasing bil i 3 år. Kostnad 3 år för bil som leasas Leasning avg Leasingavgift i 3 år Serviceavtal Skatt 0 Skattefri i 5 år Genomsnittlig kostn/leasingbil 2011 Reparationer reparationer konto Hyrbil 0 Ingår i leasingavtalet Försäkring 0 Kostnad ingår i en klumpsumma. Övriga kostnader Däckbyte, förvaring, alkolås. 2 ggr/år Kostnad vid återlämn Genomsnitt 12 bilar återlämnade 2012 Totalkostnad Att leasa en bil under 3 år ( kr) för att sedan köpa loss och äga den i 3 år ( kr) ger en kostnad av kr. Kostnaden kr inkluderar intäkt vid försäljning efter 3 år. I detta fall räknas intäkt på kr. Nedan ses beräkningar för bilens kostnad efter utköp från leasingfirman. Kostnad för bil som köps ut efter 3 års leasing kostnad år 1 Köpeskilling Restvärde enligt avtal Återlämning Kostnad vi slipper pga att ej lämna tillb. servicekostnad Pris enl. prislista Liljas. skatt Skattefi år 4 rep. inkl. däck Räknat Vid reparationer på fem hyrbil 500 och service försäkring 0 Ingen skillnad mot tidigare Övriga kostnader Alkolåskontroll. 2 ggr/år Totalkostnad

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (15) Kostnad år 2 Servicekostnad Pris enl. prislista Liljas. Skatt Skattefi år 4 och 5 skatt ca 550 kr år 6 Räknat på fem bilar över 2 år. Inkl. Rep. inkl. däck däckbyte, förvaring Hyrbil 500 Vid reparationer och service Försäkring 0 Ingen skillnad mot tidigare Övriga kostnader Alkolåskontroll. 2 ggr/år Totalkostnad Kostnad år 3: skatt 550 kr = kr. Bedömning: Vår bedömning är att vi kan spara kr/bil/3 år, vilket ger ca kr/bil/år genom att leasa bilarna som inte gått mer än mil på 3 år för att sedan äga de i 3 år. 32 bilar ger en besparing på kr/år, vilket motsvarar kr på 3 år. leasing 2x3 år leasing 3 år + äga 3 år Besparing/bil/3år bilar/3 år föreslå kommunstyrelsen tillåta socialförvaltningen att köpa loss de bilar i förvaltningen som gått max mil under de tre avtalade leasingåren, för att äga under tre år och därefter sälja bilarna. 127 Dnr 2012/ SN Sammanträdestider för 2013 Therese Åhlander presenterar ett förslag på tider för sammanträde för år Sammanträdesdag - onsdagar Sammanträdestider IU SNAU SN Januari

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (15) Februari Mars April Maj 7, tisdag Juni 4, tisdag Juli Augusti September 4 11, heldag 25 Oktober November December fastställa föreslagna datum för år Dnr 2011/ SN Information om förtida avslutning av projektet Sociala innehållet Bakgrund Kvalitetsgruppen Q avser att kartlägga avslutade, pågående och efter 2008 uppstartade aktiviteter fram till och med Kartläggningen avser aktiviteter som tagit sin början i samband med de första Stimulansersättningarna som socialnämnden ansökte om Kartläggningen kommer att avse olika typer av aktiviteter, projekt, samverkan och liknande. Projektet Sociala innehållet: Startdatum: Pågår enligt ansökan till och med: Avslutat: Avsatta medel: kr, från Socialstyrelsen Syfte med projektet: Att kunna finna modeller och metoder för att förändra tanke- och arbetssätt hos personalen, där ledorden: brukarfokus, individanpassning, nytänkande, förändring, reflektion och lärande. Det har gjorts intervjuer med brukare om vad de känner inför ämnet och

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (15) vad de har för önskemål. Försök till kontakt har gjorts med berörda enhetschefer, angående att tillsätta en arbetsgrupp, där vi kan utveckla brukarens faktiska behov och önskemål. Då projektet avslutades hade inga kontakter etablerats med enhetscheferna. Berörda enhetschefer har meddelats om projektets avslut. Återstående medel : ca kr Bedömning Den sammanställda informationen om projekt visar att projektet har stagnerat och en arbetsgrupp med berörda enhetschefer inte har tillsatts. Att kunna fortsätta för att fullfölja projektets ändamål anses bli svårt att slutföra. Dels för att det är två månader kvar och dels för att arbetsgruppen inte är etablerad. I samråd och dialog beslutades det att projektet Sociala innehållet ska avslutas. Kontakt har tagits med Socialstyrelsen och informerats om nuläget, man har även rådgjort med ansvarig från Socialstyrelsen om möjligheten till en projektfinansierad deltidsanställning på 25% under november månad för att avsluta projektet och inrapportera en redovisning. godkänna att projektet Sociala innehållet avslutas hos Socialstyrelsen samt kvarstående medel återbetalas. 129 Dnr 2012/ SN Äskande av pengar till en ny spoldesinfektor till Ekbacka 5-6 Bakgrund Ekbacka 5 och 6 har idag två spoldesinfektorer (maskin som används för att tömma, rengöra, värmedesinfektera och torka bäcken, urinflaskor och stolbäcken) varav den ena är trasig och den andra av så hög ålder att den inom kort kommer att behöva bytas ut. Personalen får idag gå mellan avdelningarna för att rengöra, värmedesinfektera och torka bäcken, urinflaskor mm vilket medför en hög smittorisk mellan avdelningarna. Bedömning Behov finns att köpa in en ny spoldesinfektor till Ekbacka 5 och 6 som placeras centralt i ett gemensamt befintligt rum mellan avdelningarna för att undvika smittspridning och ytterligare investeringskostnader. Kostnaden för en spoldesinfektor är

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (15) till kommunstyrelse ansöka om investeringsanslag motsvarande för att köpa in en spoldesinfektor till Ekbacka 5 och Dnr 2012/ SN Ändring av delegationsordningen Bakgrund: Psykiatriboendet på Markgatan startade i mars Innan starten hade man från kommunens psykiatri upplevt, vid flera tillfällen, svårigheter för klienter med insats boendestöd att få komma till akutpsykiatrin på Läns sjukhuset i Kalmar. Med anledning av det planerade därför kommunen möjlighet att kunna ta emot redan kända klienter med insats boendestöd, akut till korttidsplatsen på boendet när det startade. För att möjliggöra beslut om akutinsats korttid gavs enhetschefen för psykiatriboendet/korttiden möjlighet - att fatta beslut om insats korttid under max 5 dagar - att enhetschefen alltid kontaktar ansvarig handläggare när beslut tas - att korttidsplatsen inte fråntar landstingets psykiatri ansvaret för den medicinska behandlingen eller annan nödvändig vård för klienten. Korttidsplatsen ska ses som en möjlighet för klienten i en akut otrygg och/eller ohållbar situation av social och/eller hemsjukvårds karaktär att få stöd och hjälp av personal dygnet runt. Bedömning Då inte enhetschef har delegation på att ta biståndsbeslut behövs ett tilllägg i delegationsordningen göras. ge ansvarig enhetschef delegation på beslut om akut korttid psykiatri i max 5 dagar i psykiatriboendet på Markgatan.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (15) 131 Dnr 2012/ SN Svar till socialstyrelsen ang. bristande stöd från kommunen, Dnr Hillevi Österbo presenterar idag ett förslag till svar att ge Socialstyrelsen gällande inkommet klagomål ang. bristande stöd från kommunen. anta svaret till Socialstyrelsen som sitt eget. 132 Aktuell information - Eva Larsson ger aktuell information om förvaltningen. (Bilaga 1) - Rutiner arbetas fram för övertalig personal i samband med neddragning av SÄBO-platser. 133 Dnr 2012/ SN Besök av personligt ombud Information av Mats Olsson och Torborg Karlsson som arbetar som personligt ombud. 134 Informationspärmen - Delegationsbeslut IFO, Dnr 2012/ SN - Delegationsbeslut VoO, Dnr 2012/ SN - från Socialstyrelsen, Eda kommun. Socialstyrelsen avslår ansökan, Dnr 2012/ SN

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 15 (15) - Avtal samordnad vårdplanering Cosmic Link, Dnr 2012/ SN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Eva Wahlgren anmäler jäv på 137-139. 136 Dnr 2012/296-735 SN. Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet.

Eva Wahlgren anmäler jäv på 137-139. 136 Dnr 2012/296-735 SN. Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 135 Anmälan om jäv Eva Wahlgren anmäler jäv på 137-139 136 Dnr 2012/296-735 SN Soldalens omsorgsutvecklingsenhet Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer