MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14"

Transkript

1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 Stockholm Aktbilaga 51 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, tillika protokollförare, Karin Lindell, Per Eklund, Jonas Häckner, Jerker Holm och Anders Stenlund FÖREDRAGANDE Hovrättsassessorn Helene Karlsson PARTER (ej närvarande) KÄRANDE Pizza24 Nordic AB, , Linjegatan 5, Halmstad Ombud: Advokaten D. T. och jur. kand. Y. A., Advokatfirman Marlaw AB, Box 3079, Stockholm SVARANDE OnlinePizza Norden AB, , Strandbergsgatan 61, 3 tr, Stockholm Ombud: Advokaterna K. K. och C. M., Kastell Advokatbyrå AB, Box 7169, Stockholm SAKEN Åläggande enligt 3 kap. 2 konkurrenslagen; nu fråga om avvisning av talan och interimistiskt förbud. Föredraganden anmäler följande. Pizza 24 Nordic AB (Pizza24) bedriver enligt sin verksamhetsbeskrivning en rörelse som består i bl.a. att utveckla och sälja system för beställningar och bokningar via internet. OnlinePizza AB (OnlinePizza) ska, enligt sin verksamhetsbeskrivning, bl.a. hjälpa restauranger att ta emot beställningar via internet. OnlinePizza tillämpar i förhållande till sina kunder ett avtal benämnt Partneravtal Restaurangnätverket (partneravtalet) som bl.a. innehåller följande avtalsvillkor. Postadress Box Stockholm Besöksadress Birger Jarls Torg 9 Telefon Telefax E-postadress Webbadress Expeditionstid måndag fredag 09:00 15:00 Lunchstängt 12:00 13:00

2 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 2 Det är ej förbjudet att samarbeta med konkurrent till OnlinePizza Norden AB. Ingår Ni ett samarbete med konkurrerande verksamhet förbehåller Online Pizza Norden AB sig att rätten att avsluta samarbetet med Er med hänsyn till den risk för ökade kostnader och missförstånd som det kan innebära för Oss. ( 4.6) Pizza24 hemställde den 27 maj 2013 att Konkurrensverket skulle ålägga OnlinePizza vid vite i första hand vid ett löpande vite om fyra miljoner kr och i andra hand vid ett kännbart vite att upphöra med att tillämpa påtryckningar eller sanktioner mot pizzerior/restauranger som är anslutna till OnlinePizzas restaurangnätverk och som även inleder samarbete med OnlinePizzas konkurrenter, såsom Pizza24. Till stöd för sin hemställan anförde Pizza24 att OnlinePizza var dominerande på den svenska marknaden för tillhandahållande av beställningsplattformar online för pizzerior med hemleverans samt att bolaget missbrukade sin dominerande ställning genom att tillämpa villkoret 4.6 i partneravtalet på ett sätt som gjorde att bolagets kunder inte fick samarbeta med konkurrenter (exklusivitetsförpliktelse). I beslut den 12 juni 2013 avskrev Konkurrensverket ärendet (dnr 341/2013) från vidare handläggning samt anförde att verket inte fann skäl att i sak pröva de förhållanden som Pizza24 tagit upp. Pizza24 har i Marknadsdomstolen, som bolaget efter justering bestämt sin talan, yrkat att OnlinePizza vid vite i första hand vid ett löpande vite om fyra miljoner kr och i andra hand vid ett kännbart vite åläggs att upphöra med att tillämpa avtalsvillkoret 4.6 eller tillämpa väsentligen likartat avtalsvillkor, tillsammans med påtryckningar och/eller sanktioner mot pizzerior/restauranger som är anslutna till OnlinePizzas restaurangnätverk, som syftar till och/eller får till resultat att OnlinePizzas anslutna restauranger är förhindrade att samarbeta med OnlinePizzas konkurrenter, såsom Pizza24. Pizza24 har jämväl yrkat att ett åläggande ska meddelas för tiden till dess att frågan slutligt avgjorts eller annat beslutats. Till grund för yrkandet har Pizza24 åberopat att OnlinePizza Norden AB är dominerande på den svenska marknaden för tillhandahållande av en beställningsplattform online för pizzerior med hemleverans och att bolaget missbrukar sin ställning genom att tillämpa det aktuella avtalsvillkoret, genom allvarliga påtryckningar och sanktioner, gentemot sina anslutna restauranger som syftar till och/eller får till resultat att OnlinePizzas anslutna restauranger är förbjudna att samarbeta med OnlinePizzas konkurrenter, som Pizza 24. Pizza24 har härvid anfört bl.a. att påtryckningarna bestått i att OnlinePizza kontaktat de pizzerior/restauranger som ingått samarbete med Pizza24 och tvingat

3 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 3 dem att välja mellan OnlinePizza och Pizza24 samt att Online Pizza också realiserat hoten genom att omedelbart stänga ned pizzeriornas terminaler, dvs. omedelbart avsluta samarbetet med de anslutna pizzeriorna. Sedan Marknadsdomstolen utfärdat stämning med föreläggande för OnlinePizza att inom tre veckor efter delfåendet avge svaromål och att inom fem dagar efter delfåendet yttra sig över yrkandet om interimistiskt förbud, har OnlinePizza, i ett yttrande över det interimistiska yrkandet, i första hand yrkat att Pizza24:s talan ska avvisas och i andra hand bestritt det interimistiska yrkandet. Vidare har OnlinePizza begärt anstånd med att avge svaromål till den 28 april Till grund för sitt yrkande om avvisning har OnlinePizza anfört dels att det inte råder identitet mellan det som varit föremål för Konkurrensverkets prövning och det som Marknadsdomstolen har att pröva, dels att yrkandet om förbud är alltför oprecist för att tas upp till prövning. OnlinePizza har i frågan om det föreligger skäl att avvisa talan på den grunden att den avser en annan påstådd överträdelse än den som Konkurrensverket tagit ställning till anfört bl.a. att Konkurrensverket endast prövat huruvida bolagets tillämpning av det aktuella villkoret ( 4.6) var förenlig med 2 kap. 7 konkurrenslagen (KL) och inte dess förenlighet inte artikel 102 EUF-fördraget, att yrkandet i Marknadsdomstolen utvidgats till att avse även avtalsvillkor med motsvarande effekt och att Pizza24:s talan här inte avser samma faktiska omständigheter som prövats av Konkurrensverket. I sistnämnda hänseende har OnlinePizza anfört bl.a. att det påstådda missbruket nu avser ett betydligt större antal kontrakt. Till grund för yrkandet om att det interimistiska yrkandet ska ogillas har bolaget åberopat att de materiella förutsättningarna för ett interimistiskt åläggande saknas. OnlinePizza har därvid anfört att den relevanta marknaden är vidare än vad Pizza24 gjort gällande samt att marknaden inte kan begränsas till beställningsplattformar online, att den omfattar beställning av annan mat än pizza och beställning för annan distribution än utkörning i det att den innefattar avhämtning av mat och att OnlinePizza inte har en dominerande ställning på en sådan marknad. OnlinePizza har vidare anfört att avtalet inte innehåller någon exklusivitetsförpliktelse, utan att de restauranger som har avtal med bolaget fritt kan välja mellan att fortsätta samarbetet med OnlinePizza eller att fortsätta med Pizza24. OnlinePizza har också anfört att det inte skulle vara förenligt med proportionalitetsprincipen att meddela ett åläggande, bl.a. för att OnlinePizza härigenom skulle åläggas en leveransplikt trots att bolagets tjänst inte under några förhållanden kan anses utgöra någon nödvändig nyttighet för någon restaurang.

4 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr A 2/14 4 Pizza24 har bestritt att det föreligger skäl att avvisa bolagets talan på den grunden att talan avser en annan påstådd överträdelse än den som Konkurrensverket tagit ställning till. Målet föredras i erforderliga delar, varefter Marknadsdomstolen fattar följande BESLUT (att meddelas ) Skäl Frågan om avvisning Marknadsdomstolen prövar nu frågan om Pizza24:s talan ska avvisas på den grunden att den avser en annan påstådd överträdelse än den som Konkurrensverket tagit ställning till. Domstolen har för avsikt att ta upp frågan om bolagets talan ska avvisas av det skälet att yrkandet inte är tillräckligt bestämt sedan denna fråga beretts ytterligare. En förutsättning för en talan enligt 3 kap. 2 KL är bl.a. att den avser samma påstådda överträdelse som den Konkurrensverket tagit ställning till. Bedömningen av om det är fråga om samma påstådda överträdelse bör göras med utgångspunkt i grunderna för bestämmelserna om ändring av talan i 13 kap. 3 rättegångsbalken (RB). Det bör dock vara möjligt att framställa ett nytt yrkande i Marknadsdomstolen (jfr 13 kap. 3 2 st. 2 p. RB). Det innebär bl.a. att talan här kan innefatta såväl ett justerat yrkande om det stöder sig på väsentligen samma grund som en ny omständighet till stöd för talan under förutsättning att det inte blir fråga om en annan påstådd överträdelse. En annan sak är att talan inte får avse nya yrkanden eller nya omständigheter som gör det antagligt att Konkurrensverket skulle ha tagit en annan ställning om dessa yrkanden framställts eller dessa omständigheter anförts redan hos verket. Marknadsdomstolen finner vid en bedömning enligt de nu angivna utgångspunkterna att Pizza24:s talan avser samma påstådda överträdelse som den som Konkurrensverket tagit ställning till. Det föreligger således inte skäl att avvisa Pizza24:s talan på den av OnlinePizza anförda grunden att det inte råder identitet mellan det som varit föremål för Konkurrensverkets prövning och det som Marknadsdomstolen har att pröva. Frågan om interimistiskt förbud Marknadsdomstolen finner inte att tillräckliga skäl föreligger för ett interimistiskt förbud.

5

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:1 2015-02-10 Mål nr A 2/14 KÄRANDE Pizza24 Nordic AB, 556903-8853, Linjegatan 5, 302 50 Halmstad Ombud: advokaterna D. T. och Y. A., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter

Påstått missbruk av dominerande ställning leveransvägran av tillträde till s.k. onlineförsäljning av fjärrtågbiljetter KKV1004, v1.5, 2014-03-10 BESLUT 2014-05-14 Dnr 178/2014 1 (9) MTR Express (Sweden) AB Advokat Morvarid Dorkhan Nilsson Baker & McKenzie Advokatbyrå Box 180 101 23 STOCKHOLM Påstått missbruk av dominerande

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020101 PROTOKOLL 2010-05-04 och 2010-05-05 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 51 i mål nr aktbilaga 62 i mål nr Dok.Id 889873 RÄTTEN Hovrättsråden Roland Halvorsen och Ulrika Stenbeck

Läs mer

Marknadsföring av guldköptjänster

Marknadsföring av guldköptjänster MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:11 2008: Datum 2011-05-24 Dnr C 8/10 KÄRANDE/GENSVARANDE SMS Guld AB, Box 5075, 102 42 Stockholm Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04. ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:5 2005-02-09 Dnr A 3/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2004-03-02, dnr 498/2002, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE VVS-Installatörerna, Box 17537, 118 91 STOCKHOLM

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:3 2008-01-30 Dnr B 2/06 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster

DOM 2015-03-09. Marknadsföring av dej tingtjänster r KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015-03-09 2015:2 Mål nr B 2/14 INK. m -m~ i o tyisb HMHHMMHHmHNN! Qrdn.nr. Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:2 2015-03-09 Mål nr B 2/14 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet G. W. SVARANDE Swedish Online Services SOS AB, (f.d. First Date International

Läs mer

PROTOKOLL 2009-09-08 2009-09-15 2009-09-24 Föredragning i Stockholm. KLAGANDE Perfect Communication Sweden AB, 556643-1887 Box 1173, 164 26 Kista

PROTOKOLL 2009-09-08 2009-09-15 2009-09-24 Föredragning i Stockholm. KLAGANDE Perfect Communication Sweden AB, 556643-1887 Box 1173, 164 26 Kista 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0202 PROTOKOLL 2009-09-08 2009-09-15 2009-09-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 11 Mål nr RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz samt hovrättsråden Ingemar Persson, Roland Halvorsen

Läs mer

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-30 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Retriever Sverige AB, 556586-1571 Grev Turegatan 27, 4 tr 114 38 Stockholm Ombud: Advokat Olof Alffram Wistrand Advokatbyrå, Stockholm Box 7543 103 93 Stockholm

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:12 2003-04-28 Dnr B 6/02 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Wasa Kredit AB, 556311-9204, Box 7233, 103 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Staffan Wilow,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/15 Mål nr A 199/13 Fråga om talan ska avvisas på grund av rättegångshinder form av litispendens, dvs. därför att det redan pågick en rättegång i saken när talan väcktes. Postadress

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:11 2002-04-19 Dnr A 6/01

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:11 2002-04-19 Dnr A 6/01 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2002:11 2002-04-19 Dnr A 6/01 1 KÄRANDE Saint-Gobain Isover AB, 556048-9931, Box 501, 260 50 BILLESHOLM Ombud: advokaterna Kjell Stenström och Michael Lettius, Advokatfirman Glimstedt

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:22 2004-09-15 Dnr B 3/03 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MOTPART Telia Internet Services AB, Box 10066, 121 27 STOCKHOLM-GLOBEN Ombud: advokaten Peter Nordbeck

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:26 2011-11-02 Dnr B 1/11 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, Box 62, 164 94 Kista Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:28 2001-12-10 Dnr C 19/00

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:28 2001-12-10 Dnr C 19/00 1 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:28 2001-12-10 Dnr C 19/00 KÄRANDE Ahhaaa AB, 556492-0584, Borgarfjordsgatan 16, 164 40 KISTA Ombud: advokaten E.W. och jur. kand. F.F., S. & G. Advokatbyrå KB, Box 7418, 103

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:18 2004-07-22 Dnr B 7/03 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE CMT Telecom Sweden AB, Box 239, 201 22 MALMÖ Ombud: advokaten U. Y. SAKEN marknadsföring

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer