Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsplan för Video- och distansmöte"

Transkript

1 Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan Assarsson Sid 1/8

2 1. Objektbeskrivning Uppdrag och period Långsiktiga mål Mål Avgränsningar Påverkansfaktorer Organisation Leveransplan och budget Referenser... 8 Sid 2/8

3 1. Objektbeskrivning Kort beskrivning av tjänsten Tjänsten Video- och distansmöte möjliggör gemensamma möten där deltagarna finns på geografiskt olika platser. Användningsområdena är många, och tjänsten används till exempel vid kliniska situationer som rond, diagnostik och behandling, vid medicinska videokonferenser samt vid möten av administrativ karaktär. Med start hösten 2013 och under 2014 genomförs en upphandling av tjänsten med planerad migrering till nytt avtal 2014/2015. Nyttoeffekter Vård på distans möjliggör snabbare handläggning och invånaren behöver inte alltid resa till vården. Videobaserade lösningar inom vården skapar förutsättningar till att få tillgång till kompetens omgående, oavsett var kompetensen befinner sig. Video ger möjlighet att vidmakthålla och förstärka lokal kunskap och kompetens och erbjuda deltagande i forskning, utbildning och kompetensutveckling. Vård på distans förbättrar situationen för invånare med kroniska sjukdomar som generellt har hög vårdkontakt. Arbetssätt och tillämpningar inom vård på distans med videobaserade lösningar ger stora miljöfördelar. Nationellt samordnade initiativ, riktlinjer och rekommendationer minskar risken att lokala investeringar och satsningar begränsar regionala och nationella samarbeten. Bidrar till mål i handlingsplanen År 2018 har tjänsten Video- och distansmöte ökat möjligheten för gränslös kommunikation med ljud och bild inte bara mellan organisationer, förvaltningar, myndigheter och företag, utan även med invånare. Möjligheten har också ökat att använda informationssamhället på ett helt annat sätt än tidigare för att söka den gränslösa vården. Se referenser och tjänsten Video- och distansmötes egen handlingsplan för mer information. 2. Uppdrag och period Avser förvaltning och vidareutveckling av tjänsten Video- och distansmöte under perioden för att säkerställa tjänstens stabilitet och tillgänglighet. Sid 3/8

4 3. Långsiktiga mål Alla tjänster inom ramen för nationell ehälsa ska verka för de långsiktiga målen i Handlingsplan , landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet 1]. Video- och distansmöte har tagit fram en egen handlingsplan med långsiktiga mål som stödjer Handlingsplanen ]. Från ett verksamhetsperspektiv är tjänstens mål att: Med begränsade ekonomiska resurser levereras vård med hög kvalitet, tillgänglighet och service genom videobaserade lösningar. Det har etablerats samarbeten genom videobaserade lösningar i den nära vården som bedrivs i samverkan mellan primärvård, länssjukvård och den kommunala vården för att tillsammans kunna behandla de vanligaste förekommande sjukdomarna samt vård i livets slutskede. Det finns etablerade processer och rutiner för vård på distans, till exempel avseende ansvarsförhållande, patientsäkerhet och ersättningsmodeller. Video är en naturlig plattform för samverkan mellan specialistområden och för att stödja behov av olika mötesformer. Det kan gälla allt från enskilda patientfall, allmän kunskapsspridning till nya behandlingsmetoder. Vid akuta situationer, olyckor och katastrofer används video i rådgivning och beslutsstöd för att säkra optimal hantering av situationen med rätt kompetens. Samarbetsparter, kollegor och invånare kan mötas och arbeta när som helst oberoende av geografisk placering och krav på att resa. Från ett invånarperspektiv är tjänstens mål att: Invånare kan kommunicera med vårdgivare via video genom etablerade kanaler, till exempel via regional initiativ och nationella tjänster som 1177 och Mina ehälsotjänster. Patienter kan få vård i hemmet utifrån sina specifika behov och förutsättningar. Invånare får lika vård oavsett geografiskt avstånd till vården och kan känna trygghet i att få rätt kompetens vid rätt tillfälle. 4. Mål 2014 Förvaltningsstyrning Förvaltningsgruppen har genomfört minst 8 förvaltningsgruppsmöten och arbetat med identifierade aktiviteter för att skapa en tillgänglig och stabil tjänst inklusive vidmakthållande av videokatalogen på Förvaltningsgruppen har planerat, bemannat, förberett för eventuell ny leverantör och genomfört förvaltningsuppdraget så att målen i denna förvaltningsplan är uppfyllda. Användarstöd Sid 4/8

5 Kunderna har fått stöd vid problem och supportprocesser är dokumenterade. Daglig IT-drift och underhåll Förvaltningsgruppen har säkerställt och följt upp tjänstens tillgänglighet i förhållande till gällande avtal genom regelbundna avstämningar med leverantör samt uppföljning av eventuella incidenter. Kundvård Förvaltningsgruppen har fortsatt förbättra identifierade informationskanaler och regelbundet spridit information vid minst 6 tillfällen. Tjänsten har ökat kännedom om Video- och distansmöte via minst 4 nätverksträffar, 2 seminarier och varit representerade vid Vitalis och Nationella e-hälsodagen. Nationell Flerpartstjänst De användare som använder nationell flerpartstjänst ska ha under 2014 ha haft samma funktionalitet, tillgänglighet, och stöd som under piloten som genomfördes Multidisciplinära konferenser på distans Nationell rekommendation En nationell rekommendation är framtagen, beslutad och förankrad hos beställare, SLIT, och varje landsting/region. 5. Avgränsningar Arbete som utförs av förvaltningens resurser och rör planering av befintlig tjänst inför migrering, t.ex. dokumentinventering och stöd i upphandlingsarbetet som remissinstans, omfattas inte av förvaltningsuppdraget. Dock kommer dessa kostnader att uppstå. Kostnader vid genomförande av migrering t.ex. parallella miljöer och eventuellt migreringsstöd av befintlig leverantör omfattas inte av fövaltningsuppdraget. Uppskattad kostnad är 900Tkr för detta. Stöd i upphandlingsarbetet med resurser omfattas inte av förvaltningsuppdraget utan kommer generera kostnader för upphandlingen Infrastrukturtjänster 2.0. Kostnader för eventuell test och verifiering ingår inte i förvaltningsuppdraget Påverkansfaktorer Projekt, förvaltningsobjekt, etc. Sjunet Påverkan I dag krävs anslutning till Sjunet för att nyttja Video- och distansmöte Sid 5/8

6 Samordning av drift och förvaltning Upphandling Infrastrukturtjänster 2.0 Initiativ på övergripande nivå (Inera/CeHis) kommer påverka tjänstens budget då det kommer kräva resurser och eventuellt extra kostnader. Projektet behöver finansiera och planera så att förvaltningsgruppen har kunnat avsätta tid för att säkra transparens mellan upphandling och förvaltning samt inventerat och uppdaterat all nödvändig information och dokumentation. Genomförande av upphandling inklusive påskrivet avtal och en upphandlad tjänst redo att tas i produktion inklusive en färdigställd planering av migrering till ny leverantör/tjänst är förutsättning för tjänstens förvaltningsarbete. 7. Organisation Styrning Tjänsten ingår i CeHis programområde Infrastrukturtjänster. På strategisk nivå finns en programstyrgrupp för infrastrukturtjänster som bereder ärenden inför beslut av CeHis styrelse. Hos Inera finns en Områdesansvarig samt enhetschefer, projektledare och i vissa fall tjänsteansvarig inom området. Som stöd till Ineras enhetschef/ tjänsteansvariga finns en nationell förvaltningsgrupp för tjänsten. Styrning, uppföljning och koordinering inom och mellan programområden sker via Ineras ledningsgrupp. Se även CeHis ramverk. Återrapportering till CeHis görs varje tertial. Förvaltning Funktion Representant Representant för Tjänsteansvarig Thord Arbin Inera AB Förvaltningsgruppsordf. Ej identifierad Förvaltningsgrupp Maziar Gharaei Landstinget Västmanland, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Andreas Sundqvist Leif Ytterström Mats Palm Stockholms läns landsting, Stockholm-Gotland sjukvårdsregion Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen Sid 6/8

7 Mats Baggens Landstinget i Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen Samarbetspartners och avtalsknutna underleverantörer Samarbetspartner och underleverantör Avtalstid Uppdragsbeskrivning TDC/ComPodium Tillhandahålla infrastruktur och support som tjänst. Se Sjunet kring upphandling. 8. Leveransplan och budget Leverans-/aktivitetsplan Leveranstidpunkt avser utvecklingsuppdrag. Leveranser/aktiviteter för att uppnå målen Leveranstidpunkt Kostnad inkl personal (tkr) Förvaltning Förvaltningsstyrning Användarstöd 225 Kundvård 75 Nationell Flerpartstjänst 400 Multidisciplinära konferenser - rekommendation 200 Totalt Samtliga kostnader tas med i budgetuppställningen ovan, dessa fördelas sedan på respektive kundgrupp om det finns annan än landsting, både kostnad och intäkt anges för kundgrupperna. Nyttjare* Budgeterade kostnader Budgeterade intäkter Kommun 0 Privat aktör 0 CeHis Totalt *Avser annan användare än landsting Sid 7/8

8 Sammanställd budget Aktivitet Information Kostnad (tkr) Rörliga kostnader Fasta kostnader Kostnader som kan omprioriteras med mindre än 6 månader Avtals- eller kostnader som ej är omfördelningsbara på minst 6 månader Personalkostnader 700 Totalt Referenser Referens Beskrivning 1. CeHis Handlingsplan: 13_2018_ pdf 2. Handlingsplan för Video- och distansmöte: oten/handlingsplan/handlingsplan_video_distansmote_2013_2018.pdf Bilaga Tillgänglighetsplan Sid 8/8

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Inera i korthet 2 Styrelseordförande och VD har ordet 4 Invånartjänster 8 1177 hela Sveriges webbplats 10 UMO sajten för unga om sex, hälsa och relationer 12 Vårdtjänster

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Op5 Utvecklingsverksamheten

Op5 Utvecklingsverksamheten Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Op5 Utvecklingsverksamheten Polisens utvecklingscentrum Rapport etapp 2 15 februari 2014 1 Innehåll 1 Op 5. Sammanfattning och rekommendationer...

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer