Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Sofie Gustavsson Fohlin (S) Linnea Jonzon (S) Arne Tärnblom (V) Ene Kraner (C) tjänstgörande för Eva Wahlgren (C) Mikael Palmqvist (S) tjänstgörande för Bodil Rosengren (-) Anders Lejon (M) tjänstgörande för Madeleine Selling Axelsson (FP) Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Björn Andreen Socialkontoret i Borgholm kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Therese Åhlander Eva Karlström Björn Andreen PROTOKOLLET ANSLÅS UNDER TIDEN / SIGN

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 86 Information från socialchef - Enkät har skickats ut bland sommarvikarier, de flesta svaren är positiva. Det har varit lite problem med sjukfrånvaro både bland fast personal och sommarvikarier. - Det saknas personal inom förvaltningen: Till tjänsten som verksamhetschef för ÄO/HSV har 21 personer sökt, 6-7 kallas på intervju. Mats Edström är sjukskriven sen midsommar, Mats kommer efter sjukskrivningen byta arbete går över till ÄO. Monika Selldén kommer att byte enhetschefsuppdrag och arbeta som EC inom HSV. Hon kommer att fortsätta med MAS-uppdraget tills rekryteringen tillsammans med Mörbylånga är klar. Ewa Ekman fortsätter att ansvara för OFN i Löttorp. 87 Dnr 2014/ SN Budgetuppföljning juni-juli Linda Kjellin, ekonom informerar att efter sju månader uppvisar socialförvaltningen ett resultat på -2,2 mkr. Intäkterna generar ett överskott om 0,3 mkr, driftkostnaderna ett underskott om 0,8 mkr samt personalkostnader ett underskott om 1,6 mkr. Delårsrapporten delas ut. Socialförvaltningen har i jämförelse med andra kommuner haft höga kostnader. Hur dessa jämförelsetal har förändrats fram till idag kommer att redovisas till nästa socialnämnd, äska om en tilläggsbudgetering för 2014 med anledning av årsprogonosen (-2,2 mkr) och Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om utöka bemanning på demensboende nattetid (625 tkr), totalt 2,9 mkr samt överlämna äskandet till kommunfullmäktige.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (6) 88 Dnr 2014/ SN Införande av modellen ÄBIC, Äldres behov i centrum Bakgrund Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Därför introducerar Socialstyrelsen en nationell modell för, och utbildning i, ÄBIC, Äldres behov i centrum. Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker. Med Äldres behov i centrum får också den äldre och hans eller hennes närstående ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. I Äldres behov i centrum beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). För verksamheterna innebär modellen att information om individen hanteras lika av alla aktörer, vilket minskar risken för missförstånd. Både handläggare och utförare får stöd i att arbeta behovsinriktat och systematiskt. Verksamheterna får bättre underlag till personalplanering, verksamhetsuppföljning och kvalitetsutveckling. Modellen ger även möjlighet till bättre data för officiell statistik och öppna jämförelser. Ur ett nationellt perspektiv är entydiga, enhetliga och jämförbara data förutsättningen för att få ett tillförlitligt statistiskt underlag som stöd i att styra utvecklingen. Nuläge och prestationersättning Under 2013 utbildade Borgholms kommun två processledare i modellen, SAS Yvonne Berneke och 1:e biståndshandläggare Louise Jönsson, men inget formellt beslut fattades om införandet av ÄBIC. Tolkningen gjordes att även ett införande av ÄIBC var beslutat i och med beslutet att utbilda processledare. Under 2013 och 2014 har arbetet därför pågått med att utveckla verksamheten mot ett arbete enligt modellen ÄIBC, efter kommunens förutsättningar och behov. Socialstyrelsen driver nu på arbetet med ÄIBC i kommunerna och har fått regeringens uppdrag att fördela prestationsersättning till kommuner som har utbildat processledare i modellen Äldres behov i centrum och som, före den 1 oktober 2014, har fattat beslut om att införa modellen. Då Borgholms kommun inte ännu fattat ett formellt beslut om införande av modellen ÄIBC behöver detta göras omgående, så kommunen har möjlighet att ta del av prestationsersättningen. Beroende på hur många kommuner som ansöker om prestationsersättning kan denna uppgå till mellan och kr per kommun. För Borgholms del kan dessa medel bland annat användas till inköp av datamodul för att hantera ÄBIC i Procapita. införa modellen ÄBIC, Äldres behov i centrum.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (6) 89 Dnr 2013/ SN Redovisning av åtgärder för ökad bemanning på demensboende (IVO). Bakgrund IVO, Inspektionen för vård och omsorg, gjorde 4-6 november 2013 ett föranmält tillsynsbesök på Åkerbohemmet i Löttorp. Vid tillsynsbesöket på Åkerbohemmet rapporteras verksamheten fungera mycket väl. Ledare och medarbetare arbetar för att utveckla verksamheten och har god kvalitet i äldreomsorgen. Flertalet medarbetare på Åkerbohemmet bedöms ha god kompetens och ambition att ge stöd, vård och omsorg på bästa sätt till de brukare som vistas där. Vad gäller nattbemanningen har IVO lämnat synpunkter i sin rapport då demensenheten kan lämnas obemannad vid händelse som kräver två medarbetare hjälps åt på annan avdelning. Bedömning Att garantera att demensenheten aldrig lämnas obemannad nattetid är inte möjligt utan ökad bemanning. Åkerbohemmet har hittills bemannats nattetid av två medarbetare som ansvarar för omsorgen till 35 boende om alla platser är belagda. Vid tillfällen med hög arbetsbelastning ges alltid möjlighet till planerad extra resurs. Svårigheter uppstår när det under natten händer något med en brukare som kräver att de två medarbetare som är i tjänst hjälps åt, med personlig omvårdnad, lyft osv. De hittills vidtagna åtgärderna såsom larm, ökat samarbete mellan de som tjänstgör på Åkerbohemmet och i nattpatrull har IVO klart meddelat att de anser vara otillräckliga. Borgholms kommun ska senast 15 september vid vite på kr säkerställa bemanningen dygnet runt för att personalen ska ha god uppsikt och utan dröjsmål ge hjälp och stöd till de boende. För att säkerställa att demensenheterna aldrig lämnas obemannade krävs en utökad bemanning då arbetsfördelningen kan göras om och en medarbetare kan ansvara särskilt för demensavdelningarna. Att utöka bemanningen med en person sju dagar i veckan nattetid kräver tre medarbetare som vardera har en tjänstgöringsgrad på 65,2 procent. För att säkerställa bemanningen på samtliga demensenheter i Borgholms kommun krävs nyanställningar nattetid. I budgetarbetet inför 2015 har behov påtalats av utökad bemanning på demensenheterna nattetid med en kostnadshöjning som följd. Nu säkerställs bemanningen tidigare, rekrytering för utökad bemanning pågår, den är klar och bemanningen nattetid kan säkerställas from 1 september. Nuvarande bemanning förstärks nattetid med: - 1 medarbetare i Löttorp, på Åkerbohemmet. - 2 medarbetare i Borgholm/Köpingsvik (en på Ekbacka och en resurs som

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (6) delas mellan Soldalen och Strömgården). utöka bemanningen nattetid på samtliga demensenheter till en kostnad av 2,6 miljoner kronor per år (ökad kostnad ca 625 tkr under 2014). 90 Dnr 2013/ SN Remiss riktlinjer/checklista för jämställda beslut Nuvarande socialnämnd arbetar med jämställdhet i verksamheterna, det ligger även i det balanserade styrkortet. Riktlinjer/checklista är bra som underlag, men det förutsätter att nya nämndledamöter får utbildning för att arbetet ska kunna fortgå. svara kommunstyrelsen med ovan nämnda text. 91 Dnr 2013/ SN Införande av valfrihetssytemet (LOV) inom hemtjänsten Kommunfullmäktige beslutade Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att beslutade , 120 att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. ge Ewa Ekman, socialchef, uppdraget att verkställa beslutet och upprätta kriterierna för godkännande av externa leverantörer samt att fastställa ersättningsformer för berörda tjänster. Redovisning av uppdraget ska ske till socialnämnden senast i december Arne Tärnblom (V), Sofie Gustafsson Fohlin (S), Linnea Jonzon (S) och Eva-Lena Israelsson (S) reserverar sig muntligt mot beslutet.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (6) 92 Dnr 2013/ SN Information; tillsyn av verksamheterna Trädgårdsvägen, Ranstad och Åkerbohemmet. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 93 Dnr 2014/ SN Information; Anmälan enligt Lex Sarah, Soldalen Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet. 94 Informationspärmen - Delegationsbeslut, IFO och LSS, Dnr 2014/ SN - Delegationsbeslut, VoO Dnr 2014/ SN - från KF; Antagande av ny politisk organisation - Kvartalsrapport till IVO, Dnr 2014/28-700, 2014/ SN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 mars kl. 12.30. Sekreterare Paragrafer 33-56 Elise Teinler ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 mars kl. 12.30. Sekreterare Paragrafer 33-56 Elise Teinler ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Eva Wahlgren anmäler jäv på 137-139. 136 Dnr 2012/296-735 SN. Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet.

Eva Wahlgren anmäler jäv på 137-139. 136 Dnr 2012/296-735 SN. Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens omsorgsutvecklingsenhet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 135 Anmälan om jäv Eva Wahlgren anmäler jäv på 137-139 136 Dnr 2012/296-735 SN Soldalens omsorgsutvecklingsenhet Elisabeth Karlsson informerar om arbetet med Soldalens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Per Gunnar Larsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-06-10. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 104-111, 116-117 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M)

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen. 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl. 13. 10)

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. 3. Övriga frågor och godkännande av dagordningen. 4. Ekonomi (på bordet) (Thomas Johansson, kl. 13. 10) I. NORA KOMMUN Socialnämnden 2014-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Torsdagen den 11 december kl. 13.00 i Fogdhyttesalen, Hjernet Sid Ärende: 1. Tjänstegörande ledamöter 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25

Sammanträdesdatum 2015-06-17. 1 Godkännande av dagordning SN 15/7. 2 Föregående protokoll SN 15/6. 3 Månadsuppföljning maj SN 15/25 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-17 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 17 juni 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA OBS! Socialnämndens arbetsutskott har ett extra sammanträde i

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer