Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår /13

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och likabehandlingsplansgruppen Vår vision Utveckling och lärande i trygg gemenskap i Höörs kommun Planen gäller från Planen gäller till Läsår Barnens delaktighet Hela vår verksamhet ska utgå från barnen och våra styrdokument. De ska vara delaktiga i vårt likabehandlingsarbete och likabehandlingsplanen ska levandegöras för dem genom lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektion, skapande m.m. och framförallt få göra sin tankar och reflektioner hörda i vår verksamhet. Det är viktigt att barnen får göra egna val och ta lärdom av dem. Vi ger barnen tid, redskap och uppmuntran för att varje barn ska utvecklas i sin egen takt. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna är delaktiga i vårt likabehandlingsarbete genom att läsa och reflektera samt ge förslag och kritik kring våra planer och vårt dagliga arbete. Våra möten sker via lämning, hämtning, mail, föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in och andra aktiviteter. Likabehandlingsplanen läggs ut på förskolans hemsida så att vårdnadshavarna har tillgång till den. Personalens delaktighet Det är var och ens skyldighet att vara delaktig i likabehandlingsarbetet och utvecklas kring arbetet. Genom att planen följs och diskuterars aktivt i arbetslagen, vid APT-möte, reflektionsmöten och i Fo2. På så vis blir det ett levande dokument i det vardagliga arbetet. Likabehandlingsplansgruppen ska tillsammans med arbetslaget och förskolechef utvärdera, följa upp - och utarbeta en ny likabehandlingsplan varje år. Förankring av planen Likabehandlingsplanen presenteras och diskuteras tillsammans med barnen. Genom att vi använder oss av- lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektion, skapande m.m. och framförallt få göra sin tankar och reflektioner hörda i vår verksamhet. Likabehandlingsplanen anslås på förskolan till vårdnadshavare samt publiceras på kommunens hemsida. Vårdnadshavarna får läsa planen och komma med förslag och synpunkter. All personal har ett ansvar för att planen blir ett levande arbetsredskap, att den utvärderas och att en ny plan upprättas. Likabehandlingsplansgruppen ansvarar för att det upprättas en ny likabehandlingsplan varje år,tillsammans med förskolechefen. 2/13

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Planen har utvärderats av personal genom mail med frågorna: Vad tyckte ni var bra? Vad tyckte ni var mindre bra? Vad tycker ni om att vi har prioriterat barns inflytande i årets plan? Vad skulle ni vilja prioritera i nästa års plan mot diskriminering och kränkande behandling? Dessa svar har sedan inkluderats som en del av årets utvärdering. Barnen har varit delaktiga i två kartläggningar av inflytandet på avdelningarna. Vårdnadshavarna har varit delaktiga genom att svara på föräldraenkäten som har skickats ut av vår förskolechef. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Pedagoger, vårdnadshavare och förskolechef. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Arbete med värdegrunden- alla människors lika värde. Vi anser att vi har kommit längre i att tala med barnen istället för till barnen. Vi har på olika sätt diskuterat vikten av vårt förhållningssätt och vilken barnsyn vi har, bl a under reflektionsfredagar, under Apt och till viss del i våra arbetslag under gemensamma planeringar och under vardagen. Vi försöker se till alla barn och anpassar efter just det barnets behov som är aktuellt. Vi försöker se varje barn som unikt och därmed innebär det att vi även måste bemöta dem på olika sätt. Det utgår vi ifrån på inskolning och följer dem vidare upp. På alla avdelningar är dokumentationerna mer tillgängliga än vad de har varit tidigare, barnen har större tillgång till det de har varit med om och utifrån det en större möjlighet att aktivt förmedla vad som har varit intressant under projektet. På så sätt vet vi som pedagoger hur vi arbetar vidare utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Till vårdnadshavarna finns allt systematiskt kvalitetsarbete uppsatt och vi försöker även förmedla hur barnets dag varit och på vilket sätt barnet har varit undersökande eller aktivt. Vi upplever det som att alla barn får tillgång till vår verksamhet och vikten av att vi är olika. På olika sätt diskuterar vi med barnen i den vardagliga verksamheten om vikten av att alla är olika. Vi som pedagoger tänker att vi ser barnen som unika och möter de där de befinner sig. Aktivt genusarbete I vår miljö och i mötet med barnen låter vi alla göra de val som de vill göra oavsett vilket kön de har. Alla är lika välkomna oavsett vilken miljö. Våra miljöer har utvecklats och riktar sig till båda kön. Vi är aktiva i att lyssna in barnens tankar och reflektioner men är vi medvetna om hur vi bemöter de i ett aktivt genusarbete? Vi har vid olika tillfällen diskuterat barns inflytande i våra projekt och hur man går tillväga för att lyfta alla barn i projektet och inte bara de som alltid är aktiva eller de som har lätt för att ta plats. Oftast uppmärksamas pojkarna men det kan även vara flickorna och hur gör vi för att ALLA ska ha lika stort inflytande i projektet. Hur levandegör vi projektet i vår miljö under hela vår dag? Vi har inte inhandlat litteratur till ett referensbibliotek däremot har vi kontaktat vårt lokala bibliotek och fått tips på litteratur att utgå ifrån. Arbete med olika kulturer och religioner Vi anser att vi behöver bättre kunskap om arbetet med olika religioner och kulturer. Vi uppmärksammar de svenska traditionerna, men hur gör vi det och på vilket sätt? I vår läroplan står det att Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. För att utveckla känsla och respekt för andras behöver man ha kunskap i sin egen. Vi köpte in mångfaldhetskalender ifjor men den användes inte. Den tog upp så många kulturer vilket gjorde att den inte arbetades med eller glömdes bort. Därför valde vi att inte köpa in någon mångfaldhetskalender i år. Det viktiga är att vi uppmärksammar de högtider som finns på förskolan eller på avdelningen. I våra inskolningsrutiner använder vi oss av en Tycka om lista. Det kunde vara bra att skriva in modersmål, religion och högtider jag firar i den. Så att detta inte glöms bort eller försvinner bland barnens papper. Detta år har vi inte haft någon förälder som har informerat om deras religion eller högtider. Men vi välkomnar det om det finns intresse. Vi har inte inhandlat litteratur till ett referensbibliotek däremot har vi kontaktat vårt lokala bibliotek och fått tips på litteratur att utgå ifrån. Några av personalen efterfrågar mer kunskap inom detta område. Barns inflytande Barns inflytande har varit ett av våra mål med likabehandlingsplanen detta år. Vi har under Apt, reflektionsfredagar, i vårt kvalitetsarbete diskuterat barns inflytande. Vi har haft ett givande arbete och diskuterat utifrån olika dokumentationer. Under Apt:na har vi gått igenom barnens upplevelse av deras inflytande på förskolan och även fördjupat oss genom två olika artiklar och diskussioner. 3/13

4 Vad betyder reellt inflytande för oss pedagoger i Fo2? Reellt inflytande innebär att barnen har möjlighet att påverka i för dem meningsfulla sammanhang. Barnen ska känna att deras tankar blir hörda och respekterade men att det måste tas hänsyn till gruppen. Hur möjliggör vi pedagoger reellt inflytande? Det är viktigt att pedagogen är lyhörd inför barnens tankar och åsikter. Pedagogen måste ha ett tillåtande klimat men med ansvar för den gemensamma gruppen. Barnens reella inflytande ska synliggöras genom projektet och i miljön. Projektet ska finnas levande i olika stationer. Detta för att barnen ska ha möjlighet för reflektion och lärande under hela dagen. Pedagogerna har ansvaret att låta alla barn få inflytande i projektet. Barnen ska i så stor mån som möjligt vara delaktiga i valet av bilder som sätts upp på avdelningen för att det ska bli meningsfulla sammanhang för dem. Pedagogen ska arbeta aktivt med begreppen demokrati, delaktighet, inflytande, ansvar och respekt. Det är ord som ska finnas aktiva genom olika diskurser, under hela dagen, genom att användas i konkreta handlingar och situationer. Pedagogerna måste vara reflekterande och kritiskt granskande i det reella inflytandet. Detta är inget som kommer vara statiskt utan givetvis förändras i takt med vår utveckling. Arbetet med inflytandet känner all personal har varit aktuell, men vi efterfrågar också en större fördjupning inom ämnet. Att använda oss mer av detta i våra reflektioner. Röda smultronets barnenkät visar: På röda smultronet är barnen medvetna om vad inflytande betyder för dem, att de får bestämma själv vem de vill leka med och var de vill leka. Samtidigt har de förståelse för att vi har ett ansvar för varandra och att man inte alltid kan ha möjlighet för inflytande. Barnen har förståelse för att de får bestämma i vilken station de vill vara i och har möjlighet att påverka i projektet. Projektet finns levande under hela dagen i deras stationer och de kan välja att arbeta med den när de vill, vilket de själv nämner. Barnen har även förståelse för att man inte alltid kan få vara med och bestämma men att de då har möjlighet att rösta, vilket tyder på ett första steg av den demokratiska medborgare de är på väg att bli. I frågan om barnen får vara med och bestämma över dagens struktur är lärplattan återkommande. Jag uppfattar det som att det är viktig station på avdelningen som nu är mer tillgänglig än tidigare. Barnen vill rösta mer om att gå ut. Barnen känner att de kan påverka stationerna och innehållet på avdelningen. De efterfrågar mer material till familjen och lite annat material. Hur tar vi hänsyn till det? Vita smultronets barnenkät visar: På vita smultronet har inte barnen förståelse vad inflytande är. Ett av barnen nämner deras projekt vilket jag anser tyder på en början till förståelse. Ett barn nämner att man får vara med och bestämma. Kan detta bero på barnens låga ålder eller att vi pedagoger inte varit tillräckligt medvetna och belyst begreppen. Barnen förstår inte riktigt frågan om de får vara med och bestämma på avdelningen. Ett barn nämner Bockarna Bruse vilket är ett sidospår i vita smultronets projekt vilket tyder på en förståelse för deras påverkan i projektet. Ett barn förstår att de får vara med o bestämma i vilka aktiviteter de vill vara i. Lärplattan är en station som många av barnen efterfrågar men som inte finns tillgänglig under dagen. Några vet inte eller förstår inte frågan. De tycker att de får vara med och bestämma över dagens struktur. Genom att de nämner olika stationer tolkar vi det som att de anser att de får vara med och bestämma i stationerna. De efterfrågar lite material på avdelningen. Hur tar vi hänsyn till det? I föräldraenkäten var det en fråga som berörde demokrati och inflytande. 21 av våra föräldrar gav oss en 3:a alt en 4:a som svar på hur vi arbetade med demokrati och inflytande. 6 av föräldrarna gav en 1:a eller 2:a. Tyvärr var det ingen av föräldrarna som motiverade sina svarsalternativ. Arbetet med inflytande kräver att vi som pedagoger först blir medvetna om reella inflytandet först efter det kan barn och vårdnadshavare se vår förändring i arbete och förhållningssätt mot barnen. Därför tar det längre tid för barn och vårdnadshavare att se våra första steg. Det kräver också att vi som pedagoger lyfter arbetet som görs inför barn och vårdnadshavare. Bemötande: Vi anser att bemötandet har blivit bättre i takt med vår medvetenhet kring vår barnsyn och vårt förhållningssätt. Det kräver att vi pedagoger hjälper varnadra att bli medvetna om vårt agerande mot barn, vårdnadshavare, kollegor och övrig personal. Vi känner att det skulle kunna vara bra för vikarier att veta vad vi prioriterar i vårt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. 4/13

5 Levandegöra likabehandlingsarbetet Vi har inte lyckats levandegöra hela planen mot diskrimering och kränkande behandling. Det som alla upplever levande är barns inflytande vilket vi också valt att fokusera på. Det är allas ansvar att ta del av likabehandlingsplanen men det hade varit bra om det fanns mer tid att lyfta det på ett Apt för att problematisera och diskutera. Av någon anledning finns inte frågan och barnens inflytande med i det systematiska kvalitetsarbetet, men det utgör en grund i vårt arbete. Men för att det ska vara tydligt för oss pedagoger bör det föras in. Matsituationer Vi upplever det som att matsituationerna har blivit bättre i vårt bemötande mot barnen. Vi har även fått nya rutiner för pedagogiska måltider vilket hjälpt till. Vi måste vara tydliga i hur vi bemöter barnen när vi har vikarier. Kanske ska det skrivas förhållningssätt i matsituationer för att det är situationer där vi gärna hamnar i våra invanda mönster. Påklädning Utevistelse Avklädning Bemötandet av barn vid på och avklädning är bättre och sker i positiv anda. Det kan vara bra att vi skriver förhållningssätt även vid dessa situationer. För att vi ska ha ett så positivt bemötande som möjligt. Vi har ännu inte kommit igång med rutinschema ute vilket är synd. På samma sätt är de stängda stationerna ofta stängda. Här kräver det att vi tillsammans hjälps åt att bli bättre på detta. Hur erbjuder vi en kvalitativ och medveten verksamhet ute. Vad erbjuder vi och varför? Vår utemiljö har förbättrats avsevärt, men den kan fortfarande bli bättre. Vid utevistelse behöver vi vara mer närvarande och utforskande tillsammans med barnen. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Ny kartläggning kommer göras under september Kartläggningen kommer beröra barnens inflytande utifrån hur stimulerande utemiljön är. Under jan 2016 ska en enkät ut till ca 6-8 vårdnadshavare som svarar på frågor om de anser att de kan se vårt arbete med reellt inflytande och hur de anser att det kommer tillgodo till barnen. Vi kommer fortsätta med att levandegöra likabehandlingsplanen på ett apt till hösten som även kommer handla om barnenkäten och hur vi ska fortsätta arbeta utifrån det resultatet. Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas varje år på våren i någon form av reflektionsforum alternativ mail. Alla har skyldighet att vara delaktiga. Utvärderingen sammanställs av likabehandlingsplansgruppen och förskolechef. Likabehandlingsplansgruppen och förskolechefen ansvarar för utformningen av enkäten till vårdnadshavarna och frågorna till barnintervjuerna. för att årets plan utvärderas All personal, förskolechefen och likabehandlingsplansgruppen särskilt ansvar. 5/13

6 Främjande insatser Namn Arbete med värdegrunden - alla människors lika värde Områden som berörs av insatsen Mål: Att ständigt utgå från och diskutera värdegrunden och våra styrdokument. Mål: Att lyfta fram och synliggöra alla människors lika värde i det vardagliga arbetet. Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslaget och i barngruppen och förskolechefen. Insats Vi ska vara måna om att prata med barnen istället för till barnen. Motivera utifrån situationen. Vi måste vara närvarande vid konflikter och hjälpa dem i deras konfliktlösning genom att tillsammans samtala ur allas perspketiv. Värdegrunden och våra styrdokument ska diskuteras och användas kontinuerligt t.ex. vid APT, reflektionstid, fortbildningsdagar och vid utvärderingar av vårt arbete. Vi ska synliggöra barnen och deras lärande genom dokumentation i miljön. Vi ska även vara måna om att förmedla verksamheten till vårdnadshavare. Vi använder oss av lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektion, skapande m.m. och framförallt få göra sin tankar och reflektioner hörda i vår verksamhet för ett aktivt värdegrundsarbete. I vårt dagliga arbete diskuterar vi (vuxna-vuxna, vuxna-barn, barn-barn) om allas lika värde där alla får vara olika. Vi ska lyfta planen mot diskriminering och kränkande behandling tillsammans med barnen. Det kan vi ex göra genom att använda oss av olika bilder som tyder på alla människors lika värde kopplat till känslouttryck. Man kan också i vissa fall diskriminera genom att behandla alla lika, så kallad indirekt diskriminering. Vi ska vara observanta på att detta inte får ske. Personalen motiverar vår verksamhet utifrån våra styrdokument så att alla barn ges förutsättningar att delta. All personal Löpande Namn Aktivt genusarbete Områden som berörs av insatsen Mål: Att flickor och pojkar ska få möjligheten att utvecklas på samma villkor. Mål: Pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslaget och i barngruppen och förskolechefen. Insats Det är viktigt att vi tänker på bemötandet av barnen samt låter barnen göra egna val utifrån sina intressen. Skapa en miljö som är så könsneutral som möjligt där alla barn känner att de kan leka och utvecklas. Vi behöver bli mer medvetna om vilka miljöer barnen väljer och hur vi kan locka och stimulera i andra stationer. Vi måste framförallt lyssna på barnens tankar och reflektioner i vår verksamhet för att aktivt kunna bemöta dem i ett aktivt genusarbete. Vi använder oss av lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektion, skapande m.m. och bemöter dem. Vi använder oss av böckerna från vår referenslista för att på olika sätt diskutera genus tillsammans med barnen. Detta för att vi ska kunna arbeta för att motverka traditionella könsmönster och stereotypa könsroller. All personal Löpande 6/13

7 Namn Arbete med olika kulturer och religioner Områden som berörs av insatsen Mål: Uppmärksamma och arbeta med olika religioner och kulturer som finns i barngrupperna. Mål: Personal och barn i förskolan använder barnböcker och litteratur som belyser olika typer av familjebildningar, olika minoriteter, kulturer och religioner. Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslaget och i barngruppen och förskolechefen. Insats När varje barn börjar på förskolan är det viktigt att ta reda på barnets kultur och religion för att veta hur vi ska bemöta familjen och uppmärksamma barnet och dess högtider. Detta kommer skrivas in som en del av vår inskolningsrutin så att det följer barnet genom dess förskoletid. Vi uppmärksammar de kulturer som finns i barngruppen. För att barnen ska tillgäna sig förståelsen för andras kulturer måste de bli medvetna om sin egen. I läroplanen står det att barnen ska vara medvetna om det egna kulturarvet och delaktiga i andras, för att skapa förståelsen för allas lika värde. Pedagogerna efterlyser större kunskap i detta ämne. Vi lägger större vikt vid detta när vi har inskolningssamtal för att tillägna oss familjens firande. Vi bjuder in vårdnadshavare till förskolan för att berätta om deras kultur/religion. Personalen motiverar vår verksamhet utifrån våra styrdokument så att alla barn ges förutsättningar att delta. Barnen ska få möjlighet att göra sin tankar och reflektioner hörda i vår verksamhet. Skapa ett referensbibliotek med musik, barnböcker och litteratur kring familjebildningar, olika minoriteter kulturer och religioner. All personal Löpande 7/13

8 Namn Barns inflytande Områden som berörs av insatsen Mål: Att aktivt arbeta för ett reellt inflytande hos barnen. Mål: Att diskutera reellt inflytande under reflektionsfredagar och i det systematiska kvalitetesarbetet. Mål: Att medvetandegöra barnen och vårdnadshavarna om hur vi arbetar med reellt inflytande. Uppföljning och utvärdering: Sker fortlöpande i arbetslaget, i barngruppen och tillsammans med förskolechefen. Insats Under kommer vi fortsätta arbeta med reellt inflytande under reflektionsfredagar och i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vad betyder reellt inflytande för oss pedagoger i Fo2? Reellt inflytande innebär att barnen har möjlighet att påverka i för dem meningsfulla sammanhang. Barnen ska känna att deras tankar blir hörda och respekterade men att det måste tas hänsyn till gruppen. Hur möjliggör vi reellt inflytande? Det är viktigt att pedagogen är lyhörd inför barnens tankar och åsikter. Pedagogen måste ha ett tillåtande klimat men med ansvar för den gemensamma gruppen. Barnens reella inflytande ska synliggöras genom projektet och i miljön. Projektet ska finnas levande i olika stationer i miljön. Detta för att barnen ska ha möjlighet för reflektion och lärande under hela dagen. Barnen ska vara delaktiga i valet av bilder som sätts upp på avdelningen för att det ska bli meningsfulla sammanhang för dem. Pedagogen ska arbeta aktivt med barns delaktighet, inflytande, ansvar och respekt. Det är ord som ska finnas aktiva i olika diskurser, under hela dagen, genom att användas i konkreta handlingar och situationer. Pedagogerna måste vara reflekterande och kritiskt granskande i det reella inflytandet. Vi kommer skriva in hur vi har möjliggjort reellt inflytande i vårt systematiska kvalitetsarbete. När vi har diskuterat under apt vad reellt inflytande är för oss i Fo2 har nya frågeställningar väckts. Dessa kommer vi fortsätta arbeta med i diskussioner under reflektionsfredagar genom olika frågeställningar och dokumentationer, både egna och andras. Vidare funderingar i arbetet med inflytande: Svårigheter att räcka till många viljor. Hur synliggör vi alla barn? Genus, olika individer.vilka skillnader finns det i arbetet med inflytande med yngre och äldre barn?hur kommunicerar vi vårt arbetssätt med demokrati och inflytande? Var kan vi se inflytande på vår avdelning i miljön? Vi ska medvetandegöra vårdnadshavarna om hur vi arbetar med reellt inflytande. All personal Fortlöpande 8/13

9 Namn Bemötande Områden som berörs av insatsen Mål: Barn, föräldrar och personal ska få ett professionellt och välkomnande bemötande när de kommer till, är på och lämnar förskolan. Alla ska känna att de blir sedda och hörda. Mål: Alla pedagoger som arbetar på förksolan ska arbeta mot ett enheltigt bemötande. Uppföljning: Årlig utvärdering i samband med att likabehandlingsplanen ska utvärderas. Insats En pedagog från varje förskola träffas för att diskutera vad som är viktigt i bemötandet av barnen och vårdnadshavarna. Detta ska finnas tillgängligt i miljön så det är lätt att hänvisa till aven för vikarier som kommer in. Personalen hjälper varandra och påminner varandra om hur vi bemöter barn, föräldrar och varandra. Vi ska prata med barnen i en dialog istället för till barnen i en monolog. Fortlöpande diskussioner i arbetslagen och vid APT -möten om hur vi bemöter barn, vårdnadshavare, kollegor och övriga personer som vistas i våra lokaler. All personal tillsammans med förskolechefen Fortlöpande 9/13

10 Kartläggning Kartläggningsmetoder Under september 2015 ska kartläggningen göras. Under året kommer vi fortsätta fokusera på inflytande men i anslutning till vår utemiljö. Hur öppnar vi upp fler stationer ute? Hur arbetar vi med projektet ute? Vad tycker barnen om vår utemiljö? Vad vill de ha mer av? Detta är en grund för kartläggningen men kan ändras i augusti/september när den ska göras. Under januari 2016 skickar vi ut 2-4 frågor till vårdnadshavarna att besvara utifrån vårt arbete med reellt inflytande och projektet genom vårt systematiska kvalitetsarbete. Skickas ut till 3-4 per avdelning. Den som är ansvarig för likabehandlingsplanen ansvarar för att detta blir gjort. Områden som berörs i kartläggningen Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Barnen ska involverats genom barnintervjuer, samtal, observationer av den vardagliga leken och aktiviteterna. Vårdnadshavarna har involverats genom den dagliga kontakten i öppna diskussioner, föräldramöten och utvecklingssamtal. Även genom ett frågeformulär. Hur personalen har involverats i kartläggningen Kartläggningen som görs med barnen måste sammanställas, analyseras och delges till resterande personal på förskolan. Görs under Apt eller reflektionsfredag. Resultat och analys 10/13

11 Förebyggande åtgärder Namn Levandegöra likabehandlingsarbetet Områden som berörs av åtgärden Mål: Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument i vardagen och för alla som vistas i verksamheten. Mål: Förankra värdegrunds/likabehandlingsarbetet i verksamheten. Mål:Det främjade arbetet bör omfatta kompetensutveckling för personalen för att vid behov öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål: Ingen ska känna sig utanför. Uppföljning och utvärdering sker i arbetslaget och av förskolechefen. Åtgärd Inför ett Apt kommer vi ha i uppgift att läsa och fundera över vilka åtgärder vi behöver vidta i varje arbetslag för att levandegöra likabehandlingsplanen. Vi kommer under ht att diskutera likabehandlingsplanen med fokus på att levandegöra likabehandlingsarbetet, pedagogens förhållningssätt och barns kartläggning på ett Apt. Diskussionerna från Apt kommer fortsätta i observationer som bland annat kommer diskuteras på reflektionsfredagarna. Likabehandlingsplanen kommer vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet genom att barnens reella inflytande kommer in som en fråga i utvärderingarna. Nolltolerans för kränkande behandling och ständigt arbeta för alla människors lika värde. All personal som arbetar och vistas i förskolans lokaler ska aldrig prata nedsättande om barn, vårdnadshavare, kollegor eller annan vuxen. All personal som arbetar och vistas i förskolans lokaler ska läsa och följa likabehandlingsplanen. Personalen erbjuds forbildning kring barns inflytande. Motivera åtgärd All personal ansvarar för att delta i värdegrundsarbetet och att göra vår likabehandlingsplan till ett levande dokument. All personal har ansvar för att motverka att ingen(varken barn eller vuxen) hamnar i utsatta situationer. Löpande Namn Matsituationer Områden som berörs av åtgärden Mål: Matsituationen ska bestå av trevligt bemötande, både av barn och vuxna. Mål: Alla barn ska ha en smakportion på tallriken, men absolut inte tvingas äta upp något man inte vill. Barnen ska ERBJUDAS att äta/smaka maten men aldrig tvingas äta något. Mål: Personalen ska vara goda förebilder vid matsituationerna. Exempel: Prata inte nedsättande om maten. Mål:Låta alla barn ha förutsättningarna till att själv lägga upp sin mat. Utifrån förutsättningarna kan alla barn lägga upp mat själv. Låt barnen i största möjliga mån hälla upp dricka själv. Empati och attityd är viktig att tänkas på. Personalen ska vara lyhörd i matsalen och ha nolltolerans mot kränkningar t.ex. - jag vill inte sitta bredvid dig, du får inte sitta vid vårt bord m.m. Uppföljning och utvärdering sker i arbetslaget och av förskolechefen. Åtgärd En personal från respektive förskola träffas för att enas kring ett bemötande och förhållningssätt. Låt barnen med hjälp av personal lägga upp mat själv och bestämma över vad de vill äta. Låt barnen få välja plats i matsalen, ibland får detta ske med vägledning av personal. Ibland kan även bestämda platser vara bra i matsalen. Det är viktigt att barnen vet när de själva får bestämma och när de har bestämda platser - t.ex. vid frukost väljer barnen platser själva i matsalen och vid lunch väljer pedagogerna. Motivera åtgärd Alla barn ska bemötas på ett positivt sätt vid matsituationen. Personalen måste diskutera utifrån en demokratisk grund, vilket förhållningssätt som ska råda kring matsituationer på hela förskolan. Förhållningssättet ska utgå från barnens inflytande och delaktighet. Viktigt att alla kan stå bakom detta beslut utifrån ett professionellt synsätt. All personal Löpande 11/13

12 Namn Påklädning - Utevistelse - Avklädning Områden som berörs av åtgärden Mål: Alla ska ges tid och möjlighet till självständig på- och avklädning. Mål: Pedagogiska aktiviteter vid utevistelse. Uppföljning och utvärdering sker i arbetslaget och av förskolechefen. Åtgärd På- och avklädning ska genomföras med positivt bemötande och en hjälpande hand till alla barn. Vid utevistelse ska minst en "stängd" station öppnas, ex. uteateljen, bygg med såg o spik, cyklar m.m. Rutinschema för personalen där det tydligt står vem som gör vad och vilka pedagogiska aktiviteter/projekt som erbjuds. Rutinschemat ska fyllas i. Personalen ska vara närvarande med barnen och medveten om sin pedagogiska uppgift ute på gården. Privata diskussioner mellan personal skall ske på den enskilda rasten. Personalen ska befinna sig där barnen är. Motivera åtgärd Det är de vuxnas ansvar att utforma miljön så att den är tillåtande och trygg för alla barn. Kommunikation ska ske mellan personalen om någon beger sig in för att t.ex. hjälpa ett barn på toaletten m.m All personal Löpande 12/13

13 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska vara nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola och i vårt område. Förskolan ska vara en trygg och säker plats för alla barn. Vi vill verka för en bra förskola där barn, personal och vårdnadshavare trivs och går till med glädje. All personal som arbetar i förskolan ska aldrig prata nedsättande om barn, föräldrar eller kollegor. För att kunna motverka och förebygga trakasserier och kränkande behandling ska personalen vara närvarande och agera aktivt. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling En öppen miljö där man tillåter reflektioner och diskussioner kring trakasserier och kränkande behandling. Vid minsta misstanke om ett barn kränks/diskrimineras måste personalen reagera och agera. Personalen ska vara lyhörd och uppmärksam på det som händer i barngruppen. Vi ska vara goda förebilder för barnen genom att visa respekt för allt levande. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till All personal och förskolechefen som är ytterst ansvarig. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn En situation uppmärksammas, observeras, samtalas med barnet/barnen som är berörda och kollegorna informeras. Fortsätter trakasserierna/kränkande behandling informeras vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till berörda barn. Förskolechefen informeras. Personal, vårdnadshavare och förskolechefen upprättar en handlingsplan. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Var rak genom att reagera och säg till om någon kollega beter sig kränkande mot ett barn/flera barn. All personal i förskolan som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling i verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen. Förskolechefen som får kännedom om kränkningen är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att utreda omständigheterna kring kränkningen och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Rutiner för uppföljning Det är personalens uppgift att följa upp ärendet med samtal både med barn och/eller vårdnadshavare. Förskolechefen medverkar vid behov. Då personal är inblandad ansvarar förskolechefen för uppföljning. Rutiner för dokumentation Alla händelser som är allvarliga ska dokumenteras och förvaras säkert. Dokumentationen ska omfatta vad som har hänt, åtgärder och uppföljning av händelsen. All dokumentation i händelsen ska dateras och signeras av den i personalen som upptäcker/utreder/åtgärdar/följer upp händelsen. Ansvarsförhållande All personal ska aktivt arbeta för att likabehandlingsplanen blir ett levande dokument. Alla som arbetar inom förskolan har ett ansvar för att likabehandlingsplanen följs. Förskolechefen har det yttersta ansvaret. 13/13

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Solhjulets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Blåklinten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Blåklinten Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Näktergalens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015-16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hattstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hattstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hattstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Ekeby förskolas likabehandlingsplan

Ekeby förskolas likabehandlingsplan ! Ekeby förskolas likabehandlingsplan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Ulrica Strömberg, förskolechef samt Belinda Lundin och Hanna Tärnlund Vår vision

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen kommunalförskola a för planen

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan VigelsjöGårds plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen är förskolechefen tillsammans med

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Naturförskola Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskoleverksamhet Mörbylånga kommun ska vara fri från

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gudhems förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller 2015-01-01-2016-01-01 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan I Gudhem Ansvariga för planen Claes Hagman Vår

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Torslunda Naturförskola Läsåret 2015-2016 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för förskolan Järpen hösten 2013 våren 2014 Reviderad 131028 Utarbetad av: Malin, Monica, Louise och Kicki Mål Vi vill främja barns och vuxnas lika

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer