Maskinsektionen inom TLTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinsektionen inom TLTH"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Maskinsektionen inom TLTH till Inledning Verksamhetsberättelsen syftar till att visa vad Maskinsektionen med dess utskott och funktionärer ägnat sig åt under verksamhetsåret Tanken är att erbjuda en övergripande insikt över verksamheten för året, men även kunna fungera som ett register där framtida medlemmar kan hitta information vid behov exempelvis vid genomförande av liknande evenemang eller vid undran huruvida det verkligen var bättre förr*. Verksamhetsberättelsen inleds med en övergripande blick på sektionen, för att sedan behandla respektive utskott och deras egna ärenden lite mer ingående. Trevlig läsning! *det var det inte 1

2 Sektionsövergripande Funktionärer Under året har Maskinsektionen haft 148 funktionärer. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: Henrik Håkansson Johan Hansson Viktor Nilsson Carl Johan Fredman Camilla Feledy Magnus Andersson Axel Philipson Robin Hjerén Mark Schiller Niklas Ingemansson Ordförande Vice Ordförande Skattmästare Studierådsordförande Näringslivgruppsordförande Verkmästare Aktivitetsutskottsordförande Cafémästare Sexmästare Informationsutskottsordförande Styrelsen har under året haft 19 formella styrelsemöten, och uppskattningsvis ett 30 tal övriga möten. Löpande under året Styrelsemöten Under året har ett nytt system för utskottens rapporter implementeras, där dessa fyllts i och delgivits de andra kallade redan innan mötet varefter man kunnat kommentera dessa på mötet. Detta har varit med avsikten att spara tid och hålla fokus på mötena, vilket till viss del uppfyllts även om konceptet kan utvecklas. Styrelsen har under året jobbat vidare på konceptet från Styrelsen 13, nämligen att ha egna diskussionsmöten där frågor kan diskuteras mer ingående. Därmed effektiviserades de formella mötena betydligt. Vid behov bjöds även berörda parter som inte var med i styrelsen in, exempelvis talman och valberedning inför sektionsmöten. Relation med andra sektioner Det finns mycket information och olika tankesätt att hämta från andra sektioner, dessutom inom armlängds avstånd. Därför har styrelsen svarat på olika anmodande och skickat representanter på bl a V sektionens jubileumsbal och K sektionens kalibreringsfest, där Maskins närvaro varit både överraskande och uppskattad. Detta har bidragit till att man som 2

3 styrelse kunnat kontakta ett bredare spektrum personer som kunnat hjälpa oss i diverse knipor. Med I sektionen har det dessutom anordnats M<3I konferens, husskiphte och Masqueradbal som bidragit till god sämja. Studiecirklar Under året har vi använt oss av studiecirklar genom Folkuniversitetet i många av sektionens utskott. Detta har gett sektionen möjlighet att förbättra och utöka vår verksamhet tack vare det ekonomiska bidrag det ger. Ersättningen blev glädjande nog betydligt större än budgeterat. Funktionärer Under vårterminen arbetade styrelsen tillsammans med valberedningen fram en förändring av policydokumentet Val av aktiva i reglementet, med syfte att minska bördan på den redan hårt belastade valberedningen. Ändringen, som till vår glädje godkändes av sektionen, innebär att intervjuerna nu kräver en oberoende part istället för att begränsa denne till att vara valberedningsledamot. Tack vare individuella krafttag och initiativ på sektionen fick den (numera) vackra Bunkern en upprustning, ett markant lyft på inte mer än ett halvår (se Verkmästeriet för mer information), Detta visar något som vi i styrelsen under vår mandatperiod jobbat för att man alltid ska kunna komma med projekt som kan få sektionen att bli bättre. Det genomfördes även en workshop om engagemang på sektionen, som sedan efter diskussion i styrelsen mynnat ut i potentiellt nya engagemangsformer. Dessa hann tyvärr inte bli så genomarbetade att de kunde presenteras för sektionen på Höstterminsmöte II, utan jobbas istället vidare med våren. Viktiga händelser, kronologiskt Januari Val av aktiva Då styrelsens arbete i praktiken börjar redan innan årsskiftet fick de som sökt aktivaposter besked om huruvida de blivit valda i slutet av Tyvärr var den sittande valberedningens arbetsbelastning så pass stor att styrelsen var tvungna att ta beslutet att frångå valprocessen i policydokumentet Val av aktiva, enligt vilken en valberedningsledamot ska sitta med på intervjun. Istället hölls intervjuerna med utskottsordförande och dennes vice, vilket meddelades på Höstterminsmöte II Ändring av sagda policy berörs ovan. Februari Mekka Maskinsektionens arbetsdagar anordnades med gott resultat och en stor bredd av både företag och gratispennor. Se även Näringslivsgruppen för mer ingående information. 3

4 Storskiphte I vanlig ordning anordnades Storskiphtet av styrelsen ett tack för avgående funktionärer, en kickoff för pågående funktionärer och en brygga däremellan. Årets Storskiphte var mycket uppskattat och bestod av gemensam frukost, aktivitet i form av curling, bowling och bowls på Curla.nu i Landskrona, och avslutades med en glamourös sittning i det vackra M Café. I takt med att antalet funktionärer växer blir dagen tyvärr både dyrare och mer komplicerad att anordna. Det är kanske därmed läge att utvärdera hur ett Storskiphte ska se ut i framtiden för att det ska vara hållbart för sektionen. Styrelseutbildning Kåren (TLTH) arrangerar en utbildning för de olika sektionsstyrelserna. Dagen blandades av olika aktiviteter och föresläsningar för att förbereda folk inför det kommande året. En bra möjlighet att få träffa människor från andra sektioner som man skulle komma att jobba med under året. Husskiphte Det genomfördes ett gemensamt skifte mellan av och pågående styrelserna för Maskin och Sektionen för Industriell Ekonomi, då sektionerna håller till i samma hus och har mycket gemensamt. Detta gav alla möjlighet att se vilka det kommer att jobba med under de kommande året. Mars Enkätundersökning Sektions förändras ständigt och för att försöka driva den i rätt riktning och göra det som medlemmarna vill har det under de senaste åren skickats ut en enkätundersökning till alla sektionens medlemmar i början av året. Detta är något som sedan givit underlag vart man ska lägga krut och kolla om nya förslag är något som skulle uppskattas. De 152 svarande gav exempelvis åsikter om hur bunkern bör användas, hur skåpen i källaren bör fördelas och intresset av olika aktiviteter. Flickor På Teknis Maskin visade en god bild av utbildningen och Lunds studentliv för de besökande gymnasietjejerna, genom ansvariga och övriga engagerade. Vi hoppas att vi får många drivna och kompetenta tjejer som söker till M i framtiden! 4

5 April SMART-konferens Konferensen för Sveriges MAskinRelaterade Teknologer SMART anordnades på vårterminen av Chalmers i Göteborg. Styrelsen deltog och representerade väl, och fick med sig många bra idéer och nya kontakter från de andra lärosätena. Vårterminsmöte På mötet röstades bland annat budget igenom, och förra årets styrelse gavs ansvarsfrihet. Mötet hade god uppslutning och gott kaffe. Maj Lundakarnevalen Maskin deltog självklart i den ikoniska Lundakarnevalen, med medlemsworkshops om idéer på vagnar, tält och smånöjen. Till skillnad från tidigare karnevaler där sektionen ägt sina förslag och kunde reservera platser till sina medlemmar skickades nu förslagen in från privatpersoner och var öppna för alla. Maskin syntes således inte som sektion, men medlemmarna och deras idéer var med i de moment vi fick igenom. Även den magnifika M cykeln gjorde ett gästspel i paraden som Kollektiv i Trafik. Se Aktivitetsutskottet för ytterligare information. Extrainsatt sektionsmöte Då det uppdagats att nollningens budget behövde arrangeras om i de olika utskottens budget för att undvika förvirrande internfakturering, samt visa ett mer sanningsenligt resultat för nollningen, kallades till ett extrainsatt sektionsmöte för en extra revidering av budgeten. Detta hölls i styrelserummet, med god stämning, bifall och avslutande hurrarop. Vårtack När våren övergick till sommarlov anordnades ett aktivatack för de funktionärer som varit aktiva under vårterminen. Detta hölls i Smörjgropen, på en ganska kravlös nivå med lättare mat och dryck innan ett välförtjänt sommarlov inleddes. Juni-Augusti M<3I-konferensen För första gången anordnades en M<3I konferens (eller I<3M, beroende på vem man frågar) i M Café. Det är av särskilt stor vikt att ha en god kontakt med vår systersektion innan nollningen, därför arrangerade ordförandena från M och I ett diskussionsforum för båda styrelserna och senare även phøsen. Man fick träffa sin motpart från den andra sektionen och utbyta tankar, och även diskutera större sektionsfrågor. Under nollningen fick det omedelbar effekt på så sätt att båda sidor var bekväma att gå fram till och samarbeta med varandra, och 5

6 långsiktigt är det något vi hoppas kan bidra till att M och I sektionen har ett gott löpande samarbete. En liknande konferens ska anordnas i vår. Nollning De nyankomna fick ett storstilat välkomnande av phøs, phaddrar och övriga funktionärer. Första veckan (till fredag lv.0) berördes i år av en ny, synnerligen omdiskuterad alkoholpolicy där det brustit i samarbetet och kommunikationen mellan Kåren och LTH varpå vi studenter kände oss överkörda och omyndigförklarade. Se Aktivitetsutskottet för mer utförlig beskrivning av nollningen. September Sovande i M-huset Under och efter nollningen fick de ansvariga för lokalerna M huset (och resten av campus) rapporter om att sovande personer påträffats i huset. Då detta är förbjudet, och dessutom skett i samband med fest där individerna var berusade var sektionen nära att förlora festtillståndet, något som hade haft stora konsekvenser både för sektionens verksamhet och allmän trevnad. Lyckligtvis var husprefekten och resten av husstyrelsemötet lyhört för M och I sektionens argument att punktinsatser för varje fall är att föredra framför kollektiv bestraffning. Det blev således ett under omständigheterna ganska lindrigt förbud, varpå sektionerna gick ut till funktionärer på sociala media, på sektionsmöte och i nyhetsbrev och tryckte på vikten av att inte sova i huset. SMART Höstens Maskinkonferens anordnades i ett sensommarvackert Lund med samling i Lundagård och introduktion på Universitetshuset, marsch till LTH, diskussionspass både på IKDC och i Maskinhuset, samt en chans att visa upp något av Maskinsektionens finaste: Maskincykeln och Maskinburgaren på After Schoolen. En miss från Kårens lokalbokning ledde till att deltagarna sent på kvällen första dagen fick reda på att de inte hade någonstans att sova. Febrilt arbete och många ringda samtal från styrelsen och kårrepresentanter ledde till att vi lyckades lösa nytt boende till en lindrig kostnad både första och andra natten, på de oerhört vänliga Mikael Hansens Kollegie och Helsingkrona Nation. Mer effektivt till nästa gång Lund anordnar konferensen hade nog varit att tillsätta en projektgrupp med ansvar för att anordna SMART, så att styrelsen kan fokusera mer på att exempelvis planera strategiska och bra diskussionspass. Annars verkade SMART HT14 vara väldigt uppskattat från de besökande, som i en utvärdering anger att de fått en god bild av Lund och LTH och tar med sig många tankar hem. 6

7 Oktober Höstterminsmöte I Höstens första möte var välbesökt med över 100 medlemmar glädjande nog fanns även många ettor i församlingen. Mötet var även Maskins första papperslösa, vilket bör vara glädjande för alla träd. November Sångarstriden Maskin gjorde ett strålande framförande i AF borgens stora sal, och knep en tredjeplats efter en jämn match i teknologernas Sångarstrid. Oberoende källor säger att Maskins revy ska ha varit det roligaste hen sett. TLTH:s jubileumsbal Kårens 30 årsjubileum firades där sektionen också överräckte en present tillsammans med de andra sektionerna i from av en engelsk telefonkiosk som tidigare stått i M Foajén. Masqueradbalen För första gången i mannaminne anordnande sektionen en fantastisk Masqueradbal i AF borgen tillsammans med Sektionen för Industriell Ekonomi. Se Sexmästeriet för närmre information. Höstterminsmöte II Hösterminens andra terminsmöte tenderar att dra ut på tiden då det ska väljas många funktionärer. Därför bestämdes redan i förväg, i samråd med valberedning och talman, att mötet skulle delas upp på två dagar och därmed öka tillgängligheten för de närvande (så att man ex. inte missar sista bussen hem eller försöver sig till föreläsningar dagen efter). Engagemangsworkshop Maskinsektionen lever just nu i lite av en guldålder, vad gäller intresse, anda och engagemang. Vi har fler sökande till funktionärsposter än vad som i nuläget är möjligt att ta in, och samtidigt som det är kul med högt intresse är det också en svår situation; man behöver ta tillvara på engagemang men det kan upplevas som svårt att hitta nya meningsfulla och långsiktigt hållbara uppgifter i dagens engagemangsformer. Med detta som bakgrund bjöd styrelsen in till en engagemangsworkshop med en uppslutning på runt 30 pers, bra stämning och framför allt många bra idéer. Dessa tankar sammanfattades och försökte kanaliseras i propositioner om fria föreningar och projektgrupper, men hann tyvärr inte sammanställas till Höstterminsmöte II utan genomarbetas istället under våren. Styrelseskiphte 7

8 Med den nya styrelsen vald hölls ett skifte på Skanörsgården. Tankar utbyttes under flera timmars diskussion och personlig överlämning, varpå middag och dans åtnjöts. December Foajéombyggnad Efter en något långsam process har äntligen M foajén fått sig en ansiktslyft, vilket är väldigt trevligt både för studiemiljö och första intryck av huset. Sektionens medlemmar har tillsammans med I sektionen fått vara med och framföra åsikter i en utskickad enkät. Henrik Håkansson och Johan Hansson, Ordförande resp. vice ordförande

9 Studierådet Studierådet Maskin har under årets bestått av följande poster: Förtroendevalda Ordförande Vice ordförande Skyddsombud 2 Likabehandlingsombud Världsmästare 2 Flickor på Teknis ansvariga Aktiva Medlemmar VM trupp Klassrepresentanter Programledningsrepresentanter Studentrepresentanter Utbildningsnämnd UNE Studentrepresentanter Intitutionsstyrelser Studiebevakning Generellt Studiebevakning är grunden till att Studierådet Maskin (SRM) finns på sektionen, och bör därför också ses som den huvudsakliga arbetsuppgiften. Stora delar av utskottets möten har vigts åt att utvärdera pågående kurser, för att få ett bredare underlag till kommande utvärderingsmöten efter kursslut. Att samla åsikter under kursernas gång har varit bra, då arbetsrapporterna baserade på CEQ enkäterna ibland kan upplevas ge en ganska ensidig bild som är allt för färgad av till exempel hur examinationen sett ut. I de kurser där man sett att det funnits problem har utvärderingsmöten genomförts för att försöka komma till bukt med vart problematiken har legat, samt förslå förändringar som förhoppningsvis leder till en stegring av kursens kvalité. Generellt sett känns det som om lärarkåren och programledningen har varit väldigt lyhörda för vad vi studenter har att säga. Vårt arbete verkar ha varit uppskattat i de instanser där vi funnits representerade. 9

10 Under året har ett flertal mer eller mindre konkreta förändringar skett efter att utvärderingar genomförts. För att lista de stora kan följande nämnas: Ett nytt upplägg för kursen Logistik som går i läsperiod 2 under HT i årskurs 2. Antalet case har minskat för att arbetsbördan ska bli mer rimlig. Ytterligare förändringar planeras inför kursomgången Höstterminen i årskurs 2 har genomarbetats mer ordentligt jämfört med tidigare år. De tre kurserna som går parallellt (Mekanik, Termodynamik och Strömningslära, Logistik) har försökt samordna sina obligatoriska moment bättre. I kursen Mekanik har dessutom visst innehåll flyttats från läsperiod 2 till läsperiod 1. Uppstart av förändringsprocess för kursen Intro till Maskinteknik, som i nuläget uppfattas som en väldigt intetsägande kurs utan något tydligt uttalat syfte. Förändringarna, som bland annat grundar sig i ett större gruppprojekt, träder i kraft HT15. Vidare förändringar planeras till HT16. CEQ CEQ enkäter är ett utvärderingsverktyg som används övergripande på LTH. Dessa får utstå en hel del kritik för att inte vara tillräckligt kursanpassade, men de måste ändå sägas att de fyller ett syfte. Trots relativt låg svarsfrekvens ger de ofta en känsla av hur bra eller dåligt en kurs har fungerat. Som läsare av arbetsrapporten som skapas utifrån studenternas svar bör man dock varit en aning kritisk och selektiv. Väldigt många olika åsikter framförs, så det gäller att försöka se den övergripande bilden av hur välfungerande kursen varit. Det är framför allt fritextsvaren som är användbara under utvärderingen. Under året har sektionens CEQ lotteri fått extra utrymme genom en ökad budgetpost. Efter varje läsperiod har en ipad mini lottats ut bland dem som fyllt i alla sina enkäter. Tidigare bestod priset av biobiljetter. Utlottningen har skett i M Café, där 15 finalister blivit framlottade vid CEQ hemsidan, för att sedan göra en traditionell lottdragning för att utse den slutliga vinnaren. De mer åtråvärda priserna, i kombination med mycket marknadsföring och andra event (exempelvis kaffe och hembakade cupcakes i foajén) som uppmuntrar ifyllnad, har lett till att svarsfrekvensen på enkäterna ökat. Detta har givitvis varit uppskattat av både SRM och programledningen för Maskinteknik. Studentrepresentanter Medlemmar av SRM representerar sektionen i programledningen Maskin, utbildningsnämnden UNE samt ett flertal institutionsstyrelser. I alla instanser har representanterna uppfattats som uppskattade av övriga ledamöter, vilket är glädjande. Institutionsstyrelserna har varit aktiva i olika grad, men studenter har representerat vid de flesta av de tillfällen då möten hållits. I programledning och utbildningsnämnd har representationen varit god, med bra gehör för studenternas åsikter. 10

11 Arrangemang och händelser Flickor på Teknis Under april månad genomfördes det årligt återkommande projektet Flickor på Teknis, FpT. Projektet koordineras centralt på LTH, och går ut på att gymnasietjejer besöker LTH för att få en inblick i hur det är att studera till ingenjör. Maskinsektionen bidrar till projektets genomförande genom två FpT ansvariga på sektionen. Dessa ansvarar för att sprida information, samt söka och välja faddrar i form av studenter vid Maskinsektionen. Sektionens FpT ansvariga är förtroendevalda inom SRM. Speak up Days I november månad pågick under en veckas tid Teknologkårens arrangemang Speak up Days, SuD. Projektet syftar till att lägga fokus på utbildningsfrågor och höja studenternas förståelse för vilken påverkanskraft vi studerande har gentemot LTH och dess olika instanser. Tillsammans med I sektionens motsvarighet SRI var SRM engagerade under två dagar, där utskotten stod i foajén och bjöd på kaffe. En av dagarna uppmanades M och I studenter att skriva post it lappar med vad de allra helst ville förändra på sin utbildning, samt vad de ansåg om CEQ enkäterna. Den andra dagen var TLTH på plats med enkäter kring de kommande ekonomiska nedskärningarna på LTH. Årets lärare/övningsledare/institution I samband med sektionens Lucia firande delas årligen utmärkelser ut för årets lärare, årets övningsledare, samt årets institution. Alla sektionens medlemmar har rätt att under en period nominera kandidater till de olika kategorierna. Utifrån inkomna nomineringar och motiveringar väljer sedan SRM vilka de slutgiltiga vinnarna blir utsågs Magnus Genrup vid kraftverksteknik till årets lärare, Anton Kjellander till årets övnigsledare och institutionen för Logistik och produktionsekonomi till årets institution. Arbetsområden SRM Studiekvällar Studiekvällarna har under året varit väldigt lyckade. Varje måndagskväll från läsvecka 2 till läsvecka 7 (med några få undantag då andra sektionsaktiviteter har prioriterats högre) har M Café fyllts av studiemotiverade studenter som tagit del av övningsledarnas hjälp. Antalet besökare har haft både toppar och dalar, men mestadels legat stabilt omkring 70 personer. Rekord under året var 112 besökare. Under våren utvecklades studiekvällarna då matförsäljning introducerades på allvar. Till det låga priset av 30 kr kunde de som var hungriga fylla på magen med en portion pluggenergi. Detta koncept har varit väldigt uppskattat, och matförsäljning ses idag som en självklar del av studiekvällarna. För att inte skapa en orimlig arbetsbörda hos SRM och AktU (som har det 11

12 övergripandet ansvaret under kvällarna) har sektionens olika utskott hjälpt till genom att ansvara för matlagning och försäljning vid i genomsnitt två tillfällen per utskott under året. Studievägledningen vid LTH ger fortsatt stort ekonomiskt stöd till studiekvällarna. Pengarna vi får därifrån används till att avlöna övningsledare och till att bjuda på fika. Övningsledare har normalt varit tre stycken till antalet och SRM har försökt känna av vilka behov av hjälp som funnits på sektionen och därefter tillgodosett dessa i så stor utsträckning som möjligt. Likabehandling Posterna för de två likabehandlingsombuden är relativt nya på sektionen, då de instiftades Det har ibland uppfattats som lite oklart vari arbetsuppgifterna grundar sig och vilket ansvar som ligger på ombuden. Det känns dock som om detta har klarnat något under året. Exempelvis började planeringen inför en kombinerad föreläsning och workshop för sektionens medlemmar. Detta arrangemang genomfördes i början av VM-trupp VM truppen, med Världsmästaren i spetsen ansvarar för sektionens internationella arbete. Detta har pågått fortlöpande under året, där bland annat sittningar har arrangerats för internationella studenter vid Maskinsektionen. Världsmästaren var dessutom med och arrangerade den internationella delen av nollningen. Under årets första halva, fram till vårens sektionensmöte, var Världsmästaren fyllnadsvald. Under året har det förts diskussioner kring huruvida sektionen borde utveckla sitt internationella arbete, men inga konkreta beslut har tagits i denna fråga. Carl Johan Fredman Studierådsordförande

13 Näringslivsgruppen Näringslivsgruppen har under 2014 bestått av följande medlemmar: Förtroendevalda NGM Ordförande Vice NGM Ordförande Mekka Projektledare Aktiva NGM medlemmar, 8 st Vice Mekka Projektledare Mekka Projektguppsmedlemmar, 8 st NGM som kärngrupp har bestått av ordförande och vice, NGM medlemmar samt Mekka projektledare och vice. Gruppen har haft lunchmöten en gång i veckan, setts under en del kvällar under året samt genomgått utbildningar med Academic Work för att bredda sin kompetens. Parallellt med själva näringslivsgruppens arbete har arbetet med Mekka pågått. Efter att Mekka 2014 gått av stapeln tillsattes nya projektledare och en ny projektgrupp. Nytt för i år var att man på tidigare sektionsmöten bestämt att det endast skulle tillsättas en projektledare istället för två som tidigare varit fallet. Under året har projektgruppen arbetat med att planera och förbereda Mekka Målet för hela utskottet har varit att ge studenterna en så bred bild av näringslivet som möjligt genom att bjuda in många olika företag i olika branscher. Generellt har vi strävat efter att ha många olika event med olika teman. Fokus har även legat på att ha hög professionalitet gentemot företagen för att ge företagen en positiv bild av maskinstudenter. Löpande kontrakt Tetra Pak Ett årskontrakt med Tetra Pak tecknades efter ett möte i januari. Det bestämdes att de skulle fortsätta vara Maskinsektionens huvudsamarbetspartner, till januari Kontraktet arbetades om lite i år då det inte blivit uppdaterat på fyra år vilket ledde till att ett event togs bort jämfört med tidigare år. Tetra Pak har under året varit med på Mekka, i Moment, under nollningen samt hållit i lunchföredrag. Samarbetet har löpt på mycket bra. 13

14 Academic Work I januari tecknades även ett årskontrakt med Academic Work som gäller till januari De har under året synts under CV gransking, speed dating och lunchföreläsning. Alfa Laval Sedan 2011 har Alfa Laval haft sex stycken tavlor hängandes i M café som marknadsföring. Kontraktet för detta förnyades i april 2014 och gäller till april Dessa tavlor ska tas ner under fest i lokalen. Semcon Mikrovågsugnarna i M café är sponsrade av Semcon och gavs till Maskinsektionen under våren Då många av dessa gått sönder kontaktades Semcon igen i år och vi fick nio stycken nya ugnar. Vid fler trasiga ugnar hänvisas till kontraktet från 2011 och sittande NGM ordförande och styrelsen. Event och händelser 2014 i kronologisk ordning Businessmaskinisten Året kickades igång med en inspirationsföreläsning i Moroten och Piskan. Entreprenören David Eriksson föreläste under en kväll om innovation och hur man blir en bra säljare. Mekka Den 13 februari var det dags för Maskinsektionens arbetsmarknadsdag Mekka. Inför Mekka anordnades en del inför event för att värma upp inför mässan. Två dagar innan mässan höll Actic i ett lunchföredrag om kost, hälsa och träning. Dagen innan mässan kom Flextrus till sektionen och berättade under ett lunchföredrag om sitt företag och möjligheterna där. Sedan var det dags för själva mässan. Dagen gick toppenbra med mässa med 18 utställare, lunchföredrag av Mekka 2014s samarbetspartner Semcon och after work i Cornelis med minihamburgare och livemusik. Projektgruppen hade verkligen gjort ett kanonjobb! Jätte-IKK eller Konferensen Sedan 2013 har alla näringslivsordförande på LTH tillsammans med kåren varje termin anordnat en träff för alla näringslivsgrupper på LTH för att de ska lära känna varandra och dela med sig av erfarenheter. Under våren 2014 satsades detta på lite extra och en konferens anordnades på Elite Hotel. Största delen av NGM var där och lyssnade på föreläsningar om Employer branding och sälj samt deltog i workshops. Husqvarna Lunchföreläsning I april kom Husqvarna till sektionen. Kontakt hade tagits då de fick reda på att vi använder deras gräsklippare i kursen Introduktion till maskinteknik MMTA02. De höll ett intressant föredrag om produktutveckling och hur en idé går från skiss till verklighet. 14

15 Nollning och Tetra Pak-dagen Förutom att hålla i en station under nollesöndagen var NGM mest nollningsdelaktiga under Tetra Pak dagen. Tyvärr hade det i år skett en överbokning av lokalen där studiebesöket brukar äga rum vilket gjorde att hela evenemanget flyttades till LTH. Medan utskottslekar ägde runt i parken utanför M huset höll Tetra Pak i en kortare föreläsning och caselösning för nollorna. Roll-up För att öka NGMs professionalitet som arrangör av företagsrelaterade evenemang och marknadsföra utskottet beställdes en roll up med utskottets logga på. Denna ska användas vid alla evenemang som NGM håller i. Volvo Lunchföreläsning Höstens första lunchföreläsning hölls i av R&D avdelningen på Volvo Cars. Det var en mycket intressant föreläsning om företaget och möjligheterna som finns där. Academic Work CV-granskning Bemanningsföretaget Academic Work kom till sektionen och lät 20 studenter få sitt CV granskat av deras experter. Man fick boka in sig på en tid för att det verkligen skulle bli fokus på varje student och eventet verkade vara uppskattat av de som fick sitt CV granskat. Areva Lunchföreläsning och Oktoberfest I november var det dags för den årliga oktoberfesten med Areva. Dagen började med en föreläsning på lunchen och avslutades med en fest i klassisk oktoberfestanda på Lophtet. M6 höll i sittningen och NGM var ansvariga för Areva delen av tillställningen. Areva hade en representant på plats och efter kvällen fick man i vanlig ordning ta med sig sin egen ölsejdel hem. Academic Work Speed dating Academic Work hade egentligen två stycken lunchföreläsningar med i sitt kontrakt men på deras begäran gjordes ett av dessa om till ett speeddating event för att göra något mindre och mer interaktivt. De hade två representanter på plats som höll i tiominuters provintervjuer med studenter med avslutande feedback. Parallellt med detta skedde CV granskning i deras monter. Eventet var det första av sitt slag på sektionen och blev i överlag lyckat. Tetra Pak Lunchföreläsning Tetra Paks sista event för året på sektionen var en lunchföreläsning som handlade om hur Tetra Pak arbetar med långsiktiga utvecklingsprojekt i utvecklingsländer för att skapa marknader och en hållbar industri. Föreläsningen blev lyckad då den handlade om ett genuint och annorlunda ämne vilket var kul. 15

16 Lunicore Casekväll NGM har under året jobbat med att försöka få in mer case på Maskinsektionen. I november var det äntligen dags då en uppstartskväll hölls tillsammans med Lunicore. Deras caseansvariga höll i en kvällsföreläsning med allmän information om hur case fungerar men även tips om hur man bäst löser case. Tanken är att fortsätta mer med caseverksamhet under kommande år. Sigma Lunchföreläsning och studiebesök I slutet av november höll Mekka Projektgrupp i en Mekka kick off. Sigma som är Mekka 2015 års huvudsamarbetspartner kom och berättade om företaget och deras program Växtkraft som riktar sig till nyutexaminerade ingenjörer. De bjöd på sushi vilket verkade vara väldigt uppskattat av sektionen. Berendsen Lunchföreläsning Berendsen sponsrade i år sektionen med arbetarkläder som de tryckte upp och gav sektionen. Det handlade om skjortor till NGM och pikéer till M6. Som tack för detta fick de hålla i en lunchföreläsning riktad mot fyror och femmor som handlade om deras traineeprogram. Academic Work Paneldiskussion Som avslutning på året kom Academic Work till sektionen för att hålla i en paneldiskussion. Här fick studenterna chansen att ställa frågor om CV, rekrytering, sociala medier och karriär. Camilla Feledy NGM ordförande

17 Cafémästeriet Cafémästeriet 2014 har bestått av följande medlemmar: Förtroendevalda Cafémästare Vice cafémästare Caféphørman Aktiva Caféphørmän Brunchphørmän 1 st 1 st 7 st 3 st (från I sektionen) 5 st Allmänt Ytterligare ett år har gått och caféet fortsätter utvecklas. I år har utskottet vuxit med fem nya medlemmar i form av en brunchgrupp. Tanken med denna grupp är att de ska fixa så alla M:are har möjlighet och käka brunch i M hus några gånger per termin. Inhandling av mat Under året har all mat beställts från Svenskcater. Det är ett relativt nytt system som infördes i slutet på Det är först när sektionens resultat för 2014 kommer som något utfall kan utläsas. System i sig har det funkat super, det har underlättat otroligt mycket för oss i M café då vi slipper åka och handla mat på willys varje söndag och all logistik kring detta. Det negativa med att beställa matvarorna från Svenskcater är att det blir dyrare. Meny och utbud Varje år som går utvecklas menyn i caféet. I år har det jobbats med att testa lite nya sallader baserade på pasta, quinoa och bulgur. Jag har upplevt att många tycker att utbudet har förbättras men att det fortfarande finns saker att jobba på. I år testades det att införa stora och små portioner vid försäljning av pastasallad. Detta är för att det ska bli mer rättvist då folk betalar motsvarande hur mycket som de äter. M café har i år breddat utbudet med smoothies. Dessa serveras på tisdag och har fått bra respons. En vanlig vecka i caféet serverades följande; Måndag: Tisdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: Frukost, Baguetter, Pastasallad Frukost, Baguetter, Smoothies, Pastasallad Frukost, Baguetter, Varmrätt Frukost, Baguetter, Kladdkaka, Pastasallad Frukost, Baguetter, Pastasallad 17

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

E- SEKTIONEN INOM TLTH

E- SEKTIONEN INOM TLTH DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

NOLLEGUIDE 2013. Hejsan Nollan!

NOLLEGUIDE 2013. Hejsan Nollan! NOLLEGUIDE 2013 Hejsan Nollan! Du har har förhopppningsvis haft en underbar sommar med mycket sol, bad och roliga äventyr. Som allt annat har även sommaren sitt slut men frukta inte. Som nolla på maskinsektionen

Läs mer

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll

Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Vårterminsmöte 2015 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 16 April 2015 Vårterminsmöte 2015: Sektionsmötesprotokoll SEKTIONSMÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015,

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse

LUPEF:s Verksamhetsberättelse 2014-2015 23:e mars 2015 Richard Forsén & föreningens styrelse Verksamhetsberättelse för Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening Verksamhetsåret 2014-2015 1 Kommentar till verksamhetsberättelsens utformning Lunds Universitets Politska och Ekonomiska Förenings

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Styrelserapport, Vårterminen 2014

Styrelserapport, Vårterminen 2014 Styrelserapport, Vårterminen 2014 Styrelsen Vi i styrelsen inledde året med ett styrelseshiphte i en scoutstuga utanför Saxtorp. Vistelsen var uppskattad och givande. Vi fick möjlighet att lära känna varandra

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2015-03-02, 17:15 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av två justerare tillika rösträknare 1.5. Fråga om mötets

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f.

c. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare d. Sammanträdets behöriga utlysande e. Godkännande av föredragningslista f. KALLELSE FUM 7 14/15 2015-04-12 Talmannapresidiet Kallelse FuM 7 Till Chalmers Studentkårs sjätte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats del1: Plats del2: Tid del 1: Tid del 2: Palmstedtsalen, Johanneberg

Läs mer

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014

- sektionens Verksamhetsberättelse 2014 - sektionens Verksamhetsberättelse 2014 Författare: SFINX styrelsemedlemmar under 2014. Innehållsförteckning Inledning Ord till nästa års verksamhet Ledning och samordning Styrelsen Revisorer Valberedningen

Läs mer

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av:

Valberedningen för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. Valberedningen består detta verksamhetsår av: VALHANDLINGAR Sammansättning för 2014/2015 tillsattes under Sommar-SM 2014 efter fri nominering. består detta verksamhetsår av: Ida Nilsson, P10 Viktor Lindholm, M11 Rebecca Lind, M12 Joel Mars Bodell,

Läs mer

Årsberättelse Karlekon 2014

Årsberättelse Karlekon 2014 Ordförande... 5 Vice Ordförande... 7 Skattmästare... 7 Sekreterare... 9 Ordförande Sexmästeriet (Projektkoordinator)... 9 Driftansvarig Rumpan Bar... 10 Ordförande C.A.P.S.... 11 Vice Ordförande C.A.P.S....

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Innehållsförteckning Ordförande 2010...3 Vice ordförande 2010...6 Kassör 2010...8 Sekreterare/informationsansvarig 2010...9 Utbildningsansvarig 2010.... 10 Marknadsansvarig

Läs mer

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12/13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet Organisationsnummer: Kårallen 581 83 Linköping Förord Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet

Läs mer