Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1

2 Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare Carina Holm. Vår vision På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för den de är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Barnens delaktighet Barnen har deltagit i arbetet med planen genom temaarbete, skapande verksamhet och bilderböcker, men även genom samtal och konkreta upplevelser i vardagen. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna har deltagit i arbetet med planen genom diskussionsfrågor på utvecklingssamtal, föräldramöte och samråd Personalens delaktighet Personalen har upprättat planen i samarbete med förskolechefen, följer upp och ser över planen genom: utvecklingssamtal med föräldrarna diskussioner i arbetslaget på personalmöten, vid barnkonferenser och vid planeringstillfällen.

3 Förankring av planen Vi förankrar planen hos barnen genom olika teman som rör likabehandling. Vi läser t.ex. böcker och låter barnen måla bilder som belyser olika orättvisor och som har samband med de olika diskrimineringsgrunderna. Vi förankrar likabehandlingsarbetet bland vårdnadshavare genom att ta upp saker i den dagliga kontakten. Vi går igenom planen på planeringsdagar med personalen. Säkerställer att alla vet hur de förväntas agera vid till exempel ett misstänkt fall av trakasserier. Det är viktigt att ledningen deltar vid dessa tillfällen och markerar att detta är en viktig fråga för hela förskolan. Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats: Läsår 13/14 har likabehandlingsplanens mål tillsammans med arbetsplanens mål stämts av regelbundet av förskolans arbetslag på de olika avdelningarna. Målen har även under året stämts av vid gemensamma planeringstillfällen av hela förskolans arbetslag. Utvärdering har skett vid vår sista planeringsdag av hela arbetslaget på förskolan. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: Arbetslagen på förskolan. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan? Mål1: Ge barnen förståelse för empati och rättigheten att säga nej när det inte känns bra. Vi har arbetat med detta mål i vardagen och vid styrda aktiviteter såsom Hjärtestunder. Vi ser att barnen har tagit till sig förståelsen och rättigheten att säga nej. Detta ser vi genom att de i den fria leken använder ordet. Målet har arbetats vidare genom att olika känslor har belysts och vi har lyft vikten av att få känna och visa dessa. Vi hör och ser att barnen uttrycker sina känslor till varandra och till oss. Vi upplever att barnen känner sig trygga med att visa sina känslor. Mål 2: Barnen har ökat sin förmåga att lyssna och visa respekt för varandra och gemensamma regler.

4 I vardagen har vi gett barnen verktyg för hur man ska vara mot varandra och hur de ska gå tillväga för att lösa konflikter på ett bra sätt. Det har gett resultatet att barnen löser fler och fler konflikter själva. Vi har använt oss av bilder för att öka förståelsen för gemensamma överenskommelser. Detta har lett till att de äldre barnen ger varandra uppåtpuffar och använder ordet. Forumspel och reflektion kring hur man ska vara mot varandra har gjorts tillsammans med barnen. De påminner nu varandra om överenskommelserna. Vi har lyft de olika kulturerna som finns representerade på förskolan och uppmärksammat högtider samt pratat om att alla har vi olika bakgrund men är lika värdefulla. Barnen visar både stolthet och nyfikenhet kring varandras likheter och olikheter. Mål3: Barnen har fått möjlighet att upptäcka nya aktiviteter som går utanför könsgränserna. Det viktigaste vi har arbetat med kring detta mål är att barnen själva ska få känna att de kan och vill välja aktivitet utifrån sitt intresse. Vi har till exempel erbjudit barnen leklådor som innehållit dockor, bilar och liknande. Vi har sett att de små barnen inte gör någon skillnad i sitt val av aktiviteter baserat på om de är pojkar eller flickor. Forumspel och bilder vid bordsplacering är något som vi har använt oss av för att belysa området. Genom detta har de äldre barnen utvecklat sin respekt för att varje människa får lov att välja fritt och att leksaker inte är könsbundna. Årets plan ska utvärderas senast: Beskriv hur årets plan ska utvärderas: Varje arbetslag utvärderar minst en gång/ termin genom att skriva ett nuläge i barngruppen. Ansvarig för att årets plan utvärderas: Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare Carina Holm.

5 Främjande insatser Namn Pojkars respektive flickors utrymme i vardagen Områden som berörs av insatsen: Kön Mål och uppföljning: Mål: Medvetandegöra pedagogernas bemötande med tyngdpunkt på språket gentemot pojkar respektive flickor. Insats: Observation genom filmning med hjälp av surfplatta och egen reflektion utifrån det. Kollegial observation som utvärderas i det lilla arbetslaget. Ansvarig: Arbetslagen Enskilda pedagogen Datum när det ska vara klart Kartläggning Kartläggningsmetoder: Observationer. Samtal och reflektioner tillsammans med barnen och deras föräldrar. Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet och Ålder

6 Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen: Samtal och reflektioner kring situationer som uppkommit. Utvecklingssamtal. Samrådsmöte Med hjälp av enkät Hur personalen har involverats i kartläggningen: Varje avdelning har observerat barnen i vardagen och samtalat kring det vid planeringstillfällen. Resultat och analys: Vi upplever att barnen använder ett vårdat språk gentemot varandra. De leker aktiva som mindre aktiva fria lekar. Det finns barn som behöver mer stöttning för att komma in i den fria leken. Vid den fria leken har vi reflekterat kring att det finns barn som är mindre delaktiga i det sociala samspelet och undrar om det är självvalt eller inte. Vid konflikter ser vi att barnen kan finna egna lösningar men att de ibland behöver stöttning av en vuxen. Förebyggande åtgärder Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling Mål och uppföljning: Synliggöra hur barnen är delaktiga och vilken trygghet de visar i den fria leken i barngruppen. Åtgärd: Intervjuer tillsammans med barnen. Dialog med föräldrarna. Observation över barnens kontakter. Observation och analys över barnens agerande i leken. Sociogram över barnens kontakter i barngruppen.

7 Rollspel kring ämnet. Självinsikt med hjälp av handdockor. Översikt av rutiner. Motivera åtgärd: Det är av stor vikt att barnen känner trygghet och delaktighet i barngruppen. Vi vill se om någon ofrivilligt leker utanför gruppen så att vi kan vidta lämpliga åtgärder för att motverka detta. Ansvarig: Arbetslaget Datum när det ska vara klart: Rutiner för akuta situationer Policy Vi vill att det ska finnas en nolltolerans mot all kränkande behandling på vår förskola. På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Pedagogerna är i absolut närhet av leksituationerna. lyssnar av barnens dialog i leken. informerar arbetslaget om aktuella situationer. Personal som barn och föräldrar kan vända sig till All personal samt förskolechefen har en öppen och positiv inställning att möta varje förälder, lyssna av och åtgärda, när de känner oro över situationer där trakasserier eller kränkningar har upplevts förekomma. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn När en kränkning har skett agerar den pedagog som sett/hört enligt följande: 1. Undersök: Vad har hänt? Vilka är inblandade?

8 Prata enskilt med alla inblandade. När situationen är utredd informera barnens fadder om händelseförloppet. Om möjligt, prata själv samma dag, med berörda föräldrar eller överlämna till någon av avdelningspersonalen. Dokumentera händelsen på särskild blankett, avsluta ärendet eller ta ställning till om ärendet ska utredas/åtgärdas vidare. 2. Om problemet upprepas fortsätt att agera enligt följande Informera förskolechefen. Förskolechefen startar en utredning genom att kalla berörda familjer var för sig till ett möte där förskolechefen och pedagogen deltar. Förskolechefen skriver minnesanteckningar från mötet. Nytt möte sker där alla berörda familjer, pedagogen och förskolechefen del- tager. Mötet förlöper enligt den ordning som finns på blanketten Enskild barn- konferens, där insatser och beslut också dokumenteras av förskolechefen. 3. Uppföljningsmöte bokas in vid varje mötestillfälle tills alla berörda känner att situationen är utredd och ärendet kan avslutas. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal. När en kränkning har skett agerar den pedagog som sett/hört enligt följande: Rutiner för att utreda när barn kränks av vuxen. 1. Be pedagogen om ett enskilt samtal med berörd pedagog. Ta upp situationen och tala om att du uppfattade att ett barn kränkts. Fråga Hur tänkte du? Hänvisa till likabehandlingsplanen. Tala om att du kommer att informera förskolechefen om vad du hört och hur du agerat. 2. Informera förskolechefen om vad du sagt och vad du gjort. Tillsammans fyller ni i, på särskild blankett, händelseförloppet. 3. Förskolechefen pratar med berörd pedagog enskilt och beslutar därefter om hur ärendet fortsättningsvis ska hanteras. Beslut dokumenteras på samma blankett som i punkt 2.

9 Rutiner för uppföljning Tidsbestämda uppföljningsmöte tills alla berörda parter känner att ärendet är avslutat. Rutiner för dokumentation Samtliga händelser dokumenteras på särskild blankett enligt rutiner ovan, Alla möten dokumenteras på blanketten Enskild barnkonferens enligt rutiner ovan. Ansvarsförhållande Alla personal på förskolan som bevittnar någon form av kränkning är ansvarig att agera enligt rutin ovan. Förskolechefen är ansvarig för att de olika situationerna utreds och dokumenteras enligt rutin ovan. Rutiner för att utreda när förskolechef kränker personal När någon av personalen känner sig kränkt av förskolechefen agerar vi enligt följande: 1. Den som känner sig kränkt går till skyddsombudet och informerar om situationen. 2. Ärendet läggs in i SAM till berörd förskolechef. Skyddsombud och den utsatte går tillsammans till förskolechefen och pratar om situationen. Om situationen löses och alla känner sig nöjda med resultatet skrivs lösningen in i SAM och ärendet avslutas. 3. Om situationen är låst och inte kan lösas så att alla känner sig nöjda vidarbefodras ärendet i SAM till Utbildningschefen för utredning. 4. Om kränkningen upprepas anmäls ärendet i SAM direkt till Utbildningschefen Ingela Ström.

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling

Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Familjedaghemmen i Innertavles plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen familjedaghem

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Brudhammarsförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Likabehandlingsgruppen: Sammankallande: Anette

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solgårdens förskola & pedagogisk omsorg 20150201-20160131 2(12) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan i Järbo och Jäderfors med verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Läsåret 2014-2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer