Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå"

Transkript

1 Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Anders Gunnarsson Lena Rooth 1.0 Dnr: Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 31 mars 2012 Näringsdepartementets uppdrag: N2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT 1 (15)

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Delprojekt och aktiviteter juni 2011-mars Förenklingsforum Utbildningar Analys av relevanta undersökningar Fördjupad analys och problembeskrivning samt prioritering av insatser Referensgrupp Gemensam referensgrupp för Länsstyrelsen i Kronobergs län och Tillväxtverket Goda exempel Kommunikation Uppföljning Utgifter för genomförda insatser juni 2011 t o m mars Uppföljning av insatser enligt regeringsuppdraget Uppföljning av insatser juni 2011 t o m mars Bilagor: Bilaga 1 Insatser att genomföra till 2014 Bilaga 2 Rambölls rapport Insikt Exempel från framgångsrika kommuner 2 (15)

3 1 Inledning Regeringen har givit Tillväxtverket i uppdrag att under perioden genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Syftet med insatserna är att förenkla företags myndighetskontakter på den kommunala nivån och därmed bidra till regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Årliga delrapporteringar om uppdragets genomförande och resultat ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 mars åren Den här delrapporten avser perioden juni 2011-mars Tillväxtverket genomför uppdraget i form av olika delprojekt och aktiviteter. Under den period som delrapporteringen omfattar har följande arbete pågått: - Upprättande av förenklingsforum - Genomförande av utbildningar - Analys av relevanta undersökningar - Prioritering av insatser Arbetet ovan beskrivs närmare i det följande. Dessutom beskrivs arbetet inom den referensgrupp som knutits till uppdraget, samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län, hur Tillväxtverket arbetat med goda exempel, kommunikation och uppföljning av uppdraget. 2 Delprojekt och aktiviteter juni 2011-mars Förenklingsforum En del av uppdraget handlar om att upprätta ett förenklingsforum i enlighet med Tillväxtverkets tidigare förslag avseende insatser som främjar regelförenkling på kommunal nivå Genomförande av förenklingsforum I förenklingsforum möts aktörer på olika nivåer i regelgivningskedjan för dialog och erfarenheter kring nationella regler som kommuner tillämpar gentemot företag. Tanken är också att forumet ska arbeta med konkreta insatser så att företagen i förlängningen upplever kommunernas tillämpning av regler som enklare och tydligare. Under hösten 2011 har formerna för förenklingsforum konkretiserats. Roller, mandat och tänkta deltagare har diskuterats i en arbetsgrupp på Tillväxtverket. Förenklingsforum är tänkt att bestå av en styrgrupp samt av arbetsgrupper som tillsätts av styrgruppen för att arbeta praktiskt med de ämnen styrgruppen väljer ut. På ett möte i januari 2012 med referensgruppen för det kommunala uppdraget, presenterade Tillväxtverket hur förenklingsforum är tänkt att fungera. Referensgruppen gavs möjlighet att ge synpunkter som togs i beaktande inför det första mötet. Den 8 mars hölls ett första möte på Tillväxtverket med deltagarna i förenklingsforums styrgrupp. Deltagare från 15 organisationer var inbjudna. 10 organisationer tackade ja till att delta, två av dessa lämnade dock återbud. På mötet deltog Landsbygdsdepartementet, Näringsdepartementet, Statens folkhälsoinstitut, Livsmedelsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Tillväxtverket presenterade sitt kommunala uppdrag och hur förenklingsforum är tänkt att organiseras inklusive roller, arbetssätt och deltagare. Styrgruppen gavs möjlighet att diskutera formerna för förenklingsforum inklusive mandat, resurstillgång och tänkta deltagare. Tillväxtverket presenterade även ett förslag på ämne, samordnad information till företag om regler. Styrgruppen gavs möjlighet att diskutera om det kan vara ett ämne för forumet att starta upp en pilot inom och även vilka andra ämnen som kan vara intressanta för förenklingsforum att arbeta med. 1 Regeringsbeslut N2010/8069/ENT och N2011/4050/ENT 3 (15)

4 2.1.2 Reflektioner av betydelse för det fortsatta arbetet med förenklingsforum En fråga som diskuterades i styrgruppen var mandat och resurser för de deltagare som sitter i styrgruppen. De inbjudna myndigheterna lyfte fram behov av att få ett tydligare uppdrag att delta i förenklingsforum. Det behövs för att kunna prioritera arbetet i forumet. De myndigheter som bör få i uppdrag att delta i förenklingsforum är: Boverket Statens folkhälsoinstitut Jordbruksverket Kemikalieinspektionen Livsmedelsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Det är svårt att få besked från de inbjudna departementen om deras medverkan i förenklingsforum. Endast två av sex inbjudna departement svarade på inbjudan. Beträffande Försvarsdepartement, Finansdepartement, Socialdepartementet och Miljödepartementet är det fortfarande oklart om de avser delta eller inte i förenklingsforum. Tillväxtverket konstraterar också att det kommer att behövas fler möten med styrgruppen för att formera gruppen och hitta arbetssätt. Inför det första mötet hade Tillväxtverket en förhoppning om att styrgruppen på mötet skulle ta sig an ett ämne och utforma en arbetsgrupp utifrån det förslag på ämne som Tillväxtverket presenterade. Tillväxtverket inser dock att det finns en svårighet i att nominera ett färdigt ämne. Vi bedömer att det blir viktigt framöver att utveckla dialogen, formera gruppen och låta deltagarna själva initiera ämnen som de ser som gemensamma problem och där det behövs samordning från deltagarna. Tillväxtverket ser också att det är viktigt att det blir ett erfarenhetsutbyte och kommer därför uppmuntra styrgruppens deltagare att lyfta fram exempel på projekt och aktiviteter från sina verksamheter. I samband med att minnesanteckningar från mötet skickades ut medföljde också ett mail från ordförande i förenklingsforum, avdelningschef Lena Rooth, med Tillväxtverkets reflektioner från det första mötet. Nästa möte med förenklingsforums styrgrupp planeras till maj Kommunikationsinsatser En viktig del i uppdraget är hur förenklingsforums arbete ska kommuniceras externt och hur kommunikationen ska gå till inom förenklingsforum. På enklareregler.se finns information om Tillväxtverkets uppdrag på kommunal nivå. Den kommer byggas på med information om förenklingsforums arbete. Kommunikationsinsatser är också något som kommer att prioriteras och diskuteras vid nästa möte. 2.2 Utbildningar Tillväxtverket och SKL har sedan hösten 2010 samarbetat kring utbildningar riktade till kommunerna. Att ge kommuner tillgång till utbildningar till stöd för sitt förenklingsarbete är en betydelsefull insats i uppdraget att förenkla för företag på kommunal nivå och är också utpekat i uppdraget. Kommunerna har generellt höga ambitioner och stor vilja att förenkla för företagen och efterfrågar verktyg och metoder. Därför stödjer Tillväxtverket två utbildningsinsatser där kommunpolitiker och kommunala chefer och medarbetare är målgrupp. Genom Tillväxtverkets medverkan på utbildningarna skapas också möjligheter till en nära dialog mellan kommunala handläggare och chefer och med personal från Tillväxverket, vilket är en värdefull källa till att utveckla verkets insatser Förenkla helt enkelt Utbildningen påbörjades hösten 2010 och under genomfördes 23 utbildningar som omfattade totalt 41 kommuner. Under perioden juni 2011 och mars 2012 har 18 kommuner påbörjat utbildningen. Målet med utbildningen Förenkla helt enkelt är att den ska leda till bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagen. Deltagande kommuner får tips på metoder och verktyg som kan leda till utvecklade arbetssätt och ett positivt förhållningssätt till företagandet. 4 (15)

5 För att utbildningen ska ge effekt och kunna vara ett stöd i kommunernas fortsatta arbete ska de inom ramen för utbildningen ta fram en handlingsplan med åtgärder, tidplan och ansvarig. Handlingsplanen arbetas fram under de tre olika block som Förenkla helt enkelt är uppdelad i. Under block 1 och 3 som genomförs hos kommunen och involverar ett stort antal deltagare (100 personer i vissa kommuner) ska handlingsplansarbetet initieras och få sin slutliga form. Block 2 är ett tvådagars internat där 20 nyckelpersoner från 5 kommuner samlas och dels byter erfarenheter mellan varandra, dels arbetar kommunvis med handlingsplanen. För att behålla kontakten med de kommuner som genomfört Förenkla helt enkelt och ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte anordnade SKL och Tillväxtverket i januari 2012 en erfarenhetskonferens. I samband med konferensen samlades de olika kommunernas handlingsplaner in för att kunna fungera som inspiration för andra Kommunikation och bemötande Ett tydligt resultat från SKL:s företagsundersökning Insikt är att företagens upplevelse av myndighetskontakten i hög grad beror på hur bemötandet och dialogen med kommunen fungerat. SKL tog därför fram ett utbildningskoncept med målet att bidra till verksamhetsutveckling inom lov och tillstånd, tillsyn och kontroll för att ge företag ett ökat förtroende för kommunens myndighetsutövning. Tillväxtverket bedömde att utbildningen var ett bra komplement till Förenkla helt enkelt och att den låg helt i linje med verkets uppdrag att förenkla för företag på kommunal nivå. Tvådagarsutbildningen påbörjades med ett första utbildningstillfälle i februari 2012 och kommer inledningsvis ges vid fyra fasta tillfällen och ett ännu ej fastställt antal uppdragsutbildningar för kommuner som vill utbilda många personer i kommunen. Målgruppen är personal på kommunernas bygg- och miljökontor, tillståndsenheter, m fl som arbetar med bygglov, tillstånd, anmälningar, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, mm. 2.3 Analys av relevanta undersökningar En del av uppdraget handlar om att analysera relevanta undersökningar på området, däribland SKL:s undersökning Insikt. Tillväxtverket har under perioden prioriterat att göra en analys av resultatet från Insikt SKL:s undersökning Insikt Åtta av tio företagare är någon gång i kontakt med sin kommun. Mötet sker med kommunen i en mängd olika roller som myndighet, servicegivare, uppdragsgivare eller som markägare. Kommunerna ger därmed viktiga förutsättningar för företagsklimatet på en ort eller i en region. Det kan bland annat handla om kommunens tillgänglighet, förmågan att ge bra företagsservice samt att ha kompetens inom områden som berör företagande. Insikt är en kvalitetsmätning som är upplagd enligt SCB:s etablerade analysmodell Nöjd-Kund- Index (NKI). SKL påbörjade genomförandet av undersökningen under våren 2011 och resultatet presenterades i september SKL avser att genomföra undersökningen vart annat år. Antalet kommuner som deltog uppgår till 166 av totalt 290 kommuner. Det innebär att cirka företag som varit i kontakt med kommuner i olika myndighetsärenden har svarat på frågor om bland annat bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet (kvalitetsfaktorer) gällande kommunens myndighetsutövning mot företag. Utifrån resultatet har kommunerna sedan tilldelats ett betyg för varje myndighetsområde. De fem myndighetsområden som omfattas i undersökningen är handläggning av ansökningar om bygglov, handläggning av ansökningar om markupplåtelser (tillfälliga enligt ordningslagen), handläggning av ansökningar om serveringstillstånd, utövande av miljö- och hälsoskyddstillsyn och utövande av brandtillsyn. 2 Se 5 (15)

6 2.3.2 Tillväxtverkets analys av resultatet från Insikt Resultaten från Insikt är en unik källa för att identifiera kommuner och verksamheter inom kommuner som lyckas leverera upplevd hög kvalitet hos företagen. Det är angeläget att närmare undersöka varför dessa kommuner lyckas med detta. I oktober 2011 gav Tillväxtverket Ramböll Management AB i uppdrag att genomföra en analys av resultatet från Insikt. Syftet med analysen var att hitta framgångsfaktorer, goda exempel och verktyg för bättre myndighetsutövning som kan förmedlas till övriga kommuner och andra intresserade. De mest framgångsrika kommunerna inom de olika myndighetsområdena valdes ut och telefonintervjuades. Urvalet, totalt 20 kommuner, gjordes enligt särskilda kriterier i samarbete mellan Tillväxtverket och SKL. Kommunerna har i intervjuerna fått svara på frågor kring ärendehanteringsprocessen, resurser, organisation, mål, ledarskap, samverkan och utvecklingsarbete. Utifrån de genomförda telefonintervjuerna valde Tillväxtverket, SKL och Ramböll ut fem kommuner för fallstudier. De fem kommunerna är Ludvika, Trollhättan, Tranås, Upplands Väsby och Örebro och de myndighetsområden som omfattas är miljö- och hälsoskyddstillsyn, bygglov och serveringstillstånd. I slutet av februari 2012 lämnade Ramböll sin analys till Tillväxtverket. 3. Där framgår bland annat generella framgångsfaktorer. Analysen ger en god inblick i framgångsrika kommuners olika verksamheter och kommer även att kunna vara ett underlag för prioritering i det fortsatta arbetet med att utveckla myndighetsutövningen hos kommunerna Kommunikationsinsatser Det pågår ett gemensamt arbete mellan Tillväxtverket och SKL för att ta fram en publikation där fallstudierna och sammanfattande reflektioner från analysen presenteras. Dessutom kommer det att finnas ett inledande kapitel om vikten av bra myndighetsutövning hos kommunerna. Publikationen beräknas bli färdig efter sommaren. Tillväxtverket kommer tillsammans med Ramböll att presentera resultatet från analysen på tre informationsträffar med politiker och chefer inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningar som SKL genomför under våren Fördjupad analys och problembeskrivning samt prioritering av insatser Tillväxtverket lämnade 2010 föreslag till regeringen på insatser för att förenkla för företag på kommunal nivå. 4 Av de 11 förslagen genomförs för närvarande tre insatser inom ramen för det kommunala uppdraget. Det är insatserna att upprätta ett förenklingsforum, att analysera relevanta undersökningar och att tillsammans med SKL genomföra utbildningar. Vikten av informationsinsatser till kommunerna innan nya eller ändrade regler träder ikraft var en föreslagen insats som tas om hand genom att det lyfts upp i Tillväxtverkets webbverktyg för konsekvensutredningar och i samband med utbildningsinsatser. För att resterande insatser som föreslogs 2010 ska kunna genomföras gör regeringen bedömningen att det behövs en fördjupad analys och problembeskrivning. Tillväxtverket ska som en del av det nu aktuella uppdraget komplettera redovisningen av föreslagna insatser med ett tydliggörande av områden som är mest angelägna att inrikta fortsatt arbete mot. Urvalet ska göras med beaktande av det som företagen upplever som mest angeläget. Vid prioritering av åtgärderna ska särskild vikt fästas vid förutsättningar för små företag i kritiska skeden av ett företags livscykel som exempelvis vid etablering, expansion, flytt m.m. Det ska beaktas hur kommunernas möjligheter att förenkla för företagen kan förstärkas. Särskild hänsyn ska i den utsträckning det är möjligt tas till förutsättningarna för mindre kommuner. 3 Se bilaga 2 4 Förslag till insatser regelförenkling på kommunal nivå, Redovisning av uppdrag 2010/4398/MK 6 (15)

7 2.4.1 Analys och problembeskrivning Utgångspunkten för den fördjupade analysen och problembeskrivningen är det utredningsarbete och de förslag på insatser för att förenkla för företag på kommunal nivå som Tillväxtverket rapporterade till regeringen i december 2010 och som tagits fram i nära dialog med branschorganisationer och relevanta myndigheter på såväl central, regional och kommunal nivå. Under 2011 presenterades tre större studier som också ger kunskap för att prioritera arbetet framöver. Näringslivets Regelnämnd (NNR) presenterade fyra rapporter i serien Regelförenkling på kommunal nivå där de ger näringslivets rekommendationer om vad som är viktigt för kommunerna att utveckla. 5 SKL presenterade sin öppna jämförelse Insikt 6 som är en rikstäckande undersökning som mäter hur nöjda företagen är med sina myndighetskontakter i olika kommuner. Genom undersökningen analyseras också vilka kvalitetskriterier som är viktigast utifrån företagens perspektiv för att de ska bli nöjda, samt vilka kvalitetskriterier som i genomsnitt kommunerna får högre eller lägre betyg i. I november 2011 presenterade Tillväxtverket studien Företagens förväntningar på kommunen. 7 Denna studie tittar bredare på vad företag förväntar sig av kommunen i deras näringslivsfrämjande arbete. Det är en litteraturstudie som även kompletteras med djupintervjuer med företag i tre kommuner. Tillväxtverket fick även värdefull information vid det referensgruppsmöte som genomfördes i januari Centrala myndigheter, Länsstyrelsen i Kronobergs län, SKL, kommuner och näringslivsorganisationer bjöds in för att bland annat ge synpunkter på föreslagna insatser som kan genomföras under perioden Synpunkter lämnades dels under mötet och referensgruppen fick även möjlighet att ta hem frågan till sina organisationer och i efterhand ge synpunkter på insatsernas relevans och genomförbarhet. Samtidigt gavs tillfälle att informera Tillväxtverket om pågående aktiviteter inom framförallt de centrala myndigheterna som tangerar de föreslagna insatserna. Referensgruppen gavs även möjlighet att lämna förslag på nya insatser. 8 Angeläget för företagen NNR:s studie och branschorganisationer i referensgruppen lyfter fram såväl hårda som mjuka frågor som deras medlemmar anser att det är angeläget att förbättra: Effektiv handläggning med korta och förutsägbara handläggningstider hos såväl kommunerna som i högre instanser. Ett sätt att uppnå detta är genom servicegarantier. Kommuner bör arbeta för att utveckla samordning av sin myndighetsutövning för en effektivare process för företagen. Företagslotsar lyfts upp som ett sätt att uppnå god samordning. De kommunala avgifterna är ett angeläget förenklingsområde. Kommunerna behöver bli tydligare med vad avgifterna avser, hur de är beräknade och så långt det är möjligt effektivisera verksamheten så att avgifterna kan sänkas. Företagen har behov av att på ett enkelt sätt få kunskap om regelverkens krav, genom såväl skriftlig (t ex webb eller i skriftväxling i ett enskilt ärende) som muntlig information. Det ligger i såväl företagens som samhällets intresse att företag får relevant information så att regelverken kan följas. Skriftlig information behöver vara bra utformad, enkel att hitta och samordnad mellan olika myndigheter och kommuner. Det 5 Läs mer: 6 Företagsklimat 2011, Insikt en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, 7 Företagens förväntningar på kommunen, Info 0380, 8 Referensgruppens synpunkter och kommentarer kring föreslagna insatser beskrivs för respektive insats i avsnitt och i bilaga 1. 7 (15)

8 ställer också krav på kommunernas bemötande gentemot företagen och på ett serviceinriktat arbetssätt som fokuserar mer på att ge information om vad företagen förväntas göra och är mer förebyggande. I SKL:s undersökning Insikt mäts företagens nöjdhet med sina myndighetskontakter med kommunen. Det stora urvalet företag som besvarat undersökningen gör den värdefull för att prioritera förenklingsområden. Undersökningen är också utformad för att identifiera och värdera olika kvalitetskriterier som påverkar företagens totala nöjdhet. Resultat för de olika kriterierna sammanställs i en åtgärdsmatris. Enligt åtgärdsmatrisen är i fallande ordning effektivitet, bemötande och kompetens de tre viktigaste kvalitetskriterierna för företagen. Information och rättssäkerhet upplevs inte som lika viktiga kriterier för företagens totala nöjdhet. Däremot är företagen mindre nöjda med dessa och det finns en förbättringspotential. I Insikt ställs även frågor till företag om avgifter. Två tredjedelar av de företag som har en uppfattning anger avgifterna som rimliga eller ganska rimliga och en tredjedel anser att avgifterna var ganska eller helt orimliga. På frågan om företaget fått bra information om vad som ingick i avgiften svarar en tredjedel att de fick bra information och dessa företag är generellt mer nöjda med sin kommunala kontakt än de företag som angav att de fick viss eller ingen information om avgiften. Ett antal rekommendationer till kommunerna för deras arbete för att underlätta för företagen att utvecklas och växa redovisas i studien Företagens förväntningar på kommunen. Ett antal av dessa rekommendationer är värdefulla för att prioritera områden: Ta utgångspunkt i kommunens basutbud och verka för hög kvalitet inom kommunens kärnuppdrag Arbeta med effektivitetsfrågorna kopplat till handläggning av ärenden. Fokus bör ligga på handläggningstiderna. Arbeta också med hur negativa besked förmedlas till företagen. Bygglovsfrågor och miljö- och hälsoskydd tycks vara viktiga för de företag som berörs. Arbeta med insatser för att stärka informationsförmedling. Glöm inte bort de små och nystartade företagen, det är ofta de som bäst upplever sig behöva stöd. Kommunen måste fungera som en helhet och tillsammans lotsa ärenden mm på ett effektivt sätt mellan delar av den kommunala organisationen. Samarbete och samordning mellan förvaltningarna är viktigt. Små företag i kritiska skeden Förenklingsarbete påverkar generellt små företag mer positivt än större företag. 9 Det finns inget som talar för att denna slutsats inte gäller även förenkling av kommunernas myndighetsutövning. De mindre företagens mer begränsade ekonomiska och administrativa resurser gör det svårare att ha god kunskap om alla regelverk. Små företag har således ett större behov av lättillgänglig information och stöd från kommunens handläggare. Förenkling på kommunal nivå kan även genom hur tillsynen organiserats sägas ha fokus på mindre företag. Kommunen har (vanligtvis) ansvar för miljö- och livsmedelstillsynen för mindre verksamheter, medan länsstyrelsen eller Livsmedelsverket utför tillsynen på större verksamheter. Det är därför viktigt att förenklingsinsatser på kommunal nivå har fokus på de små företagens behov när insatser prioriteras. Företagens behov av relevant information, förutsägbarhet, effektiva processer och skäliga administrativa och andra kostnader påverkar företagens vilja och möjligheter att investera. 10 Start, nyetablering, expansion/nyinvesteringar påverkas således av hur bland annat kommunen hanterar sin myndighetsutövning. Vissa regelområden såsom plan- och bygglagen och regler kring serveringstillstånd har en nära koppling till någon form av investering eller verksamhetsutveckling och påverkar mer direkt investeringsbeslut. Även en väl fungerande 9 Skillnader i utvecklingen av administrativa kostnader för små och stora företag , Info 0392, Tillväxtverket Regelbörda och ekonomisk utveckling en forskningsöversikt, Rapport 2010:07, Tillväxtanalys 10 Ibid 8 (15)

9 livsmedels-, miljö- och brandtillsyn påverkar vilja och möjligheter att utveckla verksamheten positivt. En avgörande fråga för företagen är att kommunen kan samordna sina processer och förvaltningar vid exempelvis en nyetablering. Detta gäller såväl när det är flera olika tillstånd eller anmälningsplikter som kommunen hanterar i ärendet som att interna remissförfaranden inom kommunen är effektiva. Som nämns ovan är det också de små och nystartade företagen som ofta upplever sig behöva stöd av kommunen. Små kommuners förutsättningar I Insikt ser man att mindre kommuner kommer högst men även lägst i NKI-resultaten. En av förklaringarna är att enskilda handläggare i högre grad påverkar resultaten för en liten kommun. 11 Små och stora kommuner har olika utmaningar när det gäller att förenkla för företag. Mindre kommuner har generellt enklare att samordna myndighetsutövningen gentemot företag och det kan räcka med att odla informella kontaktytor mellan förvaltningar och verksamhetsområden. Däremot kan mindre kommuner ha begränsade resurser för att rekrytera och bygga upp specialkompetenser som är nödvändiga för myndighetsutövningen. Det är ofta därför som mindre kommuner väljer att samarbeta med varandra. Kommuner i nuvarande referensgrupp och vid workshops som genomfördes under 2010 påtalar att tillgång till stödmaterial, kompetensstöd från länsstyrelser och centrala myndigheter och samordnad information är mer betydelsefullt för små kommuners möjlighet att ge bra service och effektiva myndighetskontakter för företagen Prioriterade områden Utifrån de förslag på insatser som Tillväxverket tog fram 2010, tillsammans med de studier som beskrivs ovan och synpunkter från referensgruppen, ser Tillväxtverket att det är fyra huvudområden som de fortsatta insatserna bör rikta in sig på: Effektiv handläggning med korta och förutsägbara handläggningstider, hos kommunen men även i högre instanser. Kommuner ska samordna sina olika ansvarsområden och förvaltningar i kontakten med företag. Bemötande och serviceinriktat arbetssätt. Information som företagen enkelt hittar och som hjälper dem att veta hur regelverken ska följas. En grundläggande information är vilka avgifter som kommunen tar ut och vad avgifterna avser. Bättre förutsättningar för kommuner att möta företagens behov. Centrala myndigheter och länsstyrelserna behöver utveckla sitt stöd. Se till att kommunerna har tillgång till bra verktyg i deras förenklingsarbete. Det kan konstateras att områdena ovan inte är avgränsade mot varandra utan att de påverkar varandra på samma sätt som flera av de kvalitetskriterier som Insikt mäter Föreslagna insatser Som tidigare framgått föreslog Tillväxtverket insatser efter samråd med näringsliv, myndigheter, kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Verket bedömer att de prioriterade områdena ger fortsatt stöd för att gå vidare med fem av insatserna för ett genomförande fram till 2014, men med olika prioritet. Insatserna Samordnad information till företag om regelverkens krav och Rådgivning och myndighetsutövning avser Tillväxtverket påbörja under Genomförs för närvarande Förenklingsforum Se avsnitt 2.1 Utbildningen Förenkla helt Se avsnitt 2.2. I samarbete med SKL har Tillväxtverket enkelt även kompletterat med utbildningen Kommunikation Analys utifrån resultatet från NKIundersökningen Insikt och bemötande Se avsnitt Enskilda handläggares stora betydelse för myndighetsutövningens kvalitét beskrivs bl a i Regelförenkling på lokal och regional nivå - en probleminventering, Info 0013, Tillväxtverket. 9 (15)

10 Informationsinsatser till kommunerna innan nya eller ändrade regler träder ikraft I Tillväxtverkets stödmaterial och utbildningar i konsekvensutredningar tas detta numera upp som en viktig aspekt när nya föreskrifter ska tas fram. Insatser att genomföra fram till 2014 Samordnad information till företag Prioritet 1 om regelverkens krav Prioriterade områdena: Information och Bättre förutsättningar för kommuner. Rådgivning och myndighetsutövning Prioriteras av referensgruppen. Prioritet 2 Prioriterade områdena: Bemötande och serviceinriktat arbetssätt och Bättre förutsättningar för kommuner. Tydliggöra handläggningstider för företag Prioriteras av referensgruppen. Prioritet 3 Prioriterade områdena: Effektiv handläggning och Information. Stödmaterial till kommunen Prioritet 3 Tillgång till kompetensstöd för kommunen Prioriterade områdena: Effektiv handläggning och Ge kommuner bättre förutsättningar. Prioritet 3 Prioriterade områdena: Effektiv handläggning och Ge kommuner bättre förutsättningar. Insatserna beskrivs i bilaga 1, tillsammans med referensgruppens kommentarer. Tas inte vidare för ett genomförande Praktiskt inriktade utbildningar för kommunala tjänstemän Möjlighet att samarbeta mellan kommuner I den fortsatta beredningen har Tillväxtverket dragit slutsatsen att insatsen inte kan genomföras inom ramen för förenklingsuppdraget. Behov av hög kompetens hos kommunala tjänstemän tar framförallt branschorganisationer upp som ett viktigt område för att förbättra myndighetsutövningen. Tillväxtverket saknar dock möjlighet att ansvara för att utbudet utbildningar ökar och att kommunerna prioriterar utveckling av handläggarnas kompetens. Möjlighet för kommuner att samarbeta är viktigt, men det finns endast något enstaka exempel på när samarbete mellan kommuner försvårats av regelverken. Detta är således inget större problem. De fem föreslagna insatserna har i viss mån omarbetats och utvecklats sedan de presenterades 2010 så att Tillväxtverket tydligare än tidigare kan ta initiativ till ett genomförande. Insatserna kan dock inte genomföras av Tillväxtverket på egen hand, utan verket behöver hitta samverkansformer med framförallt centrala myndigheter och kommuner. Utöver de fem insatser som tagits fram och förankrats hos referensgrupper kommer Tillväxtverket att vara lyhörda för andra initiativ och möjliga insatser under projektperioden exempelvis i samarbetet med Länsstyrelsen i Kronobergs län och SKL. Inom ramen för förenklingsforum kan verket inte heller begränsa sig till i förväg definierade insatser. Tillväxtverket behöver således med utgångspunkt i de prioriterade områdena, hitta bra arbetssätt för ett effektivt genomförande av de fem insatserna och även för nya initiativ. Samordning med annat arbete som pågår Flera av de insatser som Tillväxtverket vill genomföra har tydliga kopplingar till redan pågående arbeten på myndigheterna exempelvis arbetet med den elektroniska kontaktpunkten och 10 (15)

11 implementeringen av tjänstedirektivet och det arbete som sker inom ramen för Tillsyns och föreskriftsrådet. För att Tillväxtverket ska kunna genomföra insatser som är effektiva och relevanta krävs att de bidrar till och stödjer pågående arbete. Här har informations- och erfarenhetsutbyte i förenklingsforum och referensgruppen en avgörande roll. En konsekvens av att de föreslagna insatserna har kopplingar till redan pågående arbete är att eventuell departemental styrning i form av exempelvis uppdrag till myndigheter inte är möjligt att precisera i dagsläget. Insatser inom ramen för förenklingsuppdraget på kommunal nivå behöver därför först diskuteras och planläggas tillsammans med berörda aktörer och bör därför inte preciseras närmare i nuläget. Samarbete med SKL Allt sedan Tillväxtverket började arbeta aktivt med förenkling på kommunal nivå har verket haft ett nära samarbete med SKL. Idéer och initiativ till aktiviteter med utgångspunkt i kommuners behov av stöd för att kunna förenkla för företag har fångats upp av SKL. Med stöd från Tillväxtverket har de därefter genomförts, exempelvis utbildningarna Förenkla helt enkelt och Kommunikation och bemötande. Även fortsättningsvis är en viktig förutsättning för att nå ut med insatser till kommunerna att Tillväxverket samarbetar med SKL. Under uppdragsperioden behöver Tillväxtverket vara öppen för samarbete med SKL kring olika initiativ som idag inte är planlagda. Förenklingsforum Inom ramen för förenklingsforum som Tillväxtverket skapat (se avsnitt 2.1) kan initiativ tas till genomförande av nya förenklingsinsatser. Pilotprojekt och studier Utformning och genomförande av insatser kan ibland behöva föregås av studier som ger kunskapsunderlag. Tillväxtverket bör inom ramen för uppdraget kunna genomföra studier som ger kunskap som är relevant för att närmare kunna planlägga och utforma insatser. De fem insatser som Tillväxtverket vill genomföra är om de ska omfatta alla regelverk som kommunen tillämpar mycket stora. Det kommer vara värdefullt att testa en insats i mindre skala som sedan eventuellt kan bli pilot för hur andra kan arbeta. Det kan gälla ett visst regelområde eller ett geografiskt avgränsat område. Länsstyrelsen i Kronobergs län har uppdraget att samordna länsstyrelsernas förenklingsarbete. Även för deras uppdrag är det angeläget att genomföra projekt som kan ge erfarenheter som kan användas av andra länsstyrelser. Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit ett initiativ för att med Tillväxtverket, Regionförbundet Södra Småland och kommunerna i Kronobergs län under 2012 påbörja ett pilotprojekt. Ett sådant samarbetsprojekt kan ge viktiga erfarenheter om hur dialog och gemensamma förenklingsambitioner hos länsstyrelse och kommuner bidrar till förenkling för företagen. Insatser kan testas inom denna region innan det beslutas om genomförande av insatser i större skala. 3 Referensgrupp Tillväxtverket har i enlighet med uppdraget upprättat en referensgrupp kopplat till genomförandet av uppdraget. I referensgruppen ingår representanter från såväl myndigheter och departement som kommuner och näringslivsorganisationer. De som bjudits in är: Näringsliv Myndighet LRF * Länsstyrelsen i Kronoberg * Näringslivets Regelnämnd * Sveriges Kommuner och Landsting * Svensk Handel*** Örebro kommun * Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare* Linköpings kommun*** Rese- och Turistnäringen i Sverige** Hultsfreds kommun ** Fastighetsägarna*** Borås kommun*** Företagarna** Landsbygdsdepartementet** Svenskt Näringsliv*** Näringsdepartementet * Teknikföretagen** Försvarsdepartementet*** Miljödepartementet ** 11 (15)

12 Socialdepartementet*** Boverket * Kommerskollegium * Kemikalieinspektionen * Livsmedelsverket * Naturvårdsverket, Tillsyns och * föreskriftsrådet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap *** Statens Folkhälsoinstitut *** Jordbruksverket (tillkom efter första mötet) * Deltog på mötet 13 jan ** Deltog inte 13 jan men har visat intresse för fortsatt medverkan och har lämnat synpunkter. *** Ej svarat på inbjudan Den 13 januari 2012 genomfördes det första referensgruppsmötet. Erfarenheter från tidigare referensgruppsmöten är att det är svårt att få framförallt myndigheter och departement att svara på inbjudan. Detta möte var inget undantag, utan Tillväxtverket ägnade mycket tid till att per mail och telefon påminna om mötet och försöka hitta personer som kunde delta. De enskilda kommuner som bjöds in hade nominerats av SKL och även för dem visade det sig svårt att delta. Däremot var det bättre respons från näringslivsorganisationerna och flertalet organisationer som inte kunde delta vid det första mötet har visat stort intresse av att fortsatt ingå i referensgruppen. Vid mötet gick Tillväxtverket igenom regeringsuppdraget och presenterade förenklingsforum och förde en diskussion om vilka områden som bör prioriteras i det framtida arbetet. Deltagarna gavs även i hemläxa att ge återkoppling till den fortsatta inriktningen. Den möjligheten gavs även till de organisationer som inte hade möjlighet att delta vid mötet. Återkopplingen från referensgruppen har varit värdefulla bidrag i prioriteringar av områden och insatser som presenteras i avsnitt 2.4 och i bilaga Gemensam referensgrupp för Länsstyrelsen i Kronobergs län och Tillväxtverket Eftersom avsikten är att referensgruppen ska följa och ge inspel till Tillväxtverkets arbete under hela projektperioden behöver medverkan vara attraktivt och locka till deltagande. Samma utmaning har Länsstyrelsen i Kronobergs län, som har ett motsvarande förenklingsuppdrag för länsstyrelserna. Tillväxtverkets generaldirektör och landshövding Kristina Ahlsér har därför kommit överens om att ha en gemensam referensgrupp. Inbjudna deltagare är ofta desamma och med en gemensam referensgrupp kan intresset att medverka öka och även ett helhetsperspektiv kring länsstyrelsernas och kommunernas förenklingsarbete uppnås. 4 Goda exempel Under perioden har Tillväxtverket i olika sammanhang lyft fram goda exempel på förenklingsarbete på kommunal nivå. Tillväxtverket fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att redogöra för den senaste utvecklingen av förenklingsarbetet i Sverige samt för tendenser och genomförda insatser på europeisk nivå med betydelse för det svenska förenklingsarbetet. Uppdraget resulterade i skriften Från Orsa till Amsterdam. 12 Skriften innehåller bland annat goda exempel på förenklingsarbete i Sverige och några andra medlemsstater. I skriften kan man läsa om Orsa kommuns arbete att förenkla för företag samt om några projekt som bedrivs i Storbritannien och i Nederländerna som syftar till att förenkla på lokal nivå. Tillväxtverket har initierat insatsen Upphandling- helt enkelt som riktar sig till små och medelstora företag samt till upphandlande myndigheter. Syftet är att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar och därmed bidra till ökade affärsmöjligheter. Inom ramen för insatsen tog Tillväxtverket i januari 2012 fram skriften En god affär. 13 Det är en 12 Info nr Info nr (15)

13 inspirationsskrift som beskriver hur bland annat några kommuner arbetar med att underlätta företags deltagande i offentlig upphandling. Syftet med den analys som har gjorts, med utgångspunkt från SKL:s NKI-undersökning Insikt (se avsnitt 2.3) är bland annat att visa på goda exempel som kan förmedlas till kommuner och andra intressenter. Det pågår ett gemensamt arbete mellan Tillväxtverket och SKL för att ta fram en publikation där fallstudierna och sammanfattande reflektioner från analysen presenteras. Dessutom kommer det att finnas ett inledande kapitel om vikten av bra myndighetsutövning hos kommunerna. Publikationen beräknas bli färdig efter sommaren. 5 Kommunikation De externa kommunikationsaktiviteter som genomförts under perioden för att sprida information om hela eller delar av Tillväxtverkets kommunala uppdrag är främst följande: Vid referensgruppsmötet som genomfördes den 13 januari 2012 kommunicerades uppdraget till de deltagande branschorganisationerna, kommunerna, myndigheterna och departementen (se vidare avsnitt 3). På den nya, omarbetade webbplatsen enklareregler.se som Tillväxtverket lanserade i januari 2012 finns på startsidan en direktingång till det arbete som Tillväxtverket bedriver på kommunal nivå. Under februari 2012 skickades ett brev till kommunchefer och näringslivschefer i samtliga kommuner. I brevet informerade Tillväxtverkets generaldirektör om uppdraget och annan verksamhet på verket som kommuner kan ha nytta av att känna till i arbetet med att förenkla för företag. Tillväxtverkets publikationer Från Orsa till Amsterdam, Fakta och statistik: Offentlig upphandling-företagens deltagande 14 och En god affär bifogades. Den 7-8 februari 2012 deltog Tillväxtverkets generaldirektör och avdelningschefen Lena Rooth vid ett möte i Växjö som arrangerades av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Övriga deltagare vid mötet var bland annat Näringsdepartementet, Tillväxtanalys, Näringslivets regelnämnd, Bolagsverket, Jordbruksverket och SKL. Det huvudsakliga syftet med mötet var att hitta formerna för ett utökat samarbete mellan de aktörer som har fått regeringens uppdrag att förenkla för företagen, men syftet för deltagarna var också att lära känna varandra och varandras uppdrag bättre. Enheten Regelförenkling skickat ut ett digitalt nyhetsbrev till för närvarande cirka 350 prenumeranter på bland annat myndigheter, departement, kommuner och inom näringslivet. Under 2011 och hittills under 2012 har i flera nummer av nyhetsbrevet förenklingsarbetet på kommunal nivå lyfts fram. I det här sammanhanget vill Tillväxtverket också nämna det uppdrag som tillkommit i regleringsbrevet i slutet av januari Enligt uppdraget ska verket lämna förslag på hur dialogen med företagare kan stärkas inom ramen för det pågående uppdraget att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Förslagen ska rapporteras till Näringsdepartementet senast den 30 april Uppföljning 6.1 Utgifter för genomförda insatser juni 2011 t o m mars 2012 Enligt regeringens uppdrag ska Tillväxtverket tillföras totalt kr under för att genomföra insatser. Under perioden juni 2011 t o m mars 2012 har sammanlagt kr använts. Förenklingsforum Inga kostnader har genererats Utbildningar i samverkan med SKL Finansiering avseende processledning 14 Info nr (15)

14 Förenkla helt enkelt Finansiering avseende föreläsare mm Erfarenhetskonferens Finansiering avseende föreläsare Kommunikation och bemötande Analys av relevanta undersökningar Konsultkostnad avseende analys Insikt Resor för konsulter kr kr kr kr kr Fördjupad analys och problembeskrivning samt prioritering av insatser Inga kostnader har genererats Referensgruppsmöte Lokalkostnad den 13 januari kr 6.2 Uppföljning av insatser enligt regeringsuppdraget Tillväxtverket avser att följa upp insatserna för att förenkla för företag på kommunal nivå på tre nivåer; nationell nivå, kommun- och insatsnivå. En märkbar positiv förändring i företagens vardag Nationell nivå Företag är nöjdare med kommunernas myndighetsutövning. Mäts genom bättre totalt resultat i Insikt Kommunnivå De kommuner som har deltagit i insatser följs upp för att se om företagen blivit nöjdare med kommunens myndighetsutövning. Mäts genom bättre resultat i Insikt i den enskilda kommunen Insatsnivå T ex mäts antal deltagare i insatsen och deltagarnas nöjdhet med insatsen Uppföljning på nationell nivå Tillväxtverket avser följa upp det nationella resultatet av förenklingsarbetet på kommunal nivå genom undersökningen Insikt. Det ger en kostnadseffektiv uppföljning och företag behöver inte belastas med ytterligare enkätundersökningar. SKL:s Insikt är en rikstäckande undersökning som mäter hur nöjda företagen är med sina myndighetskontakter i olika kommuner. Vid den första Insiktsundersökningen 2011 medverkade 166 kommuner och drygt företag besvarade enkäterna. Undersökningen omfattar således kommuner i hela landet. Insikt är en nöjd-kund-index-undersökning (NKI). Det innebär att det inte är en ranking med relativa resultat mellan de medverkande kommunerna, utan generella förändringar av företagens nöjdhet kan mätas. Undersökningen kommer att genomföras vart annat år. Att generella resultatförändringar kan jämföras över tid, att den mäter företagens nöjdhet av kommunal myndighetsutövning, att undersökningen genomfördes 2011 (basmätning) och att undersökningen kommer att genomförs vartannat år gör att Insikt är idealisk för att följa utvecklingen av förenklingsarbetet i kommunerna. 14 (15)

15 Naturligtvis kommer det inte endast vara Tillväxtverkets insatser som påverkar utvecklingen av NKI. Men resultaten i Insikt ger Tillväxtverket och andra aktörer information om riktningen i utveckling och huruvida insatser ger resultat. Tillväxtverkets föreslagna insatser definierar på vilket sätt de främjar ett bättre resultat av de kvalitetskriterier som mäts i Insikt så att kopplingen tydliggörs Uppföljning av enskilda kommuner Tillväxtverket genomför och avser att genomföra insatser där olika enskilda kommuner deltar, exempelvis utbildningar och pilotprojekt. En del av uppföljningen är att särskilt studera dessa kommuner utifrån Insikt. Genom denna uppföljning är kopplingen till genomförda insatser starkare. Insiktsundersökningen kan i enskilda kommuner kompletteras med andra relevanta undersökningar om behov av detta identifieras Uppföljning på insatsnivå Genomförda insats ska följas upp på insatsnivå. Uppföljningen avser då exempelvis hur många som deltagit och hur de som deltagit upplevt insatsen, såsom utvärdering av utbildningsinsatser. Hur denna uppföljning ska ske behöver planläggas för respektive insats. 6.3 Uppföljning av insatser juni 2011 t o m mars Utbildningar Under perioden juni 2011 tom mars 2012 har 18 nya kommuner påbörjat utbildningen Förenkla helt enkelt: Upplands - Bro Sigtuna Falkenberg Borås Avesta Eskilstuna Oskarshamn Säter Värmdö Bjurholm Robertsfors Vännäs Nordmaling Vindeln Upplands-Bro Skellefteå Gotland Huddinge För omgång två av Förenkla helt enkelt som nu pågår finns ingen sammanställd utvärdering eftersom medverkande kommuner ännu inte har avslutat utbildningen. Utvärderingar av den första omgången av utbildningen visar dock att deltagarna uppskattar utbildningen. 76 procent av ger utbildningen som helhet betyget bra eller mycket bra och 21 procent ger betyget godkänt. Utbildningen Kommunikation och bemötande har påbörjats och tre utbildningstillfällen har genomförts. I Umeå, Stockholm och i Göteborg. Kursutvärderingar kommer att sammanställas först när den första utbildningsomgången är färdig, vilket sker efter detta delrapporteringstillfälle Övriga insatser Förenklingsforum och analyser utifrån Insikt kan i nuläget inte följas upp. Hur exempelvis deltagarna i förenklingsforum ser på insatsen kan följas upp när arbetet har blivit mer etablerat. När resultaten från analysen av Insikt kommunicerats till målgrupperna kan även den insatsen utvärderas. 15 (15)

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Förenkla på kommunal och regional nivå

Förenkla på kommunal och regional nivå Förenkla på kommunal och regional nivå Anteckningar från Tillväxtverket och länsstyrelsernas referensgruppsmöte 26 april 2013 Deltagare: Stefan Lundin, Visita Helena Morgonsköld, Bolagsverket Anneke Svantesson,

Läs mer

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter

INSIKT. 8 av 10. företag. en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter Inbjudan att delta i en undersökning om företagens upplevelse av din kommuns service 8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. INSIKT en SERVICEmätning av kommunens företagskontakter En undersökning

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Förslag till insatser regelförenkling på kommunal nivå

Förslag till insatser regelförenkling på kommunal nivå Dnr 012-2010-2708 Förslag till insatser regelförenkling på kommunal nivå Redovisning av uppdrag N2010/4398/MK 2010-12-09 1 (38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...3 1 INLEDNING...5 BAKGRUND...5 UPPDRAGET...5

Läs mer

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311

Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 FALKENBERG 2013-09-24 284 Rapport - Insikt, företagsklimat 2013. Dnr KS 2013-311 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Inte bara vara trevlig. En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag

Inte bara vara trevlig. En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag Inte bara vara trevlig En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag Fakta om Insikt I samarbete med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg genomförde Sveriges

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Laholms kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Jämfört med

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer

Insatser att genomföra till 2014

Insatser att genomföra till 2014 Insatser att genomföra till 2014 1. Samordnad information till företag om regelverkens krav Företagen ska ha tillgång till information som beskriver vad som gäller enligt regelverken såväl generellt som

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Kinda kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Kinda kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Kinda kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 66. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67.

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012

Serviceundersökningen 2013 företags uppfattning om kommunernas service under 2012 1 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande service. God kvalitet och hög service i myndighetsutövning är särskilt centralt för att skapa goda relationer

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Valdemarsviks kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Valdemarsviks kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Valdemarsviks kommuns NöjdKundIndex (NKI) är 69. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2013 Strömstads kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2013 Strömstads kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Strömstads kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2015 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 215 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 215 företags uppfattning

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg

Innehåll. Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 2014 års undersökning Nästa steg 1 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning om kommunernas service under 213 Innehåll Bakgrund Nöjd-Kund-Index metod Resultat 214 års undersökning Nästa steg 2 Serviceundersökningen 214 företags uppfattning

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Utbildning i den empatiska byråkratin framtidens kommunala service

Utbildning i den empatiska byråkratin framtidens kommunala service MÅLGRUPP Medarbetare, chefer och administrativ personal inom tillstånd, tillsyn, kontroll, till exempel bygglov, miljö, livsmedelskontroll, markupplåtelse, brandtillsyn och alkoholtillsyn. VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Nöjd-Kund-Index - Servicemätning. Årsrapport ärenden januari december 2014

Nöjd-Kund-Index - Servicemätning. Årsrapport ärenden januari december 2014 Sala kommun Nöjd-Kund-Index - Servicemätning NKI-undersökning om kommunens service under 2014 Årsrapport ärenden januari december 2014 BAKGRUND OCH SYFTE 3 METOD 8 RESULTAT 14 - Resultat Hela kommunen

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden

Från lantbrukare till butiksägare. Förenkla för kombinatörer på landsbygden Från lantbrukare till butiksägare Förenkla för kombinatörer på landsbygden 1 Bonde söker förenkling Förenklingsforum Många företag har kontakt med kommunen när det gäller tillämpning av regler, till exempel

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14)

Bilaga 3. Sammanställning av myndigheternas undersökningar. Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Bilaga 3 till RAPPORT 2012:13 1 (14) Sammanställning av myndigheternas undersökningar Bilaga 3. 1) Kön Innehåller bland annat frågor om erfarenheter/upplevelser av besök på servicekontor: och 2) Ålder

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Kick-off Regelförenklingsarbetet

Kick-off Regelförenklingsarbetet Kick-off Regelförenklingsarbetet Växjö 30 31 augusti 2010 Resultat från Work shop 2. Texten från de Mind Maps som skapades. Se även bifogade bilder i Power Point över respektive Mind Map. 1. Hur kan/bör

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län

Regelförenkling på kommunal nivå. Kalmar län Regelförenkling på kommunal nivå län En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 88% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan

Läs mer

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg Företagsklimatet ett prioriterat mål i regionens tillväxtstrategi Företagsklimatet skall rankas högst bland landets storstadsregioner 2014 enligt följande

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014

Handlingsplan. Förenkla helt enkelt 2013 2014 Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Förankring Samverkan Inköp och upphandling Service och information Handlingsplan Förenkla helt enkelt 2013 2014 Forshaga kommun påbörjade under 2012 en process

Läs mer

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015 Företagsklimatet i s kommun 0 Fakta Intervjuperiod januari-april 0 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i s kommun från

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Stockholmsregionens möte med näringslivet

Stockholmsregionens möte med näringslivet Stockholmsregionens möte med näringslivet En studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2007 Heby Knivsta Vallentuna Karlskoga Nykvarn Katrineholm Flen Innehåll 1. BAKGRUND 4 2. UNDERSÖKNINGENS

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Serviceundersökning 2011

Serviceundersökning 2011 Serviceundersökning 2011 Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Flen kommuns service under 2010 Bakgrund Ett av kommunens näringspolitiska mål är att erbjuda näringslivet en god grundläggande

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen

Servicemätning 2015. en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Servicemätning 2015 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Innehåll FOTO: OMSLAG APELÖGA, SCANDINAV BILDBYRÅ. DENNA SIDA SUNDBYBERGS STAD/DANIEL LARSSON. Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Näringslivets administrativa kostnader. Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008. Rapport 0023 Rev A

Näringslivets administrativa kostnader. Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008. Rapport 0023 Rev A Näringslivets administrativa kostnader Sammanställning av resultat från uppdateringarna avseende år 2008 Rapport 0023 Rev A Näringslivets administrativa kostnader Sammanställning av resultat från uppdateringarna

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner

Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Projektbeskrivning Verksamt.se i samspel med Sveriges kommuner Forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet inbjuder på uppdrag av Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket och Sveriges Kommuner

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Datum Dnr: 301-2464-13 2013-08-13 HANDLINGSPLAN. Förenkla för företag

Datum Dnr: 301-2464-13 2013-08-13 HANDLINGSPLAN. Förenkla för företag Datum Dnr: 301-2464-13 2013-08-13 HANDLINGSPLAN Förenkla för företag Lä nsstyrelsens händlingsplän fö r ätt fö renklä fö r fö retäg Inledning Förenkla för företag är en viktig del av regeringens politik

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE

FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 FOTO: OLA ERICSON/WWW.STOCKHOLMSFOTO.SE Servicemätning 2013 Servicemätning 2013 en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen Förord Om Stockholmsregionen ska

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009

Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009 Projekt djupintervju Samtal om service med fem företag våren 2009 2 Sammanfattning Projekt Djupintervju fokuserar på hur företagen uppfattar vår service. Fem företag spridda inom förbundets geografiska

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete. Nöjd Kund Index. SKLs näringslivsnätverk. 5 februari 2015

Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete. Nöjd Kund Index. SKLs näringslivsnätverk. 5 februari 2015 Så vet vi att vi gör rätt i vårt näringslivsarbete Nöjd Kund Index SKLs näringslivsnätverk 5 februari 2015 Hur blir man nöjd? Alla människor vill bli lyssnade till, känna att deras åsikter spelar roll

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Innehåll Kommunikation ger resultat

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer