Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT"

Transkript

1 Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna. I lokala uppdraget anges att all verksamhet skall beakta av rektor och styrelse beslutad övergripande verksamhetsplan, fastställda policies och handlingsplaner beträffande mångfald, internationalisering, jämställdhet, likabehandling m fl. Universitetets policy för internationaliseringsarbetet, se bilaga 1, byggs upp kring tre delar: vision, mål och handlingsplan. Fyra områden har där pekats ut som prioriterade under perioden : - Internationalisering ett nödvändigt kvalitetsarbete, - Studentutbyte på central och lokal nivå, - Kompetensutveckling för all personal, samt - Universitetet en kulturell mötesplats. I EKI-fakultetens Verksamhetsplan för perioden finns följande vision och mål för internationalisering: Internationell orientering Vision: EKI erbjuder ett antal utbildningar som är öppna för studenter från hela världen. Vi stimulerar våra studenter att utveckla sina språkkunskaper och sin förmåga att röra sig i andra kulturer. Detta kräver förebilder bland forskare, lärare och administrativ personal. - Mål: EKI ska årligen öka antalet forskare/lärare/administratörer som har arbetat vid något utländskt lärosäte. Läge år 2008: YY st (86st år 2007) medarbetare vid fakulteten antingen arbetade vid eller besökte ett utländskt universitet under år (Kompletteras för 2008 när samtliga Kvalitetsbokslut inkommit till fakultetskansliet.) Aktivitet: Prefekterna skall tjänsteplanera så att de medarbetare som vill och har finansiering skall kunna arbeta eller förlägga studiebesök vid utländska lärosäten. Uppföljning: Avdelningarna redovisar årligen i Kvalitetsbokslutet vilka som har arbetat eller gjort studiebesök vid ett utländskt lärosäte. Gunilla Klinteskog 1

2 - Mål: Samtliga anställda ska ha kunskap om hur man använder en plattform för elektroniska möten. Läge år 2008: Samtliga har inte kunskapen. Aktivitet: Fakulteten ordnar tillsammans med biblioteket personalutbildning under året. Uppföljning: Efter den andra kursen följer kansliet upp hur många som deltagit i kurserna. - Mål: EKI ska år 2010 ha minst 1 internationell gästforskare vid varje forskarutbildningsämne och minst 200 internationella studenter inom fakulteten på distans eller campus. Läget år 2008: Kalenderåret 2008 hade fakulteten 181 st (185st år 2007, 178st år 2006) internationella studenter, motsvarande 63 hst (67 hst år 2007, 61 hst år 2006). Totalt har X st (47st år 2007) internationella gästforskare besökt fyra av våra forskarutbildningsämnen. (Kompletteras för 2008 när samtliga Kvalitetsbokslut inkommit till fakultetskansliet.) Aktivitet: Vi ökar insatserna, både ekonomiskt och antalet aktiviteter, för att rekrytera fler internationella studenter, framför allt utbytesstudenter men även så kallade free movers. Rekryteringsinsatser inleds där fokus läggs på Europa och Tyskland. Uppföljning: Antalet internationella studenter och antalet hst följs upp årligen. År 2010 rapporteras även antalet gästforskare vid varje forskarutbildningsämne. Det saknas i dag en handlingsplan och resurser specifikt för internationaliseringsarbetet på gemensam nivå inom fakulteten. Det finns behov av att besluta om t ex - vilka områden vi skall arbeta med under den kommande treårsperioden, förutom de som redan finns angivna i fakultetens verksamhetsplan, - vilka lärosäten vi skall ha utbytesavtal med, - hur vi skall marknadsföra oss mot dem, - vilket utbud vi skall erbjuda, - hur vi skall stimulera våra svenska studenter att åka iväg, samt - tid och resurser för personalen att arbeta med frågorna. Inom fakulteten finns två lärare med särskilt internationaliseringsuppdrag, Berndt Andersson och Donald Ross (med nedsättning i tjänsten med 2 respektive 5%), som sitter med i en universitetsgemensam grupp, Nätverk för internationella frågor. Deras uppdrag i övrigt är inte helt klart och behöver förtydligas. I Nätverk för internationella frågor diskuteras huvudsakligen vilka lärosäten vi skall skriva utbytesavtal med och hur de studenter som kommer till universitetet skall introduceras. På avdelningen Studentcentrum finns tre tjänster för att ge stöd för både utresande och inresande studenter. Det är en studievägledare, en studentkoordinator och en koordinator. Gunilla Klinteskog 2

3 Vad är internationalisering? Nedan följer en beskrivning av olika delar som brukar hänföras till området internationalisering. Under varje rubrik följer ett antal frågeställningar som vi bör ta ställning till inom fakulteten samt några förslag. Vi bör även prioritera mellan de olika områdena. Inresande studenter/rekrytering - vilka målgrupper vill vi vända oss till? * Vilken världsdel, vilka länder, vilka lärosäten, vilka nivåer, vilka ämnesområden? *Generella riktlinjer och satsningsområden? * Vilka lärosäten har vi redan kontakter med som vi vill bygga vidare på? (T ex Henan) - vilka insatser krävs för att nå dessa målgrupper? * När man är ute som lärare/forskare behöver man både material att presentera, webb att hänvisa till men kanske också en aning om vilken processen för att skriva avtal är och vem som kan hjälpa till med det. * År 2008 gjordes en kartläggning av vilka universitet i Europa som våra forskare hade sådana kontakter med att det kunde vara lämpligt att bygga vidare med rekryteringsåtgärder mot. Det resulterade i en lista på några universitet i norra Tyskland som vi lämpligen skulle kunna besöka på en turné (både för att de ligger geografiskt bra till och för att vi redan har samarbeten med dem). - vad kan vi erbjuda målgrupperna? * Masterutbildning * paket av kurser, t ex terminslånga * enstaka kurser * kontakter med svenska/internationella företag - hur tar vi hand om våra internationella studenter? * Hur vi skall hjälpa och stödja de internationella studenter som kommer hit både att integreras med de svenska studenterna och att klara av sina studier? I dag arrangeras en universitetsgemensam introduktionsvecka för de studenter som kommer hit på utbytesavtal. Inom fakulteten har vi en tvåtimmars introduktion för alla internationella studenter i augusti och vi delar även ut ett skriftligt material där begrepp och administrativa funktioner beskrivs. Vad behöver vi mer göra? * Engelsk stödkurs bör erbjudas de internationella studenterna. * Universitetet måste framöver garantera hyresintäkterna mot STUB när det gäller de internationella studenterna genom att skriva på hyresavtalen. Hur skall vi organisera detta, det är dessutom en ekonomisk risk, och säkerställa att boende finns för alla som kommer hit? * Fakulteten bör göra en utvärdering av hur de internationella studenterna upplever sin situation vid universitetet och kartlägga vad som varit svårast att anpassa sig till eller att förstå. Gunilla Klinteskog 3

4 Marknadsföring - material - Vad finns för gemensam rekryteringsplan för hela Kau? Gemensamt för universitetet finns information på engelska på kau.se och våra utbildningar presenteras på studera.nu och Study in Sweden. Eftersom det inte sker någon särskild satsning utöver detta på universitetsnivå måste fakulteten komplettera rekryteringsarbetet genom mycket riktade insatser. * Vi bör aktivt verka för att universitetet presenteras på och erbjuder en chattmiljö på siten Swedenintouch.se som drivs av Svenska institutet. Det är kostnadsfritt att delta. - Vad gör vi på fakultetsnivå? När man är ute som lärare/forskare behöver man både material att presentera och webb att hänvisa till. Vi bör ta fram material som kompletterar det som finns på universitets nivå. * Presentationsmaterial om universitetet, Karlstad och fakultetens utbildningar. Gärna på ett USB-minne med mycket material som man sedan kan välja ur beroende på målgrupp och tillfälle. * Material att dela ut vid besök, även det gärna i form av USB-minne eller en mapp som går att lägga olika material i beroende på målgrupp och tillfälle. * Webb att hänvisa till. * Utskick till vilka? * ECTS-accrediteringen hur drar vi nytta av den? Utresande studenter - Aktiviteter för att stimulera studenter att åka ut * Lärare och programledare måste aktiveras att själva skapa internationella kontakter och rekommendera studenterna att åka iväg. * Möter man internationella studenter i sina kurser kan det stimulera till att man själv vill åka iväg. Vi bör därför stimulera till att fler kurser ges på engelska även på grundnivån så att internationella studenter kan delta. * Vi bör ta tillvara på de erfarenheter som de hemvändande studenterna har fått och låta dem dela med sig av sina upplevelser på ett mer synligt sätt. - Behov av stödorganisation Studenterna har behov av ett bra administrativt stöd i samband med att de skall besluta om de skall åka eller inte. Det finns en resurs inom avdelningen för Studentservice men vi bör kanske bygga upp även en fakultetsintern kompetens. * Tydligare ansvar för information och stöd i samband med utlandsvistelse för studenterna inom fakulteten. Personalutbyte - Lärare * Lärare bör uppmuntras och ges resurser för att bygga upp egna kontakter vid lärosäten som är aktuella att skriva utbytesavtal med. Gunilla Klinteskog 4

5 - Forskare * Forskare bör uppmuntras att utvidga sina forskningskontakter med för fakulteten prioriterade lärosäten till att omfatta även kontakter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. - Övrig personal * Administrativ personal bör uppmuntras och ges resurser för att bygga upp egna kontakter vid lärosäten som är aktuella att skriva utbytesavtal med. Personalutbildning - Lärare * Lärare kan behöva utbildning i engelska inför att ge en kurs på engelska. Men framför allt är det kanske viktigt med ett stöd under första gången kursen ges. * Lärare behöver få möjlighet att resa ut både för att skapa kontakter, se ovan, men även för att själv träna språkkunskaperna och bli bekant med den utbildningskultur som finns i landet. - Forskare * Forskare kan behöva utbildning i engelska eller annat språk i samband med att de är delaktiga i internationella projekt eller skall skriva projektansökningar. - Övrig personal Den administrativa personalen startar en utbildning i interkultur under våren 09 som också fortsätter under hösten. Avsikten är att med en större förståelse för de kulturer som våra utländska lärare och studenter kommer från desto bättre stöd kan vi ge. En del av kursen fokuserar på olika högskolesystem och traditioner vilket ger en bra utgångspunkt när administratörerna skall förklara det svenska systemet. * utbildning och träning i främmande språk, framför allt engelska behövs på individnivå. Internationalisering på hemmaplan De studenter som inte själva åker ut och läser på annat lärosäte utanför Sverige skall åtminstone uppleva en internationell miljö på hemmaplan. Hur åstadkommer vi det? Exempel kan vara att * svenska studenter möter lärare/föreläsare och studenter med andra nationaliteter i kurser. * att annan personal som studenterna möter har internationell bakgrund. * att fakulteten tar emot både lärare och andra personalkategorier från andra länder på kortare eller längre besök. * studenter erbjuds praktikplats på ett internationellt företag. Gunilla Klinteskog 5

6 Förslag till aktivitetsplan År 2009 En handlingsplan för internationaliseringsarbetet under perioden skall tas fram med tydliga kvalitativa och kvantitativa mål. Planen skall även inkludera en budget. Rekrytering av internationella studenter samt framtagande av marknadsföringsmaterial skall prioriteras. Under våren skall en kartläggning göras av vilka samarbeten och avtal som finns inom alla avdelningar/ämnen vid fakulteten. Därefter skall en prioritering göras av vilka av dessa samarbeten fakulteten skall satsa extra på. Prioriteringen kommer att göras ggenom en sammanvägning av studenters, lärares och forskares intressen och förslag. En mer detaljerad plan över vilka aktiviteter som planeras mot dessa universitet och högskolor skall tas fram och alla intresserade ämnen skall inbjudas att delta i dessa. Under våren skall även göras en inventering av vilka behov av marknadsföringsmaterial som lärare och forskare har behov av. Fakulteten skall också stimulera lärare att söka de särskilda pengar som regeringen väntas avsätta för att stimulera lärare i högskolan att göra kortare utbyten utomlands År 2010 Personalutbyte och personalutbildning skall prioriteras. Dessa är viktiga förutsättningar för att kunna öka internationaliseringen på hemmaplan och stimulera till utökat studentutbyte. År 2011 Utresande studenter och internationalisering på hemmaplan prioriteras. Förslag till beslut Fakultetsnämnden föreslås besluta att - ovan beskrivna aktivitetsplan för internationaliseringsarbetet genomförs under åren 2009 till 2011 och att en mer detaljerad handlingsplan med budget presenteras för nämnden senast i juni avsätta kr, förutom de medel som fakulteten ansökt om för lärarutbyte hos Nyckelaktörsprogrammet, för genomförandet av 2009 års aktiviteter. Gunilla Klinteskog 6

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

ÅRS REDO 2011 VISNING

ÅRS REDO 2011 VISNING ÅRS REDO 2011 VISNING årsredovisning 2011 högskolan i skövde innehåll REKTOR HAR ORDET...4 STUDENTKÅREN HAR ORDET...6 kortfattat om högskolan i skövde Högskolan i Skövdes historia...8 Kort om Högskolans

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet

BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Handelshögskolans logistikprogram BLUE 11 Better Learning in University Education Verktyg för uppföljning av utbildningsprogram vid Göteborgs universitet Bakgrund och syfte Som ett led i arbetet med att

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning

PM 2009-02-23. Kursutvärderingsprojekt. 1. Inledning Malmö högskola / Innovation och utveckling Karen Ask Utredare 1(21) PM 2009-02-23 Kursutvärderingsprojekt 1. Inledning Detta PM beskriver arbetet med det utvecklingsprojekt kring kursutvärdering som genomförts

Läs mer

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg

Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg 2013-01-24 1 (7) PM Annika Londono Nacka kommun Internationalisering i Nacka kommun - med världen som verktyg Sammanfattning Under 2011 genomfördes översynen Utveckling utan gränser av Nacka kommuns övriga

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer