Verksamhetsberättelse 2010 för Gemensamma förvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2010 för Gemensamma förvaltningen"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT 1 (7) Gemensamma förvaltningen Petter Schönborg, enhetschef Dnr Rektor Verksamhetsberättelse för Gemensamma förvaltningen 1. Uppdrag Enligt ROB 1 ska Gemensamma förvaltningen (GF) utgöra ett centralt stöd för grundutbildning, forskning samt forskarutbildning och ha till uppgift att samordna högskolans administrativa verksamhet och förvaltning. Gemensamma förvaltningen ska vidare utgöra ett strategiskt och administrativt stöd för högskolans ledning och ledningsorgan. GF bedriver verksamhet inom följande ansvarsområden: Administrativt-/handläggarstöd till ledning och högskoleövergripande beslutsorgan Förvaltningsrättsligt och arbetsrättsligt stöd Registratur/arkivering Upphandling och inköpssamordning Redovisning, bokslut och budgetstöd Lokalförsörjning, säkerhetsfrågor och vaktmästeriservice Studieadministration, studenträtt, studentservice och tentamenssamordning Växel/reception Forskningssamordning, stöd till utbildningsplanering och internationalisering (mobilitet) Samordning, förvaltning, support och drift av IT-system Stöd till samverkan med omgivande samhälle inkl. uppdragsutveckling Arbetsgivarstöd, rekrytering, arbetsmiljö, kompetens- och ledarskapsutveckling Löne- och personalredovisning Kommunikativa strategier, medierelationer, marknadsföring, varumärkesarbete Eventstöd samt extern och intern information GF ansvarar på uppdrag av KronoX-konsortiet (16 lärosäten) för såväl förvaltning av KronoX-konsortiet samt utveckling och underhåll av KronoXapplikationen. Utvecklingstjänster till KronoX, Ladok m.m. 2. Mål Det övergripande målet för GF är att högskolans administrativa verksamhet på rätt sätt skall stödja högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet. Under har GF och dess avdelningar arbetat med att omformulera och förtydliga GFs mål samt skapa en röd tråd mellan högskolans, GFs och avdelningars mål. Detta har lett till att GFs mål har reviderats utifrån de kännetecken och prioriteringar av stödverksamheten som uttrycks i MOS och verksamhetsplan för Högskolan i Borås. 1 Rektors organisations- och beslutsordning, Dnr

2 (7) GFs mål är: Att erbjuda ett likvärdigt stöd till verksamheten Att vara ett samordnat stöd för verksamheten Att vara ett synligt stöd Att vara ett stöd för att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på högskolan Att vara en attraktiv arbetsplats 3. Verksamhetsutveckling 3.1 Utvecklingsarbete Administrativ samordning Att utveckla och kvalitetssäkra flöden och processer har varit högt prioriterat i GFs verksamhet de senaste åren. Ärendeflöden och administrativa processer är gränsöverskridande, ofta verksamhetskritiska, och förutsätter en samordning med högskolans övriga delar. Särskilt prioriterat har därför varit aktiviteter, i samverkan med övrig organisation, för att stärka det administrativa helhetsperspektivet i syfte att för högskolan åstadkomma effektivare och mer rationellt utformad administration. Genom rektorsbeslut om Effektiv stödverksamhet 2 pekas samordning, förenkling och standardisering ut som medel att nå effektivt stöd till högskolans kärnverksamhet. I det följande beskrivs samordningsaktiviteter som varit föremål för särskilt fokus under. Högskolan har beviljats rättigheter till forskarutbildning. Stödprocesser, strukturer, ärendeflöden, styrdokument, riktlinjer och rutiner till denna har utvecklats gemensamt av berörda institutioner, enheter och förvaltningen. Under påbörjades ett projekt i samarbete mellan förvaltning och institutionerna avseende att samla och tydliggöra all studieadministrativ information på ett gemensamt ställe samt att utveckla en gemensam studieadministrativ tidplan. Utvecklingen av Studentcentrum har fortsatt och har under året fokuserat på tentamenssamordning. Områdena fastighet, säkerhet, upphandling och miljö har stark koppling till varandra och det är områden där de yttre kraven och de inre förväntningarna har ökat. Det är också områden som högskolans ledning har pekat ut som viktiga. GF beslutade därför under hösten att samla GFs kompetenser inom dessa områden på ekonomiavdelningen, i syfte att öka effektiviteten och kvaliteten. Arbetet med att centralisera den löpande redovisningen till ekonomiavdelningen slutfördes under då den sista delen, central kundfakturering, infördes. Centraliseringen innebär att tid har frigjorts för institutionsekonomerna som numera kan fokusera på budget/uppföljning och projektredovisning. Ekonomiavdelningen har samtidigt fått ett helhetsgrepp på den löpande redovisningen vilket underlättar vid införande av nya system, t ex för e-handel. Personalavdelningen har under arbetat med flera parallella utvecklingsprojekt i syfte att ge bättre underlag för lönesättning. Riktlinjer för administrativa titlar har utarbetats, rutin för BESTA-kodning samt en kodningsmall har utarbetats, intern lönestatistik har arbetats fram och presenterats i ett årligt samlat dokument, extern jämförande lönestatistik fram. Arbete med att ta fram en ny lönepolitik har påbörjats. 2 Uppdragsbeskrivning Effektiv stödverksamhet, Dnr och reviderat uppdrag juni.

3 (7) Utvecklingsinsatser Utöver samordningsaktiviteter ovan, bedriver GF kontinuerligt prioriterade utvecklingsinsatser 3 för att effektivisera, kvalitetssäkra och utveckla verksamhetsstödet. Av utvecklingsinsatser kan bl. a nämnas: Deltagande i förberedelsearbetet inför införandet av anmälnings- och studieavgifter vilket inneburit utveckling av marknadsföring, rekrytering, struktur och nivå på service, ärendeflöden, riktlinjer och rutiner för antagning betalning och stipendiehantering. Stöd kring avtalsformulering etc. med anledning av avskaffandet av kårobligatoriet samt att GF har tagit över ansvaret för viss verksamhet som Studentkåren tidigare hanterat. Informationsavdelningen har erhållit extra medel från rektor för utveckling av metoder som ska stärka den långsiktiga rekryteringen av studenter. utveckling har skett av en plattform för utveckling av mobiltelefonapplikationer, ett portalbaserat verktyg för information "Student i Borås", webbaserad information till internationella studenter, en strategi för att stärka varumärket genom sociala medier och en revidering av högskolans grafiska profil. Medverkan i arbetet kring ett Centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, inkl. lokalisering av THS, i området Simonsland. Identitetshanteringsprojekt som syftar till ökad säkerhet och enklare administration av användare och hur de får tillgång till system och tjänster inom verksamheten. Projektet genomförs tillsammans med Pulsen som har levererat en funktionell projektbeskrivning. Streckkodssystemet BAR-ON har utvecklats för att effektivisera tentamenshanteringen och möjliggör hantering av anonyma tentor vid samtliga institutioner IT-verktyg Högskolan har tillgång till ett antal IT-baserade administrativa verktyg och GFs målsättning är att användningen av e-tjänster ytterligare skall öka som stöd för önskad verksamhetsutveckling och mer enhetlig och effektiv handläggning. I det följande redovisas viktigare utveckling av IT-verktyg. Ökat deltagande i utvecklingen av nästa generation av det nationella systemet för studieadministration, Ladok3 och KursInfo. Fortsatt utveckling av portlets och tillämpningar i portalen till exempel för antagning till utbildning på textilhögskolan. Förberedelser för utveckling av studentportal har gjorts under året. Systemstödet TransIT har utvecklats av InnovationLab och implementerats under för hantering av inresande utbytesstudenter. Det har medfört en effektivare handläggning med tydligare ansvarsfördelning. En s.k. Searchport har installerats, vilket medför att det finns möjlighet att lägga in wordfiler i W3D3/FINN samt att skapa serier med olika behörighetsnivåer i W3D3/FINN. Ett webbaserat valsystem har implementerats vilket medför effektivisering kring val till styrelser och nämnder. Utveckling av KronoX för användning till tentamensadministration pågick under året och planeras liksom system för webbanmälan att efter testkörningar, implementeras Nytt epostsystem för studenterna, Google mail, har införts. 3 Se verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser per avdelning, (se intern information/verksamhetsplan respektive intern information/verksamhetsberättelse)

4 (7) Lokalförsörjning Ny- och ombyggnationer är en viktig planeringsförutsättning för att rätt tillgodose verksamhetens behov av lokaler. Under har följande viktigare lokalförsörjningsfrågor hanterats utifrån inplaceringsbeslut. Första etappen av ombyggnaden av StudentCentrum samt D4 och B4 har slutförts. I övrigt pågår projektering och ombyggnation enligt plan. Textilhögskolans lokalprogram har reviderats. Förhandlingar om samverkans- och hyresavtal för Simonslandsetableringen har pågått under hela. Inom lokalerna i kvarteren Balder och Sandgärdet har åtgärder vidtagits för att uppfylla gällande förordning 4 om tillgänglighet IT-infrastruktur Infrastrukturen har under året kompletterats och förbättrats. Det trådlösa nätet har ytterligare byggts ut. Samtliga studentbostäder som var anslutna via HB har nu överflyttas till Bornet. Eduroam, ett globalt samarbete mellan högskolor och universitet som möjliggör enkel nätåtkomst vid dessa lärosäten utan gästidentiteter, har införts. Ny synkroniseringstjänst för mobila enheter gentemot Groupwise har driftsatts under året. Nytt lagringssystem, SAN, samt ett nytt bladserverchassi med tre servrar har upphandlats från IBM. Systemet kommer på sikt ersätta befintligt system och möjliggör ytterligare virtualisering. Telefonväxeln har uppgraderats till MX- ONE 4.1. Under året har även byte av operatör för telefonitjänster genomförts Kvalitetsarbete GFs kvalitetsarbete 5 utgår ifrån högskolans övergripande styrdokument. Det systematiska kvalitetsarbetet görs och följs upp i huvudsak via verksamhetsplaner, handlingsplaner, rutinbeskrivningar, processkartläggningar, uppföljningar och verksamhetsberättelser. Arbetssättet syftar till medarbetardelaktighet, tydlighet, samordning, prioritering, kvalitetssäkring, verksamhetsveckling och att skapa en röd tråd mellan högskolans övergripande mål och avdelningars och individuella mål. Individen ska förstå sitt sammanhang. Lärande och ständiga förbättringar är redskap för att uppnå löpande utveckling av verksamheten. Kvalitetsutveckling i vardagen prioriteras och ingår i allas uppdrag. GFs avdelningschefer deltog tillsammans med högskolans två administrativa chefer och högskoledirektören i den av SUHF arrangerade konferensen Kvalitets- och utvecklingsarbete inom administration 6 i Uppsala i augusti. Konferensen syftade till nationellt erfarenhetsutbyte med fokus på administrationens roll. 3.3 Arbetsmiljöarbete GF har samordningsansvar för högskolans arbetsmiljöarbete. Samordningsansvaret innebär främst arbete med arbetsmiljöfrågor som är högskoleövergripande, men även att stödja skyddsombuden samt chefer i deras arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet inom GF har en förebyggande inriktning och syftar till att vidmakthålla god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det förutsätter gott ledarskap och gott medarbetarskap för vilket alla inom GF är ansvariga. Arbetsmiljöarbetet utgår från GFs handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete 7. Uppföljning av års handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete framgår av anteckningar från GFs arbetsmiljökommitté 8. 4 Förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken 5 Arbetet beskrivs i Bilaga 2 till GFs verksamhetsplan Gemensamma förvaltningens plan för kvalitetsarbete För mer information se konferensrapport ( 7 GFs handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete, Dnr (se inten informatin/arbetsmiljöarbete)

5 (7) Högskolans senaste medarbetarundersökningar har för GFs del brutits ner på avdelningsnivå, vilket upplevs som positivt av såväl chefer som medarbetare. Situationen på varje avdelning har kunnat belysas och det har lett till mer konkreta diskussioner och uppföljningar på såväl avdelningsnivå som på övergripande nivå. Ett resultat är den psykosociala arbetsmiljökartläggning som gjorts på informationsavdelningen av Previa. Specifika mätningar och diskussioner kring medarbetarskap har genomförts på avdelningarna. Olika aktiviteter har genomförts med syfte att bevara ett bra arbetsklimat såsom kickoff för GF, stödverksamhetens dag tillsammans med övrig stödverksamhet, planeringsdagar på avdelningar, deltagande i kretsloppet, gemensam julaktivitet m.fl. 3.4 HUT, jämställdhet och mångfald GF har deltagit i framtagandet av policy och mål för hållbar utveckling samt utvecklat rutiner och strukturer för rapportering till Naturvårdsverket och departementet. Högskolan har även utarbetat en mötes- och resepolicy 9 och i samband med detta har personalavdelningen utarbetat nya riktlinjer för tjänsteresor och möten 10. Hållbar utveckling är även ett viktigt kriterium i samband med inköp av utrustning och förbrukningsmaterial. Samordningsansvaret för jämställdhets- och mångfaldsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv finns på GF. Samordningsansvaret innebär ansvar att inhämta och sprida information inom området samt handläggningsansvar för högskoleövergripande ärenden och policydokument. En större revidering av tillgänglighetsplanen har genomförts under året som en konsekvens av Handisams enkät. GFs chefer har deltagit i utbildning i diskrimineringslagen. 3.5 Kompetensutveckling GF arbetar med kompetensförsörjning/utveckling på individnivå och gruppnivå. Varje år diskuteras individuell kompetensutveckling på utvecklingssamtalen. Den planerade kompetensutvecklingen fastställs sedan i en individuell kompetensutvecklingsplan. Ur grupperspektiv diskuterar GFL behovet av gemensam kompetensutveckling utifrån de individuella kompetensutvecklingsplanerna och utfallet från medarbetarenkäten i syfte att planlägga gemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter. Medarbetare på GF deltar i formella och informella nätverk med övriga lärosäten på nationell och regional nivå inom ett flertal sakområden. GF samordnar ett antal grupper, med deltagare från GF och övrig verksamhet, som regelbundet möts för att diskutera utveckling och utbyta erfarenheter. Under året har GF arrangerat kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för en del av dessa grupperingar, t ex: Ekonomer: Inköpare: Chefer: Workshop i projektekonomi Utbildning i Excel Momsdag tillsammans med Skatteverket Information om upphandling Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet DUCO som drivs tillsammans med Karlstads universitet och Högskolan i Halmstad med 24 deltagare, varav sju från Borås Workshop i diskriminering för personer med formellt personalansvar 9 Högskolan i Borås Mötes- och resepolicy, dnr Högskolan i Borås riktlinjer för tjänsteresor och möten, dnr

6 (7) GF har även arrangerat utbildningsinsatser som vänt sig till större personalgrupper, som t ex utbildning av handläggare i handläggning med hjälp av den webbaserade handläggarhandboken och information om arkivering av forskningshandlingar för institutionspersonal. 6. Resurser 6.1 Personella resurser För att lösa den höga arbetsbelastningen vid studentexpeditionen rekryterades två nya medarbetare. En upphandlingsjurist har rekryterats för att möta ökade krav. I avvaktan på IT-strategi, förvaltningsmodell etc. har GF inte ersättningsrekryterat en systemkoordinator. Under har förvaltningschefsrollen delats så att Karin Cardell som högskoledirektör lämnat GF och i sin helhet tillförts högskoleledningen och att Petter Schönborg tagit över som enhetschef för GF. Helårspersoner och anställda Helårspersoner (anställda) Helårspersoner (timanställda) Helårspersoner (inhyrd persona Summa helårspersoner Medelantal anställda Den stora ökningen av timanställda helårspersoner består i sin helhet av tentamensvakter, som tidigare år belastat respektive institution. GF levererar motsvarande 3,4 helårspersoner till lärosätesövergripande samarbeten inom ramen för KronoX-konsortiet, den virtuella antagningsorganisationen och samarbetet kring gemensamt IT-stöd i form av utbildningsdatabas och system för antagning och studiedokumentation. Högskolans överprestation 2009 har i genomsnitt varit 445 HST, eller 7 %, jämfört med styrelsens utbildningsuppdrag till institutionerna. Högskoleservice samt utbildnings- och forskningsavdelningen är de av GFs avdelningar som påverkas mest av den volymökning av studenter som skett de senaste åren, samt att nya kategorier av studenter tillkommit. Den utökning av antal helårspersoner som skett mellan 2008 och är i nästan helt hänförlig till dessa avdelningar. 6.2 Övriga resurser GF har under kompletterat högskolans stödverksamhet med kompetenser inom en rad områden via avtal med externa leverantörer, exempelvis: kompetenspoolen affärsjuridik (GU), arbetsrättsjurist, konsulter inom lokalförsörjningsområdet, upphandlingsstöd (GU), virtuell antagningsorganisation. 7. och ekonomisk utveckling I budgeten för tilldelades GF ett anslag om 64,5 mkr samt ett tilläggsanslag om 1,0 mkr för varumärkesbyggande. Utöver detta tilldelades GF från rektor 0,6 mkr för videokonferensutrustning samt 0,1 mkr för alumniförening.

7 (7) GFs avdelningar Högskolegem. Snurror Summa (Lokaler, kopiering, (exkl. projekt) Res GF (mkr) LKP) Anslag -47,6-47,7-17,9-17,9 0,0-0,6-65,5-66,2 Externa intäkter -1,1-2,3 0,0 0,0-0,8-0,9-1,9-3,2 Interna intäkter -14,7-16,1 0,0-0,2-101,8-99,5-116,5-115,9 Summa intäkter -63,4-66,1-17,9-18,2-102,6-101,0-183,9-185,2 Lön och lönepålägg 46,8 47,0 1,1 1,0 0,0-0,7 47,9 47,3 Internt köpt personal 0,0 0,0 0,8 1,2 0,0 0,0 0,8 1,2 Bemanningsföretag 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 Semskuld och löneperiodiseringar -0,4 0,5 0,0 0,1 0,0-0,5-0,4 0,0 Summa personal 46,6 47,6 1,9 2,2 0,0-1,2 48,5 48,5 Lokalhyra 9,1 9,3 0,8 0,8 72,1 69,3 82,0 79,4 Utbildning, resor, representation 2,4 1,6 0,0 0,2 0,0 0,0 2,5 1,8 Programvara, licencavgifter etc. 4,5 5,4 7,3 8,4 0,3 0,2 12,0 14,0 Utrustning 0,7 1,6 0,0 0,0 1,0 1,1 1,8 2,7 Övrigt 3,1 3,4 7,0 6,1 13,3 13,0 23,4 22,6 Avskrivningar 2,2 2,0 0,9 0,9 10,7 8,2 13,7 11,0 Summa övrigt 22,0 23,3 16,0 16,3 97,3 91,8 135,4 131,4 Årets kapitalförändring 5,3 4,7 0,0 0,4-5,2-10,3 0,0-5,3 GF samlade utfall innebär ett överskott om 5,3 mkr (exkl. projekt). Efter att snurrornas överskott på 5,1 mkr i förhållande till budget samt överskott avseende telefoni på 0,3 mkr till styrelsens disposition gör GF ett underskott på 0,1 mkr. En extraordinär intäkt avseende depositioner för studenters passerkort etc. har förbättrat resultat med 1,1 mkr. Ett mer rättvisande resultat för GF är ett underskott om 1,2 mkr för. GFs avdelningar omsatte 66,1 mkr och gav ett överskott mot budget på 0,6 mkr. GFs olika avdelningar uppvisar såväl positiva som negativa avvikelser mot budget men har på totalnivå en god överensstämmelse med budget och prognos. GF hanterar en rad kostnader av högskolegemensam karaktär såsom systemkostnader, arkivlokaler, information, facklig tid, bonus presskopior, försäkringar. et för dessa kostnader blev 18,5 mkr och ledde till ett underskott jämfört med budget på 0,4 mkr. Utbildningsadministrativa system har haft väsentligt större kostnader (utfall 5,8 mkr jämfört med budgeterat 4,8 mkr) än budgeterat medan de andra högskolegemensamma kostnaderna har följt budget eller haft något lägre kostnader än budgeterat. GF hanterar fördelningssnurror för lokaler, kopiering och LKP. Högskolans kostnader budgeteras och särredovisas på GF som sedan fördelar dem till högskolans enheter. Snurrorna omsätter tillsammans 101 mkr och gav ett överskott jämfört med budget på 5,1 mkr, vilket har förts till styrelsens disposition. Den styrande principen är att GF varken skall vinna eller förlora på kalkyldifferensen. Petter Schönborg Enhetschef gemensamma förvaltningen

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2011-2013

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2011-2013 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT 1 Gemensamma förvaltningen Petter Schönborg, enhetschef 2010-11-30 Dnr 993-10-21 Rektor Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2011-2013 GF:s verksamhetsplan har arbetats

Läs mer

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT 1 Gemensamma förvaltningen Petter Schönborg, enhetschef 2011-12-02 Dnr 842-11-21 Rektor Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen 2012-2014 GF:s verksamhetsplan har arbetats

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen

Förslag till verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT Sid 1(5) Gemensamma förvaltningen Enhetschef Petter Schönborg -12-14 Dnr 750-12-21 Förslag till verksamhetsplan 2013-2015 för gemensamma förvaltningen 1. Bakgrund GF:s verksamhetsplan

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013

HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN 2013 HÖGSKOLAN I BORÅS -01-09 Åsa Dryselius, avdelningschef HÖGSKOLEKANSLIETS VERKSAMHETSPLAN Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med s medarbetare och utgår ifrån verksamhetsplan för (GF), GF:s plan

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2014 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen för

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Ulrika Bernlo, tf avdelningschef -09-12 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012

Verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef VERKSAMHETSPLAN -12-14 GEA 65 1 (6) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen

Verksamhetsplan för gemensamma förvaltningen HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT Sid 1(7) Gemensamma förvaltningen Stf enhetschef Katarina Ek -12-27 Dnr 947-13 Verksamhetsplan -2016 för gemensamma förvaltningen 1. Bakgrund GF:s verksamhetsplan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Högskolan i Borås VERKSAMHETSPLAN 1(6) Förvaltningschef Verksamhetsplan för Högskoleservice 2010 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med medarbetarna på Högskoleservice och utgår ifrån GF: s verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för gemensamma förvaltningen

Verksamhetsberättelse 2012 för gemensamma förvaltningen HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT 1 Gemensamma Förvaltningen Petter Schönborg, enhetschef 2013-03-13 Dnr 243-13 Verksamhetsberättelse för gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningens (GF) VB utgör en uppföljning

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2012

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2012 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 211-12-2 Verksamhetsplan för personalavdelningen 212 Personalavdelningens verksamhetsplan har arbetats fram tillsammans

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14

Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14 1 (6) 2014-12-17 Dnr 897-14 Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2012

Verksamhetsplan för Högskoleservice 2012 Högskolan i Borås VERKSAMHETSPLAN 1(6) Högskoleservice -12-21 Enhetschefen Gemensamma Förvaltningen Verksamhetsplan för Högskoleservice Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med medarbetarna på

Läs mer

Lokal handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2013

Lokal handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2013 2012-11-12 Reviderad 2013-06-07 Dnr 801-12-93 1 (6) Gemensamma förvaltningen/personalavdelningen Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012

Verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (4) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef 2011-12-20 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Högskoleservice 2013

Verksamhetsberättelse för Högskoleservice 2013 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (9) Gemensamma förvaltningen -02-12 Högskoleservice Yvonne Ohlsson, tf avd chef Jane Edström, bitr IT-chef Enhetschef för gemensamma förvaltningen Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6)

Sammanställning av detaljerade AM mål för ATM_AHA_Förv_Bibl_UFK_RK rev 2012 06 18 1(6) Sammanställning av detaljerade AM mål för Förv_Bibl rev 2012 06 18 1(6) Detaljerade mål: Vad ska vi ha uppnått under 2012 13 Ansvaret för arbetsmiljön vid högskolan vilar på rektor. Rektor har fördelat

Läs mer

Informationsavdelningen år 2011

Informationsavdelningen år 2011 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN sida 1 (8) Enhetschefen för Gemensamma förvaltningen Informationsavdelningen år 2011 Denna verksamhetsplan har utarbetats tillsammans med medarbetarna vid avdelningen.

Läs mer

Uppföljning av handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2012

Uppföljning av handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2012 1(4) HÖGSKOLAN I BORÅS Bilaga 2 Personalavdelningen Liisa Håkansson, personalhandläggare 2013-03-05 Dnr Uppföljning av handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Gemensamma förvaltningen 2012

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildningsstöd

Verksamhetsplan för utbildningsstöd HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 (7) Verksamhetsstöd Utbildningsstöd Ulrika Bernlo, avdelningschef 2015-02-20 Verksamhetsplan för utbildningsstöd 2015-2017 Bakgrund Verksamhetsplanen för Utbildningsstöd

Läs mer

Tid: Kl 10.00 11.30. Marina Claesson (praktikant på PA och EA)

Tid: Kl 10.00 11.30. Marina Claesson (praktikant på PA och EA) é -10-26 1 (2) Tid: Kl 10.00 11.30 Plats: Närvarande: C614 Från arbetsgivarsidan: Petter Schönborg (ordförande) Birgitta Alfraeus Åsa Dryselius (sekreterare) Från arbetstagarsidan: Mikael Furth (OFR) Ingrid

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Tid: Kl 14:00 15:00. Plats: C 628. Liisa Håkansson, sekreterare

Tid: Kl 14:00 15:00. Plats: C 628. Liisa Håkansson, sekreterare HÖGSKOLAN I BORÅS GF:s arbetsmiljökommitté Sekreterare Liisa Håkansson MINNESANTECKNINGAR Mötesdag 2012-11-12 2012/4 1 (3) Tid: Kl 14:00 15:00 Plats: C 628 Närvarande: Från arbetsgivarsidan: Birgitta Alfraeus,

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för Högskoleservice per april 2012

Uppföljning av verksamhetsplan för Högskoleservice per april 2012 Högskolan i Borås VERKSAMHETSPLAN 1(7) Högskoleservice uppföljning maj Enhetschefen Gemensamma Förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för Högskoleservice per april Verksamhetsplanen har utarbetats

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (5) Bilaga 3 Dnr 695-16 + Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2017 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015

Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (7) Kommunikation Annie Andréasson 2016-02-18 Förvaltningschef Verksamhetsberättelse Kommunikation 2015 1. Uppdrag/Ansvarsområden På Kommunikation jobbar alla

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2012-12-06 Dnr 800-12-91 Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET KLASSIFICERINGSSTRUKTUR VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Bilaga fastställd 2012-11-29 enligt förvaltningschefsbeslut 1 STYRA OCH LEDA VERKSAMHET 1.1 Planera, följa upp och utvärdera

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 1 (4) Bilaga 4 Dnr 550-15 Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Uppföljning Lokal handlingsplan för arbetsmiljö 2016 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor

Bildningsförvaltningen. Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Bildningsförvaltningen Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmiljöfrågor Fastställd: Handläggare: Helene Björkqvist, Maria Evald Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete inom arbetsmiljöområdet

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget Textilhögskolan Erik Bresky Handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016 Detta underlag är baserat på det av rektor beslutade dokumentet Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016, dnr 117-10-91.

Läs mer

Tid: Kl 13:00-14:00. Plats: C 614. Liisa Håkansson, sekreterare

Tid: Kl 13:00-14:00. Plats: C 614. Liisa Håkansson, sekreterare HÖGSKOLAN I BORÅS GF:s arbetsmiljökommitté Sekreterare Liisa Håkansson MINNESANTECKNINGAR Mötesdag 2012-06-27 2012/2 1 (3) Tid: Kl 13:00-14:00 Plats: C 614 Närvarande: Från arbetsgivarsidan: Birgitta Alfraeus,

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Gemensamma förvaltningen DATUM: 2015-10-30 BESLUTAD AV: Universitetsdirektören KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Mål 1 för 2016 2018

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart.

HÖGSKOLAN I BORÅS Linda Sörensen, projektledare AKTIVITETSPLAN 2013-12-02. 1 Dnr 665-13 Bilaga 1. Linda Sörensen. Klart. Klart Klart. Fas 3 - Implementering ny organisation Projektstyrning Etablera projektorganisation för fas 3 Utforma principer för bemanning Implementeringsgrupp Boka erforderliga möten Definiera roller och ansvar Beställargrupp

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Naturvetenskapliga fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Ola Wetterberg, prodekan FORSKNING SOM PÅVERKAR Den långsiktiga profileringen

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag)

Verksamhetsplan 2015-2017 för Grants and innovation office (förslag) Verksamhetsplan för Grants and innovation office (förslag) 1 Bakgrund Verksamhetsplan för baseras på förslag till Vision för Högskolan i Borås; Det tredje universitetet i Västsverige (dnr 906-14) och förhåller

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (12) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2014-02-07 Verksamhetsberättelse för personalavdelningen 2013 Verksamhetsberättelsen har utarbetats tillsammans

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 2016 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN DATUM: 2013-11-07 AVSÄNDARE: JÖRGEN THOLIN KONTAKTPERSON: JOHAN JOHANSSON Gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningen ska tillhandhålla

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Universitetsdirektörens delegationsordning

Universitetsdirektörens delegationsordning Dnr: ST 2013/32-1.1 Regeldokument Universitetsdirektörens delegationsordning Beslutat av Universitetsdirektör Gäller från 2013-05-07 Inledning Inom ramen för rektors delegation till universitetsdirektören

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015 Gemensamma förvaltningen DATUM: November 2014 BESLUTAD AV: Jörgen Tholin KONTAKTPERSON: Johan Johansson GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN Gemensamma förvaltningen

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20

Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Årsplan för verksamhetsstyrning vid Karolinska Institutet Dnr 882/2012-010 Fastställd av konsistoriet 2012-02-20 Dnr 882/2012-010 INNEHÅLL 1. Bakgrund... 1 1.1 En sammanhållen process... 1 2. Aktiviteter

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0

Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bilaga 1(5) 2013-12-17 Dnr LS 2013/805 Ärendehantering och sekretariat Avdelningschef Cecilia Billgren Lunds universitets klassificeringsstruktur version 1.0 1 Styra verksamhet

Läs mer