EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Konkurrensrätt 1. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Snusförbudet i EU håller 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Konkurrensrätt 1. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Snusförbudet i EU håller 1"

Transkript

1 EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Snusförbudet i EU håller EG-domstolen lämnade den 14 december förhandsavgörande i mål C-210/03, Swedish Match m.fl. mot Secretary of State for Health, och C-434/02, Arnold André GmbH & Co KG mot Landrat des Kresises Herford. Båda målen rör giltigheten av artikel 8 i direktiv 2001/37 (tobaksdirektivet) som förbjuder saluföringen av snus. EG-domstolen konstaterade i sina domar att förbudet inte är en uppenbart olämplig åtgärd inte minst med beaktande av att tobaksvaror för användning i munnen innehåller nikotin som är beroendeframkallande och obestridligen ett giftigt ämne. Domstolen fastställde vidare att gemenskapslagstiftaren uppfyllt sin motiveringsskyldighet med avseende på det aktuella förbudet då det ursprungligen infördes i ett direktiv från Någon skyldighet för lagstiftaren att ange andra faktiska och rättsliga omständigheter när förbudet bekräftades i 2001 års direktiv förelåg inte enligt domstolen. Domstolen fastställde dessutom att förbudet inte strider mot icke-diskrimineringsprincipen och erinrade att rätten att fritt utöva näringsverksamhet under vissa förutsättningar kan inskränkas. Sammanfattningsvis ansåg därför domstolen att det aktuella förbudet är giltigt. Det kan noteras att för Sveriges del gäller ett undantag från snusförbudet i enlighet med vad som avtalades då Sverige blev medlem i EU år Konkurrensrätt GDP/EDP/ENI Kommissionen meddelade den 9 december att den beslutat att förbjuda EDPs och ENIs föreslagna förvärv av gemensam kontroll över GDP. EDP och GDP är verksamma inom produktion och distribution av elektricitet respektive gas i Portugal. ENI är ett italienskt företag verksamt inom distribution av energi. Innehåll Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Snusförbudet i EU håller 1 Konkurrensrätt 1 GDP/EDP/ENI 1 Vitaminkartell ådöms böter om 66 miljoner 2 Konkurrensverket stämmer Nynäs och Total för kartellsamarbete 2 Konkurrensverket stämmer taxibolag 3 Konkurrensverket lägger ner naturgasutredning 3 Processrätt 3 Skyldighet att inhämta förhandsavgörande förelåg ej enligt HD 3 Inre marknaden 4 Överträdelser av Open Skies - avgöranden 4 HD öppnar upp för prövning av det svenska spelmonopolet 4 Ny utformning av EU-Link 5 Nr

2 Kommissionen fann, efter att ha genomfört en fördjupad undersökning, att transaktionen skulle förstärka EDPs dominerande ställning på grossist- och detaljistmarknaderna för elektricitet i Portugal samt GDPs dominerande ställning på gasmarknaderna i Portugal. Transaktionen skulle därmed betydligt minska eller förhindra effekterna av liberaliseringen av elektricitets- och gasmarknaderna samt leda till ökade priser. Kommissionen ansåg därför att koncentrationen påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen. EDP och ENI lämnade vissa åtaganden för att undanröja kommissionens farhågor men dessa ansågs vara otillräckliga. (Kommissionens pressmeddelande IP/04/1455, 9 december 2004) Vitaminkartell ådöms böter om 66 miljoner Kommissionen meddelade den 9 december att den beslutat att ådöma Akzo Nobel ( 21 miljoner), BASF ( 35 miljoner) och UBC ( 10 miljoner) böter. Bolagen har ådömts böter för att ha deltagit i en kartell på marknaden för kolinklorid. Detta ämne, som är mer känt som vitamin B4, används som ett tillsatsämne i djurfoder för fjäderfä och grisar för att öka tillväxt, minska dödlighet och förbättra köttkvaliteten. Kunder för vitamin B4 är producenter av djurfoder som i sin tur säljer fodret till europeiska bönder. Kommissionens utredning påbörjades efter att kommissionen hade fått kännedom om kartellen inom ramen för dess s.k. leniencyprogram. Kommissionen fann att Akzo Nobel (Nederländerna), BASF (Tyskland) och UBC (Belgien) samt även Bioproducts och DuCoa (USA) och Chinook (Canada) samarbetat under genom att fastställa priser och dela upp marknaderna för kolinklorid i EEA och att de därigenom överträtt förbudet i artikel 81 EG. Bolagen kontrollerar tillsammans ca 80 procent av världsmarknaden för kolinklorid. År 1997, vilket utgjorde det sista hela året för överträdelsen, uppgick värdet av denna marknad till över 180 miljoner. Inom EEA uppgick värdet till över 50 miljoner. Kommissionen ansåg att överträdelsen var mycket allvarlig med hänsyn till dess karaktär och omfattning. Vid bestämmandet av bötesbeloppet beaktade kommissionen bl.a. värdet av marknaden, varaktigheten av överträdelsen och företagens betydelse på marknaden. De nordamerikanska företagen som deltog i kartellen ådömdes inte några böter med hänsyn till att de upphörde med samarbetet 1994 och kommissionens undersökning påbörjades mer än 5 år senare. (Kommissionens pressmeddelande IP/04/1454, 9 december 2004) Konkurrensverket stämmer Nynäs och Total för kartellsamarbete Konkurrensverket har avslutat sin utredning av bitumenmarknaden och har lämnat in stämningsansökan mot AB Nynäs Petroleum ( Nynäs ) samt Total Deutschland GmbH. De både företagen misstänks för kartellsamarbete på bitumenmarknaden och Nynäs misstänks dessutom för missbruk av dominerande ställning. EU-Link har tidigare skrivit om bitumenutredningen i sam- 2 Nr

3 band med att Konkurrensverket i juni 2003 genomförde s.k. gryningsräder hos ett antal aktörer på den svenska bitumenmarknaden (jfr. EU-Link nr 23, 2003). De båda företagen stäms på sammanlagt 394 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift (Konkurrensverkets pressmeddelande, 15 december 2004) Konkurrensverket stämmer taxibolag Två taxibolag i Uppland, TDC i Uppsala AB och Uppsala taxi , har enligt Konkurrensverket gjort sig skyldiga till överträdelser av konkurrenslagen. De är misstänkta för att ha samarbetet om att utestänga en ny konkurrent, Taxi 020, från marknaden. Konkurrensverket anser att de två bolagen kommit överens om att öka antalet fordon på uppställningsplatserna för taxibilar vid centralstationen i Uppsala. Avsikten var, enligt Konkurrensverket, att utestänga Taxi 020 från marknaden och därmed förhindra företagets etablering i Uppsala. Konkurrensverket har lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt vari Konkurrensverket yrkar att de båda bolagen tillsammans ska betala konkurrensskadeavgift på sammanlagt kronor. (Konkurrensverkets pressmeddelande, 9 december 2004) Konkurrensverket lägger ner naturgasutredning I oktober 2004 genomförde Konkurrensverket oanmälda besök, så kallade gryningsräder, tillsammans med danska Konkurrencestyrelsen hos naturgasföretag i Sverige och Danmark (jfr. EU-Link nr 31, 2004). Konkurrensverket misstänkte att företagen hade kommit överens om att fördela kunder mellan sig på naturgasmarknaden i Sverige. Konkurrensverket har nu beslutat att avskriva ärendet från vidare handläggning, eftersom den fortsatta utredningen inte visat att det förekommit konkurrensbegränsande samarbete mellan företagen. (Konkurrensverkets pressmeddelande, 10 december) Processrätt Skyldighet att inhämta förhandsavgörande förelåg ej enligt HD Luftfartsverket har inför Högsta Domstolen (HD) yrkat att HD på grund av domvilla skall undanröja ett tidigare beslut att inte meddela prövningstillstånd eller inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen om tolkningen av artikel 82 EG. Det tidigare beslutet fattades inom ramen för tvisten mellan Luftfartsverket och SAS avseende en överenskommelse om kapacitetskostnadsersättning för uppförande av en ny inrikesterminal. Enligt HD var det uppenbart att förbudet mot prisdiskriminering i artikel 82 EG var aktuellt i EU-Link. 3

4 målet mellan SAS och Luftfartsverket och då det inte förelåg någon tolkningsfråga fanns därför inte heller någon skyldighet för HD att inhämta förhandsavgörande. Luftfartsverket hade därför ingen framgång med sin talan om domvilla. (Högsta Domstolens beslut av den 9 december i mål Ö ) Inre marknaden Överträdelser av Open Skies -avgöranden Kommissionen har den 14 december beslutat att skicka motiverade yttranden till fyra medlemsstater. Finland, Tyskland, Italien och Portugal kritiseras för att de fortfarande tillämpar diskriminerande bilaterala lufttransportavtal, trots EG-domstolens avgöranden i de s.k. Open Skies -avgörandena i november Avtalen ifråga förhindrar, enligt kommissionen, konkurrensen inom internationella lufttransporttjänster mellan EU och tredje länder genom att de reserverar transporträttigheter till nationella flygbolag. Medlemsstaterna kritiseras för att de inte har respekterat EU:s exklusiva kompetens i förhållande till vissa delar av lufttjänsteavtal mellan medlemsstater och tredje länder. EUs exklusiva kompetens innebär bl.a. att medlemsstaterna inte längre självständigt får ingå internationella avtal. Kommissionen har dock funnit att de fyra medlemsstaterna ingått nya avtal med parter utanför EU och har därmed, enligt kommissionen, överträtt principen om icke-diskriminering mellan europeiska flygbolag. (Kommissionens pressmeddelande IP/04/1478, 14 december 2004) HD öppnar upp för prövning av det svenska spelmonopolet Företaget Unibet ville få fastställt rätten att marknadsföra sina speltjänster i Sverige. Både tingsrätten och hovrätten nekade dock Unibet prövning. Högsta Domstolen (HD) har nu meddelat prövningstillstånd och skall avgöra om hovrättens avvisningsbeslut var riktigt. Unibet har i målet hävdat att man med stöd av artikel 49 EG har rätt att fritt marknadsföra sina speltjänster i Sverige och att främjandeförbudet i 38 första stycket 1 lotterilagen följaktligen strider mot EG-rätten. I överklagandet till HD yrkar Unibet bl.a. att domstolen skall inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen om det föreligger tvivel om hur EG-rätten skall tolkas i aktuellt fall (Högsta Domstolens beslut av den 6 december i mål Ö ) 4 Nr

5 Ny utformning av EU-Link Efter nyår får EU-Link en ny utformning. Från att under fyra år ha varit ett veckovist nyhetsbrev med rättsfallsnotiser kommer EU-Link istället fokusera på särskilt intressanta frågor och aktuella händelser inom EGrätten samt konkurrensrätten på svensk och EG-rättslig nivå. Nya EU-Link kommer att ges ut sex gånger per år. Det första numret av nya EU-Link kommer ut den 13 januari Vi hoppas att den nya utformningen av EU-Link kommer att vara till belåtenhet och vi inom Linklaters EG- och konkurrensrättsgrupp vill ta tillfället i akt att önska Er en RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR! EU-Link. 5

6 Kontakta gärna någon av följande personer för ytterligare information: Bryssel Jonas Koponen Berlin Rankestraße Berlin Tel: (49-30) Fax: (49-30) Brussels Rue Brederode 13 B Brussels Tel: (32-2) Fax: (32-2) Budapest Széchenyi rakpart 3. Akadémia Bank Center H-1054 Budapest Tel: (36-1) Fax: (36-1) Cologne Hohenstaufenring Köln Tel: (49-221) Fax: (49-221) Lisbon Avenida Fontes Pereira de Melo, 14-15º Lisbon, Portugal Tel: (351) Fax: (351) London One Silk Street London EC2Y 8HQ Tel: (44-20) Fax: (44-20) Luxembourg 4 Rue Carlo Hemmer P.O. Box 1107 L-1011 Luxembourg Tel: (352) Fax: (352) Madrid Calle Zurbarán, 28 E Madrid Tel: (34) Fax: (34) Paris 25 rue de Marignan Paris Tel: (33) Fax: (33) Stockholm Regeringsgatan 67 Box 7833 SE Stockholm Tel: (46-8) Fax: (46-8) Warsaw Warsaw Towers ul. Sienna 39 7th floor PL Warsaw Tel: (48-22) Fax: (48-22) Stockholm Kent Karlsson Ingvar Zander Erik Söderlind Joakim Lavér Christina Mailund Fredrik Löwhagen Olivier Linden Pontus Bergsten Elisabeth Legnerfält Gila Mörée Carin Dahlquist Annika Ström Helene Molander Natasha Benalal Linklaters ger även regelbundet ut nyhetsbrev på engelska, inklusive nyhetsbrevet In Competition. För ytterligare information, vänligen kontakta någon av de personer som anges ovan. Ansvarig utgivare: Kent Karlsson Redaktör: Pontus Bergsten This publication is intended merely to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal advice. Should you have any questions on issues reported here or on other areas of law, please contact one of your regular contacts at Linklaters, or contact the editors. Linklaters. All Rights reserved 2003 We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such as this and for other marketing and business communications. We use your contact details for our own internal purposes only. This information is available to our offices worldwide and to those of our associated firms. If any of your details are incorrect or have recently changed, or if you no longer wish to receive this newsletter or other marketing communications, please let us know by ing us at 6 A /0.0/16 dec 2004

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Statligt stöd - tolkning av kriteriet en privat investerare EG-domstolen meddelade den 3 juli dom i mål C-457/00, Belgien mot Kommissionen. EG-domstolen fann att

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Tillåtet att förbjuda TV-reklam av alkohol med hänvisning till folkhälsoskäl Generaladvokat Tizzano meddelade den 11 mars förslag till avgörande i de förenade

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Bedömning avseende degenering av varumärke

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Bedömning avseende degenering av varumärke EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Bedömning avseende degenering av varumärke Generaladvokaten Léger lämnade den 13 november förslag till avgörande i mål C-371/02, Björnekulla fruktindustrier AB

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Integritet kontra yttrandefrihet i personuppgiftsmål EG-domstolen meddelade den 6 november dom i mål C-101/01, Bodil Lindquist. I sitt förhandsbesked slog domstolen

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Avgörande om svensk bostongurka EG-domstolen meddelade den 29 april förhandsavgörande i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB och Procordia Food AB avseende

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson* 1. INLEDNING Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen, 1 varav de flesta

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl.

Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. 2006-09-25 Dnr 331/2004 1 (30) Marknadsdomstolen Box 2217 103 15 Stockholm Mål A 3/06 Konkurrensverket./. Aktiebolaget Bil-Bengtsson m.fl. Konkurrensverket får härmed utveckla grunderna för överklagandet.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2004 T 2280-02 KLAGANDE BMA Ombud: advokaten JB MOTPART FV Ombud: advokaterna ML och ES SAKEN Fastställelsetalan m.m. ÖVERKLAGAT

Läs mer

Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte

Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Johan

Läs mer

LUP. Juridiska fakulteten

LUP. Juridiska fakulteten Juridiska fakulteten LUP Lunds Universitets Publikationer Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet Adress: http://www.lu.se/forskning/avhandlingar-ochpublikationer Detta är en digitaliserad version

Läs mer

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar En undersökning av gränsöverskridande handel för kortbetalningar och dess konkurrensbegränsande effekt Ida Boman Blomgren Kandidatuppsats i handelsrätt

Läs mer

Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete?

Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete? Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete? En rättsvetenskaplig studie med inriktning på konkurrensrätt och fastighetsmäklarätt The Real Estate Agent and the Bank a Legal Collaboration? An Investigation

Läs mer

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna -

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Viktor Larsson En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURK01 Rättsvetenskaplig

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Del I. XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Del I. XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.4.2003 SEK(2003) 467 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Del I XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Del I XXXII:a rapporten

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Nyhetsbrev - on-line Nummer 2 (juni 2001) Styrelsen har ordet Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig sommar! Rapporter från medlemmar Engelska konkurrensmyndigheten

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14 KÄRANDE Pizza24 Nordic AB, 556903-8853, Linjegatan 5, 302 50 Halmstad Ombud: advokaterna D. T. och Y. A., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.04.2002 SEK(2002)462 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 9 Faktaruta 1:

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07 Föredragande: Wahren Uppslagsord: Mervärdesskatt reglerna om vinstmarginalbeskattning var inte tillämpliga

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbeten Avtalsbegreppet, ekonomisk analys och frågan varför?

Konkurrensbegränsande samarbeten Avtalsbegreppet, ekonomisk analys och frågan varför? Institutionen för handelsrätt Handelsrätt C Department of Commercial Law Uppsats HT 2004 Konkurrensbegränsande samarbeten Avtalsbegreppet, ekonomisk analys och frågan varför? Författare: Daniél Bergman

Läs mer

Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten

Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten Institutionen för handelsrätt HT 2005 HAR333 Handel och marknad Kandidatuppsats Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten Handledare: Henrik Norinder Författare:

Läs mer

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet

Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Rättspraxis m.m. inom upphandlingsområdet Avdelningen för juridik Ulf Palm E-post: ulf.palm@skl.se Juni 2013 INNEHÅLL Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom

Läs mer