Nybyggnad av färja NB2015. Projektplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybyggnad av färja NB2015. Projektplan"

Transkript

1 Niklas Karlman Sida: 1 (14) Nybyggnad av färja NB2015 Projektplan

2 Niklas Karlman Sida: 2 (14) Innehåll 1 Basfakta Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor Projektet, övergripande beskrivning Idé och mål Nuvarande flotta Projektidé Projektmål och prioritering Avgränsningar Leverans och överlämning Leverans och godkännande Överlämning och godkännande Organisation Projektorganisation Ansvar, befogenheter Tidsplan och resursbehov Förutsättningar och inberoenden Projekttidsplan Milstolpar, beslutspunkter Resursbehov Inköp Arbetsformer Kravdialog Ändringshantering Informationsspridning Dokumenthantering Kvalitetssäkring Sekretess, säkerhet Miljö Administrativa rutiner Risker Riskanalys och -hantering Projektkalkyl Referenser... 14

3 Niklas Karlman Sida: 3 (14) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar 1

4 Niklas Karlman Sida: 4 (14) 1 Basfakta 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor Godkännande av projektplanen Projektplanen godkänd av: Beställare/Projektägare: Projektledare: Roger Nordlund Vicelantråd Veronica Thörnroos Minister Niklas Karlman Bitr. avdelningschef Definitioner Ord/förkortning/akronym Förklaring Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 DP02 Tonnage och drift, Kortruttsförstudie April Landskapsregeringens meddelande till lagtinget om framtidens skärgårdstrafiksystem Beslut nr 6/ Budgetbeslut Tb1/2014, Ord.budget Projektorganisation, roller P1.0-1 / 1.2 Projektet, övergripande beskrivning Projektets omfattning Projektet omfattar att upphandla en ny frigående färja för Ålands landskapsregerings trafik i den åländska skärgården utgående från det underlag som framtagits och nämns i denna plan. Projektet är avslutat när garantidockningen är genomförd.

5 År Projektplan ÅLANDS Dok.beteckning Niklas Karlman Sida: 5 (14) Framgångsfaktorer För att projektet skall lyckas, krävs att rätt kompetens kan hittas till projektgruppen samt att förvaltningsmässiga regler (beslutsgångar) följs och att beställarens juridiska rätt säkerställs genom tillräckliga garantier Samband med andra organisationer eller projekt Projektet kommer att kräva investeringar i form av nybyggnad eller ombyggnad av hamnar samt eventuellt tillfartsvägar. 2 Idé och mål 2.1 Nuvarande flotta Landskapets färjeflotta är delvis mycket gammal och inte helt ändamålsenlig. Av åtta färjor är fem stycken 30 år eller äldre. Problemen att få tag i reservdelar till huvudmotorer och övrig utrustning ombord blir större, varför en äldre färja vid ett haveri kan bli liggande i flera månader i väntan på delar. Ålder på frigående färjor Ålder Bild 1: Åldersstruktur på landskapets frigående färjor Sedan de äldre av de nuvarande fartygen byggdes har personbilarna blivit både bredare och längre, dessutom har lastbilarnas vikt ökat. Detta medför att det tidvis kan vara mycket trångt ombord och att fartygen riskerar att nedlastas djupare än tillåtet. Det är vanligt förekommande att de äldre fartygen i landskapsflottan inte har den lastkapacitet som motsvarar dagens behov och även stabiliteten bör säkerställas på ett bättre sätt. Det finns således ett stort behov av att landskapets fartyg skulle ha större dödvikt (lastförmåga). Även bildäcket borde vara rymligare för att större bilar (även lastbilar och långtradare) ska rymmas ombord i det antal som anges i bokningskapaciteten.

6 Niklas Karlman Sida: 6 (14) Passagerare ska lätt kunna ta sig ut ur bilarna och röra sig mellan dessa. Det är också viktigt ur säkerhetssynpunkt att det finns tillräckligt med utrymme mellan bilarna på bildäcket (600 mm krav). Med nuvarande färjor är antalet besättningsmän sådant att bemanningen utgör ca 50 % av driftsbudgeten för fartygen. Med enklare fartygshantering och bättre teknikval kan antalet besättningsmän troligen hållas lägre. 2.2 Projektidé Av ovannämnda orsaker beslöt landskapsregeringen i augusti 2012 tillsätta en arbetsgrupp för utredning av färjetonnage anpassat för kortrutt. Uppdraget bestod i att planera ett eller flera nya fartyg för skärgårdstrafiken, vilka skulle ersätta de nuvarande äldre fartygen. Fartyget skulle lämpa sig för skärgårdstrafiken såväl i det nuvarande trafikupplägget, men även i den planerade kortruttsmodellen. Arbetsgruppens slutrapport var klar april Förstudien för kortrutt resulterade i Landskapsregeringens meddelande till lagtinget om framtidens skärgårdstrafiksystem, beslut nr /2014. Därefter fortsatte arbetet med att ta fram en teknisk specifikation med ritningar i nära samråd med landskapsregeringen och därefter ett utkast till förfrågningsunderlag. Detta underlag överlämnades till avdelningen i mars Avdelningen tilldelades anslag i tilläggsbudget 1, 2014, och sedan i budget 2015 för att starta upp projektorganisationen och teckna avtal om ett nytt frigående fartyg utgående från det underlag som tagits fram. Projektet bidrar till minskade driftskostnader, minskade miljöeffekter, bättre säkerhet och bättre service genom optimerad utformning, miljömässiga val, goda säkerhetsmässiga lösningar, bättre kapacitet och snabbare överfarter. 2.3 Projektmål och prioritering Mål Projektets effektmål är att en ny modern färja tas i drift inom skärgårdstrafiken och att Ålands landskapsregering därigenom: - minskar driftskostnaderna för skärgårdstrafiken, avseende såväl bemanning som bränslekostnader - minskar driftens miljöeffekter genom energieffektivitet och val av bränsle - möter krav på säkerhet och utrymme på bildäck på det nya fartyget - ökar kapaciteten för att bättre möta behovet - minskar körtiden på linjen genom ett dubbeländat fartyg Fartygets kapacitet ska i mån av möjlighet beakta den förväntade utvecklingen på passagerar- och fordonsvolymer i skärgårdstrafiken. Den förväntade livslängden ska vara 40 år och fartyget ska ha ett bra andrahandsvärde. Säkerhet och miljöfrågor ges hög prioritet. Fartyget planeras för att vara effektivt i drift och ha liten driftsbesättning. Färjan skall kunna tas i drift hösten 2017, beaktat när färjefästena kan vara klara. De prisindikationer som erhållits ligger inom ett brett spann med början från 15 miljoner euro. Totalkostnaden påverkas i stor grad av var fartyget byggs och vilka tekniska lösningar som väljs genom kravspecifikationen.

7 Niklas Karlman Sida: 7 (14) Utöver detta beräknas ett behov av 2-3 miljoner euro i hamn- och väginvesteringar, vilket hanteras i ett separat projekt på Infrastrukturavdelningen. Projektet finansieras genom att budgetmedel tilldelas på Infrastrukturavdelningens investeringsanslag (tidigare ). I tilläggsbudget 1/ 2014 avsattes euro och i budget 2015 avsattes euro för projektet, totalt euro. I ordinarie budget 2015 sätts som mål att ett kontrakt tecknas och ytterligare anslag för att täcka totalkostnaden upptas i budget 2016 och Projektmålets prioritering Prioritering: 0,5 Resultat 0,1 Tidpunkt 0,4 Kostnad 2.4 Avgränsningar I projektet ingår inte genomförandet av byggprojekt relaterat till vägar och hamnar. 3 Leverans och överlämning 3.1 Leverans och godkännande Leveransobjekt 1 Innehåll Mottagare Leveransprocedur och godkännande Leverans av färja Beställaren Projektledningen föreslår beslut i LR, projektledaren föredrar. Leverans av dokumentation, manualer enligt avtal Projektledningen Projektledningen godkänner. Datum 3.2 Överlämning och godkännande Objekt/Innehåll Mottagare Överlämningsprocedur och godkännande Färja Trafikbyrån Projektgrupp och teknisk inspektör granskar färjan och protokollför överlämnandet. Färja Entreprenör Trafikbyrån, enligt entrepr.avtal Datum

8 Niklas Karlman Sida: 8 (14) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation Beställare för projektet och beslutande för projektplanen är Ålands landskapsregering. Ansvarig ministerpost för projektet är infrastrukturministern, som vid projektplanens antagande är Veronica Thörnroos. Vid regeringsbyte beslutar regeringen vid behov om annan ansvarig ministerpost för projektet. Projektledaren ansvarar för att projektplanen följs och att eventuellt behov av revidering av projektplanen förs till beställaren. Projektledaren ansvarar även för att kommunikationen med beställaren fungerar väl, genom regelbundna avstämningar. Utdrag ur protokoll från projektledningsmöten skickas till ministern. Projektgruppens sammansättning beslutas av projektledaren. Projektgruppen består av projektledningen samt expertgruppen. Projektledningen är kärnan av projektgruppen och består av projektledare, teknisk projektledare (TPL), teknisk inspektör samt projektledningsstöd. Expertgruppen består av områdesansvariga för skrov, däck, maskin och el samt övervakare, utomstående expertis, förvaltare och en för hamnar relaterad projektledare. Förvaltare i arbetsgruppen är t.ex. upphandlare, teknisk personal inom färjor och hamnar, bokningspersonal samt entreprenör som ska sköta driften av fartyget. Projektledaren är ordförande i projektgruppen. Avgörande kompetenser inom projektgruppen är erfarenhet av; teknisk projektledning av liknande fartygsbyggen; nautik; maskinteknik inklusive LNG; el; regelkrav; hamnar.

9 Niklas Karlman Sida: 9 (14) 4.2 Ansvar, befogenheter Rollerna i projektet inklusive ansvar och befogenheter beskrivs i dokumentet Projektorganisation, roller (bilaga). Ålands landskapsregering delegerar alla beslut som behöver fattas under projektets gång, utom de nedan uppräknade, till projektledaren för projektet. Denna delegering omfattar ekonomiska beslut och möjliggör för projektledaren och tekniska inspektören tillsammans att göra ändringar, avdrag, tilläggsbeställningar eller godkänna tilläggskostnader och därmed för projektledaren att attestera fakturor även över euro upp till totalt euro netto, vilken summa reserveras inom projektbudgetens totalpris. Delegeringen omfattar även möjlighet för projektledaren och tekniska inspektören tillsammans att godkänna en minskning av dödvikten med tre (3) ton. Projektledaren eller tekniska inspektören kan inte var för sig ensam göra tilläggsbeställningar eller godkänna tilläggskostnader eller minskning av dödvikt. Projektledaren kan inte fatta beslut i följande frågor: - Beslut om anbudsförfarande (från att begära anbud till att anta anbud) - Budgetbeslut (uppta medel i budget) - Beslut om att ändra projektplanen (tidsplanen kan ändras pga utomstående faktorer och behöver då inte föras för beslut till LR, däremot kommuniceras ändringen) - Beslut som medför ändringar i totalpris, dödvikt (ändring >3 ton), fart, leveranstidpunkt eller beslut med anledning av att någon av bötesklausulerna i kontraktet riskerar eller kommer att utlösas (dödvikt, fart, leveransdag) - Mottagande av fartyg (godkännande av leverans) Med anledning av den sista punkten ska Ålands landskapsregering kontinuerligt hållas informerad om projektet fortskridande och i så god tid som möjligt kontaktas om en uppenbar risk finns för att fartyget inte kommer att uppnå de grundkrav som bötesklausulerna avser. På samma vis ska regeringen så tidigt som möjligt kontaktas om projektet riskerar att avvika från projektplanen. 5 Tidsplan och resursbehov 5.1 Förutsättningar och inberoenden Förutsättningar Underlagsmaterial (bilagda) 1. DP02 Tonnage och drift, Kortruttsförstudie, april Landskapsregeringens meddelande till lagtinget om framtidens skärgårdstrafiksystem, beslut nr /2014 Budgetbeslut Tilläggsbudget 1/2014 anslag (utveckla/sätt som bilaga) Budget 2015 anslag

10 Niklas Karlman Sida: 10 (14) Följande övergripande krav ställs på fartyget, beaktat även myndighetskrav: - Effektiv bemanning - God bränsleekonomi - Miljöpåverkan beaktas: o LNG-elektrisk (Dual Fuel) ifall det är ekonomiskt försvarbart o Allt rinnande avfall samlas i tankar och tas iland för rening o Allt fast avfall sorteras och tas iland för regelrätt efterbehandling - Isförstärkning till klass A1 - Byggs för samverkande färjefästen, likt i Svinö och Degerby - Dubbeländad för att vinna tid vid hamnanlöp - Propeller i båda ändar för att ge bra manöverförmåga - Rymligt bildäck som uppfyller moderna krav på komfort och säkerhet - Kapacitet för 250 personer ombord - Kapacitet för ca 46/60 personbilar; eller tre långtradare á 76 ton; eller fyra 24 m långtradare á 60 ton + ca 26 personbilar - Salong för ca 130 personer - Bilhyllor avses användas endast under högsäsong - Servicefart ca 12 knop och maxfart ca 13 knop. - Uppfyller tillgänglighetskrav på passagerarfartyg - Separat ramp eller avskild del av ramp för passagerarnas ombordstigning De övergripande kraven som nämns ovan kan komma att förändras genom slutlig kravspecifikation. I det fallet gäller kravspecifikationen framom ovan nämnda, utan att projektplanen ändras Inberoenden Nr. Beskrivning Ev. Godkännandekriteria Ansvarig Datum Budgetmedel för fortsättning LT godkännande Proj.ledare Budget 2016 och 2017

11 Niklas Karlman Sida: 11 (14) 5.2 Projekttidsplan 5.3 Milstolpar, beslutspunkter Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade: Datum MS BP Beskrivning Beslutsnivå 2012 BP1 Kortruttsprojektet startade BP2 Specifikation för färja v. 26 BP3-4 Anta Projektplan (BP3), starta genomförandet (BP4) Plenum v. 26 MS1, MS3 Anbudsförfrågan juridik (- v.30) Ensk. v. 26 MS2, MS4 Anbudsförfrågan TPL (- v.32) Ensk. v. 40 MS5 Anbudsförfrågan färja (- v.46) Ensk. v. 46 MS6 Anbud in v. 47 MS7 Val av anbud Plenum v. 50 MS8 Tecknande av kontrakt dd.mm.2017 BP6 Godkänna leverans dd.mm.2018 BP7-8 Avslut

12 Niklas Karlman Sida: 12 (14) 5.4 Resursbehov Resurs, kompetens Inom projektet behövs olika kompetenser inom juridik, teknisk projektledning, däcksteknik och maskinteknik inklusive LNG, el, regelkrav samt hamnar och tillfartsvägar. Härutöver avses anlitas visst ledningsstöd. På den tekniska projektledningen ställs krav på dokumenterad erfarenhet av liknande fartygsbyggen och kompetensen skall vara bunden till projektet från färdigställande av anbudsförfrågan tills garantidockningen är genomförd. På den juridiska kompetensen ställs krav på dokumenterad erfarenhet av liknande fartygsbyggnadskontrakt och kompetensen skall vara bunden till projektet från färdigställande av anbudsförfrågan tills garantidockningen är genomförd. Övrig teknisk kompetens skall vara bunden eller reserverad till projektet senast från val av anbudsgivare tills leverans. Kompetens inom regelkrav skall vara bunden till projektet från färdigställande av anbudsförfrågan tills leverans. Kompetens inom hamnar och tillfartsvägar skall vara bunden till projektet från färdigställande av anbudsförfrågan tills leverans Utbildning I samband med projektstarten genomgås de centrala delarna i projektstyrningen med hela projektgruppen Resurs, utrustning mm Utrymme som behövs när projektet är fullt igång är fem arbetsstationer samt tillgång till mötesrum för 15 personer. Vid arbetsstationerna behövs telefoner, datorutrustning och skrivare/scanner/kopiator. 5.5 Inköp Expertis och specialkunskap säkerställs på lämpligt sätt för projektet t.ex. inom områdena juridisk kompetens, teknisk projektledning, nautisk- och maskinteknik samt LNG och el. 6 Arbetsformer 6.1 Kravdialog Under projektets gång skall projektgruppen minst en gång varannan månad tillsammans med förvaltare (t.ex. representanter inom trafikbyrån, Ålandstrafiken och verkstaden) dryfta aspekter som rör det framtida användandet och underhållet av färjan. 6.2 Ändringshantering När det uppstår behov av att ändra projektplanen eller vid ändringar som påverkar grundläggande krav på färjan, skall projektledningen enas om att föreslå ändring, varefter projektledaren ombesörjer att nödvändiga beslut fattas. Ifall projektledaren inte stöder ett ändringsförslag, skall detta protokollföras under ett projektledningsmöte.

13 Niklas Karlman Sida: 13 (14) 6.3 Arbetsstruktur och informationsspridning Projektledningen har projektledningsmöten 1-2 ggr/månad med syfte att stämma av projektledningens att göra-lista, rapportering och frågeställningar från Projektmöten. Till protokollet fogas även projektrapport. Ett utdrag ur protokollet tillställs ministern. Projektgruppen möts i sin helhet i projektmöten minst 1 gång varannan månad. Tekniska PL upprättar mötesplan för arbetsmöten med sakkunniga, expertis och förvaltare. En informationsmatris upprättas av projektledaren. Extern information ska i första hand gå genom projektledaren, i andra hand genom tekniska projektledaren. Projektledaren rapporterar till ansvarig minister. Teknisk PL rapporterar till projektledaren. 6.4 Dokumenthantering Projektets dokumentering sker enligt PPS-modellens mallar på ÅLR:s server. Dokumentlayouter upprättas på basen av mallarna. Projektledaren lägger upp strukturen för detta. 6.5 Kvalitetssäkring Kvalitetsplan Kvalitetsplan enligt PPS upprättas av projektledaren och tekniska PL tillsammans Lärande Under projektets gång skall gjorda erfarenheter löpande dokumenteras för framtida användning. Projektgruppens möten skall innehålla en sådan punkt och samlade erfarenheter skall sammanfattas när projektet avslutas. 6.6 Sekretess, säkerhet Dokument på server skall inte vara tillgängliga för hela förvaltningen, för att förhindra att information ändras i misstag. 6.7 Miljö LR:s miljöpolicy skall följas i tillämpliga delar. Tekniska PL upprättar plan för hur arbetsmiljöfrågor hanteras under byggprocessen. 6.8 Administrativa rutiner Tidsrapportering sker månatligen. Reserutiner hanteras enligt tjänstekollektivavtalet, i övrigt enligt organisationens befintliga rutiner.

14 Niklas Karlman Sida: 14 (14) 7 Risker 7.1 Riskanalys och -hantering Riskanalys enligt PPS upprättas av projektledaren, tekniska PL och projektledningsstödet. Analysen skall innehålla planerade åtgärder för att hantera risker under projektets olika genomförandeskeden samt för att hålla riskbilden aktuell. 8 Projektkalkyl En projektkalkyl upprättas av projektledningen. Kalkylen skall specificeras åtminstone för i. Färja; kontraktspris ii. Färja; kostnader för övervakning och kontroll under byggtid, leverans, garantiöversyner iii. Personal (projektgrupp samt utomstående expertis); kostnader arbete, möten, resor m.m. För samtliga punkter är kostnaderna till stor del beroende av byggnadsort. 9 Referenser Dokument som refereras till i projektplanen: Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum Se Bilagor

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse. Kvartalsraport Q2

Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse. Kvartalsraport Q2 Revidering av budget efter styrande beslut av styrelse Kvartalsraport Q2 Ebru Poulsen Sida: 1 (7) Hur utförs kvalitetskontroller, vem kontrollerar vem? Projektplan Ebru Poulsen Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål...

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel

PPS - Aktuella utgåvor Färdigheter och mallar/exempel Om utgåvenumreringen Dokumentet visar utgåvenummer per år för färdigheter och mallar/exempel. Alla dokument numreras med treställiga dokumentnummer, t.ex. 2.1.4. Första siffran/positionen stegas vid förändring

Läs mer

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg

INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Agneta Bränberg INFÖRANDE, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Agneta Bränberg Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? INFÖRANDE Avslutande del av genomförandefasen? Inledande del av projektavslutet? Egen fas? -Viktigt

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Projektdirektiv. AD-Data

Projektdirektiv. AD-Data Projektdirektiv AD-Data 2013-09-04 Innehåll Revisionsinformation... 3 Målbeskrivning... 3 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Mål... 4 Avgränsningar... 4 Etapper... 5 Budget... 5 Organisation... 5 Projektorganisation...

Läs mer

Processbeskrivning Projektstyrning

Processbeskrivning Projektstyrning ProcIT-P-004 Processbeskrivning Projektstyrning Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Projektstyrningsprocessen

Läs mer

DP02 TONNAGE OCH DRIFT

DP02 TONNAGE OCH DRIFT 1 Innehåll Sammanfattning.... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag... 5 1.3 Målsättning... 5 2 Arbetsmetodik... 6 3 Fartyg... 7 3.1 Allmänt... 7 3.2 Maskindrift... 7 3.3 Skrov... 8 3.4 Bränsle

Läs mer

Översikt PPS - Projektledning

Översikt PPS - Projektledning Sida 1 Om översikt PPS PPS - Praktisk ProjektStyrning - är ett arbetssätt för att aktivt planera och leda projekt, program och projektportföljer. Allt bygger på praktiska erfarenheter och på befintlig

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24

Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel. En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Projektil Projektstyrningsmodell med uppdragsdel En handbok för Örebro kommun Version 1.1 2014-11-24 Innehållsförteckning Gemensam projektstyrningsmodell för Örebro kommun... 3 Varför en gemensam projektstyrningsmodell

Läs mer

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås

Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås 2017-09-12 Sida: 1 (15) Projekt Digital Salstentamen vid Högskolan i Borås Projektplan 2017-09-12 Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 3 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor... 3 1.2 Utgåvehistorik

Läs mer

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun

Riktlinjer för projekt i Nacka kommun Mats Bohman 2009-10-27 / 2012-10-04 Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för projekt... 3 2 Projektmallar... 3 3 Projektarbete... 3 4 Beskrivning av faserna... 4 4.1 Beslutspunkter... 5 5 Roller och ansvar...

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Regler för projekt...

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Delprojektplan Realisering institution Z

Delprojektplan Realisering institution Z Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (7) Delprojektplan Realisering institution Z Konstnärliga fakulteten Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas

Projektplanering. Projektplanen. Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Beskriver hur projektet ska utföras

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Modell för projektledning

Modell för projektledning Sida 1 Om modell för projektledning PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelser, genomförande och avveckling. Syftet är att ge en övergripande bild av modellen, endast faser och

Läs mer

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013

2013-10-04. Verksamhetsstyrning och stöd. Projekt. Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Nätverket Uppdrag Hälsa 11 oktober 2013 Projekt Ska leda till ett bestämt resultat Kräver olika resurstyper Är tidsbegränsat Genomförs av en temporär sammansatt arbetsgrupp Förnyelse PROJEKT kontra

Läs mer

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter

Ladok3-införande. Projektorganisation, roller Ansvar och befogenheter Projektorganisation, roller Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Projektorganisation, roller och befogenheter Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Beställare Förvaltningschef Joakim Malmström Definiera

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1

Projektorganisation. Tieto PPS AH003, 6.8.0, Sida 1 Sida 1 Om projektorganisation en beskriver fördelningen av ansvar och befogenheter mellan olika roller inom projektet. Här beskrivs även överenskommen fördelning av ansvar mellan projektet och basorganisationen.

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING INFÖRANDET BYTE AV PROJEKTGRUPP/MEDLEMMAR? PLANERING INFÖR INFÖRANDET Projektet närmar sig sitt slut men vad händer sedan? RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet? -Viktigt

Läs mer

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0

LiTH Autonom styrning av mobil robot 2007-02-15. Projektplan. Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson. Version 1.0 Projektplan Martin Elfstadius & Fredrik Danielsson Version 1.0 Status Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET Autonom styrning av mobil robot Vårterminen 2007 Linköpings Tekniska Högskola, ISY Namn Ansvar

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Resultat, avslut och uppföljning

Resultat, avslut och uppföljning Resultat, avslut och uppföljning projektet närmar sig sitt slut, men vad händer sedan? Stefan Berglund Införandet Förvaltning - Avslutande del av genomförandefasen? - Egen fas? - Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Projektplan fas 2b Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b

Projektplan fas 2b Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b Konstnärliga fakulteten Sida: 1 (16) Projektplan fas 2b Konstnärliga fakulteten Konstnärliga fakulteten Sida: 2 (16) Innehåll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor...

Läs mer

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund

RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING. Stefan Berglund RESULTAT, AVSLUT OCH UPPFÖLJNING Stefan Berglund Projektet närmar sig sitt slut men vad händer då? och sedan? INFÖRANDET Avslutande del av genomförandefasen? Egen fas? Inledande del av projektavslutet?

Läs mer

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan

Ny LiU Webb 2.0 Projektplan 2009-04-14 Projektplan Dnr LiU 2008/02805 Utgåva: 1.2 1(9) Ny LiU Webb 2.0 Projektplan Projektledare Fredrike Wagnsgård Filnamn: PP_NLW_2_0 Utvecklingsrådet PP: Ny LiU Webb 2.0 Dnr LiU 2008/02805 2(9)

Läs mer

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Projektplan Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Y 2013/13 2013-09-04 2 Projektplan Filnamn: L3_Projektplan_v12.docx LADOK3 på GU Mall från Tieto PPS (ME001, 7.0.0) Barbro Carlsson Dok.beteckning

Läs mer

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, ,

Bild (träd) för avsnittet. Projektplanering. Sida 1. Tieto PPS AH010, , Bild (träd) för avsnittet. Sida 1 en ska övergripande tydliggöra hur projektet ska genomföras. Resultaten från projektplaneringen är projekttidsplanen, projektets resursbehovsplan och kalkyl. Resultaten

Läs mer

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag

Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Styrning och ledning av program, projekt och uppdrag Anvisning Diarienummer: KS 2016/0170 Dokumentansvarig: Utveckling, planering och uppföljning, Utvecklingsledare Beredande organ: Kommunledningssektorn

Läs mer

Projectbase Projektplan

Projectbase Projektplan Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning som lyfter fram det viktigaste i projektplanen. Maximalt en sida som skrivs när planen är klar och skall

Läs mer

PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring

PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring Sidan 1 av 19 PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION HELPDESK/ÄRENDEHANTERING Fas 2 Förankring Sidan 2 av

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 1 (6) Projektplan - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016

Norrbottens e-nämnd. Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 1 (11) Norrbottens e-nämnd Verksamhetsplan 2016 Daniel Ahlqvist Sida: 2 (11) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten,

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 6 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Mats Perämaa Finanschef Conny Nyholm

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN]

PROJEKTPLAN [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (6) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(6) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Projekt GUL Projektplan

Projekt GUL Projektplan Sida: 1 (20) Sida: 2 (20) Innehåll 1 Basfakta...4 1.1 Godkännande av projektplan och bilagor...4 1.2 Projektet, sammanfattning...5 2 Idé och mål...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Projektets resultat...6 2.3 Projektidé...7

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell

LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell LIPS 1, 2002 Lätt Interaktiv Projektstyrningsmodell Christian Krysander Tomas Svensson Översikt av Lips Projektstyrningsmodell Utvecklingsmodell Vad är ett projekt? Definition av ett projekt: En grupp

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 2 BAT Sidan:

Läs mer

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1

Affär och projekt. Tieto PPS AH046, 5.2.0, Sida 1 Sida 1 Om affär och projekt Affärsnivån i PPS beskriver arbetet som säkerställer att projektet bidrar till nytta både för kundens och leverantörens verksamhet. Ansvaret för att dessa genomförs ligger hos

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Projekt: Ange projektnamn Preliminär Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Ange för och efternamn 2002-08-14 Ange Dokumentnummer 001 Status: ANGE PROJEKTNAMN PROJEKTSPECIFIKATION Ange projektnamn

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån

Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån PROTOKOLL Nummer 56 26.8.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Teknisk inspektör Joel

Läs mer

Före Kravspecifikationen

Före Kravspecifikationen projektidé BP0 förstudie BP1 förberedelse BP2 Kravspecifikationen Beskriver VAD som ska utföras i projektet? projektdirektiv beslutspunkter specifikationer planer kunddokument rapporter protokoll M beställarens

Läs mer

Formulera målet, miniprojekt

Formulera målet, miniprojekt Formulera målet, miniprojekt Tillämpning av PPS, översikt över färdigheterna PDI Initiera projekt Intressentanalys Leverans och överlämning Sida 1 Projektdirektiv mini, syfte Underlag för att starta ett

Läs mer

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg

Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT Agneta Bränberg Avslut och resultat av projekt Projektledning 1, HT 2014 Agneta Bränberg Införandet av resultatet Del av genomförandet Eget projekt (implementeringsprojekt) Specificera vad som ska överlämnas till projektägaren

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet.

PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. Sidan: 1 (21) PROJEKTDEFINITION. Syftet med projektdefinitionen är att identifiera, definiera och avgränsa åtagandet i projektet. PROJEKTDEFINITION Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas 1 BAT Sidan:

Läs mer

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar).

Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Avslutad: Fordon (person- och transportbilar). Info Version 8 URL http://com.mercell.com/permalink/39269023.aspx Externt anbuds-id 175908-2013 Anbudstyp Tilldelning Dokument typ Meddelande om upphandling

Läs mer

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62218-2011:text:sv:html SE-Stockholm: Grönsaker, frukt och nötter 2011/S 38-062218 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Forskning Utbildning Skola i Samverkan Projektplan

Forskning Utbildning Skola i Samverkan Projektplan 2012-09-18 Projektplan Utgåva: 1.4 1(13) Forskning Utbildning Skola i Samverkan Projektplan Mallversion: PP_liu_1.4.doc Projektledare: Lars Kåreklint Filnamn: beslut-projektplan.doc Styrelsen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs

Projektplan. LiTH Segmentering av MR-bilder med ITK Anders Eklund. Version 1.0. Status. Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs Segmentering av MR-bilder med ITK 2006-02-02 Projektplan Version 1.0 Status Granskad Godkänd Bilder och grafik projektkurs, CDIO MCIV LIPs 1 PROJEKTIDENTITET MCIV 2006 VT Linköpings Tekniska Högskola,

Läs mer

Projektplan Masken Sida 1 av 11 Projektplan Masken Projektnamn Masken Beställare Kemex AB Projektledare Markus Danielsson

Projektplan Masken Sida 1 av 11 Projektplan Masken Projektnamn Masken Beställare Kemex AB Projektledare Markus Danielsson Projektplan Masken Projektnamn Beställare Projektledare Masken Kemex AB Markus Danielsson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och mål... 3 Bakgrundsbeskrivning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Avgränsningar... 4 2. Kravspecifikation...

Läs mer

PROJEKTDEFINITION. Förstudie Persondatabas

PROJEKTDEFINITION. Förstudie Persondatabas Sidan: 1 (18). PROJEKTDEFINITION Förstudie Persondatabas Sidan: 2 (18) INNEHÅLL 1. BASFAKTA...4 1.1 Godkännande...4 1.2 Revisionsinformation...4 1.3 Terminologilista...5 2. IDÈ OCH MÅL...6 2.1 Bakgrund...6

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1

Projekt i hierarki. Tieto PPS AH135, 2.2.0, Sida 1 Sida 1 , syfte Koordinera och styra när projekt ingår i projekt Hantera samband mellan beslutspunkter styrdokument roller T Ä N K P Å Skilj på mega-projekt och program Sida 2 Identifiera en projekthierarki

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning

Protokoll fört vid enskild föredragning PROTOKOLL Nummer 33 26.5.2016 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Infrastrukturavdelningen Trafikbyrån Beslutande Föredragande Justerat Minister Mika Nordberg Teknisk inspektör Joel

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Nätbaserad bedömning Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini. Nätbaserad bedömning

Nätbaserad bedömning Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini. Nätbaserad bedömning Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 1 (5) Projektplan mini Filnamn 1.0 Projektplan Utgåva 1.0 Charlotte Lindgren Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer