Tjänsteutlåtande DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande (5) Socialnämnden SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. godkänna socialkontorets yttrande om en värdighetsgaranti i äldreomsorgen av den 17 augusti 2010, SN 2010/0068, och överlämna det till kommunstyrelsen som svar på motionen 2. ge socialkontoret i uppdrag att utreda och återkomma till socialnämnden med ett konkret förslag om hur en värdighetsgaranti i äldreomsorgen ska utformas utifrån socialstyrelsens vägledning våren 2011 Margareta Heimer socialdirektör Bakgrund Den 29 april 2010 erhöll socialkontoret en motion på remiss från kommunstyrelsen, av Inger Strömbom (KD) med förslag att fullmäktige ger berörda organ i uppdrag att utarbeta en värdighetsgaranti i äldreomsorgen samt ett regelverk för kompensation när kommunen inte levt upp till utfästelserna i garantin. Förslaget grundar sig på att det införs en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen den 1 januari Värdighetsutredningen Värdighetsutredningen har i sitt betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:51) inriktat förslagen på hur äldreomsorgen ska förändras så att äldre människor som har insatser från äldreomsorgen, så långt det är möjligt, ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet. Äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, enligt nedanstående förslag: Värdighetsgaranti Utredningen bedömer att de olika förslagen och bedömningarna tillsammans kan utformas som lokala värdighetsgarantier med nationella inslag och att de bör införas i äldreomsorgen. De bör kunna tillämpas av såväl kommunala som privata utförare. Bilaga 1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll , KS 2010/ Bilaga 2. Motion från Inger Strömbom (KD) angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

2 2 En nationell värdegrund Bestämmelser i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund syftar till att tydliggöra den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla i den dagliga verksamheten. Socialnämnden ska årligen offentliggöra hur den utvecklat och säkrat kvaliteten i äldreomsorgen utifrån den nationella värdegrunden. Socialstyrelsen och länsstyrelserna föreslås få i uppdrag att utarbeta bedömningskriterier för tillsyn av värdegrundens tillämpning. Ökat inflytande för äldre Ökat inflytande för äldre över insatser i äldreomsorgen genom ny bestämmelse i socialtjänstlagen om att äldre, så långt möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Fokus på resultat av insatser och uppföljning Fokus på resultat av insatser och möjligheter till uppföljning genom bestämmelse i socialtjänstlagen om att socialnämnden i individuella genomförandeplaner ska beskriva vad som ska uppnås med hjälpinsatser och hur de beslutade insatserna ska genomföras. Behovsbedömning Nationellt instrument för behovsbedömning ska utarbetas för att underlätta ett systematiskt och ett mer likvärdigt arbetssätt med ansökningar om bistånd. Värdegrundsmärkning Ett frivilligt system för värdegrundsmärkning av såväl kommunalt som privat utförd äldreomsorg bedöms som lämpligt att utarbeta. Märkningen avser att redovisa fastställd och uppnådd kvalitetsnivå d.v.s. tydliggöra vad äldre och närstående kan förvänta sig av utföraren. Systemet med märkning kan också stimulera utförarnas förändrings- och förbättringsarbete. Ersättning till enskilda personer Ny lag föreslås som ger kommunerna befogenhet att utge ersättning till enskilda personer om kommunen inte har verkställt ett beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen inom skälig tid, eller om kommunen inte kunnat ge en enskild person det bistånd som socialnämnden garanterat. Stöd till implementering För att stimulera värdegrundsarbete föreslås ett stimulansbidrag till kommunala och privata utförare samt att ett handlednings- och informationsmaterial utarbetas om värdegrundsarbete. Vidare föreslås ett stimulansbidrag för kompetensutveckling av biståndshandläggare för att uppnå intentionerna i den nationella värdegrunden och ett stimulansbidrag för att utarbeta ett system för värdegrundsmärkning av verksamheter inom äldreomsorgen. Synpunkter och klagomål Utredningen redovisar även bedömningar kring frågor om äldres möjligheter till att lämna synpunkter och klagomål som rör de vardagliga insatserna.

3 3 Socialstyrelsens uppdrag Regeringen har fattat beslut om att ge socialstyrelsen fyra uppdrag för att ytterligare förbättra insatserna till äldre. Uppdragen Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en vägledning till kommuner och enskilda utförare om hur lokala värdighetsgarantier för insatser till äldre kan se ut. Socialstyrelsen ska ta fram ett system för värdegrundsmärkning av äldreomsorgsverksamhet och en vägledning för att utveckla det psykiatriska stödet till äldre med psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsen ska utveckla ett nationellt instrument som underlag för behovsbedömning inom äldreomsorgen. Statskontoret ges i uppdrag att följa upp och utvärdera den treåriga satsning (cirka 900 miljoner kr) på ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om. Lokala värdighetsgarantier Ett viktigt led i utvecklingen av kvaliteten i äldreomsorgen är att tydliggöra för äldre personer, deras anhöriga och medborgare vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att stödja såväl kommuner som enskilda utförare i att ta fram en vägledning om hur lokala värdegrundsgarantier kan se ut. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och 2 miljoner kronor avsätts för uppdraget Avsikten är att regeringen från och med 2011 ska erbjuda prestationsbaserade stimulansbidrag till de kommuner som väljer att frivilligt införa värdighetsgarantier i enlighet med Socialstyrelsens vägledning. En lokal värdighetsgaranti bör innehålla en konkret beskrivning av vad äldre personer och deras anhöriga kan förvänta sig av de tjänster som kommunen erbjuder inom äldreomsorgen. Genom en lokal garanti kan kommunen förtydliga lokala service- och kvalitetsnivåer. Garantin kan exempelvis innehålla information om personalens kompetens, hanteringen av synpunkter och klagomål, tid från ansökan om insats till beslut och genomförande samt möjligheter till promenader och sociala aktiviteter, att den enskilde ska kunna välja mellan olika näringsriktiga maträtter och att måltiderna är lämpligt fördelade över dygnet. Förutom en ökad tydlighet om vilken service man kan förvänta sig kan en lokal värdighetsgaranti även bidra till kvalitetsutveckling. Värdegrundsmärkning Ett frivilligt system för värdegrundsmärkning av äldreomsorg kan stimulera till förändrings- och förbättringsarbete inom äldreomsorgen. Detta gäller såväl kommunalt som enskilt bedriven äldreomsorg. Det kan även förbättra den enskildes valmöjligheter i vardagens omsorg. Socialstyrelsen ges därför även i uppdrag att under åren , i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, FAMNA (Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte) och Vårdföretagarna initiera och utveckla kriterier för värdegrundsmärkning av äldreomsorgens olika verksamheter. Socialstyrelsen ska också ta fram ett förslag på system för värdegrundsmärkning och förslag på hur ett sådant system kan förvaltas samt föreslå

4 4 hur systemet ska göras tillgängligt för äldre personer, anhöriga och personal inom äldreomsorgen. Sammanlagt avsätts l0 miljoner kronor under tre år för ändamålet. Vägledning för psykiatriskt stöd Det saknas en samlad strategi för att åtgärda problemet med att äldre med psykisk ohälsa i dag inte har tillgång till en god och säker vård. Äldre personer med psykisk ohälsa befinner sig mellan psykiatri, geriatrik, äldreomsorg och primärvård vilket kan innebära att inte någon av huvudmännen tar ett samlat ansvar. Även närstående till äldre personer med psykisk ohälsa behöver uppmärksammas ytterligare. Ett nationellt stöd i form av en vägledning behöver därför utformas som stärker huvudmännens insatser för ett gemensamt ansvarstagande. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att ta fram en vägledning för att utveckla det psykiatriska stödet och ska även bedriva en offensiv vägledning för att utveckla det psykiatriska stödet till äldre med psykisk ohälsa eller sjukdom när det gäller utveckling av samverkan mellan kommuner och landsting med särskild satsning på kompetenshöjning, primärvård och stimulansåtgärder. Socialstyrelsen ska också lämna förslag till hur en fortsatt utveckling av det psykiatriska stödet till äldre kan ske. Stödet ska omfatta insatser till äldre som drabbas av psykisk ohälsa eller sjukdom i samband med åldrandet t.ex. depression och ångestsjukdom. Det ska även omfatta äldre som har levt med en långvarig, allvarlig psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning där det är viktigt att uppmärksamma behovet av samverkan med den specialiserade psykiatrins och socialtjänstens insatser direkt riktad till denna grupp. Socialstyrelsen får årligen disponera 5 miljoner kronor för uppdraget. Underlätta förbättrad biståndshandläggning I dag förekommer relativt många olika arbetssätt och även bedömningsinstrument av skiftande karaktär hos kommunerna runt om i landet. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting utveckla ett nationellt instrument som underlag för bedömning av biståndsbehov samt en tillhörande manual. Behovsbedömningen ska ta sin utgångspunkt i en helhetssyn med fokus på den enskildes behov och situation. Bedömning av rätten till bistånd bör därför göras på ett sätt så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv och baseras på den äldre personens egen beskrivning och bedömning av sin livssituation. För att minska skillnaderna i landet i vilket stöd olika kommuner ger till äldre och få en mer likvärdig äldreomsorg ska det nationella behovsbedömningsinstrumentet fungera som ett stöd för biståndshandläggaren i utredningen av den enskilda äldre personens funktionsförmåga och behov, och för vilken insats som kan tillgodose behovet. Nödvändiga uppgifter ska kunna dokumenteras på ett mer strukturerat, standardiserat och därmed mer likartat sätt över hela landet. Instrumentet ska göra det lättare att visa vilka insatser som är lämpliga i förhållande till personens behov. Det kommer dock att vara frivilligt för kommunerna att använda det nationella behovsbedömningsinstrumentet. Med hjälp av det nationella instrumentet, som underlag för behovsbedömning, ska insatsernas effekter i förhållande till den utredning som gjorts kunna utvärderas. Det nationella instrumentet som underlag för behovsbedömning ska vara grundat på bästa möjliga kunskap.

5 5 Socialkontorets synpunkter och förslag Regeringen har uppdragit till Socialstyrelsen att ta fram en vägledning och stödja såväl kommuner som enskilda utförare i utformningen av lokala värdighetsgarantier för insatser till äldre. Socialkontoret avser att utarbeta en värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Danderyds kommun under 2011 samt ansöka om stimulansmedel för detta arbete så snart det är möjligt. Socialkontoret föreslår därmed socialnämnden godkänna socialkontorets yttrande om en värdighetsgaranti i äldreomsorgen av den 17 augusti 2010, SN 2010/0068, samt ge socialkontoret i uppdrag att utreda och återkomma till socialnämnden med ett konkret förslag om hur en värdighetsgaranti i äldreomsorgen ska utformas utifrån socialstyrelsens vägledning våren 2011.

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011

Meddelandeblad. Nya bestämmelser gällande äldreomsorgen från och med den 1 januari 2011. Nr. 1/2011 Februari 2011 Meddelandeblad Mottagare: Kommun: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer, MAS/ MAR Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Remisskonferens om LSS

Remisskonferens om LSS Remisskonferens om LSS Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm den 12 september 2008 Konferensrapport Dokumentation: Jeanette Neij, frilansjournalist Innehåll Inledning... sid 3 Bakgrund.... sid 3 Inledande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer