REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSVAR Rnr Till Näringsdepartementet"

Transkript

1 Lilla Nygatan 14 Box STOCKHOLM tel 08/ fax 08/ e-post REMISSVAR Rnr 1.07 Till Näringsdepartementet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Tröskelvärden för koncentrationsprövningar Bättre omsättningsgränser för anmälan av företagskoncentrationer N2006/10823/NL N2006/7644/NL SACO tillstyrker såväl utredningens förslag som Konkurrensverkets förslag till justerade omsättningsgränser vid prövning av företagskoncentrationer. Effektivare förfarande Utredningen menar att Konkurrensverket bör sträva efter att fortsätta att förbättra kvaliteten på sina utredningar och sin processföring samt verka för ett mer formaliserat och därmed ett mer förutsägbart förfarande vid myndigheten. Utredningen menar vidare att det inom ramen för det pågående förändringsarbetet avseende domstolarnas inre organisation bör finnas goda möjligheter att skapa en organisation som bättre förmår utnyttja de tillgängliga resurserna. En förutsättning för att förfarandet i domstol skall vara effektivt, ändamålsenligt och rättssäkert är, enligt utredningen, att rätten fullt ut använder sig av de möjligheter som rättegångsbalken erbjuder att utöva en aktiv formell och materiell processledning. Utredningen föreslår en fakultativ möjlighet för domstolarna att kumulera mål om skadestånd på konkurrensrättslig grund med mål om konkurrensskadeavgift, att Konkurrensverket bör få möjlighet att förena beslut med vite när verket godtar åtaganden i samband med en företagskoncentration eller i ett ärende där Konkurrensverket överväger att ålägga ett företag att upphöra med en överträdelse av någon av förbudsbestämmelserna i konkurrenslagen eller i EG-fördraget, att uppgifter som ett vittne eller en part har lämnat vid förhör hos Konkurrensverket bör få förebringas vid förhör i domstol, om den hördes uppgifter avviker från vad han eller hon tidigare anfört eller den som skall höras förklarar att han eller hon inte kan eller inte vill yttra sig, att reglerna om rättegångskostnader ändras samt att reglerna om preskription i konkurrenslagen avseende konkurrensskadeavgift ändras. SACO tillstyrker förslagen.

2 2 Bör Konkurrensverket få besluta om konkurrensskadeavgift? Utredningen föreslår att Konkurrensverket inte ska ha någon generell behörighet att fatta beslut om konkurrensskadeavgift, men att verket bör få besluta om konkurrensskadeavgift i ärenden som inte är tvistiga. Konkurrensverket skall ha möjlighet att utforma ett utkast till beslut som blir rättsligt bindande om det godtas av det berörda företaget (avgiftsföreläggande). Prövningstillstånd i ledet Stockholms tingsrätt Marknadsdomstolen Utredningen föreslår att samtliga av Stockholms tingsrätt meddelade avgöranden i konkurrensärenden och konkurrensmål som får överklagas till Marknadsdomstolen bör underkastas krav på prövningstillstånd. Även för anslutningsöverklaganden och för överklaganden i skadeståndsmål som kumulerats med mål om konkurrensskadeavgift bör, enligt utredningen, krävas prövningstillstånd. Prövningstillstånd bör dock inte krävas vid överklagande av Stockholms tingsrätts beslut avseende fråga om undanröjande av ett avgiftsföreläggande. Dispensgrunderna bör vara desamma i Marknadsdomstolen som i hovrätt, när den reform av rättegångsbalken som riksdagen beslutat träder i kraft. SACO tillstyrker förslagen. Åtaganden från företag Utredningen föreslår att nuvarande 23 a konkurrenslagen bör ändras på så sätt att det klart framgår att den rättsliga följden av att verket godtar ett åtagande endast är att Konkurrensverket, med hänsyn till åtagandet som lämnats, inte längre finner anledning att ingripa mot det aktuella förfarandet. EG:s nya koncentrationsförordning och konkurrenslagens koncentrationsbestämmelser Utredningen föreslår att den materiella bedömningen av en företagskoncentration bör vara densamma, oavsett om prövningen sker enligt konkurrenslagen eller EG:s koncentrationsförordning. Även när det gäller de formella reglerna talar, enligt utredningen, starka skäl för att huvuddragen i systemen bör vara desamma; dock bör konkurrenslagens regler, liksom är fallet redan i dag, spegla den svenska rättskulturen när det gäller förfarandet vid myndigheter och i domstolar. Begreppet företagskoncentration Utredningen föreslår att det i konkurrenslagen skall anges att en företagskoncentration uppkommer genom transaktioner som medför en varaktig förändring av kontrollen över ett eller flera företag. Med uttrycket part i en företagskoncentration avses den eller de som förvärvar kontrollen över ett eller flera företag eller

3 3 delar därav, företaget självt eller vart och ett av de företag som slås samman. Om en koncentration består av flera transaktioner varigenom delar av ett eller flera företag förvärvas, ska vid beräkningen av omsättningen dessa transaktioner behandlas som endast en koncentration. Regeln bör dock omfatta endast transaktioner vilka äger rum inom en tvåårsperiod. Substanstest Utredningen föreslår att konkurrenslagens förbudsbestämmelse avseende företagskoncentrationer bör ändras på så sätt att förbud ska meddelas avseende företagskoncentrationer som är ägnade att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det, om ett förbud kan meddelas utan att väsentliga nationella säkerhets- eller försörjningsintressen åsidosätts. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om koncentrationen medför att en dominerande ställning skapas eller förstärks. Påståenden om effektivitetsvinster och om ett av de berörda företagen hotas av konkurs Utredningen föreslår att påståenden om effektivitetsvinster och om att ett av de samgående företagen hotas av konkurs bör bedömas på samma sätt enligt konkurrenslagen som enligt EG-rätten. Liksom inom EG-rätten bör sådana påståenden prövas inom ramen för substanstestet. Accessoriska begränsningar och de särskilda bedömningsgrunderna som gäller i vissa fall för självständigt fungerande gemensamma företag Utredningen föreslår att det i konkurrenslagen ska införas en regel som gör klart att prövningen av en företagskoncentration omfattar de rättshandlingar som är konstitutiva för koncentrationens uppkomst och sådana konkurrensbegränsningar som har direkt samband med och är nödvändiga för att genomföra koncentrationen, s.k. accessoriska begränsningar. Det bör också göras tydligt i lagen att andra konkurrensbegränsningar som eventuellt förekommer i samband med en företagskoncentration kan prövas enligt förbudsbestämmelserna i konkurrenslagen och i EG-fördraget. Några andra regler om accessoriska begränsningar bör, enligt utredningen, inte finnas i konkurrenslagen. Konkurrensverket bör inte heller i beslut, enligt vilka verket lämnar en företagskoncentration utan åtgärd, uttala sig om huruvida anmälda avtal och förfaranden är att anse som accessoriska eller inte. Den nuvarande bestämmelsen i 34 b första stycket konkurrenslagen, som reglerar den situationen att bildandet av ett självständigt fungerande gemensamt företag i vissa avseenden skall bedömas enligt 6 och 8 samma lag, bör, enligt utredningen, flyttas så att det klart framgår av konkurrenslagen att fråga är om en särskild bedömningsgrund i koncentrationsprövningen. Nuvarande bestämmelse i konkurrenslagen om att förfarandereglerna för företagskoncentrationer skall tilllämpas vid prövningen av accessoriska begränsningar och gemensamma företag bör tas bort.

4 4 Åtaganden Utredningen föreslår att Konkurrensverkets rätt att godta åtaganden från företag i koncentrationsärenden uttryckligen skall framgå av konkurrenslagen. Tidpunkten för anmälan om företagskoncentration och sanktionsmöjligheter m.m. Utredningen föreslår att det i konkurrenslagen bör föras in en bestämmelse om att en anmälan om företagskoncentration får göras så snart part eller annan medverkande kan visa att de avser att genomföra koncentrationen. Av lagen ska uttryckligen framgå att en anmälningspliktig företagskoncentration skall anmälas till Konkurrensverket innan den genomförs och att Konkurrensverket, inom 25 arbetsdagar från det att en fullständig anmälan kommit in till verket, skall antingen meddela beslut om att genomföra en särskild undersökning av företagskoncentrationen eller meddela beslut om att lämna koncentrationen utan åtgärd. Utredningen gör bedömningen att det saknas praktiska skäl för att i dagsläget föreslå regler om direkta sanktioner mot bristande uppfyllelse av anmälningsplikten. Inte heller i övrigt anser utredningen har det kommit fram några skäl som talar för att närmare överväga om Konkurrensverket bör få sådana sanktionsmöjligheter och utredningsbefogenheter som kommissionen har. Förlängning av tidsfrister Utredningen föreslår att det i konkurrenslagen bör föras in en bestämmelse som innebär att tidsfristen för Konkurrensverkets beslut om att genomföra en särskild undersökning av en företagskoncentration eller lämna den utan åtgärd förlängs till 35 arbetsdagar i de fall part lämnar åtaganden. Bistånd till kommissionen Utredningen föreslår att bestämmelsen i 3 andra stycket lagen om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler avseende Konkurrensverkets befogenheter när verket bistår kommissionen vid undersökningar skall upphävas. I övrigt bedömer utredningen att reglerna för svenska myndigheters bistånd till kommissionen, när denna genomför en undersökning i Sverige, är ändamålsenliga. Förbud i väntan på slutlig prövning Utredningen föreslår att även Marknadsdomstolen i ett pågående mål om företagskoncentration skall kunna förbjuda parterna och andra medverkande i koncentrationen att vidta någon åtgärd för att fullfölja företagskoncentrationen. Avgift för anmälan om företagskoncentration

5 5 Utredningen föreslår att anmälan om företagskoncentration ska vara avgiftsfri. Vem får överklaga vissa av konkurrensverkets beslut? Utredningen föreslår att bestämmelsen om talerätt i nuvarande 60 andra stycket konkurrenslagen bör ändras på så sätt att endast att den som berörs av Konkurrensverkets beslut har rätt att överklaga. Bestämmelser om konkurrensskadeavgiftens storlek Utredningen föreslår att det införs ett argumentationsschema i konkurrenslagen som beskriver hur domstolarna skall gå till väga när konkurrensskadeavgiften skall bestämmas. Överträdelsens allvar och varaktighet bör alltjämt vara utgångspunkten för att fastställa avgiftens storlek och bör sammanvägt utgöra ett utgångsbelopp (sanktionsvärde). När sanktionsvärdet har fastställts för ett företag bör detta justeras med hänsyn till försvårande och förmildrande omständigheter. Slutligen kan konkurrensskadeavgiften i vissa fall behöva sänkas med beaktande av bestämmelsen om nedsättning av avgiften. Utredningen föreslår vidare att beloppsgränserna i nuvarande 27 konkurrenslagen tas bort. Konkurrensskadeavgiften får dock inte överstiga tio procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår. En kriminalisering på konkurrensrättens område och individuella sanktioner som kan utgöra alternativ till straff Utredningen föreslår inte någon kriminalisering på konkurrensrättens område. Utredningen föreslår i stället att sanktionsmöjligheterna för vissa allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna bör utökas med bestämmelser om näringsförbud. Det skall vara möjligt att meddela näringsförbud för personer som rättsligt eller faktiskt utövar ledningen över företag som ingår eller tillämpar avtal som är förbjudna enligt konkurrenslagen eller EG-fördraget och som innebär att företag i samma produktions- eller handelsled fastställer försäljningspriser, begränsar eller kontrollerar produktion eller delar upp marknader. För att ett förbud skall kunna meddelas skall, i likhet med vad som i dag gäller enligt lagen om näringsförbud, krävas att personen i fråga därigenom grovt åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i näringsverksamhet, och att ett förbud är påkallat från allmän synpunkt. Vid prövningen av om ett näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt skall bl.a. särskilt beaktas om förfarandet varit ägnat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen. Näringsförbud skall inte anses påkallat från allmän synpunkt om exempelvis den som kan komma i fråga för ett sådant förbud själv eller inom ramen för den bedrivna näringsverksamheten har medverkat till att i väsentlig mån underlätta Konkurrensverkets utredning av överträdelsen. SACO har i remissvaret över Konkurrensbrott en lagstiftningsmodell (SOU 2004:131) avstyrkt en kriminalisering på konkurrensrättens område, eftersom en kriminalisering kommer i konflikt med programmet för eftergift och nedsättning

6 6 av konkurrensskadeavgift. Programmets funktion att avslöja karteller riskerar att bli verkningslöst om en kriminalisering införs. SACO:s tidigare ställningstagande kvarstår. Konkurrenslagens struktur och överskådlighet Utredningen föreslår en helt ny konkurrenslag. Vidare föreslår utredningen att de kvarvarande bestämmelserna i lagen om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler som rör tillämpningen av EG:s konkurrensregler arbetas in i konkurrenslagen. Ikraftträdande Utredningen bedömer att den nya konkurrenslagen kan träda i kraft först den 1 januari De övriga ändringar i lagar och förordningar som vi föreslår bör i huvudsak träda i kraft vid samma tidpunkt. Avslutande synpunkt Utredningens olika förslag syftar till att undanröja de trögheter som identifierats i det nuvarande förfarandet enligt konkurrenslagen. Trots ingående analys och noggranna överväganden går det dock inte att på förhand avgöra i vilken utsträckning förslagen kommer att få avsedd effekt. Av detta skäl anser SACO att ett nytt förfarande enligt konkurrenslagen bör utvärderas noggrant och, om det anses nödvändigt, att nya eller kompletterande åtgärder för att effektivisera förfarandet införs. Förslag till justerade omsättningsgränser vid prövning av företagskoncentrationer I rapporten Tröskelvärden för företagskoncentrationsprövningar, Konkurrensverket (2006:99) föreslås att gränsen justeras för parternas sammanlagda omsättning till att avse mer än 1 miljard kronor i Sverige och att gränsen höjs för parternas enskilda omsättning till mer än 200 miljoner kronor i Sverige för minst två berörda företag. SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION Mikael Halápi

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 2000:88 Utkom från trycket den 14 mars 2000 utfärdad den 2 mars 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

Stockholm den 3 maj 2007 R-2007/0141. Till Näringsdepartementet N2006/10823/NL N2006/7644/NL

Stockholm den 3 maj 2007 R-2007/0141. Till Näringsdepartementet N2006/10823/NL N2006/7644/NL R-2007/0141 Stockholm den 3 maj 2007 Till Näringsdepartementet N2006/10823/NL N2006/7644/NL Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 2002:595 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:135

Regeringens proposition 2007/08:135 Regeringens proposition 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. Prop. 2007/08:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren (Näringsdepartementet)

Läs mer

Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) Promemoria Kompletterande förslag till betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) Promemorians huvudsakliga innehåll I beredningen av rubricerat betänkande har det uppstått

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Beräkning av konkurrensskadeavgift

Beräkning av konkurrensskadeavgift 2009-06-25 Dnr 394/2009 1 (6) Beräkning av konkurrensskadeavgift Inledning 1. Med stöd av 3 kap. 5 konkurrenslagen (2008:579) kan Konkurrensverket yrka konkurrensskadeavgift i Stockholms tingsrätt för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20); SFS 1998:648 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om konkurrenslagen

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling ISSN XXXX-XXXX

Konkurrensverkets författningssamling ISSN XXXX-XXXX Konkurrensverkets författningssamling ISSN XXXX-XXXX [KKV:s logga] Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2010:x Utkom från trycket den [dag månad

Läs mer

Betänkandet SOU 2006:99 En ny konkurrenslag

Betänkandet SOU 2006:99 En ny konkurrenslag REMISS 1 (5) Näringsdepartementet Juridiska fakultetsnämnden Box 256 SE-751 05 Uppsala Betänkandet SOU 2006:99 En ny konkurrenslag Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet avstyrker

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) SFS nr: 2008:579 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2008-06-18 Ändrad: t.o.m. SFS 2011:872 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål m.m. 1 Denna lag har

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2012:1 Utkom från trycket den 26 september 2012 beslutat

Läs mer

Utredning vid misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna

Utredning vid misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna Utredning vid misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna Juni 2013 Så här gör Konkurrensverket sina utredningar Den här broschyren riktar sig till företag och andra intressenter som är berörda av en

Läs mer

Företaget. Stockholm. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4,

Företaget. Stockholm. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4, 2016-11-099 Dnr 184/2014 1 (8) Företaget Bilfrakt Bothnia AB, 556657 3035, Box 174,, 931 22 Skellefteå Ombud: advokaten Mats Johnsson, Hamilton Advokatbyrå KB, Box 715, 101 33 Stockholm Saken Föreläggande

Läs mer

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens?

Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel. Varför konkurrens? Konkurrensen på läkemedelsmarknaden problem, processer och aktuella exempel Läkemedelsmarknadsdagen 24 september 2013 Karin Roberts, Konkurrenssakkunning Konkurrensavdelning 4 Mångfald och valfrihet Prispress

Läs mer

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL

Stockholm den 3 maj 2005 R-2005/0340. Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL R-2005/0340 Stockholm den 3 maj 2005 Till Näringsdepartementet N2004/10314/NL Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 februari 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Utredningens om en modernisering

Läs mer

Konkurrensrätt- Introduktion

Konkurrensrätt- Introduktion Konkurrensrätt- Introduktion "Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren

Läs mer

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum

Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Samarbete eller kartell? Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens 2017 den 26 april 2017 Biträdande enhetschef Tove Kockum Vår vision Välfärd genom väl fungerande marknader Uppgifter»Lagtillämpning och

Läs mer

Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU

Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU Näringsutskottets utlåtande 2014/15:NU5 Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens vitbok

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift KKVFS 2015:1 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat den

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-24 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Enligt en lagrådsremiss den 5

Läs mer

Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud för överträdelser av konkurrensreglerna

Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud för överträdelser av konkurrensreglerna 2009-11-26 Dnr 708/2008 1 (9) Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud för överträdelser av konkurrensreglerna 1. Sammanfattning Den 1 november 2008 skedde ändringar i konkurrenslagen (2008:579)

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL

Anmälan enligt 4 kap. 7 konkurrenslagen (2008:579) (KL) om företagskoncentration; nu fråga om förbud enligt 4 kap. 12 tredje stycket KL KKV2023, v1.3, 2011-05-15 20 BESLUT 2014-02-20 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist,

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:80

Regeringens proposition 2003/04:80 Regeringens proposition 2003/04:80 Moderniserad konkurrensövervakning Prop. 2003/04:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Leif Pagrotsky (Näringsdepartementet)

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Effektiv förvärvsprövning

Effektiv förvärvsprövning 2011-03-11 1 (6) Med anledning av att koncentrationsregler har funnits i 20 år inom EU ger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom sin bild av hur kontrollen av företagskoncentrationer har utvecklats

Läs mer

Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Vertikala konkurrensbegränsande avtal Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen (2008:581) om gruppundantag

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Åläggande att anmäla företagskoncentration till Konkurrensverket

Åläggande att anmäla företagskoncentration till Konkurrensverket Wff 11W%!iJ il ^ ^\ Bo, B ^3 y w^ t Swedish Competition Authority ÅLÄGGANDE 2010-02-10 Dnr 660/2009 1(5) Tidningarnas Telegrambyrå AB 105 12 Stockholm Åläggande att anmäla företagskoncentration till Konkurrensverket

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet

Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14. Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet I Svensk författningssamling SFS_1993:20 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1993-01-14 Konkurrenslag (1993 :20) Näringsdepartementet Ändringar införda t.o.m. SFS 1994: 1846 Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Ändring av konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, samt konkurrensverkets

Ändring av konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, samt konkurrensverkets KKV2000, v1.2, 2011-02-05 2014-11-04 Dnr 559/2014 1 (6) Ändring av konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift, samt konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Lämna kartellen och slipp böter så här går det till

Lämna kartellen och slipp böter så här går det till Lämna kartellen och slipp böter så här går det till Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontakta Konkurrensverket

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Den nya konkurrenslagen

Den nya konkurrenslagen Den nya konkurrenslagen Den 1 november 2008 träder den nya konkurrenslagen (SFS 2008:579) i kraft. Lagen som röstades igenom av riksdagen den 11 juni 2008 innebär en ytterligare harmonisering i förhållande

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) (N2016/04747/KSR)

Remissyttrande över betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) (N2016/04747/KSR) 1 (6) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49) (N2016/04747/KSR)

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4,

Företaget. Saken (2008:579) Beslut. KKV2004, v1.4, 2016-11-099 Dnr 184/2014 1 (8) Företaget Ragn Sells AB, 556057 3452, Box 952, 191 29 Sollentuna Ombud: advokaterna Jörgen Ekström och David Nilsson, Bird & Bird Advokat KB, Box 7714,103 95 Stockholm Saken

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

Allmänt om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Allmänt om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-04 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 21 februari

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:117

Regeringens proposition 2004/05:117 Regeringens proposition 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. Prop. 2004/05:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Thomas Östros

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Till statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Regeringen beslutade den 30 september 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att öka effektiviteten på konkurrensområdet m.m. Dåvarande

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2013

Stockholm den 12 juni 2013 R-2013/0501 Stockholm den 12 juni 2013 Till Näringsdepartementet N2013/1012/MK Sveriges advokatsamfund har genom remiss inkommen den 25 mars 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över Utredningen om

Läs mer

Betänkandet Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Betänkandet Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) KKV1007, v1.1, 2010-05-05 2011-01-21 Dnr 505/2010 1 (6) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Betänkandet Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper

Läs mer

13. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud, 14. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),

13. lag om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud, 14. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-03-12 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Ny konkurrenslag m.m. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Påstått konkurrensproblem uppdragsverksamhet

Påstått konkurrensproblem uppdragsverksamhet KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-17 Dnr 354/2010 1 (5) Håkan Stockman Hammarbacken 5 182 35 Danderyd Påstått konkurrensproblem uppdragsverksamhet Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer

Läs mer

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm

Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 Stockholm 2014-03-17 Dnr 72/2014 1 (6) Anmälande företag Swedbank Franchise AB, 556431-1016, Box 644, 101 32 Stockholm Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:2 2003-01-24 Dnr A 1/02 ÖVERKLAGAT Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2001-12-18 AVGÖRANDE i mål nr T 10594-99, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Uponor AB, 556548-9738, Industrivägen

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Vem ska återkräva olagligt statsstöd?

Vem ska återkräva olagligt statsstöd? olagligt för mottagare av Det är för närvarande svårt för företag att vidta rättsliga åtgärder mot olagligt i Sverige och återkrav av sådant stöd är en sällsynt företeelse. Den 7 februari 2013 överlämnade

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000: Dnr A 4/00

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000: Dnr A 4/00 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:16 2000-06-27 Dnr A 4/00 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 2000-03-13, dnr 926/1999, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE AB Svenska Shell, 556011-2111, 167

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning C 366/5

Europeiska unionens officiella tidning C 366/5 14.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 366/5 Kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004

Läs mer

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete skärande verktyg

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete skärande verktyg 2019-03-12 Dnr 398/2018 1 (6) Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete skärande verktyg Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet Konkurrensverket har

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Svensk konkurrensrdtt

Svensk konkurrensrdtt Leif Gustafsson Jacob Westin Svensk konkurrensrdtt Norstedts Juridik AB Innehall Forord 5 Forkortningar 13 Avd. I: Allmanna bestammelser 15 1.1 Bakgrund, grundlaggande terminologi, marknadsbegreppet 15

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

R 6106/ Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet

R 6106/ Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet R 6106/2000 2000-03-13 Till Statsrådet och chefen för Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 januari 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Svensk tillämpning

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2012-12-06 Dnr 688/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

1 Överväganden med anledning av utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer

1 Överväganden med anledning av utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer 2017-10-30 1 (9) 1 Överväganden med anledning av utökad beslutanderätt i fråga om företagskoncentrationer 1.1 Inledning Den 1 januari 2018 träder en ny ordning i kraft som innebär att Konkurrensverket

Läs mer

Konkurrensverkets prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten

Konkurrensverkets prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten 2018-05-21 Dnr 177/2018 1 (6) Konkurrensverkets prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten Urvalet av vilka frågor som ska utredas närmare görs utifrån denna prioriteringspolicy där olika omständigheter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-25 Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Marianne Eliason samt justitierådet Göran Lambertz. Ny lag om näringsförbud Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001: Dnr A 7/00. Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom i mål nr T , se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001: Dnr A 7/00. Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom i mål nr T , se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2001:30 2001-12-19 Dnr A 7/00 1 ÖVERKLAGAD DOM Stockholms tingsrätts, avd. 8, dom 2000-06-28 i mål nr T 19703-98, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Telia AB, 556103-4249, 123 86

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 1 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1038, v1.3, 2012-09-20 2013-04-23 Dnr 253/2013 1 (7) Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Trollhättans

Läs mer

Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen. Magnus Corell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen. Magnus Corell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 oktober 2017 Tomas Eneroth Magnus Corell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar; SFS 2017:655 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

fl KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority fl KONKURRENSVERKET 2011-12-01 327/2010 1 (6) C ~ '? 7 1-1 r- Akihi! hf Företaget Björn Hägglunds Maskiner AB, 556745-4508, Högsta 29, 755 93 Uppsala Ombud: Advokat Erik Hovstadius, Ahlford Advokatbyrå

Läs mer

Näringsförbudet i den nya konkurrenslagen (2008:579) ett effektivt stridsmedel i kampen mot kartellerna?

Näringsförbudet i den nya konkurrenslagen (2008:579) ett effektivt stridsmedel i kampen mot kartellerna? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hanna Alm Näringsförbudet i den nya konkurrenslagen (2008:579) ett effektivt stridsmedel i kampen mot kartellerna? Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Henrik

Läs mer

Under år 2009 upphandlade Göteborgs Stad fasta datakommunikationsförbindelserna i kommunen. Sista anbudsdag var den 25 augusti 2009.

Under år 2009 upphandlade Göteborgs Stad fasta datakommunikationsförbindelserna i kommunen. Sista anbudsdag var den 25 augusti 2009. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 2017-03-06 1 (6) Avdelningen för konkurrenstillsyn Enheten för karteller och förvärv Fakta: Kommunalägda Gothnet och Telia Sonera Sverige samordnade sig i strid med

Läs mer

Tröskelvärden för koncentrationsprövningar

Tröskelvärden för koncentrationsprövningar Tröskelvärden för koncentrationsprövningar Bättre omsättningsgränser för anmälan av företagskoncentrationer Konkurrensverkets rapportserie: 2006:3 Konkurrensverket oktober 2006 Utredare: Mats Bergman,

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga Patent- och 2016-10-26 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde

Lag. om konkurrensrättsligt skadestånd. Tillämpningsområde I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om konkurrensrättsligt skadestånd 1 Tillämpningsområde Denna lag tillämpas på ersättande av skador som orsakats av överträdelse av förbud i artiklarna 101

Läs mer

MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL

MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL Möjligheten att överklaga frivilliga åtaganden enligt 3 kap. 4 KL MÖJLIGHETEN ATT ÖVERKLAGA FRIVILLIGA ÅTAGANDEN ENLIGT 3 KAP. 4 KL Johan Karlsson* & Peter Alstergren** 1. INLEDNING Ett företag som är

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Remissyttrande. En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) Tröskelvärden för koncentrationsprövningar (KKVs rapport 2006:3)

Remissyttrande. En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) Tröskelvärden för koncentrationsprövningar (KKVs rapport 2006:3) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: 264/2006 Er referens: N2006/10823/NL; N2006/7644/NL Stockholm, 2007-05-07 Remissyttrande En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) Tröskelvärden för koncentrationsprövningar

Läs mer

Mål T-112/99. Métropole télévision (M6) m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission

Mål T-112/99. Métropole télévision (M6) m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission Mål T-112/99 Métropole télévision (M6) m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission "Talan om ogiltigförklaring Konkurrens Betal-TV Samriskföretag Artikel 85 i EG-fördraget (nu artikel 81 EG) Artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:130

Regeringens proposition 1997/98:130 Regeringens proposition 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m. Prop. 1997/98:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Anders Sundström

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om patent- och marknadsdomstolar; SFS 2016:188 Utkom från trycket den 22 mars 2016 utfärdad den 10 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; STOCKHOLM; tel: ;

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; STOCKHOLM; tel: ; KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08-545 03 810; e-post:kko@dnv.se Näringsdepartementet Remissyttrande R 17-03 2017-03-29 Dnr. N2016/04747/KSR Yttrande med anledning av promemorian

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000: Dnr A 1/00

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000: Dnr A 1/00 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:3 2000-02-03 Dnr A 1/00 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 8, beslut 1999-12-15 i ärende Ä 16791-99, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska Petroleum

Läs mer

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader Cirkulärnr: 2007:8 Diarienr: 2007/0164 Handläggare: Olof Moberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-01-24 Mottagare: Ekonomi/Finans Fastighetschefer Stadsbyggnad/Planering/Bygglov Markförsörjning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrensskadelag; utfärdad den 3 november 2016. SFS 2016:964 Utkom från trycket den 15 november 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lagstiftningen om utländska filialer m.m. Dir. 2009:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2009

Kommittédirektiv. Översyn av lagstiftningen om utländska filialer m.m. Dir. 2009:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2009 Kommittédirektiv Översyn av lagstiftningen om utländska filialer m.m. Dir. 2009:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Riktlinjer för befrielse från påföljdavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall

Riktlinjer för befrielse från påföljdavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall Riktlinjer för tillämpning av konkurrenslagen Riktlinjer för befrielse från påföljdavgift och nedsättning av påföljdsavgiften i kartellfall Riktlinjer för tillämpning av konkurrenslagen (2016) Konkurrens-

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Kenny Carlsson Lennart Göranson Lars Schuer. Konkurrens lagboken. Svensk konkurrenslagstiftning EG och EES, konkurrensregler FRITZES

Kenny Carlsson Lennart Göranson Lars Schuer. Konkurrens lagboken. Svensk konkurrenslagstiftning EG och EES, konkurrensregler FRITZES Kenny Carlsson Lennart Göranson Lars Schuer Konkurrens lagboken Svensk konkurrenslagstiftning EG och EES, konkurrensregler FRITZES Innehäll Förord 9 Avdelning I - Svensk konkurrenslagstiftning Konkurrenslagen

Läs mer