Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27"

Transkript

1 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr:

2 Sammanfattning Det här är en delrapport för Tillväxtverkets regeringsuppdrag att under genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå. I delrapporten beskrivs det som har hänt under perioden april 2012-mars Tillväxtverket genomför insatserna i form av olika delprojekt och aktiviteter. Under perioden har Tillväxtverket i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortsatt att erbjuda kommuner utbildningen Förenkla - helt enkelt. 44 kommuner har under perioden påbörjat eller avslutat utbildningen. I samarbete med SKL har kommuner även erbjudits utbildningen Kommunikation och bemötande som 50 kommuner deltagit i sedan starten våren Arbetet med Förenklingsforum, som Tillväxtverket inrättade under den förra redovisningsperioden, har utvecklats och tagit form. Förenklingsforums styrgrupp har träffats vid tre tillfällen och även tillsatt en första arbetsgrupp. Arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete som ska inriktas mot hur man kan förenkla för så kallade kombinatörer på landsbygden. Tillväxtverket har även påbörjat arbetet med två nya insatser. Insatsen Samordnad information kommer i ett pilotprojekt att fokusera på vad som på ett enkelt sätt kan göras på relativt kort sikt för att underlätta för kommuner att ge information om serveringstillstånd på sin webbplats. Inom insatsen Rådgivning, service och myndighetsutövning kommer fokus i ett första skede vara kommunal tillsyn inom livsmedelsområdet och hur kommunerna kan få ett ökat stöd att ge råd till företagen. Under perioden har ingen närmre analys av för arbetet relevanta undersökningar genomförts. Däremot har Tillväxtverket och SKL tagit fram en inspirationsskrift till kommuner, Så jobbar vi för bättre företagsklimat, som baseras på resultatet från den analys av Insikt som beskrevs i föregående delrapportering. Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat att ha en gemensam referensgrupp som följer förenklingsuppdragen för den kommunala respektive regionala nivån. Ett referensgruppsmöte genomfördes i november 2012 där deltagarna fick information om det pågående arbetet och lämnade många värdefulla synpunkter. Övrig samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län som koordinator för länsstyrelsernas förenklingsarbete, har bland annat skett genom löpande kontakt och avstämningar, deras medverkan i förenklingsforums styrgrupp samt genom att Tillväxtverket har lyft fram exempel från länsstyrelsernas förenklingsarbete i olika sammanhang. En viktig del av uppdraget är att kommunicera arbetet och sprida goda exempel. Det har Tillväxtverket gjort bland annat genom att lyfta fram exempel på kommuners förenklingsarbete i publikationerna Så jobbar vi för bättre företagsklimat och Från Huddinge till Glasgow. Tillväxtverket har även informerat om arbetet via bland annat sitt digitala nyhetsbrev om förenkling för företag, externa möten och riktade utskick till bland annat kommuner. 2 (25)

3 Innehåll 1. Inledning Pågående insatser april 2012-mars Utbildningar Genomförande av Förenkla helt enkelt Genomförande av Kommunikation och bemötande Kommunikationsinsatser Förenklingsforum Genomförande av förenklingsforum Dialog- och erfarenhetsutbyte Områden för förenklingsforum Möten med styrgrupp Möte med arbetsgrupp kombinatörer på landsbygden Kommunikationsinsatser Nya insatser för perioden Samordnad information Genomförande av samordnad information Kommunikationsinsatser Rådgivning, service och myndighetsutövning Genomförande av rådgivning, service och myndighetsutövning Kommunikationsinsatser Analys av för arbetet relevanta undersökningar Referensgrupp Samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län Goda exempel och kommunikation Andra uppdrag, projekt och aktiviteter med koppling till uppdraget att förenkla för företag på kommunal nivå Upphandlingsseminarier i kommuner Förenklingsjakten Pilotkommuner för serviceutveckling Kontaktpunkten Ny standard för företagslots Uppföljning av insatser april 2012-mars Utbildningar Förenkla - helt enkelt Kommunikation och bemötande Uppföljning mot regeringens mål avseende kommuner Övrigt kring uppföljning av utbildningar Reflektioner av betydelse för det fortsatta arbetet Uppföljning av förenklingsforum Reflektioner av betydelse för det fortsatta arbetet Uppföljning av medel Övrigt kring uppföljning Bilaga 1 Resterande insatser att genomföra till 2014 Bilaga 2 Bruttolista över förslag på områden för förenklingsforum 3 (25)

4 1. Inledning Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att under perioden genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Syftet med insatserna är att förenkla företags myndighetskontakter på den kommunala nivån och därmed bidra till regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag. 1 Tillväxtverket har sedan februari 2013 även uppgiften att stödja och genomföra insatser som förenklar företagens myndighetskontakter på lokal och regional nivå inskriven i sin myndighetsinstruktion. 2 Årliga delrapporteringar om uppdragets genomförande och resultat ska lämnas till Näringsdepartementet senast den 31 mars åren Den här delrapporten avser perioden april 2012-mars Tillväxtverket genomför insatserna i form av olika delprojekt och aktiviteter. Under den period som delrapporteringen avser har följande arbete pågått: - Utbildningar till kommuner - Förenklingsforum Följande insatser är nya för perioden och påbörjades hösten 2012: - Samordnad information - Rådgivning, service och myndighetsutövning Arbetet ovan beskrivs närmare i denna delrapport. Dessutom beskrivs en översikt över relevanta undersökningar, arbetet med referensgruppen, samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län, hur Tillväxtverket arbetat med goda exempel och kommunikation samt uppföljning av uppdraget. I delrapporten beskrivs även andra projekt, aktiviteter och uppdrag som Tillväxtverket genomför eller deltar i och som tangerar det kommunala uppdraget. Arbetet bedrivs i samverkan med departement, nationella myndigheter, länsstyrelser, Sveriges Kommuner och Landsting, enskilda kommuner och näringslivsorganisationer. 1 N2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT 2 Se 5 9 förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 4 (25)

5 2. Pågående insatser april 2012-mars 2013 I uppdraget sägs att Tillväxtverket tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska genomföra utbildningar för att ge kommuner stöd i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Tillväxtverket ska också upprätta ett förenklingsforum. De insatserna beskrevs i föregående års delrapportering och arbetet inom dessa insatser har fortsatt under perioden. 2.1 Utbildningar Att ge kommuner tillgång till utbildningar som stöd för sitt förenklingsarbete är en viktig insats i uppdraget. Kommunerna har generellt höga ambitioner och en vilja att förenkla för företag och efterfrågar verktyg och metoder. Tillväxtverket och SKL har under perioden fortsatt sitt samarbete kring två utbildningsinsatser riktade till kommuner; Förenkla - helt enkelt och Kommunikation och bemötande. Tillväxtverket medverkar på utbildningstillfällen vilket ger möjlighet att skapa en dialog och kontakter med betydelse för arbetet med övriga insatser Genomförande av Förenkla helt enkelt Utbildningen syftar till att förbättra företagsklimatet. Målet med utbildningen är att den ska leda till bättre och effektivare kontakter mellan kommunen och företagen. Deltagande kommuner får tips på metoder och verktyg som kan leda till utvecklade arbetssätt och ett positivt förhållningssätt till företagandet. Det handlar om ökad service och tillgänglighet, bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika roller och uppgifter. Utbildningen vänder sig till såväl handläggare, förvaltningschefer och politiker som möter företag i sin vardag. För att utbildningen ska ge effekt och vara ett stöd i kommunernas fortsatta arbete ska kommunerna inom ramen för utbildningen ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Handlingsplanen arbetas fram under de tre block som utbildningen är uppdelad i. Tillväxtverket och SKL har samarbetat kring utbildningen sedan 2010 och förlängde i slutet av 2012 samarbetet till att även omfatta Det som är nytt för den period delrapporteringen avser är dels att två län, Blekinge och Värmland, samlade sina kommuner för att genomföra utbildningen dels att Länsstyrelsen i Blekinge län även genomförde utbildningen tillsammans med länets kommuner. I avsnitt beskrivs närmare uppföljning av utbildningen under perioden Genomförande av Kommunikation och bemötande Tillväxtverket och SKL beslutade hösten 2011 att samarbeta kring genomförande av en utbildning i kommunikation och bemötande. Avtalet förlängdes i mars 2012 med ytterligare utbildningstillfällen fram till december Målet med utbildningen har varit att bidra till verksamhetsutveckling inom tillsyn, kontroll och tillstånd för att skapa ett ännu bättre förtroende mellan företagare och kommun. Målgruppen för utbildningen är personal på kommunernas bygg- och miljökontor, tillståndsenheter med flera som arbetar med tillstånd, anmälningar, tillsyn och kontroll enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen med mera. Såväl handläggare som chefer, administratörer och politiker har deltagit i utbildningen. Utbildningen har förutom föreläsningar och övningar om det personliga mötet och dialogen mellan handläggare och företag, även handlat om det interna arbetet i kommunen. Syftet har varit att kommunen ska tala med en röst och att företag vid kontakt med kommunen ska möta handläggare som har en helhetssyn och förstår företagens process. Utbildningstillfällena har utgått från deltagande kommuners resultat i bland annat undersökningen Insikt i syfte att skapa en plattform för kommunens förbättringsarbete. Kommunerna har fått diskutera varför NKI (Nöjd-Kund-Index) i kommunal verksamhet inte uppvisar högre resultat och diskuterat åtgärder för att höja resultatet. Förbättringsförslag som lyfts av deltagande kommuner har bland annat handlat om vikten av att diskutera bemötandefrågor, förklara ärendegången i samband med ansökan, samarbeta mellan förvaltningar och öka samarbetet mellan kommuner. I avsnitt beskrivs närmare uppföljning av utbildningen under perioden. 5 (25)

6 2.1.3 Kommunikationsinsatser Tillväxtverket informerar om utbildningarna på webbplatsen Verket har även informerat om utbildningarna i enheten Regelförenklings elektroniska nyhetsbrev om förenkling för företag. Vid besök hos kommuner inom ramen för Tillväxtverkets förenklingsarbete har det även upplysts om utbildningarna. Tillväxtverket har berättat om utbildningarna på referensgruppsmötet för det kommunala uppdraget i november SKL, som ingår i förenklingsforums styrgrupp, har berättat om utbildningarna på ett styrgruppsmöte. Vidare informerar SKL om utbildningarna bland annat på webbplatsen Förenklingsforum Tillväxtverket har i enlighet med uppdraget upprättat ett forum där aktörer på alla nivåer i de regelgivningskedjor som avslutas med att kommuner tillämpar regelverk gentemot företag kan mötas och där förenkling för företag är i fokus. I delrapporteringen från 2012 finns information om inrättandet av förenklingsforum samt det första mötet som ägde rum i mars Nedan beskrivs arbetet i förenklingsforum under perioden april 2012-mars Genomförande av förenklingsforum Förenklingsforum består av en styrgrupp där för närvarande följande organisationer ingår: Länsstyrelsen i Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting Landsbygdsdepartementet Miljödepartementet Näringsdepartementet Boverket Jordbruksverket Kemikalieinspektionen Livsmedelsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Naturvårdsverket Statens Folkhälsoinstitut Försvarsdepartementet, Socialdepartementet och Finansdepartementet har visat intresse för medverkan i förenklingsforums styrgrupp och bjudits in till mötena men har inte deltagit vid något styrgruppsmöte Dialog- och erfarenhetsutbyte En viktig del av forumet är det utrymme det ger till dialog och erfarenhetsutbyte. På styrgruppsmötena har deltagande aktörer fått möjlighet att presentera aktuella projekt, aktiviteter eller uppdrag med bäring på förenkling på kommunal nivå. Detta erfarenhetsbyte har varit ett uppskattat inslag och setts som värdefullt för att sprida erfarenheter och metoder. Tillväxtverket har även berättat om myndighetens aktuella uppdrag och projekt kring förenkling för företag. Nedan följer några av de presentationer som ägt rum: Jordbruksverket har presenterat projektet Effektiv tillsyn som handlar om hur tillsynen på växtnäringsområdet kan bli effektivare för såväl inspektörer som lantbrukare. Tillsyns- och föreskriftsrådet har berättat om deras verksamhet och erfarenheter av bland annat samverkan. Livmedelsverket har berättat om utbildningen Det professionella samtalet som handlar om hur man kan öka kvalitén på tillsyn och inspektion inom livsmedelsområdet genom goda samtal med företagen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har berättat om sitt arbete med en bok för att stödja den kommunala tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor. Boverket har berättat om sina uppdrag och hur man arbetar med vägledning till bland annat kommuner med nya innovativa angreppssätt. 6 (25)

7 SKL har berättat om utbildningar riktade till kommuner med syfte att förbättra företagsklimatet Områden för förenklingsforum Tillväxtverkets ambition är även att förenklingsforum ska genomföra konkreta insatser, så att företagen i förlängningen upplever kommunernas tillämpning av regelverk som enklare och tydligare. På mötena kan deltagande aktörer ge förslag på vad som behöver göras och styrgruppen kan därefter tillsätta arbetsgrupper som arbetar konkret med valda områden. Den referensgrupp som följer hela det kommunala uppdraget har också möjlighet att lämna förslag på områden att arbeta med. För att ett område ska vara relevant för förenklingsforum ska det röra sig om ett område där: Kommuner tillämpar regler gentemot företag Det är angeläget för företag att det sker en utveckling/förenkling Det ska förbättra förutsättningarna för (mindre) kommuner Det krävs samordning av insatser från olika deltagare i förenklingsforum Aktörerna i förenklingsforum har en reell möjlighet att påverka frågan Arbetsgrupperna kan ha en bred sammansättning med aktörer från såväl nationella myndigheter, kommuner och näringslivets organisationer. Samtliga områden som föreslagits har sammanställts i en bruttolista (se bilaga 2). Tanken är att vid styrgruppsmötena göra en prioritering av de områdena. Flera av de områden som lyfts såsom förenkling för kombinatörer på landsbygd och samordnad information till företag, genomförs inom ramen för förenklingsforum eller inom ramen för uppdragets andra pågående insatser Möten med styrgrupp Styrgruppen har under perioden träffats tre gånger. På styrgruppsmötet i juni 2012 initierade Landsbygdsdepartementet ett område för förenklingsforum att arbeta med. Det handlar om så kallade kombinatörer på landsbygden. Dessa typer av företag har på grund av sina olika verksamheter många myndighetskontakter. Syftet med att lyfta detta i förenklingsforum är att se hur tillsyns-och tillståndsprocesser kan samordnas för företag som har verksamhet som regleras av skilda regelverk som tillhör olika myndigheter. Arbetet ska utgå ifrån en helhetssyn där hela regelgivningskedjan ingår, det vill säga såväl departement och nationella myndigheter som länsstyrelser och kommuner ansvariga för regelverken och tillämpningen av dessa. På styrgruppsmötet i oktober 2012 deltog ett företag med kombinationsverksamhet på landsbygd för att exemplifiera problematiken med upplevda okoordinerade tillsynsbesök och ge synpunkter på vad som skulle kunna samordnas bättre. Styrgruppen beslutade därefter att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med området i form av ett pilotprojekt. På styrgruppsmötet i januari 2013 beslutades att gå vidare med föreslagen projektbeskrivning för arbetsgruppen. Inför mötet hade även kontakt tagits med några kommuner. Det beskrivs mer nedan. Såväl styrgruppen för förenklingsforum som referensgruppen för det kommunala uppdraget har även lyft att ett viktigt område att arbeta vidare med är rådgivning, service och myndighetsutövning. Eftersom Tillväxtverket för närvarande har påbörjat en särskild insats som tittar närmare på det området, så har ingen arbetsgrupp inom förenklingsforum tillsatts. Avstämningar av den insatsen kommer däremot bland annat att ske med styrgruppen för förenklingsforum (se avsnitt 3.2) Möte med arbetsgrupp kombinatörer på landsbygden I december 2012 träffades arbetsgruppen med representanter från Landsbygdsdepartementet, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Tillväxtverket för att diskutera arbetssätt, avgränsningar och metoder för pilotprojektet kring förenkling för kombinatörer. Ett separat möte hölls även med SKL som inte hade möjlighet att delta på arbetsgruppsmötet. Inför arbetsgruppens möte hade Tillväxtverket dels gjort en kartläggning av uppdrag, projekt och aktiviteter med koppling till pilotprojektets syfte, dels formulerat frågeställningar för inriktning av arbetet. I januari 2013 presenterades pilotprojektet på SKL och Tillväxtverkets gemensamma utbildning Förenkla helt enkelt för ett antal kommuner som visade intresse att medverka. I urvalet av kommuner till pilotprojektet har Tillväxtverket beaktat att det i uppdraget står att samtliga insatser ska ta särskild hänsyn till förutsättningarna för 7 (25)

8 mindre kommuner i den utsträckning det är möjligt. Ett första steg är att tillsammans med de valda kommunerna se hur de kan samordna sina processer internt inom kommunen. Det kan exempelvis handla om samordning av tillsynsbesök men också om nyttjande av gemensamma kundregister och samordning av fakturering. Därefter kommer arbetet att fokusera på hur samordning med länsstyrelse och nationella myndigheter kan förbättras. Tillväxtverket informerar styr- och arbetsgruppen löpande och planerar för ytterligare arbetsgruppsmöten under våren efter att ha gjort den första kartläggningen hos kommuner Kommunikationsinsatser Tillväxtverket informerar löpande om förenklingsforum på webbplatsen Det har även informerats om förenklingsforum i enheten Regelförenklings elektroniska nyhetsbrev om förenkling för företag. I september 2012 deltog Tillväxtverket vid ett rådsmöte på Tillsyns- och föreskriftsrådet för att berätta om forumet. Rådets kansli ingår med en representant i förenklingsforums styrgrupp. Tillväxtverket har även berättat om förenklingsforum på referensgruppsmötet för det kommunala uppdraget i november (25)

9 3. Nya insatser för perioden I delrapporteringen från mars 2012 ingick enligt uppdraget att göra en prioritering av de insatser Tillväxtverket i ett tidigare regeringsuppdrag 2010 lämnat som förslag att genomföra för att förenkla för företagen på den kommunala nivån. 3 Förutom de insatser som redan var utpekade i uppdraget (utbildningar, förenklingsforum och analys av relevanta undersökningar) bedömde Tillväxtverket i delrapporteringen att fem insatser var fortsatt relevanta att arbeta vidare med fram till 2014, dock med olika prioritet. Insatserna Samordnad information till företagen om regelverkens krav och Rådgivning, service och myndighetsutövning bedömdes vara de två insatser som Tillväxtverket skulle påbörja Arbetet med dem påbörjades i oktober 2012 och beskrivs nedan. Av de övriga insatser som prioriterades i delrapporteringen från mars 2012 återstår tre stycken (se bilaga 1). 3.1 Samordnad information Informationen om tillstånd som företag ansöker om hos kommunen kan bland annat skilja sig åt mellan olika kommuners webbplatser både vad gäller kvalitet och omfattning. Det är även så att alla kommuner behöver avsätta resurser för att ta fram delvis samma information till sina webbplatser Genomförande av samordnad information Tillväxtverket vill se hur det är möjligt att underlätta för kommuner att ge information om tillstånd till företag på sin webbplats. Det första steget i arbetet har till stor del handlat om omvärldsbevakning på området. Resultatet av omvärldsbevakningen har varit av betydelse för utformningen och avgränsningen av det fortsatta arbetet. Tillväxtverket har därefter valt att fokusera arbetet på att se närmare på vad som på ett enkelt sätt kan göras på relativt kort sikt och utan koppling till särskilda tekniska lösningar. Arbetet har avgränsats till att omfatta sådan grundläggande information som företag kan behöva innan själva ansökningstillfället för att kunna få en god bild av hur en ansökan går till samt vad som krävs för att beviljas tillstånd. Arbetet kommer att genomföras som ett pilotprojekt avseende serveringstillstånd. Serveringstillstånd har valts bland annat för att det ofta ingår som en del i en restaurangverksamhet som är en bransch med hög tillväxtvilja men där regelverket anses som ett tillväxthinder. Det har också valts mot bakgrund av att enskilda kommuner har möjlighet att ha vissa egna riktlinjer när det gäller serveringstillstånd. Tillståndet omfattas även av tjänstedirektivet och ingår i den svenska kontaktpunkten där Tillväxtverket har ansvar för utvecklingen (se avsnitt 8.4). Genomförandet är beroende av att andra aktörer kan bidra med kunskap och erfarenheter. Det gäller främst Statens Folkhälsoinstitut, länsstyrelser, SKL, Visita och Näringslivets Regelnämnd. Därutöver kommer även kontakt tas med en till två kommuner Kommunikationsinsatser Tillväxtverket informerar om insatsen på webbplatsen Tillväxtverket har även berättat om insatsen på referensgruppsmötet för det kommunala uppdraget i november 2012 och fått värdefulla synpunkter. 3.2 Rådgivning, service och myndighetsutövning Många företag skulle gärna vilja ha mer rådgivning och service i samband med kommunal tillsyn. Samtidigt kan inspektörer i kommuner uppleva att deras möjlighet att ge råd och mer specifik information är begränsad och att rådgivningen måste balanseras mot den myndighetsutövande rollen. Vare sig det är utifrån företagens perspektiv eller kommunernas roll är det inte okomplicerat att hitta en balans mellan den rådgivning, service och information som kommunen tillhandahåller och den myndighetsutövning som utövas gentemot företagen Genomförande av rådgivning, service och myndighetsutövning Tillväxtverkets arbete på området består av två delar. Den ena är en kartläggning av vad det är som har gjorts på området; vilka möjligheter finns för kommunala tjänstemän att ge råd och vägledning och vad begränsar möjligheten? I den andra delen ska Tillväxtverket ta fram 3 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå - delrapport 31 mars 2012, dnr , Tillväxtverket (25)

10 åtgärder för att sprida kunskap om möjligheterna att öka rådgivningen i samband med kommunernas myndighetsutövning. Under hösten 2012 bestod arbetet av en kartläggning av området och vad som redan görs. Kortfattat kan resultatet beskrivas som att det är tydligt att detta är ett problem som många aktörer uppmärksammat, men att det finns en avsaknad av samordning och att det är svårt att få en överblick över de initiativ som finns. De rättsliga begränsningar och ramar som finns är inte särskilt väl definierade och snarast blir det en fråga som handlar om service och bemötande. För att avgränsa uppdraget beslutades att i det första skedet fokusera på kommunal tillsyn inom livsmedelsområdet. Tillväxtverkets bedömning är att ett samarbete med Livsmedelsverket kan vara en intressant väg framåt. Som ett första led i det samarbetet ska Livsmedelsverket och Tillväxtverket tillsammans ordna ett möte i mitten av april. Syftet med träffen är att komma med idéer till hur Livsmedelsverket kan utveckla sitt stöd till kommunerna, så att de i sin tur kan öka och förbättra sin rådgivning till företagen. Deltagare på mötet kommer, utöver Livsmedelsverket och Tillväxtverket, att vara representanter från Visita, två kommuner, VITSgruppen vid Linköpings universitet, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och SKL Kommunikationsinsatser Tillväxtverket informerar om insatsen på webbplatsen Tillväxtverket har även berättat om insatsen på referensgruppsmötet för det kommunala uppdraget i november 2012 och fått värdefulla synpunkter. Eftersom insatsen även är ett område som lyfts som intressant av styrgruppen för förenklingsforum, har Tillväxtverket berättat om insatsen på ett styrgruppsmöte i januari 2013 (se närmare avsnitt 2.2.4). 10 (25)

11 4. Analys av för arbetet relevanta undersökningar I uppdraget ingår att analysera för arbetet relevanta undersökningar, däribland SKL:s undersökning Insikt. I föregående års delrapportering beskrevs den analys som Ramböll Management AB gjorde på uppdrag av Tillväxtverket och som resulterade i rapporten Insikt - exempel från framgångsrika kommuner. 4 Syftet med analysen var att hitta framgångsfaktorer, goda exempel och verktyg för bättre myndighetsutövning som kan förmedlas till övriga kommuner och andra intresserade. För den period den här delrapporteringen avser har ingen närmre analys av relevanta undersökningar genomförts. Under hösten 2012 tog Tillväxtverket och SKL fram skriften Så jobbar vi för bättre företagsklimat. 5 Där presenteras framgångsfaktorer som identifierats i analysen ovan samt ett urval av goda exempel från kommunerna Upplands Väsby, Örebro och Ludvika. Syftet med skriften är att inspirera kommuner och ge verktyg för att förenkla företagens myndighetskontakter på den kommunala nivån. Några av de framgångsfaktorer som lyfts fram är: - Använd tekniska verktyg och mallar - Var tillgänglig för företagare exempelvis genom lotsar - Utveckla en personlig kundkultur - Utveckla samverkan för snabbare och effektivare ärendehantering utifrån företagens behov - Se till att alla tjänstemän förstår sin roll Resultaten från nästa Insikt-undersökning blir klara i september Tillväxtverket avser att analysera resultaten från undersökningen. Tillväxtverket vill nämna ett antal undersökningar som under perioden varit intressanta för prioriteringar och genomförande av aktiviteter inom uppdraget. Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning SKL tog under hösten 2012 fram rapporten Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning. 6 Rapporten baseras på den öppna fråga som fanns med i Insikt Där fanns en möjlighet för företag att skriva ner synpunkter på hur kommunens service och myndighetsutövning kan förbättras. Förslag har lämnats för de fem myndighetsområden som har undersökts: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Rapporten visar på intressanta förbättringsförslag från företagen. Bland annat kan nämnas att störst andel företagare anser att bemötandet varit bra inom områdena brandtillsyn och serveringstillstånd. Inom såväl bygglov som markupplåtelse vill man se snabbare ärendehantering. Tydligare information om bygglov på kommunernas hemsidor efterfrågas och inom miljö- och hälsoskydd efterfrågas lägre avgifter och priser samt bättre prisinformation. Bättre prisinformation efterfrågas också inom området serveringstillstånd. Ett återkommande önskemål är att kommunala handläggare ska kunna ge mer råd i samband med tillsyn och inspektion. Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Tillväxtverket har analyserat statistik från enkätundersökningen Företagens villkor och verklighet, en undersökning som genomförs av Tillväxtverket i samarbete med Statistiska Centralbyrån. I den senaste undersökningen från 2011 svarade cirka små och medelstora företag på frågor om bland annat i vilken utsträckning regler utgör ett hinder för tillväxt. Undersökningen visar att små och medelstora företag som vill växa upplever i högre utsträckning lagar och myndighetsregler som ett hinder för tillväxt. Av de företag som vill växa ser 68 procent lagar och myndighetsregler som ett tillväxthinder. Det är intressanta resultat 4 Insikt - exempel från framgångsrika kommuner, Ramböll Management AB på uppdrag av Tillväxtverket, Så jobbar vi för bättre företagsklimat, info nr 0459, Tillväxtverket och SKL, Företagarnas förslag till bättre kommunal myndighetsutövning, delrapport av Insikt 2011, analys av den öppna frågan i enkäten, Sveriges Kommuner och Landsting, (25)

12 även när det gäller arbetet med att förenkla på den kommunala nivån där reglerna många gånger tillämpas. Det finns skillnader mellan olika län när det gäller i vilken utsträckning lagar och myndighetsregler upplevs som ett hinder för tillväxt och utveckling. I Norrbotten och Dalarna anger 27 procent av företagen att regler är ett stort hinder för tillväxt medan 17 procent av företagen i Jämtland och 16 procent av företagen i Östergötland ser det som ett stort tillväxthinder. En av de enkätfrågor som ställdes i undersökningen var hur företagen upplevt den senaste kontakten med nationella myndigheter, kommun och länsstyrelse. Resultaten visar att fler småföretag upplever den senaste kontakten med kommunen som bra jämfört med den senaste kontakten med länsstyrelsen. Vid uppdelning av olika storleksklasser finns den största skillnaden hos soloföretag där 48 procent är nöjda med sin senaste kontakt med kommunen. Det finns också skillnader mellan branscher. Nästan dubbelt så stor andel av företagen inom hotell och restaurang upplever att den senaste kontakten med kommunen varit bra i jämförelse med företagen inom branschen information och kommunikation. 7 Dukat SKL och Linköpings universitet har drivit projektet Dukat för restaurangföretagare-en uppgift en gång. Projektet har genomförts i samverkan med Tillväxtverket, Skatteverket och Bolagsverket. Dukat har syftat till enklare och mer samordnad hantering av restaurangföretagares tillstånd och anmälningar. Fokus i projektet har varit restaurangföretagares samverkan med nationella myndigheter och kommunala förvaltningar i samband med etablering och drift av restauranger. Projektet har varit visionsinriktat till sin karaktär och har tagit fram en vision för ett webbaserat informationssystem för restaurangföretagares kommunikation med stat och kommun. Det handlar om att skapa ett integrerat informationssystem med samlad information och sammanhållna ansökningsprocesser. Det återstår att ta hand om resultatet exempelvis rörande vilka organisationer som har intresse av att bidra till att informationssystemet skapas och vilka myndigheter som kan tänkas ingå som partners och använda systemet mot restaurangföretagare. 8 Det pågår en analys med Linköpings universitet, SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket under våren 2013 om hur arbetet skulle kunna gå vidare. Eventuellt kommer det leda till utveckling inom ramen för verksamt.se. 7 Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag, info 0446, Tillväxtverket, DUKAT för restaurangföretagare visioner om ett samlat informationssystem, Linköpings universitet, (25)

13 5. Referensgrupp Det ingår i uppdraget att knyta en referensgrupp till arbetet i uppdraget. I referensgruppen ingår representanter från såväl nationella myndigheter och departement som kommuner, länsstyrelser och näringslivsorganisationer. Syftet med referensgruppen är att den ska följa och ge inspel till uppdraget. De kontakter som där knyts är också viktiga för samarbeten inom pågående och kommande insatser. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företagen på länsnivå. Efter en överenskommelse våren 2012 mellan Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län så har uppdragen numera en gemensam referensgrupp eftersom inbjudna deltagare ofta är desamma. Med en gemensam referensgrupp kan intresset att medverka öka och ett helhetsperspektiv kring länsstyrelsernas och kommunernas förenklingsarbete uppnås. Det första gemensamma referensgruppsmötet hölls den 21 november 2012 i Stockholm. Planering och upplägg av mötet skedde gemensamt mellan Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Trots att flera påminnelser gick ut från både Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län, var det precis som vid det första referensgruppsmötet svårt att få deltagare till mötet. Representanter från 32 organisationer fick inbjudan att delta och endast 13 organisationer, förutom representanter från Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län, deltog. Följande organisationer medverkade vid mötet: Skogsstyrelsen Naturvårdsverket Statens folkhälsoinstitut Kommerskollegium Sveriges Kommuner och Landsting Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen i Västernorrland Näringslivets Regelnämnd Lantbrukarnas riksförbund Visita Svensk Handel Utrikesdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län hade en gemensam inledning. Därefter presenterade Tillväxtverket respektive Länsstyrelsen i Kronobergs län de insatser och aktiviteter som bedrivs inom respektive uppdrag. Tillväxtverket presenterade följande insatser: - Förenklingsforum - Utbildningar till kommuner i samarbete med SKL - Analys av Insikt - undersökningens resultat och framtagande av inspirationsskrift tillsammans med SKL - Samordnad information - Rådgivning, service och myndighetsutövning - Förenklingsjakten (nytt regeringsuppdrag där enskilda kommuner kommer att delta 9 ) Därefter följde en diskussion kring de pågående insatserna och deltagarna uppmanades komma med synpunkter. Referensgruppen, inklusive de som inte deltog på mötet, fick också möjlighet att lämna synpunkter efter mötet. Tillväxtverket gav möjlighet för referensgruppen att lämna förslag på nya områden för förenklingsforum utifrån den bruttolista på områden som tagits fram. Vidare fanns möjlighet att lämna intresse att ingå i den arbetsgrupp som påbörjat ett arbete kring förenkling för kombinatörer på landsbygden. Mötet avslutades med en gemensam diskussion kring två frågeställningar: 9 N2012/3559/ENT 13 (25)

14 Hur kan Tillväxtverkets och länsstyrelsernas förenklingsarbete på kommunal och regional nivå förstärka varandra? Hur ser ni att er organisation kan bidra i arbetet? Såväl Tillväxtverket som länsstyrelserna fick flera intressanta inspel, både vad aktörerna enskilt bör tänka på och hur samarbetet kan förstärkas. Bland annat lyftes följande: Det är bra med en gemensam referensgrupp Det är viktigt med ett strukturerat och systematiskt arbete, viktigt att man förenklar på dessa nivåer och här behövs samverkan mellan kommuner och länsstyrelser Det är viktigt att inte glömma bort tillämpningsdelen. Bra om man hittar ett område där man kan arbeta igenom hela kedjan tillsammans Vid referensgruppsmötet fick Tillväxtverket även värdefulla synpunkter som har varit till nytta vid utformning av pågående och nya insatser. Nästa referensgruppsmöte kommer att äga rum i april (25)

15 6. Samverkan med Länsstyrelsen i Kronobergs län I uppdraget ingår att samverka med Länsstyrelsen i Kronobergs län i deras uppdrag att samordna länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företagen på länsnivå. Det är viktigt för att utbyta erfarenheter och kunskap och samverka i gemensamma projekt och aktiviteter. Tillväxtverket bevakar därför vad som pågår inom ramen för länsstyrelsernas förenklingsuppdrag och har kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen i Kronobergs län. I arbetet med uppdraget att förenkla för företagen på kommunal nivå är det också viktigt att informera och lyfta fram länsstyrelsernas motsvarande uppdrag på regional nivå. I arbetet med skriften Från Huddinge till Glasgow 10 intervjuade Tillväxtverket Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Västerbottens län och Länsstyrelsen i Örebro län om deras förenklingsarbete. Syftet var att lyfta goda exempel och beskriva det arbete som pågår på länsstyrelserna. Genom att ha en gemensam referensgrupp för de båda uppdragen stärks samverkan. Möjligheten att berätta om vad som pågår inom de båda uppdragen vid samma tillfälle och ta del av gruppens synpunkter på uppdragen ger också Tillväxtverket och länsstyrelserna nya möjligheter att själva se synergier och stärka samarbetet. Länsstyrelsen i Kronobergs län medverkar i förenklingsforums styrgrupp som representant för länsstyrelsernas förenklingsuppdrag. De är en betydelsefull aktör för att sprida erfarenheter, finna synergier och nya samarbeten. I den första arbetsgrupp som har startats upp inom ramen för förenklingsforum kommer enskilda länsstyrelser ingå och vara viktiga aktörer för att diskutera samordning av tillsyn-och tillståndsprocesser. Länsstyrelsen i Kronobergs län ingår för närvarande med en representant. Den januari 2013 arrangerade Länsstyrelsen i Kronbergs län ett möte i Växjö där bland andra Näringsdepartementet, länsråd och generaldirektörer som fått förenklingsuppdrag deltog. Avdelningschef Lena Rooth deltog från Tillväxtverket. Mötet handlade bland annat om att deltagarna fick berätta för varandra om sina förenklingsuppdrag och enas vid prioriteringar för det fortsatta gemensamma förenklingsarbetet. Som beskrevs i delrapporteringen från mars 2012 tog Länsstyrelsen i Kronobergs län under 2012 ett initiativ till ett pilotprojekt med Tillväxtverket, Regionförbundet Södra Småland och kommunerna i Kronobergs län. Projektet ska omfatta näringslivschefer på kommunen samt berörda handläggare och chefer vid Länsstyrelsen i Kronobergs län. Tanken är att skapa ett fiktivt företags-case och följa företagarens process av tillstånd och anmälningar inom olika regelområden genom kommunen och länsstyrelsen. Syftet är att identifiera vad som går att förenkla, vad aktörerna kan påverka internt inom sina organisationer och vad som bör lyftas till exempelvis departement och nationella myndigheter. Tillväxtverket ser pilotprojektet som intressant eftersom det också involverar kommuner. Det kan också ge viktiga erfarenheter om hur dialog och gemensamma förenklingsambitioner hos länsstyrelse och kommuner bidrar till förenkling för företagen. Om pilotprojektet faller väl ut ska det kunna användas som en arbetsmodell i andra län. Med syfte att utbyta information och erfarenheter och hitta synergier bjöd Tillväxtverket in till ett möte i januari 2013 med Länsstyrelsen i Kronobergs län och SKL. Mötet var uppskattat och aktörerna tyckte att det var värdefullt med sådana kontinuerliga erfarenhetsträffar. Tillväxtverket avser att kalla till ett nytt sådant möte under senare delen av våren Från Huddinge till Glasgow, info 0474, Tillväxtverket, (25)

16 7. Goda exempel och kommunikation Under perioden har Tillväxtverket i olika sammanhang lyft fram goda exempel från förenklingsarbete på kommunal nivå. Tillväxtverket och SKL har tagit fram en gemensam inspirationsskrift, Så jobbar vi för bättre företagsklimat 11 om hur kommuner kan arbeta med att förenkla för företag. Skriften baseras på resultatet från analysen Insikt exempel från framgångsrika kommuner 12 som Ramböll Management AB gjorde 2012 på uppdrag av Tillväxtverket. I skriften presenteras framgångsfaktorer som identifierats i analysen samt ett urval av goda exempel från kommunerna Upplands Väsby, Örebro och Ludvika. Skriften har varit efterfrågad av kommunerna och nytryck har gjorts till följd av det stora intresset. Tillväxtverket fick i regleringsbrevet för 2012 i uppdrag att redogöra för den senaste utvecklingen av förenklingsarbetet i Sverige samt för tendenser och genomförda insatser på europeisk nivå med betydelse för det svenska förenklingsarbetet. Uppdraget resulterade i skriften Från Huddinge till Glasgow. 13 Skriften innehåller bland annat exempel på förenklingsarbete i Sverige och några andra medlemsstater. I skriften kan man läsa om Hultsfreds kommun och Huddinge kommuns arbete med att förenkla för företag. Flera andra exempel från myndigheter och branschorganisationer belyser också arbetet med att förenkla på kommunal nivå. Skriften innehåller även exempel på förenkling på lokal nivå från Storbritannien. Ett viktigt syfte med förenklingsforum är att utbyta erfarenheter kring uppdrag, aktiviteter och projekt som har bäring på förenkling på kommunal nivå. På förenklingsforums styrgruppsmöten har deltagande aktörer fått lyfta sådana exempel. Det har varit ett positivt inslag som också bidragit till att goda exempel spridits bland deltagande aktörer. De externa kommunikationsaktiviteter som genomförts under perioden för att sprida information om hela eller delar av uppdraget är främst följande: På Tillväxtverkets webbplats finns en sida som beskriver delarna i det kommunala uppdraget samt länkar till användbar information. Enheten Regelförenkling skickar ut ett digitalt nyhetsbrev till för närvarande cirka 380 prenumeranter på bland annat departement, nationella myndigheter, kommuner och näringslivsorganisationer. Där informeras om aktuella händelser och uppdrag bland annat inom det kommunala uppdraget. Ett nummer i april 2012 ägnades helt åt att presentera aktuella aktiviteter inom uppdraget och att presentera länsstyrelsernas förenklingsuppdrag. Tillväxtverket var i september 2012 inbjudna till ett av Tillsyns- och föreskriftsrådets möten för att berätta om sitt kommunala uppdrag och särskilt förenklingsforum. SKL och Tillväxtverket gjorde ett gemensamt utskick av skriften Så jobbar vi för bättre företagsklimat i oktober 2012 till bland andra näringslivschefer i samtliga kommuner. Vid referensgruppsmötet den 21 november 2012 kommunicerades uppdraget till de deltagande organisationerna. Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län gjorde därefter ett gemensamt utskick av mötesanteckningar och presentationer från dagen till samtliga inbjudna. I december 2012 skickade enheten Regelförenkling ett brev med en julhälsning till drygt 300 personer på bland annat departement, myndigheter, kommuner och näringslivsorganisationer för att berätta om Tillväxtverkets insatser kring att förenkla 11 Så jobbar vi för bättre företagsklimat, info nr 0459, Tillväxtverket och SKL, Insikt exempel från framgångsrika kommuner, Ramböll Management AB på uppdrag av Tillväxtverket, Från Huddinge till Glasgow- en beskrivning av förenklingsarbetet i Sverige och EU, info 0474, Tillväxtverket, (25)

17 för företag. Där nämndes bland annat insatser inom det kommunala uppdraget. Skriften Från Huddinge till Glasgow, som bland annat innehåller exempel från några kommuners förenklingsarbete, bifogades utskicket. Den januari 2013 arrangerade Länsstyrelsen i Kronobergs län ett möte i Växjö med bland andra Näringsdepartementet, länsråd och generaldirektörer som fått förenklingsuppdrag. Tillväxtverket deltog vid mötet som bland annat handlade om att deltagarna fick berätta för varandra om sina förenklingsuppdrag och enas vid prioriteringar för det fortsatta gemensamma förenklingsarbetet. Tillväxtverket svarar för metodutveckling, rådgivning och utbildning till myndigheter när det gäller förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. En av de delar som ska beskrivas i konsekvensutredningen är om det finns behov av särskilda informationsinsatser innan nya eller ändrade regler träder i kraft. Vid utbildningar till myndigheter och även via Tillväxtverket stödmaterial, lyfts det fram att informationsinsatser till kommuner innan nya eller ändrade regler träder i kraft är en viktig aspekt att beakta. Det var även en av de 11 insatser Tillväxtverket lämnade förslag på till regeringen Förslag till insatser - regelförenkling på kommunal nivå, dnr , Tillväxtverket, (25)

18 8. Andra uppdrag, projekt och aktiviteter med koppling till uppdraget att förenkla för företag på kommunal nivå Nedan beskrivs andra uppdrag, projekt och aktiviteter som Tillväxtverket genomför eller deltar i och som tangerar det kommunala uppdraget Upphandlingsseminarier i kommuner Under hösten 2012 har enheten Regelförenkling genomfört fem seminarier i Sundsvall, Sjöbo, Klippan, Munkedal och Jönköping för att informera om möjligheterna för fler små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling. Totalt har över 320 leverantörer och upphandlare deltagit. Seminarierna riktar sig både till företag, upphandlare, beställare samt beslutsfattare inom kommunen. Tillväxtverket har anordnat dessa seminarier tillsammans med Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet, SKL och värdkommunerna som besökts. Under 2013 fortsätter seminarieserien med ytterligare tio kommuner. Det finns en stor efterfrågan på kommunal nivå efter en ökad förståelse för hur företagens förutsättningar att lämna anbud ser ut samtidigt som många företag är intresserade av kontrakt med kommunen. Under seminariet i kommunen ges information och inspiration samt möjlighet till dialog om offentlig upphandling. Upphandlarna vet bäst vad de vill ha, men vad som finns på marknaden eller hur marknaden ser ut vet företagen bäst. Seminarierna ska mynna ut i att kommunen förenklar för företag att delta i upphandlingar. Seminarierna ger även information och vägledning kring vad en företagare bör tänka på vid deltagandet i en offentlig upphandling. I Sundsvall har arbetet lett till att kommunen idag arbetar vidare med dessa frågeställningar inom ramen för ett nystartat upphandlingsforum. I Sjöbo ska kommunen arrangera en utbildning både för upphandlare/beställare så de kan skriva bättre förfrågningsunderlag. Man planerar även för en utbildning för företag Förenklingsjakten Tillväxtverket har i uppdrag att från hösten 2012 till och med våren 2014 genomföra Förenklingsjakten. 15 Förenklingsjakten ska bidra till att öka kunskapen om hur företagare upplever och hanterar sina processer till följd av regler. En kvalitativ metod används och resultatet kommer att vara vägledande för fortsatta studier och indikera vart man bör rikta fokus för att skapa förutsättningar för att förenkla för företagarna. De fyra aktuella branscherna är hotell och restaurang, transport, handel och tillverkningsindustrin. Företag i dessa branscher har god tillväxtvilja men upplever regler som ett hinder. Tillväxtverket kommer att besöka fyra kommuner per bransch och två till tre företag per kommun. Efter att ha träffat utvalda företag i branschen kommer Tillväxtverket att ha ett frukostmöte i respektive kommun. Först ut är hotell-och restaurangbranschen våren Pilotkommuner för serviceutveckling Tillväxtverket har fått i uppdrag att genomföra insatser som stärker den lokala nivåns arbete med att effektivisera och samordna både kommersiell och offentlig service. Syftet är att öka tillgängligheten till grundläggande service i gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag. Under bedrivs en satsning där ett antal kommuner får möjlighet att arbeta konkret med samordnade servicelösningar. 13 kommuner är utvalda att ingå i satsningen pilotkommuner för serviceutveckling. 16 Kommunerna kommer arbeta aktivt på hemmaplan men samtidigt fungera som ambassadörer och sprida erfarenheter och goda exempel till bland annat andra kommuner. Företag är beroende av en viss service för att kunna bedriva verksamhet. Tillgång till kommersiell och offentlig service är grundläggande för en kommuns attraktivitet och för näringslivets utveckling. Uppdraget har beröringspunkter med uppdraget att förenkla för företag på den kommunala nivån och det finns möjligheter till samverkan och kunskapsutbyte. 15 N2012/3559/ENT 16 N2011/6952/RT(delvis) 18 (25)

19 8. 4 Kontaktpunkten Enligt tjänstedirektivet ska alla EU:s medlemsländer inrätta en kontaktpunkt på webben med information och tjänster för företag som vill nå nya marknader inom EU/EES. Företagarsajten verksamt.se, som är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket, är kontaktpunkten mellan svenska kommuner och myndigheter och EU-företagare som vill sälja sina tjänster eller etablera en verksamhet i Sverige. Kärnan i den svenska kontaktpunkten är tjänsten Hitta tillstånd. Tillväxtverket ansvarar för utvecklingen av den svenska kontaktpunkten. Det pågår för närvarande ett utvecklingsarbete som bland annat syftar till att skapa säker elektronisk dubbelriktad kommunikation mellan företag och myndigheter eller kommuner (via tjänsten Mina meddelanden) Ny standard för företagslots I januari 2013 presenterade Swedish Standards Institute (SIS) en ny standard som hjälper kommuner att ge bättre service till företagen. Syftet med standarden för företagslots är att göra det enklare att skapa en effektiv process för företagens kontakter med kommunerna. Standarden är uppdelad i tre nivåer och beskriver hur kommunledningen ska arbeta, hur företagslotsning som process ska fungera i praktiken och vilken kompetens personalen ska ha. Flera kommuner har varit med och tagit fram standarden. Tillväxtverket fick möjlighet att lämna synpunkter på den innan den färdigställdes och välkomnade då initiativet till en svensk standard för företagslots. En kommunal företagslots kan bidra till att förenkla företagens myndighetskontakter. Genom att sätta en standard ges begreppet också ett konkret innehåll och harmoniseras. 19 (25)

20 9. Uppföljning av insatser april 2012-mars 2013 Under perioden har tre typer av uppföljning skett: - Uppföljning av utbildningar till kommuner - Uppföljning av regeringens mål kopplat till kommuner - Uppföljning av förenklingsforums insatser Dessutom redogörs för uppföljning av medel under perioden samt några reflektioner kring övrig uppföljning inom ramen för uppdraget Utbildningar Nedan sammanfattas resultat från uppföljning avseende utbildningar till kommuner i samarbete med SKL Förenkla - helt enkelt Under perioden delrapporteringen avser har följande 27 kommuner påbörjat utbildningen. Torsby Lilla Edet Hagfors Karlskrona Stenungsund Hammarö Ronneby Ängelholm Karlstad Karlshamn Höör Kil Sölvesborg Berg Kristinehamn Olofström Tanum Sunne Alingsås Filipstad Säffle Ale Arvika Sölvesborg Lerum Forshaga Årjäng Dessutom genomförde Länsstyrelsen i Blekinge län utbildningen under hösten Följande 17 kommuner påbörjade utbildningen 2011 och avslutade den Sigtuna Oskarshamn Bjurholm Falkenberg Säter Robertsfors Borås Värmdö Vännäs Avesta Gotland Nordmaling Eskilstuna Huddinge Vindeln Skellefteå Gävle Under perioden har således 44 kommuner avslutat eller påbörjat sin utbildning. Deltagarna får efter varje avslutad del av utbildningens olika block svara på en enkät kring hur de upplevt utbildningen. Enkätsvaren summeras sedan till ett samlat betyg. Utvärderingar av den andra omgången av utbildningen (de 17 kommuner som påbörjat utbildningen 2011 och avslutat den 2012) visar att 73 procent anser att utbildningen är bra eller mycket bra. 23 procent ger den betyget godkänt. 75 procent av deltagarna anser att informationen och diskussionen under dagarna kommer att ge nytta i det vardagliga arbetet. Deltagarna har också fått besvara frågor kring vilken behållning de har av fått av utbildningen. Störst behållning får deltagarna när det gäller inspiration och perspektiv Kommunikation och bemötande SKL inkom i januari 2013 med en slutrapport till Tillväxtverket avseende utbildningens resultat. Under 2012 då utbildningen genomförts av SKL i samarbete med Tillväxtverket, har 17 utbildningstillfällen genomförts. Totalt har 438 personer från 50 kommuner deltagit i utbildningen. 20 (25)

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Förenkla på kommunal och regional nivå

Förenkla på kommunal och regional nivå Förenkla på kommunal och regional nivå Anteckningar från Tillväxtverket och länsstyrelsernas referensgruppsmöte 26 april 2013 Deltagare: Stefan Lundin, Visita Helena Morgonsköld, Bolagsverket Anneke Svantesson,

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun

Nu får invånare chans att tycka till om sin kommun Utkast/Version PRESSMEDDELANDE 1 (5) 2017-08-07 Nu får 153 800 invånare chans att tycka till om sin kommun Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 153 800 invånare

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER

FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER R I K S D A G E N S U T R E D N I N G S T J Ä N S T Susanna Kinnman Tfn: 08-786 5716 PM 2013-05-20 Dnr 2013:722 FÖRETAGSKLIMAT I KOMMUNER Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner.

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2014

Barn berörda av avhysning 2014 Sida 1 av 13 Barn berörda av avhysning 2014 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2014 till 459 stycken. Det är en minskning med ca 9 procent jämfört med 2013 då antalet uppgick till

Läs mer

Förenkla helt enkelt

Förenkla helt enkelt Förenkla helt enkelt Vem i kommunen har de haft kontakt med? På vilket sätt? Vilken bild har de fått av kommunen vid den kontakten? Det är ju nästan alla företag i kommunen vad vill de när de hör av sig?

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se Ny Nationell Höjdmodell (NNH) 2 Varför behövs en ny höjdmodell? Befintlig höjdmodell, 50 m grid med ± 2 m höjdnoggrannhet

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer

Inte bara vara trevlig. En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag

Inte bara vara trevlig. En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag Inte bara vara trevlig En inspirationsskrift om hur kommuner kan arbeta med bemötande av företag Fakta om Insikt I samarbete med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg genomförde Sveriges

Läs mer

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Undersökningen är genomförd av Markör i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Snabbfakta om undersökningen Baseras på

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2016-års ärenden Stockholm Business Alliance, SBA en undersökning av 55 SBA-kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2017-04-25 Denna serviceundersökning har genomförts på jämna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA

Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, SBA Servicemätning 2015-års ärende Stockholm Business Alliance, en undersökning av 40 av 54 -kommuners myndighetsutövning i Stockholmsregionen 2016-05-30 Förord Om Stockholmsregionen ska kunna fortsätta att

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016

Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Till samtliga kommuner Preliminärt besked 2015-11-23 1 (5) Preliminär fördelning av platser för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 Detta är ett preliminärt besked om tilldelning av platser för

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15 Bilaga 1 Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun. Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Länsstyrelse

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer