Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti 1 Uppdrag IT-avdelningen har som uppdrag att stödja samtliga institutioner och enheter vid Högskolan i Borås avseende IT-stöd. Detta innebär att tillhandahålla en stabil men också flexibel IT-infrastruktur, för att i så stor utsträckning som möjligt kunna möta efterfrågade behov på ett kostnadseffektivt sätt. Detta ska åstadkommas genom att erbjuda ett antal olika tjänster. Nättjänster - Leverera anslutnings- och kommunikationsmöjligheter för olika former av IT-utrustning via ett övervakat och kontrollerat nät, kommunikationen är såväl intern som extern. Bastjänster - Tillhandahålla tjänster och programvaror som utgör basen i dagliga arbetet d.v.s. katalogtjänst, fillagring, distribution av programvaror och operativsystem, utskriftshantering, e-post och säkerhetskopiering Telefoni - Ansvara för att telefonitjänsterna fungerar driftsäkert och ändamålsenligt samt utveckla tjänsterna. Support - Fungera som stöd i mjuk och hårdvarufrågor gentemot studenter och personal genom rådgivning, inköp, installation och underhåll av IT-utrustning, kontohantering, användarsupport samt en servicedeskfunktion. Uppdrag - Erbjuda institutioner och enheter att på uppdrag ta hand om och ansvara för drift av olika typer av system, helt eller delvis, samt även utföra applikationsutveckling. KronoX - Att på uppdrag av KronoX-konsortiet ansvara för utveckling och underhåll av deras applikation. IT-säkerhet - Upprätthålla ett Incident Response Team (IRT) vars uppgift är övervakning, loggning och utredning av intrång mm

2 Nyckeltal för att beskriva verksamheten Antal 2010 :1 :2 Fysiska servrar Virtuella servrar Arbetsstationer Bärbara datorer Läs- och surfplattor Skrivare Användarkonton Nätverksuttag inkopplade Trådlös accesspunkter Fasta telefoner Fasta telefoner IP Mobiltelefoner Bredbandsabonnemang Mex abonnemang Ärenden (inkomna och stängda) Samtal till Mål Nöjda kunder som upplever IT-avdelningen som en professionell och kompetent samarbetspartner, vilken kan bistå med det IT-stöd som efterfrågas. Nöjda medarbetare som känner sig stolta för sin kompetens och för sin arbetsplats. Målen ska uppnås genom Bra och tydligt ledarskap gott medarbetarskap kontinuerlig kompetensutveckling Tydliggöra verksamheten och kommunicera våra tjänster mot övriga HB Projekt med tydliga uppdrag, helhetssyn och definierade delmål Kvalitet av levererade tjänster genom kontinuerlig uppföljning Verka för goda relationer med övriga HB genom arbete nära verksamheten 3 Verksamhetsutveckling 3.1 Utvecklingsarbete Avdelningens ordinarie verksamhet beskrivs under punkten uppdrag. ITavdelningens huvudsakliga verksamhet är löpande drift och underhåll, dock utförs kontinuerligt förändringar genom olika aktiviteter och projekt. Projekten/aktiviteterna har en uppdragsbeskrivning, ansvarig/projektledare eventuellt en arbetsgrupp och för större projekt styrgrupp och referensgrupp. Projekten/aktiviteterna följs upp minst två gånger per år. De projekt som är av mer högskoleövergripande karaktär är följande: Identitetshanteringsprojekt i syfte att underlätta administrationen i hur användare får tillgång till system och tjänster inom verksamheten samt ökad säkerhet. Projektet startades upp 2010 och driftsättning var

3 beräknad till första kvartalet, men på grund av vissa förändringar i förutsättningarna samt resursbrist hos leverantör driftsattes HBKAT i slutet av augusti och kommer att färdigställas under hösten. Upphandla ny operatör avseende telefoni. Nuvarande avtal går ut i december. Arbetet beräknades starta under första kvartalet. Då det bland annat varit nödvändigt att portera samtliga mobila abonnemang till annan underleverantör, har upphandlingsstarten flyttats fram. Beslutat att förlänga nuvarande avtal tills innevarande ramavtal löper ut. Uppgradering av klientmiljön till Windows 7 för att möta dagens krav på teknik och applikationer. Projektet har pågått en längre tid och utrullning av testmiljöer påbörjades under. Windows 7 har nu börjat installeras i utbildningsmiljön och erbjuds även till personal på stationära datorer som inte kräver specialapplikationer. Studentmiljön beräknas vara klar december. Fortsatt utbyte av serverpark och lagringssystem med anledning av att utrustning ej supportas och nya krav från verksamheten avseende volym och teknik. Avtal för det äldre systemet har förlängts till december. Detta innebär att migrering av de fysiska systemen i produktionsmiljö då måste vara klart. Migrering av den virtuella miljön är genomförd. Rutiner och hantering av programlicenser för att möta redovisningskrav. Beslut att utvärdera nytt verktyg för licensinventering då det tidigare ej uppfyllde våra behov. En enkätundersökning är gjord tillsammans med Högskoleservice under. Utvärdering av resultatet kommer att genomföras under hösten. Implementering av Active Directory avseende användare och klienter. Detta underlättar hantering av användare i Windowssystem och möjliggör fillagring via AD, Offlinefolders mm. En aktivitet är skapad för att inventera nuvarande strukturer och grupperingar i E-directory för att se vad som kan synkroniseras. Detta ska resultera i en plan för genomförande. Testa och utvärdera möjligheten att använda vdi (virtual desktop infrastructure) i verksamheten. Licenser har införskaffats och testmiljö är delvis uppsatt. Utbyte av diverse hårdvara (DNS/AD/EDIR) är genomförd. Medverkan i Simonslandsprojektet avseende nät, passagesystem och AV-utrustning. Utvärdering av nytt ärendehanteringssystem kommer att genomföras under hösten. Groupwise klient och postkontor har uppgraderats till version.

4 Antalet postkontor har också utökats Utvecklingsprojekt som slutlevererats under :2 o Nytt mallsystem för kursplansmodeller kopplat mot KursInfo o Export av inköp gjorda av THS studenter till Agresso o Synkronisering av kortdata till ARX o Ny version av KronoX 3.2 Kvalitetsarbete Målsättningen är att fortsätta det kvalitetsarbete vi påbörjat genom ett processinriktat arbetssätt och ytterligare stärka rutinerna kring dokumentation och uppföljning. Till stöd för detta arbete har vi utvecklat vårt ärendehanteringssystem genom att införa förändringshantering. Fler avdelningar nyttjar nu ärendehanteringssystemet vilket möjliggör ett enhetligt flöde genom hela processen. IT-avdelningen har utarbetat en mall för förvaltningsplan som skall ligga till grund för dokumentationen kring förvaltningen av våra system och tjänster. Förvaltningsplanen syftar till att tydliggöra rollerna i våra verksamhetssystem och tillgängliggöra information om de aktiviteter som planeras i anknytning till respektive system. Förhoppningen är att den framtagna mallen tillsammans med en systemförvaltningsmodell ska kunna användas för att upprätta förvaltningsdokumentation för flertalet verksamhetssystem. Detta arbete kommer att ske tillsammans med respektive systemägare. IT-avdelningen deltog med fyra personer i högskolans kvalitetsarbetsinventering. 3.3 Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöfrågor integreras i verksamheten och specifika aktiviteter genomförs vid avdelningsmöten och planeringsdagar. I månadsskiftet maj-juni genomförde avdelningen planeringsdagar vid Höganloft (Isaberg) och vi fortsatte vårt arbete kring internkommunikation genom så kallade tvärsamtal för att främja en god medarbetarkultur. 3.4 Kompetensutveckling GF organiserar gemensamt flera kompetensutvecklingsinsatser, t ex interna utbildningsinsatser och GFs utvecklingsdagar. IT-avdelningen deltar i en rad nätverk av nationellt, regionalt och internt slag. Nätverken har årligt återkommande konferenser samt leder till informella kontakter och direkta arbetsgrupper. Deltagande under :2 Nätverk och användargrupper HITCF Högskolornas IT-chefs grupp (PER) TUG Trio User Group (HKR) Helpdeskforum (MBT/DALU) Kompetensutvecklingen har planerats och följts upp i dialog mellan medarbetare och chef, huvudsakligen i samband med utvecklingssamtal.

5 Resurser 4.1 Personella resurser Budgeterade årsarbetskrafter av anställda IT-avdelning Budgeterade årsarbetskrafter 18,70 18,25 18,77 18,90 Antal anställda IT-avdelningens personella resurser beräknas under uppgå till totalt 19 personer. Resurser motsvarande två tjänster är reserverade för och finansieras av KronoX-konsortiet. En medarbetare har nedsättning i tjänst hela året motsvarande 10%, dessutom har en medarbetare arbetat 50% på en annan avdelning under perioden januari till och med augusti. Andra tertialet har resurserna varit enligt plan. Under perioden jan-maj har vi haft en praktikant från IT-tekniker utbildningen vid Högskolan i Borås. 5 Uppföljning och beskrivning av nyckeltal IT-avdelningens verksamhet och verksamhetsutveckling följs i huvudsak upp genom uppföljning av avdelningens verksamhetsplan som sker skriftligen per tertial och avslutas genom verksamhetsberättelse. Uppföljningen och verksamhetsberättelsen sker med medarbetardelaktighet och publiceras på högskolans hemsida. Nyckeltal för att mäta måluppfyllelse Tillgänglighet för olika system, ännu ej möjligt att ta fram Kundnöjdhetsmätningar (Genomfört :2) Antal incidenter varav antal direktärenden - Incidenter 506, antal direktärenden ej möjliga att ta fram Svarstid 4690 andel missade samtal - Andel missade samtal 306 av totalt Budget och ekonomisk utveckling IT-avdelningens budgeterade kostnader för uppgår till 20,3 mkr fördelade enligt följande: personalkostnader 10,3 mkr, lokaler 1,6 mkr, program- och licensavgifter 4,2 mkr, avskrivningar 2,5 mkr och övrig utrustning, utbildning mm. 1,7 mkr. Kostnaderna finansieras genom externt sålda tjänster 1,5 mkr, via anslag 10,4 mkr och övriga 8,4 mkr via internfakturering och fördelning på övriga enheter och avdelningar inom högskolan. Investeringarna beräknas uppgå till 3,7 mkr., se bilaga. Per Nilsson IT-chef Bilaga Budget och ekonomisk utveckling

6 tom juli Gem Support Backup NÄT Basmiljö Res IT (tkr) i % i % i % i % i % av budget Anslag ,3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Externa intäkter ,3% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Interna intäkter ,0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Summa intäkter ,1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Lön och lönepålägg ,8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Semskuld och löneperiodiseringar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Summa personal ,6% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Lokalhyra ,3% #DIV/0! ,3% #DIV/0! #DIV/0! 0 Utbildning, resor, representation ,0% ,8% ,9% ,1% ,4% 125 Programvara, licencavgifter etc ,3% ,6% ,6% ,2% ,9% Utrustning ,8% ,1% ,4% ,8% ,9% 150 Övrigt ,0% ,9% ,5% ,7% ,7% 30 Avskrivningar ,0% ,5% ,5% ,5% ,4% Summa övrigt ,0% ,6% ,4% ,5% ,4% Årets kapitalförändring Årets anskaffning Utvecklingskostnader Telefoni IT totalt exkl. Studentkåren och Inköp Studentkåren Inköp IT hela avd Res IT (tkr) Kommentar: Avikelser mot budget programvaror 150 tkr (retroaktiv supportkostnad för Pingpong) Avskrivningar 125 tkr Utrustning och utbildning 150 tkr i % i % Anslag #DIV/0! #DIV/0! ,3% #DIV/0! ,3% Externa intäkter #DIV/0! #DIV/0! ,3% ,2% ,2% -129 Interna intäkter #DIV/0! #DIV/0! ,0% #DIV/0! ,6% Summa intäkter #DIV/0! #DIV/0! ,1% ,5% ,9% Lön och lönepålägg #DIV/0! #DIV/0! ,8% #DIV/0! ,8% Semskuld och löneperiodiseringar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 Summa personal #DIV/0! #DIV/0! ,6% #DIV/0! ,6% Lokalhyra #DIV/0! #DIV/0! ,3% #DIV/0! ,3% Utbildning, resor, representation ,4% ,1% ,3% #DIV/0! ,3% 466 Programvara, licencavgifter etc ,6% ,9% ,6% #DIV/0! ,9% Utrustning #DIV/0! ,9% ,6% #DIV/0! ,1% 765 Övrigt ,0% ,2% ,0% #DIV/0! ,0% 690 Avskrivningar ,1% ,6% ,3% #DIV/0! ,3% Summa övrigt ,0% ,2% ,5% #DIV/0! ,4% Årets kapitalförändring Årets anskaffning i % i % i % av budget

7

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-12-05 4 (22) 218 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag.

De IT-investeringar som planeras anpassas nu till det beslut som tas av kommunstyrelsen 2014-06-24 med förundersökningen som underlag. IT-pIan 2015-2017 IT-planen i Osby kommun revideras årligen i samband med kommunens budgetarbete. IT-planen arbetas fram i respektive förvaltning, för att därefter beslutas av nämnden. Nämndemas förslag

Läs mer

Inventarier KLK KS 001

Inventarier KLK KS 001 Objekt/Projekt Kommunledningskontoret inventarier Upprättad den 2014-04-29 Upprättad av Kommunkansliet Inventarier KLK KS 001 Investeringsbudgeten redovisar ett schablonbelopp för det kontinuerliga utbytet

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter 2014-04-24 Dnr 12/596 Förvaltningschefen Helena Linnell Handläggare för planeringsfrågor 1(26) Rektor Uppföljning Verksamhetsplan 2013 - gemensamma verksamheter Härmed överlämnas uppföljning av Verksamhetsplan

Läs mer

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet

Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet 2013-11-07 BESLUT Dnr LiU-2012-02219 1(2) Åtgärder med anledning av utredning avseende informationssäkerhet på institutionsnivå Internrevisionen har i revisionsrapport den 16 januari 2013 valt att fästa

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter

Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter PM 2013-05-23 Dnr 11/560 Rektors kansli Helena Linnell Projekthandläggare 1(32) Uppföljning Verksamhetsplan 2012 - gemensamma verksamheter Inledning Verksamhetsplanen för den högskolegemensamma verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan för nämnd 2013

Verksamhetsplan för nämnd 2013 SOLLENTUNA KOMMUN Bilaga 3 Verksamhetsplan för nämnd 2013 Sammanställning nämndernas IT-planer - till kommunstyrelsen oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen 3 2 Barn- och ungdomsnämnden 7

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Bilaga 39b Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 39c Bilaga 40c Bilaga 40c

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse

INLEDNING. Viktiga händelser. Utvecklingstendenser. Sammanfattning måluppfyllelse INLEDNING Viktiga händelser Årets första månader har präglats av osäkerheten kring hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesserna kommer att påverka arbetet med rehabilitering. Förslagen innebär att

Läs mer

MÅLKORTSRAPPORTERING 2014-12-31

MÅLKORTSRAPPORTERING 2014-12-31 KORTSRAPPORTERING 2014-12-31 KORTSRAPPORTERING Innehållsförteckning Arbetsprocess...3 Hagfors kommuns övergripande målkort...4 UTSKOTTENS OCH NÄMNDERNAS KORT Kommunledningsutskottet, administrativa enheten...5

Läs mer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer HÖGSKOLAN I BORÅS Verksamhetsstöd/HR Sara Svensson SLUTRAPPORT 2014-10-02 Dnr 049-14 1 (3) Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer Bakgrund Under perioden januari september

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

IT och e-utveckling i Region Skåne

IT och e-utveckling i Region Skåne IT och e-utveckling i Region Skåne 5/2011 Nyhetsbrevet för dig som är intresserad av IT- och verksamhetsutveckling i Region Skåne VGI närmar sig införandestart Sedan en vecka tillbaka är vårt gemensamma

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer