Midgård-Prästkragens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Midgård-Prästkragens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Midgård-Prästkragens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår /13

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och likabehandlingsplansgrupp Vår vision Alla barn ska känna delaktighet, betydelsefullhet, tillhörighet oavsett kön, ursprung, funktionshinder, religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Ingen ska behöva utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Planen gäller från Planen gäller till Läsår Barnens delaktighet Hela vår verksamhet ska utgå ifrån barnen och våra styrdokument. De ska vara delaktiga i vårt likabehandlingsarbete genom att vi använder oss utav lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektioner, skapande etcetera i vår verksamhet. Alla barnens tankar och reflektioner ska göras hörda i vår verksamhet. Vi ger barnen tid, redskap och uppmuntran för att varje barn ska utvecklas i sin egen takt. Vårdnadshavarnas delaktighet Vårdnadshavarna är delaktiga i form av en vårdnadshavarenkät. Våra möten sker vid lämning och hämtning, föräldramöten, utvecklingssamtal, drop-in och vid andra aktiviteter. Likabehandlingsplanen läggs ut på förskolans hemsida, så att vårdnadshavarna har tillgång till den. Personalens delaktighet Det är var och ens ansvar att vara delaktig i likabehandlingsarbetet och att utvecklas kring arbetet! Genom att likabehandlingsplanen följs och diskuteras aktivt i arbetslagen, vidarbetsplatsmöten samt reflektionstillfällen, på så vis blir det ett levande dokument i det vardagliga arbetet. Likabehandlingsgruppen ska tillsammans med arbetslagen och förskolechef utvärdera, följa upp och utarbeta en ny likabehandlingsplan varje år. Förankring av planen Likabehandlingsplanen presenteras och diskuteras tillsammans med barnen. Vi förankrar planen genom att vi använder oss av lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektioner, skapande etcetera och framförallt få göra sina tankar och reflektioner hörda i vår verksamhet. Likabehandlingsplanen publiceras på Höörs kommuns hemsida. All pedagoger har ett ansvar för att planen blir ett levande arbetsredskap, att den utvärderas och att en ny likabehandlingsplan upprättas. Likabehandlingsplansgruppen ansvarar för att det upprättas en ny likabehandlingsplan varje år tillsammans med förskolechefen. 2/13

3 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Planen har utvärderats av personal i form av en arbetslagsenkät med följande frågor: Vad betyder inflytande för er? På vilket sätt har avdelningens barn inflytande i utemiljön? På vilket sätt är barnen delaktiga i avdelnings miljö? Hur syns barnens inflytande i verksamheten? Dessa svar har sedan inkluderats som en del av årets utvärdering. Barnen har varit delaktiga i form av enkät. Vårdnadshavarna har varit delaktiga genom att svara i en enkät, som har skickats ut av vår förskolechef. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Barn, pedagoger, vårdnadshavare och förskolechef. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Arbete med värdegrunden- alla människors lika värde Vi anser att vi har kommit längre i att tala med barnen istället för till barnen. Vi har på olika sätt diskuterat vikten av vårt förhållningssätt och vilken barnsyn vi har, bl a under reflektionstillfällen, under arbetsplatsmöten och till viss del i våra arbetslag under gemensamma planeringar och i vardagen. Vi försöker se till alla barn och anpassar efter just det barnets behov som är aktuellt. Vi försöker se varje barn som unikt och därmed innebär det att vi även måste bemöta dem på olika sätt. På alla avdelningar är dokumentationerna mer tillgängliga än vad de har varit tidigare. Barnen har större tillgång till det de har varit med om och utifrån det en större möjlighet att aktivt förmedla vad som har varit intressant under projektet. På så sätt vet vi som pedagoger hur vi arbetar vidare utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Till vårdnadshavarna finns allt systematiskt kvalitetsarbete tillgängligt. Vi försöker även förmedla hur barnets dag varit och på vilket sätt barnet har varit undersökande eller aktivt, men det är något vi kan bli bättre på. Vi upplever det som att alla barn får tillgång till vår verksamhet och vikten av att vi är olika. På olika sätt diskuterar vi med barnen i den vardagliga verksamheten. Vi som pedagoger tänker att vi ser barnen som unika och möter de där de befinner sig. Aktivt genusarbete Vi försöker tillgodose miljöer efter barnens intresse och behov oavsett kön. I mötet med barnen är vi medvetna om hur vi bemöter de i ett aktivt genusarbete? Vi har vid olika tillfällen diskuterat barns inflytande i våra projekt och hur man går tillväga för att lyfta alla barn i projektet. Hur gör vi för att ALLA ska ha lika stort inflytande i projektet under hela dagen Vi har kontaktat vårt lokala bibliotek och fått tips på litteratur att utgå ifrån. Vi tar även hjälp av lärplattan eller annan teknisk utrustning för att söka aktuell interaktivt lärande som exempelvis UR-programmen. Vi har fått fortbildning i genuspedagogik, i form av föreläsning. Detta är något vi måste fortsätta att diskutera och medvetandegöra. Visionen är att arbeta med genusfrågor och aktivt diskutera och reflektera kring våra värderingar och värderingar vi möts av utifrån. Arbete med olika kulturer och religioner Vi anser att vi behöver bättre kunskap om arbetet med olika religioner och kulturer. I vår läroplan står det att Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Vi uppmärksammar de svenska traditionerna, men hur gör vi det och på vilket sätt? Vi behöver diskutera och få gemensam samsyn för hur vi uppmärksammar de svenska traditionerna. I barnkorten har vårdnadshavarna möjlighet att fylla i modersmål samt religion och högtider som firas. På vilket sätt uppmärksammar vi detta. Barns inflytande Barns inflytande har varit av stor vikt detta år. Vi har under arbetsplatsmöten, reflektionstillfällen, i vårt kvalitetsarbete diskuterat barns inflytande. Vi har haft ett givande arbete och diskuterat utifrån olika dokumentationer. För Midgårds arbetslag betyder inflytande följande: Alla ska få möjlighet att vara med och bestämma Delaktighet Säga sin mening, allas tankar är betydelsefulla Barnen ska få styra sina aktiviteter Vad betyder reellt inflytande för oss pedagoger i område centrum? 3/13

4 Reellt inflytande innebär att barnen har möjlighet att påverka i för dem meningsfulla sammanhang. Barnen ska känna att deras tankar blir hörda och respekterade men att det måste tas hänsyn till gruppen. Hur möjliggör vi pedagoger reellt inflytande? Det är viktigt att pedagogen är lyhörd inför barnens tankar och åsikter. Pedagogen måste ha ett tillåtande klimat men med ansvar för den gemensamma gruppen. Barnens reella inflytande ska synliggöras genom projektet och i miljön. Projektet ska finnas levande i olika stationer. Detta för att barnen ska ha möjlighet för reflektion och lärande under hela dagen. Pedagogerna har ansvaret att låta alla barn få inflytande i projektet. Barnen ska i så stor mån som möjligt vara delaktiga i valet av bilder som sätts upp på avdelningen för att det ska bli meningsfulla sammanhang för dem. Pedagogen ska arbeta aktivt med begreppen demokrati, delaktighet, inflytande, ansvar och respekt. Det är ord som ska finnas aktiva genom olika diskurser, under hela dagen, genom att användas i konkreta handlingar och situationer. Pedagogerna måste vara reflekterande och kritiskt granskande i det reella inflytandet. Detta är inget som kommer vara statiskt utan givetvis förändras i takt med vår utveckling. Vid olika reflektionstillfällen, arbetsplatsmöten och liknande tillfällen har alla fått möjlighet att fördjupa sig kring inflytande. I arbetslagsenkäten har vi valt att lägga fokus på barnens inflytande i utemiljön. Midgårds arbetslag har fått beskriva på vilket sätt barnen har inflytande i utemiljön. Barnen har valmöjligheter genom att välja aktiviteter efter intressen och behov på gårdarna, utemiljön ska vara föränderlig där intressen och tankar tas tillvara. Midgårds arbetslag har även fått beskriva på vilket sätt barnen är delaktiga i avdelningens miljö. Det beskrivs att barnen är delaktiga i valet av stationer och i materialet som erbjuds i miljön. Att man tar tillvara på barnens behov och intressen genom en föränderlig miljö. Pedagogerna har även har även fått belysa hur barnens inflytande synliggörs i verksamheten. Genom pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen, där man låter barnens intresse styra i form av aktiviteter och i miljön. I dokumentationer och i projekten kan man följa barnens intressen. Lottas barnenkät visar: Barnen på Lotta har inte gett några svar på barnenkäterna. Pippis och Lilla gubbens barnenkäter visar: På avdelningarna Pippi och Lilla gubben har barnen inte besvarat vad inflytande betyder för dem. Barnen får berätta vad de tycker att de får vara med och bestämma i utemiljön. Svaren beskriver att barnen känner att de själv får bestämma val av aktivitet och material. På frågan vad får du vara med och bestämma över på avdelningarnas stationer/miljö? Barnen anser att de får vara med och bestämma. På frågan vad tycker du inte att du får vara med och bestämma, besvarar barnen inte frågan. Emils barnenkäter visar: På avdelningen Emil tolkar vi det som att barnen inte någon förståelse för vad inflytande betyder. Barnen tycker att de får vara och bestämma över aktiviteter, lekar och stationer i utemiljön. Barnen får beskriva vad de inte får vara med och bestämma, något barn nämner att de inte får delta i kompisarnas lek. Ett annat barn säger att det inte får gräva ner sig i sanden eller att gå till trädet. Ett barn nämner att de inte får bestämma när pedagogerna är upptagna. Ett barn nämner att det inte finns något de inte får bestämma. På frågan om barnen får vara med och bestämma över vad de vill göra blir svaren att de får påverka sin dag. Ett barn nämner en pedagog som bestämmer när de får gå ut. Barnen får vara med och bestämma över avdelningens stationer och miljöer, några barn väljer vissa stationer. Barnen efterfrågar olika leksaker såsom rutschkana, studsmatta, klisterlådor och robotgräsklippare. Ett barn saknar ingenting på förskolan. Båtsmans barnenkät visar: Inflytande för barnen betyder att de får vara med och bestämma samt påverka val av aktiviteter. Ett barn vet inte vad inflytande betyder. Alla barn anser att de får vara med och bestämma i utemiljön, ett barn vet inte. Vissa barn beskriver att de ibland inte får vara med i leken med kompisar, att kompisar bestämmer, att pedagogerna bestämmer när de ska gå ut, över vissa aktiviteter. Två barn har inte besvarat frågan. Nästa fråga belyste vikten av att bestämma aktivitet under dagen. Ett barn säger att det inte får måla så ofta, två barn nämner att de får vänta på lärplattan, ett barn nämner att det får dela ut frukt. Två säger att de får påverka sin dag på förskolan. Frågan om de får vara med och bestämma över avdelningens stationer och miljöer, anser flertalet att de får vara med och påverka avdelningens stationer och miljöer. Båtsmans barn har fått frågan om de saknar något på förskolan såsom aktiviter. Många barn har svarat att de inte saknar något, andra har gett förslag på vad de saknar såsom kompisar när de är lediga, cykla inomhus, sparkcyklar, riddarborg och skuggteatersdockor. 4/13

5 Vårdnadshavarenkät Vårdnadshavarenkäten består av fem frågor och besvarades av 40 vårdnadhavare. Svarsalternativen består av en skala 1-4 varav 1 är inte alls medan 4 är till stor del. Läroplanen säger: "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar." Vårdnadshavarna fick besvara frågan om de anser att deras barn är trygga på förskolan. 65% svarade med 4 27,5% svarade med 3 7,5% svarade 2 Motiveringen var att vårdnadshavarna tyckte bland annat att de upplever att barnen själv kan öppna dörrar och gå ut. Några vårdnadshavare upplever att det har varit stor personalomsättning, vilket har resulterat i att barn känner sig otrygga. Personalomsättningen upplever vårdnadshavarna som att pedagogerna inte känner barnen och inte kan förutse konflikter som uppstår, ett visst ointresse hos pedagogerna har även belysts. Några vårdnadshavare anser att det är för stora barngrupper på liten yta, vilket upplevs som en svårighet att tillgodose barnens behov. Förskolans ledning anses försköna verksamheten istället för att framhäva brister. Det upplevs stimmigt på morgnarna vid lämning då grinden inte stängs. Övriga känner sig trygga med både pedagoger och miljön samt upplevs det att pedagogerna gör vad de kan. Läroplanen säger: "Verksamheten ska genomföras så att stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter." Vårdnadshavarna får belysa hur deras barn lär och utvecklas på förskolan. 50% svarade med 4 42,5% svarade med 3 5% svarade med 2 2,5% svarade 1 Någon vårdnadshavare anser att barngrupperna är för stora på liten yta vilket upplevs som en svårighet att tillgodose barnens behov. Någon upplever att lärplattan inte borde användas som ett verktyg förskolan. En beskriver hur en dag på förskolan ska se ut, såsom rita, rollspela, klättra etcetera. Det framhävs även att pedagogerna bör vägleda barnen under tiden de är på förskolan. Det beskrivs även att informationen är oklar. Någon vårdnadshavare anser att utemiljön bör ses över och förbättras. Övriga belyser att innemiljön är en plats där barnen kan stimulera sin nyfikenhet och kreativitet. En annan framhäver att dess barn lär sig många nya saker, detta beror till största del på pedagogernas aktiva arbete. En vårdnadshavare anser att barnen lär sig massor. Läroplanen säger: " I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformning av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten." Vårdnadshavarna får beskriva hur de anser hur de anser att barnen utvecklar sin förståelse för demokrati och inflytande på förskolan. 25% svarade med 4 57,5% svarade med 3 17,5% svarade med 2 Utifrån svarsalternativen tolkar vi en viss okunskap hur förskolan arbetar med demokrati och inflytande. Läroplanen säger: "Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringtakt. Förskolan ska lägga grunden till grunden till barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Multimedia och informationsteknik kan i förskola användas såväl i skapande processer som i tillämpning". Vårdnadhavarna får besvara hur de upplever att deras barn utvecklar kunskaper inom multimedia och informationsteknik i förskolan. 40% svarade med 4 35% svarade med 3 20% svarade med 2 5% svarade med 1 Vårdnadshavarna beskriver att lärplattan används som en passiv underhållning och skapar onödigt många intryck för små barn, samspel sinsemellan bör ej ske med hjälp av lärplatta/datorer. Vissa har ingen uppfattning och kan inte besvara frågan. En önskar bättre kommunikation med föräldern om dess barn. Andra är positiva till pedagogiska spel och anser att lärplattor och annan teknik är bra då samhället blir mer digitaliserat men bör användas med viss måtta Bemötande Vi anser att bemötandet har blivit bättre i takt med att vår medvetenhet kring vår barnsyn och vårt förhållningssätt men det kan fortfarande förbättras. Det kräver att vi pedagoger hjälper varandra att bli medvetna om vårt agerande mot barn,vårdnadshavare, kolleger och övrig personal. Vi känner att det skulle kunna vara bra för vikarier att veta vad vi prioriterar i vårt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Det finns en vikariepärm utformad på Prästkragen men detta är något som även Midgård bör upprätta. I denna vikariepärm bör stå hur vi bemöter och förhåller oss gentemot barn, pedagoger samt vårdnadshavare. Detta är en pärm som alla vikarier bör läsa innan de kommer in i barngrupp. Vikariepärmen kommer att stå jämte rutinpärmen. Vi bör utse två ansvariga för denna vikariepärm. 5/13

6 Levandegöra likabehandlingsarbetet Vi har inte lyckats levandegöra hela planen mot diskriminering och kränkande behandling. Det som alla upplever levande är barns inflytande, vilket vi också valt att fokusera på. Det är allas ansvar att ta del av likabehandlingsplanen, vi kommer att diskutera olika delar av likabehandlingsplanen vid tillfällen såsom arbetsplatsmöte och annat. Detta för att levandegöra likabehandlingsplanen samt väcka nya tankar, medvetandegöra oss pedagoger. Matsituationer Vi upplever det som att matsituationerna har blivit bättre i vårt bemötande mot barnen. Vi måste vara tydliga i hur vi bemöter barnen när vi har vikarier. Pedagogernas förhållningssätt vid matsituationer bör diskuteras och lyftas fram vid arbetsplatsmöten och andra reflektionstillfällen, detta för att inte hamna i invanda mönster. Påklädning - Utevistelse - Avklädning Bemötandet av barn vid på- och avklädning är bättre och sker i positiv anda. Pedagogernas förhållningssätt bör även lyftas och diskuteras vid arbetsplatsmöten samt andra reflektionstillfällen, detta för att bevara ett så positivt bemötande som möjligt. Midgård har fått en utomhuspedagog, som erbjuder en kvalitativ och medveten verksamhet, tillsammans med avdelningarna. Vår utemiljö har förbättras, men den kan fortfarande bli bättre. Vi kan alltid bli bättre på att vara mer närvarande och utforskande tillsammans med barnen. Årets plan ska utvärderas senast Beskriv hur årets plan ska utvärderas Ny kartläggning kommer göras under oktober Under januari 2017 ska en enkät ut till ca 6-8 vårdnadshavare som svarar på frågor om de anser att de kan se vårt arbete med reellt inflytande och hur de anser att det kommer barnen till godo. Vi kommer fortsätta med levandegöra olika delar av likabehandlingsplanen på arbetsplatsmöten samt andra reflektionstillfällen till hösten. Planen mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas varje år på våren i form av barnenkät, vårdnadshavarenkät, arbetslagsenkät samt reflektionstillfällen. Alla har möjlighet att vara delaktiga. Men det är ALLA pedagogers ansvar. Utvärderingen sammanställs av likabehandlingsplansgruppen och förskolechef. Likabehandlingsplansgruppen och förskolechefen ansvarar för utformningen av enkäten till vårdnadshavarna och frågorna till barnintervjuerna. för att årets plan utvärderas Alla pedagoger, förskolechefen samt likabehandlingsplansgruppen har ett särskilt ansvar. 6/13

7 Främjande insatser Namn Arbete med värdegrunden - alla människors lika värde Områden som berörs av insatsen Mål: Att ständigt utgå ifrån och diskutera vår värdegrund och våra styrdokument. Mål: Att lyfta fram och synliggöra alla människors lika värde i det vardagliga arbetet. Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslag, barngrupp och förskolechef. Insats Vi ska vara måna om att prata MED barnen istället för TILL barnen, samt motivera utifrån situationen. Vi måste vara närvarande vid konflikter och hjälpa dem i deras konfliktlösning genom att tillsammans samtala ur allas perspektiv. Vi arbetar för att stärka alla barns egna självkänsla samt öka tilliten till den egna förmågan. Vi använder oss av lek, projekt, teater/rollspel, böcker, musik, samtal, reflektioner, skapande m.m. Detta för att få barnens tankar och reflektioner hörda i vår verksamhet för ett aktivt värdegrundsarbete. Vi ska även vara måna om att förmedla verksamheten och dess arbete till vårdnadshavarna. Vi ska arbeta för att se varandras olikheter som tillgångar samt arbeta aktivt med empati, förståelse och respekt. Vi kommer att diskutera och fördjupa oss i de olika områdena för att medvetandegöra och levandegöra likabehandlingsplanen. Dessa möten kommer att ske i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetsplatsmöten samt andra forum. Alla pedagoger samt förskolechef Löpande Namn Aktivt genusarbete Områden som berörs av insatsen Mål: Att pojkar och flickor ska få möjlighet att utvecklas på samma villkor. Mål: Pojkar och flickor ska ges lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslaget och i barngruppen och och förskolechefen. Insats Det är viktigt att vi tänker på bemötandet av barnen samt låter barnen göra egna val utifrån sina intressen oavsett könsstereotypa mönster. Skapa en miljö som är så könsneutral som möjligt där alla barn känner att de kan leka och utvecklas. Vi behöver bli medvetna om vilka miljöer barnen väljer och hur vi kan locka och stimulera i andra stationer. Vi måste framförallt lyssna på barnens tankar och reflektioner i vår verksamhet för att aktivt kunna bemöta dem i ett aktivt genusarbete samt lyfta de situationer som uppstår utifrån genus och diskutera vidare. Vi arbetar för att uppmärksamma ALLA barn i det systematiska kvalitetsarbetet. I Höörs kommun görs en satsning på arbetet med genusnormer i förskola och skola. Vi kommer att diskutera och fördjupa oss i de olika områdena för att medvetandegöra och levandegöra likabehandlingsplanen. Dessa möten kommer att ske i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetsplatsmöten samt andra forum. Alla pedagoger samt förskolechef Löpande 7/13

8 Namn Arbete med olika kulturer och religoner Områden som berörs av insatsen Mål: Uppmärksamma och arbeta med olika religioner och kulturer som finns i barngrupperna. Mål: Pedagoger och barn i förskolan använder barnböcker och litteratur som belyser olika typer av familjebildningar, olika minoriteter, kulturer och religioner. Uppföljning och utvärdering sker fortlöpande i arbetslaget, barngruppen och tillsammans med förskolechefen. Insats När varje barn börjar på förskolan är det viktigt att ta reda på barnets kultur och religion för att veta hur vi ska bemöta familjen och uppmärksamma barnet och dess högtider. Vi uppmärksammar de kulturer som finns i barngruppen, detta är något som måste diskuteras för att kunna förbättras. För att barnen ska tillägna sig förståelsen för andras kulturer måste de bli medvetna om sin egen. I läroplanen står det att barnen ska vara medvetna om de egna kulturarvet och delaktiga i andras, för att skapa förståelse för allas lika värde. För att synliggöra och väcka barnens intressen för andras språk och nationaliteter är lärplattan och annan teknik ett bra redskap, såsom UR-program, u-tube samt lärande appar. Barnen ska få möjlighet att göra sina tankar och reflektioner hörda i vår verksamhet. Vårt bibliotek i kommunen bistår oss med musik, barnböcker och litteratur kring familjebildningar, olika minoriteter kulturer och religioner. Vi kommer att diskutera och fördjupa oss i de olika områdena för att medvetandegöra och levandegöra likabehandlingsplanen. Dessa möten kommer att ske i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetsplatsmöten samt andra forum. Alla pedagoger samt förskolechef Löpande Namn Barns inflytande Områden som berörs av insatsen Mål: Att aktivt arbeta för ett reellt inflytande hos barnen. Uppföljning och utvärdering: Sker fortlöpande i arbetslaget, i barngruppen och tillsammans med förskolechefen. Insats Reellt inflytande innebär att barnen har möjlighet att påverka i för dem meningsfulla sammanhang. Barnen ska känna att deras tankar blir hörda och respekterade men att det måste tas hänsyn till gruppen. Det är viktigt att pedagogen är lyhörd inför barnens tankar och åsikter. Pedagogen måste ha ett tillåtande klimat men med ansvar för den gemensamma gruppen. Barnens reella inflytande ska synliggöras genom projektet och i miljön. Projektet ska finnas levande i olika stationer i miljön. Detta för att barnen ska ha möjlighet för reflektion och lärande under hela dagen. Barnen ska vara delaktiga i valet av bilder som sätts upp på avdelningen för att det ska bli meningsfulla sammanhang för dem. Pedagogen ska arbeta aktivt med barns delaktighet, inflytande, ansvar och respekt. Det är ord som ska finnas aktivt under hela dagen, genom att användas i konkreta handlingar och situationer. Pedagogerna måste vara reflekterande och kritiskt granskande i det reella inflytandet. Vi kommer att diskutera och fördjupa oss i de olika områdena för att medvetandegöra och levandegöra likabehandlingsplanen. Dessa möten kommer att ske i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetsplatsmöten samt andra forum. Alla pedagoger samt förskolechef Fortlöpande 8/13

9 Namn Bemötande Områden som berörs av insatsen Barn, vårdnadshavare och pedagoger ska få ett professionellt och välkomnande bemötande när de inom förskolans område. Alla ska känna att de blir sedda och hörda. Mål: Alla pedagoger som arbetar på förskolan ska arbeta mot ett enhetligt bemötande. Uppföljning: Årlig utvärdering i samband med att likabehandlingsplanen ska utvärderas. Insats För att kunna arbeta mot ett enhetligt bemötande ska alla bemötas på ett professionellt och respektfullt sätt. En vikariepärm har upprättats där bemötandet är av stor vikt. Denna vikariepärm kommer att kontinuerligt och årligen revideras utav två ansvariga pedagoger. Dessa pedagoger kommer snarast att utses. Alla pedagoger bör tänka på sitt förhållningssätt gentemot vårdnadshavarna, ha en öppen dialog och kommunikation sinsemellan. Vi kommer att diskutera och fördjupa oss i de olika områdena för att medvetandegöra och levandegöra likabehandlingsplanen. Dessa möten kommer att ske i arbetslagen, vid reflektionstillfällen, arbetsplatsmöten samt andra forum. Alla pedagoger samt förskolechefen Fortlöpande 9/13

10 Kartläggning Kartläggningsmetoder Det ska göras en kartläggning under oktober Under året kommer vi att fördjupa oss och levandegöra likabehandlingsplanen ännu mer. Vi kommer att diskutera olika dilemman som vi ställs inför ur olika perspektiv samt skapa samsyn kring värdegrundsfrågor. Vi kommer att diskutera och reflektera kring vår proffessionalitet och vårt förhållningssätt gentemot vårdnadshavare. Detta för att det var något som framhävdes i vårdnadshavarenkäten. Det är likabehandlingsplansgruppen samt förskolechef som ansvarar för att detta blir gjort. Områden som berörs i kartläggningen Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen Barnen har involverats i form av en barnenkät. Vårdnadshavarna har involverats i en vårdnadshavarenkät. Hur personalen har involverats i kartläggningen Pedagogerna har involverats i en arbetslagsenkät. Pedagogerna har delgetts sammanställningen av barnenkäterna samt vårdnadshavarenkäter. På ett arbetsplatsmöte har pedagogerna fått beskriva vilka insatser som ska göras inom de olika områdena. Resultat och analys 10/13

11 Förebyggande åtgärder Namn Levandegöra likabehandlingsarbetet Områden som berörs av åtgärden Mål: Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument i vardagen och för alla som vistas i verksamheten. Mål: Förankra värdegrundsarbetet/likabehandlingsarbetet i verksamheten. Mål: Det främjande arbetet bör omfatta kompetensutveckling för pedagoger för att vid behov öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Mål: Ingen ska känna sig utanför Åtgärd Vi kommer att diskutera och reflektera kring värdegrundsfrågor för att skapa samsyn på vår förskola. Detta då två förskolar blivit en förskola. Dessa diskussioner och reflektioner kommer att äga rum vid arbetsplatsmöten, arbetslagsplaneringar, reflektionstillfällen med pedagogista samt andra diskussionsforum. Nolltolerans för kränkande behandling och att ständigt arbeta för alla människors lika värde. Alla pedagoger som arbetar och vistas i förskolan ska aldrig prata nedsättande om barn, vårdnadshavare, kolleger eller annan vuxen. Alla pedagoger som arbetar och vistas i förskolans lokaler ska läsa och följa likabehandlingsplanen. Vi kommer att revidera och se över vikariepärmen på både Prästkragen och Midgård, där det beskrivs hur vi bemöter och förhåller oss gentemot barn och vårdnadshavare. Motivera åtgärd Vi har valt att fokusera på värdegrundsfrågor för att levandegöra likabehandlingsplanen för att skapa samsyn. Alla pedagoger samt förskolechef Löpande Namn Matsituationen Områden som berörs av åtgärden Mål: Matsituationen ska bestå av ett trevligt bemötande, både av pedagoger och barn. Barnen ska få möjlighet att påverka sin matsituation. Åtgärd Alla barn ska erbjudas smakportion, men aldrig tvingas äta något. Pedagogerna ska vara goda förebilder vid matsituationen samt även lägga upp egen smakportion. Pedagogerna ska inte tala nedsättande om maten. Alla barn ha förutsättningara till att själv lägga upp sin mat, samt utgå från att alla barn kan lägga upp mat själv. Barnen i största möjliga mån hälla upp dricka själv. Empati och attityd är viktigt att tänkas på. Pedagogerna ska vara lyhörda i matsalen och ha nolltolerans mot kränkningar t ex jag vill inte sitta bredvid dig, du får inte sitta vid vårt bord etcetera. Motivera åtgärd Alla barn ska bemötas på ett positivt sätt vid matsituationen samt få påverka sin matsituation. Pedagogerna kommer att få möjlighet att diskutera och reflektera kring vårt förhållningssätt vid matsituationer vid tillfällen såsom arbetsplatsmöten, reflektionstillfällen, arbetslagsplanering eller andra diskussionsforum. Pedagogernas förhållningssätt ska utgå ifrån barnens inflytande och delaktighet. Alla pedagoger Löpande 11/13

12 Namn Påklädning - Utevistelse - Avklädning Områden som berörs av åtgärden Mål: Alla barn ska ges tid och möjlighet till självständig på- och avklädning. Mål: Pedagogiska aktiviteter vid utevistelse. Uppföljning och utvärdering sker i arbetslagen och av förskolechefen. Åtgärd På- och avklädning ska genomföras med positivt bemötande och en hjälpande hand till alla barn. Vid utevistelse ska minst en "stängd" station öppnas, exempelvis uteateljèn, bygg med såg och spik, cyklar etcertera. Pedagogerna ska vara närvarande med barnen och medveten om sin pedagogiska uppgift ute på gården. Privata diskussioner skall ske på den enskilda rasten. Pedagogerna ska befinna sig där barnen är. Motivera åtgärd Barnen ska erbjudas en härlig utemiljö som är lockande och inspirerar till lek och utforskning där det finns medforskande pedagoger. Det är de vuxnas ansvar att utforma miljön så att den är tillåtande och trygg för alla barn. Kommunikation ska ske mellan pedagogerna om någon beger sig in för att exempelvis hjälpa ett barn på toaletten etcetera. Alla pedagoger Löpande 12/13

13 Rutiner för akuta situationer Policy Det ska vara nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på vår förskola. Förskolan ska vara en trygg och säker plats för alla barn. Vi vill verka för att ha en bra förskola där barn, pedagoger och vårdnadshavare trivs och går till med glädje. Alla pedagoger som arbetar i förskolan ska aldrig prata nedsättande om barn, vårdnadshavare och kollegor. För att kunna motverka och förebygga trakasserier och kränkande behandling ska pedagogerna vara närvarande och agera aktivt. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling En öppen miljö där man tillåter reflektioner och diskussioner kring trakasserier och kränkande behandling. Vid minsta misstanke om att ett barn kränks/diskrimineras måste pedagogerna reagera och agera. Pedagogerna ska vara lyhörd och uppmärksam på det som händer i barngruppen. Vi ska vara goda förebilder för barnen genom att visa respekt för allt levande! Personal som barn och föräldrar kan vända sig till Alla pedagoger samt förskolechefen som ytterst ansvarig. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn En situation uppmärksammas, observeras, samtal med barnet/barnen som är berörda och kollegerna informeras. Fortsätter kränkande behandling/trakasserier informeras vårdnadshavarna/vårdnadshavare till berörda barn. Förskolechefen informeras. Pedagoger, vårdnadshavare och förskolechefen upprättar en handlingsplan. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal Var rak genom att reagera och säga till om någon kollega beter sig kränkande mot ett barn/ flera barn. Alla pedagoger i förskolan som får kännedom om att ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling i verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen. Förskolechefen som får kännedom om kränkningen är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att utreda omständigheterna kring kränkningen och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Rutiner för uppföljning Det är pedagogernas uppgift att följa upp ärendet med hjälp av samtal både med barn och vårdnadshavare. Förskolechefen medverkar vid behov. När pedagog är inblandad ansvarar förskolechefen för uppföljning. Rutiner för dokumentation Alla händelser som är allvarliga ska dokumenteras och förvaras säkert. Dokumentationen ska omfatta vad som har hänt, åtgärder och uppföljning av händelsen. All dokumentation kring händelsen ska dateras och signeras av den pedagog som upptäcker/utreder/åtgärdar/följer upp händelsen. Ansvarsförhållande Alla pedagoger ska aktivt arbeta för att likabehandlingsplanen blir ett levande dokument. Alla som arbetar inom förskolan har ett ansvar för att likabehandlingsplanen följs. Förskolechefen har det yttersta ansvaret. 13/13

Midgård-Prästkragens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Midgård-Prästkragens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Midgård-Prästkragens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Krokodilens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krokodilens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokodilens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Midgårds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Midgårds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Midgårds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästkragens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/13 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2014-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollskogens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gläntans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Äventyrets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamheten

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solrosens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog: Elin Pettersson Förskolechef:

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogsbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 14-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Hasselbackens förskola Reviderad dec 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Mariagårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Mariagårdens förskola Förskola Mariagården Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ängavångens förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd Humlan, Nyckelpigan och Fjärilen.

Läs mer

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Balltorps förskolor 20130419 Annette Kimmehed Förskolechef Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Dellens förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Skeppsklockans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skeppsklockans plan mot diskriminering och kränkande behandling Skeppsklockans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vesslans förskola Upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Almviks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Rademachergatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rademachergatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rademachergatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Yttringe förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan VESSLANS FÖRSKOLA Upprättad December 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201301 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkdungens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola.

Läs mer

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 14/15 Förskolan Lockropets plan mot diskriminering och kränkande behandling På Lockropet känner vi respekt gentemot varandra och har förståelse för människors olikheter Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA Skriv om upprättad/reviderad 130218 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling pepparmyntans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Storängsparkens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Pedagog Anette Andersson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan I Ur och Skur förskola Upprättad 20140101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Åvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 3-5år a för planen I första hand är det förskolechefen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA upprättad Januari 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2016-2017 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan har utvärderats på arbetsplatsmöten samt genom

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Gubbabackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gubbabackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gubbabackens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gubbabackens förskola Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Linn Sölvestad Johan Lindström Vår vision På vår förskola ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Marbäcks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-06-13 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerad,

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Pedagogisk omsorg Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Östertull Montessoriförskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Björkstugans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Käppala förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Käppala förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Käppala förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder

Främjande insatser Namn Kränkande behandling och ålder Parkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision En förskola för alla, där

Läs mer

Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Landbo Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och personalen på Landbo förskola. Vår vision:

Läs mer

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Närtuna Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Hela

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Arbetslagen på. Förskolechef. Vår vision På vår förskola

Läs mer

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskola avdelning Helmers plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Karlavagnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Nyckelpigans Förskola Trygghetsplan. Läsår:

Nyckelpigans Förskola Trygghetsplan. Läsår: Nyckelpigans Förskola Trygghetsplan Läsår: 2016-2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Inger Sjöbäck förskolechef, Helena Öbrink, Rose-Marie

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Valås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan. Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan.

Läs mer

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Reveljens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan Reveljen för planen är HUT gruppen på Reveljen. HUT = Hållbar Utveckling

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Emma Dahlberg,

Läs mer

Utsiktens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Utsiktens plan mot diskriminering och kränkande behandling Utsiktens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 16/17 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Fasanen Tyrestavägen Förskolan Fasanens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår:

Läs mer

Knoppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knoppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Knoppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för plan Ytterst ansvarig: Förskolechef Eva Ljungholm 0910-73 50 00

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Broslätts förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Kryssets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Vår vision På Kryssets

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Grunduppgifter. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. Ansvariga för planen Förskolechefen

Grunduppgifter. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. Ansvariga för planen Förskolechefen - Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar, pedagoger ska känna att de vistas i en miljö

Läs mer