EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna"

Transkript

1 EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Statligt stöd - tolkning av kriteriet en privat investerare EG-domstolen meddelade den 3 juli dom i mål C-457/00, Belgien mot Kommissionen. EG-domstolen fann att ett lån som de vallonska myndigheterna beviljat skall ses som ett otillåtet statsstöd som den belgiska staten därmed måste kräva tillbaka. Bakgrunden till tvisten är ett flertal klagomål till kommissionen som rörde ett kapitaltillskott som en privat koncern hade gjort till en belgisk glasförpackningskoncern i april Kapitaltillskottet härrörde från medel som hade tillhandahållits av de vallonska myndigheterna i form av två lån. Kommissionen konstaterade i det överklagade beslutet att det ena lånet från de vallonska myndigheterna, vars mottagare var den belgiska glasförpackningskoncernen, innehöll en klausul om skuldeftergift för det fall koncernen gick i konkurs. Kommissionen fann att ingen långivare skulle ha accepterat ett sådant villkor vid en indirekt finansiering av ett kapitaltillskott till en koncern som, liksom i förevarande fall, hade ekonomiska bekymmer. Kommissionen fann således att lånet utgjorde statligt stöd. Avseende det andra lånet fann kommissionen att räntan på detta lån var väsentligt lägre än marknadsräntan, vilken innebar ett stödinslag. Dessutom konstaterade kommissionen att det i låneavtalet inte sades något om att låntagaren skulle erbjuda en säkerhet för beloppet som de vallonska myndigheterna lånade ut. Kommissionen fann således att även detta lån utgjorde statligt stöd. Konungariket Belgien yrkade att EG-domstolen skulle ogiltigförklara det ifrågasatta kommissionsbeslutet och betonade särskilt att kommissionen begick ett misstag när den slog fast att de vallonska myndigheterna inte agerade som en privat investerare vid beviljandet av de ifrågavarande lånen. EG-domstolen konstaterade att de vallonska myndigheterna hade beviljat ett lån, innehållande en klausul om skuldeftergift för det fall glasförpackningskoncernen gick i konkurs, och ytterligare ett lån utan att kräva någon säkerhet från låntagaren trots de stora riskerna som var förenade därmed. EG-domstolen fann under dessa omständigheter att Konungariket Belgien inte hade visat att kommissionen felaktigt tillämpade kriteriet avseende en Innehåll Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Statligt stöd tolkning av kriteriet en privat investerare 1 Fråga om ersättning för trafikplikt utgör statligt stöd 2 Konkurrensrätt 3 Kommissionen undersöker Topps försäljning av Pokémonprodukter 3 Kommissionen undersöker Telias depositionsavgifter 3 Ny saluföringsmodell för sändningsrättigheterna till Bundesligan 4 Wanadoo bötfälls för missbruk av dominerande ställning 4 Yamaha bötfälls för att ha begränsat konkurrensen i Europa 4 Marathonärendet avslutat för tyska gasföretaget BEB:s del 5 Nr

2 privat investerare när den slog fast att de vallonska myndigheterna beviljade de ifrågavarande lånen på villkor som inte skulle ha accepterats av en privat investerare som handlar enligt normala marknadsmässiga villkor. Fråga om ersättning för trafikplikt utgör statligt stöd EG-domstolen lämnade den 24 juli förhandsavgörande i målet C-280/00, Altmark Trans GmbH ( Altmark ) m.fl. mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH ( Nahverkehrsgesellschaft). Tvisten på det nationella planet uppkom i samband med att det styrande organet i regionen Magdeburg i Tyskland beviljade företaget Altmark tillstånd att bedriva linjetrafik med buss i ett visst område i landet. Dessutom beslutades att det allmänna skulle ge Altmark ekonomiskt stöd för driften av trafiken, vilken bedömdes vara olönsam. Samtidigt fick Altmarks konkurrent Nahverkehrsgesellschaft avslag på sin ansökan att bedriva trafik på de aktuella linjerna. Denne överklagade beslutet och argumenterade för att tillståndet var olagligt eftersom Altmark inte var ett ekonomiskt livskraftigt företag som hade kunnat överleva utan offentligt stöd. Den tyska domstolen hänsköt i sin tur målet till EG-domstolen bl.a. för att få klarhet i om det stöd som Altmark beviljats utgjorde ett sådant statligt stöd som är förbjudet enligt artikel 87 EG. Av relevans i målet var även förordning nr 1191/69 genom vilken det har inrättats ett gemenskapssystem tillämpligt på allmännyttiga tjänster inom transportområdet. Det bör uppmärksammas att förordningen ger visst utrymme för den enskilda medlemsstaten att besluta om att viss linjetrafik skall undantas från förordningens tillämpningsområde. EG-domstolen konstaterade inledningsvis att EG-fördragets allmänna bestämmelser om statligt stöd var tillämpliga i det aktuella fallet endast om ovan nämnda förordning inte var tillämplig. Domstolen slog vidare fast att det ankom på den nationella domstolen att pröva frågan om förordningens tillämplighet. Därefter övergick EG-domstolen till att analysera de olika beståndsdelarna av begreppet statligt stöd. I enlighet med fast rättspraxis konstaterades att statligt stöd förutsätter att det mottagande företaget kan anses få en fördel som det inte skulle ha erhållit enligt normala marknadsmässiga villkor. Enligt domstolen är det inte fråga om en sådan fördel när en statlig ekonomisk åtgärd utgör ersättning motsvarande ett vederlag för tjänster som företaget har tillhandahållit för att fullgöra skyldigheter avseende allmännyttiga tjänster. Domstolen erinrade om att för att i ett konkret fall kunna avgöra om en sådan ersättning utgör statligt stöd måste dock fyra villkor, vilka den nationella domstolen har att pröva, vara uppfyllda. För det första skall företaget faktiskt ha ålagts en klart definierad skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. För det andra skall beräkningsgrunderna för ersättningen vara fastställda i förväg på ett objektivt och öppet sätt. Vidare får ersättningen inte överstiga vad som krävs för att täcka hela eller delar av de kostnader som har uppkommit i samband med fullgörandet av skyldigheten. Härvid skall hänsyn tas till intäkter som erhållits samt en 2 Nr

3 rimlig vinst. Slutligen skall när urvalet sker utanför ramen för ett offentligt upphandlingsförfarande ersättningens storlek fastställas på basis av en undersökning av de kostnader som ett genomsnittligt transportföretag skulle ha åsamkats. Sammanfattningsvis konstaterar EG-domstolen att ett offentligt stöd som lämnats till ett företag som uttryckligen ålagts skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster i syfte att ersätta företaget för kostnader som uppkommer vid fullgörandet av dessa skyldigheter inte utgör statligt stöd förutsatt att samtliga ovan nämnda fyra villkor är uppfyllda. EG-domstolen gjorde dock ingen prövning av villkoren i det aktuella fallet eftersom en prövning, som anges ovan, aktualiserades endast om förordning 1191/69 inte var tillämplig, vilket var en fråga för den nationella domstolen att avgöra. Konkurrensrätt Kommissionen undersöker Topps försäljning av Pokémonprodukter Kommissionen meddelade den 19 juni att den inlett ett formellt förfarande mot Topps, ett företag som licenstillverkar Pokémonprodukter. Topps anklagas för att under år 2000 tillsammans med flera av sina återförsäljare i Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien ha brutit mot artikel 81 EG i och med att de kommit överens om att hindra parallellimport inom EU. År 2000 varierade priset för Pokémonprodukter kraftigt mellan de olika medlemsstaterna, vilket skapade förutsättningar för parallellimport. Topps tvingade därför grossister och återförsäljare i högkostnadsländer att hindra import av produkterna från lågkostnadsländer. Topps uppmanade också återförsäljarna att spåra parallellimport och kontrollera slutmålet för Pokémonprodukter. Värdet av EES-marknaden för dekaler, kort och andra samlarprodukter som köps av barn uppgick år 2000 till drygt 600 miljoner euro. Kommissionen, som efter ett klagomål inledde sin undersökning år 2000, har nu tillställt fem företag inom Toppskoncernen ett meddelande om invändningar, vilket är det första formella steget i konkurrensundersökningar. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/866, 19 juni 2003) Kommissionen undersöker Telias depositionsavgifter Sedan den Europeiska ombudsmannen kritiserat kommissionens handläggning av en tysk students klagomål mot Telia har kommissionen beslutat att inleda en formell undersökning om huruvida Telia missbrukar sin dominerande ställning och därmed bryter mot artikel 82 EG (jfr. EU-Link nr 17, 2003). Den klagande studenten menar att Telia diskriminerar utlänningar i och med att det kräver att personer som saknar svenskt personnummer skall erlägga en depositionsavgift för att få ett telefonabonnemang. Studenten har förklarat sig nöjd med att kommissionen nu inleder en undersökning och ombudsmannen har därför beslutat att avsluta ärendet. (Europeiska om- EU-Link. 3

4 budsmannens beslut av den 10 juli 2003 i klagomålsärendet 1045/2002/GG mot kommissionen) Ny saluföringsmodell för sändningsrättigheterna till Bundesligan Kommissionen meddelade den 24 juli att den avser att medge ett undantag från förbudet i artikel 81 EG för en ny saluföringsmodell för sändningsrättigheterna till Bundesligan och Bundesliga 2. Den hittills centraliserade saluföringen av sändningsrättigheterna snedvrider enligt kommissionen konkurrensen bland både föreningar och mediaföretag och ökar koncentrationen inom branschen. Den nya modellen innebär att sändningsrättigheterna kommer att spridas mellan flera köpare. Sändningsrätterna kommer att säljas i flera paket, som var för sig kommer att saluföras i ett öppet förfarande. Samtliga matcher kommer härigenom också att bli tillgängliga för direktsändning via Internet och mobiltelefoni och föreningarna i Bundesligan och Bundesliga 2 kan dessutom själva marknadsföra en del av sändningsrättigheterna. Innan den fattar slutligt beslut i frågan efterfrågar nu kommissionen synpunkter från intresserade parter. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/1106, 24 juli 2003) Wanadoo bötfälls för missbruk av dominerande ställning Kommissionen bötfällde den 16 juli Wanadoo Interactive, ett dotterbolag till France Télécom, med 10,35 miljoner euro för missbruk av dess dominerande ställning på den franska marknaden för ADSL-baserade Internettjänster till slutkonsumenter. Wanadoo har från slutet av 1999 och fram till oktober 2002 tillämpat underpriser, dvs. sålt sina tjänster till slutkonsumenter till ett pris som låg under de genomsnittliga rörliga kostnaderna, i syfte att slå ut konkurrenterna från marknaden eller avskräcka från konkurrens. Samtidigt som Wanadoo led stora förluster på grund av underprissättningen räknade moderbolaget France Télécom, den enda tillhandahållaren av ADSL-tjänster i grossistledet som således hade Wanadoo och dess konkurrenter som kunder med att göra betydande vinster på sina tjänster. De förluster som krävdes för att konkurrera med Wanadoo hade en avhållande effekt på dess konkurrenter. Från januari 2001 till september 2002 ökade Wanadoo sin marknadsandel från 46 till 72 procent. Ingen av konkurrenternas marknadsandelar översteg 10 procent. Missbruket upphörde i oktober 2002 då France Télécom sänkte sina priser för ADSL-tjänster med närmare 30 procent, vilket inneburit att konkurrensen ökat samtidigt som marknaden växt. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/1025, 16 juli 2003) Yamaha bötfälls för att ha begränsat konkurrensen i Europa Kommissionen bötfällde den 16 juli den marknadsledande instrumenttillverkaren Yamaha med 2,56 miljoner euro för att ha begränsat konkurrensen, fastställt försäljningspriser och delat marknader för bl.a. gitarrer, pianon och oboeflöjter i vissa medlemsstater. Yamaha, som använder sig av ett 4 Nr

5 selektivt distributionssystem för att föra ut sina produkter, har bl.a. fastställt försäljningspriser, ålagt sina återförsäljare att inte sälja till andra än slutkonsumenter och att kontakta Yamaha innan varor såldes över Internet till konsumenter i andra medlemsstater. Vidare har Yamaha krävt att återförsäljarna skulle köpa alla sina varor av företag inom Yamahakoncernen. Kommissionen menar att dessa överträdelser är allvarliga men har beaktat att överträdelserna omfattat alla återförsäljare och att det har inte varit fråga om systematiskt genomförda överträdelser. Vidare har kommissionen vid fastställandet av böterna tagit hänsyn till att Yamaha upphörde med den största delen av överträdelserna så snart kommissionen påbörjade sin undersökning. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/1028, 16 juli 2003) Marathonärendet avslutat för tyska gasföretaget BEB:s del Kommissionen meddelade den 29 juli att den avslutat den del av det så kallade Marathonärendet som gäller BEB, ett tyskt gemensamt företag mellan ExxonMobil och Shell. Vad gällde BEB rörde ärendet främst BEB:s vägran att ge den norska gasproducenten Marathon tillträde till dess Nordtyska nätverk av pipelines. Undersökningen läggs ned sedan företaget åtagit sig att förbättra tillgängligheten och förenkla tillträdet till dess pipelines och lagringsfaciliteter. Kommissionen menar att BEB:s åtaganden kommer att underlätta för tredje parter att använda sig av BEB:s nätverk. Marathonärendet gällde ursprungligen misstankar om att fem gasföretag, i strid med bland annat EU:s gasdirektiv, gemensamt vägrat att bevilja den norska gasproducenten Marathon tillträde till kontinentala gasledningar på talet. Undersökningen har redan lagts ned vad gäller nederländska Gasunie (jfr. EU-Link nr 15, 2003) och tyska Thyssengas sedan de företagen gjort liknande åtaganden. Kommissionens undersökning kommer att fortsätta vad gäller de två återstående två gasföretagen. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/1129, 29 juli 2003) EU-Link. 5

6 Berlin Rankestraße Berlin Tel: (49-30) Fax: (49-30) Brussels Rue Brederode 13 B Brussels Tel: (32-2) Fax: (32-2) Budapest Széchenyi rakpart 3. Akadémia Bank Center H-1054 Budapest Tel: (36-1) Fax: (36-1) Cologne Hohenstaufenring Köln Tel: (49-221) Fax: (49-221) Lisbon Avenida Fontes Pereira de Melo, 14-15º Lisbon, Portugal Tel: (351) Fax: (351) London One Silk Street London EC2Y 8HQ Tel: (44-20) Fax: (44-20) Luxembourg 4 Rue Carlo Hemmer P.O. Box 1107 L-1011 Luxembourg Tel: (352) Fax: (352) Malmö Stortorget 8 SE Malmö Tel: (46-40) Fax: (46-40) Paris 25 rue de Marignan Paris Tel: (33) Fax: (33) Stockholm Strandvägen 7A Box 5402 SE Stockholm Tel: (46-8) Fax: (46-8) Warsaw Warsaw Towers ul. Sienna 39 7th floor PL Warsaw Tel: (48-22) Fax: (48-22) hçåí~âí~ö êå~å Öçå~îÑ äà~åçéééêëçåéêñ êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåw _êóëëéä héåíh~êäëëçå âéåíkâ~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã gçå~ëhçéçåéå àçå~ëkâçéçåéå]äáåâä~íéêëkåçã ^åå~qáëëçíjc~îêé ~åå~kíáëëçíjñ~îêé]äáåâä~íéêëkåçã píçåâüçäã héåíh~êäëëçå âéåíkâ~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã fåöî~êw~åçéê áåöî~êkò~åçéê]äáåâä~íéêëkåçã bêáâp ÇÉêäáåÇ ÉêáâKëçÇÉêäáåÇ]äáåâä~íÉêëKÅçã gç~âáãi~î ê àç~âáãkä~îéê]äáåâä~íéêëkåçã `Üêáëíáå~j~áäìåÇ ÅÜêáëíáå~Kã~áäìåÇ]äáåâä~íÉêëKÅçã cêéçêáâi ïü~öéå ÑêÉÇêáâKäçïÜ~ÖÉå]äáåâä~íÉêëKÅçã läáîáéêiáåçéå çäáîáéêkäáåçéå]äáåâä~íéêëkåçã mçåíìë_éêöëíéå éçåíìëkäéêöëíéå]äáåâä~íéêëkåçã bäáë~äéíüiéöåéêñ äí Éäáë~ÄÉíÜKäÉÖåÉêÑ~äí]äáåâä~íÉêëKÅçã `~êáåa~üäèìáëí Å~êáåKÇ~Üäèìáëí]äáåâä~íÉêëKÅçã ^ååáâ~`~êäëëçå ~ååáâ~kå~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã eéäéåéjçä~åçéê ÜÉäÉåÉKãçä~åÇÉê]äáåâä~íÉêëKÅçã k~í~ëü~_éå~ä~ä å~í~ëü~käéå~ä~ä]äáåâä~íéêëkåçã j~äã h~êäläëëçå â~êäkçäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã j~äáåeàçêí ã~äáåküàçêí]äáåâä~íéêëkåçã iáåâä~íéêëöéê îéåêéöéääìåçéíìíåóüéíëäêéîé ÉåÖÉäëâ~IáåâäìëáîÉ åóüéíëäêéîéí få`çãééíáíáçåòkc êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåiî åäáöéå âçåí~âí~å Öçå~îÇÉéÉêëçåÉêëçã~åÖÉëçî~åK Ansvarig utgivare: Kent Karlsson Redaktör: Elisabeth Legnerfält This publication is intended merely to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal advice. Should you have any questions on issues reported here or on other areas of law, please contact one of your regular contacts at Linklaters, or contact the editors. Linklaters. All Rights reserved 2003 We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such as this and for other marketing and business communications. We use your contact details for our own internal purposes only. This information is available to our offices worldwide and to those of our associated firms. If any of your details are incorrect or have recently changed, or if you no longer wish to receive this newsletter or other marketing communications, please let us know by ing us at 6 A /0.1/28 aug 2003

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag

ESV 2003:21. Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt. verksamhet. Regeringsuppdrag ESV 2003:21 Ekonomiskt mål för konkurrensutsatt verksamhet Regeringsuppdrag 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 REGERINGENS UPPDRAG...5 1.3 GENOMFÖRANDE...5

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga

2008:10. Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga 2008:10 Prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal (s.k. avknoppning) kommunalrättsliga och EG/EUrättsliga aspekter MISSIV DATUM DIARIENR 2008-04-29 2008/59-5 ERT DATUM

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor

Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor Europeiska kommissionen Näringsliv och industri Fri rörlighet för varor Handledning för tillämpningen

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

En skatteplanerares dröm?

En skatteplanerares dröm? I N T E R N A T I O N E L L A H A N D E L S H Ö G S K O L A N HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Fast etableringsställe En skatteplanerares dröm? Magisteruppsats inom mervärdesskatterätt Författare: Anders Jönsson

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) KOMMISSIONEN 24.2.2009 C 45/7 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen Vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av

Läs mer

Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013)

Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) Konkurrensverket 103 85 Stockholm (registrator@kkv.se) Svar och kommentarer rörande Konkurrensverkets frågor, med anledning av Booking.com:s förslag till åtaganden (Dnr 596/2013) I Sverige, liksom i flera

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2001:4 2001-02-27 Dnr A 14/99 1 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-11-12, dnr 902/1998, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Konsortiet Scandinavian Airlines System,

Läs mer

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN

RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson RÄTTSSÄKERHET VID GRYNINGSRÄDER ENLIGT KONKURRENSLAGEN Ingeborg Simonsson* 1. INLEDNING Konkurrensverket har sedan 1993 genomfört gryningsräder vid åtta tillfällen, 1 varav de flesta

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9

Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör. Rapport 2012:9 Rapport 2012:9 Konsumenters möjlighet att byta bredbandsleverantör En granskning av avtalsvillkor och marknadsföring avseende uppsägningsoch bindningstid för bredbandstjänster. 2 (31) 2012:9 Konsumenters

Läs mer

Konkurrensbegränsande samarbeten Avtalsbegreppet, ekonomisk analys och frågan varför?

Konkurrensbegränsande samarbeten Avtalsbegreppet, ekonomisk analys och frågan varför? Institutionen för handelsrätt Handelsrätt C Department of Commercial Law Uppsats HT 2004 Konkurrensbegränsande samarbeten Avtalsbegreppet, ekonomisk analys och frågan varför? Författare: Daniél Bergman

Läs mer

Från konto till konto V

Från konto till konto V RAPPORT DEN 18 NOV 2003 DNR 03-3192-621 Från konto till konto V 2003 : 4 En granskning av betalningsöverföringar, automatuttag och kortköp i svenska kronor och euro. Från konto till konto V 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv

Mobiltele marknaden. Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltelemarknaden i Sverige ur ett konsumentoch konkurrensperspektiv Mobiltele marknaden En rapport från Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Konkurrensverket 1. Förord Ett av de grundläggande

Läs mer

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt }

PÅ AKTIEÄGA. från moderbolag till dotterbolag. { skatt } { skatt } MARKNADSM PÅ AKTIEÄGA från moderbolag till dotterbolag VAD UTGÖR MARKNADSMÄSSIG RÄNTA PÅ AKTIEÄGARLÅN FRÅN ETT MODERBOLAG TILL ETT DOTTERBOLAG OCH VILKEN BETYDELSE FÖR RÄNTESÄTTNINGEN HAR DEN

Läs mer

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad

Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar på Europas inre marknad YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-180-04 För kännedom Se sändlista Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Herr Ober zahlen bitte! Om gränsöverskridande betalningar

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Dina rättigheter som student utomlands

Dina rättigheter som student utomlands in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Dina rättigheter som student utomlands Vägledning om rättigheterna för mobila studerande i EU Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer