Nybyggnad av färja NB2015. Projektplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybyggnad av färja NB2015. Projektplan"

Transkript

1 Niklas Karlman Sida: 1 (14) Nybyggnad av färja NB2015 Projektplan

2 Niklas Karlman Sida: 2 (14) Innehåll 1 Basfakta Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor Projektet, övergripande beskrivning Idé och mål Nuvarande flotta Projektidé Projektmål och prioritering Avgränsningar Leverans och överlämning Leverans och godkännande Överlämning och godkännande Organisation Projektorganisation Ansvar, befogenheter Tidsplan och resursbehov Förutsättningar och inberoenden Projekttidsplan Milstolpar, beslutspunkter Resursbehov Inköp Arbetsformer Kravdialog Ändringshantering Informationsspridning Dokumenthantering Kvalitetssäkring Sekretess, säkerhet Miljö Administrativa rutiner Risker Riskanalys och -hantering Projektkalkyl Referenser... 14

3 Niklas Karlman Sida: 3 (14) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar 1

4 Niklas Karlman Sida: 4 (14) 1 Basfakta 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor Godkännande av projektplanen Projektplanen godkänd av: Beställare/Projektägare: Projektledare: Roger Nordlund Vicelantråd Veronica Thörnroos Minister Niklas Karlman Bitr. avdelningschef Definitioner Ord/förkortning/akronym Förklaring Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 DP02 Tonnage och drift, Kortruttsförstudie April Landskapsregeringens meddelande till lagtinget om framtidens skärgårdstrafiksystem Beslut nr 6/ Budgetbeslut Tb1/2014, Ord.budget Projektorganisation, roller P1.0-1 / 1.2 Projektet, övergripande beskrivning Projektets omfattning Projektet omfattar att upphandla en ny frigående färja för Ålands landskapsregerings trafik i den åländska skärgården utgående från det underlag som framtagits och nämns i denna plan. Projektet är avslutat när garantidockningen är genomförd.

5 År Projektplan ÅLANDS Dok.beteckning Niklas Karlman Sida: 5 (14) Framgångsfaktorer För att projektet skall lyckas, krävs att rätt kompetens kan hittas till projektgruppen samt att förvaltningsmässiga regler (beslutsgångar) följs och att beställarens juridiska rätt säkerställs genom tillräckliga garantier Samband med andra organisationer eller projekt Projektet kommer att kräva investeringar i form av nybyggnad eller ombyggnad av hamnar samt eventuellt tillfartsvägar. 2 Idé och mål 2.1 Nuvarande flotta Landskapets färjeflotta är delvis mycket gammal och inte helt ändamålsenlig. Av åtta färjor är fem stycken 30 år eller äldre. Problemen att få tag i reservdelar till huvudmotorer och övrig utrustning ombord blir större, varför en äldre färja vid ett haveri kan bli liggande i flera månader i väntan på delar. Ålder på frigående färjor Ålder Bild 1: Åldersstruktur på landskapets frigående färjor Sedan de äldre av de nuvarande fartygen byggdes har personbilarna blivit både bredare och längre, dessutom har lastbilarnas vikt ökat. Detta medför att det tidvis kan vara mycket trångt ombord och att fartygen riskerar att nedlastas djupare än tillåtet. Det är vanligt förekommande att de äldre fartygen i landskapsflottan inte har den lastkapacitet som motsvarar dagens behov och även stabiliteten bör säkerställas på ett bättre sätt. Det finns således ett stort behov av att landskapets fartyg skulle ha större dödvikt (lastförmåga). Även bildäcket borde vara rymligare för att större bilar (även lastbilar och långtradare) ska rymmas ombord i det antal som anges i bokningskapaciteten.

6 Niklas Karlman Sida: 6 (14) Passagerare ska lätt kunna ta sig ut ur bilarna och röra sig mellan dessa. Det är också viktigt ur säkerhetssynpunkt att det finns tillräckligt med utrymme mellan bilarna på bildäcket (600 mm krav). Med nuvarande färjor är antalet besättningsmän sådant att bemanningen utgör ca 50 % av driftsbudgeten för fartygen. Med enklare fartygshantering och bättre teknikval kan antalet besättningsmän troligen hållas lägre. 2.2 Projektidé Av ovannämnda orsaker beslöt landskapsregeringen i augusti 2012 tillsätta en arbetsgrupp för utredning av färjetonnage anpassat för kortrutt. Uppdraget bestod i att planera ett eller flera nya fartyg för skärgårdstrafiken, vilka skulle ersätta de nuvarande äldre fartygen. Fartyget skulle lämpa sig för skärgårdstrafiken såväl i det nuvarande trafikupplägget, men även i den planerade kortruttsmodellen. Arbetsgruppens slutrapport var klar april Förstudien för kortrutt resulterade i Landskapsregeringens meddelande till lagtinget om framtidens skärgårdstrafiksystem, beslut nr /2014. Därefter fortsatte arbetet med att ta fram en teknisk specifikation med ritningar i nära samråd med landskapsregeringen och därefter ett utkast till förfrågningsunderlag. Detta underlag överlämnades till avdelningen i mars Avdelningen tilldelades anslag i tilläggsbudget 1, 2014, och sedan i budget 2015 för att starta upp projektorganisationen och teckna avtal om ett nytt frigående fartyg utgående från det underlag som tagits fram. Projektet bidrar till minskade driftskostnader, minskade miljöeffekter, bättre säkerhet och bättre service genom optimerad utformning, miljömässiga val, goda säkerhetsmässiga lösningar, bättre kapacitet och snabbare överfarter. 2.3 Projektmål och prioritering Mål Projektets effektmål är att en ny modern färja tas i drift inom skärgårdstrafiken och att Ålands landskapsregering därigenom: - minskar driftskostnaderna för skärgårdstrafiken, avseende såväl bemanning som bränslekostnader - minskar driftens miljöeffekter genom energieffektivitet och val av bränsle - möter krav på säkerhet och utrymme på bildäck på det nya fartyget - ökar kapaciteten för att bättre möta behovet - minskar körtiden på linjen genom ett dubbeländat fartyg Fartygets kapacitet ska i mån av möjlighet beakta den förväntade utvecklingen på passagerar- och fordonsvolymer i skärgårdstrafiken. Den förväntade livslängden ska vara 40 år och fartyget ska ha ett bra andrahandsvärde. Säkerhet och miljöfrågor ges hög prioritet. Fartyget planeras för att vara effektivt i drift och ha liten driftsbesättning. Färjan skall kunna tas i drift hösten 2017, beaktat när färjefästena kan vara klara. De prisindikationer som erhållits ligger inom ett brett spann med början från 15 miljoner euro. Totalkostnaden påverkas i stor grad av var fartyget byggs och vilka tekniska lösningar som väljs genom kravspecifikationen.

7 Niklas Karlman Sida: 7 (14) Utöver detta beräknas ett behov av 2-3 miljoner euro i hamn- och väginvesteringar, vilket hanteras i ett separat projekt på Infrastrukturavdelningen. Projektet finansieras genom att budgetmedel tilldelas på Infrastrukturavdelningens investeringsanslag (tidigare ). I tilläggsbudget 1/ 2014 avsattes euro och i budget 2015 avsattes euro för projektet, totalt euro. I ordinarie budget 2015 sätts som mål att ett kontrakt tecknas och ytterligare anslag för att täcka totalkostnaden upptas i budget 2016 och Projektmålets prioritering Prioritering: 0,5 Resultat 0,1 Tidpunkt 0,4 Kostnad 2.4 Avgränsningar I projektet ingår inte genomförandet av byggprojekt relaterat till vägar och hamnar. 3 Leverans och överlämning 3.1 Leverans och godkännande Leveransobjekt 1 Innehåll Mottagare Leveransprocedur och godkännande Leverans av färja Beställaren Projektledningen föreslår beslut i LR, projektledaren föredrar. Leverans av dokumentation, manualer enligt avtal Projektledningen Projektledningen godkänner. Datum 3.2 Överlämning och godkännande Objekt/Innehåll Mottagare Överlämningsprocedur och godkännande Färja Trafikbyrån Projektgrupp och teknisk inspektör granskar färjan och protokollför överlämnandet. Färja Entreprenör Trafikbyrån, enligt entrepr.avtal Datum

8 Niklas Karlman Sida: 8 (14) 4 Organisation 4.1 Projektorganisation Beställare för projektet och beslutande för projektplanen är Ålands landskapsregering. Ansvarig ministerpost för projektet är infrastrukturministern, som vid projektplanens antagande är Veronica Thörnroos. Vid regeringsbyte beslutar regeringen vid behov om annan ansvarig ministerpost för projektet. Projektledaren ansvarar för att projektplanen följs och att eventuellt behov av revidering av projektplanen förs till beställaren. Projektledaren ansvarar även för att kommunikationen med beställaren fungerar väl, genom regelbundna avstämningar. Utdrag ur protokoll från projektledningsmöten skickas till ministern. Projektgruppens sammansättning beslutas av projektledaren. Projektgruppen består av projektledningen samt expertgruppen. Projektledningen är kärnan av projektgruppen och består av projektledare, teknisk projektledare (TPL), teknisk inspektör samt projektledningsstöd. Expertgruppen består av områdesansvariga för skrov, däck, maskin och el samt övervakare, utomstående expertis, förvaltare och en för hamnar relaterad projektledare. Förvaltare i arbetsgruppen är t.ex. upphandlare, teknisk personal inom färjor och hamnar, bokningspersonal samt entreprenör som ska sköta driften av fartyget. Projektledaren är ordförande i projektgruppen. Avgörande kompetenser inom projektgruppen är erfarenhet av; teknisk projektledning av liknande fartygsbyggen; nautik; maskinteknik inklusive LNG; el; regelkrav; hamnar.

9 Niklas Karlman Sida: 9 (14) 4.2 Ansvar, befogenheter Rollerna i projektet inklusive ansvar och befogenheter beskrivs i dokumentet Projektorganisation, roller (bilaga). Ålands landskapsregering delegerar alla beslut som behöver fattas under projektets gång, utom de nedan uppräknade, till projektledaren för projektet. Denna delegering omfattar ekonomiska beslut och möjliggör för projektledaren och tekniska inspektören tillsammans att göra ändringar, avdrag, tilläggsbeställningar eller godkänna tilläggskostnader och därmed för projektledaren att attestera fakturor även över euro upp till totalt euro netto, vilken summa reserveras inom projektbudgetens totalpris. Delegeringen omfattar även möjlighet för projektledaren och tekniska inspektören tillsammans att godkänna en minskning av dödvikten med tre (3) ton. Projektledaren eller tekniska inspektören kan inte var för sig ensam göra tilläggsbeställningar eller godkänna tilläggskostnader eller minskning av dödvikt. Projektledaren kan inte fatta beslut i följande frågor: - Beslut om anbudsförfarande (från att begära anbud till att anta anbud) - Budgetbeslut (uppta medel i budget) - Beslut om att ändra projektplanen (tidsplanen kan ändras pga utomstående faktorer och behöver då inte föras för beslut till LR, däremot kommuniceras ändringen) - Beslut som medför ändringar i totalpris, dödvikt (ändring >3 ton), fart, leveranstidpunkt eller beslut med anledning av att någon av bötesklausulerna i kontraktet riskerar eller kommer att utlösas (dödvikt, fart, leveransdag) - Mottagande av fartyg (godkännande av leverans) Med anledning av den sista punkten ska Ålands landskapsregering kontinuerligt hållas informerad om projektet fortskridande och i så god tid som möjligt kontaktas om en uppenbar risk finns för att fartyget inte kommer att uppnå de grundkrav som bötesklausulerna avser. På samma vis ska regeringen så tidigt som möjligt kontaktas om projektet riskerar att avvika från projektplanen. 5 Tidsplan och resursbehov 5.1 Förutsättningar och inberoenden Förutsättningar Underlagsmaterial (bilagda) 1. DP02 Tonnage och drift, Kortruttsförstudie, april Landskapsregeringens meddelande till lagtinget om framtidens skärgårdstrafiksystem, beslut nr /2014 Budgetbeslut Tilläggsbudget 1/2014 anslag (utveckla/sätt som bilaga) Budget 2015 anslag

10 Niklas Karlman Sida: 10 (14) Följande övergripande krav ställs på fartyget, beaktat även myndighetskrav: - Effektiv bemanning - God bränsleekonomi - Miljöpåverkan beaktas: o LNG-elektrisk (Dual Fuel) ifall det är ekonomiskt försvarbart o Allt rinnande avfall samlas i tankar och tas iland för rening o Allt fast avfall sorteras och tas iland för regelrätt efterbehandling - Isförstärkning till klass A1 - Byggs för samverkande färjefästen, likt i Svinö och Degerby - Dubbeländad för att vinna tid vid hamnanlöp - Propeller i båda ändar för att ge bra manöverförmåga - Rymligt bildäck som uppfyller moderna krav på komfort och säkerhet - Kapacitet för 250 personer ombord - Kapacitet för ca 46/60 personbilar; eller tre långtradare á 76 ton; eller fyra 24 m långtradare á 60 ton + ca 26 personbilar - Salong för ca 130 personer - Bilhyllor avses användas endast under högsäsong - Servicefart ca 12 knop och maxfart ca 13 knop. - Uppfyller tillgänglighetskrav på passagerarfartyg - Separat ramp eller avskild del av ramp för passagerarnas ombordstigning De övergripande kraven som nämns ovan kan komma att förändras genom slutlig kravspecifikation. I det fallet gäller kravspecifikationen framom ovan nämnda, utan att projektplanen ändras Inberoenden Nr. Beskrivning Ev. Godkännandekriteria Ansvarig Datum Budgetmedel för fortsättning LT godkännande Proj.ledare Budget 2016 och 2017

11 Niklas Karlman Sida: 11 (14) 5.2 Projekttidsplan 5.3 Milstolpar, beslutspunkter Följande milstolpar (MS) och beslutspunkter (BP) är definierade: Datum MS BP Beskrivning Beslutsnivå 2012 BP1 Kortruttsprojektet startade BP2 Specifikation för färja v. 26 BP3-4 Anta Projektplan (BP3), starta genomförandet (BP4) Plenum v. 26 MS1, MS3 Anbudsförfrågan juridik (- v.30) Ensk. v. 26 MS2, MS4 Anbudsförfrågan TPL (- v.32) Ensk. v. 40 MS5 Anbudsförfrågan färja (- v.46) Ensk. v. 46 MS6 Anbud in v. 47 MS7 Val av anbud Plenum v. 50 MS8 Tecknande av kontrakt dd.mm.2017 BP6 Godkänna leverans dd.mm.2018 BP7-8 Avslut

12 Niklas Karlman Sida: 12 (14) 5.4 Resursbehov Resurs, kompetens Inom projektet behövs olika kompetenser inom juridik, teknisk projektledning, däcksteknik och maskinteknik inklusive LNG, el, regelkrav samt hamnar och tillfartsvägar. Härutöver avses anlitas visst ledningsstöd. På den tekniska projektledningen ställs krav på dokumenterad erfarenhet av liknande fartygsbyggen och kompetensen skall vara bunden till projektet från färdigställande av anbudsförfrågan tills garantidockningen är genomförd. På den juridiska kompetensen ställs krav på dokumenterad erfarenhet av liknande fartygsbyggnadskontrakt och kompetensen skall vara bunden till projektet från färdigställande av anbudsförfrågan tills garantidockningen är genomförd. Övrig teknisk kompetens skall vara bunden eller reserverad till projektet senast från val av anbudsgivare tills leverans. Kompetens inom regelkrav skall vara bunden till projektet från färdigställande av anbudsförfrågan tills leverans. Kompetens inom hamnar och tillfartsvägar skall vara bunden till projektet från färdigställande av anbudsförfrågan tills leverans Utbildning I samband med projektstarten genomgås de centrala delarna i projektstyrningen med hela projektgruppen Resurs, utrustning mm Utrymme som behövs när projektet är fullt igång är fem arbetsstationer samt tillgång till mötesrum för 15 personer. Vid arbetsstationerna behövs telefoner, datorutrustning och skrivare/scanner/kopiator. 5.5 Inköp Expertis och specialkunskap säkerställs på lämpligt sätt för projektet t.ex. inom områdena juridisk kompetens, teknisk projektledning, nautisk- och maskinteknik samt LNG och el. 6 Arbetsformer 6.1 Kravdialog Under projektets gång skall projektgruppen minst en gång varannan månad tillsammans med förvaltare (t.ex. representanter inom trafikbyrån, Ålandstrafiken och verkstaden) dryfta aspekter som rör det framtida användandet och underhållet av färjan. 6.2 Ändringshantering När det uppstår behov av att ändra projektplanen eller vid ändringar som påverkar grundläggande krav på färjan, skall projektledningen enas om att föreslå ändring, varefter projektledaren ombesörjer att nödvändiga beslut fattas. Ifall projektledaren inte stöder ett ändringsförslag, skall detta protokollföras under ett projektledningsmöte.

13 Niklas Karlman Sida: 13 (14) 6.3 Arbetsstruktur och informationsspridning Projektledningen har projektledningsmöten 1-2 ggr/månad med syfte att stämma av projektledningens att göra-lista, rapportering och frågeställningar från Projektmöten. Till protokollet fogas även projektrapport. Ett utdrag ur protokollet tillställs ministern. Projektgruppen möts i sin helhet i projektmöten minst 1 gång varannan månad. Tekniska PL upprättar mötesplan för arbetsmöten med sakkunniga, expertis och förvaltare. En informationsmatris upprättas av projektledaren. Extern information ska i första hand gå genom projektledaren, i andra hand genom tekniska projektledaren. Projektledaren rapporterar till ansvarig minister. Teknisk PL rapporterar till projektledaren. 6.4 Dokumenthantering Projektets dokumentering sker enligt PPS-modellens mallar på ÅLR:s server. Dokumentlayouter upprättas på basen av mallarna. Projektledaren lägger upp strukturen för detta. 6.5 Kvalitetssäkring Kvalitetsplan Kvalitetsplan enligt PPS upprättas av projektledaren och tekniska PL tillsammans Lärande Under projektets gång skall gjorda erfarenheter löpande dokumenteras för framtida användning. Projektgruppens möten skall innehålla en sådan punkt och samlade erfarenheter skall sammanfattas när projektet avslutas. 6.6 Sekretess, säkerhet Dokument på server skall inte vara tillgängliga för hela förvaltningen, för att förhindra att information ändras i misstag. 6.7 Miljö LR:s miljöpolicy skall följas i tillämpliga delar. Tekniska PL upprättar plan för hur arbetsmiljöfrågor hanteras under byggprocessen. 6.8 Administrativa rutiner Tidsrapportering sker månatligen. Reserutiner hanteras enligt tjänstekollektivavtalet, i övrigt enligt organisationens befintliga rutiner.

14 Niklas Karlman Sida: 14 (14) 7 Risker 7.1 Riskanalys och -hantering Riskanalys enligt PPS upprättas av projektledaren, tekniska PL och projektledningsstödet. Analysen skall innehålla planerade åtgärder för att hantera risker under projektets olika genomförandeskeden samt för att hålla riskbilden aktuell. 8 Projektkalkyl En projektkalkyl upprättas av projektledningen. Kalkylen skall specificeras åtminstone för i. Färja; kontraktspris ii. Färja; kostnader för övervakning och kontroll under byggtid, leverans, garantiöversyner iii. Personal (projektgrupp samt utomstående expertis); kostnader arbete, möten, resor m.m. För samtliga punkter är kostnaderna till stor del beroende av byggnadsort. 9 Referenser Dokument som refereras till i projektplanen: Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum Se Bilagor

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

DP02 TONNAGE OCH DRIFT

DP02 TONNAGE OCH DRIFT 1 Innehåll Sammanfattning.... 3 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag... 5 1.3 Målsättning... 5 2 Arbetsmetodik... 6 3 Fartyg... 7 3.1 Allmänt... 7 3.2 Maskindrift... 7 3.3 Skrov... 8 3.4 Bränsle

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Projektplan Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Y 2013/13 2013-09-04 2 Projektplan Filnamn: L3_Projektplan_v12.docx LADOK3 på GU Mall från Tieto PPS (ME001, 7.0.0) Barbro Carlsson Dok.beteckning

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge Dnr Elin Jonsson arkivarie Tel. 0470-413 07 Förstudie E-arkiv Kronoberg och Blekinge - Projektplan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (12) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning

Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning Kort om PPS Praktisk ProjektStyrning, metodbeskrivning PPS OCH PROJEKT...2 STYRMODELLEN, ÖVERSIKT...3 GRUNDER, GRUNDPROCESSER, BESLUTSPUNKTER...3 STYRGRUPPENS BESLUTSPROCESS...5 FÄRDIGHETER FÖR PROJEKTSTYRNINGEN...8

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Projektplan mini. Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter

Projektplan mini. Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter Sida: 1 (5) Projektplan mini Fankulturen som informella lärmiljöer på internet: En studie bland Högskolan Dalarnas språkstudenter Fan Culture as informal learning environments on the Internet: A study

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Projektplan delprojekt e-rekrytering

Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 1 (6) Projektplan delprojekt e-rekrytering Niklas Kronvall & Anne-Li Nagy Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja.

ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja. 1 (11) ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal för teknisk projektledning i samband med anskaffning av ny skärgårdsfärja. Infrastrukturavdelningen 2 (11) Upphandling av ramavtal för

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar.

Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. Kvalitetssäkring Förnuft & Känsla Inspirationskällor: ISO, FR2000, TCO 6E samt egna erfarenheter och värderingar. 1. KVALITETSSYSTEM För att styra arbetet och vår utveckling, minimera risken för missförstånd

Läs mer

Checklistor för riskidentifiering

Checklistor för riskidentifiering Checklistor för riskidentifiering Generella risker Kravspecifikationen saknas eller är ofullständig Projektdefinitionen är inte förankrad inom projektet Projektmedarbetarna kan ej avsätta tillräcklig tid

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska Sida: 1 (5) Projektplan uttal och perception av talad franska Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Bidrag till strategiska mål... 4 1.3 Projektmål... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE

Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 1 (7) Dokument 1 till Kontrakt PROJEKTGENOMFÖRANDE Unicon 2011 Dokument 1 till Kontrakt 2011-04-20 Sid 2 (7) Innehåll: 1. PROJEKTLEDNING... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

Projekt: Idrefiber Projektledare: Agne Fredriksson. Dokumenttyp: Projektplan Datum: 2014-10-22. (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning

Projekt: Idrefiber Projektledare: Agne Fredriksson. Dokumenttyp: Projektplan Datum: 2014-10-22. (Sidan 2 av 9) Innehållsförteckning (Sidan 1 av 9) PROJEKTPLAN Webbadress www.idrefiber.se Projektnamn Idrefiber Fastställt av Dokumentansvarig Agne Fredriksson Dokumentidentitet Version pa3 Datum 2014-10-22 Status Godkänd/ (Sidan 2 av 9)

Läs mer

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin

Inledning TEKNISK RAPPORT 1(6) 2C1224 PROJEKTSTYRNING. 2002-10-31 Version 2. Inlämningsuppgift 4, Grupp 36 Magnus Jansson, Svante Rohlin TEKNISK RAPPORT 1(6) Inledning Denna rapport är en del av examinationen i kursen 2C1224 Projektstyrning. Rapporten är resultatet av en intervju med projektledaren Henry Frödesjö på Fortum Generation AB.

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag

Regler för universitetsgemensamma projekt och uppdrag Umeå universitet, 901 87 Dokumenttyp: Regel Rektor Dnr: 100-733-10 Datum: 2010-04-13 Ansvarig enhet: Planeringsenheten Giltighetstid: Tillsvidare Sid 1 (9) Regler för universitetsgemensamma projekt och

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

E-arkiv Kronoberg och Blekinge

E-arkiv Kronoberg och Blekinge ÄRENDE Dnr KS/2014:68 Konceptstudie 2014 E-arkiv Kronoberg och Blekinge - plan KOMMUNKANSLIET Kommunledningsförvaltningen 1 (19) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel.

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

PRODUKTLANSERING XX Projektplan

PRODUKTLANSERING XX Projektplan 2007-05-30 Sida: 1 (9) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-05-30 Sida: 2 (9) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Organisation

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt

Verksamhetsutvecklingsprojekt Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Projektplan för Digital bild och video Projektledare Ellinor Eklund 2011-03-23 -y",västra GÖTALANDSREGIONEN y HABILITERING & HÄLSA

Läs mer

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument

Projektspecifikation. Terminologi. Versionshantering av dokumentet. Refererande dokument Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) 2010/08/27 Projektspecifikation Projekt: Sociala Innehållet 2264 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 091229 Godkänd av: Datum:

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

TANA81: Matematikprojekt

TANA81: Matematikprojekt TANA81: Matematikprojekt Period: VT1 och VT2 2015 Kursansvarig: Fredrik Berntsson (fredrik.berntsson@liu.se) Kurshemsida: http://courses.mai.liu.se/gu/tana81/ Typeset by FoilTEX 1 TANA81 Scenario Inför

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun

Samordnad varudistribution. En distributionslösning i Halmstads kommun Samordnad varudistribution En distributionslösning i Halmstads kommun Bakgrund: En ohållbar situation Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Halland Mycket tung trafik i centrala Halmstad

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

1 Introduktion... 2. 3 PPS OnLine... 3

1 Introduktion... 2. 3 PPS OnLine... 3 2012-01-09 1 (6), PPS OnLine 2012 Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Större nyheter och ändringar av modellen (sammanfattning)... 2 2.1 Portföljledning... 2 2.2 Projektledarrollen/projektledarskap... 2 2.3

Läs mer

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs

Projektplan. LiTH Reglering av Avgaser, Trottel och Turbo 2008-02-11. Fredrik Petersson Version 1.0. Status. Reglerteknisk Projektkurs RATT LIPs Fredrik Petersson Version 1.0 Status Granskad 2008-02-11 NL, PA Godkänd 1 2 PROJEKTIDENTITET VT 2008, RATT-Gruppen Linköpings tekniska högskola, ISY- Fordonssystem Namn Ansvar Telefon E-post Daniel Ahlberg

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg

Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg Välkomna till presentation av PPS modellen och PPS verktyg Åke Norman TietoEnator PPS Mobil 0708 453602 ake.norman@tietoenator.com Copyright 2008 TietoEnator Corporation presentation Page 1 TietoEnator.

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun

2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A. Bilaga 11. Projekthandbok för Järfälla Kommun 2014-08-21 Bilaga 11 Projekthandbok A Bilaga 11 Projekthandbok för Järfälla Kommun Järfälla kommuns projektmodell Handbok 2007-08-20 1 (36) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...2 JÄRFÄLLA KOMMUNS PROJEKTMODELL...3

Läs mer

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar

Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar 1(2) 2013-03-15 LJ2013/426 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar Bakgrund Med början våren 2013 kommer successivt system med elektronisk

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Projektkunskap ledning och process

Projektkunskap ledning och process Projektkunskap ledning och process Athena & Atlas Universitets- och högskolerådet UHR Stockholm 31 januari 2013 Christel Bäckström, GR Utbildning Internationalisering som utvecklingskraft Internationalisering

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Arne Hermansson, projektledare

Arne Hermansson, projektledare Arne Hermansson, projektledare Energi Klimatpåverkan Utbildning Miljöprofil Varför EPC?. Skärpta energikrav för byggnader!. Bostads- och lokalsektorn svarar i dag för cirka 30 procent av användningen av

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003

Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003 Projekt: Kunskapsmentorer Preliminär Projektspecifikation Utfärdat av: Utf datum: Dokument nr: Utgåva - Issue: Tobias Henriksson 2011-06-16 001 003 Status: KUNSKAPSMENTORER PROJEKTSPECIFIKATION Ändrat:

Läs mer