Hållbarhetsmål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsmål 2013-2015"

Transkript

1 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål Beslutat av Rektor Gäller från

2 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål Globala värden, såsom internationalisering, mångfald och hållbar utveckling, ska genomsyra forskning, utbildning och administrativa funktioner vid Linnéuniversitetet. Det betyder att verksamheten ska bedrivas i former som bygger på demokratiska grundprinciper och som främjar ekonomisk och social välfärd, rättvisa och arbetsmiljö. (Utdrag ur Linnéuniversitetet en resa in i framtiden, Strategi ) Mål för hållbar utveckling Linnéuniversitetets hållbarhetsmål är framtagna för att klargöra i vilken riktning universitetets hållbarhetsarbete ska gå. Målen tar grund i Linnéuniversitetets policy för hållbar utveckling och ger konkreta mål till hur riktlinjerna i policyn ska följas och uppnås. Policyn anger den övergripande riktningen för universitetets hållbarhetsarbete och har sin grund i strategidokument Linneuniversitetet en resa in i framtiden, Strategi Universitetets policy pekar ut var det övergripande ansvaret finns i organisationen och vad hållbar utveckling innebär för Linnéuniversitetet. Angränsande områden och dokument Det är angeläget att knyta ihop universitetets tre globala värden, vilka är Hållbar utveckling, Lika villkor samt Internationalisering, eftersom de har många beröringspunkter. Arbetet blir därför effektivare med ett heltäckande grepp om frågorna. De dokument som i anslutning påverkar Linnéuniversitetets hållbarhetsarbete är Plan för Lika villkor 2013, Arbetsmiljöpolicy vid Linnéuniversitetet samt Policy för internationalisering En del av Linnéuniversitetets arbete med social hållbarhet sker inom områdena Lika villkor samt arbetsmiljö. Något mål från planen för Lika villkor finns med i detta dokument för att belysa vikten av att beakta Lika villkor i Linnéuniversitetets arbete med hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen nedan ska gälla för Linnéuniversitetets verksamhet under perioden Hållbarhetsmålen inkluderas i ordinarie verksamhetsplanering på fakulteter, institutioner, fakultetskanslier samt på förvaltningens avdelningar och övriga enheter. Inom varje enhet utarbetas egna handlingsplaner för relevanta mål/delmål så att hållbarhetsmålen kan uppnås med gemensamma ansträngningar. Uppföljning av de gemensamma delmålen sker i slutet av 2013, 2014 respektive 2015 och resultatet redovisas för universitetsledningen i februari 2014, 2015 respektive (5)

3 Övergripande organisation och ansvarsfördelning Linnéuniversitets organisation och ansvarsfördelning för arbetet med hållbar utveckling ska vara tydlig och arbeta med den breda tolkningen som omfattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (HL 1 kap, 5 och SFS 2009:907). Tydliggöra Rektors och Universitetsdirektörens delegationsordningar och vad de delegationsordningarna innebär för arbetet med hållbar utveckling i verksamheten. Ansvarig: Rektor, Universitetsdirektör Utbildning Linnéuniversitetet ska vara en viktig positiv drivkraft för ökad kunskapsuppbyggnad inom hållbar samhällsutveckling. Alla studenter ska ha möjlighet att möta perspektivet hållbar utveckling under sin utbildning. För programstudenter ska perspektivet hållbar utveckling ingå i utbildningen. (HL 1 kap, 5 ) Öka andelen självständiga arbeten (motsvarande examensuppsatser) med inriktning mot hållbar utveckling jämfört med 2012 års nivå. Ta fram sökbegrepp för bibliometriska mätningar av självständiga arbeten (motsvarande examensuppsatser) med inriktning mot hållbar utveckling i DIVA. Redovisa hur programutbildningar integrerar hållbar utveckling med anknytning till sitt ämnesområde samt formulerar lärandemål i relevanta kurser. Utveckla valbara kurser och/eller temadagar för studenter inom hållbar utveckling. Ansvariga: Fakultetsstyrelser (motsvarande), Universitetsbiblioteket Inom utbildningar med en ojämn könsfördelning bland studenterna ska det finnas handlingsplaner för ökad rekrytering av det underrepresenterade könet. 1 Informera om universitetets arbete för hållbar utveckling vid introduktion av nya studenter. Ansvariga: Fakultetsstyrelser (motsvarande) Forskning och samverkan Linnéuniversitetet ska vara en viktig positiv drivkraft för ökad kunskapsuppbyggnad inom hållbar samhällsutveckling. Alla forsknings- och samverkansprojekt ska kunna redovisa i vilken mån projektet främjar hållbar utveckling. (HL 1 kap, 5 ). 1 Målet finns även med i Plan för Lika villkor 2013 men bidrar också till universitetets sociala hållbarhet 3 (5)

4 Öka inslaget av hållbar utveckling inom forskningen vid Linnéuniversitetet. Ta fram sökbegrepp för bibliometriska mätningar av doktorsavhandlingar och forskningspublikationer för att kunna identifiera arbeten med inriktning mot hållbar utveckling. Anordna behovsanpassade kompetensutvecklingstillfällen för lärare och forskare med fokus på respektive ämnesområdes betydelse för hållbar utveckling. Ansvariga: Fakultetsstyrelser (motsvarande), Universitetsbiblioteket Inom projekt med externa parter ska dokumentation finnas över hur projektet bidrar till hållbar utveckling med avseende på jämställdhet, mångfald, integration, ekonomi samt miljö. Fakultetsstyrelser (motsvarande), Samverkansavdelningen (motsvarande) Allmänna mål Upphandling och inköp Universitetet skall ständigt förbättra miljökraven och det sociala ansvarstagandet vid anskaffning av varor och tjänster. I alla upphandlingar ska upphandlare ställa frågan om bästa alternativ avseende miljö och sociala aspekter enligt Miljöstyrningsrådets kriterier. Utveckla ett system för att dokumentera och redovisa andel upphandlingar/inköp med miljökrav respektive krav på socialt ansvarstagande. Anordna intern utbildning i att ställa och redovisa miljökrav och krav på socialt ansvarstagande för upphandlings- och inköpsansvariga. Öka andelen upphandlingar och inköp med miljökrav och krav på socialt ansvarstagande med minst 10 % i andel kontrakt jämfört med Områden där sådana krav inte är relevanta undantas. Alla inköpare/beställare ska kunna se miljöprioriterade val vid inköp/beställningar via universitetets e-handelssystem. Ekonomiavdelningen Mötesplatser Öka attraktiviteten som lärosäte genom att skapa en student- och medarbetarmiljö med stor mångfald där människors olikheter i kompetens, bakgrund, perspektiv och erfarenhet tas tillvara. Skapa mötesplatser som workshops, föreläsningar, nätverk och diskussionsforum för studenter och medarbetare i syfte att främja det tvärvetenskapliga arbetet med hållbar utveckling. 4 (5)

5 Ansvariga: Dekaner/Prefekter/avdelningschefer (motsvarande) Tjänsteresor Öka effektiviteten i universitetets tjänsteresor och transporter samtidigt som klimatoch annan miljöpåverkan minskar. Minska de totala utsläppen av fossil CO 2 från resor i tjänsten (undantaget långa flygresor, över 50 mil) med minst 10 % jämfört med Öka andelen distansmöten med externa kontakter med 20 % jämfört med Redovisas årligen per enhet. Implementera rekommendationerna i Linnéuniversitetets Mötes- och resepolicy på alla enheter. Redovisning av bränsletyp för privata bilar i tjänsten införs i Primula. Personalavdelningen, Ekonomiavdelningen Lokaler och teknik Effektivisera energianvändningen i och minska miljöpåverkan från lokaler och teknikanvändning. Genomföra energivandringar i alla byggnader tillsammans med fastighetsägare och brukare med avsikt att ta fram energiplaner för effektiviseringsåtgärder på både kort och lång sikt. Ansvariga: Lokal- och serviceavdelningen Ta fram möjligheter och användarinstruktioner för central avstängning av datorer, skärmar och tillbehör när de inte används. Universitetets standardsortiment av IT-utrustning ska innehålla den bästa utrustningen ur miljöperspektiv. Ansvariga: IT-avdelningen Kemikalie- och avfallshantering Minimera risker i arbetsmiljö och yttre miljö genom säker hantering. Substitution av miljö- och hälsofarliga kemikalier så långt det är möjligt. Fasa ut minst 5 miljö- och hälsofarliga kemikalier per enhet som berörs. Rensa alla kemikalieförråd så att endast de kemikalier som används lagras. Kontrollera att rutiner för hantering av farligt avfall är uppdaterade i förhållande till senaste lagkrav. Lokal- och serviceavdelningen 5 (5)

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Högskolan i Borås Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är certifierad enligt

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1

Detaljerade mål/aktiviteter för att nå mål Slutdatum Ansvarig Ansvarig för uppföljning UTBILDNING. Diarenr: Akademi 1 Diarenr: Akademi 1 Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016: A1_fd_THS Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling Högskolegemensamma mål för hållbar

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Högskolan i Gävle Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja, ISO14001 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Högskolan i Gävle ska arbeta

Läs mer

fakulteten för konst och humaniora 2015

fakulteten för konst och humaniora 2015 Fakulteten för Verksamhetsplan för fakulteten för 2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för fakulteten för Gäller från 2015-02-02 1 (16) Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 7 2. Utmanande utbildningar

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2014-2015

Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2014-2015 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2014-2015 Fastställd av: rektor Datum: 2014-09-02 1 Policy gällande jämlikhet vid Örebro universitet I Vision, mål och strategier för

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015

Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013 2015 Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2013-2015 Dnr 1-167/2013 Rektors förord... 3 Inledning... 4 Karolinska Institutet

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015

Likabehandlingsplan. Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 Likabehandlingsplan 2015 Gäller perioden 19 november 2014 31 december 2015 2 3 Strategi för lika villkor Grundtanken i jämlikhetsarbetet på Mälardalens högskola (MDH) är att det genomsyrar hela vardagslivet

Läs mer

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13

Verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan 2009. Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 Verksamhetsplan Förvaltningens verksamhetsplan 2009 Antagen av förvaltningschefen 2009-03-13 HÖGSKOLAN I GÄVLE FÖRVALTNINGEN M Wiktorin 2009-03-13 FÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2009 Den övergripande uppgiften

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte...3 2. Upphandling och inköp...3 Upphandlingsformer...3 3. Roller och ansvar...4 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter

Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter BESLUT 2013-11-26 Dnr 13/664 Förvaltningschefen Helena Linnell Projekthandläggare 1(18) Verksamhetsplan 2014 gemensamma verksamheter I enlighet med av högskolestyrelsen anvisad budgetram fastställs i föreliggande

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer