Köpings kommun. Läsår Senast ändrat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19"

Transkript

1 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår Ulrica Zarins

2 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av skollag och läroplan 1 samt kommunala mål beskrivna i Köpings kommuns skolplan. Arbetsplanen beskriver hur förskolan har planerat verksamheten utifrån skolplanens och läroplanens mål, och den utvärderas varje år efter läsårets slut. Verksamhetens arbete kan bl a skattas genom BRUK, barnobservationer och barnintervjuer. Skattningen ska visa på om förskolans arbete fick den förväntade kvalitetsutveckling som vi hade tänkt oss. Förskolornas utvärderingar sammanställs till ett underlag för en kvalitetsplan som fastställs av Köpings barn- och utbildningsnämnd. Kvalitetsplanen innehåller åtgärder utifrån barn- och utbildningsnämndens mål i skolplan. Förskolan reviderar vid varje läsårs start sin arbetsplan utifrån kvalitetsplanens beslutade förbättringsområden och åtgärder. Syftet med arbetsplanen är att den ska användas som ett verktyg för planering, utveckling och utvärdering av förskolans verksamhet. Arbetsplanen ska konkretisera och synliggöra hur respektive förskoleavdelning planerar att arbeta och vilka metoder man föredrar att använda för att nå målen. Detta skapar en grund för inflytande och delaktighet både för pedagoger men också för föräldrar/vårdnadshavare. Läroplanens målområden är: Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Den här arbetsplanen beskriver hur vi på avdelningen kommer att arbeta för att nå målen inom valda målområden. Målgruppen för arbetsplanen är personalen. Föräldrar informeras om avdelningens arbete på föräldramöten och på koping.se. Programmet Vägledande samspel/icdp I Köping har samtlig förskolepersonal genomgått en utbildning i vägledande samspel ICDP (International Child Development Programme). ICDP är ett internationellt nätverk som arbetar för att förbättra barns villkor världen över och ett sätt att förverkliga framför allt FN:s barnkonvention. Vägledande samspel är grundat i den senaste tidens kunskap och forskning omkring barns och vuxnas hälsofrämjande utveckling och handlar om den vuxnes förhållningssätt gentemot barnet. I syfte att stärka samspelet mellan vuxna och barn arbetar förskolorna i Köping med stöd av ICDP. 1 Lpfö 98/10

3 Normer och värden MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Mål i skolplan: Förskolan ska sträva efter att barn känner sig trygga i en säker och stimulerande miljö Nolltolerans mot kränkande behandling av barn Centralt prioriterade kvalitetsmål: Personalens egna värderingar, normer och attityder ska kontinuerligt analyseras, reflekteras och kritiskt granskas för att verksamheten ska uppnå en högre kvalitetsnivå och en mer likvärdig professionalitet mellan avdelningar, förskolor och enheter. På APT träffas hela förskoleenheten för gemensamma diskussioner i ICDP frågor i mindre grupper och i olika konstellationer. Likabehandlingsplanen för Maskrosens avdelning är ett levande dokument. Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål: Vi ska använda likabehandlingsplanen/ plan mot kränkande behandling aktivt och praktiskt med barnen. Vi pedagoger delger föräldrarna på föräldramötet vår likabehandlingsplan som gäller för Maskrosens förskola. Vid konflikt lyfter vi pedagoger upp olika saker ur likabehandlingsplanen ihop med barngruppen. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Vi behandlar varandra med respekt. Alla barn ska känna att man duger som man är. Vi gör tillsammans barn och pedagoger en kompisluva vad som gäller för oss på Maskrosen. Vi alla som är på Maskrosen arbetar aktivt med kompismaterialet om Kanin och Igelkott samt Bamse under läsåret.

4 Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: Det ska alltid finnas en vuxen i närheten av barnen så de ska känna sig trygga, som stöd i leken/aktiviteter så att alla blir behandlade med respekt och med lika rättigheter. Vi uppmuntrar barnen till att samarbeta samt att ta ett gemensamt ansvar, och att lyssna på varandra och respektera andras åsikter. Vi övar och leker samarbetslekar i samlingen och på gymnastik. Fokus på sådant som man måste vara två för att klara av att genomföra för bästa resultat. Fröken är stöttande och styrande i leken så fokus hamnar på övningen och inte vilken man gör leken/övningen med. Maskrosens pedagoger använder sig av kompismaterial från Bamse och från Igelkott och Kanin. Det är böcker, gosedjur, tydliggörande bilder och samtalsmaterial som används vid behov under hela läsåret. I tamburen sätter vi upp Bamses kompisluva så den är synlig för barn och föräldrar, samt lätt att visa på vad vi gemensamt har kommit fram till hur vi ska vara gentemot varandra. Vi kommer att utvärdera målområdet genom: 2.3 Främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling ICDP. Barnintervjuer. Föräldraenkäten för Köpings kommun. FAS.

5 Utveckling och lärande MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Mål i skolplan: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik Alla barn ska få kunskap om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling Centralt prioriterade kvalitetsmål: Förskolans verksamhet skall inspireras av en lärande miljö med varierande materiel och metoder som möter, stödjer, stimulerar och utmanar barn så att alla barns språk- och skrivutveckling liksom kommunikativa förmåga utvecklas. Vi arbetar med läs- och skrivprojektet som ett tema ihop med Lisbeth Ottosson där vi väver in det med Mamma Mu och Kråkan, som är Maskrosens speciella medforskarfigurer. Genom att ha observerat barnet de första veckorna hos oss på Maskrosen ser vi vart barnet är i sin utveckling. Vi kan då erbjuda och möta barnets behov med olika och stimulerande material i de olika aktiviteterna, där vi leker, lär och möter det enskilda barnet, där han/hon är i sin egen utveckling när det gäller språk- och skrivutveckling som arbetar specifikt med detta läsår. Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål: Alla barn ska kontinuerligt och systematiskt få ta del av NTA och matematik i vardagen. Alla barn ska få kunskap om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling. Vi arbetar varje dag med Före Bornholmsmodellen med Mamma Mu och Kråkan där matematiska och språkliga begrepp genomsyrar verksamheten. NTA arbetar vi med varje vecka inom områdena: vatten, luft och ljud. Barn och personal ser till att alla lampor är släckta i lokalerna då vi ej vistats inomhus. Källsorterar i den mån som vi har tillgång att göra i Munktorp och på Maskrosen. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Alla barn ska få leka och lära naturvetenskap, teknik, matematik och språk med hjälp av kroppen. Vi arbetar med NTA, Mamma Mu och Kråkan samt tekniska verktyg (smartboard, ipad, usb- mikroskop, overhead, cd-spelare) som vi i personalen har i vår verksamhet ihop med barnen.

6 Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: Leka hemliga agenter med NTA- lådorna om luft, vatten och ljud ihop med Kråkan. Vi använder oss av böckerna Att leka in matematik, teknik och språk ute och har med oss material samt tar skogsmaterial när vi leker och har samlingarna i skogen ihop med Kråkan. Ihop med Kråkan går barnen i mindre grupper till riktiga träslöjden och skapar egna träsaker. Vi använder oss av overheaden vid målning och projektiserar bilder och saker på väggen. Att barnen lär sig att ha nytta, nöje och forskande med hjälp av teknik som finns runt omkring i deras vardag. Med hjälp av veckobreven får föräldrarna information samt kan arbeta med veckans ramsa (samma i två veckor) som knyter ihop språk och matte. Samt tar språk- och mattelekar ur boken Språk- och mattelekar med Mamma Mu i samlingen som är kopplad till Före Bornholmsmodellen. Under samlingen är ett barn fröken/magister ihop med pedagogen. Barnet övar att stå inför grupp och delge sina kompisar vad som ska ske under dagen med hjälp av nilbilder, berätta och se vad det är för väder, temperatur och hur vi behöver vara klädda just den här dagen. Vid genomgången av veckodag, datum, månad, årstid och namnsdag får barnet möjlighet att reflektera bland annat över första bokstaven i namnsdagen som vi skriver på tavlan och leta reda på den i alfabetet som vi satt på väggen. Bokstäverna tävlar mot varandra. Barnet får också möjlighet att tydliggöra vem som går med vem till maten. Barnet får berätta vilkas namn som står först och går först, andra, tredje osv. med hjälp av vår namntavla. Vi har en dramapedagog som kommer tio gånger och spelar teater ihop med barnen. Då får vi på Maskrosen agera olika sagoroller med hjälp av rekvisita, samt använda oss verbalt och kroppsligt för att gestalta sagorna. Vi använder oss av smartboarden vid samlingar och i leken. Mycket matematiska och språkliga spel finns som vi kan utföra med hjälp av kroppsligen ta på sakerna på smartboarden. Ipaden hjälper oss vid dokumentation som vi kan göra ihop med barnen. De kan göra mycket själva med vårt stöd och formulera sina tankar som vi tillsammans skriver och drar ut för att kunna delge alla. Vi arbetar tematiskt med gymnastiken och tar barnen till hjälp för att visa och sätta ihop olika gymnastiktillfällen. Vi har en tanke bakom som innebär att vi alltid gör gymnastiken två veckor så alla hinner och vågar prova nya övningar. Varje gymnastik tillfälle innehåller språk- och mattekluringar som fröken undrar över som vi har kopplat till temat. Vi kommer att utvärdera målområdet genom: 3.6 Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. Barnintervjuer. Dokumentationer. Föräldraenkäten för Köpings kommun.

7 Barns inflytande MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och fr miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Mål i skolplan: Förskolan ska stimulera och utmana barnens inflytande och ansvarstagande över sina egna handlingar och sin miljö Centralt prioriterade kvalitetsmål: Barnets perspektiv ska prioriteras och barngruppen skall utgöra en viktig och aktiv del i samtliga barns utveckling och lärande. Personalen på Maskrosen arbetar med att utveckla lyhördhet för barns perspektiv. Det kan de dels göra genom att de och föräldrarna uttrycker sin önskan om vad de vill göra på Maskrosen på tavlan som sitter i tamburen. Önskemål att göra - barnens val. Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål: De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi på Maskrosen har som mål att tillvara barnens egna intressen och önskemål vid planeringen av den dagliga pedagogiska verksamheten, genom att intervjua och lyssna in vad de leker under fria leken. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Vi på Maskrosen arbetar aktivt med att utforma förskolepedagogiken så barn erbjuds delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. Maskrosen har som mål att sträva efter att varje barn vågar och vill använda sin förmåga att uttrycka sina tankar, åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation och sin vardag. Genom att vi har tagit del av föräldraenkätens positiva svar angående barns inflytande på Maskrosen, fortsätter vi vårt arbete med att lyfta upp vikten av barns inflytande på sin förskoleverksamhet.

8 Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: Vi har som mål att ha barnens vallådor (2st) en gång i veckan. Då har barnen kommit med två förslag på aktiviteter som de får stoppa ner sitt namn i den lådan (aktiviteten) som de vill göra utan att kompisarna ser vad de väljer. Vi försöker konkretisera det demokratiska förhållningssättet genom röstning vid olika aktiviteter då sätter vi upp barnens namn under de olika aktiviteterna som de valt. Sen ser vi vad som har fått flest röster. Tillsammans med barngruppen diskuterar vi kring vad det innebär, sätter ord samt förklarar resultat och konsekvenser som blir om vi gör si eller så. Vi arbetar tematiskt med gymnastiken och tar barnen till hjälp för att visa och sätta ihop olika gymnastiktillfällen. Vi har en tanke bakom som innebär att vi alltid gör gymnastiken två veckor så att alla hinner och vågar prova på nya övningar. Varje gymnastik-tillfälle innehåller språk- och mattekluringar som fröken undrar över som vi har kopplat till temat. Vi kommer att utvärdera målområdet genom: 2.5 Barns delaktighet, inflytande och ansvarskänsla. Föräldraenkäten för Köpings kommun. Barnintervjuer. Feedback från föräldrar samt övrig släkt.

9 Förskola och hem MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa de bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Mål i Skolplan: Köpings kommun ska ha förskolor med tydliga inriktningar Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med utvecklingssamtal och informationen från förskolan och förskolan ska samarbeta med barnens vårdnadshavare Alla barn ska delta i minst en kulturupplevelse per termin Centralt prioriterade kvalitetsmål: Föräldrars inflytande och delaktighet ska uppmuntras så ett gemensamt ansvar tillgodoser barnets behov och föräldrars förväntningar på verksamheten utifrån förskolans uppdrag och läroplanens mål. Maskrosen har ett föräldramöte där vi med hjälp av deras barn filmat och påvisar förskolans läroplansmål och hur vi jobbar i verksamheten. Då får föräldrarna komma med åsikter och synpunkter samt delge om de kan bidra med något som förbättrar möjligheten för fördjupad inlärning. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Maskrosen har inriktning mot naturvetenskap, teknik, språk och matematik. Skapa varierande kulturupplevelser för barnen på Maskrosen Maskrosens hela planering bygger runt avdelningens inriktnings mål mot naturvetenskap, teknik, språk och matematik. Maskrosens barn har möjlighet att prova på och lära sig om flera olika kulturupplevelser under sitt år på Maskrosen.

10 Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: Få barnen att bli aktiva i verksamheten där vi leker och lär naturvetenskap, teknik och matematik och språk med hjälp av kroppen. Leka hemliga agenter med NTA-lådorna om luft, vatten och ljud tillsammans med Kråkan. Vi använder oss av böckerna Att leka in matematik, teknik och språk ute och har med oss material samt tar skogsmaterial när vi leker och har samlingarna i skogen ihop med Kråkan. Vi undersöker saker med hjälp av ett USB mikroskop som vi kan koppla till smartboarden. Vår smartboard och ipaden använder vi oss av vid samlingar och i fria leken. Mycket matematiska och språkliga appar finns att tillgå som vi kan utföra och måste använda kroppen för att få det att fungera (smartboarden). Vi gör en kulturresa med buss till Hallstahammar och besöker Skantzen. Där får vi guidad tur runt i de olika gamla byggnader och lär oss om den svenska kulturen förr och nu. Köpings museums pedagog tar vi hjälp av för att berätta om sägner och traditioner som vi arbetar med i våra teman. Vi får med föräldrarna i barnens utveckling och lärande med hjälp av vårt gosedjur Flygis som gör hembesök. Även matteväskan och boklånen gör föräldrarna delaktiga i vår verksamhet på Maskrosen. Vi kommer i år att få en dramapedagog som kommer till oss i tio veckor och har drama/ teaterlektioner. Med hjälp av veckobreven får föräldrarna information samt kan arbeta med veckans ramsa (samma i två veckor) som knyter ihop språk och matte. Samt tar språk- och mattelekar ur boken Språk- och mattelekar med Mamma Mu i samlingen som är kopplad till Före Bornholmsmodellen. Vi kommer att utvärdera målområdet genom: Föräldraenkäten för Köpings kommun. Genom föräldrars och allmänhetens reaktioner på artiklar i media som vi skriver om.

11 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet MÅL i Läroplan: Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd. Avdelningens prioriterade kvalitetsmål: Vi på Maskrosen är röda tråden mellan förskolan och förskoleklass/fritids. En överlämningskonferens sker innan vårterminen slutar med all berörd personal som kommer att ha barnen till hösten. Målområdets arbetssätt och utvärdering Avdelningen har valt följande arbetssätt för hela målområdet: Maskrosen ligger bredvid förskoleklassens lokaler vilket medför att personal och barn lär känna varandra på ett naturligt sätt. Överinskolning till förskoleklass sker med besök av nya fröken samt att barnen får prova på verksamheten några gånger. Då tar vi på Maskrosen förskoleklassens barn istället. På våren sker några besök av fritidspedagogen som berättar om fritids verksamhet. Innan sommarlovet får blivande fritidsbarn komma dit och prova på deras verksamhet. Vi har en enda överlämningskonferens. Då deltar specialpedagogen, förskoleklassens pedagoger, fritidspedagog samt Maskrosens pedagoger. Vi kommer att utvärdera målområdet genom: Genom föräldrars och personals reflektioner på vår verksamhet. Föräldraenkäten för Köpings kommun.

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer