JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m."

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B Högsta domstolen Box STOCKHOLM JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens för nedre Norrland dom den 28 februari 2012 i mål B ) Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att inkomma med svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd i målet. Bakgrund JO har dömts för grovt skattebrott i 22 fall, bokföringsbrott i 3 fall och skattebrott i 3 fall. Brotten har begåtts under åren i JOs enskilda firma. Enligt domstolarna uppgick straffvärdet för den aktuella brottsligheten till ett års fängelse. Med hänsyn till den långa tid som förflutit sedan vissa av brotten begicks bestämde tingsrätten straffmätningsvärdet till fängelse tio månader. Hovrätten som även beaktade att JO påförts skattetillägg med kr bestämde straffmätningsvärdet till fängelse nio månader. Domstolarna fann med hänsyn till brottslighetens art att påföljden skulle bestämmas till fängelse. Överklagandet till Högsta domstolen JO yrkar att påföljden ska bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst. Till stöd för sin talan och som skäl för prövningstillstånd anför han bl.a. följande. Hovrätten har inte i tillräcklig utsträckning beaktat de förmildrande omständigheter som föreligger. Bokföringsmaterialet har hela tiden funnits bevarat och tillgängligt. Han har försökt begränsa de skadliga verkningarna av brotten och förenkla revisionen genom att rekonstruera bokföringen. Alla skatter, avgifter, räntor och skattetillägg är betalda. Brotten ligger långt tillbaka i tiden (mars 2004 december 2007). Revision beslutades i januari Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C Telefax Webbadress

2 Sida 2 (5) Förhör med honom ägde rum i maj Åtal väcktes i november 2009 och huvudförhandling vid tingsrätten hölls i september Den långa tiden har inneburit en stark psykisk press för honom. Han har bedrivit rörelsen från januari 2008 utan några som helst anmärkningar. Vid valet av påföljd bör också beaktas det osäkra rättsläget när det gäller förbudet mot dubbelbestraffning. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen uttalar sig i frågan om vad som kan anses utgöra alldeles särskilda skäl för att bryta fängelsepresumtionen vid grovt skattebrott. Vilken betydelse tidsaspekten, skattetilläggen och andra omständigheter har, t.ex. att gärningsmannen försökt begränsa skadeverkningarna och medverkat i utredningen. Vidare vilka omständigheter i övrigt som har betydelse, därvid det osäkra rättsläget avseende frågan om dubbelbestraffning. JO har också begärt att hans överklagande inte ska prövas innan frågan om dubbelbestraffning slutgiltigt har avgjorts. Grunderna för min inställning Straffmätningen och valet av påföljd Lika med domstolarna anser jag att straffvärdet av de gärningar JO gjort sig skyldig till uppgår till fängelse ett år. Hovrätten har med beaktande av den långa tid som förflutit sedan brotten begicks samt med hänsyn till att JO påförts skattetillägg bestämt straffmätningsvärdet till fängelse nio månader. Även om handläggningen av målet vid tingsrätten dragit ut på tiden finner jag inte skäl att göra någon annan bedömning av straffmätningsvärdet, vilket enligt min uppfattning alltså uppgår till fängelse nio månader. Högsta domstolen har i flera fall uttalat att såväl skattebrott som bokföringsbrott är av sådan art att det finns en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse (se t.ex. NJA 2001 s. 397 och NJA 2001 s. 618). För att vid sådan brottslighet frångå fängelsepresumtionen när straffmätningsvärdet är så högt som fängelse nio månader måste krävas alldeles särskilda skäl (se NJA 1999 s. 769, NJA 2000 s. 195 och NJA 2003 s. 499). Mot bakgrund av vad som uttalats i praxis och vid en jämförelse med de omständigheter som förelåg i de sist nämnda avgörandena anser jag att det inte heller i detta fall kan anses föreligga alldeles särskilda skäl att frångå fängelsepresumtionen. JO har även gjort gällande att det vid valet av påföljd bör beaktas att frågan om dubbelbestraffning ännu inte är avgjord. Som jag även kommer att redogöra för nedan anser jag att det förhållandet att det pågår mål i EU-domstolen och Europadomstolen angående frågan om dubbelbestraffning inte bör ha betydelse för handläggningen av mål om skattebrottslighet. Hovrättens dom bör därför fastställas.

3 Sida 3 (5) Frågan om vilandeförklaring JO har begärt att Högsta domstolen inte ska pröva hans överklagande innan frågan om dubbelbestraffning är slutligt avgjord. Högsta domstolen har i NJA 2010 s. 168 I och II funnit att dubbelbestraffningsförbudet i artikel 4 i protokoll nr 7 till Europakonventionen inte medför att det föreligger hinder mot att pröva eller bifalla ett åtal för skattebrott när skattetillägg påförts den tilltalade. I tiden efter att Högsta domstolen meddelade sin dom har i Europadomstolen väckts talan mot Sverige avseende frågan om de svenska reglerna om skattebrott och skattetillägg strider mot dubbelbestraffningsförbudet i Europakonventionen. Europadomstolen har ännu inte avgjort frågan. Haparanda tingsrätt begärde i december 2010 att EU-domstolen skulle meddela förhandsavgörande i ett mål om grovt skattebrott när det gäller tolkningen av dubbelbestraffningsförbudet i artikel 50 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Sveriges regering gav den 20 april 2011 in ett skriftligt yttrande till EUdomstolen. I yttrandet uttalas att bestämmelserna i EU-rättighetsstadgan riktar sig till unionens institutioner och organ samt till medlemsstaterna endast när de tillämpar unionsrätten. Regeringen anser att målet i Haparanda tingsrätt avser en tillämpning av svenska skatte- och straffrättsliga bestämmelser som inte aktualiserar någon tillämpning av unionsrätten. Mot denna bakgrund anser regeringen att det är uppenbart att den unionsrättsliga bestämmelse som EUdomstolen har ombetts att tolka inte är tillämplig i målet. Förutsättningar saknas därmed för EU-domstolen att ge den nationella domstolen vägledning i frågan om den nationella lagstiftningen är förenlig med stadgan för de mänskliga rättigheterna. Regeringen föreslår därför att EU-domstolen inte ska meddela förhandsavgörande i målet. EU-domstolen har hänskjutit Haparanda tingsrätts begäran om förhandsavgörande till avgörande i stor sammansättning. Muntlig förhandling hölls den 24 januari Generaladvokaten Cruz Villalón vid EU-domstolen har den 12 juni 2012 föredragit sitt förslag till förhandsavgörande. Det är ännu inte känt när EU-domstolen kommer med sitt avgörande. Högsta domstolen beslutade den 29 juni 2011 (mål B ) att inte meddela prövningstillstånd i ett mål där hovrätten dömt den tilltalade för grovt skattebrott. Den tilltalade hade invänt att han tidigare påförts skattetillägg och att det därför stred mot dubbelbestraffningsförbudet i artikel 50 i EU:s rättighetsstadga att döma honom till en straffrättslig påföljd. Högsta domstolen avslog samtidigt den tilltalades begäran om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen.

4 Sida 4 (5) Det kan här också nämnas att en utredare fått i uppdrag att analysera systemet med skattetillägg och skattebrott, bl.a. med beaktande av Europakonventionen. Uppdraget ska redovisas den 9 september 2013 (Dir 2012:14). Riksåklagaren har i skriftliga kommentarer till åklagarorganisationen angående de förfaranden som pågår i EU-domstolen och Europadomstolen angett som sin uppfattning att dessa förfaranden inte bör påverka pågående mål och förundersökningar om skattebrottslighet, varför dessa således bör handläggas som vanligt. Denna uppfattning vidhålls här. JOs begäran om vilandeförklaring bör därför avslås. Prövningstillstånd Enligt 54 kap. 10 första stycket rättegångsbalken får prövningstillstånd meddelas endast om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (prejudikatdispens) eller det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens). För att bevilja prejudikatdispens krävs att ett avgörande av Högsta domstolen blir av generell betydelse för bedömningen av framtida mål som innehåller liknande frågeställningar. Den enskildes intresse av att få till stånd en prövning i Högsta domstolen kan alltså inte föranleda prövningstillstånd på denna grund (Fitger, Rättegångsbalken, s. 54:26). Vid en jämförelse med de omständigheter som var till bedömning i NJA 1999 s. 769, NJA 2000 s. 195 och NJA 2003 s. 499 står det enligt min uppfattning klart att de omständigheter som föreligger i detta fall inte kan anses utgöra sådana alldeles särskilda skäl som bryter fängelsepresumtionen vid skatte- eller bokföringsbrott med så högt straffvärde som det här är fråga om. Jag kan heller inte se att Högsta domstolens prövning av förevarande mål skulle kunna tillföra något ytterligare utöver vad som redan framgår av nu redovisad praxis. Det finns enligt min uppfattning inte heller i övrigt skäl för prövningstillstånd i målet (jfr Högsta domstolens avgörande den 21 december 2012 i mål B p. 46). Jag avstyrker således prövningstillstånd.

5 Sida 5 (5) Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i målet. Kerstin Skarp My Hedström Kopia till Utvecklingscentrum Stockholm Åklagarkammaren i Uppsala (AM ) Kammaråklagaren Roger Waldenström

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m.

Högsta domstolens mål AS m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-07-02 ÅM 2011/8382 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2011-11-01 B 4710-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (17) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juli 2013 Ö 1526-13 SÖKANDE JS Ombud: Advokat CO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDE

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (14) Datum Rättsavdelningen 2013-01-28 ÅM 2013/0367 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-01-15 B 9-13 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MB./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Sida 1 (15) Byråchefen My Hedström 2014-11-13 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt bidragsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Målsägande

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m.

Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Sida 1 (12) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Riksåklagaren./. BK m.fl. angående brott mot lagen om transport av farligt gods m.m. Överklagandet

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning

Läs mer

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 juni 2015 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår ansökningen om resning.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (14) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom medhjälp till bokföringsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-09-12 ÅM 2013/4807 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-06-25 B 517-13 Rotel 27 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LN./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (2) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-16 ÅM 2015/2426 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m.

P./. Riksåklagaren angående urkundsförfalskning m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-05- 27 ÅM 2008/1573 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4608-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./. Riksåklagaren angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 december 2004 B 871-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART CB Offentlig försvarare och ombud: advokaten BS SAKEN Grovt bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10

Överklagat avgörande Hovrätten över Skåne och Blekinge, avd. 1, dom den 18 februari 2011 i mål B 2917-10 Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-18 ÅM 2011/1558 Tf. byråchefen Daniel Thorsell Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer