35 Dnr 2012/ SN. Redovisning av års stimulansmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel"

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/ SN Redovisning av års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av stimulansmedel från Socialstyrelsen under perioden Socialnämnden noterar informationen. 36 Aktuell information - Inkommit 2 avvikelser som lett till att två Lex Sara utredningar har påbörjats. En gäller brist av dokumentation och den andra gäller korttidsverksamheten på Markgatan. - Svårt med sommarvikarier inom omsorgen och den kommunala hälsooch sjukvården. 37 Dnr 2011/ SN Tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Borgholms kommun anta redovisad skrivelse som socialnämndens svar till socialstyrelsen. Socialstyrelsen har beslutat att socialnämnden i Borgholm ska vidta följande åtgärder: - Redovisa en plan för implementering av riskanalys samt visa hur man säkerställer att Lex Sarah rutiner tillämpas i omsorgen Följande åtgärder är vidtagna: - Riskanalysinstrumentet finns samt en planerad utbildning - Säkerställandet av att man följer Lex Sarah rutinerna är reglerat

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (7) Peo Westberg, redovisar ett svar till Socialstyrelsen: Plan för hur riskanalys ska tas fram och implementeras i verksamheterna: - Det verktyg som finns i Handbok för patientsäkerhetsarbete har bearbetats lokalt och kan användas för risk och sårbarhetsanalyser. - Implementering av verktyget sker via internutbildning för samtliga enhetschefer. Mas och verksamhetschef ansvarar för genomförande och att rutiner upprättas för verksamheterna. Utbildningen planeras påbörjas i september 2012 och pågå till och med december Dnr 2012/ SN Remissvar angående SOU 2012:6, åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning godkänna remissvaret. Hillevi Österbo informerar att Borgholms kommun är remissinstans gällande Betänkandet SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning och redovisar följande svar till Socialdepartementet: Remissyttrande från Borgholms kommun avseende SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. Socialnämnden i Borgholms kommun har tagit del av ovanstående SOU och lämnar härmed följande yttrande: Sammanfattning Borgholms kommun instämmer till det förslag som utredaren kommit fram till. Genom att göra en reglering enligt den modell som tas upp i Bilaga 2 Möjlig ny reglering av schablonersättningen. 51 kap. 11 SFB ersätts av följande: Att det är ersättning för faktiska lönekostnader som ersätts och inte som idag då hela sjuklönekostnaden för den sjuka ordinarie assistenten ersätts av kommunen. Avsnitt 2.2 Fördelar med modellen. Det är positivt att de kostnader som kommunerna har för att ersätta vikarier vid sjukfrånvaro skulle ingå i de faktiska lönekostnader för personliga assistenter som ersätts. Det sker idag en överkompensation till dem privata assistansanordnarna vid ordinarie assistents sjukdom med stöd av

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (7) 9 2 LSS. Kommunerna måste idag ersätta hela lönekostnaderna då ordinarie assistent är sjuk och brukaren har kommunen som assistansanordnare. Reflektion När ordinarie assistent är sjuk görs ingen jämförelse mellan merkostnader och intäkter som inkommit under motsvarande tid som den ordinarie assistentens sjukfrånvaro. Hela den uppkomna kostnaden ersätts av kommunen. Trots att det finns ett grundläggande förbud i kommunallagen att ge understöd till enskilda sker detta. Enligt vår tolkning av 9 2 LSS kan man endast åläggas att utge ekonomiskt stöd till faktisk kostnad för den sjuke assistenten till den del det inte täcks av schablonbeloppet från försäkringskassans ersättning. Den 10 oktober 2011 kom en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (l ) som istället gör gällande att hela sjuklönekostnaden ska ersättas från kommunen. Detta medför att privata assistansbolag eller brukare som handhar assistansersättningen inte har några kostnader då ordinarie assistent är sjuk. Borgholms kommun välkomnar utredningen då det i dagsläget är kommunen som ansvarar och betalar ut sjuklönekostnaden samt schablonersättning för den sjuka ordinarie assistenten. Det medför fördyrade kostnader för kommunen och en strävan med utredningen är att assistansbolagen ska få ersättning för de faktiska lönekostnaderna. 39 Dnr 2012/ SN Behov av personalutökning på familjerådgivningen höja personalnivån på familjerådgivningen till 100% under 2012 för att tillgodose allmänhetens behov av familjerådgivning till en kostnad av kronor för Borgholms kommun. ett nytt beräkningsunderlag tas fram till år 2013 där kostnadsfördelningen bygger på antal besök från varje kommun. Hillevi Österbo informerar att familjerådgivningen i sin nuvarande form startade som ett Samarbetsprojekt mellan Kalmar, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga. Inledningsvis fanns ett uppdämt behov med anledning av att Attendo Care avslutade sina klienter och det dröjde några veckor in på det nya året innan verksamheten var i full gång. Väntetiderna gick snabbt upp till fyra veckor. Därefter har väntetiderna ökat successivt och pendlat mellan fem och åtta veckor. För närvarande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (7) är situationen extrem med elva veckors väntetid. De två familjerådgivarna Eva Redin och Torleif Hoas arbetar idag 75 % var. Enligt det inledande avtalet beräknades kostnaden för hela verksamheten på att familjerådgivarna arbetar 75 % resp. 50 % med familjerådgivning. 25 % var tänkt till handledning av arbetsgrupper inom Kalmar socialtjänst som Kalmar själv bekostar. Under våren 2011 bedömdes att det inte fanns utrymme för handledning varför all kapacitet togs i anspråk till ärenden på familjerådgivningen. Under 2010 genomfördes 993 samtal och under 2011 genomfördes 1196 samtal. För att tillgodose det behov som finns samt få till en hållbar arbetssituation för familjerådgivarna krävs personalförstärkningar. På kort sikt kan man höja upp tjänstgöringsgraden för Torleif till 100%. Han kan börja arbeta heltid fr o m juni. Eva har inga möjligheter att gå upp till 100 % under 2012 men man bör ändå höja upp Evas tjänst till 100 % och täcka upp detta med vikarie. På lång sikt behöver man titta på vilken personalnivå som är lämplig i förhållande till efterfrågan. Styrgruppen för familjerådgivningen har även diskuterat en annan fördelningsmodell som bygger på en grundkostnad och en kostnad per besök. Totalkostnad för att höja upp båda tjänsterna till 100% från halvårsskiftet 2012 uppgår till kr. Ökningen per kommun beräknat på folkmängd blir: Mörbylånga Borgholm Mönsterås Kalmar Summa kr kr kr kr kr Kalmar kommun önskar svar från kommunerna snarast då Torleif Hoas behöver veta om han skall avsäga sig de uppdrag han har privat för att kunna vara tillgänglig för att arbeta heltid inom familjerådgivningen. 40 Dnr 2012/ SN Budget Evelina Karlsson informerar att socialförvaltningen fram till mars månad har ett samlat negativt resultat på tkr.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (7) Personalkostnaderna visar ett underskott på 715 tkr, intäkterna visar ett litet överskott på 36 tkr. Driftkostnaderna redovisar ett underskott på 172 tkr. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat rejält och ligger efter mars månad på 422 tkr, i jämförelse med 393 tkr under samma månad föregående år. Antalet personer med hemtjänst har minskat till 246 personer i mars. När det gäller antalet vårdtimmar ligger dessa på timmar vilket även det är en minskning. Övertidskostnaderna har under mars månad sjunkit från kr i februari till kr i mars. Kostnaden ligger trots det högre än samma månad 2011 och I februari månad minskade antalet sjukdagar från 464 till 369, även antalet tillfällen minskade gentemot januari månad. För januari var det 121 tillfällen registrerade och för februari har 101 tillfällen registrerats. Antalet tillfällen och dagar är högre än samma period förra året. Under ett extra insatt budgetmöte för arbetsutskottet fördes diskussioner gällande budgetläget över de tre första månadernas utfall. Diskussionerna utmynnade i nedanstående att-satser. Socialnämndens arbetsutskott ska inom kort träffa kommunstyrelsen för att ge förslag på åtgärder för att säkerställa budget uppdra till förvaltningen att hålla bemanningsgraden 0,75 dag och 0,14 natt på samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen, uppdra till ekonomiavdelningen att i samarbete med socialförvaltningen se över hur budgeten är fördelad mellan verksamheterna, uppdra till socialförvaltningen att ta fram åtgärdsförslag med konsekvensbeskrivningar med anledning av budgetöverskridanden, uppdra till socialförvaltningen att till nästkommande arbetsutskott presentera statistik för enhetschef i beredskap, samt uppdra till Anna Hasselbom Trofast att inventera omfattningen av outbildad personal inom omsorgen. Med anledning av nämndens budgetöverskridande under årets tre första månader, behöver åtgärder för att bromsa detta sättas in. Ovanstående förslag till åtgärder är ett första steg att hitta orsaken till de höga kostnaderna. Bodil Rosengren yrkar att i första att-satsen ska det stå lägst 0,75 dag och lägst 0,14 natt.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (7) Yrkandet i första att-satsen ställs i proposition till huvudförslaget. Ordförande finner yrkandet avslaget. Bodil reserverar sig mot första att-satsen till förmån för sitt eget yrkande. 41 Dnr 2012/ SN Kurser och konferenser - Oskarshamn FOU-dag gällande Psykiatriboende och anhörigvård, Eva Wahlgren, Eva-Lena Israelsson - Oskarshamn, Fokus Psynk-konferens, Eva Wahlgren 42 Informationspärmen - Delegationsbeslut IFO, Dnr 2012/ SN - Delegationsbeslut VoO, Dnr 2012/ SN - Delegationsbeslut alkoholärenden, 2012/66-702, 2012/41-702, 2012/77-702, 2012/36-702, 2012/89-702, 2012/ , 2012/ Slopande av utskick av lönespecifikationer, Dnr 2012/ SN - Politiska uppdrag S- ersättare i Socialnämnden 43 Dnr 2012/ SN Redovisning av revisionsrapporter Arne Tärnblom önskar en tydligare redovisning av revisionsrapporterna vi kommande nämndsmöten.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2011-05-17 Onsdagen den 25 maj, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer