Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin."

Transkript

1 No MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke

2 Mönsterrätt TEXT HELI HIETAMIES ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Gemenskapsmönster redan i fem år: Mönsterrätt ökar i popularitet Systemet med gemenskapsmönster har varit populärt allt sedan det togs i bruk år 2003, och populariteten har ökat från år till år. År 2003 inlämnades cirka ansökningar, år 2004 cirka och i fjol var antalet redan uppe i Orsakerna är uppenbara: med endast en gemenskapsmönsteransökan som inlämnas till OHIM får man inom ett par månader och till relativt låga kostnader ett mönsterskydd som är i kraft i alla EU:s medlemsländer. En orsak till populariteten är otvivelaktigt även att skyddsobjektet i gemenskapsmönsterförordningen (liksom i mönterrättsdirektivet som reglerar nationella lagar) har definierats rätt omfattande. Med ett mönsterskydd kan man förutom de mera traditionella mönstren, såsom utseendet på möbler eller verktyg eller ornament, skydda till exempel produkters detaljer eller logon. Med detaljskyddet kan sökanden rikta skyddet mot just det särdrag som är väsentligt - hela produkten behöver inte skyddas. Skydd av logo med mönsterrätt ger i sin tur ett avsevärt extra skydd åt varumärket, ty som mönster är skyddet inte begränsat till vissa klasser. Det internationella systemet utvidgas Europeiska gemenskapen har anslutit sig till Genèveakten inom Haagkonventionen. Arrangemanget trädde i kraft Med Haagkonventionen har man skapat ett internationellt registreringssystem för mönster, där man med en ansökan som skall inlämnas till WIPO kan söka mönsterskydd i länder anslutna till systemet. En internationell ansökan resulterar inte i en internationell mönsterrätt, utan det är fråga om ett centraliserat ansökningsarrangemang. I ansökan designeras de länder som man vill att skyddet skall träda i kraft i, varefter vart och ett land undersöker på det sätt som den egna nationella lagstiftningen kräver, huruvida ansökan kan godkännas. Efter att EG anslutit sig till systemet kan även finska företag ansöka om mönsterskydd via WIPO i länder anslutna till Genèveakten (25 länder *). Systemets användbarhet begränsas för närvarande av att bl.a. USA, Kanada, Japan och Kina inte har anslutit sig. Det lönar sig emellertid att fundera över systemets användbarhet i varje enskilt fall, eftersom det kan bidra till avsevärda kostnadsinbesparningar i ansöknings- och förnyelseskedet. Effektivt skydd även med nationellt mönster Fastän antalet nationella mönsteransökningar började minska på grund av gemenskapsmönstren, har systemet fortfarande sin plats. Om marknaden är i Finland, kan ett nationellt skydd vara tillräckligt. Det finska patentverket granskar även mönstrets nyhet (om också i begränsad utsträckning), till skillnad från OHIM. Det skydd som en nationell mönsterrätt ger kan i ljuset av senaste tidens rättspraxis anses vara tämligen bra. Högsta domstolen linjerade på ett viktigt sätt omfattningen av en mönsterrätts skyddsomfång i sitt avgörande HD:2007:103 / , där man ansåg att det halkskydd för skor som käromålet gällde gjorde intrång i det registrerade mönstret. 2 KOLSTER Info Författare Heli Hietamies ansvarar för Kolsters mönsterrättsenhet. * Länder anslutna till Genèveakten: se WIPO:s webbsidor eller ta kontakt med vårt ombud Pastill-stol, Eero Aarnio

3 Ledare No Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie 2 B Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Kaisu Spets-Vainio Design & Layout White Sheep Oy, Esa Peltonen Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Slogans tidens melodi I alla tider har företagen velat informera konsumenterna om sina varor och tjänster samt sin existens genom korta kraftiga och pregnanta meddelanden, s.k. slogans. Tidigare kunde slogans inte registreras som varumärken. Den gjordes dock i varumärkeslagen en ändring som möjliggjorde registrering av slogans och härefter har deras popularitet sakta ökat. Nuförtiden önskar allt fler företag finna ett motto som passar just för dem. Problemet är att slogans, åtminstone i registreringsmyndighetens ögon, tenderar att vara beskrivande och därmed oregistrerbara. T.ex. registreringsmyndigheten i OHIM (EU:s varumärkesbyrå) har för närvarande rätt sträng praxis vad gäller registrerbarhet av slogans. Genom tillräcklig intensiv användning kan ändå även den mest beskrivande sloganen bli registrerbar. För att åskådliggöra problematiken kunde man tänka sig en slogan som all for one and one for all för byggklossar. Registreringsmyndigheten skulle här eventuellt enbart se en beskrivning av byggklossens egenskap medan företaget kanske närmast har tänkt att de förutom att beskriva sin varas egenskap även uttrycker sin servicevilja och solidaritet gentemot kunden. Registreringsmyndigheten vill ej alltid acceptera tankelekar av detta slag även om de enligt min mening kunde ge mera plats åt fantasin. Emedan det inte före år 1993 var möjligt att registrera en slogan i varumärkesregistret har det i Finland sedan 1959 även varit möjligt att registrera en slogan i ett sloganregister. En registrering i detta register baserar sig dock ej på lag varför dess status inte är att jämföra med en registrering i varumärkesregistret. Värdet är i första hand informativt. Man kan väl förstå sloganens ökade popularitet bland företagen. De är, om väl påfunna, så kallade örhängen som lätt stannar i minnet. Åtminstone undertecknad kommer fortfarande ihåg olika slogans från årtionden tillbaka som t.ex. on hienoa olla kultapossukerhon jäsen. Säkert är att mången slogan som idag registreras har en lång tjänstetid framför sig. Torbjörn Lydman Chef, varumärken och mönsterrätt > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Bild Logica Logicas gulklara mål är e enhetligt tjänstevarum Men vad är Logica? - Vi är ett globalt europeiskt IT-tjänsteföretag. Vi verkar globalt, men vi betonar det europeiska, linjerar Logica Suomis försäljnings- och marknadsföringsansvariga chef Heikki Tiihonen upp. I Finland består Logica av en helhet, som uppkommit genom över hundra företagsköp, känd fram till 27 februari under namnet WM-data. Bakom namnändringen finns ett företagsköp under fjolåret, där europeiska LogicaCMG köpte nordiska WM-data, som i sin tur tre år tidigare hade köpt upp sin lokalt större nordiska konkurrent Novo Group. Logica har verksamhet i 36 länder och företagets personal uppgår till , av vilka i Finland. I Europa består Logica av fyra sinsemellan nästan lika stora företagshelheter i England, Frankrike, Holland och Norden. Tiihonen berättar att bolaget i Finland har varit mycket framgångsrikt inom Logica-koncernen mätt med vilka mått som helst. WM-data var också i den senaste varumärkesundersökningen det fjärde kändaste varumärket inom sin bransch bland IT-tjänsteleverantörer. - Nu ska vi bygga upp varumärket Logica. Namnet ändras, men vår tjänst förblir i praktiken densamma. Vår proffsighet bara ökar och vi kommer allt närmare våra kunder på alla marknader. Tiihonen belyser Logicas proffsighet med några exempel. På det internationella planet flyttar företaget varje dag pengar från ett ställe till ett annat motsvarande fem tusen miljarder dollar. Var tredje satellit i världen är programmerad av Logica. Tre miljoner finländares patientuppgifter administreras och planeras med hjälp av Logicas system, och 1,6 miljoner finländares löner utbetalas varje månad med Logicas system. Största delen av bilarna i Finland är besiktigade med Logicas system. Av enskilda företags- och tjänsteproduktnamn ett gemensamt Logica Företagsnamnet ändrades inte bara i Finland. Också i Frankrike blev Unilog och i Holland CMG över en natt Logica. Endast moderbolaget i England behöll sitt ursprungliga namn Logica, som även det ombildats till LogicaCMG. Tiihonen berättar att lanseringen av det nya varumärket underlättas av det finländska bolagets, trots sin bakgrund, mycket enhetliga företagskultur. Även Logicas mission är densamma som WM-datas: att förbättra kundernas konkurrensförmåga. Logica har inte tidigare haft verksamhet i Norden, varför ingen överlappning förekommer i funktionerna. Den globala företagsbasen och namnändringen återspeglas naturligtvis även på Logica Suomis IPR-strategi och praxis. På Logica sköter landsorganisationerna med sin lokala samarbetspartner om IPR-skyddet på marknaden för de egna tjänsterna, men med de gemensamma IPR-principer som koncernen linjerat upp. - Vi bygger överallt upp ett starkt enhetligt Logicatjänstevarumärke. Linjebeslutet är att tjänsteproduktnamnen i fortsättningen förenas under namnet Logica, dvs. de lyder under företagsnamnet. Logica är den kronjuvel vars namn vi vill skydda, inte bara som företagsnamn utan också som tjänst, och försvara vår ensamrätt till varumärket Logica. Linjebeslutet innehåller även det berömda undantaget som bekräftar regeln: - Ifall vi i framtiden skapar en tjänst som fullständigt avviker från den övriga verksamheten, kan man skapa ett 4 KOLSTER Info

5 tt ärke nytt tjänstevarumärke vid sidan av Logica och registrera ett namn åt det. - Vi är emellertid uttryckligen av den åsikten att ett enhetligt varumärke passar oss som tjänsteföretag mycket bra, eftersom tjänsten i varje land måste vara likadan och samma slags värdevärld måste anknyta till den. Harmoniseringen till ett varumärke sträcker sig även till det tekniska planet, dvs. till användargränssnitt och ikoner. Gamla varumärken skyddas mot konkurrenter Enligt Tiihonen kommer man att bevara de gamla och kända grundvarumärkena WM-data och Novo Group skyddade mot konkurrenter. Företaget förfogar även över deras webbadresser. - Vi har tjänsteproduktnamn registrerade i Finland och på Europanivå cirka fem. Vi överväger dessa från fall till fall, när det blir aktuellt att förnya registreringarna. Många finländare kommer fortfarande ihåg sådana namn på tjänster som Sonet eller Novosys som man kunde se på bussarnas sidor. Dessa är fortfarande värdefulla för affärsverksamheten. I fortsättningen strävar emellertid Logica efter att marknadsföra större tjänstehelheter än enskilda tjänsteprodukter, till exempel Logicas lösningar för personaladministration. Inom Logica-koncernen finns även ett tiotal tjänsteprodukter, för vilka IPR-skyddet är centraliserat till moderbolagets huvudkontor i London. Dessa är produkter som har en global marknad, såsom utsläppshandelns administreringssystem eller det europeiska standardiserade betalförmedlingssystemet. Särskilda IPR-utmaningar IT-branschen samt talrika företagsköp har inneburit en extra utmaning för administreringen av IPR-egendom och det faktum, vem egendomen tillhör. Företagsnamnet ändrades från WM-data till Logica Redan för ett år sedan övergick vi till att använda Logicas gula varumärkesfärg, som man hittar på färgpaletten under namnet high-tech yellow. Jag anser att också den beskriver företagets proffsighet bra, säger Heikki Tiihonen. - I alla våra avtal beaktar vi mycket noga vem som har äganderätt till slutresultatet av vårt arbete. - En särskild IPR-utmaning inom branschen är bruket av en s.k. öppen kod, något som för oss ibland nästan är en fråga större än livet. Vi bör se upp med att använda den på ett sätt som skulle göra hela vårt system fritt för alla. Vi blir även tvungna att fundera över upphovsrättsliga frågor i situationer där en grafiker utför ett arbete i datasystemet, och säkerställa att slutresultatet av arbetet ägs av företaget och inte grafikern. Tiihonen beskriver IT-tjänstebranschen som en mogen bransch, där antalet aktörer minskar och större företagshelheter bildas. - Av de stora aktörerna inom branschen skriker var och en ut sitt budskap med allt högre röst. Det innebär att vi måste koncentrera vårt eget budskap och även upprepa det mer. Därför är det naturliga valet ett enhetligt Logicatjänstevarumärke. Sitt eget budskap förmedlar Logica Suomi bland annat i det branschsamlande evenemanget RATKAISU, som årligen samlar över tusen åhörare. Man har till och med skapat ett eget domännamn åt evenemanget. - Vi är inte det största företaget inom branschen, men vi har skapat det största evenemanget för branschen, där våra kunder från alla verksamhetsområden berättar om Logicas lösningar. Att vi varje år kan fylla Finlandiahuset anser jag är ganska WOW! KOLSTER Info 5

6 IPR-strategi TEXT OLLI-PEKKA KUOSMANEN Howden Insurance Brokers Oy ÖVERS. CARITA NASAROFF IPR-försäkring en väsentlig del av företagets IPR-strategi Oväntade och ibland även obefogade rättegångar kan skada företagens verksamhet. Redan det faktum att företaget hamnar i en rättegång i IPR-ärenden kan vara ödesdigert för verksamheten. I Finland behandlas flera tiotals IPRrättegångar årligen och kostnaderna för dessa är ofta avsevärt höga. I USA är motsvarande kostnader flerdubbla. Risken för att hamna att försvara de egna IPR-rättigheterna eller för att bli föremål för angrepp har ökat globalt sett. Även europeisk statistik talar ett tydligt språk. Man kan med befog säga att en satsning på hanteringen av IPRriskerna ger en bättre sömn. tag kan utan tillstånd använda en industriell äganderätt och åsamka skada åt dess ägare. Konsekvensen är oftast långa ersättningsförhandlingar och rättegångar som kan bli dyra. I värsta fall upphör hela produktutvecklingen i en dylik situation. Förebyggande åtgärder är det mest betydande sättet att hantera risker. Påstådda intrång som riktar sig mot patent, liksom även mot andra industriella äganderätter, samt temporära förbudsdomar kan förhindra marknadsföring och försäljning av en produkt. Dessutom binder de i betydande grad företagets resurser som en ökning av arbetstagarnas och ledningens tidstilldelning, en ökning av övriga inre kostnader samt advokatkostnader. Företaget bör kontinuerligt följa konkurrenternas produkter och beviljade patent inom branschen. IPR-försäkring är möjlig En viktig del av riskhantering är att överföra ansvarsriskerna så att ett försäkringsbolag delvis står för riskerna genom IPR-försäkringar. Det är skäl att märka att traditionella företagsförsäkringar som ansvars-, Endast för identifierade risker kan man förbereda sig Identifieringen av risker är en allmän utgångspunkt för riskhantering. För att skydda en kvalitativ och lönande företagsverksamhet bör företaget ha kännedom om och kunna hantera de olika problem och risker som hänför sig till avtal samt ingående av avtal och ansvarsskyldigheter. Ansvarsskada eller förverkligande av avtalsrisk och därutöver en eventuell rättegång kan ha tunga följder för företaget och förorsaka stora ekonomiska förluster samt betydande indirekta skador. Det är således skäl att minimera ansvarsriskerna möjligast effektivt. Företaget eller företagets arbetstagare kan göra intrång på en annan parts gällande rättighet antingen av vårdslöshet eller uppsåt. Ett utomstående före- Thousands Number of registered cases Vid Europeiska unionens gräns beslagtagna produkter som bryter mot IPR-rättigheter. Källa: European Commission, Summary of Community Customs Activities on Counterfeit and Piracy, KOLSTER Info

7 rättsskydds-, egendoms- eller avbrottsförsäkringar inte täcker skador som förorsakats av IPR. Ett urval av försäkringsbolag har redan i över tio års tid erbjudit ett försäkringsskydd som täcker rättegångs- och skadeersättningsansvarsskyldigheter förorsakade av IPR-ärenden. 7% 1% 1% 91% 1. Försvarskostnader. Avsikten med försäkringen är att ersätta kostnader, då den försäkrade är tvungen att försvara sig mot ett påstått eller ouppsåtligt intrång i en annan parts industriella äganderätt eller då man av försäkringstagaren kräver att han skall avstå från sin industriella äganderätt Trademarks Mot vilken rättighet har förseelserna skett. Källa: European Commission, Summary of Community Customs Activities on Counterfeit and Piracy, 2006 Copyrights and related rights Designs and models Patents and supplementary protection sertificates sentligaste hänför sig till en redan förfallen, överförd, annullerad, oregistrerad e.d. rättighet eller en skada som skett redan innan försäkringstiden börjat, uppsåt eller grov vårdslöshet, myndighetstalan eller kostnader för verkställande av dom eller avtal. Försäkringsbeloppet är försäkringsersättningens maximibelopp. Enligt behov kan det vara till exempel 0,5 miljoner euro ända upp till 10 miljoner euro. Man kan avtala om att försäkringstagarens självrisk är till exempel en procentmängd av de kostnader som försäkringsbolaget ersätter eller en fast summa i euron. Giltighetsområdet, försäkringsmängden och självrisknivån inverkar väsentligt på försäkringsavgiften. I en del fall kan försäkringsgivaren även förutsätta en IPR-kartläggning som utförts av en oberoende sakkunnig. Till teknologiföretag riktade IPR-försäkringar De största problemen hänför sig till patent och riskerna i samband med dessa. Patentintrång leder i de flesta fall till mycket dyra och tidskrävande förhandlingar samt i värsta fall till komplicerade rättegångar. De senaste åren har försäkringsgivare systematiskt nekat till att bevilja en försäkring för klienters patentrisker i de fall där USA och Kanada skulle höra till försäkringens giltighetsområde. Det främsta skälet till detta har varit olönsamhet på grund av stora ersättningssummor. Det är likväl möjligt att i en del fall få försäkringsskydd även för USA:s och Kanadas risker. En IPR-försäkring är inte en hyllprodukt, utan det lönar sig att skräddarsy försäkringen med hjälp av en sakkunnig så att den motsvarar företagets behov. IPR-försäkringen kan täcka följande immaterialrätter: patent, nyttighetsmodell, registrerat varumärke, registrerat mönster, upphovsrätt och immaterialrätter i anslutning till hemsidor på Internet. Försäkringsskyddet kan bestå av följande delar (försäkringsklausuler): eller då man förbjuder försäkringstagaren att använda sin industriella äganderätt. I egenskap av rättegångskostnader täcker försäkringen även försäkringstagarens egna kostnader samt de kostnader som utdömts till motparten. 2. Angreppskostnader. Avsikten med försäkringen är att ersätta kostnader, då försäkringstagaren syftar till att förhindra den andra parten från att använda försäkringstagarens industriella äganderätt. 3. Skadeersättningsskyldighet. Avsikten med försäkringen är att ersätta de ekonomiska förluster som förorsakats licensgivaren eller en tredje part på grund av påstått eller verkligt ouppsåtligt intrång i en tredje parts immaterialrättigheter under förutsättning att den försäkrade är ersättningsskyldig för skadan i ifrågavarande land i enlighet med gällande rätt. Försäkringen täcker även rättegångskostnaderna. Försäkringen täcker inte ersättning för nyttjande eller royalties. IPR-försäkringen har naturligtvis begränsningsvillkor, av vilka de vä- Teknologiföretagens utmanande verksamhetsomgivning har skapat försäkringsorganisationer som är specialiserade på teknologiförsäkringar. I allmänhet ger dessa organisationers produkter skydd för andra IPR-frågor än för patent. Det snabba ansökningsförfarandet, förståelsen av teknologiföretagens verksamhet samt möjligheterna att utvidga försäkringsskyddet till att täcka teknologiföretagens hela övriga försäkringsbehov, till exempel yrkesmässigt ansvar, kan ses som goda fördelar. Lösningarna lämpar sig utmärkt bland annat för användning inom programvaruindustrin. Skribenten, försäkringsmäklaren Olli-Pekka Kuosmanen är utbildad jurist och anställd på Howden Insurance Brokers Oy sedan år Han handhar inhemska och internationella företags ansvarsförsäkringsprogram. Han har verkat som expert inom ansvarsförsäkringar i drygt 20 år. KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Londonöverenskommelsen träder i kraft Den s.k. Londonöverenskommelsen träder i kraft Avsikten med överenskommelsen är att sänka patenteringskostnaderna i Europa. De stater som anslutit sig till överenskommelsen avstår antingen delvis eller helt från översättningar av europapatent. Nya utnämningar Torbjörn Lydman Kolster Helsingfors VH Torbjörn Lydman har utnämnts till ansvarig chef för Kolsters varumärkes- och mönsterrättsverksamhet. Han efterträder varumärkeschef Björn Kolster, som i fortsättningen koncentrerar sig på uppdragen som styrelsens ordförande och medlem av ledningsgruppen. Efter ikraftträdandet kan ett europapatent registreras som sådant i Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. I Lettland och Slovenien räcker det att man översätter patentkraven till det nationella språket. Danmark, Island, Kroatien, Nederländerna och Sverige förutsätter att patentkraven översätts till det egna språket, men godkänner beskrivningsdelen på engelska. Utanför Londonöverenskommelsen är ännu tillsvidare 20 medlemsstater, inklusive Finland, samt s.k. associerade stater. Jukka Kantanen Kolster Helsingfors DI Jukka Kantanen har utnämnts till patenthandläggare i Helsingfors. Före övergången till Kolster arbetade han inom telekommunikationsbranschen med produktutvecklings och IPR-uppdrag och är specialiserad på trådlösa tillämpningar inom telekommunikation. Han förstärker vår kundservice inom skyddandet av ICT-tillämpningar. Jur.kand. Joose Kilpimaa har börjat som varumärkesombud i Helsingfors. Joose har fem års erfarenhet av motsvarande uppgifter. Han förstärker vår kundservice inom inhemska och internationella varumärken, domännamn, produkt-förfalskningsärenden och rättegångar. Joose Kilpimaa Kolster Helsingfors Kolster åter på toppnivå i internationell jämförelse av patent- och varumärkesbyråer Mikko Alatossava Kolster Uleåborg TkL Mikko Alatossava har anställts som patenthandläggare på vårt Uleåborgskontor. Tidigare har Mikko arbetat som forskare på Uleåborgs Universitets Centre for Wireless Communications forskningsenhet. Mikko förstärker vårt expertkunnande inom trådlösa tillämpningar inom telekommunikation, samt vår kundservice inom skyddandet av högteknologiska tillämpningar. Tidningen Managing Intellectual Property som värderas högt på det immaterialrättsliga området har publicerat sin årliga internationella undersökning, där man bedömer patent- och varumärkesbyråer. I denna undersökning är Kolster på toppnivå bland finska byråer inom branschen, när det gäller handläggning av patent- och varumärkesansökningar. Undersökningen omfattade 65 länder och den gjordes nu redan för 12:e gången. Kolster har ständigt placerat sig i topp bland finska företag inom branschen. Sini-Maaria Mikkilä Kolster Tammerfors / Åbo DI Sini-Maaria Mikkilä har börjat som patenthandläggare på Kolster. Hon har över 10 års arbetserfarenhet av kvalitets-, projektlednings- och utvecklingsuppgifter inom maskinbyggnads- och telekommunikationsindustrin. Sini-Maaria stärker vårt kunnande både i Tammerfors och Åbo, och koncentrerar sig speciellt på skyddandet av våra kunders maskin- och eltekniska tillämpningar. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken > Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan därefter förnyas i 10-årsperioder under obegränsad tid.

En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan därefter förnyas i 10-årsperioder under obegränsad tid. SIPF Varumärkesmanual 2009 1.0 Inledning 1.1 Syftet med SIPF:s varumärkesmanual är att ge läsaren en allmän översikt och vägledning om varumärken ett immaterialrättsligt område som får allt större betydelse.

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

Intrångsundersökning

Intrångsundersökning JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Martin Taranger Intrångsundersökning - En civilrättslig bevissäkringsåtgärd vid counterfeiting och andra immaterialrättsliga intrång Examensarbete 20 poäng Handledare:

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Patent & Varumärken Advokaten hjälper dig vid tvist Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Reglering av nationella toppdomäner

Reglering av nationella toppdomäner Juridiska Institutionen Tillämpade studier Handelshögskolan vid 20 poäng VT 2003 Göteborgs Universitet Reglering av nationella toppdomäner med fokus på svenska.se Fredrik Roos Handledare: Christina Ramberg

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt

ZACCO. patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt ZACCO lathund för immaterialrätt (IP) patent / varumärke / domännamn design / firmarätt / upphovsrätt vi hör ibland människor tala om världspatent, och ibland ser vi det också skrivet. en del talar om

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Företagsekonomi och turism 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Iida Kolehmainen Lärdomsprovets titel SEPA för företag

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13

Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 Konsumentskyddet på finansmarknaden 30 MAJ 2008 DNR 08-5342 2008:13 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 3 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 11 FINANSIELL RÅDGIVNING 15 SPARA 18 KONTOSPARANDE

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 26/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till revidering av konkurslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att en ny konkurslag skall stiftas.

Läs mer

Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde

Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Ingrid Persson Domännamnet som kännetecken - ett odefinierat rättsområde Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Immaterialrätt, IT-rätt VT 2001 Innehåll

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen - med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar Övningsseminariearbete i immaterialrätt Sebastian Åstrand

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Susan Ucar. Examensarbete 20 poäng

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet. Susan Ucar. Examensarbete 20 poäng JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Susan Ucar Stöld av domännamn på Internet-ur ett varumärkesrättsligt, jurisdiktionsmässigt och straffrättsligt perspektiv. Examensarbete 20 poäng Helén Örnemark

Läs mer

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer