Vårterminsmöte 25 april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårterminsmöte 25 april 2013"

Transkript

1 Lund, Vårterminsmöte 25 april 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Fråga angående mötets behöriga utlysande 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Adjungeringar 6. Fastställande av föredragningslistan 7. Datum för justering av protokoll 8. Meddelanden 9. Motion ang ändringar i stadgarna (andra läsningen) (Bilaga 1) 10. Proposition ang benämningar i reglementet (Bilaga 2) 11. Proposition ang Skattmästeriet (Bilaga 3) 12. Motion ang förtroendevalda poster (Bilaga 4 & 5) 13. Yttrande från Skattmästeriet (Bilaga 6) 14. Rapport ang automaterna i Caféet 15. Övriga ärenden 16. TFMA Maskinsektionen inom TLTH

2

3

4 Utdrag ur mötesprotokoll Vårterminsmöte 2013: 12 Motion Charlotte Gunsjö och Madelene Rundin presenterade arbetsgruppens motion (bilaga 5). Josefine Eriksson yrkade på att ändra följande i Arbetsgruppens yrkande: att flytta punkt F) Fastställande av budget för nästa verksamhetsår från Höstterminsmöte 1 till Höstterminsmöte 2. att flytta punkt H) Val av två revisorer med suppleanter från Höstterminsmöte 2 till Höstterminsmöte 1. (Bilaga 6). Hans Andersson yrkade på att lägga till en att-sats under punkt 12 att under 4:5:3 Höstterminsmöte 2 lägga till punkt J) Revision av kommande års budget. att ta bort punkt J) under 4:5:1 Vårterminsmöte. (Bilaga 7). Mötet beslutade att bifalla Josefine Erikssons yrkande. Mötet beslutade att avslå Hans Anderssons yrkande. Mötet beslutade att bifalla motionen med Josefine Erikssons ändringar.

5

6

7 Motion angående förtroendevalda poster På höstterminsmötet 2012 beslutades det att tillsättas en grupp för att utreda maskinsektionens funktionärsposter, vilka som bör vara förtroendevalda och när de ska väljas in. Arbetsgruppen har arbetat kontinuerligt under vårterminen genom enkäter, samtal och diskussion med sittande och tidigare utskottsordförande. Gruppen kom fram till att problemet ligger i att alltför många förtroendevalda poster väljs in samtidigt. En strategi togs fram för att utreda sektionens poster och ta fram ett förslag med vad som är bäst utifrån sektionens perspektiv. Därför yrkar arbetsgruppen på ändring i reglemente: att lägga till i 19: Policydokument Ärende: Funktionärskontrakt, Funktionär vid Maskinsektionen skall skriva på ett funktionärskontrakt för gällande mandatperiod. Kontrakt för funktionärer innehåller: -Att verka för Maskinsektionens bästa -Att följa Maskinsektionens stadgar och reglementen -Att vara ett gott ansikte utåt för sektionen -Att verka med gott föredöme för sektionens medlemmar Policydokument Ärende: Val av aktiva Alla aktivaposter skall utlysas och intervjuer skall hållas av utskottsordförande med respektive viceordförande samt minst en medlem från valberedningen som tillsammans väljer utskottsmedlemmarna. Alla sökande ska tas i beaktning. Alla projektgruppsposter skall utlysas och intervjuer skall hållas av utskottsordförande, projektledare samt minst en medlem från valberedningen som tillsammans väljer projektgruppen. Alla sökande ska tas i beaktning.

8 4 REGLEMENTE FÖR NÄRINGSLIVSGRUPPEN (NGM) 4:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i NGM väljs av höstterminsmötet: A) NGM-ordföranden leder och ansvarar för NGM:s verksamhet. B) Vice NGM-ordförande bistår NGM-ordförande i dennes arbete. Följande förtroendevalda i NGM väljs av vårterminsmötet: A) Två Arbetsmarknadsansvariga ansvarar för Maskinsektionens arbetsmarknadsdag MEKKA. 4:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i NGM väljs av höstterminsmöte 1: A) NGM-ordföranden leder och ansvarar för NGM:s verksamhet. Följande förtroendevalda i NGM väljs av höstterminsmöte 2: A) Vice NGM-ordförande bistår NGM-ordförande i dennes arbete. Följande förtroendevalda i NGM väljs av vårterminsmötet: A) Projektledare för Maskinsektionens arbetsmarknadsdag MEKKA och dess projektgrupp. Mandatperiod från vårterminsmöte till nästkommande vårterminsmöte. 4:1:2 Övriga funktionärer I övrigt kan NGM bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in av NGM 4:1:2 Övriga funktionärer Inom NGM kan även en projektgrupp för arbetsmarknadsdagen väljas. I övrigt kan NGM bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in av NGM. 4:2 Åligganden Det åligger näringslivsgruppen att: A) sköta sektionens företagskontakter. B) marknadsföra sektionen på bästa sätt. C) dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. Se till att all kontakt med företag ska tas i samråd med NGM.

9 4:2 Åligganden Det åligger näringslivsgruppen att: A) sköta sektionens företagskontakter. B) marknadsföra sektionen på bästa sätt. C) dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. Se till att all kontakt med företag ska tas i samråd med NGM. D) Att arrangera Maskinsektionens arbetsmarknadsdag. E) Att projektledare för Arbetsmarknadsdagen efter avslutad mandatperiod skall skriva testamente. 6 REGLEMENTE FÖR SEXMÄSTERIET 6:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i sexmästeriet väljs av höstterminsmötet: A) Sexmästaren leder och ansvarar för Sexmästeriets verksamhet, agerar som ordförande. B) Vice sexmästare bistår sexmästaren i dennes arbete samt ansvarar för att lokaltillstånd och sprittillstånd blir sökta i god tid och följes därefter. C) 2 Ölphörmän ansvarar för inköp och inventering av öl till varje arrangemang som kräver detta. D) 4 Afterschool Ansvariga ansvarar för pubverksamheten samt inköp av övrig dryck och annat dylikt som behövs i pubverksamheten. E) 2 Sångphörmän leder sången vid sektionsanknytna fester/sittningar samt ser till att sånghäften finns att tillgå under lämpliga arrangemang. 6:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i sexmästeriet väljs av höstterminsmöte 1: A) Sexmästaren leder och ansvarar för Sexmästeriets verksamhet, agerar som ordförande. Följande förtroendevalda i sexmästeriet väljs av höstterminsmöte 2: A) Vice sexmästare bistår sexmästaren i dennes arbete samt ansvara för att lokaltillstånd och sprittillstånd blir sökta i god tid och följes därefter. B) 2 Ölphörmän ansvarar för inköp och inventering av öl till varje arrangemang som kräver detta. C) 2 Afterschool Ansvariga ansvarar för pubverksamheten samt inköp av övrig dryck och annat dylikt som behövs i pubverksamheten.

10 6:1:2 Övriga funktionärer I övrigt kan Sexmästeriet bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in av Sexmästeriet. 6:1:2 Övriga funktionärer I övrigt kan Sexmästeriet bestå av Sångphörmän samt erforderligt antal teknologer som väljs in av Sexmästeriet. 6:2 Åligganden Det åligger Sexmästeriet att: A) sköta sektionens fest och pub verksamhet. B) handha sektionens inbjudningar och se till att de kommer sektionsmedlemmarna till del. C) ansvara för att det finns någon att leda sången vid sektionsanknytna fester. D) ansvara för ordningen i sexförrådet i samarbete med boutique Joe Cool. E) vid fester se till att ingen råder tillträde till bunker och att denna hålles låst under festerna. F) sexmästaren efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. G) ansvara för sektionens DJ bås och se till att det används under sektionens festarrangemang. H) Sexmästaren ser till att alla dess medlemmar genomgår alkoholutbildning motsvarande certifikat A. 6:2 Åligganden Det åligger Sexmästeriet att: A) sköta sektionens fest och pub verksamhet. B) handha sektionens inbjudningar och se till att de kommer sektionsmedlemmarna till del. C) ansvara för att det finns någon att leda sången vid sektionsanknytna fester. D) ansvara för ordningen i sexförrådet i samarbete med boutique Joe Cool. E) vid fester se till att ingen råder tillträde till bunker och att denna hålles låst under festerna. F) sexmästaren efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. G) ansvara för sektionens DJ bås och se till att det används under sektionens festarrangemang.

11 H) Sexmästaren ser till att alla dess medlemmar genomgår alkoholutbildning motsvarande certifikat A. I) Sångphörmännen leder sången vid sektionsanknytna fester/sittningar samt ser till att sånghäften finns att tillgå under lämpliga arrangemang 7 REGLEMENTE FÖR VERKMÄSTERIET 7:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i Verkmästeriet väljs av höstterminsmötet: A) Verkmästaren ansvarar för verkstaden avseende befintliga inventarier, nyanskaffningar och dess dagliga funktion, för att uppdatera och ansvara för att säkerhetsföreskrifterna och reglerna för Verkmästeriet följs till punkt och pricka samt har ett övergripande ansvar för sektionens lokaler och inventarier. B) 1:e vice verkmästare ansvarar för underhåll av sektionens lokaler och inventarier samt avlastar verkmästaren. C) 2:a vice verkmästare bistår verkmästaren i dennes arbete. D) Ljud- och ljusmästare ansvarar för inköp, underhåll och installation av ljud- och ljusteknik tillhörande sektionen. 7:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i Verkmästeriet väljs av höstterminsmöte 1: A)Verkmästaren ansvarar för verkstaden avseende befintliga inventarier, nyanskaffningar och dess dagliga funktion, för att uppdatera och ansvara för att säkerhetsföreskrifterna och reglerna för Verkmästeriet följs till punkt och pricka samt har ett övergripande ansvar för sektionens lokaler och inventarier. Följande förtroendevalda i Verkmästeriet väljs av höstterminsmöte 2: A) 1:e vice verkmästare ansvarar för underhåll av sektionens lokaler och inventarier samt avlastar verkmästaren. B) 2:a vice verkmästare bistår verkmästaren i dennes arbete. 7:1:2 Övriga funktionärer I övrigt kan Verkmästeriet bestå av erfoderligt antal teknologer som väljs in av Verkmästeriet. 7:1:2 Övriga funktionärer I övrigt kan Verkmästeriet bestå av Ljud- och ljusmästare samt erforderligt antal teknologer som väljs in av Verkmästeriet.

12 7:2 Åligganden Det åligger Verkmästeriet att: A) verka för att ett tekniskt intresse av mera handfast och reellt slag stimuleras hos medlemmarna. B) ansvarar för allmän trevnad och att huset står kvar samt ser till att reparationer i M-sektionens lokaler blir utförda efter samråd med sektionsstyrelsen och sektionsintendenten. C) på lämpligt sätt göra M-verkstaden tillgänglig för Maskinsektionens medlemmar. D) verkmästaren efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. E) ansvara för inköp av målarfärg och att den röda färgen syns över LTH. 7:2 Åligganden Det åligger Verkmästeriet att: A) verka för att ett tekniskt intresse av mera handfast och reellt slag stimuleras hos medlemmarna. B) ansvarar för allmän trevnad och att huset står kvar samt ser till att reparationer i M-sektionens lokaler blir utförda efter samråd med sektionsstyrelsen och sektionsintendenten. C) på lämpligt sätt göra M-verkstaden tillgänglig för Maskinsektionens medlemmar. D) verkmästaren efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. E) ansvara för inköp av målarfärg och att den röda färgen syns över LTH. F) Ljud- och ljusmästare ansvarar för inköp, underhåll och installation av ljud- och ljusteknik tillhörande sektionen. 8 REGLEMENTE FÖR AKTIVITETSUTSKOTTET (AktU) 8:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i AktU väljs av höstterminsmötet: A) AktU-ordföranden leder och ansvarar för aktivitetsutskottets verksamhet. B) Vice AktU-ordförande ansvarar för Boutique Joe Cool avseende inköp, inventering och försäljning. Vice AktU- orförande ansvarar för aktivitetsutskottets verksamheter under AktU-ordföranden. C) Gudphaddern ansvarar för Phadderiet och ser till att det fungerar. Gudphaddern upprätthåller även kontakt med studievägledningen, särskilt under nollningen. D) Idrottsphörmannen som verkar för att främja medlemmarnas hälsa genom att anordna idrottsaktiviteter. Idrottsphörmannen är

13 tillika sektionens representant i TLTH:s idrottsutskott och skall där fullgöra sina förpliktelser som ledamot i utskottet i enlighet med TLTH:s stadgar och reglemente. Sektionens Idrottsphörman skall i IdrU tillvarata sektionens intressen inom TLTH. E) Phöseriet består av överphösaren, som leder och fördelar arbetet inom phöseriet, erforderligt antal cophösare, som är överphösarens närmaste medhjälpare samt phösare och gudphaddern. Phöseriet ansvarar för phösningen av nollan. F) Karnevalsansvarig (väljs vart 4:e år) ansvarar för eventuella M- karnevalsarrangemang på sektionen samt fungerar som sektionens kontakt gentemot Karnevalskommittén. G) Sångarstridsphörman ansvarar för att sektionen i sann studentikos anda ställer upp med ett lag i sångarstriden. H) Jubileumskommittén väljs inför varje jubileumsår, om inte sektionsmötet beslutar att inte tillsätta kommittén, och består av Jubileumsmästaren som är ordförande för jubileumskommittén och har det yttersta ansvaret för jubileumet, Vice Jubileumsmästare som bistår Jubileumsmästaren i dennes arbete, en Jubileumsekonom som ansvarar för ekonomin kring jubileumet i samråd med sektionens Skattmästare, en Eventsansvarig som anordnar och ansvarar för eventen under jubileumet, en Sponsoransvarig som upprättar och ansvarar för sponsring under jubileumet i samråd med Näringslivsgruppens Ordförande, samt sitter med i Näringslivsgruppen, och en Balmästare som anordnar och ansvarar för jubileumsbalen. 8:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i AktU väljs av höstterminsmöte 1: A) AktU-ordföranden leder och ansvarar för aktivitetsutskottets verksamhet. Följande förtroendevalda i AktU väljs av höstterminsmöte 2: A) Vice AktU-ordförande ansvarar för Boutique Joe Cool avseende inköp, inventering och försäljning. Vice AktU- orförande ansvarar för aktivitetsutskottets verksamheter under AktU-ordföranden. B) Gudphaddern ansvarar för phaddrar och ser till att det fungerar. Gudphaddern upprätthåller även kontakt med studievägledningen, särskilt under nollningen. C) Överphöset leder och fördelar arbetet inom phöset. D) Erforderligt antal Cophös, som är överphösets närmaste medhjälpare tillsammans med gudphaddern. Följande förtroendevalda i AktU väljs av vårterminsmötet: A) Idrottsphörmannen som verkar för att främja medlemmarnas hälsa genom att anordna idrottsaktiviteter. Idrottsphörmannen är tillika sektionens representant i TLTH:s idrottsutskott och skall där

14 fullgöra sina förpliktelser som ledamot i utskottet i enlighet med TLTH:s stadgar och reglemente. Sektionens Idrottsphörman skall i IdrU tillvarata sektionens intressen inom TLTH. Idrottsphörmannen skall ansvara för en idrottsgrupp. B) Karnevalsansvarig (väljs vart 4:e år) ansvarar för eventuella M- karnevalsarrangemang på sektionen samt fungerar som sektionens kontakt gentemot Karnevalskommittén. C) Sångarstridsphörman ansvarar för att sektionen i sann studentikos anda ställer upp med ett lag i sångarstriden. D) Jubileumsmästaren väljs våren året innan varje jubileumsår och ansvarar för att tillsammans med en jubileumskommitté för firandet av Maskinsektionens jubileum. 8:1:2 Övriga funktionärer Inom AktU kan även följande funktionärer med respektive ansvarsområde (jämför åligganden nedan) väljas: Bunkerphörman, Farbror röd och 2 Tandemphörman. I övrigt kan AktU bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in av AktU. 8:1:2 Övriga funktionärer Inom AktU kan även följande funktionärer med respektive ansvarsområde (jämför åligganden nedan) väljas: Bunkerphörman, Farbror röd, Tandemphörman, idrottsgrupp, projektgrupp för Sångarstriden samt jubileumskommitté. I övrigt kan AktU bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in av AktU. 8:2 Åligganden Det åligger aktivitetsutskottet att: A) ansvara för sektionens deltagande i sångarstriden B) se till att bunkerlokalen sköts tillfredsställande. C) dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. D) ansvara för maskinsektionens deltagande i tandemstafetten de år då denna anordnas. 8:2 Åligganden Det åligger aktivitetsutskottet att: A) se till att bunkerlokalen sköts tillfredsställande. B) dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. C) ansvara för maskinsektionens deltagande i tandemstafetten de år då

15 denna anordnas. D) tillsätta en idrottsgrupp som arbetar för att främja sektionens idrottsverksamhet. E) tillsätta en projektgrupp för Sångarstriden som arbetar för att främja Maskinsektionens deltagande i Sångarstriden. F) tillsätta en jubileumskommitté som arbetar för att sektionens jubileum går till historien. G) Phöset ansvarar för nollningen på Maskin. 9 REGLEMENTE FÖR INFORMATIONSUTSKOTTET 9:1:1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i Informationsutskottet väljs av höstterminsmötet: A) Informationsutskottets ordförande leder och ansvarar för informationsutskottets verksamhet, kallar resterande medlemmar till utskottets möten, är redaktör för sektionens månadsvisa mailutskick till medlemmarna, samt ansvarig utgivare av sektionens tidning Moment. B) Tidningsredaktören är redaktör för sektionens tidning Moment. C) Webmästaren ansvarar för sektionens hemsida. D) Designern ansvarar för skapandet av sektionens affischer. E) 2 Fotophörmän ansvarar för att sektionen fotodokumentation. 9:1:1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i Informationsutskottet väljs av höstterminsmöte 1: A) Informationsutskottets ordförande leder och ansvarar för informationsutskottets verksamhet, kallar resterande medlemmar till utskottets möten, är redaktör för sektionens månadsvisa mailutskick till medlemmarna, samt ansvarig utgivare av sektionens tidning Moment. Följande förtroendevalda i Informationsutskottet väljs av höstterminsmöte 2: A) Informationsutskottets viceordförande skall bistå Informationsutskottets ordförande med dess arbete. Följande förtroendevalda i Informationsutskottet väljs av vårterminsmötet: A) Tidningsredaktören är redaktör för sektionens tidning Moment.

16 9:1:2 Övriga funktionärer Momentredaktionen bör minst bestå av Informationsordförande, Tidningsredaktören, Fotophörmannen, Designern samt erforderligt antal skribenter. I övrigt kan Informationsutskottet bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in av Informationsutskottet. 9:1:2 Övriga funktionärer I övrigt kan Informationsutskottet bestå av Fotophörmän, Skribenter, Webmästare, Designer och erforderligt antal teknologer som väljs in av Informationsutskottet. 9:2 Åligganden Det åligger Informationsutskottet att: A) ansvara för spridningen av sektionens och sektionsstyrelsens information. B) Bistå de övriga utskotten med spridning av information C) Utge en utförlig sektionstidning Moment minst två gånger per år. D) Ansvara för att sektionens anslagstavla hålls uppdaterad och i gott skick. E) Ansvara för att sektionens datorkonton med tillhörande e- mailadresser fungerar. F) Ansvara för att fotodokumentation sker vid så många av sektionens arrangemang som möjligt. G) Ansvara för att sektionens fotoalbum upprätthålls. H) Utse en eller flera funktionärer som verkar som skribenter för sektionens tidning Moment. 9:2 Åligganden Det åligger Informationsutskottet att: A) ansvara för spridningen av sektionens och sektionsstyrelsens information. B) Bistå de övriga utskotten med spridning av information C) Utge en utförlig sektionstidning Moment minst två gånger per år. D) Ansvara för att sektionens anslagstavla hålls uppdaterad och i gott skick. E) Ansvara för att sektionens datorkonton med tillhörande e- mailadresser fungerar. F) Ansvara för att fotodokumentation sker vid så många av sektionens arrangemang som möjligt. G) Ansvara för att sektionens fotoalbum upprätthålls.

17 H) Utse en eller flera funktionärer som verkar som skribenter för sektionens tidning Moment. I) ansvara för sektionens hemsida. J) ansvara för skapandet av sektionens affischer. 10 REGLEMENTE FÖR VALBEREDNINGEN 10:1 Procedurregler A) Alla personer som nominerats till en post inom sektionen skall tillfrågas. B) Alla som tackat ja till denna nominering skall beaktas av valberedningen. C) Alla kandidater till ordförandeposten skall intervjuas och beaktas av valberedningen innan valberedningens förslag fastställes. 10:1 Procedurregler A) Alla personer som nominerats till en post inom sektionen skall tillfrågas. B) Alla som tackat ja till denna nominering skall beaktas av valberedningen. C) Alla kandidater till styrelseposter skall intervjuas och beaktas av valberedningen innan valberedningens förslag fastställes. 11 REGLEMENTE FÖR STUDIERÅDET (SRM) 11:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i SRM väljs av höstterminsmötet: A) SRM-ordföranden skall sammankalla till möte minst en gång per läsperiod, vara kontaktperson och se till att sektionens deltagande i SMART fullföljs, samt kontinuerligt sköta utbildningsbevakningen vid sektionen. B) Vice SRM-ordförande skall bistå SRM-ordförande med dennes arbete och ansvara för censurering av CEQ- utvärderingar. C) Skyddsombudet skall rapportera om brister i skolmiljön och arbeta för att dessa åtgärdas. Skyddsombud skall följa gällande föreskrifter för studerandeskyddsombud. Skyddsombud representerar sektionen i arbetsmiljögruppen inom TLTH. D) Världsmästaren tar hand om och är kontaktperson för de internationella studenterna på sektionen. Tillhandahåller aktuell information om utlandsstudier och utbyten. E) Två flickor-på-teknis-ansvariga är sektionens ansvariga vid Flickor-På-Teknis-arrangemang. F) 2 Likabehandlingsombud som skall leda sektionens

18 likabehandlingsarbete och verka för ökad jämlikhet samt en trivsam studietid för samtliga sektionsmedlemmar. För säkerställning av arbetet skall likabehandlingsombuden utgå från diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Likabehandlingsombuden representerar sektionen i Arbetsgruppen för Likabehandling. 11:1.1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i SRM väljs av höstterminsmöte 1: A) SRM-ordföranden skall sammankalla till möte minst en gång per läsperiod, vara kontaktperson och se till att sektionens deltagande i SMART fullföljs, samt kontinuerligt sköta utbildningsbevakningen vid sektionen. Följande förtroendevalda i SRM väljs av höstterminsmöte 2: A) Vice SRM-ordförande skall bistå SRM-ordförande med dennes arbete och ansvara för censurering av CEQ- utvärderingar. B) Två flickor-på-teknis-ansvariga är sektionens ansvariga vid Flickor-På-Teknis-arrangemang. Följande förtroendevalda i SRM väljs av vårterminsmötet: A) Skyddsombudet skall rapportera om brister i skolmiljön och arbeta för att dessa åtgärdas. Skyddsombud skall följa gällande föreskrifter för studerandeskyddsombud. Skyddsombud representerar sektionen i arbetsmiljögruppen inom TLTH. B) Världsmästaren tar hand om och är kontaktperson för de internationella studenterna på sektionen. Tillhandahåller aktuell information om utlandsstudier och utbyten samt ansvarar för VMtruppen. C) 2 Likabehandlingsombud som skall leda sektionens likebehandlingsarbete och verka för ökad jämlikhet samt en trivsam studietid för samtliga sektionsmedlemmar. För säkerställning av arbetet skall likabehandlingsombuden utgå från diskrimineringslagen och de sju diskrimineringsgrunderna. Likabehandlingsombuden representerar sektionen i Arbetsgruppen för Likabehandling. 11:1:3 Övriga funktionärer I övrigt kan SRM bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in av SRM. 11:1:3 Övriga funktionärer I övrigt kan SRM bestå av VM-trupp samt erforderligt antal teknologer som väljs in av SRM.

19 11:2 Åligganden Det åligger studierådet att: A) se till att kursutvärdering sker efter varje avslutad kurs. B) föra mötesprotokoll, se till att protokoll anslås enligt stadgarna och arkiverar dessa samt sköta eventuell korrespondens. C) upprätthålla god kontakt mellan sektionens IS- representanter och SRM. D) ansvara för den internationella verksamheten på sektionen och sköta kontakterna med kår, andra sektioner och institutioner gentemot sektionen rörande internationella frågor. E) ansvara för att det råder god kontakt mellan SRM och lärare/institutioner. F) dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. 11:2 Åligganden Det åligger studierådet att: A) se till att kursutvärdering sker efter varje avslutad kurs. B) föra mötesprotokoll, se till att protokoll anslås enligt stadgarna och arkiverar dessa samt sköta eventuell korrespondens. C) upprätthålla god kontakt mellan sektionens IS- representanter och SRM. D) tillsätta en VM-trupp som ansvarar för den internationella verksamheten på sektionen och sköta kontakterna med kår, andra sektioner och institutioner gentemot sektionen rörande internationella frågor. E) ansvara för att det råder god kontakt mellan SRM och lärare/institutioner. F) dess ordförande efter avslutad mandatperiod ska skriva testamente. 13 REGLEMENTE FÖR SENIORS 13:1:1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i Seniors väljs av höstterminsmötet: A) Pyntphörmannen leder och ansvarar för Seniors verksamhet. Ska vid funktionärsskiftet och andra lämpliga tillfällen stå för utdelandet av medaljer. B) Arkivarien är ansvarig för att sköta och underhålla sektionens arkiv. Bör även uppmana de aktiva att ta vara på sektionens traditioner. C) Fanbäraren bär sektionens standar och ansvarar för att standaret är i gott skick i samband med aktiviteter där det används. D) Ceremonimästaren är ansvarig för att vid högtidliga tillfällen bidra med pompa och ståt. E) Talmannen leder sektionens terminsmöten. I de fall denne är

20 eller anses vara oförmögen att göra så eller om posten är vakant utses mötesorföranden av terminsmötet. F) Två Alumniansvariga som är ansvariga för att sektionens alumniverksamhet upprätthålls. 13:1:1 Förtroendevalda Följande förtroendevalda i Seniors väljs av höstterminsmöte 2: A) Pyntphörmannen leder och ansvarar för Seniors verksamhet. Ska vid funktionärsskiftet och andra lämpliga tillfällen stå för utdelandet av medaljer. B) Talmannen leder sektionens terminsmöten. I de fall denne är eller anses vara oförmögen att göra så eller om posten är vakant utses mötesordföranden av terminsmötet. Följande förtroendevalda i Seniors väljs av vårterminsmötet: A)Två Alumniansvariga som är ansvariga för att sektionens alumniverksamhet upprätthålls. B) Projektledare för Mentorsgruppen ansvarar för Mentorsgruppens möten, kontakten mellan mentorer och adepter samt ansvarar för Mentorsprogrammets ekonomi. 13:1:2 Övriga funktionärer Mentorsgruppens ordförande är medlem i seniors. I övrigt kan Seniors bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in här av Seniors. 13:1:2 Övriga funktionärer Inom Seniors kan även Arkivarie, Fanbärare, Ceremonimästare samt erforderligt antal teknologer som väljs in av Seniors. lägga 13:1:3 Åligganden Det åligger Seniors att: A) tillsätta en Mentorsgrupp som ska finna lämpliga mentorer i arbetslivet, anordna en ansökningsprocess minst en gång per läsår samt att anordna träffar för mentorer och adepter minst en gång per termin. B) ansvara för att sköta och underhålla sektionens arkiv. Bör även uppmana de aktiva att ta vara på sektionens traditioner. C) bära sektionens standar och ansvarar för att standaret är i gott skick i samband med aktiviteter där det används. D) ansvara för att vid högtidliga tillfällen bidra med pompa och ståt. E) hålla god kontakt med sektionsstyrelse och programledning

21

22 Motionssvar 17 april 2013 Motionssvar: Motion angående förtroendevalda poster Styrelsen är mycket positivt inställda till motionen ang förtroendevalda poster. Bland annat så gillar vi den nya beskrivningen av valberedningen eftersom vi tycker att det borde vara en självklarhet att hela styrelsen valbereds. Vi är även mycket positiva till införandet av en Idrotts- och en Sångarstridsgrupp. Att Mentorsgruppen blir ett projekt som ligger under Seniors tror vi också skulle fungera mycket bra. Det finns en del förändringar som det nya förslaget skulle medföra som vi tycker att mötet bör diskutera. Vi ser både problem och möjligheter med att en del utskottsordförande får fler aktiva att välja in, men då utskottsordförandena väljs in tidigare så ges även möjlighet för en längre mandatperiod. Styrelsen vill uppmuntra mötet att inte diskutera Caféets upplägg på aktiva/förtroendevalda eftersom det är nytt för i år och bör få en chans att testas innan det utvärderas. I Aktivitetsutskottet finns idag en post utan åligganden, Farbror Röd, och styrelsen ställer sig tveksam till att en sådan post ska finnas namngiven. Är posten namngiven, bör den också ha ett tydligt uppdrag. Vi uppmuntrar mötet till diskussion i frågan, men har tagit fram tre olika tänkbara scenarier: 1. Ta bort Farbror Röd pga av att Farbror Röd inte har några åligganden. 2. Ge Farbror Röd åligganden och ha kvar Farbror Röd i AktU, ta bort Verkstans ansvar för färg. 3. Ge Farbror Röd åligganden och flytta honom till Verkstan, ha kvar Verkstans ansvar för färg. Sammanfattningsvis ställer sig Styrelsen bakom motionen, men har en del ändringar (se nedan). 1

23 Motionssvar 17 april 2013 Styrelsen yrkar på att bifalla motionen ang förtroendevalda poster med följande ändringar: Policydokument att ändra från: Alla aktivaposter skall utlysas och intervjuer skall hållas av utskottsordförande med respektive vice ordförande samt minst en från valberedningen som tillsammans väljer utskottsmedlemmarna. Alla sökande ska tas i beaktning. Alla aktivaposter skall utlysas och intervjuer skall hållas av utskottsordförande med respektive vice ordförande som tillsammans väljer utskottsmedlemmarna med stöd av valberedningen. Alla sökande ska tas i beaktning. att ändra från: Alla projektgruppsposter skall utlysas och intervjuer skall hållas av utskottsordförande, projektledare samt minst en medlem från valberedningen som tillsammans väljer projektgruppen. Alla sökande ska tas i beaktning. Alla projektgruppsposter skall utlysas och intervjuer skall hållas av utskottsordförande med projektledare som tillsammans väljer projektgruppen med stöd av valberedningen. Alla sökande ska tas i beaktning. 4 REGLEMENTE FÖR NÄRINGSLIVSGRUPPEN (NGM) att ändra från: 4:1.1 A) Projektledaren för Maskinsektionens arbetsmarknadsdag MEKKA och dess projektgrupp. Mandatperiod från vårterminsmötet till nästkommande vårterminsmöte. 4:1.1 A) Projektledaren för Maskinsektionens arbetsmarknadsdag MEKKA. Mandatperiod från vårterminsmötet till vårterminsmötet nästkommande år. att numrera om 4:2 så att Se till att all kontakt med företag ska tas i samråd med NGM blir punkt D) och nuvarande punkt D) blir E) och nuvarande punkt E) blir punkt F). 6 REGLEMENTE FÖR SEXMÄSTERIET att ändra från: 6:1.1 C) 2 Afterschool Ansvariga ansvarar för pubverksamheten samt inköp av övrig dryck och annat dylikt som behövs i pubverksamheten. 6:1.1 C) 4 After School - ansvariga ansvarar för pubverksamheten samt inköp av övrig dryck och annat dylikt som behövs i pubverksamheten. att ändra från: 6:1:2 I övrigt kan Sexmästeriet bestå av Sångphörmän samt erforderligt antal teknologer som väljs in av Sexmästeriet. 2

24 Motionssvar 17 april :1:2 Inom Sexmästeriet ska även Sångphörmänen väljas. I övrigt kan Sexmästeriet bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs in av Sexmästeriet. att i 6:2 stryka punkt G) ansvara för sektionens DJ bås och se till att det används under sektionens festarrangemang. Då detta nu ligger på Ljud- och ljusmästaren. 7 REGLEMENTE FÖR VERKMÄSTERIET att ändra från: 7:1:2 I övrigt kan Verkmästeriet bestå av Ljud- och ljusmästare samt erforderligt antal teknologer som väljs in av Verkmästeriet. 7:1:2 Inom Verkmästeriet ska även Ljud- och ljusmästaren väljas. I övrigt kan Verkmästeriet bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs in av Verkmästeriet. 8 REGLEMENTE FÖR AKTIVITETSUTSKOTTET att ändra från: 8:1.1 B) Gudphaddern ansvarar för phaddrar och ser till att det fungerar. Gudphaddern upprätthåller även kontakt med studievägledningen, särskilt under nollningen. 8:1.1 B) Gudphaddern har huvudansvar för phaddrarna. Gudphaddern upprätthåller även kontakt med studievägledningen. att ändra från: 8:1:2 Inom AktU kan även följande funktionärer med respektive ansvarsområde (jämför åliggande nedan) väljas; Bunkerphörman, Farbror röd, Tandemphörman, idrottsgrupp, projektgrupp för Sångarstriden samt jubileumskommitté. I övrigt kan AktU bestå av erforderligt antal teknologer som väljs in av AktU. 8:1:2 Inom AktU ska även Bunkerphörmannen, Farbror röd, Tandemphörmannen, idrottsgruppen, projektgruppen för Sångarstriden väljas. Inför jubileumsår kan även Jubileumskommittén väljas. I övrigt kan AktU bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs in av AktU. 9 REGLEMENTE FÖR INFORMATIONSUTSKOTTET att ändra från: 9:1:2 I övrigt kan Informationsutskottet bestå av Fotophörmän, Skribenter, Webmästare, Designer och erforderligt antal teknologer som väljs in av Informationsutskottet. 9:1:2 Inom Informationsutskottet ska även Fotophörmännen, Skribenterna, Webmästaren och Designern väljas. I övrigt kan Informationsutskottet bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs in av Informationsutskottet. att att ändra från: 9:2 I) ansvara för sektionens hemsida. 9:2 I) ansvara för sektionens hemsida och andra informationskanaler. ändra från: 9:2 J) ansvara för skapandet av sektionens affischer. 3

25 Motionssvar 17 april :2 J) ansvara för skapandet av sektionens trycksaker. 11 REGLEMENTE FÖR STUDIERÅDET (SRM) att ändra från: 11:1.1 A) SRM- ordföranden skall sammankalla till möte minst en gång per läsperiod, vara kontaktperson och se till att sektionens deltagande i SMART fullföljs, samt kontinuerligt sköta utbildningsbevakningen vid sektionen. 11:1.1 A) SRM- ordföranden skall sammankalla till möte minst en gång per läsperiod samt kontinuerligt ansvara för utbildningsbevakningen vid sektionen. att att att i 2:1 under vice ordförandens åligganden lägga till en punkt: M) vara kontaktperson och se till att sektionens deltagande i SMART fullföljs. ändra från: 11:1.1 B) Världmästaren tar hand om och är kontaktperson för de internationella studenterna på sektionen. Tillhandahåller aktuell information om utlandsstudier och utbyten samt ansvarar för VM- truppen. 11:1.1 B) Världmästaren tar hand om och är kontaktperson för de internationella studenterna på sektionen. Tillhandahåller aktuell information om utlandsstudier och utbyten samt ansvarar för VM- truppen (Världmästartruppen). ändra från: 11:1:3 I övrigt kan SRM bestå av VM- trupp samt erforderligt antal teknologer som väljs in av SRM. 11:1:3 Inom SRM ska även årskursrepresentanter och VM- truppen väljas. I övrigt kan SRM bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs in av SRM. 13 REGLEMENTE FÖR SENIORS att ändra från: 13:1:2 Inom Seniors kan även Arkivarie, Fanbärare, Cermonimästare samt erforderligt antal teknologer som väljs in av Seniors. 13:1:2 Inom Seniors ska även Arkivarien, Fanbäraren och Cermonimästaren väljas. I övrigt kan Seniors bestå av erforderligt antal medlemmar som väljs in av Seniors. 14 REGLEMENTE FÖR MENTORSGRUPPEN att i stadgarna under 12:1 Definition Sektionens utskott är: stryka Mentorsgruppen. att avslå borttagandet av 14 i reglementet innan stadgeändring trätt i kraft. Styrelsen genom Henrietta Mattsson Ordförande Rakel Hed Vice Ordförande 4

26 Förslag från Skattmästeriet Skattmästaren föreslår att det öppnas ett separat konto dit sektionen kan avsätta pengar, som sektionsmedlemmar sedan kan äska pengar ur för att driva olika projekt. Dessa projekt skall godkännas av styrelsen. Lund, 17 april 2013 Sarmed Daadooch Skattmästaren

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Tagna vid höstterminsmötet 200-2-05 Ändringar tagna 029 038 040322 0423 05042 050503 0522 065 070425 080408

Läs mer

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Tagna vid höstterminsmötet 200-2-05 Ändringar tagna 029 038 040322 0423 05042 050503 0522 065 070425 080408

Läs mer

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281 1 Reglemente Maskinsektionen inom TLTH Tagna 011205 Senast reviderade 150113 Organisationsnummer: 845001-8281 2 Innehållsförteckning KAPITEL 1... 4 Reglemente för Sektionsordföranden... 4 KAPITEL 2...

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin

Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin Maskinsektionen inom TLTH Foto: Jonas Lundin Så här går det till Vi i valberedningen vill att alla ska få lättillgänglig information om vad det finns för poster på maskinsektionen och hur man går tillväga

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

REGLEMENTEN FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

REGLEMENTEN FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN REGLEMENTEN FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Reglementen tagna: 111118

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Vårterminsmöte. Tisdagen 2012-03-20. M:A kl 17.00

Vårterminsmöte. Tisdagen 2012-03-20. M:A kl 17.00 Förslag till föredragningslista vid Maskinsektionens Vårterminsmöte Tisdagen 2012-03-20 M:A kl 17.00 1) OFMÖ 2) Val av mötesordförande 3) Val av mötessekreterare 4) Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Läs mer

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-12-09. Stadgar Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-12-09 Stadgar Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 1.1 NAMN... 3 1.2 ÄNDAMÅL... 3 1.3 SAMMANSÄTTNING... 3 1.4 GRUNDPRINCIPER... 3 1.5 SÄTE... 3 1.6 VERKSAMHETSÅR...

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

VALBEREDNINGEN DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION

VALBEREDNINGEN DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION DU SOM ÄR SUGEN PÅ ATT BLI AKTIV PÅ MASKIN! MASKINSEKTIONEN BEHOVER DIG! DENNA BROSCHYREN INNEHÅLLER ALL INFORMATION DU BEHÖVER VETA OM ATT SÖKA POSTER PÅ MASKIN. VALBEREDNINGEN M Hej maskinare! askinsektionen

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

Reglemente. Antaget 2013-04-12

Reglemente. Antaget 2013-04-12 Antaget 2013-04-12 Innehållsförteckning Förtext... 3 Organisation... 3 2.1 Organisationens olika enheter... 3 2.2 Styrelsens sammansättning och arbetsordning... 4 2.3 Utskottens sammansättning och arbetsordning...

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade 2013-07- 23. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2013-07- 23 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 25 nov 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan

Styrelsen. Ordförande. Sekreterare. Skattmästare. Hejsan - sektionen Välkommen in i studentlivet blivande Maskiningenjör. Du har nu ditt livs absolut roligaste tid framför dig tillsammans med massor av vänner som du kommer att träffa under studietiden. Genom

Läs mer

Lunds Lasaretts Idrottsförening

Lunds Lasaretts Idrottsförening Lunds Lasaretts Idrottsförening MÅLSÄTTNING 1 Lunds Lasaretts idrottsförening är en korporationsidrottsförening för personalen inom Lunds sjukvårdsdistrikt, stiftad den 9 oktober 1950. Föreningen har som

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

Postbeskrivning för Technology Management Studenternas styrelseposter

Postbeskrivning för Technology Management Studenternas styrelseposter Postbeskrivning för Technology Management Studenternas styrelseposter Detta dokument är avsett att vara en guide och en beskrivning av hur tidigare styrelser har arbetat. Det är inte ett regelverk och

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 STADGAR MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 4 Sektionen 4 KAPITEL 2 6 Medlemmarna 6 KAPITEL 3 7 Organisation

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion. Stockholm. Fastställt 2003-02-04

Konglig Samhällsbyggnadssektion. Stockholm. Fastställt 2003-02-04 PM Konglig Samhällsbyggnadssektion Stockholm Fastställt 2003-02-04 Ändrad 2004-11-28 Ändrad 2005-11-18 Ändrad 2006-11-12 Ändrad 2009-09-07 Ändrad 2010-03-22 Ändrad 2010-11-16 Ändrad 2011-10-25 Ändrat 2012-01-10

Läs mer

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16

Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet. Reviderade 2014-12-16 Reglementessamling rö rande La rarsektiönen vid Linkö pings universitet Reviderade 2014-12-16 Innehållsförteckning Om samlingen... 3 Reglemente för FOUL... 3 Kapitel 1: Organisation... 3 Kapitel 2: Ekonomi...

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se

Reglemente. Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se Reglemente Antaget:2015-11-21 Ändrat: Organisationsnummer: 857209-1349 istyret@itek.chalmers.se 2222 1. Ändamål 2. Medlemskap i. Medlem kan stängas av från deltagande i sektionens engagemang om denna person

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH.

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH. STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Ändringar tagna 000411 010403 021119 041123 051122 060405 061115

Läs mer

Organisationsnummer: Tagna Senast reviderade

Organisationsnummer: Tagna Senast reviderade REGLEMENTE MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 011205 Senast reviderade 151203 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 4 Reglemente för Sektionsordföranden 4 KAPITEL 2 5 Reglemente

Läs mer

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020

Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020 1. Mötets öppnande Stimulus styrelsemöte Psykologprogrammet Linköping 151020 Ordförande Anna Steneskog förklarar mötet öppet. 2. Närvarande Hanna Delby, Simon Juhlin, Elin Röblom, Niklas Olsen, Jonn Gottfridsson,

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 30 mars 2016, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Hanna WIggman, Ordförande Wilhelm Andrén, Vice Ordförande

Läs mer

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116

Stadga. Föreningen Bioteknikstudenterna. Antagen 111112. Uppdaterad 131116 Stadga Föreningen bioteknikstudenterna Antagen 111112 Uppdaterad 131116 Förkortningar Föreningen Bioteknikstudenterna Styrelsen för Bioteknikstudenterna Bioteknikdagarna Projektgruppen för Bioteknikdagarna

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Bakgrund Fysikteknologsektionen Denna proposition grundar sig i ett försök att se över sektionen stadgar och reglemente som utförts av en arbetsgrupp tillsatt av styret. Den har framför allt haft som syfte

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-03-01 Styrelsemöte 2 mars 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:21. 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse gick ut den 24 februari,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-06 Stockholm 2015-05-06 Styrelsemöte 6 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:26 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Motion 1- Motion om ST

Motion 1- Motion om ST Motion 1- Motion om ST Motion till Sektionen för Energi och miljö Till SM6 2014/2015 Motivering/bakgrund: Det har tidigare varit tal om att masterprogrammet Sustainable technology (på svenska Teknik och

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Närvarande: Jonas Bergström, Aktu-ordförande Gustav Nilsson Orviste, Ngm-ordförande Robin Gustavsson, Verkmästare Benjamin Mattsson,

Läs mer

Proposition till Sektionen för Energi och miljö om revidering av Verksamhetsplanen 2015/2016

Proposition till Sektionen för Energi och miljö om revidering av Verksamhetsplanen 2015/2016 Proposition till Sektionen för Energi och miljö om revidering av Verksamhetsplanen 2015/2016 Bakgrund: Detta gäller en revidering av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015/2016. Styrelsen har gått

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 Reglemente inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 INNEHÅLL 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 4 1:1 SEKTIONSORDFÖRANDE... 4 1:2 VICE SEKTIONSORDFÖRANDE...

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 09 dec 2015, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 09 dec 2015, kl 1215 (..) Styrelserummet, M-huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 09 dec 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädan efter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till

Läs mer

Stadgar för Maskinteknologsektionen

Stadgar för Maskinteknologsektionen Sida 1 av 9 för Maskinteknologsektionen Sida 2 av 9 för Maskinteknologsektionen Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Medlemmar... 3 Kapitel 3: Seniormedlemskap och associerat medlemskap... 4 Kapitel 4: Organisation...

Läs mer

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26

Reglemente för Psykologsektionen PsyKI. (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen PsyKI är en sektion

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 11 feb 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente

l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente l Teknologkårens vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente för Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola Reglemente för Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-10 Styrelsemöte 10 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 24 februari 2002 Plats: Beslutande: MB Samtliga närvarande Karolina Filipsson Sekreterare Lars Roslund Årsmötets ordförande Åsa Karlsson Bernt

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26

Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26 Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Rönninge Folkets hus. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad.

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Bilaga 2 Budgetförslag räkenskapsår 2016. Bilaga 3 Beslutsuppföljning

Bilaga 2 Budgetförslag räkenskapsår 2016. Bilaga 3 Beslutsuppföljning Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Budgetförslag räkenskapsår 216 Bilaga 3 Beslutsuppföljning Bilaga 4 Propositioner Bilaga 5 Motioner Bilaga 6 - Valprocedur BILAGA 1 Titel: Dagordning Höstterminsmöte 215-11-17

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar Ingenjörssektionen inom TLTH 1(9) Reglemente för Ingenjörssektionen Kapitel 1 Sektionen 1:1 Teknologia 1:1:1 Maskotar De olika utbildningsprogrammen har egna maskotar enligt nedanstående: Bygg: Elektro:

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Förslag. Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förslag Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Förord Detta förslag till stadgar utgår från de normalstadgar som Svenska Budo- och Kampsportsförbundet har tagit fram för underförbund. Följande förändringar

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet

STADGAR Antagna 2014-09-28. Svenska Cheerleadingförbundet STADGAR Antagna Kapitel Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Verkställande organ... 3 7 Medlemskap... 4 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR JULSEKTIONSMÖTE 2011-12-08 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS FÖREDGRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2011-11-08 kl 17.17 i Sal M3 * = Bilaga finns 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Inledning 1 Odontologiska Föreningen stiftades den 16 april 1959 som sektion inom Umeå studentkår för de Odontologie Studerande vid Odontologiska Fakulteten vid Umeå Universitet.

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15

Föredragningslista. Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 Föredragningslista Sektionsmöte 2016-02-23, 17:15 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Matilda Carlson förklarar mötet öppnat klockan 17:35. 1.2. Val av mötesordförande Matilda

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna

Stadgar v 2.0. Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10. Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna Stadgar v 2.0 Antagna av Årsmötena 2014-05- 03 och 2015-05- 10 Stadgegruppen av Föreningen Munskänkarna STADGEGRUPPEN Lena Ståhl, ordförande Stadgegruppen Ylva Sundkvist, föreningens ordförande Esbjörn

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ)

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) 16/4 2015 Kallelse till Årsmöte för Caravan Club of Sweden, Sundsvallssektionen, YZ 2014. Plats Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 (Folkets Hus). Tid Torsdag

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18).

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). STADGAR Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). ÄNDAMÅL AIK Fotboll skall bedriva fotbollsverksamhet för män och kvinnor i alla åldrar. Idrott är fysisk

Läs mer

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006

Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Stadgar för GOTLANDS FLYGKLUBB antagna den 16 november 1949 med senaste justering antagna 19 april 2006 Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben samt till Motorflygförbundet KSAK och Svenska

Läs mer

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar

Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen. Kapitel 1 Sektionen. 1:1 Teknologia. 1:1:1 Maskotar Ingenjörssektionen inom TLTH 1(7) Reglemente för Ingenjörssektionen Kapitel 1 Sektionen 1:1 Teknologia 1:1:1 Maskotar De olika utbildningsprogrammen har egna maskotar enligt nedanstående: Bygg: Elektro:

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 mars 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #6 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #6 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #6 som ägde rum 2015 11 3 Närvarande: Roller: Underskrifter: Styrelsen: Rasmus Johansson(Ordförande) Annie Riström (Sekreterare) Viktor Andersson (Informationsansvarig)

Läs mer

Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR. för Örebro studentkår

Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR. för Örebro studentkår Dnr: 14/15:I.B.6.1 STADGAR för Örebro studentkår Antagna Antagna av Örebro studentkårs Fullmäktige 2015-02-17 och stadda i kraft 2015-05-11. Revisionshistorik 2015-05-11 Ny stadga antagen av Örebro studentkårs

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN REGLEMENTE SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN REGLEMENTE SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt s. 3 2. Medlemskap s. 4 3. Organisation s. 5 4. Sektionsstyrelse s. 6 5. Utskott s. 7 6. Kommittéer s. 8 7. Sektionsmöte s.10 8 Programmöte s.11 9. Valberedning s.12 10.

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision.

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Internationella Utskottet. Verksamhetsbeskrivning. Internationella utskottets vision. UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning (IC) ska arbeta aktivt för att skapa kontaktnät mellan studiekamrater, partneruniversitet och företag och därigenom främja kulturella utbyten, internationella

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2014. Lund, 29 september 2013. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2014. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden

VERKSAMHETSÅRET 2014. Lund, 29 september 2013. Alumniföreningen vid LTH. Verksamhetsåret 2014. - Syfte & Vision. - Verksamhetsområden VERKSAMHETSÅRET 2014 Alumniföreningen vid LTH Lund, 29 september 2013 Verksamhetsåret 2014 - Syfte & Vision - Verksamhetsområden - Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2011 Inledning Syftet med detta dokument

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Katrin Johansson och Elaine Åhslund föreslår sig själva som justeringsmän, tillika rösträknare. 1. SOFMÖ Klockan 17:30 2. Val av mötesordförande Björn Hansson, ordförande TLTH, föreslås som mötesordförande. Mötet beslutar att välja Björn Hansson till mötesordförande. Björn Hansson har en noggrann

Läs mer

Barnens Dag R. STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND. Antagna vid årsmöte 2000-03-19

Barnens Dag R. STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND. Antagna vid årsmöte 2000-03-19 Barnens Dag R STADGAR för BARNENS DAGS RIKSFÖRBUND Antagna vid årsmöte 2000-03-19 Reviderade 2006-04-02 vid ordinarie årsmöte i Borlänge Stadgarna reviderade 2013-04-27 Barnens Dag R 1. FÖRENINGENS NAMN

Läs mer