EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU-Link. Innehåll. Senaste nytt från EG-domstolarna. Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam"

Transkript

1 EU-Link. Senaste nytt från EG-domstolarna Tillåtet att förbjuda TV-reklam av alkohol med hänvisning till folkhälsoskäl Generaladvokat Tizzano meddelade den 11 mars förslag till avgörande i de förenade målen C-262/02, kommissionen mot Frankrike, och C-429/02, Bacardi France mot Télévision Française TF1 (TF1) m.fl. Målen rör vissa franska bestämmelsers förenlighet med artikel 49 EG. De ifrågavarande bestämmelserna förbjuder TV-sändningar från idrottsevenemang i andra medlemsstater när det vid dessa evenemang förekommer skyltar med reklam för alkoholhaltiga drycker, för vilka TV-reklam är förbjuden i Frankrike. Bakgrunden till mål C-262/02 är en begäran från kommissionen att EGdomstolen skall fastställa att Frankrike har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 49 EG genom att för franska TV-kanalers sändningar i Frankrike från idrottsevenemang i andra medlemsstater föreskriva att all reklam för alkoholhaltiga drycker först skall ha tagits bort. Bakgrunden till mål C-429/02 är att TF1 uppmanat två företag, vars verksamhet bestod i försäljning av TV-rättigheter för idrottsevenemang, att vid förvärv av sändningsrättigheter avseende idrottsevenemang för TF1:s räkning, använda alla nödvändiga medel för att förhindra att varumärken för alkoholhaltiga drycker visades i TV. Bacardi ansåg att dessa påtryckningar utgjorde diskriminerande beteende eftersom påtryckningarna gjordes endast när den reklam som skulle förekomma gällde franska drycker. Den franska domstolen ställde med anledning av detta mål tolkningsfrågor till EGdomstolen rörande de franska bestämmelsernas förenlighet med direktivet television utan gränser (89/552/EEG) och artikel 49 EG. Generaladvokat Tizzano föreslår i mål C-262/02 att domstolen skall lämna kommissionens talan utan bifall och i mål C-429/02 att domstolen skall besvara frågorna så att direktivet television utan gränser och artiklarna 46, 49 och 55 EG inte utgör hinder för bestämmelser, så som de franska, som inom det nationella territoriet förbjuder TV-sändningar från idrottsevenemang i utlandet som inte sänds i ett stort antal länder och som särskilt angår den Innehåll Senaste nytt från EG-domstolarna 1 Tillåtet att förbjuda TVreklam av alkohol med hänvisning till folkhälsoskäl 1 Van den Bergh Foods mot kommissionen 2 Gibtelecom mot kommissionen 2 ARGEV Verpackungsverwertungs och Altstoff Recycling mot kommissionen 2 Hoechst mot kommissionen 2 Konkurrensrätt 3 Konkurrensverket stämmer bilhandlare 3 Prislista från branschorganisation förbjuds 3 Kommissionen godkänner BC Funds förvärv av Baxi 3 Kommissionen godkänner RTL:s förvärv av kontroll över M6 4 Kommissionen godkänner Air Liquides förvärv av Messer 4 Offentlig upphandling 5 Kommissionen publicerar resultat från konsultation om rättsmedelsdirektiven 5 Nr

2 nationella publiken, när det visas reklamskyltar som förekommer på platsen för dessa evenemang med reklam för produkter (i förevarande fall alkoholhaltiga drycker) för vilka TV-reklam är förbjuden i den förstnämnda staten. Van den Bergh Foods mot kommissionen Unilever Bestfoods Ltd överklagade den 29 december 2003 förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2003 i mål T-65/98, Unilever Bestfoods Ltd mot kommissionen, till EG-domstolen (jfr EU-Link nr 34, 30 oktober 2003). Unilever Bestfoods har bl.a. yrkat att EG-domstolen skall upphäva förstainstansrättens dom samt ogiltigförklara kommissionens beslut i ärendena nr IV/34.073, IV/ och IV/ angående ett förfarande enligt artiklarna 81 och 82 EG. (EUT C 59/13, 6 mars 2004) Gibtelecom mot kommissionen Gibtelecom Limited väckte den 24 december 2003 talan mot kommissionen vid förstainstansrätten. Gibtelecom har bl.a. yrkat att förstainstansrätten skall ogiltigförklara kommissionens beslut av den 17 oktober 2003 att avslå Gibtelecoms klagomål enligt artikel 86 EG jämförd med artikel 82 EG. Det omtvistade beslutet avser ett av Gibtelecom ingivet klagomål vari det påstods att den spanska telekommunikationsoperatören Telefonica SA ett flertal gånger i strid med artikel 82 EG hade missbrukat sin dominerande ställning genom att vägra träffa ett gränsöverskridande roamingavtal med Gibtelecom. (EUT C 59/29, 6 mars 2004) ARGEV Verpackungsverwertungs och Altstoff Recycling mot kommissionen ARGEV Verpackungsverwertungs-Gesellschaft (ARGEV) och Alstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft (Alstoff) väckte den 22 december 2003 talan mot kommissionen vid förstainstansrätten. ARGEV och Alstoff har bl.a. yrkat att förstainstansrätten skall ogiltigförklara delar av kommissionens beslut av den 16 oktober 2003 i ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet. Det omtvistade beslutet avser ett godkännande av ett riksomfattande österrikiskt system för insamling och återvinning av förpackningsavfall. (EUT C 59/27, 6 mars 2004) Hoechst mot kommissionen Hoechst AG väckte den 18 december 2003 talan mot kommissionen vid förstainstansrätten. Hoechst har bl.a. yrkat att förstainstansrätten skall ogiltigförklara kommissionens beslut K(2003) 3426 av den 1 oktober 2003, eller i andra hand sätta ned de böter som Hoechst ålagts. Det omtvistade beslutet avser ett påstått deltagande i en kartell inom sorbatsektorn. (EUT C 59/23, 6 mars 2004) 2 Nr

3 Konkurrensrätt Konkurrensverket stämmer bilhandlare Konkurrensverket lämnade den 16 mars in en stämningsansökan mot åtta återförsäljare av Volvo och Renault i Skåne och Blekinge. Bilhandlarna misstänks ha brutit mot konkurrenslagen genom att komma överens om bl.a. priser och rabatter på nya och begagnade personbilar. Företagen kom, enligt Konkurrensverket, exempelvis överens i oktober 2000 om att ge sämre rabatt till kunder som inte bor i respektive återförsäljares eget distrikt. Den påstådda kartellen har, enligt Konkurrensverket, pågått sedan De åtta bilhandlarna stäms nu på totalt 157,5 miljoner kronor för den påstådda överträdelsen. Värt att notera är att Konkurrensverket har åberopat 6 konkurrenslagen för hela perioden som kartellen påstås ha pågått och för tiden efter 1 januari 2001 även artikel 81 EG. Konkurrensverket anser att överträdelsen är allvarlig men inte mycket allvarlig på grund av den påstådda kartellens geografiska begränsning. Stämningsansökan är en följd av de gryningsräder, dvs. oanmälda undersökningar på plats, som Konkurrensverket företog hos de åtta bilhandlarna i december 2002 (jfr. EU-Link nr 40, 12 december 2002). (Konkurrensverkets pressmeddelande, 16 mars 2004, samt Konkurrensverkets stämningsansökan, Dnr 331/2004, 16 mars 2004) Prislista från branschorganisation förbjuds Konkurrensverket beslutade den 10 mars att branschorganisationen VVS- Installatörerna inte får erbjuda prislistor för varor och tjänster. Beslutet är förenat med vite på fem miljoner kronor som måste betalas om prislistetjänsten inte upphör inom ett halvår. Arbetsgivar- och branschorganisationen VVS-Installatörerna har, via sitt serviceföretag VVS-I Service, erbjudit sina medlemmar prislistor där bl.a. priser på närmare artiklar redovisats. Prislistorna har kunnat köpas av såväl medlemmar i VVS-Installatörerna som av fristående företag. Denna typ av prislistor leder enligt Konkurrensverket till att kunder får betala mer för varor och tjänster eftersom konkurrensen snedvrids. (Konkurrensverkets pressmeddelande, 10 mars 2004) Kommissionen godkänner BC Funds förvärv av Baxi Kommissionen meddelade den 12 mars att den godkänt BC European Capital Funds (BC Funds), som är etablerat på Guernsey, förvärv av engelska Baxi Group Limited (Baxi). Baxi utvecklar, tillverkar och säljer värmepannor och varmvattensberedare och andra värmeaggregat, t.ex. duschar och element. BC Funds kontrollerar ett flertal portföljbolag, bl.a. Grohe GmbH som utvecklar, tillverkar och säljer bl.a. duschanläggningar och EU-Link. 3

4 sanitärprodukter. Transaktionen innebär att Baxis och Grohe GmbH:s verksamheter slås samman. Kommissionen har godkänt förvärvet eftersom bolagens verksamheter till stor del är kompletterande. Bolagens verksamheter överlappar endast vad avser duschar i Storbritannien och Irland. Dessutom är bolagens marknadsandelar på dessa marknader låga och det finns ett flertal andra konkurrenter på marknaden. (Kommissionens pressmeddelande IP/04/329, 12 mars 2004) Kommissionen godkänner RTL:s förvärv av kontroll över M6 Kommissionen meddelade den 15 mars att den godkänt RTL:s förvärv av kontroll över M6. M6 driver en nationell markbunden tv-kanal i Frankrike och är även aktivt inom audiovisuell industri samt inom betal-tv. RTL, som kontrolleras av Bertelsmann AG, är aktivt inom tv, tv-produktion och radiosändningar. M6 kontrollerades tidigare gemensamt av RTL och Suezgruppen. Suez-gruppen sålde sina andelar i M6 i februari 2004 bl.a. efter det att den franska myndigheten inom audiovisuellindustri godkänt den nya aktieägarstrukturen samt att myndigheten och M6 överenskommit om vissa begränsningar vad avser sammansättningen och rösträttigheterna inom bolaget. Härefter förvärvade RTL ensam kontroll över M6. Kommissionen godkände förvärvet med hänsyn till de låga marknadsandelar M6 och RTL hade på de marknader där bolagen var verksamma och till att kopplingar mellan bolagen fanns redan före transaktionen. Kommissionen fann därför att transaktionen inte skulle påverka konkurrensen på marknaden på ett negativt sätt. (Kommissionens pressmeddelande IP/04/337, 15 mars 2004) Kommissionen godkänner Air Liquides förvärv av Messer Kommissionen meddelade den 15 mars att den godkänt franska Air Liquides förvärv av tyska Messergruppens verksamheter i Tyskland, Storbritannien och USA. Messer kommer att behålla sina industrigasverksamheter i övriga länder. Air Liquide och Messergruppen är båda företag verksamma inom produktion och distribution av industriella och medicinska gaser. Industrigaser används främst inom bl.a. järn, stål, glas, elektronik och sjukvård. Transaktionen, som anmäldes till kommissionen den 30 januari, kommer ge Air Liquide en närvaro i Storbritannien och göra företaget till en av de två största aktörerna i Tyskland. Kommissionen fann i sin undersökning potentiella konkurrensproblem på tonnagemarknaden, vilket är marknaden för gas som tillhandahålls till större industriella kunder eller direktleveranser av gas till byggplatser. Air Liquide skulle genom transaktionen få en betydande ställning på denna marknad. Förvärvet föranledde även konkurrensproblem på marknaden för elektroniska specialgaser, vilka används av elektroniska industrier för att tillverka halvledare. Air Liquide skulle även på denna marknad få en stark ställning i förhållande till vissa gaser. Konkurrensproblem upptäcktes vidare i Tyskland vad gäller gaser som tillhandahålls i större volymer och i cylindrar för industriell och medicinsk användning. För att undvika en fördjupad undersökning lämnade Air Liquide åtaganden 4 Nr

5 innebärande att företaget skall avhända sig delar av Air Liquides och/eller Messers verksamheter i Tyskland. Kommissionen ansåg att dessa åtaganden, som kommer att utgöra över 20 procent av det förvärvade företaget, kommer att tillse att tillräcklig konkurrens kommer att kvarstå på de relevanta marknaderna. (Kommissionens pressmeddelande IP/04/342, 15 mars 2004) Offentlig upphandling Kommissionen publicerar resultat från konsultation om rättsmedelsdirektiven Kommissionen har publicerat resultaten från sin konsultation, som inleddes i oktober 2003, angående juridiska och praktiska frågor som företag ställs inför i samband med nationella överprövningsförfaranden avseende beslut rörande offentlig upphandling. Resultaten visar på de svårigheter som företag inom olika medlemsstater anser finns i samband med sådana överprövningar. Kommissionen har för avsikt att revidera rättsmedelsdirektiven under Resultaten finns tillgängliga på följande adress: eu.int/comm/internal_market/en/publproc/remedies-2004.htm. EU-Link. 5

6 Berlin Rankestraße Berlin Tel: (49-30) Fax: (49-30) Brussels Rue Brederode 13 B Brussels Tel: (32-2) Fax: (32-2) Budapest Széchenyi rakpart 3. Akadémia Bank Center H-1054 Budapest Tel: (36-1) Fax: (36-1) Cologne Hohenstaufenring Köln Tel: (49-221) Fax: (49-221) Lisbon Avenida Fontes Pereira de Melo, 14-15º Lisbon, Portugal Tel: (351) Fax: (351) London One Silk Street London EC2Y 8HQ Tel: (44-20) Fax: (44-20) Luxembourg 4 Rue Carlo Hemmer P.O. Box 1107 L-1011 Luxembourg Tel: (352) Fax: (352) Madrid Calle Zurbarán, 28 E Madrid Tel: (34) Fax: (34) Paris 25 rue de Marignan Paris Tel: (33) Fax: (33) Stockholm Regeringsgatan 67 Box 7833 SE Stockholm Tel: (46-8) Fax: (46-8) Warsaw Warsaw Towers ul. Sienna 39 7th floor PL Warsaw Tel: (48-22) Fax: (48-22) hçåí~âí~ö êå~å Öçå~îÑ äà~åçéééêëçåéêñ êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåw _êóëëéä gçå~ëhçéçåéå àçå~ëkâçéçåéå]äáåâä~íéêëkåçã ^åå~qáëëçíjc~îêé ~åå~kíáëëçíjñ~îêé]äáåâä~íéêëkåçã píçåâüçäã héåíh~êäëëçå âéåíkâ~êäëëçå]äáåâä~íéêëkåçã fåöî~êw~åçéê áåöî~êkò~åçéê]äáåâä~íéêëkåçã bêáâp ÇÉêäáåÇ ÉêáâKëçÇÉêäáåÇ]äáåâä~íÉêëKÅçã gç~âáãi~î ê àç~âáãkä~îéê]äáåâä~íéêëkåçã `Üêáëíáå~j~áäìåÇ ÅÜêáëíáå~Kã~áäìåÇ]äáåâä~íÉêëKÅçã cêéçêáâi ïü~öéå ÑêÉÇêáâKäçïÜ~ÖÉå]äáåâä~íÉêëKÅçã läáîáéêiáåçéå çäáîáéêkäáåçéå]äáåâä~íéêëkåçã mçåíìë_éêöëíéå éçåíìëkäéêöëíéå]äáåâä~íéêëkåçã bäáë~äéíüiéöåéêñ äí Éäáë~ÄÉíÜKäÉÖåÉêÑ~äí]äáåâä~íÉêëKÅçã `~êáåa~üäèìáëí Å~êáåKÇ~Üäèìáëí]äáåâä~íÉêëKÅçã ^ååáâ~píê ã ~ååáâ~këíêçã]äáåâä~íéêëkåçã eéäéåéjçä~åçéê ÜÉäÉåÉKãçä~åÇÉê]äáåâä~íÉêëKÅçã k~í~ëü~_éå~ä~ä å~í~ëü~käéå~ä~ä]äáåâä~íéêëkåçã iáåâä~íéêëöéê îéåêéöéääìåçéíìíåóüéíëäêéîé ÉåÖÉäëâ~IáåâäìëáîÉ åóüéíëäêéîéí få`çãééíáíáçåòkc êóííéêäáö~êéáåñçêã~íáçåiî åäáöéå âçåí~âí~å Öçå~îÇÉéÉêëçåÉêëçã~åÖÉëçî~åK Ansvarig utgivare: Kent Karlsson Redaktör: Pontus Bergsten This publication is intended merely to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal advice. Should you have any questions on issues reported here or on other areas of law, please contact one of your regular contacts at Linklaters, or contact the editors. Linklaters. All Rights reserved 2003 We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such as this and for other marketing and business communications. We use your contact details for our own internal purposes only. This information is available to our offices worldwide and to those of our associated firms. If any of your details are incorrect or have recently changed, or if you no longer wish to receive this newsletter or other marketing communications, please let us know by ing us at 6 A /0.0/18 mar 2004