Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Entré Butikssystem"

Transkript

1 Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM Förberedande arbete Kassaterminalen Första inlggningen Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan Funktiner i kassaterminalen: Registrering av kvitt Betalning av kvitt Exempel på A4-utskrift samt kvittremsa Beskrivning av lika funktiner i kvittregistreringen Kassaavstämning Spårning av rder/kvitt Kampanjhantering Funktiner i Kampanjhanteringen: Presentkrt ch tillgd Att sälja presentkrt ch tillgdhantering Försäljning av presentkrt: Betalning med presentkrt: Tillgd Sök i presentkrtsregistret Mängdrabatter Rabatt vid ttalsumma Rabatt vid antal Billigaste gratis Grundinställningar Kassainställningar Övriga funktiner Avaktivera användare i kassan Betalningssätt, sidregister Kntkrtshantering Valutakrt Utskrifter i butikssystemet Krt beskrivning av de lika rapprterna: Utskrift av kampanjetiketter

2 Inledning Entré Butikssystem Hantverksdata Nrden AB garanterar härmed att nedanstående kassasystem uppfyller de krav sm ställs i lagen m kassaregister (SFS 2007:592), Förrdning m kassaregister (SFS 2007:597) samt föreskrift: SKVFS 2009:1 Entré butikssystem är det ledande butiksystemet för företag i hantverksbranscherna. Dess rika funktinalitet ch täta integratin med övriga delar i Entré-familjen brgar för ett system sm ger ditt företag ett kraftfullt system med flexibilitet ch knkurrenskraft i många år. Varje kassa i Entré butikssystem kan integreras med lika tjänster ch utrustning. Nedan följer de lika möjligheterna till kassautrustning ch integratiner: Utrustning: Kvittskrivare Kassalåda Streckkdsläsare Kunddisplay Kntkrtsterminal Handdatr Kntrllenhet Laserskrivare Integratinsmöjligheter: Auriga kntkrtsbetalningar BusinessCheck Kreditupplysningar Slid försäkringar Entré Ordersystem, Faktura, Redvisning, Beställningar, Kundreskntra Övergripande funktinalitet: Registrering av kvitt med enkel eller avancerad layut. Möjlighet att spara kvitt sm Vilande, Hemlån, Leverans ch Offert. Möjlighet att flytta eller hämta kvitt till/från rder samt direkt fakturering av kvitt. Inmatning av artiklar kan ske via streckkd ch imprteras via handdatr. Betalning av kundfakturr kan ske i kassan. Egna uttag eller insättningar kan registreras i kassan. Betalning kan ske med valfritt antal betalningssätt såsm kntant, kntkrt, presentkrt, tillgdkvitt, handpenning sv. Full hantering av returer med tillgdkvitt eller kntant betalning. Administratin ch försäljning av presentkrt kan ske. Acntinbetalning mt rder kan göras där betalt belpp autmatiskt dras av på rdern. Utskrift av kvittn kan ske sm kvittremsa eller i A4-frmat till laserskrivare. Även återutskrift kan göras sm kpia eller riginal. Full hantering av kampanjer med styrning på datumintervall. Avancerad rabatthantering där rabatt kan styras berende på antal, summa eller billigaste gratis. Möjlighet att direkt skapa kunder, artiklar ch rder i kassan. Vid skapande av ny kund, kan kreditupplysning tas direkt. Funktinaliteten van gås igenm i detalj under kmmande sidr. Observera att viss funktinalitet såsm integratin med Auriga, Slid ch Businesscheck kan kräva separata avtal ch därmed ckså kstnader för att utnyttja tjänsten

3 Förberedande arbete Innan du kan börja med att registrera i kassaterminalen bör alla butikens grundinställningar samt betalningssätt ch kassaunika inställningar gås igenm så att systemet fungerar på det sätt du tänkt dig. Se avsnittet sm beskriver alla grund- ch kassainställningar längre bak i denna handbk. Du skall ckså anmäla till Skatteverket att du har ett kassaregister enligt lagen m kassaregister. Lagen kräver även att du har en s.k. certifierad kntrllenhet ansluten till ditt kassaregister. Översikt av butiksystemets menyer: I kassaterminalen registrerar du kvittn, för över till rder/faktura ch tar betalt. Kassaavstämningen skall göras dagligen ch ger dig ett bkföringsunderlag I prisinfrmatin kan du snabbt ta fram ett försäljningspris till kunden. I sök i kvittregistret sparas alla kvittn ch du kan även skriva ut de igen. I spårning av rder/kvitt kan du se vilka kvittn sm förts över till rder ch vice versa. I kassainställningarna anger du kassans unika inställningar ch kpplingar. I Kampanjer lägger du upp dina kampanjer Du kan ha lika Presentkrtstyper ch Tillgd. I Presentkrtsregistret ser du alla dina utgivna, utnyttjade ch makulerade presentkrt. Med Mängdrabatter kan du ge rabatt berende på antal, summa eller billigaste gratis I Kassalistrna kan du ta ut dagrapprter ch försäljningsstatistik. Du kan även ta ut listr på alla dina gjrda betalningar. Butikssystemet är ckså fullt integrerat med Kundhantering, Artikelhantering, Orderhantering, Fakturering, Kundreskntra, Beställningar/Lager samt Redvisning. Dessa rutiner samt generella funktiner för sökning, meny ch skrivbrdshantering, layuthantering sv beskrivs i sin helhet i separata handböcker ch tas inte upp i denna handbk. Innan du kör igång kassan i skarpt läge, läs: Generella grundinställningar, sid 29 Kassaunika inställningar, sid 36 Skapa / ändra betalningssätt, sid

4 Kassaterminalen I Entré kassaterminal registreras främst butikens all kntantförsäljning. I tillägg till detta kan man även spara kvittn sm Vilande, man kan hämta eller skicka kvittn till ch från rdersystemet ch det finns även möjlighet att betala kundfakturr samt göra egna uttag i kassan. Första inlggningen Den första gången du lggar in i kassasystemet så skall du välja vilken kassa sm skall kpplas till din datr. Detta måste göras för att kassainställningarnas inställningar för din hårdvara stämmer överens med den datr sm skall användas. Du svarar ja på frågan nedan m denna datr alltid skall använda Kassa 1. Svarar du nej måste du välja kassa igen nästa gång du lggar in. Datrnamnet sparas nu sm s.k. terminalnummer för Kassa 1 ch nästa gång du lggar in i kassan kpplas Kassa 1 autmatiskt till denna datr. Obs! Om du får upp denna dialg så saknar du kntrllenhet eller så är inställningarna för kntrllenheten inte krrekt angivna i kassainställningarna. Kassalagen kräver en certifierad kntrllenhet enligt föreskrift SKVFS 2009:

5 Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan Nedan visas kassaterminalen i Entré. Utifrån denna bild kan man utföra en mängd lika funktiner. Vilka funktiner sm är tillgängliga kan ber på vilka grundinställningar sm gjrts i systemet (se separat inf i denna handbk). Här anger du ditt säljarid ch trycker sedan på Enter för att påbörja artikelinmatning i kvittt. Observera att du kan ha ett id för inlggning i Entré, men många lika säljarid n i kassaterminalen. Funktiner i kassaterminalen: I nrmalfallet registreras kntantkvittn, ange då ditt säljarid ch tryck Enter så startar artikelinmatningen. Kassan kan ckså ställas in med ett standard säljarid sm föreslås för varje nytt kvitt. Se kassainställningarna. Du kan ckså ange en befintlig kund eller skapa ny kund i detta läge. Anger du en kund så kmmer kundens prissättning användas i kassan. Se även grundinställning 177. Acntavdrag. I denna ruta kan du kppla en rder till kvittt. När betalning av kvittt ske så kmmer mtsvarande summa dras av i rdern sm ett acntavdrag. Se även grundinställning 1781 för aktivering av denna funktin. Skriv kvittn. Klicka på denna knapp när du vill titta på ch skriva ut gamla kvittn igen. Enligt kassalagen får man endast skriva ut 1 kpia på ett kvitt. Under knappen Sparade hittar du alla kvittn sm sparats sm Vilande, Hemlån, Offerter eller Leverans. Du kan även betala kundfakturr direkt i kassan. Fakturabetalningar sm utförts i kassan skapar, vid kassaavstämning, en egen kundinbetalningsjurnal. Nedan visas dialgen för betalning av fakturr. Du kan betala flera fakturr på en gång ch även göra avdrag på fakturan. När det är dags att betala, trycker du på knappen Till kassan alternativt tangenten F

6 Obs! För hantering av eventuell ränta, se inställning 180 samt inställning 1478 för hantering av kreditfakturr. Med insättning/uttag kan du ta ut eller lägga in pengar i kassan sm inte avser försäljning. Detta kan t.ex. vara uttag till frimärken, kaffe e.d. Klicka Ok för att registrera uttaget. Ett kvitt skrivs ut sm märks sm Eget uttag. Egna uttag visas ckså separat i dagrapprten. Om du snabbt vill kunna lämna ett pris på en vara, kan du använda dig av Prisförfrågan. I dialgen nedan kan du t.ex. välja kundnr för att få kundens unika pris på varan. Du kan naturligtvis söka efter varrna med sökknappen eller F3 samt använda en streckkdsskanner för inmatning av artikel. Skall kunden ha varan, klickar du på Överför till kvitt, så startas kvittregistreringen med angiven artikel. Funktinen finns även sm ett separat menyval i Entré menyträd. Knappen Granska alla visar alla kvittn. Genm att ange ett datumintervall, kassanr, säljare eller kund, kan listan filtreras att visa endast de kvittn då är intresserad av. Med

7 knappen Nllställ urval, visas alla kvittn avsett kassa. För att se ett kvitts ingående varr markerar du ett kvitt varvid rader ch betalningar visas i rutrna 4 ch 5. Du kan även skriva ut ett kvitt igen (Obs, kassalagen tillåter bara en utskrift av kpia), skriva en kvittlista, leta efter ett kvitt enligt speciella urval (knappen Textsökning), visa kvittts extratext samt se kvittts nettvärde. Om du väljer att skriva ut med Blankett, skrivs kvittt ut i A4-frmat (lämpligtvis på laserskrivare). Exempel på nettvärdesrapprt: Knappen Kassalåda skickar en öppningssignal till kassalådan. Observera att detta kräver krrekta initieringskder angivna i kassainställningarna. Enligt kassalagen skall alla öppningar av kassalåda lggas ch skrivas ut på dagrapprten. Via inställning 220, kan du kppla en egen lgtyp sm visas i kassaterminalen

8 Registrering av kvitt Vid registrering av rader i kvittt kan sökning ske via fälten Ean, Artikelnr, Plu eller Text. Inmatning kan ckså ske via streckkdsläsare eller handdatr (Se även knapp Handdatr F7). Det går dck bra att markören hela tiden står i fältet Ean då systemet kntrllerar angivet artikelid enligt grundinställning 1623 ch Sm standard är Entré inställt att först kntrllera m angivet id är ett Artikelnummer, sedan Ean ch därefter Plu. Här visas löpande kvittts summa inklusive mms. När kunden skall betala, trycker du F12. Berende på status visas lika ikner på artikelraden. De 2 översta visas då utpris är lägre eller lika med inpris. Ikn utan markering visas vid nrmalpris. Ikn med stjärna avser kampanjpris. Ikn med hand avser tillgd/presentkrt. Nedersta iknen visas m priset har ändrats manuellt. Du kan även föra muspekaren över iknen för en förklarande text. Entré kvittregistrering är ckså anpassat så att du hela tiden skall kunna använda tangentbrdet så mycket sm möjligt, många av de vanligaste funktinerna hittar du därför via funktinstangenterna (F2 F12)

9 Betalning av kvitt När kunden skall betala trycker du F12 för att betala. En dialg enligt nedan visas där du kan välja vilket eller vilka betalningssätt sm kunden betalar med. Registreringsrdningen är sådan att du anger det belpp kunden skall betala i fältet Betalning ch sedan även vilket betalningssätt sm använts. Observera att du kan trycka F5- F7 för att snabbt välja betalningssätt. I nedan exempel har kunden först betalat 3000 med kntkrt ch sedan 500 kntant. I dialgen under ttalsumman till höger visas hur mycket kunden erlagt samt hur mycket kunden skall ha tillbaka. När detta är klart trycker du Enter så skrivs kvittt ut. Skulle kunden vilja ha ut ett kvitt igen eller kanske ett mer arkiv-vänligt A4-frmat så kan du skriva ut kvittt i kassaterminalen igen genm trycka på knappen Granska alla. Se tidigare avsnitt för an beskrivning av denna rutin. Nedan visas exempel på kvitt samt A4-utskrift. Obs! Se även den separata beskrivningen för kntkrtsbetalningar via kppling till Auriga längre bak i denna handbk

10 Exempel på A4-utskrift samt kvittremsa. Observera att kampanjvarr märks med texten Kampanjpris

11 Beskrivning av lika funktiner i kvittregistreringen Inmatning av artiklar kan ske via streckkdsläsare, handdatr eller inmatning via tangentbrdet. Sökning efter artiklar sker med tangenten F3. Du kan ckså söka i flikregistret med F5. Behöver du ändra någn rad, markerar du aktuell rad ch trycker F8, du kan då ändra t.ex. antal, pris eller rabattsats. (Obs! kassalagen tillåter ej att du ändrar text på en vara.) Du kan ckså ta brt en rad med knappen Radera rad eller titta på radens all artikelinfrmatin med F2. Om kunden skall returnera varr, kan du hämta tidigare försäljningar med knappen F9. Då visas en dialg där du kan söka efter en tidigare såld vara enligt vissa kriterier. Observera dck att kassalagen inte tillåter att du blandar returer med vanlig försäljning på ett ch samma kvitt. Om du har en handdatr med streckkdsläsare kan artiklarna från denna hämtas in via knappen Handdatr F7. Observera att detta kräver särskild installatin av handdatr

12 Nedan visas ett exempel på dialg när du hämtar artiklar från handdatr: Nettvärde. För att se ditt TB/TG för kvittt kan du klicka på knappen Nettvärde. Innan du betalar, sparar eller flyttar kvittt, kan du ange en kvittspecifik text (knappen Text på kvittt ) sm ett kmihåg e.d. Se exempel nedan. Spara kvitt. Ett kvitt kan sparas ch sedan hämtas vid ett senare tillfälle. När du sparar ett kvitt bör du knyta en kund, eller åtminstne skriva i en referens, på kvittt så att du kan följa upp kvittt m inte kunden återkmmer e.d. Du kan spara kvittt sm Vilande, Hemlån, Offert eller Leverans (Se detaljerad beskrivning nedan). I samband med att du sparar kvittt kan du även Betala handpenning, styra hur länge kvittt skall vara giltigt samt ange en egen Text på kvittt. Under 5. Utskrift anger du hur utskrifts skall ske. Vill du, så kan gjrda urval sparas sm dina standardvillkr, klicka då på knappen Spar urval. Spara sm ch Beställning. Sparar du kvittt sm Vilande eller Hemlån tas artiklarna ut ur lager. På dessa typer kan även handpenning betalas. Ett kvitt sm sparas sm Offert lagerhanteras ej. Du kan inte heller betala handpenning på detta kvitt. Var nga med att ange en giltighetstid på kvittt. Om du sparar ett kvitt sm Leverans, kan du ckså kppla eller skapa en inköpsrder till kvittt. Du kan ckså sätta ett leveranskvitt till t.ex. status Ska

13 beställas eller Aviserad. På så sätt kan du hålla kll på vad sm skall göras med dina leveranskvittn. På ett leveranskvitt kan även handpenning registreras. Flytta kvitt till rder, F4. En mycket smidig funktin är att kunna flytta ett kvitt till (eller hämta från) rder. Innan du börjar att använda denna funktin bör du gå igenm de grundinställningar sm avser flytta av kvitt till rder, se avsnittet m grundinställningar på följande sidr i denna handbk. Nedan går vi igenm huvuddragen i flytt av kvitt till rder. Flytt av kvitt kan i huvudsak ske på 2 lika sätt: 1. Standardmetd, inställning 2287=På I detta läge visas den rdinarie funktinen för att skapa rder. Ordern kmmer att fyllas i med kvittts rader ch eventuell kund du angivit på kvittt. Har kvittt ingen kund kan du fylla i kund i dialgen nedan. Ordertyp, märkning mm föreslås enligt grundinställning. 2. Standardmetd, inställning 2287=Av Nedan visas en butiksanpassad dialg. I denna kan du dessutm betala t.ex. handpenning, styra kvitt/följesedelutskrift, klarmarkera inför fakturering mm. Om du har märkt kvittt/rdern sm klar att fakturera, visas en dialg där du kan fakturera kvittt direkt, avbryter du den dialgen, sparas kvittt sm en klarmarkerad rder. Kryssa i Kvitt för kvittens m du vill att kunden skall skriva under på att denne fått varrna

14 Hämta rder, F6. Du kan hämta en rder till kvittt. Detta görs fta då kunden väljer att betala rdern direkt i kassan istället för att få en faktura. I samband med att du hämtar en rder, kan du välja brt vissa rader sm alltså INTE hämtas in till kvittt. De rader du väljer brt kvarstår på rdern. Väljer du dck att hämta alla rader i rdern till kvittt, tas rdern brt ur rderregistret

15 Kassaavstämning Varje dag skall kassaavstämning göras. Vid en kassaavstämning skall alla betalningsmedel stämmas av ch kntrlleras mt systemets registreringar. Kassrna kan stämmas av var för sig eller allihp tillsammans. Rekmmendatinen är att stämma av per kassalåda vilket ftast betyder per kassa, men i vissa fall kan flera kassr dela på en ch samma kassalåda varvid avstämning ihp kan vara lämplig. I klumnen Vald kryssar du i den kassa sm skall stämmas av ch klickar på knappen Avstämning. Klicka på knappen Slutgiltig. (I detta läge kan du även välja att göra en preliminär avstämning, detta betyder att bkföringsunderlag inte kan skapas.) Om systemet registrerat någt fel med någt kvitt, visas istället nedan dialg. Du har då möjlighet att låta systemet Krrigera vissa typer av fel. Detta kan tex vara misstämningar sm berr på avbrtt ch liknande. Om systemet inte kan krrigera alla fel måste du kntakta Hantverksdata Supprt

16 När du har klickat på Bearbeta valda så visas en bck på varje åtgärdad rad. Du kan även skriva ut en rapprt över krrigerade fel. När eventuella fel är krrigerade visas nedan dialg: Du kan begränsa avstämningen med datum vilket kan vara bra vid månadsskiften. Försök dck alltid undvika att blanda in flera perider i en avstämning. I klumnen Belpp i kassan visas de belpp sm systemet har registrerat per betalningssätt. I klumnen Inräknat belpp skall du ange det belpp du har räknat in finns i kassan. Obs! Läs även igenm avsnittet sm hanterar betalningssätt så att du får rätt inställningar på dina betalningssätt. I detta fall har vi ökat växelkassan med 393, resterande pengar sätter vi in på Banken. Här visas eventuell kassadifferens, denna bkas på kassans knt för detta. Innan du Utför, kan du skriva ut en kntrllista, den innehåller alla kvittn sm ingår i denna avstämning. När du Utför kassaavstämningen skapas en kassajurnal sm innehåller ett jurnalunderlag tillsammans med en bkföringsrder. Detta skall du skriva ut ch bkföra på samma sätt sm med övriga jurnaler. Kassajurnalen sparas i Entré Transaktinsregister, se nedan:

17 I transaktinsregistret kan du skriva ut jurnalen. Under flik 2 ch 3 kan du se ingående knteringar samt alla kvittn med dess kvittrader. Under flik 3 kan du dessutm se avstämningen samt skriva ut kntrllistan igen. Om det även finns fakturainbetalningar i avstämningen så skapas en separat kundinbetalningsjurnal för detta. Observera att denna ckså skall skrivas ut ch bkföras på vanligt sätt. Spårning av rder/kvitt Denna rutin används för att spåra ett kvitts rörelse mellan butik, rdersystem ch vidare till eventuell faktura. Förfaringssättet beskrivs mer ingående i handbken för rdersystemet ch beskrivs inte mer i denna handbk

18 Kampanjhantering Entré kampanj används för att kunna hantera tidsbunda prissättningar för ett visst varusrtiment. Ett pris sm ingår i en kampanj gäller i alla delar av Entré där varr på någt sätt säljs. Observera dck att ett kampanjpris nrmalt inte kmmer att föreslås i de fall där kundens nrmala villkr ger ett lägre pris än kampanjens pris. Detta kan dck överridas via grundinställning 3261 alternativt genm inställning på den unika kampanjen. Se även grundinställning 1614 för att kunna styra m systemet skall upplysa m att kampanjpris används vid registrering av artiklar i rder. Du hittar kampanjhanteringen i menyträdet enligt nedan: I exemplet nedan visas en kampanj. Du kan ha många samtidiga kampanjer igång samtidigt. Dck är det inte lämpligt att samma varr ingår i flera kampanjer sm gäller under samma perid. Funktiner i Kampanjhanteringen: Skapa ny, se nästa sida. Ta brt. OBS! När du tar brt en kampanj så tas även de prisregister brt sm ingår i kampanjen. Det är därför mycket viktigt att prisregistren endast används till kampanjen. Artiklar. Här visas alla artiklar sm ingår i kampanjen. Mer m denna funktin på nästkmmande sidr

19 Imprtera. Kampanjer kan imprteras i sin helhet. Detta kräver idag ett system (Entré) sm kan exprtera en kampanjfil. Denna funktin används idag av vissa kedjr. När du skapar en ny kampanj måste du fylla i vissa grundvillkr för att kampanjen skall fungera på bästa sätt. Nedan följer en beskrivning av alla fält. Benämning. Ange en beskrivning av kampanjen. Utfärdad av. Upplysande text m vem sm administrerar kampanjen. Skapad. Ange datum sm kampanjen skapades. Startdatum. Ange det datum sm kampanjen skall börja gälla från ch med. Slutdatum. Ange det datum sm kampanjen skall upphöra. Prisregister till kund. Här kpplar du det prisregister sm innehåller kampanjpriserna. I detta läge kan du ckså skapa ett helt nytt prisregister. Det kan du göra genm att klicka på knappen Prisregister där du kan skapa ett nytt prisregister sm du sedan kpplar till detta fält. Leverantör. Upplysande fält för leverantör i de fall kampanjen kmmer från endast en leverantör. Start från leverantör. Ange det datum sm kampanjens inpriser skall börja gälla från ch med. Sista från leverantör. Ange det datum sm kampanjens inpriser skall upphöra Prisregister inköpspriser. Här kpplar du det prisregister sm innehåller kampanjinpriserna. Budget. Du kan ange en ttal försäljningsbudget att jämföra med när kampanjen avslutas. Pririterad. Nrmalt så gäller kampanjens pris bara m priset är lägre än kundens nrmala pris. Om du kryssar i denna inställning så gäller alltid kampanjens pris för kundens pris

20 Artiklar i kampanjen. När du klickar på knappen Artiklar, visas alla artiklar sm ingår i den markerade kampanjen. Nedan förklaras de lika funktinerna. Ändra. Funktin för att ändra på markerad artikels in- ch utpris. Hämta. Med denna funktin kan plcka artiklar från artikelregister. När du har hämtat artiklarna, använder du Ändra för att ändra pris på enstaka artiklar. Hämta flera. Här kan du hämta artiklar med lika urval. Används då du skall hämta många artiklar på en gång. Bearbeta. Funktinalitet för att göra lika bearbetningar på många artiklar samtidigt. Obs, kräver att du först markerat de artiklar sm skall ingå i bearbetningen. Ändra pris prcentuellt. Ändrar kampanjens utpris med vald faktr. Ändra till samma pris. Ändrar alla valda artiklar till samma kampanjpris. Ersätt pris med pris enligt vald prislista. Ersätter kampanjpris med prislista enligt grundinställning 165 alternativt valda prislistr i Välj prislista

21 Ersätt inköpspris med pris enligt vald inköpsprislista. Ersätter kampanjpris med prislista enligt grundinställning 162 alternativt valda prislistr i Välj prislista. Skapa inköpspris från pris med faktr. Ersätter kampanjens inpris med kampanjens utpris inklusive faktr. Ändra inköpspris prcentuellt. Ändrar kampanjens inköpspris med vald faktr. Prisberäkning. Denna rutin lanserar den generella prisändringsfunktinen (se separat handledning avseende artikelhantering). Har du markerat artiklar innan så kan prisändringarna utföras enbart på dessa. Ta brt/ta brt valda. Funktin för att ta brt enstaka alternativt markerade artiklar. Välj prislista. Funktin för att välja jämförande in- ch utpris. Dessa används för jämförelser samt i Bearbeta -funktinen. Visa artikel. Lanserar artikelbilden för vald artikel. Skapa fil. Funktin för att skapa exprtfil av kampanjen. Denna kan sedan imprteras sm en kampanj i annan Entré-installatin. Markera. Funktin för att snabbt kunna markera artiklar inför lika bearbetningar. Se även avsnittet för att skriva ut etiketter på en kampanj i slutet av denna handbk

22 Presentkrt ch tillgd Entré Butikssystem hanterar presentkrt ch tillgdkvittn. I kassaterminalen kan man sälja presentkrt sm kunden senare kan använda sm betalningsmedel. I samband med returer kan systemet även generera tillgdkvittn. Till både presentkrt ch tillgd kan kpplas unika utskrifter av lika blanketter. Intäkten för presentkrt/tillgdkvittn balanseras för att lösas upp då kunden utnyttjar dem. Systemet kntrllerar att samma presentkrt/tillgd inte kan utnyttjas flera ggr. Du kan även ange giltighetstid ch även manuellt makulera presentkrt/tillgd m behv skulle uppstå. Nedan visas inställningarna för presentkrt respektive tillgdkvittn. I exemplen nedan är dessa skapade sm 1 respektive 2. Skillnaderna mellan presentkrt ch tillgdkvitt är att du säljer presentkrt medan tillgdkvitt avser en ersättning för (ftats) en tillbakalämnad eller defekt vara. Förklaring av de lika fälten: Knt. Ange det knt sm skall användas. Du kan behöva rådgöra med din revisr för krrekt knt. Mms. Nrmalt sett skall mms inte hanteras på presentkrt eller tillgd då dessa hanteras sm betalningsmedel. Giltighetstid. Föreslås per autmatik då nytt presenkrt/tillgd skapas. Artikelnummer. Sm du ser så skall man på presentkrtet ange ett artikelnummer, detta för att du skall kunna sälja presentkrt i kassan. Artikeln (i detta fall PK) skapar du sm vanligt i artikelregistret. Tillgd skall nrmalt ej ha artikelnummer. Tillgdkvitt. Kryssa i denna ruta m det är tillgd. Vid en retur av en vara visas då ett alternativ där du kan skapa ett tillgdkvitt eller direkt betala tillbaka pengar till kunden

23 Prefix/Löpnr. Ange vilket prefix ch löpnr sm skall användas för presentkrten ch tillgdkvittna. Blankett. När du säljer t.ex. ett presentkrt, kan en anpassad utskrift genereras sm innehåller ett presentkrt sm kunden kan spara. Att sälja presentkrt ch tillgdhantering I kassaterminalen anger men det artikelnummer sm finns på den presentkrtstyp man vill använda. Systemet visar nedanstående dialg vid försäljning av presentkrt. Ange belpp ch tryck sedan Utskrift eller Ok (m du ej vill ha utskrift). Du betalar sedan presentkrtet sm ett vanligt kvitt. Presentkrtet sparas i rutinen Sök i presentkrtregistret (se beskrivning på kmmande sidr). Försäljning av presentkrt: Du bör skriva ut ett exemplar av presentkrtet till kunden. Dialg vid kntant betalning av presentkrt:

24 Betalning med presentkrt: Vid utnyttjande av presentkrt använder man sig av betalningssättet Presentkrt (mer m hur man skapar ett sådant betalningssätt senare). När man anger detta betalningssätt får man autmatiskt en dialg där man kan söka eller ange vilket presentkrt sm skall utnyttjas. Täcker inte presentkrtet hela belppet sm skall betalas kan man naturligtvis använda även andra betalningssätt. Om presentkrtet överstiger summan sm skall betalas, förslår systemet ett nytt presentkrt på kvarvarande summa. Dialg vid betalning med giltigt presentkrt: Tillgd När man registrerar en retur, får man upp nedanstående fråga varvid man får möjlighet att skapa ett tillgdkvitt till kunden. Detta kan sedan utnyttjas precis sm ett presentkrt i kassan. Även tillgd måste finnas sm ett betalningssätt. Precis sm med presentkrt visas även en dialg där du kan skriva ut tillgdkvittt

25 Sök i presentkrtsregistret Alla presentkrt ch tillgdn sparas i presentkrtsregistret där du kan administrera dessa på lika sätt. I den övre delen kan du ange lika urval för att filtrera vilka pster sm skall visas i registret. I grundläget visas endast giltiga presentkrt ch tillgdn. Datumintervall. Ange av datumintervall för att begränsa vad sm visas. Typ. Här anger du m du vill visa antingen presentkrt eller tillgdn. Kryssa i rutrna för Makulerade, Utgångna ch Inlösta m ÄVEN sådana pster skall visas. Makulera. Funktin för att makulera ett presentkrt eller tillgd. Skriv ut presentkrt. Funktin för att skriva ut presentkrtet igen. Skriv ut lista. Ger dig en lista enligt gjrda urval

26 Mängdrabatter Funktinaliteten för mängdrabatthantering är aktiv överallt där varr säljs i Entré, alltså inte bara i butikssystemet utan även i rder. Med Mängdrabatter kan rabatt ges berende på kvittts ttalsumma, antal artiklar sm säljs samt billigaste gratis. Rutinen för mängdrabatter är uppbyggd i 3 lika delar. I den övre delen av fönstret gör du ett urval för att begränsa vad sm visas i sektin 2 ch 3. Under sektin 2 visas de mängdrabattregler sm finns upplagda ch i sektin 3 visas utförda försäljningar per mängdrabattregel. Klicka på knappen gå till m du vill se rdern/fakturan sm rabatten hamnat på. Se hela visar all infrmatin på raden. Nedan går vi, i detalj, igenm förutsättningarna för varje typ av rabatt sm kan förekmma. De lika typerna är:

27 1. Rabatt vid ttalsumma: Denna typ utlöses då kvittts (eller rderns) summa överstiger värdet sm står i fältet Lägsta ttalsumma. Ange hur länge regeln skall gälla. Oavsett datum, kan regeln ändå inaktiveras. Här anger du m denna typ av rabatt skall kunna kmbineras med andra typer av rabatter. Regeln utlöses av ttalsumman, därför anger vi heller inget i övriga fält i denna sektin 3. Om du ej anger en artikel, används en vanlig textrad sm avdragsrad. Ange rabatt i % (av kvittsumman) eller ett fast avdrag. Ange knt sm skall användas för avdraget. 2. Rabatt vid antal. Används då ett visst antal av en vara skall ge en rabatt. Då denna rabatt endast avser rabatt vid ett visst antal av en viss vara så kan vi låta andra rabatter gälla ckså. Ange den artikel sm antalsrabatten avser. Ange det minimiantal sm skall utlösa rabatten. Du kan ckså ange ett maxantal för rabatten. Det betyder i detta fall att kunden inte får rabatt för mer än max 10 st. Ange rabatt i % (av kvittsumman) eller ett fast avdrag

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM...

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... Entré Innehållsförteckning INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - KASSATERMINALEN... - 4 - Första inlggningen... - 4 - Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan... - 5 - Funktiner

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER...

SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... Innehåll SYSTEM... - 5 - ANVÄNDARE OCH RÄTTIGHETER... - 6 - Användare aktiva... - 6 - Ändra egna användaruppgifter... - 7 - Registrera användare... - 8-1. Användarlista... - 8 - Skapa ny användare... -

Läs mer

Laghantering i Equipe

Laghantering i Equipe Laghantering i Equipe för klubbar tillhörande Skånes Ridsprtförbund Eftersm distriktet autmatiskt vill betala ut lagstöd till arrangörerna är det viktigt att inrapprteringen av lagklasserna sker på ett

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: Utan schemasystem, manuellt schema i SchlSft Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning Hantverksdata Entré Innehå llsfö rteckning KUNDER...- 3 - Kundgrupper... - 3 - Reskntrauppgifter... - 4 - Kundunika priser... - 4 - Rabatt på artikelnummer... - 5 - Övrigt... - 5 - ARTIKLAR...- 5 - Artikelstrukturer...

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

ShoreTel Communicator Överblick

ShoreTel Communicator Överblick ShreTel Cmmunicatr Överblick ShreTel Cmmunicatr är det enklaste sättet att kmmunicera effektivt med dina kllegr ch affärspartners. Oavsett m du är nrmal användare, telefnist eller samtalsagent i ett Cntact

Läs mer

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer:

För att kunna utföra en variable data printning böhöver du följande filer: Printa Variabel Data Variabel data printning tillåter dig att byta infrmatinen ch data i ditt dkument eller i din bild för att skapa utskrifter med unika texter ch bilder i varje kpia. Denna funktinen

Läs mer

Guideline Sportident-systemet

Guideline Sportident-systemet Guideline Sprtident-systemet Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31-1 - Innehållsförteckning Basenheter BSF7-8, Masterstatiner BSM7, SI-Cnfig versin 1.4.2, 2007-01-31

Läs mer

Maingate Manager Användarhandledning

Maingate Manager Användarhandledning Maingate Manager Användarhandledning The cntents f this dcument are subject t revisin withut ntice due t cntinued prgress in methdlgy, design and manufacturing. Wireless Maingate AB shall have n liability

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1

Tillgänglighetsguide Lunds kommun... 1. Komma igång... 2. Översikt av Guiden... 1 Innehållsförteckning Tillgänglighetsguide Lunds kmmun... 1 Översikt av Guiden... 1 Kmma igång... 2 Sökning ch visning av tillgänglighetsinfrmatin... 2 Resultat av sökning... 3 Rapprtering av nya bjekt

Läs mer

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0

Kort användarmanual för Test och quiz i Mondo 2.0 Krt användarmanual för Test ch quiz i Mnd 2.0 Denna användarmanual är en krtversin av en längre användarmanual ch innehåller de viktigaste delarna för att kmma igång med användningen av Test ch quiz. För

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun

Beskrivning av Metakatalog. Sundsvalls kommun Beskrivning av Metakatalg Sundsvalls kmmun Innehåll 1. ALLMÄNT OM METAKATALOGEN... 3 2. SYFTE... 3 2.1 AUTOMATISERING AV IT-ADMINISTRATION... 3 2.1.1 Effektivisering av IT-administratin... 4 2.2 VIDAREUTNYTTJANDE

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]]

Cisco WebEx: Standardprogramfix den [[DATE]] ÄMNE: Cisc WebEx: Standardprgramfix tillämpas den [[DATE]] för [[WEBEXURL]] Cisc WebEx: Standardprgramfix den [[DATE]] Cisc WebEx skickar ut det här meddelandet till utvalda affärskntakter på https://[[webexurl]]

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Eldy Användarhandbo Table of Contents

Eldy Användarhandbo Table of Contents Eldy Användarhandb Table f Cntents Table f Cntents... 2 1. Systemkrav:... 3 2. Hur du installerar Eldy på din PC... 3 2.1 INSTALLATION SCREENSHOTS... 4 2.2 Installatin... 4 3. Börja använda ELDY... 5 4.

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen

CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen CAMPINGHANDBOKEN för campinggästen Versin 4.2 ANVÄNDARMANUAL VIKTIG INFORMATION FÖR DITT EL-UTTAG Campingplatsnummer: Persnlig kd: Internet bkning: https://www.webel-nline.se Telefn Sverige 075-44 88 000

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy

Plus500CY Ltd. Säkerhets- och cookie policy Plus500CY Ltd. Säkerhets- ch ckie plicy Säkerhets- ch Ckie Plicy Denna webbplats drivs av Plus500CY Ltd. ("vi, ss eller vår"). Det är vår plicy att respektera infrmatinssekretess ch enskildas integritet.

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter

Övningar i CSS för anpassning till olika enheter Övningar i CSS för anpassning till lika enheter Hittills har vi i föregående labratiner tittat på hur man med CSS utfrmar en presentatin för bildskärm på en vanlig datr. Men det finns fler presentatiner

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Övningar i JavaScript del 5

Övningar i JavaScript del 5 Övningar i JavaScript del 5 I dessa övningar ska vi ta upp några lika händelsehanterare. Dessa ska dck inte läggas in med attribut i HTML-kden, så sm vi gjrt tidigare med nclick. Istället ska vi nu lägga

Läs mer

Handledning Magenta Casablanca C

Handledning Magenta Casablanca C Tillägg Magenta Fakturering för Windows Handledning Magenta Casablanca C Kassahantering enligt lagen om certifierade kassaregister Läs detta om du vill spara tid! Magenta Casablanca C Tilläggsmodulen Casablanca

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod.

1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. Översikt Huvudbild 1. Visning av försäljningsläge/returläge samt ruta för manuell inmatning av streckkod. 2. Kvittoruta med försäljningsrader. Vid markering av kvantitetsantalet kan man ändra antal artiklar

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Inställning Prislistor i Entré Windows

Inställning Prislistor i Entré Windows Inställning Prislistor i Entré Windows Generellt Det finns en mängd olika inställningar du kan ha på en Prislista i Entré Windows. Nedan följer en kortfattad beskrivning på vad respektive fält innebär.

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS

AppGate och Krisberedskapsmyndighetens basnivå för informationssäkerhet, BITS AppGate ch Krisberedskapsmyndighetens basnivå för infrmatinssäkerhet, BITS En intrduktin i säkerhet. AppGate AppGate är ett svenskt säkerhetsföretag med sina rötter inm försvarsindustrin. AppGates teknik

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

Europa Automatic Delivery Rewards Programme (ADR)

Europa Automatic Delivery Rewards Programme (ADR) Eurpa Autmatic Delivery Rewards Prgramme () Fördelar med är en autmatisk månadsbeställning för distributörer, fördelskunder ch detaljkunder. Prgrammet främjar inköp av prdukter från Nu Skin, Pharmanex

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE Fel i WIZARD 2 Barcode ID Label # 023 Innehåll PerkinElmer Singapre Pte Ltd 28 Ayer Rajah Crescent #04-01/08 Singapre 139959 C. Reg. N. 199707113D Phne 65 6868 1688 Fax 65 6779 6567 www.perkinelmer.cm Den 13en Maj 2015 Kära Kund, BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE

Läs mer

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG

2 PROGRAMMERA EN KNAPP FÖR UPPDRAG MANUAL TILL THERMO TRACK-MJUKVARAN 1 ARKIV Therm Track ger dig möjlighet att srtera/gruppera dina arkiv i katalger ch underkatalger. Du kan även göra en förhandsgranskning utan att behöva öppna dem. Om

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0

Nyheter och ändringar i Adela Grundskola 4.2.0 Nyheter ch ändringar i Adela Grundskla 4.2.0 Publicerad 2012-05-03 Tersus Sklsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Götebrg Tel: 031-85 70 50 Nya klumner Det har tillkmmit ett antal nya klumner i resultatfönstret

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

MaxSea TimeZero. Snabbguide

MaxSea TimeZero. Snabbguide MaxSea TimeZer Snabbguide MaxSea Time Zer Installatin VIKTIGT TILLSE ATT INGA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL PARALLELLPORTEN (MODEM, AUTOPILOT, ETC ). DESSA ENHETER KAN ANSLUTAS IGEN EFTER ATT MAXSEA HAR STARTATS

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING...

LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGERSYSTEM MED FLERA LAGERPLATSER... 2 LAGRETS STRUKTUR... 3 HUR FUNKTIONER PÅVERKAR LAGRET... 4 RESERVATION OCH FÖRDELNING I BESTÄLLNING... 5 LAGERRÖRELSER OCH KONTERINGAR...6 ATT

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Kravställ IT system på rätt sätt

Kravställ IT system på rätt sätt Kravställ IT system på rätt sätt Upphandling IT system petter.ulander@adviceu.se 070 2125800 Upphandling IT system Vad behöver vi? En mdern sprtbil? Upphandling IT system En rejäl lastbil? Upphandling

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och

Rutin för registrering av Mobipen i Järfälla kommun. registrering av tid och Rutin för registrering av Mbipen i Järfälla kmmun registrering av tid ch Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Intrduktin... 5 1 Syfte införa Phnir Care med Mbipen i Järfälla kmmun...

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd December månad 2008 Innehållsförteckning Arbetsflöden ch sammanfattande regelverk för kyrkbkföring... 2 Vårdnadshavarna ska vara ense m att barnet ska döpas... 2 Dpförrättaren...

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Introduktion till Winbas. kassahantering

Introduktion till Winbas. kassahantering Introduktion till Winbas kassahantering Introduktion till Winbas kassahantering Senaste förändringsdatum: 2006-06-07 Kassahantering Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer