Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Entré Butikssystem"

Transkript

1 Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM Förberedande arbete Kassaterminalen Första inlggningen Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan Funktiner i kassaterminalen: Registrering av kvitt Betalning av kvitt Exempel på A4-utskrift samt kvittremsa Beskrivning av lika funktiner i kvittregistreringen Kassaavstämning Spårning av rder/kvitt Kampanjhantering Funktiner i Kampanjhanteringen: Presentkrt ch tillgd Att sälja presentkrt ch tillgdhantering Försäljning av presentkrt: Betalning med presentkrt: Tillgd Sök i presentkrtsregistret Mängdrabatter Rabatt vid ttalsumma Rabatt vid antal Billigaste gratis Grundinställningar Kassainställningar Övriga funktiner Avaktivera användare i kassan Betalningssätt, sidregister Kntkrtshantering Valutakrt Utskrifter i butikssystemet Krt beskrivning av de lika rapprterna: Utskrift av kampanjetiketter

2 Inledning Entré Butikssystem Hantverksdata Nrden AB garanterar härmed att nedanstående kassasystem uppfyller de krav sm ställs i lagen m kassaregister (SFS 2007:592), Förrdning m kassaregister (SFS 2007:597) samt föreskrift: SKVFS 2009:1 Entré butikssystem är det ledande butiksystemet för företag i hantverksbranscherna. Dess rika funktinalitet ch täta integratin med övriga delar i Entré-familjen brgar för ett system sm ger ditt företag ett kraftfullt system med flexibilitet ch knkurrenskraft i många år. Varje kassa i Entré butikssystem kan integreras med lika tjänster ch utrustning. Nedan följer de lika möjligheterna till kassautrustning ch integratiner: Utrustning: Kvittskrivare Kassalåda Streckkdsläsare Kunddisplay Kntkrtsterminal Handdatr Kntrllenhet Laserskrivare Integratinsmöjligheter: Auriga kntkrtsbetalningar BusinessCheck Kreditupplysningar Slid försäkringar Entré Ordersystem, Faktura, Redvisning, Beställningar, Kundreskntra Övergripande funktinalitet: Registrering av kvitt med enkel eller avancerad layut. Möjlighet att spara kvitt sm Vilande, Hemlån, Leverans ch Offert. Möjlighet att flytta eller hämta kvitt till/från rder samt direkt fakturering av kvitt. Inmatning av artiklar kan ske via streckkd ch imprteras via handdatr. Betalning av kundfakturr kan ske i kassan. Egna uttag eller insättningar kan registreras i kassan. Betalning kan ske med valfritt antal betalningssätt såsm kntant, kntkrt, presentkrt, tillgdkvitt, handpenning sv. Full hantering av returer med tillgdkvitt eller kntant betalning. Administratin ch försäljning av presentkrt kan ske. Acntinbetalning mt rder kan göras där betalt belpp autmatiskt dras av på rdern. Utskrift av kvittn kan ske sm kvittremsa eller i A4-frmat till laserskrivare. Även återutskrift kan göras sm kpia eller riginal. Full hantering av kampanjer med styrning på datumintervall. Avancerad rabatthantering där rabatt kan styras berende på antal, summa eller billigaste gratis. Möjlighet att direkt skapa kunder, artiklar ch rder i kassan. Vid skapande av ny kund, kan kreditupplysning tas direkt. Funktinaliteten van gås igenm i detalj under kmmande sidr. Observera att viss funktinalitet såsm integratin med Auriga, Slid ch Businesscheck kan kräva separata avtal ch därmed ckså kstnader för att utnyttja tjänsten

3 Förberedande arbete Innan du kan börja med att registrera i kassaterminalen bör alla butikens grundinställningar samt betalningssätt ch kassaunika inställningar gås igenm så att systemet fungerar på det sätt du tänkt dig. Se avsnittet sm beskriver alla grund- ch kassainställningar längre bak i denna handbk. Du skall ckså anmäla till Skatteverket att du har ett kassaregister enligt lagen m kassaregister. Lagen kräver även att du har en s.k. certifierad kntrllenhet ansluten till ditt kassaregister. Översikt av butiksystemets menyer: I kassaterminalen registrerar du kvittn, för över till rder/faktura ch tar betalt. Kassaavstämningen skall göras dagligen ch ger dig ett bkföringsunderlag I prisinfrmatin kan du snabbt ta fram ett försäljningspris till kunden. I sök i kvittregistret sparas alla kvittn ch du kan även skriva ut de igen. I spårning av rder/kvitt kan du se vilka kvittn sm förts över till rder ch vice versa. I kassainställningarna anger du kassans unika inställningar ch kpplingar. I Kampanjer lägger du upp dina kampanjer Du kan ha lika Presentkrtstyper ch Tillgd. I Presentkrtsregistret ser du alla dina utgivna, utnyttjade ch makulerade presentkrt. Med Mängdrabatter kan du ge rabatt berende på antal, summa eller billigaste gratis I Kassalistrna kan du ta ut dagrapprter ch försäljningsstatistik. Du kan även ta ut listr på alla dina gjrda betalningar. Butikssystemet är ckså fullt integrerat med Kundhantering, Artikelhantering, Orderhantering, Fakturering, Kundreskntra, Beställningar/Lager samt Redvisning. Dessa rutiner samt generella funktiner för sökning, meny ch skrivbrdshantering, layuthantering sv beskrivs i sin helhet i separata handböcker ch tas inte upp i denna handbk. Innan du kör igång kassan i skarpt läge, läs: Generella grundinställningar, sid 29 Kassaunika inställningar, sid 36 Skapa / ändra betalningssätt, sid

4 Kassaterminalen I Entré kassaterminal registreras främst butikens all kntantförsäljning. I tillägg till detta kan man även spara kvittn sm Vilande, man kan hämta eller skicka kvittn till ch från rdersystemet ch det finns även möjlighet att betala kundfakturr samt göra egna uttag i kassan. Första inlggningen Den första gången du lggar in i kassasystemet så skall du välja vilken kassa sm skall kpplas till din datr. Detta måste göras för att kassainställningarnas inställningar för din hårdvara stämmer överens med den datr sm skall användas. Du svarar ja på frågan nedan m denna datr alltid skall använda Kassa 1. Svarar du nej måste du välja kassa igen nästa gång du lggar in. Datrnamnet sparas nu sm s.k. terminalnummer för Kassa 1 ch nästa gång du lggar in i kassan kpplas Kassa 1 autmatiskt till denna datr. Obs! Om du får upp denna dialg så saknar du kntrllenhet eller så är inställningarna för kntrllenheten inte krrekt angivna i kassainställningarna. Kassalagen kräver en certifierad kntrllenhet enligt föreskrift SKVFS 2009:

5 Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan Nedan visas kassaterminalen i Entré. Utifrån denna bild kan man utföra en mängd lika funktiner. Vilka funktiner sm är tillgängliga kan ber på vilka grundinställningar sm gjrts i systemet (se separat inf i denna handbk). Här anger du ditt säljarid ch trycker sedan på Enter för att påbörja artikelinmatning i kvittt. Observera att du kan ha ett id för inlggning i Entré, men många lika säljarid n i kassaterminalen. Funktiner i kassaterminalen: I nrmalfallet registreras kntantkvittn, ange då ditt säljarid ch tryck Enter så startar artikelinmatningen. Kassan kan ckså ställas in med ett standard säljarid sm föreslås för varje nytt kvitt. Se kassainställningarna. Du kan ckså ange en befintlig kund eller skapa ny kund i detta läge. Anger du en kund så kmmer kundens prissättning användas i kassan. Se även grundinställning 177. Acntavdrag. I denna ruta kan du kppla en rder till kvittt. När betalning av kvittt ske så kmmer mtsvarande summa dras av i rdern sm ett acntavdrag. Se även grundinställning 1781 för aktivering av denna funktin. Skriv kvittn. Klicka på denna knapp när du vill titta på ch skriva ut gamla kvittn igen. Enligt kassalagen får man endast skriva ut 1 kpia på ett kvitt. Under knappen Sparade hittar du alla kvittn sm sparats sm Vilande, Hemlån, Offerter eller Leverans. Du kan även betala kundfakturr direkt i kassan. Fakturabetalningar sm utförts i kassan skapar, vid kassaavstämning, en egen kundinbetalningsjurnal. Nedan visas dialgen för betalning av fakturr. Du kan betala flera fakturr på en gång ch även göra avdrag på fakturan. När det är dags att betala, trycker du på knappen Till kassan alternativt tangenten F

6 Obs! För hantering av eventuell ränta, se inställning 180 samt inställning 1478 för hantering av kreditfakturr. Med insättning/uttag kan du ta ut eller lägga in pengar i kassan sm inte avser försäljning. Detta kan t.ex. vara uttag till frimärken, kaffe e.d. Klicka Ok för att registrera uttaget. Ett kvitt skrivs ut sm märks sm Eget uttag. Egna uttag visas ckså separat i dagrapprten. Om du snabbt vill kunna lämna ett pris på en vara, kan du använda dig av Prisförfrågan. I dialgen nedan kan du t.ex. välja kundnr för att få kundens unika pris på varan. Du kan naturligtvis söka efter varrna med sökknappen eller F3 samt använda en streckkdsskanner för inmatning av artikel. Skall kunden ha varan, klickar du på Överför till kvitt, så startas kvittregistreringen med angiven artikel. Funktinen finns även sm ett separat menyval i Entré menyträd. Knappen Granska alla visar alla kvittn. Genm att ange ett datumintervall, kassanr, säljare eller kund, kan listan filtreras att visa endast de kvittn då är intresserad av. Med

7 knappen Nllställ urval, visas alla kvittn avsett kassa. För att se ett kvitts ingående varr markerar du ett kvitt varvid rader ch betalningar visas i rutrna 4 ch 5. Du kan även skriva ut ett kvitt igen (Obs, kassalagen tillåter bara en utskrift av kpia), skriva en kvittlista, leta efter ett kvitt enligt speciella urval (knappen Textsökning), visa kvittts extratext samt se kvittts nettvärde. Om du väljer att skriva ut med Blankett, skrivs kvittt ut i A4-frmat (lämpligtvis på laserskrivare). Exempel på nettvärdesrapprt: Knappen Kassalåda skickar en öppningssignal till kassalådan. Observera att detta kräver krrekta initieringskder angivna i kassainställningarna. Enligt kassalagen skall alla öppningar av kassalåda lggas ch skrivas ut på dagrapprten. Via inställning 220, kan du kppla en egen lgtyp sm visas i kassaterminalen

8 Registrering av kvitt Vid registrering av rader i kvittt kan sökning ske via fälten Ean, Artikelnr, Plu eller Text. Inmatning kan ckså ske via streckkdsläsare eller handdatr (Se även knapp Handdatr F7). Det går dck bra att markören hela tiden står i fältet Ean då systemet kntrllerar angivet artikelid enligt grundinställning 1623 ch Sm standard är Entré inställt att först kntrllera m angivet id är ett Artikelnummer, sedan Ean ch därefter Plu. Här visas löpande kvittts summa inklusive mms. När kunden skall betala, trycker du F12. Berende på status visas lika ikner på artikelraden. De 2 översta visas då utpris är lägre eller lika med inpris. Ikn utan markering visas vid nrmalpris. Ikn med stjärna avser kampanjpris. Ikn med hand avser tillgd/presentkrt. Nedersta iknen visas m priset har ändrats manuellt. Du kan även föra muspekaren över iknen för en förklarande text. Entré kvittregistrering är ckså anpassat så att du hela tiden skall kunna använda tangentbrdet så mycket sm möjligt, många av de vanligaste funktinerna hittar du därför via funktinstangenterna (F2 F12)

9 Betalning av kvitt När kunden skall betala trycker du F12 för att betala. En dialg enligt nedan visas där du kan välja vilket eller vilka betalningssätt sm kunden betalar med. Registreringsrdningen är sådan att du anger det belpp kunden skall betala i fältet Betalning ch sedan även vilket betalningssätt sm använts. Observera att du kan trycka F5- F7 för att snabbt välja betalningssätt. I nedan exempel har kunden först betalat 3000 med kntkrt ch sedan 500 kntant. I dialgen under ttalsumman till höger visas hur mycket kunden erlagt samt hur mycket kunden skall ha tillbaka. När detta är klart trycker du Enter så skrivs kvittt ut. Skulle kunden vilja ha ut ett kvitt igen eller kanske ett mer arkiv-vänligt A4-frmat så kan du skriva ut kvittt i kassaterminalen igen genm trycka på knappen Granska alla. Se tidigare avsnitt för an beskrivning av denna rutin. Nedan visas exempel på kvitt samt A4-utskrift. Obs! Se även den separata beskrivningen för kntkrtsbetalningar via kppling till Auriga längre bak i denna handbk

10 Exempel på A4-utskrift samt kvittremsa. Observera att kampanjvarr märks med texten Kampanjpris

11 Beskrivning av lika funktiner i kvittregistreringen Inmatning av artiklar kan ske via streckkdsläsare, handdatr eller inmatning via tangentbrdet. Sökning efter artiklar sker med tangenten F3. Du kan ckså söka i flikregistret med F5. Behöver du ändra någn rad, markerar du aktuell rad ch trycker F8, du kan då ändra t.ex. antal, pris eller rabattsats. (Obs! kassalagen tillåter ej att du ändrar text på en vara.) Du kan ckså ta brt en rad med knappen Radera rad eller titta på radens all artikelinfrmatin med F2. Om kunden skall returnera varr, kan du hämta tidigare försäljningar med knappen F9. Då visas en dialg där du kan söka efter en tidigare såld vara enligt vissa kriterier. Observera dck att kassalagen inte tillåter att du blandar returer med vanlig försäljning på ett ch samma kvitt. Om du har en handdatr med streckkdsläsare kan artiklarna från denna hämtas in via knappen Handdatr F7. Observera att detta kräver särskild installatin av handdatr

12 Nedan visas ett exempel på dialg när du hämtar artiklar från handdatr: Nettvärde. För att se ditt TB/TG för kvittt kan du klicka på knappen Nettvärde. Innan du betalar, sparar eller flyttar kvittt, kan du ange en kvittspecifik text (knappen Text på kvittt ) sm ett kmihåg e.d. Se exempel nedan. Spara kvitt. Ett kvitt kan sparas ch sedan hämtas vid ett senare tillfälle. När du sparar ett kvitt bör du knyta en kund, eller åtminstne skriva i en referens, på kvittt så att du kan följa upp kvittt m inte kunden återkmmer e.d. Du kan spara kvittt sm Vilande, Hemlån, Offert eller Leverans (Se detaljerad beskrivning nedan). I samband med att du sparar kvittt kan du även Betala handpenning, styra hur länge kvittt skall vara giltigt samt ange en egen Text på kvittt. Under 5. Utskrift anger du hur utskrifts skall ske. Vill du, så kan gjrda urval sparas sm dina standardvillkr, klicka då på knappen Spar urval. Spara sm ch Beställning. Sparar du kvittt sm Vilande eller Hemlån tas artiklarna ut ur lager. På dessa typer kan även handpenning betalas. Ett kvitt sm sparas sm Offert lagerhanteras ej. Du kan inte heller betala handpenning på detta kvitt. Var nga med att ange en giltighetstid på kvittt. Om du sparar ett kvitt sm Leverans, kan du ckså kppla eller skapa en inköpsrder till kvittt. Du kan ckså sätta ett leveranskvitt till t.ex. status Ska

13 beställas eller Aviserad. På så sätt kan du hålla kll på vad sm skall göras med dina leveranskvittn. På ett leveranskvitt kan även handpenning registreras. Flytta kvitt till rder, F4. En mycket smidig funktin är att kunna flytta ett kvitt till (eller hämta från) rder. Innan du börjar att använda denna funktin bör du gå igenm de grundinställningar sm avser flytta av kvitt till rder, se avsnittet m grundinställningar på följande sidr i denna handbk. Nedan går vi igenm huvuddragen i flytt av kvitt till rder. Flytt av kvitt kan i huvudsak ske på 2 lika sätt: 1. Standardmetd, inställning 2287=På I detta läge visas den rdinarie funktinen för att skapa rder. Ordern kmmer att fyllas i med kvittts rader ch eventuell kund du angivit på kvittt. Har kvittt ingen kund kan du fylla i kund i dialgen nedan. Ordertyp, märkning mm föreslås enligt grundinställning. 2. Standardmetd, inställning 2287=Av Nedan visas en butiksanpassad dialg. I denna kan du dessutm betala t.ex. handpenning, styra kvitt/följesedelutskrift, klarmarkera inför fakturering mm. Om du har märkt kvittt/rdern sm klar att fakturera, visas en dialg där du kan fakturera kvittt direkt, avbryter du den dialgen, sparas kvittt sm en klarmarkerad rder. Kryssa i Kvitt för kvittens m du vill att kunden skall skriva under på att denne fått varrna

14 Hämta rder, F6. Du kan hämta en rder till kvittt. Detta görs fta då kunden väljer att betala rdern direkt i kassan istället för att få en faktura. I samband med att du hämtar en rder, kan du välja brt vissa rader sm alltså INTE hämtas in till kvittt. De rader du väljer brt kvarstår på rdern. Väljer du dck att hämta alla rader i rdern till kvittt, tas rdern brt ur rderregistret

15 Kassaavstämning Varje dag skall kassaavstämning göras. Vid en kassaavstämning skall alla betalningsmedel stämmas av ch kntrlleras mt systemets registreringar. Kassrna kan stämmas av var för sig eller allihp tillsammans. Rekmmendatinen är att stämma av per kassalåda vilket ftast betyder per kassa, men i vissa fall kan flera kassr dela på en ch samma kassalåda varvid avstämning ihp kan vara lämplig. I klumnen Vald kryssar du i den kassa sm skall stämmas av ch klickar på knappen Avstämning. Klicka på knappen Slutgiltig. (I detta läge kan du även välja att göra en preliminär avstämning, detta betyder att bkföringsunderlag inte kan skapas.) Om systemet registrerat någt fel med någt kvitt, visas istället nedan dialg. Du har då möjlighet att låta systemet Krrigera vissa typer av fel. Detta kan tex vara misstämningar sm berr på avbrtt ch liknande. Om systemet inte kan krrigera alla fel måste du kntakta Hantverksdata Supprt

16 När du har klickat på Bearbeta valda så visas en bck på varje åtgärdad rad. Du kan även skriva ut en rapprt över krrigerade fel. När eventuella fel är krrigerade visas nedan dialg: Du kan begränsa avstämningen med datum vilket kan vara bra vid månadsskiften. Försök dck alltid undvika att blanda in flera perider i en avstämning. I klumnen Belpp i kassan visas de belpp sm systemet har registrerat per betalningssätt. I klumnen Inräknat belpp skall du ange det belpp du har räknat in finns i kassan. Obs! Läs även igenm avsnittet sm hanterar betalningssätt så att du får rätt inställningar på dina betalningssätt. I detta fall har vi ökat växelkassan med 393, resterande pengar sätter vi in på Banken. Här visas eventuell kassadifferens, denna bkas på kassans knt för detta. Innan du Utför, kan du skriva ut en kntrllista, den innehåller alla kvittn sm ingår i denna avstämning. När du Utför kassaavstämningen skapas en kassajurnal sm innehåller ett jurnalunderlag tillsammans med en bkföringsrder. Detta skall du skriva ut ch bkföra på samma sätt sm med övriga jurnaler. Kassajurnalen sparas i Entré Transaktinsregister, se nedan:

17 I transaktinsregistret kan du skriva ut jurnalen. Under flik 2 ch 3 kan du se ingående knteringar samt alla kvittn med dess kvittrader. Under flik 3 kan du dessutm se avstämningen samt skriva ut kntrllistan igen. Om det även finns fakturainbetalningar i avstämningen så skapas en separat kundinbetalningsjurnal för detta. Observera att denna ckså skall skrivas ut ch bkföras på vanligt sätt. Spårning av rder/kvitt Denna rutin används för att spåra ett kvitts rörelse mellan butik, rdersystem ch vidare till eventuell faktura. Förfaringssättet beskrivs mer ingående i handbken för rdersystemet ch beskrivs inte mer i denna handbk

18 Kampanjhantering Entré kampanj används för att kunna hantera tidsbunda prissättningar för ett visst varusrtiment. Ett pris sm ingår i en kampanj gäller i alla delar av Entré där varr på någt sätt säljs. Observera dck att ett kampanjpris nrmalt inte kmmer att föreslås i de fall där kundens nrmala villkr ger ett lägre pris än kampanjens pris. Detta kan dck överridas via grundinställning 3261 alternativt genm inställning på den unika kampanjen. Se även grundinställning 1614 för att kunna styra m systemet skall upplysa m att kampanjpris används vid registrering av artiklar i rder. Du hittar kampanjhanteringen i menyträdet enligt nedan: I exemplet nedan visas en kampanj. Du kan ha många samtidiga kampanjer igång samtidigt. Dck är det inte lämpligt att samma varr ingår i flera kampanjer sm gäller under samma perid. Funktiner i Kampanjhanteringen: Skapa ny, se nästa sida. Ta brt. OBS! När du tar brt en kampanj så tas även de prisregister brt sm ingår i kampanjen. Det är därför mycket viktigt att prisregistren endast används till kampanjen. Artiklar. Här visas alla artiklar sm ingår i kampanjen. Mer m denna funktin på nästkmmande sidr

19 Imprtera. Kampanjer kan imprteras i sin helhet. Detta kräver idag ett system (Entré) sm kan exprtera en kampanjfil. Denna funktin används idag av vissa kedjr. När du skapar en ny kampanj måste du fylla i vissa grundvillkr för att kampanjen skall fungera på bästa sätt. Nedan följer en beskrivning av alla fält. Benämning. Ange en beskrivning av kampanjen. Utfärdad av. Upplysande text m vem sm administrerar kampanjen. Skapad. Ange datum sm kampanjen skapades. Startdatum. Ange det datum sm kampanjen skall börja gälla från ch med. Slutdatum. Ange det datum sm kampanjen skall upphöra. Prisregister till kund. Här kpplar du det prisregister sm innehåller kampanjpriserna. I detta läge kan du ckså skapa ett helt nytt prisregister. Det kan du göra genm att klicka på knappen Prisregister där du kan skapa ett nytt prisregister sm du sedan kpplar till detta fält. Leverantör. Upplysande fält för leverantör i de fall kampanjen kmmer från endast en leverantör. Start från leverantör. Ange det datum sm kampanjens inpriser skall börja gälla från ch med. Sista från leverantör. Ange det datum sm kampanjens inpriser skall upphöra Prisregister inköpspriser. Här kpplar du det prisregister sm innehåller kampanjinpriserna. Budget. Du kan ange en ttal försäljningsbudget att jämföra med när kampanjen avslutas. Pririterad. Nrmalt så gäller kampanjens pris bara m priset är lägre än kundens nrmala pris. Om du kryssar i denna inställning så gäller alltid kampanjens pris för kundens pris

20 Artiklar i kampanjen. När du klickar på knappen Artiklar, visas alla artiklar sm ingår i den markerade kampanjen. Nedan förklaras de lika funktinerna. Ändra. Funktin för att ändra på markerad artikels in- ch utpris. Hämta. Med denna funktin kan plcka artiklar från artikelregister. När du har hämtat artiklarna, använder du Ändra för att ändra pris på enstaka artiklar. Hämta flera. Här kan du hämta artiklar med lika urval. Används då du skall hämta många artiklar på en gång. Bearbeta. Funktinalitet för att göra lika bearbetningar på många artiklar samtidigt. Obs, kräver att du först markerat de artiklar sm skall ingå i bearbetningen. Ändra pris prcentuellt. Ändrar kampanjens utpris med vald faktr. Ändra till samma pris. Ändrar alla valda artiklar till samma kampanjpris. Ersätt pris med pris enligt vald prislista. Ersätter kampanjpris med prislista enligt grundinställning 165 alternativt valda prislistr i Välj prislista

21 Ersätt inköpspris med pris enligt vald inköpsprislista. Ersätter kampanjpris med prislista enligt grundinställning 162 alternativt valda prislistr i Välj prislista. Skapa inköpspris från pris med faktr. Ersätter kampanjens inpris med kampanjens utpris inklusive faktr. Ändra inköpspris prcentuellt. Ändrar kampanjens inköpspris med vald faktr. Prisberäkning. Denna rutin lanserar den generella prisändringsfunktinen (se separat handledning avseende artikelhantering). Har du markerat artiklar innan så kan prisändringarna utföras enbart på dessa. Ta brt/ta brt valda. Funktin för att ta brt enstaka alternativt markerade artiklar. Välj prislista. Funktin för att välja jämförande in- ch utpris. Dessa används för jämförelser samt i Bearbeta -funktinen. Visa artikel. Lanserar artikelbilden för vald artikel. Skapa fil. Funktin för att skapa exprtfil av kampanjen. Denna kan sedan imprteras sm en kampanj i annan Entré-installatin. Markera. Funktin för att snabbt kunna markera artiklar inför lika bearbetningar. Se även avsnittet för att skriva ut etiketter på en kampanj i slutet av denna handbk

22 Presentkrt ch tillgd Entré Butikssystem hanterar presentkrt ch tillgdkvittn. I kassaterminalen kan man sälja presentkrt sm kunden senare kan använda sm betalningsmedel. I samband med returer kan systemet även generera tillgdkvittn. Till både presentkrt ch tillgd kan kpplas unika utskrifter av lika blanketter. Intäkten för presentkrt/tillgdkvittn balanseras för att lösas upp då kunden utnyttjar dem. Systemet kntrllerar att samma presentkrt/tillgd inte kan utnyttjas flera ggr. Du kan även ange giltighetstid ch även manuellt makulera presentkrt/tillgd m behv skulle uppstå. Nedan visas inställningarna för presentkrt respektive tillgdkvittn. I exemplen nedan är dessa skapade sm 1 respektive 2. Skillnaderna mellan presentkrt ch tillgdkvitt är att du säljer presentkrt medan tillgdkvitt avser en ersättning för (ftats) en tillbakalämnad eller defekt vara. Förklaring av de lika fälten: Knt. Ange det knt sm skall användas. Du kan behöva rådgöra med din revisr för krrekt knt. Mms. Nrmalt sett skall mms inte hanteras på presentkrt eller tillgd då dessa hanteras sm betalningsmedel. Giltighetstid. Föreslås per autmatik då nytt presenkrt/tillgd skapas. Artikelnummer. Sm du ser så skall man på presentkrtet ange ett artikelnummer, detta för att du skall kunna sälja presentkrt i kassan. Artikeln (i detta fall PK) skapar du sm vanligt i artikelregistret. Tillgd skall nrmalt ej ha artikelnummer. Tillgdkvitt. Kryssa i denna ruta m det är tillgd. Vid en retur av en vara visas då ett alternativ där du kan skapa ett tillgdkvitt eller direkt betala tillbaka pengar till kunden

23 Prefix/Löpnr. Ange vilket prefix ch löpnr sm skall användas för presentkrten ch tillgdkvittna. Blankett. När du säljer t.ex. ett presentkrt, kan en anpassad utskrift genereras sm innehåller ett presentkrt sm kunden kan spara. Att sälja presentkrt ch tillgdhantering I kassaterminalen anger men det artikelnummer sm finns på den presentkrtstyp man vill använda. Systemet visar nedanstående dialg vid försäljning av presentkrt. Ange belpp ch tryck sedan Utskrift eller Ok (m du ej vill ha utskrift). Du betalar sedan presentkrtet sm ett vanligt kvitt. Presentkrtet sparas i rutinen Sök i presentkrtregistret (se beskrivning på kmmande sidr). Försäljning av presentkrt: Du bör skriva ut ett exemplar av presentkrtet till kunden. Dialg vid kntant betalning av presentkrt:

24 Betalning med presentkrt: Vid utnyttjande av presentkrt använder man sig av betalningssättet Presentkrt (mer m hur man skapar ett sådant betalningssätt senare). När man anger detta betalningssätt får man autmatiskt en dialg där man kan söka eller ange vilket presentkrt sm skall utnyttjas. Täcker inte presentkrtet hela belppet sm skall betalas kan man naturligtvis använda även andra betalningssätt. Om presentkrtet överstiger summan sm skall betalas, förslår systemet ett nytt presentkrt på kvarvarande summa. Dialg vid betalning med giltigt presentkrt: Tillgd När man registrerar en retur, får man upp nedanstående fråga varvid man får möjlighet att skapa ett tillgdkvitt till kunden. Detta kan sedan utnyttjas precis sm ett presentkrt i kassan. Även tillgd måste finnas sm ett betalningssätt. Precis sm med presentkrt visas även en dialg där du kan skriva ut tillgdkvittt

25 Sök i presentkrtsregistret Alla presentkrt ch tillgdn sparas i presentkrtsregistret där du kan administrera dessa på lika sätt. I den övre delen kan du ange lika urval för att filtrera vilka pster sm skall visas i registret. I grundläget visas endast giltiga presentkrt ch tillgdn. Datumintervall. Ange av datumintervall för att begränsa vad sm visas. Typ. Här anger du m du vill visa antingen presentkrt eller tillgdn. Kryssa i rutrna för Makulerade, Utgångna ch Inlösta m ÄVEN sådana pster skall visas. Makulera. Funktin för att makulera ett presentkrt eller tillgd. Skriv ut presentkrt. Funktin för att skriva ut presentkrtet igen. Skriv ut lista. Ger dig en lista enligt gjrda urval

26 Mängdrabatter Funktinaliteten för mängdrabatthantering är aktiv överallt där varr säljs i Entré, alltså inte bara i butikssystemet utan även i rder. Med Mängdrabatter kan rabatt ges berende på kvittts ttalsumma, antal artiklar sm säljs samt billigaste gratis. Rutinen för mängdrabatter är uppbyggd i 3 lika delar. I den övre delen av fönstret gör du ett urval för att begränsa vad sm visas i sektin 2 ch 3. Under sektin 2 visas de mängdrabattregler sm finns upplagda ch i sektin 3 visas utförda försäljningar per mängdrabattregel. Klicka på knappen gå till m du vill se rdern/fakturan sm rabatten hamnat på. Se hela visar all infrmatin på raden. Nedan går vi, i detalj, igenm förutsättningarna för varje typ av rabatt sm kan förekmma. De lika typerna är:

27 1. Rabatt vid ttalsumma: Denna typ utlöses då kvittts (eller rderns) summa överstiger värdet sm står i fältet Lägsta ttalsumma. Ange hur länge regeln skall gälla. Oavsett datum, kan regeln ändå inaktiveras. Här anger du m denna typ av rabatt skall kunna kmbineras med andra typer av rabatter. Regeln utlöses av ttalsumman, därför anger vi heller inget i övriga fält i denna sektin 3. Om du ej anger en artikel, används en vanlig textrad sm avdragsrad. Ange rabatt i % (av kvittsumman) eller ett fast avdrag. Ange knt sm skall användas för avdraget. 2. Rabatt vid antal. Används då ett visst antal av en vara skall ge en rabatt. Då denna rabatt endast avser rabatt vid ett visst antal av en viss vara så kan vi låta andra rabatter gälla ckså. Ange den artikel sm antalsrabatten avser. Ange det minimiantal sm skall utlösa rabatten. Du kan ckså ange ett maxantal för rabatten. Det betyder i detta fall att kunden inte får rabatt för mer än max 10 st. Ange rabatt i % (av kvittsumman) eller ett fast avdrag

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

ENTRÉ KUNDRESKONTRA...

ENTRÉ KUNDRESKONTRA... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDRESKONTRA... - 2 - Innehåll i Entré kundreskontra:... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - REGISTRERING AV KUNDINBETALNING... - 5 - Beskrivning av registreringsbilden...

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

E-handel för alla med goda exempel

E-handel för alla med goda exempel Kriterier E-handel för alla med gda exempel Författare: Erika Frssell Stina Jhanssn Vill du veta mer? Stina Jhanssn stina.jhanssn@etu.se Tel: 0708 80 70 07 Erika Frssell erika.frssell@etu.se Tel: 0708

Läs mer

Mamut Business Software KASSA. Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare

Mamut Business Software KASSA. Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Mamut Business Software KASSA Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Kom i gång med Mamut Kassa Version 1.3 POS.MAN.GST.130.DIS.SE 1 INTRODUKTION TILL

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (2005) Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60

Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Senast uppdaterat: 09-10-05 Exder Market sida 1 av 60 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER MARKET...3 FLÖDEN...4 ICA Torget...4 UPPSTART...5 Krav...5 Inloggning...5

Läs mer

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3

Biet för PrePress INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 MARKNAD... 4 DAGBOK... 4 UTSKRIFTER... 5 ANNULLERA DAGBOK... 7 KAMPANJER... 7 UTSKICK... 7 UPPLÄGGNING AV KUNDÄMNEN... 8 ÖVERFÖRING TILL KUND... 8 KALKYL... 9 ORDER...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual. för Mekonomen. MekoEasy Verkstad. Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35. Sida 1 av 116

Manual. för Mekonomen. MekoEasy Verkstad. Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35. Sida 1 av 116 Manual för Mekonomen MekoEasy Verkstad Utgåva: Version 19:e Februari 2012 / MekoEasy version 2.13.35 Sida 1 av 116 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1. Generellt om användning av MekoEasy... 4 1.2.

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer