EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna"

Transkript

1 EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Integritet kontra yttrandefrihet i personuppgiftsmål EG-domstolen meddelade den 6 november dom i mål C-101/01, Bodil Lindquist. I sitt förhandsbesked slog domstolen fast att ett omnämnande av personer som identifieras med namn eller på annat sätt, utgör en behandling av personuppgifter i den mening som avses i dataskyddsdirektivet (95/46/EG). Domstolen fann dock att uppgifter på en webbsida inte nödvändigtvis innebär överföring av uppgifter till tredje land i direktivets mening. Domstolen fastslog att det ankommer på den nationella domstolen att göra en lämplig avvägning mellan å ena sidan direktivets bestämmelser och å andra sidan yttrandefriheten och andra grundläggande rättigheter. Målet rörde personuppgifter som publicerats på en webbsida som Bodil Lindquist skapat. Uppgifterna avsåg hennes arbetskamrater i Alseda pastorat vilka beskrevs i skämtsamma ordalag. Bl.a. angavs att en arbetskamrat hade skadat foten och var deltidssjukskriven. Bodil Lindqvist hade varken informerat sina arbetskamrater om att dessa sidor existerade, inhämtat samtycke eller redovisat sitt handlingssätt för Datainspektionen. Hon tog bort de aktuella sidorna så fort hon fick reda på att vissa av hennes kollegor inte uppskattade dem. Trots detta väcktes åtal mot Bodil Lindqvist för brott mot personuppgiftslagen. I tingsrätten dömdes Bodil Lindqvist att betala kronor i böter för att; (a) ha behandlat personuppgifter utan att dessförinnan göra skriftlig anmälan till Datainspektionen, (b) ha behandlat känsliga personuppgifter, nämligen uppgifterna om en skadad fot och en deltidssjukskrivning, utan att detta varit tillåtet och (c) till tredje land fört över personuppgifter som varit under behandling utan att detta varit tillåtet. Tingsrättens dom överklagades till Göta hovrätt. Hovrätten valde att fråga EG-domstolen om huruvida de brott som Bodil Lindqvist hade åtalats för stod i överensstämmelse med bestämmelserna i dataskyddsdirektivet. Domstolen fann att omnämnandet av olika personer som identifieras med namn eller på annat sätt (telefonnummer eller uppgifter om deras arbetsförhållanden och fritidsintressen) på en webbsida utgör en behandling av person- Innehåll Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Integritet kontra yttrandefrihet i personuppgiftsmål 1 Konkurrensrätt 2 Gryningsräder hos byggföretag i Uppland 2 Gryningsräder mot norska apotek 3 Kommissionen godkänner SEB:s förvärv av Moulinex 3 Ratos/Lehman Brothers/Fastighets AB Tornet 4 Outokumpu förvärvar Boliden 4 Inre marknaden 4 Förslaget om direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster 4 Nr

2 uppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg i direktivets mening. När en persons hälsotillstånd nämns är det därutöver fråga om en uppgift om hälsa, i den mening som avses i direktivet. Sådan behandling av personuppgifter ingår varken i kategorin verksamhet som avser allmän säkerhet eller i kategorin verksamhet av rent privat natur eller som har samband med vederbörandes hushåll, två kategorier som inte ingår i direktivets tillämpningsområde. Publiceringen föll således inom ramen för direktivets tillämpningsområde. Domstolen fann emellertid att publicering av uppgifter på en webbsida normalt sett inte skall anses omfattas av begreppet överföring av uppgifter till tredje land. Förvisso innebär webbpubliceringen att uppgifterna blir åtkomliga för personer i tredje land. Men domstolen lade vikt vid att Bodil Lindqvist inte utrustat webbsidan med de tekniska mekanismer som skulle ha gjort det möjligt att automatiskt skicka dessa uppgifter till personer som inte avsiktligen hade försökt få tillgång till dessa sidor (med detta avsåg domstolen, såvitt får förstås, det förhållande att Bodil Lindqvist inte utrustat webbsidan med s.k. metataggar som möjliggör sökning och indexering och gör att man kan finna sidan genom en sökmotor). Avslutningsvis konstaterade EG-domstolen att bestämmelserna i dataskyddsdirektivet inte utgör en begränsning av den allmänna principen om yttrandefrihet eller andra grundläggande rättigheter. Domstolen fann att det var upp till den nationella domstolen att göra en avvägning mellan å ena sidan Bodil Lindqvists yttrandefrihet i sitt arbete som handledare för konfirmander samt friheten att utöva verksamhet som bidrar till det religiösa livet, och å andra sidan skyddet av privatlivet för de personer om vilka Bodil Lindqvist har lagt ut uppgifter på sin webbplats på Internet. Vid denna bedömning åligger det den nationella domstolen att beakta bl.a. proportionalitetsprincipen. Konkurrensrätt Gryningsräder hos byggföretag i Uppland Konkurrensverket genomförde den 19 november gryningsräder dvs. oanmälda besök i syfte att inhämta bevismaterial hos ett antal byggföretag i Uppland. Enligt Konkurrensverket grundas undersökningen bl.a. på uppgifter från ett byggföretag. Misstankarna om otillåtet samarbete rör upphandlingar av husbyggnadsentreprenader som skall ha ägt rum åren Den information som Konkurrensverket har inhämtat hos företagen kommer nu att analyseras och utvärderas. Därefter beslutar verket om eventuella vidare åtgärder mot de misstänkta företagen. Enligt uppgifter i media är de företag som misstänks ha deltagit i samarbetet NCC, Peab, JM, SH Bygg samt det norska företaget Veidekke. Misstanken skall i första hand gälla bygget av en sporthall vid Västerängsskolan i Håbo kommun. (Konkurrensverkets press- 2 Nr

3 meddelande nr 17, 19 november 2003 samt Uppsala nya tidning, webbupplagan 19 november 2003) Gryningsräder mot norska apotek Den 4 november genomförde den norska konkurrensmyndigheten gryningsräder mot apotekskedjorna Apokjeden AS, Norsk Medisinaldepot ASA, Alliance Unichem Norge AS och Holtung AS. Vid besöken beslagtog konkurrensmyndigheten dokument i syfte att utreda om företagen bedrivit ett olagligt prissamarbete. Myndigheten vill vidare utreda om bakgrunden till ett eventuellt samarbete är den nya ordningen som möjliggör försäljning av receptfri medicin i vanliga livsmedelsbutiker. Vad gäller receptbelagda läkemedel bestämmer staten vilka marginaler apoteken kan ta ut. Villkoren är enligt Norsk apotekförening så tuffa att apoteken går med förlust vid försäljning av receptbelagda läkemedel. Om de norska apotekskedjorna gjort sig skyldiga till ett olovligt samarbete kan de ådömas böter eller de ansvariga dömas till fängelse i högst sex år. (Konkurransetilsynets pressmeddelande, 4 november 2003 och Svenska Dagbladet, 6 november 2003) Kommissionen godkänner SEB:s förvärv av Moulinex Kommissionen meddelade den 11 november att SEB:s förvärv av Moulinex inte leder till några konkurrensrättsliga problem i Finland, Irland, Italien, Spanien respektive England. Franska SEB är en av de största tillverkarna av mindre elektriska hushållsapparater och innehar bl.a. varumärkena Tefal och Rowenta. Moulinex, som också är ett franskt företag, var tidigare en konkurrent till SEB. Moulinex innehar bl.a. varumärkena Moulinex och Krups. Den 8 januari 2002 hänvisade kommissionen undersökningen av koncentrationens effekter på den franska marknaden till den franska konkurrensmyndigheten. Samtidigt godkändes koncentrationen i Finland, Irland, Italien, Spanien och England. Vidare godkändes koncentrationen i nio andra länder under förutsättning att varumärket Moulinex licensierades ut till tredje man. Förstainstansrätten upphävde den 3 april 2003 kommissionens beslut i förhållande till Finland, Irland, Italien, Spanien respektive England efter det att två konkurrerande företag hade överklagat kommissionens beslut. Förstainstansrätten ansåg inte att kommissionen hade angivit tillräckliga skäl för slutsatsen att koncentrationen inte skulle leda till några konkurrensrättsliga problem på dessa marknader (jfr. EU-Link nr 13, 2003). Kommissionen har nu avslutat en fördjupad undersökning som innefattat omfattande undersökningar av koncentrationens effekter på konkurrensen i de fem berörda medlemsstaterna. Kommissionen fann att SEB varken kommer att skapa eller förstärka en dominerande ställning på någon av de relevanta marknaderna. Beslutet påverkar inte Kommissionens tidigare beslut från 2002 vad gäller uppfyllandet av SEB:s åtaganden avseende de övriga nio länderna. (Kommissionens pressmeddelande IP/03/1531, 11 november 2003) EU-Link. 3

4 Ratos/Lehman Brothers/Fastighets AB Tornet Den 3 november mottog kommissionen en anmälan om en föreslagen koncentration varigenom svenska Ratos AB och amerikanska Lehman Brothers Real Estate Partnership ( Lehman Brothers ) förvärvar gemensam kontroll över det svenska företaget Fastighets AB Tornet. Ratos AB är ett svenskt börsnoterat private-equity företag som är specialiserat på aktivt ägande i utvalda företag. Lehman Brothers verksamhet omfattar en privateequity fond (fastigheter) som är specialiserad på investeringar i både Europa och Nordamerika. Fastighets AB Tornet är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag. Kommissionen uppmanar intresserade parter att senast den 24 november lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen. (EUT C 271/48, 12 november 2003) Outokumpu förvärvar Boliden Kommissionen mottog den 5 november en anmälan om en föreslagen koncentration varigenom finska Outokumpu Oyj förvärvar kontroll över svenska Boliden AB. Outokumpu Oyjs verksamhet omfattar tillverkning av koppar, zink och rostfritt stål samt utveckling och försäljning av teknologi. Bolidens verksamhet omfattar gruvdrift och smältning av koppar, zink, bly, guld och silver samt utveckling och försäljning av teknologi samt tillverkning av bl.a. kopparprodukter. Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen senast den 24 november. (EUT C 271/50, 12 november 2003) Inre marknaden Förslaget om direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster Europaparlamentet publicerade den 4 november en rapport angående den gemensamma text till ett direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster som godkänts av en förlikningskommitté (jfr. EU-Link nr 30, 2003). Förslaget om direktivet har föregåtts av en första behandling den 14 november 2001 och en andra behandling den 11 mars 2003 av rådet och Europaparlamentet (Parlamentet) efter att kommissionen hade lagt fram ett nytt förslag. Dessa behandlingar har följts av förhandlingar mellan representanter för rådet och Parlamentet inför en förlikningskommitté, vilka resulterade i att avtal träffades den 29 september. Huvudfrågorna i detta avtal rör egenhantering, begräsningar rörande antalet tillstånd för att tillhandahålla hamntjänster, typer och löptid av tillstånd, ersättning till de som tidigare tillhandahållit hamntjänster, lotsning och konkurrens mellan olika hamnar samt finansiell öppenhet. Kommissionens syfte med förslaget om ett direktiv är att bilda ett tydligt, öppet och genomskinligt regelverk för att öppna marknaden för hamntjänster 4 Nr

5 inom gemenskapen. Samtidigt skall medlemsstaterna ha möjlighet att komplettera regelverket med mer specifika regler som beaktar utformningen av deras hamnar och särskilda lokala, regionala och nationella behov. Förslaget hänvisar till tjänster med kommersiellt värde som erbjuds i utbyte mot betalning i en hamn. Avtalet reglerar ekonomiska, sociala och säkerhetsfrågor och främjar ett bättre nyttjande av sjötransporter som ett alternativ till andra former av transporter, vilket kommer att mildra belastningen på transportnätverket inom den Europeiska Unionen. Parlamentets representanter till förlikningskommittén föreslår därför att Parlamentet antar texten vid en tredje behandling. (Europaparlamentets rapport om gemensam text godkänd av förlikningskommittén för Europaparlamentets och rådets direktiv om tillträde till marknaden för hamntjänster (A5-0364/2003), 4 november 2003) EU-Link. 5

6 Berlin Rankestraße Berlin Tel: (49-30) Fax: (49-30) Brussels Rue Brederode 13 B Brussels Tel: (32-2) Fax: (32-2) Budapest Széchenyi rakpart 3. Akadémia Bank Center H-1054 Budapest Tel: (36-1) Fax: (36-1) Cologne Hohenstaufenring Köln Tel: (49-221) Fax: (49-221) Lisbon Avenida Fontes Pereira de Melo, 14-15º Lisbon, Portugal Tel: (351) Fax: (351) London One Silk Street London EC2Y 8HQ Tel: (44-20) Fax: (44-20) Luxembourg 4 Rue Carlo Hemmer P.O. Box 1107 L-1011 Luxembourg Tel: (352) Fax: (352) Madrid Calle Zurbarán, 28 E Madrid Tel: (34) Fax: (34) Paris 25 rue de Marignan Paris Tel: (33) Fax: (33) Stockholm Strandvägen 7A Box 5402 SE Stockholm Tel: (46-8) Fax: (46-8) Warsaw Warsaw Towers ul. Sienna 39 7th floor PL Warsaw Tel: (48-22) Fax: (48-22) hçåí~âí~ö êå~å Öçå~îÑ äà~åçéééêëçåéêñ êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåw _êóëëéä héåíh~êäëëçå âéåíkâ~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã gçå~ëhçéçåéå àçå~ëkâçéçåéå]äáåâä~íéêëkåçã ^åå~qáëëçíjc~îêé ~åå~kíáëëçíjñ~îêé]äáåâä~íéêëkåçã píçåâüçäã héåíh~êäëëçå âéåíkâ~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã fåöî~êw~åçéê áåöî~êkò~åçéê]äáåâä~íéêëkåçã bêáâp ÇÉêäáåÇ ÉêáâKëçÇÉêäáåÇ]äáåâä~íÉêëKÅçã gç~âáãi~î ê àç~âáãkä~îéê]äáåâä~íéêëkåçã `Üêáëíáå~j~áäìåÇ ÅÜêáëíáå~Kã~áäìåÇ]äáåâä~íÉêëKÅçã cêéçêáâi ïü~öéå ÑêÉÇêáâKäçïÜ~ÖÉå]äáåâä~íÉêëKÅçã läáîáéêiáåçéå çäáîáéêkäáåçéå]äáåâä~íéêëkåçã mçåíìë_éêöëíéå éçåíìëkäéêöëíéå]äáåâä~íéêëkåçã bäáë~äéíüiéöåéêñ äí Éäáë~ÄÉíÜKäÉÖåÉêÑ~äí]äáåâä~íÉêëKÅçã `~êáåa~üäèìáëí Å~êáåKÇ~Üäèìáëí]äáåâä~íÉêëKÅçã ^ååáâ~píê ã ~ååáâ~këíêçã]äáåâä~íéêëkåçã eéäéåéjçä~åçéê ÜÉäÉåÉKãçä~åÇÉê]äáåâä~íÉêëKÅçã k~í~ëü~_éå~ä~ä å~í~ëü~käéå~ä~ä]äáåâä~íéêëkåçã iáåâä~íéêëöéê îéåêéöéääìåçéíìíåóüéíëäêéîé ÉåÖÉäëâ~IáåâäìëáîÉ åóüéíëäêéîéí få`çãééíáíáçåòkc êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåiî åäáöéå âçåí~âí~å Öçå~îÇÉéÉêëçåÉêëçã~åÖÉëçî~åK Ansvarig utgivare: Kent Karlsson Redaktör: Elisabeth Legnerfält This publication is intended merely to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal advice. Should you have any questions on issues reported here or on other areas of law, please contact one of your regular contacts at Linklaters, or contact the editors. Linklaters. All Rights reserved 2003 We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such as this and for other marketing and business communications. We use your contact details for our own internal purposes only. This information is available to our offices worldwide and to those of our associated firms. If any of your details are incorrect or have recently changed, or if you no longer wish to receive this newsletter or other marketing communications, please let us know by ing us at 6 A /0.0/20 nov 2003

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Bedömning avseende degenering av varumärke

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Bedömning avseende degenering av varumärke EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Bedömning avseende degenering av varumärke Generaladvokaten Léger lämnade den 13 november förslag till avgörande i mål C-371/02, Björnekulla fruktindustrier AB

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Tillåtet att förbjuda TV-reklam av alkohol med hänvisning till folkhälsoskäl Generaladvokat Tizzano meddelade den 11 mars förslag till avgörande i de förenade

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Statligt stöd - tolkning av kriteriet en privat investerare EG-domstolen meddelade den 3 juli dom i mål C-457/00, Belgien mot Kommissionen. EG-domstolen fann att

Läs mer

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna

EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Avgörande om svensk bostongurka EG-domstolen meddelade den 29 april förhandsavgörande i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB och Procordia Food AB avseende

Läs mer

Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte

Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Prisjämförelsesajter Och frågan om konkurrensbegränsande informationsutbyte Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Johan

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi

Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Konsekvensene av at offentlig informasjon blir spredt med informasjonsteknologi Justitieråd Henrik Jermsten, Sverige Referatet

Läs mer

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den Beatrice Ask Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen

Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen Arbetsmarknadsdepartementet Ds 2011:22 Anmälningsskyldighet

Läs mer

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar En undersökning av gränsöverskridande handel för kortbetalningar och dess konkurrensbegränsande effekt Ida Boman Blomgren Kandidatuppsats i handelsrätt

Läs mer

Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag?

Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag? Förtäckt byggentreprenad eller särskilt undantag? Om gränsdragningen mellan upphandlingsskyldigheten vid köp av byggentreprenad och undantaget i LOU vid köp eller hyra av byggnad 2010 Författare: Maria

Läs mer

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige

Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Dags för genomlysning av integritetsfrågorna i EU och i Sverige Rapport från svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet Sammanfattning Bakgrunden till den här rapporten är att vi socialdemokrater i Europaparlamentet

Läs mer

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare

Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Vad är straffbart enligt personuppgiftslagen? En vägledning från Datainspektionen för polis och åklagare Januari 2011 Förord Det är viktigt att brott mot personuppgiftslagen, PuL, prövas i domstol för

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen Förslag till RÅDETS DIREKTIV om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen MOTIVERING I. INLEDNING Information till och samråd med arbetstagare

Läs mer

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Migrationsrätt... 1 Allmänna principer... 2 Fri rörlighet... 2 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige... 3

Läs mer

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 14891-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: chefsjuristen Stefan Backman Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning för finansiering, omstrukturering och privatisering av statligt ägda bolag som är förenlig med reglerna för statligt stöd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER. Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER. Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn ARTIKEL 29-ARBETSGRUPPEN FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER 1021/00/SV WP207 Yttrande 06/2013 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn Antaget den 5 juni 2013 Arbetsgruppen

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER

ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER 1 (53) Till Eskilstuna tingsrätt Box 363/Rademachergatan 8 ESKILSTUNA ANSÖKAN OM STÄMNING MED YRKANDE OM INTERIMISTISKA ÅTGÄRDER KÄRANDE 1. Unibet (London) Ltd, 5th Floor, Highland House, 165 The Broadway,

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter

Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter Artikel 29-gruppen för skydd av personuppgifter 00323/07/SV WP 131 Arbetsdokument om behandling av hälsorelaterade personuppgifter i elektroniska patientjournaler (EPJ) Antaget den 15 februari 2007 Artikel

Läs mer

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 januari 2005 (21.1) (OR. en) 5161/05 Interinstitutionellt ärende: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 NOT från: Rådets generalsekretariat till:

Läs mer