EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Svenska skatteregler i strid med EG-rätten 1 Klargörande av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Svenska skatteregler i strid med EG-rätten 1 Klargörande av"

Transkript

1 EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Svenska skatteregler i strid med EG-rätten EG-domstolen meddelade den 26 juni 2003 dom i mål C-422/01, Skandia m.fl. mot Riksskatteverket och slog därvid fast att de svenska skatterättsliga regler som gynnar tjänstepensionsförsäkringar som tecknats i en svensk försäkringsrörelse strider mot EG-rätten (jfr. EU-Link nr 12, 2003). När en arbetsgivare för en anställds räkning tecknat en tjänstepensionsförsäkring, för vilken arbetsgivaren även betalar premierna, görs i svensk lagstiftning åtskillnad mellan pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar. För att anses vara en pensionsförsäkring måste försäkringen tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i Sverige. Vid inkomstbeskattningen gäller vidare olika avdragsbestämmelser för de olika försäkringstyperna, vilket innebär att kapitalförsäkringar till vilka räknas försäkringar som tecknats i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat behandlas mindre fördelaktigt. Skandia avsåg att för en anställds räkning teckna en tjänstepensionsförsäkring hos ett försäkringsbolag etablerat i en annan medlemsstat. Skandia ansökte därefter om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden om huruvida denna försäkring skulle vara att anse som en pensionsförsäkring. Skatterättsnämnden fann att försäkringen var en kapitalförsäkring enligt svensk rätt. Förhandsbeskedet överklagades till Regeringsrätten, vilken begärde förhandsavgörande från EG-domstolen om huruvida den svenska lagstiftningen är förenlig med gemenskapsbestämmelserna. EG-domstolen konstaterade inledningsvis att den EG-rättsliga principen om frihet att tillhandahålla tjänster (artikel 49 EG) är tillämplig i målet eftersom de premier som Skandia erlägger utgör den ekonomiska motprestationen för den pension som kommer att utges till den anställde. Att denne inte betalar premierna själv saknar därvid betydelse. Domstolen konstaterade därefter att de svenska skattebestämmelser inskränker friheten att tillhandahålla tjänster eftersom bestämmelserna kan avskräcka svenska arbetsgivare från att teckna försäkringsavtal hos bolag som är etablerade i Innehåll Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Svenska skatteregler i strid med EG-rätten 1 Klargörande av reglerna för fastställande av böter 2 Utformning av förpackningar för parallellimporterade läkemedel 3 Konkurrensrätt 3 Kommissionen utnämner chefsekonom för konkurrensområdet 3 Scania klagar till domstolen över Volvos aktieinnehav 4 Arla Foods förvärv av Express Diaries granskas närmare 4 Gryningsräder hos Arla Foods 4 Brittiska Premier League delar sina sändningsrättigheter i flera paket 4 UEFA:s nya policy för försäljning av rättigheter till Champions League 5 Offentlig upphandling 5 Kommissionen vidtar åtgärder mot sex medlemsstater 5 Nr

2 andra medlemsstater och eftersom de kan avhålla de sistnämnda bolagen från att tillhandahålla sina tjänster i Sverige. Den svenska staten hade invänt att denna inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster är berättigad med hänsyn till nödvändigheten av att säkerställa kongruensen inom det nationella skattesystemet, skattekontrollernas effektivitet och nödvändigheten av att bibehålla skatteunderlaget. Domstolen accepterade dock inte dessa invändningar. Vad gäller kongruensen i skattesystemet kan denna berättiga en inskränkning endast om det finns ett direkt samband mellan möjligheten att dra av premier och skatteplikten för det belopp som betalas ut av försäkringsgivarna ett sådant samband föreligger inte enligt de svenska reglerna. Vad beträffar skattekontrollernas effektivitet kan den säkerställas genom mindre inskränkande åtgärder, t.ex. genom informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Vad slutligen gäller skatteunderlaget får en medlemsstat inte skattemässigt missgynna en mottagare av en tjänst från ett företag som är etablerat i en annan medlemsstat på den grunden att det företag som tillhandahåller tjänsten eventuellt erhåller en skatteförmån i och med att det betalar låg skatt i den andra medlemsstaten. En medlemsstats eventuella behov av att hindra att skatteintäkterna minskar är för övrigt inte ett skäl som kan berättiga en inskränkning av friheten att tillhandahålla tjänster. Med hänsyn härtill fann domstolen att de svenska reglerna strider mot EG-fördraget. Klargörande av reglerna för fastställande av böter Förstainstansrätten avkunnade den 9 juli dom i de förenade målen T-220/00, T-223/00, T-224/00 samt T-230/00, Cheil Jedang Corporation m.fl. mot Europeiska kommissionen. Till grund för tvisten ligger kommissionens beslut att pga. kartellverksamhet bötfälla ett antal företag aktiva på marknaden för lysin, en aminosyra som används för att anpassa näringsinnehållet i djurfoder. Ett flertal av de bötfällda företagen överklagade beslutet till förstainstansrätten och ifrågasatte kommissionens metod för fastställande av böterna. Två av företagen motsatte sig särskilt att kommissionen inte hade beaktat att de redan hade blivit bötfällda i USA för deltagande i en världsomfattande lysinkartell. Enligt klagandena hade kommissionen därigenom åsidosatt principen om non bis in idem, dvs. förbudet mot dubbla påföljder. Förstainstansrätten erinrade i sin dom om att ett företag kan vara föremål för parallella förfaranden avseende samma överträdelse men ändå åläggas dubbla påföljder eftersom de parallella förfarandena tjänar olika ändamål. Det åligger dock kommissionen att, vid utdömande av böter, beakta tidigare påföljdsbeslut som fattats inom gemenskapen med avseende på samma överträdelse. Domstolen konstaterade emellertid att detta inte var aktuellt i de förevarande målen eftersom de tidigare böterna hade utdömts av amerikanska myndigheter. Enligt domstolen skulle dock en nedsättning av böterna likväl ske med anledning av att kommissionen hade använt en 2 Nr

3 felaktig beräkningsmetod. Den korrekta metoden för att fastställa ökningar och minskningar till följd av försvårande och förmildrande omständigheter består i att en procentsats tillämpas på böternas grundbelopp, vilket fastställs utifrån överträdelsens allvar och varaktighet. Metoden garanterar att de olika företagen i en och samma kartell behandlas lika. Förstainstansrätten beslutade om en nedsättning av böterna med sammanlagt Euro. Utformning av förpackningar för parallellimporterade läkemedel EFTA-domstolen avkunnade den 8 juli dom i målet E-3/02, Paranova AS mot Merck & Co., Inc. m.fl. avseende parallellimport av läkemedel. Den tvistiga frågan var huruvida en varumärkesinnehavare i en situation där det i princip är tillåtet att ompaketera ett parallellimporterat läkemedel och återanbringa det ursprungliga varumärket på grundval av sina varumärkesrättigheter får motsätta sig användningen av varumärket på den nya förpackningen pga. att parallellimportören försett denna med egna kännetecken (i aktuellt fall i form av vertikala eller horisontella färgade ränder). Domstolen slog fast att skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig användning av ett varumärke, i enlighet med artikel 7(2) i varumärkesdirektivet, kan föreligga när en förpackning försetts med färgade ränder, förutsatt att det finns risk för att varumärkets rykte därigenom skadas. Detta är upp till den nationella domstolen att bedöma. Domstolen fann vidare att huruvida skälig grund föreligger inte kan avgöras utifrån det av EGdomstolen uppställda nödvändighetstestet, dvs. kravet på att objektiv nödvändighet skall föreligga för att parallellimportören skall ha rätt att vidta åtgärder i förhållande till originalförpackningen (jfr. C-379/97). Konkurrensrätt Kommissionen utnämner chefsekonom för konkurrensområdet Kommissionen utnämnde den 16 juli den tyske ekonomen Lars-Hendrik Röller till chefsekonom för konkurrensområdet vid dess generaldirektorat för konkurrens. Utnämningen skall stärka de ekonomiska grundvalen för kommissionens konkurrensanalys och Röllers huvudsakliga uppgifter kommer bli att ge vägledning i ekonomiska och ekonometriska frågor vid tillämpningen av EU:s konkurrensregler, såväl vad gäller utvecklandet av allmänna policyinstrument som i enskilda konkurrensärenden. Röller är för närvarande ekonomiprofessor vid Humboldtuniversitetet i Berlin och direktör för institutet för Competiveness and Industrial Change vid Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Röller förväntas tillträda tjänsten den 1 september. Förordnandet är på tre år och går inte att förlänga. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/1027, 16 juli 2003) EU-Link. 3

4 Scania klagar till domstolen över Volvos aktieinnehav Scania lämnade i slutet av juni in ett klagomål mot kommissionen till förstainstansrätten. Scania anklagar kommissionen för att snedvrida konkurrensen i och med att den tillåter att dess konkurrent Volvo behåller sitt innehav i företaget. Volvo förvärvade sin andel i Scania i samband med det planerade samgåendet mellan företagen. I mars 2000 förbjöd dock kommissionen koncentrationen eftersom den ansåg att samgåendet skulle skapa en dominerande ställning på de skandinaviska marknaderna för tunga motorfordon. Kommissionen förelade Volvo att senast i april 2004 sälja sitt innehav i Scania. Volvo och kommissionen diskuterar dock för närvarande möjligheten att förlänga denna frist för att tillåta Volvo att sälja sitt innehav till ett bättre pris. Scania menar dock att Volvos innehav i företaget bör avyttras så snart som möjligt eftersom den omständigheten att Volvo är en av företagets huvudägare försvårar Scanias arbete och konkurrenssituation och således snedvrider konkurrensen. (Agence Europe, 30 juni 2003) Arla Foods förvärv av Express Diaries granskas närmare Storbritanniens minister med ansvar för konkurrensfrågor och granskningen av företagskoncentrationer hänsköt den 7 juli Arla Foods planerade förvärv av Express Diaries till myndigheten Competition Commission för fördjupad undersökning. Regeringen och den engelska konkurrensmyndigheten, Office of Fair Trading, menar att koncentrationen antagligen kommer att leda till en begränsning av konkurrensen vad gäller försäljningen av färsk mjölk till butiker och således behöver undersökas närmare. Competition Commission skall senast den 24 september lämna sin rapport. Koncentrationen anmäldes från början till den Europeiska kommissionen som den 10 juni hänsköt granskningen av förvärvet till de brittiska konkurrensmyndigheterna på deras begäran (jfr. EU-Link nr 22, 2003). (Brittiska Department of Trade and Industrys pressmeddelande P/2003/394, 7 juli 2003) Gryningsräder hos Arla Foods Den brittiska konkurrensmyndigheten, Office of Fair Trading, utförde i början av juli oanmälda undersökningar, så kallade gryningsräder, hos Arla Foods huvudkontor i Leeds, hos Express Diaries, som Arla avser att förvärva (se ovan), och hos den mindre mejerigruppen Coop. Syftet med räderna var att samla bevis för en misstänkt kartell varigenom priser fastställts eller marknader delats upp. (Dagens Industri, 29 juli 2003) Brittiska Premier League delar sina sändningsrättigheter i flera paket Brittiska Premier League har bestämt sig för att dela sitt huvudpaket med sändningsrättigheter i flera delar. Beslutet följer bl.a. på kommissionens oro över att ett enda paket med sändningsrättigheter skulle innebära konkurrensproblem. Premier Leagues kommer därför inför säsongen 2004/05 att erbjuda tre olika paket om 138 matcher vardera. Detta innebär att företaget 4 Nr

5 BSkyB kan komma att förlora sin särställning vad gäller direktsändningar av engelska fortbollsmatcher. Detta öppnar upp för BBC och ITV att förvärva rättigheter att direktsända fotbollsmatcher. Enligt Premier League har konkurrensmyndigheterna inte velat att paketen skulle vara alltför stora, vilket skulle kunna hindra vissa potentiella budgivare. (Financial Times, 19 juni 2003; The Guardian, 19 juni 2003) UEFA:s nya policy för försäljning av rättigheter till Champions League Kommissionen beviljade den 24 juli undantag för den europeiska fotbollsorganisationen UEFA:s nya system för gemensam försäljning av mediarättigheterna till Champions League. Enligt nuvarande system får ett enda programföretag ensamrätt under upp till fyra år för samtliga TV-rättigheter. Detta företag säljer visserligen ofta sändningsrättigheter vidare till andra företag men arrangemanget innebär ändå att inte alla matcher direktsänds i TV och att Internet- och teleoperatörer nekas sändningsrätt. Enligt kommissionen begränsas härigenom konkurrensen och framväxten av nya tjänster över Internet och mobiltelefoni. Från och med fotbollssäsongen 2003/04 kommer UEFA därför istället att marknadsföra rättigheterna till direktsändningar i TV i två separata paket, ett guld- respektive ett silverpaket, vilka ger de vinnande programföretagen rätten att välja ut de bästa matcherna under högst tre år. UEFA kommer därefter ha rätt att sälja de kvarvarande sändningsrättigheterna i ett så kallat bronspaket men om UEFA inte lyckas sälja dessa rättigheter inom en viss tidsfrist ges de enskilda klubbarna rätt att själva sälja dem. Vidare kommer både UEFA och fotbollsklubbarna att kunna erbjuda Champions League-inslag till Internet- och teleoperatörer och enskilda fotbollsklubbar kommer, för första gången, att få fördröjda sändningsrättigheter och möjlighet att använda arkivinslag. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/1105, 24 juli 2003) Offentlig upphandling Kommissionen vidtar åtgärder mot sex medlemsstater Kommissionen meddelade den 17 juli att den kommer att vidta åtgärder mot sex medlemsstater, däribland Sverige, för att se till att EU:s lagstiftning om offentlig upphandling efterlevs. Sverige kommer att tillställas ett så kallat motiverat yttrande avseende ett beslut från Eskilstuna kommun att bevilja ett ramavtal för ett antal byggentreprenader som gemensamt är värda knappt 20 miljoner euro, utan att tillämpa bestämmelserna om anbud i byggdirektivet (93/37/EEG). Ett motiverat yttrande är det andra steget i överträdelseförfarandet enligt artikel 226 EG. Om Sverige inte lämnar ett tillfredsställande svar på yttrandet kan kommissionen överlämna frågan till EGdomstolen. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/1037, 17 juli 2003) EU-Link. 5

6 Berlin Rankestraße Berlin Tel: (49-30) Fax: (49-30) Brussels Rue Brederode 13 B Brussels Tel: (32-2) Fax: (32-2) Budapest Széchenyi rakpart 3. Akadémia Bank Center H-1054 Budapest Tel: (36-1) Fax: (36-1) Cologne Hohenstaufenring Köln Tel: (49-221) Fax: (49-221) Lisbon Avenida Fontes Pereira de Melo, 14-15º Lisbon, Portugal Tel: (351) Fax: (351) London One Silk Street London EC2Y 8HQ Tel: (44-20) Fax: (44-20) Luxembourg 4 Rue Carlo Hemmer P.O. Box 1107 L-1011 Luxembourg Tel: (352) Fax: (352) Malmö Stortorget 8 SE Malmö Tel: (46-40) Fax: (46-40) Paris 25 rue de Marignan Paris Tel: (33) Fax: (33) Stockholm Strandvägen 7A Box 5402 SE Stockholm Tel: (46-8) Fax: (46-8) Warsaw Warsaw Towers ul. Sienna 39 7th floor PL Warsaw Tel: (48-22) Fax: (48-22) hçåí~âí~ö êå~å Öçå~îÑ äà~åçéééêëçåéêñ êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåw _êóëëéä héåíh~êäëëçå âéåíkâ~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã gçå~ëhçéçåéå àçå~ëkâçéçåéå]äáåâä~íéêëkåçã ^åå~qáëëçíjc~îêé ~åå~kíáëëçíjñ~îêé]äáåâä~íéêëkåçã píçåâüçäã héåíh~êäëëçå âéåíkâ~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã fåöî~êw~åçéê áåöî~êkò~åçéê]äáåâä~íéêëkåçã bêáâp ÇÉêäáåÇ ÉêáâKëçÇÉêäáåÇ]äáåâä~íÉêëKÅçã gç~âáãi~î ê àç~âáãkä~îéê]äáåâä~íéêëkåçã `Üêáëíáå~j~áäìåÇ ÅÜêáëíáå~Kã~áäìåÇ]äáåâä~íÉêëKÅçã cêéçêáâi ïü~öéå ÑêÉÇêáâKäçïÜ~ÖÉå]äáåâä~íÉêëKÅçã läáîáéêiáåçéå çäáîáéêkäáåçéå]äáåâä~íéêëkåçã mçåíìë_éêöëíéå éçåíìëkäéêöëíéå]äáåâä~íéêëkåçã bäáë~äéíüiéöåéêñ äí Éäáë~ÄÉíÜKäÉÖåÉêÑ~äí]äáåâä~íÉêëKÅçã `~êáåa~üäèìáëí Å~êáåKÇ~Üäèìáëí]äáåâä~íÉêëKÅçã ^ååáâ~`~êäëëçå ~ååáâ~kå~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã eéäéåéjçä~åçéê ÜÉäÉåÉKãçä~åÇÉê]äáåâä~íÉêëKÅçã k~í~ëü~_éå~ä~ä å~í~ëü~käéå~ä~ä]äáåâä~íéêëkåçã j~äã h~êäläëëçå â~êäkçäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã j~äáåeàçêí ã~äáåküàçêí]äáåâä~íéêëkåçã iáåâä~íéêëöéê îéåêéöéääìåçéíìíåóüéíëäêéîé ÉåÖÉäëâ~IáåâäìëáîÉ åóüéíëäêéîéí få`çãééíáíáçåòkc êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåiî åäáöéå âçåí~âí~å Öçå~îÇÉéÉêëçåÉêëçã~åÖÉëçî~åK Ansvarig utgivare: Kent Karlsson Redaktör: Elisabeth Legnerfält This publication is intended merely to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal advice. Should you have any questions on issues reported here or on other areas of law, please contact one of your regular contacts at Linklaters, or contact the editors. Linklaters. All Rights reserved 2003 We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such as this and for other marketing and business communications. We use your contact details for our own internal purposes only. This information is available to our offices worldwide and to those of our associated firms. If any of your details are incorrect or have recently changed, or if you no longer wish to receive this newsletter or other marketing communications, please let us know by ing us at 6 A /0.1/21 aug 2003

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Statligt stöd - tolkning av kriteriet en privat investerare EG-domstolen meddelade den 3 juli dom i mål C-457/00, Belgien mot Kommissionen. EG-domstolen fann att

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Tillåtet att förbjuda TV-reklam av alkohol med hänvisning till folkhälsoskäl Generaladvokat Tizzano meddelade den 11 mars förslag till avgörande i de förenade

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Bedömning avseende degenering av varumärke

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Bedömning avseende degenering av varumärke EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Bedömning avseende degenering av varumärke Generaladvokaten Léger lämnade den 13 november förslag till avgörande i mål C-371/02, Björnekulla fruktindustrier AB

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Avgörande om svensk bostongurka EG-domstolen meddelade den 29 april förhandsavgörande i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB och Procordia Food AB avseende

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Integritet kontra yttrandefrihet i personuppgiftsmål EG-domstolen meddelade den 6 november dom i mål C-101/01, Bodil Lindquist. I sitt förhandsbesked slog domstolen

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Konkurrensrätt 1. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Snusförbudet i EU håller 1

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Konkurrensrätt 1. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Snusförbudet i EU håller 1 EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Snusförbudet i EU håller EG-domstolen lämnade den 14 december förhandsavgörande i mål C-210/03, Swedish Match m.fl. mot Secretary of State for Health, och C-434/02,

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Del I. XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Del I. XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 25.4.2003 SEK(2003) 467 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Del I XXXII:a rapporten om konkurrenspolitiken 2002 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Del I XXXII:a rapporten

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:12 Datum 2008-09-10 Dnr A 3/06 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2006-06-07 i mål nr T 4231-04, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE OCH MOTPART Konkurrensverket,

Läs mer

Utländska kapitalförsäkringar

Utländska kapitalförsäkringar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Eva Sjölund Utländska kapitalförsäkringar Examensarbete 20 poäng Christina Moëll Skatterätt VT 2001 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 3 FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER

ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER 1 (53) Till Eskilstuna tingsrätt Box 363/Rademachergatan 8 ESKILSTUNA ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER KÄRANDE 1. Unibet (London) Ltd, 5th Floor, Highland House, 165 The Broadway,

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 40 G:0501 D:4451-07, A:2009-06-10 Avd:1 Reg:1 4454-07 och 622-07 Föredragande: Wahren Uppslagsord: Mervärdesskatt reglerna om vinstmarginalbeskattning var inte tillämpliga

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.04.2002 SEK(2002)462 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 9 Faktaruta 1:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar En undersökning av gränsöverskridande handel för kortbetalningar och dess konkurrensbegränsande effekt Ida Boman Blomgren Kandidatuppsats i handelsrätt

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE fjärde verksamhetsåret (1997/98)

KONKURRENSKOMMISSIONEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE fjärde verksamhetsåret (1997/98) KONKURRENSKOMMISSIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE fjärde verksamhetsåret (1997/98) I januari 1994 sammankallades på initiativ av Föreningen Den Nya Välfärden en privat kommission av experter för att bevaka

Läs mer

Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp

Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp SKATTENYTT 2000 557 Leif Gäverth Andelsbyte och fördelning av uppskovsbelopp I artikeln diskuteras hur man mot bakgrund av bl.a. en dom av Regeringsrätten bör hantera uppskovsbelopp vid andelsbyten, där

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete?

Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete? Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete? En rättsvetenskaplig studie med inriktning på konkurrensrätt och fastighetsmäklarätt The Real Estate Agent and the Bank a Legal Collaboration? An Investigation

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG 7.10.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 263/11 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten

Läs mer

Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten

Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten Institutionen för handelsrätt HT 2005 HAR333 Handel och marknad Kandidatuppsats Droppen som fick bägaren att rinna över? Svenska spelmonopolets förhållande till EG-rätten Handledare: Henrik Norinder Författare:

Läs mer

Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte

Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Johan

Läs mer

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal

Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Nytt gruppundantag och nya riktlinjer för distributions- och andra vertikala avtal Under de tio år som passerat sedan det tidigare gruppundantaget för vertikala avtal började gälla har stora detaljhandlare

Läs mer

Beskattningskonsekvenser vid flytt av fåmansföretag utomlands

Beskattningskonsekvenser vid flytt av fåmansföretag utomlands JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Eierborg Beskattningskonsekvenser vid flytt av fåmansföretag utomlands enligt intern rätt, dubbelbeskattningsavtalsrätt samt EG-rätt Examensarbete 30 högskolepoäng

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 1 MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2005:25 2005-06-30 Dnr A 4/04 ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004, dnr 727/2003, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Svenska försäkringsmäklares förening,

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer