Protokoll MF-Vårfullmäktige maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat"

Transkript

1 Protokoll MF-Vårfullmäktige maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28) T4 Klara Swerup T5 T5 Nina Fjellström T6 Mariana Hultén T6 Anna Bilén T7 Maria Hösterey T7 Lena Helin T8 Maja Cohen (18:30-19:28) T9 Robert Berglund (18:30-19:42) T10 Pär Andersson arbetsmiljöombud valberedningen (18:15-21:49) Henrik Ramel valberedningen (18:15-21:15) Anna Käll (18:15-21:15) internationellt ansvarig Astrid Lindell (18:15-21:15) Niclas Ambrén Erik Hellberg Katarina Holmgren David Sinkvist Helge Petersson Mikael Edström Kristina Hasselgren Medicinska Föreningens styrelse: Erik Eriksson ordförande Lisa Lundin sekreterare Petter Hollertz kassör Olov Åstrand sexmästare Kristin Carlström utbildningssekreterare (18:15-21:15) Mireillé Rydén näringslivsansvarig 1 Mötets öppnande Mötet öppnas kl 18:39. 2 Val av mötesordförande Förslag: Erik Eriksson, ordförande MF Erik Eriksson väljs till fullmäktiges ordförande. 3 Val av sekreterare Förslag: Lisa Lundin, sekreterare MF Lisa Lundin väljs till fullmäktiges sekreterare. 4 Val av två justeringspersoner och väljs till fullmäktiges justeringspersoner. 5 Val av två rösträknare Kristin Carlström och Olov Åstrand väljs till fullmäktiges rösträknare. 6 Justering av röstlängd Röstlängden justeras till 15 personer. För röstlängden i sin helhet, se bilaga 1. 7 Mötets behöriga utlysande Fullmäktige finner att mötet utlysts behörigt.

2 8 Adjungeringar Inga adjungeringar finns att behandlas. 9 Anmälan av övriga frågor Helge Petersson anmäler Torsdagar som övrig fråga. 10 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs som föreslagen. 11 Propositioner Maja Cohen lämnar mötet kl 19:28. Johanna Berggren lämnar mötet kl 19:28. Robert Berglund lämnar mötet kl 19: Stadgeändringar Föredragande: Styrelsen För beslut gällande 11.1 Stadgeändringar, se bilaga 2. Punkt 11.1 justeras omedelbart av fullmäktige. 12 Val Föredragande: Valberedningen och styrelsen 12.1 Styrelsen Ordförande på 2 terminer Förslag: Astrid Lindell T7 David Sinqvist motkandiderar till posten. David Sinqvist väljs efter sluten votering med rösterna 6 mot 5 till Medicinska föreningens ordförande. Sekreterare på 1 termin Förslag: Helge Petersson T5 Helge Petersson väljs till Medicinska föreningens sekreterare. Kassör på 2 terminer Förslag: Petter Hollertz T4 Petter Hollertz väljs till Medicinska föreningens kassör. Sammankallande för näringslivsutskottet på 2 terminer Förslag: Mireille Rydén T5 Mireille Rydén väljs till sammankallande för näringlivsutskottet. Sammankallande för informationsutskottet på 1 termin Förslag: Mikael Edström T1 Mikael Edström väljs till sammankallande för informationsutskottet.

3 Sammankallande för Medsex Förslag: Tobias Dahlqvist T2 Tobias Dahlqvist väljs till sammankallande för Medsex. Sammankallande för utbildningsutskottet-vår på 2 terminer Förslag: Kristin Carlström T7 Kristin Carlström väljs till sammankallande för utbildningsutskottet-vår på 2 terminer. Sammankallande för utbildningsutskottet-höst på 1 termin Förslag: My Karlsson T7 My Karlsson väljs till sammankallande för utbildningsutskottet-höst på 1 termin Representanter till Consensus-FUM, samtliga på 2 terminer 7 Ordinarie ledamöter Förslag: Karin Rydenman T8 Johanna Fellers T7 Anna Bilén T7 Solveig Gjellan T1 Theo Bodin T5 Susanne Strömdahl T9 Astrid Lindell T7 Förslaget godtas av fullmäktige. Solveig Gjellan och Anna Bilén deltar ej i beslutet. 7 Suppleanter Förslag: Lisa Lundin T6 Pär Andersson T5 Kenneth Chiffari Erika Tångrot T7 David Sinqvist T5 T5 Erik Kadesjö T2 Förslaget godtas av fullmäktige Temagruppsrepresentanter, samliga på 2 terminer Respiration-Cirkulation-Erytron-Njurar Förslag: Lina Nilsson T4 Emma Persson T7 Endokrin-Livscykel-Reproduktion-Neoplasi Förslag: Christina Nilsson T3 Christina Carnrot T7

4 Förhållningssätt-folkhälsa Förslag: Freja Lundström T7 Pär Andersson T5 Gastro-Nutrition-Metabolism Förslag: Olov Åstrand T4 Ilze Adolfsson T7 Immun-hud-infektion Förslag: Karin Rydenman T8 Petter Hollertz T4 Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Förslag: Erik Eriksson T5 Maya Klaff T7 Sjukdomsmekanismer-Diagnostik-Behandling Förslag: Kristina Hasselgren T7 Sara Johansson T4 Kristin Carlström påpekar att det är temagruppsrepresentantens skyldighet att utse en ersättare om ingen av studentrepresentanterna kan närvara. Valberednings förslag på studentrepresentanter i temagrupperna godtas i sin helhet av fullmäktige Övriga poster Valberedning på 1 termin (fyllnadsval) Förslag: Olov Åstrand T4 Henrik Blomqvist T7 Caroline Lyssarides T1 Astrid Lindell T7 Erik Boberg T2 Förslaget godtas av fullmäktige. Sammankallande för idrottsutskottet på 2 terminer Förslag: Erik Hellberg T3 Erik Hellberg väljs av fullmäktige till sammankallande för idrottsutskottet. Sammankallande för internationella utskottet på 2 terminer Förslag: Anna Käll T5 Anna Käll väljs till sammankallande för internationella utskottet. Arbetsmiljöombud på 2 terminer Förslag: Pär Andersson T5 Pär Andersson väljs till arbetsmiljöombud.

5 2 Revisorer på 2 terminer Förslag: Kenneth Chiffari Vakant Kenneth Chiffari och Erik Eriksson väljs till revisorer på två terminer. Revisorsuppleanter på 2 terminer Förslag: 2 vakanser Olov Åstrand och Erik Boberg väljs till revisorsuppleant på 2 terminer. Kristin Carlström, Henrik Ramel, Astrid Lindell och Anna Käll lämnar mötet kl 21: Redovisning av ekonomisk delårsrapport Den ekonomiska delårsrapporten redovisas av Petter Hollertz, MF:s kassör. 14 Fastställande av sektionsavgift ht07/vt08 Förslag: Oförändrat (30 kronor) Sektionsavgiften fastställs till 30 kronor. 15 Fastställande av budget ht07/vt08 Följande synpunkter tas upp: MF bör ge bidrag till superfaddrarna, Medsex bör få pengar trots att pengar till balen fryst inne. Budgeten fastställs enligt förslag från styrelsen. lämnar mötet kl 21: Fastställande av verksamhetsplan ht07/vt08 Föredragande: Styrelsen Styrelsens förslag till verksamhetsplan för ht07/08 godtas av fullmäktige. 17 Information från styrelsen Styrelsen har inget att informera om. 18 Motioner Stadgeändringar Föredragande: David Sinkvist Styrelsens förslag: Se motionen David Sinqvists motion bordläggs till nästa fullmäktige. 19 Övriga frågor - Helge Petersson Torsdagar Helge Petersson vill höra om fullmäktiges ledamöter anser att det är av intresse att lägga fullmäktige på torsdagar så att de som vill sedan kan gå till Pub Örat för att umgås.

6 20 Mötets avslutande Mötet avslutas kl 22:10. Lisa Lundin, sekreterare Erik Eriksson, ordförande

7 Bilaga 1, Protokoll MF-Vårfullmäktige maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Röstlängd Solveig Gjellan Caroline Lyssarids Tobias Dahlqvist Erik Boberg Sara Johansson Johanna Berggren Klara Swerup Nina Fjellström Mariana Hultén Anna Bilén Maria Hösterey Lena Helin Maja Cohen Robert Berglund T1 T1 T2 T2 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T7 T7 T8 T9 T10

8 11.1 Stadgeändringar Bilaga 2, Protokoll MF-Vårfullmäktige maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Kapitel 1. Sammansättning och ändamål Sammansättning Medicinska Föreningen i Linköping, MF, är en frivillig sektion öppen för studerande i grundläggande läkarutbildning och studerande på andra kurser, inom MF s valkrets. Styrelsen anser att begreppet MF s valkrets är svårförståeligt och då inte det klart framgår vad valkretsen består av föreslår styrelsen Hela stycket ändras till: Medicinska Föreningen i Linköping, MF är en frivillig sektion öppen för studerande i grundläggande läkarutbildning och studerande på andra kurser arrangerade av läkarprogrammet. Dessa studenter utgör MF s valkrets.

9 Kapitel 2. Medlemskap 2.1 Medlemskap Tredje stycket: Medlemskap erhålles från och med det datum avgift erlagts till och med det datum som angetts på kårkvittot. Betalningar sker nu för tiden någon gång under terminen och är inte relaterat till kårkvittot. Styrelsen föreslår därför Stycket ändras till lydelsen: Medlemskap erhålles från och med det datum avgift erlagts till och med terminsslut Ett nytt stycke fogas till paragrafen med lydelsen: Medlemskap får lösas för mer än en termin åt gången. Medlemmen slipper då eventuella medlemsavgiftshöjningar för redan betalda terminer.

10 Kapitel 3 Organisation samt verksamhetsår 3.3 Verksamhetsår MF:s verksamhetsår löper från den 1 juli till den 31 augusti nästkommande kalenderår. En felkorrigering har tydligen smugit sig in vid senaste stadgeändringen. Styrelsen föreslår 1 juli ändras till 1 september

11 Kapitel 8 Styrelsen 8.1 Sammansättning a) ordförande b) sekreterare c) kassör d) sammankallande för informationsutskottet e) sammankallande för utbildningsutskottet f) sammankallande för sexmästeriet g) sammankallande för studiesociala utskottet h) sammankallande för näringslivsutskottet De senaste verksamhetsåren har det uppdagats att arbetsbördan på Sammankallande för utbildningsutskottet är mycket hög. Detta innebär en hög risk att den som innehar posten inte mäktar med uppgiften. Ett försök för att förhindra detta gjordes genom att välja in en extra ledamot i styrelsen med den informella posten vice sammankallande för utbildningsutskottet. Problemet med detta är att den extra ledamoten inte prioriteras till Linköping under kliniska placeringar utan endast till Östergötland tillsammans med resten av styrelsen (sammankallande för utbildningsutskottet samt ordförande är prioriterade till Linköping). För att båda utbildningssekreterarna skall prioriteras till Linköping krävs det att ingen inbördes rangordning sker mellan posterna. Styrelsen föreslår att detta löses genom att döpa posterna till utbildningssekreterare (vår), väljs på vårfullmäktige, respektive utbildningssekreterare (höst), väljs på andra höstfullmäktige. Båda posterna väljs för ett år. För att underlätta kommunikationen används i huvudsak de informella namnen på styrelseposterna (informationssekreterare, utbildningssekreterare osv) istället för de formella namnen (sammankallande för utbildningsutskottet osv). Styrelsen föreslår därför ett tillägg infogas efter punkt d med lydelsen (informationssekreterare) punkt e ersätts med lydelsen 2 sammankallande för utbildningsutskottet (utbildningssekreterare (höst) / utbildningssekreterare (vår)). ett tillägg infogas efter punkt f med lydelsen (sexmästare/sexmästarinna) ett tillägg infogas efter punkt g med lydelsen (studiesocial sekreterare) ett tillägg infogas efter punkt h med lydelsen (näringslivsansvarig)

12 Kapitel 4 Fullmäktige 4.4 Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret upplevt det som oklart när vilka poster skall väljas. Under tidigare FUM har det beslutats att halva styrelsen skall väljas varje termin. Enligt nuvarande stadgar görs inte detta. Styrelsen föreslår därför: - En ny punkt med lydelsen välja sekreterare, studiesocial sekreterare, informationssekreterare, samt utbildningssekreterare (höst) på ett år redigeras in mellan punkt j och Vårfullmäktige - Punkt l ändras till lydelsen välja ordförande, kassör, näringslivsansvarig, utbildningssekreterare (vår) och sexmästare/sexmästarinna på ett år. - En ny punkt med lydelsen välja ledamöter samt suppleanter till Consensus-FUM på ett år redigeras in i stadgarna mellan punkt l och m Styrelsen justerar sitt förslag till följande: - En ny punkt med lydelsen välja sekreterare, studiesocial sekreterare, informationssekreterare, samt utbildningssekreterare (höst) på ett år redigeras in mellan punkt j och Vårfullmäktige - Punkt l ändras till lydelsen välja ordförande, kassör, näringslivsansvarig, utbildningssekreterare (vår) och sexmästare/sexmästarinna på ett år. - En ny punkt med lydelsen välja ledamöter samt suppleanter till Consensus-FUM på ett år redigeras in i stadgarna mellan punkt l och m 4:9 Deltagarnas rättigheter och skyldigheter Andra och tredje stycket: Ordinarie ledamot är skyldig att närvara vid sammanträden, och om så ej är möjligt meddela förfall till MF:s sekreterare och suppleant senast arbetsdagen före utsatt fullmäktigemöte. Suppleant är skyldig att träda i ordinarie ledamots ställe vid förfall som kommit till vederbörandes kännedom. Eftersom suppleanter sällan utsetts av kursen föreslår styrelsen paragrafen ändras till lydelsen Om ordinarie ledamot ej kan närvara vid sammanträden skall denne tillse att en ersättare utses inom kursen. Styrelsens förslag jämkas med förslag från Solveig Gjellan till följande: Om ordinarie ledamot eller suppleant ej kan närvara vid sammanträden skall ordinarie ledamot tillse att en ersättare utses inom kursen. Det jämkade förslaget godtas av fullmäktige.

13 Kapitel 5 Fullmäktigeledamöter 5:1 Ledamöter Två fullmäktigeledamöter tillika kursrepresentanter samt två suppleanter utses av varje terminskurs på läkarutbildningen samt två ledamöter från andra kurser, inom MF:s valkrets. Ledamot samt suppleant skall vara medlem i MF. Sittande ledamöter på varje kurs ansvarar för att val av nya ledamöter sker till ordinarie vår-fum respektive andra ordinarie höst-fum, samt att varje ny ledamots namn, adress och telefonnummer inlämnas skriftligt på ovan nämnda möten. Mandatperiod för ledamot samt suppleant är en termin med början då vederbörande väljs. Praxis idag är att endast två kursrepresentanter utses av varje terminskurs och att dessa väljs av kursen på kursuppropen på initiativ från terminsansvarige. Därför föreslår styrelsen - Första stycket ändras till lydelsen Två fullmäktigeledamöter tillika kursrepresentanter utses av varje terminskurs på läkarutbildningen samt två ledamöter från andra kurser inom MFs valkrets. Ledamot skall vara medlem i MF. - Andra stycket ändras till lydelsen Kursrepresentanter utses av kursen på respektive upprop på initiativ från terminsansvarig - Tredje stycken ändras till lydelsen Mandatperiod för ledamot är en den termin för vilken kursrepresentanten väljs. Styrelsen ändrar sitt förslag till följande : - Första stycket ändras till lydelsen Två fullmäktigeledamöter tillika kursrepresentanter samt suppleanter utses av varje terminskurs på läkarutbildningen samt två ledamöter från andra kurser inom MFs valkrets. Det åligger tidigare kursrepresentanter att informera om vad posten innebär. Ledamot skall vara medlem i MF. - Andra stycket ändras till lydelsen Kursrepresentanter utses av kursen på respektive upprop på initiativ från terminsansvarig - Tredje stycken ändras till lydelsen Mandatperiod för ledamot är en den termin för vilken kursrepresentanten väljs.

14 Kapitel 6 Valkretsmöte Valkretsmötet hålls för att utse ledamöter till Consensus fullmäktige. Eftersom inget särskilt valkretsmöte hålls, utan dessa ledamöter utses vid MF:s vårfullmäktige föreslår styrelsen kapitel 6 stryks ur stadgarna. Styrelsens förslag godtas av fullmäktige.

15 Kapitel 9 Valberedning 9:2 Åliggande Valberedningen skall senast 14 dagar före fullmäktige lämna in fullständigt namnförslag på kandidater till de poster som fullmäktige skall välja. Styrelsen föreslår följande tillägg fogas till ovanstående stycke: Kandidat till sammankallande för sexmästeriet föreslås ej av valberedningen utan av avgående sexmästeri Styrelsens förslag till stadgeändring förkastas av fullmäktige.

16 Kapitel 10 Utbildningsutskottet 10:1 Sammankallande För att klarlägga beslutsordningen i de fall då de numera två utbildningssekreterarna är oeniga föreslår styrelsen Ett tredje stycke infogas med lydelsen: Ärenden i vilka sammankallande ej kan nå enighet skall hänskjutas till styrelsen. I ärenden som ej kan anstå skall beslut fattas av den av sammankallande som längst innehaft sin post. 10:2 Övriga ledamöter Upp till sju övriga ledamöter utses av styrelsen. Dessa bör representera alla stadier i utbildningen då de tillträder. Varför maxantalet ledamöter är satt till just 7 är oklart. Då paragrafen ej är i överensstämmelse med verkligheten samt medför onödiga regleringar och begränsningar föreslår styrelsen Paragrafen ändras till lydelsen Utskottet kan utökas med ytterligare ledarmöter om sammankallande så önskar eller om styrelsen så finner lämpligt. Dessa bör representera alla stadier i utbildningen då de tillträder. (det här stycket är inte helt i analogi med motsvarande som rör näringslivsutskottet)

17 Kapitel 11 Informationsutskottet 11:1:2 Övriga ledamöter Första stycket I informationsutskottet ingår även tidningsredaktör, fotokatalogansvarig och webmaster. Dessa väljs av fullmäktige. Eftersom denna punkt strider mot punkt 11:3 (webmaster utses av styrelsen), samt för att underlätta arbetsgången föreslår styrelsen sista meningen i stycket ändras till lydelsen: Dessa utses av styrelsen. 11:4 Fotokatalogen Första stycket Fotokatalogansvarig utses av Fullmäktige och ansvarar för att en fotokatalog utkommer varje läsår. I enlighet med ovanstående ändring yrkar styrelsen ovanstående stycke ändras till: Fotokatalogansvarig utses av styrelsen och ansvarar för att en fotokatalog utkommer varje läsår.

18 Kapitel 12 Näringslivsutskottet 12:1:1 Styrelseledamot Första stycket Sammankallande utses av styrelsen och ansvarar inför MF:s styrelse för sin verksamhet och information om densamma till fullmäktige, styrelse samt kursrepresentanterna. För att uppnå konsekvens med punkt 4:4 föreslår styrelsen ovanstående stycke ändras till lydelsen: Sammankallande utses av fullmäktige och ansvarar inför MF:s styrelse för sin verksamhet och information om densamma till fullmäktige, styrelse samt kursrepresentanterna. Styrelsens förslag ändras under pågående möte till följande: ovanstående stycke ändras till lydelsen: Sammankallande utses av fullmäktige och ansvarar inför detsamma för sin verksamhet och information om densamma till fullmäktige, styrelse samt kursrepresentanterna. Styrelsens förslag godtas av fullmäktige. Styrelsen uppmanas av fullmäktige att ändra liknande stycken i stadgarna i konsekvens med detta beslut. Sammankallande för utskotten bör utses av fullmäktige och ansvara inför samma instans. 12:1:2 Övriga ledamöter I näringslivsutskottet ingår förutom sammankallade, shopansvarig samt upp till två ledamöter som väljs av styrelsen. Näringslivsutskottet kan utökas med upp till elva ledarmöter om sammankallande eller styrelsen så finner lämpligt. Punkten är ej i överensstämmelse med verkligheten, medför onödiga regleringar och begränsningar. Varför maxantalet ledamöter är satt till just 11 är oklart. Styrelsen föreslår därför paragrafen ändras till lydelsen I näringslivsutskottet ingår förutom sammankallade också shopansvarig. Utskottet kan utökas med ytterligare ledamöter om sammankallande så finner lämpligt. 12:2:1 Shopansvarig Första stycket Shopansvarig utses av fullmäktige och sorterar organisatoriskt under Medicinska Föreningens kassör. För att enkelt kunna tillsätta shopansvarig samt vid behov kunna byta person på denna post, föreslår styrelsen punkten ändras till lydelsen Shopansvarig utses av styrelsen och sorterar organisatoriskt under Medicinska Föreningens kassör. Shopansvarig ingår i Näringslivsutskottet. Styrelsens förslag godtas av fullmäktige.

19 Kapitel 13.2 Fadderiet 13:2:1 Samman kallande Sammankallande (generalen) utses av fullmäktige, både kallande höst och vår, och ansvarar inför MF:s styrelse för utskottets verksamhet och information om densamma till fullmäktige, styrelsen och kursrepresentanterna. Generalen är ordinarie ledamot i studiesociala utskottet, enligt 13:1:2 i denna stadga. Alt 1 För att anpassa MF:s stadgar till verkligheten föreslår styrelsen första meningen ändras till lydelsen Sammankallande (generalen) utses internt inom Fadderiet. Alt 2 I syfte att stärka Fadderiets koppling till studentrepresentationen och möjliggöra ansvarsutkrävande av Fadderiet såväl som MF:s styrelse i frågor rörande nollningsverksamheten föreslår styrelsen första meningen i stycket ändras till lydelsen Sammankallande (generalen) förslås av föregående Fadderi och utses av MF:s styrelse. Detta förslag om stadgeändring bordläggs till nästa fullmäktige.

20 Kapitet 13.3 Idrotteriet I syfte att anpassa stadgarna till gängse språkbruk förslår styrelsen - punktens rubrik ändras till 13.3 Idrottsutskottet - samma ändring som ovan införs genomgående i stadgarna

21 Kapitet 13.4 Internationaliseringsgrupp I syfte att anpassa stadgarna till gängse språkbruk förslår styrelsen - punkens rubrik ändras till 13.4 Internationaliseringsutskottet - samma ändring som ovan införs genomgående i stadgarna 13:4:1 Sammankallande Sammankallande utses av fullmäktige och ansvarar inför MF:s styrelse för gruppens verksamhet och information om densamma till fullmäktige, styrelsen samt kursrepresentanterna. Sammankallande är ordinarie ledamot av studiesociala utskottet enligt 13:1:2 i denna stadga. För att stärka kopplingen mellan internationaliseringsutskottet och MF:s styrelse föreslår styrelsen att ett nytt stycke fogas till paragrafen med lydelsen Sammankallande skall kallas till MF:s styrelsemöten minst 2 gånger per termin. 13:4:2 Övriga ledamöter Fadderansvarig utses av fullmäktige. Utöver fadderansvarig kan upp till 5 ledamöter utses av styrelsen om sammankallande så önskar eller om styrelsen finner det nödvändigt att göra så. Varför maxantalet ledarmöter är satt till just 5 är oklart. Då paragrafen ej är i överensstämmelse med verkligheten samt medför onödiga regleringar och begränsningar föreslår styrelsen Paragrafen ändras till lydelsen Utskottet kan utökas med ytterligare ledarmöter om sammankallande så önskar eller om styrelsen så finner lämpligt (det här stycket är inte helt i analogi med motsvarande som rör näringslivsutskottet)

22 Kapitel 14 Sexmästeriet 14:1 Sammankallande Första stycket Sammankallande utses av fullmäktige och ansvarar inför MF:s styrelse för utskottets verksamhet och information om densamma till fullmäktige, styrelsen och kursrepresentanterna. För att göra skrivelserna i stadgarna konsekventa samt för att anpassa dessa till verkligheten föreslår styrelsen första meningen i stycket ersätts med lydelsen Sammankallande (Sexmästaren/sexmästarinnan) utses av fullmäktige på förslag från avgående sexmästeri. Styrelsens återtar sitt förslag. 14:2 Övriga ledamöter Till sexmästeriet utses av styrelsen på förslag av sammankallande minst fyra övriga ledamöter. I syfte att anpassa MF:s stadgar till verkligheten samt underlätta arbetsgången förslår styrelsen paragrafen ersätts med en ny text med lydelsen Till sexmästeriet utses av sexmästaren/sexmästarinnan minst fyra övriga ledamöter

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010)

Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010) Fullmäktige VT 2010 (Vår-FUM 2010) Sammanträdande organ: Linköping Tid: Onsdagen den 19 maj kl 18.00 Plats: Almen Närvarande: Kursrepresentanter: Helge Petersson helpe064 Theo Bodin thebo372 Sandra Appadu

Läs mer

Stadgar för Logopedsektionen

Stadgar för Logopedsektionen Stadgar för Logopedsektionen Fastslagna 2004/04/20 Reviderade 2014/05/07 1 Kapitel 1, Ändamål... 3 Kapitel 2, Medlemskap... 3 Kapitel 3, Organisation... 3 Kapitel 4, Verksamhetsår... 4 Kapitel 5, Sektionsfullmäktige...

Läs mer

Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2013-10-10

Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2013-10-10 Styrelsemöte no 5 2013/2014, 10 oktober2013, kl. 19.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Jadelind, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin Thorén, Julia Fagergren Ekholm,

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14 Kapitel 15

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014 ! Stadgar Alnarps Lantmästarkår Reviderade 2014 Stadgar för Alnarps Lantmästarkår Org.nr: 802452-9292 1 Namn Studentkårens namn är Alnarps Lantmästarkår (LMK), nedan benämnd kåren. 2 Ändamål Kåren skall

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge

Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101Net Käglinge Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Malmö

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Protokoll FUM 2011-09-29 Protokoll från s Fullmäktige torsdag den 29 september kl 17.30 Rönnen Sammanträdande organ: Linköping Kallade: Kursrepresentanter, Styrelsen, MF:s Inspektor och samtliga övriga

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping

Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Stadgar för Sjuksköterskesektionen i Linköping Antagna VT 1995 Senaste revidering 2015-11-24 Innehållsförteckning 1 Benämning och ändamål.. 3 2 Medlemskap.. 3 3 Organisation.....3 4 Stormöte.....4 5 Valberedning..

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15

EW NB FB DK. Sektionen för Elektronikdesign Organisationsnummer: 825003-5493 Protokoll höstmöte 2015. Datum: 2015-10-15 Datum: 2015-10-15 Närvarande: 55, varav 9 styrelsemedlemmar och 13 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

STADGAR. för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN. Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx))

STADGAR. för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN. Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx)) STADGAR för CHALMERSSKA INGENJÖRSFÖRENINGEN Småland-Blekinge (CING-SmB) (Antagna 2015-xx-xx)) 1 Lokalavdelningens ändamål. Chalmersska Ingenjörsföreningen Småland-Blekinge (CING-SmB) är en lokalavdelning

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte

Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR. Faställda av 1996 årsmöte Föreningen REKRYTERINGSGRUPPEN DALARNA STADGAR Faställda av 1996 årsmöte Stadgar för Föreningen Rekryteringsgruppen Dalarna Dessa stadgar har antagits av föreningens årsmöte 1996. 1 Namn Föreningens namn

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

Lunds Lasaretts Idrottsförening

Lunds Lasaretts Idrottsförening Lunds Lasaretts Idrottsförening MÅLSÄTTNING 1 Lunds Lasaretts idrottsförening är en korporationsidrottsförening för personalen inom Lunds sjukvårdsdistrikt, stiftad den 9 oktober 1950. Föreningen har som

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18

Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18 Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18 A B C Stämmans öppnande Kjell Kolterud hälsade alla välkomna till Katrineholm och Verdandi Fdl och distriktsordföranden Pierre Marklund tackade för att vi fick

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE

IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE IDROTTSVETENSKAPLIGA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE Datum: 2015-05-28 Tid: 17:00 Plats: Tryggheten, plan 1 i Samhällsvetarhuset plan Närvarande med rösträtt (röstlängd): Närvarande utan rösträtt: FORMALIA Punkt Ärende

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015

Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015 1(9) Linköpings Y-teknologsektions Höstmöte 2015 Onsdag 11 november 2015, kl 17:15, lokal: C4 Kallade: Sektionens medlemmar Närvarande: Se bifogad närvarolista. 1 Mötets öppnande Föredragare: Klas Gudmundsson,

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia

VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia VF ROSOG Stadgar 1(10) Vänföreningen till Royal Order of Scotland Provincial Grand Lodge of Ostrogothia Stadgar för Vänföreningen till ROS PGL of Ostrogothia Fastställda 2012-07-23. Först antagen 2012-07-23.

Läs mer

Stadgar för Lövsta Båtklubb

Stadgar för Lövsta Båtklubb Stadgar för Lövsta Båtklubb Klubben bildades 1969 och har sin hemort / verksamhetsområde i Enhörna i Södertälje kommun. Stadgarna antagna 1969. Reviderade 2010-05-16. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22

Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola 2002-04-22 Motion angående Intresseföreningen InfoCom Förslag angående Intresseföreningen InfoCom (IC) Som många förmodligen redan är medvetna om så har

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15. Senast reviderad: 2012-11-25 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 Senast reviderad: 2012-11-25 STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS-SEKTIONEN Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby.

Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. Stadgar. 1 Uppgift. 1.1 Upplands Väsby Pistolskytteklubb (nedan kallad Föreningen) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Upplands Väsby. 1.2 Föreningen som är opolitisk och står utanför alla religioner,

Läs mer

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista

Konglig samhällsbyggnad. Föredragningslista Konglig samhällsbyggnad Föredragningslista 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 1.5 Adjungeringar

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)

Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 1 Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) Uppgift och organisation 1 Svenska föreningen för allergologi är en sammanslutning av läkare och andra med särskilt intresse för allergologiska sjukdomar. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Närvarande: 11 medlemmar, 2 från Vägledarens redaktion, 8 styrelsemedlemmar, samt 25 giltiga fullmakter. 1 Ordningsfrågor 1.1 Mötets

Läs mer

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena

att bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för vattenförhållandena Styrelsens förslag till reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund 2016 Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation vars gällande stadgar enligt nedan fastställdes den 13 mars 1998. Ändringsförslag

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Protokoll MF:s Vårfullmäktige maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF:s Vårfullmäktige maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF:s Vårfullmäktige 2006 18 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Emmie Pettersson T2 Kristofer Hedman T2 Olov Åstrand Med6 David Sinkvist Med6 Wilma Wirén Ola Berg Karin Rydenman Kristina

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet

STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet STADGAR SEKE Civilingenjörerna Karlstad Karlstads Universitet Stadgar SEKE 1 (7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är SEKE Civilingenjörerna Karlstad. 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

*)Stadgeändringsförslag vid årsmötet 2013

*)Stadgeändringsförslag vid årsmötet 2013 *)Stadgeändringsförslag vid årsmötet 2013 Styrelsen har sett det nödvändigt att, efter många års lappande och lagande i stadgarna, lägga ett mera genomgripande förslag till ändringar med en modernisering

Läs mer

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET

FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET FÖRENINGEN KRISTNA RADIONÄTET STADGAR Antagna vid konstituerande årsmöte 1992-11-29 Stadgerevision vid årsmöte 1993-05-08; samtliga paragrafer Stadgerevision vid årsmöte 1995-04-25; paragrafer 3:1, 8:3

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING

STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING STADGAR 2014 STADGAR FÖR SVENSK PLASTIKKIRURGISK FÖRENING Svensk Plastikkirurgisk Förening instiftades under namnet Svensk Plastikkirurgisk Klubb den 24 maj 1947. Namnet ändrades till det nuvarande vid

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna.

F7. Föregående mötesprotokoll godkänt och lägges till handlingarna. Läkarsektionen 2009/01/29 Protokoll Årsmöte Tid. 17.00 Plats. Styrelserummet, övervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Sofi Asmundsen, Josefine Edner, Matti Eladhari, Mikael Finder, Anna Höög, Karin

Läs mer

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar

SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB. Stadgar SÖDERSLÄTTS FLYGKLUBB Stadgar Gällande från och med år 2005 1 Ändamål Klubben, med hemort Vellinge, är en allmännyttig ideell förening och har som ändamål att verka för privatflygets utveckling i enlighet

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 24 februari 2002 Plats: Beslutande: MB Samtliga närvarande Karolina Filipsson Sekreterare Lars Roslund Årsmötets ordförande Åsa Karlsson Bernt

Läs mer

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00

Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 Sektionen för Medieteknik Sektionsmöte 2013-10-09 Föredragningslista Sektionsmöte 2013-10-09, 17:00 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av mötesordförande 1.3. Val av mötessekreterare 1.4. Val av

Läs mer

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28

Protokoll. Läkarsektionen 2008/10/28 Läkarsektionen 2008/10/28 Protokoll Tid. 17.00 Plats. Puben, nedervåningen MF Närvarande. Paulina Arntyr, Mikael Finder, Martin Hult, Karin Johnsson, Madeleine Kronblad, Ulrika Liliemark, Astrid Moëll,

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet. Protokoll fört vid Svenska Vorsteh- Klubbens fullmäktigemöte på Scandic Hotel, Upplands Väsby, den 16-17 maj 2009. Närvarande: se bilaga 1 Svenska Vorstehklubbens ordförande Anders Eriksson hälsade de

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974.

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GF KRISTIANSTADFLICKORNA MED PLACERING I KRISTIANSTAD KOMMUN. FÖRENINGEN BILDADES DEN 1 MARS 1974. Dans är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare

Protokoll. Sara Bergqvist, fullmäktiges sekreterare 2010-11-10 Protokoll Consensusfullmäktigesammanträde Datum:10november Tid:17.23 20.23 Lokal:Rönnen,CampusUS Närvarande: SG Nadja Börjesson Marika Johansson LOG Sofia Björhn Marie-Louise Henriksson MF Sofia

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening

Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening 1(7) Stadgar för Blekinge Health Arena ideell förening Antagna vid konstituerande möte den 11 juni 2013. Föreningen är en ideell förening, som har tillkommit på initiativ av Karlskrona kommun, Landstinget

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30

PROTOKOLL HÖSTMÖTE THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN. THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 L1 2012-10-25 KLOCKAN 17:30 THS Kongliga Flygsektionen Höstmöte 2012 PROTOKOLL HÖSTMÖTE 2012 THS, KONGLIGA FLYGSEKTIONEN L1 KLOCKAN 17:30 NÄRVARANDE UR STYRELSEN: ADAM BERG ERIKA KLINGMARK JONAS HÄGGMARK ERIK FLOGVALL BJÖRN MAGNUSSON

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer