Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin."

Transkript

1 No MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke

2 Mönsterrätt TEXT HELI HIETAMIES ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Gemenskapsmönster redan i fem år: Mönsterrätt ökar i popularitet Systemet med gemenskapsmönster har varit populärt allt sedan det togs i bruk år 2003, och populariteten har ökat från år till år. År 2003 inlämnades cirka ansökningar, år 2004 cirka och i fjol var antalet redan uppe i Orsakerna är uppenbara: med endast en gemenskapsmönsteransökan som inlämnas till OHIM får man inom ett par månader och till relativt låga kostnader ett mönsterskydd som är i kraft i alla EU:s medlemsländer. En orsak till populariteten är otvivelaktigt även att skyddsobjektet i gemenskapsmönsterförordningen (liksom i mönterrättsdirektivet som reglerar nationella lagar) har definierats rätt omfattande. Med ett mönsterskydd kan man förutom de mera traditionella mönstren, såsom utseendet på möbler eller verktyg eller ornament, skydda till exempel produkters detaljer eller logon. Med detaljskyddet kan sökanden rikta skyddet mot just det särdrag som är väsentligt - hela produkten behöver inte skyddas. Skydd av logo med mönsterrätt ger i sin tur ett avsevärt extra skydd åt varumärket, ty som mönster är skyddet inte begränsat till vissa klasser. Det internationella systemet utvidgas Europeiska gemenskapen har anslutit sig till Genèveakten inom Haagkonventionen. Arrangemanget trädde i kraft Med Haagkonventionen har man skapat ett internationellt registreringssystem för mönster, där man med en ansökan som skall inlämnas till WIPO kan söka mönsterskydd i länder anslutna till systemet. En internationell ansökan resulterar inte i en internationell mönsterrätt, utan det är fråga om ett centraliserat ansökningsarrangemang. I ansökan designeras de länder som man vill att skyddet skall träda i kraft i, varefter vart och ett land undersöker på det sätt som den egna nationella lagstiftningen kräver, huruvida ansökan kan godkännas. Efter att EG anslutit sig till systemet kan även finska företag ansöka om mönsterskydd via WIPO i länder anslutna till Genèveakten (25 länder *). Systemets användbarhet begränsas för närvarande av att bl.a. USA, Kanada, Japan och Kina inte har anslutit sig. Det lönar sig emellertid att fundera över systemets användbarhet i varje enskilt fall, eftersom det kan bidra till avsevärda kostnadsinbesparningar i ansöknings- och förnyelseskedet. Effektivt skydd även med nationellt mönster Fastän antalet nationella mönsteransökningar började minska på grund av gemenskapsmönstren, har systemet fortfarande sin plats. Om marknaden är i Finland, kan ett nationellt skydd vara tillräckligt. Det finska patentverket granskar även mönstrets nyhet (om också i begränsad utsträckning), till skillnad från OHIM. Det skydd som en nationell mönsterrätt ger kan i ljuset av senaste tidens rättspraxis anses vara tämligen bra. Högsta domstolen linjerade på ett viktigt sätt omfattningen av en mönsterrätts skyddsomfång i sitt avgörande HD:2007:103 / , där man ansåg att det halkskydd för skor som käromålet gällde gjorde intrång i det registrerade mönstret. 2 KOLSTER Info Författare Heli Hietamies ansvarar för Kolsters mönsterrättsenhet. * Länder anslutna till Genèveakten: se WIPO:s webbsidor eller ta kontakt med vårt ombud Pastill-stol, Eero Aarnio

3 Ledare No Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie 2 B Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Kaisu Spets-Vainio Design & Layout White Sheep Oy, Esa Peltonen Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Slogans tidens melodi I alla tider har företagen velat informera konsumenterna om sina varor och tjänster samt sin existens genom korta kraftiga och pregnanta meddelanden, s.k. slogans. Tidigare kunde slogans inte registreras som varumärken. Den gjordes dock i varumärkeslagen en ändring som möjliggjorde registrering av slogans och härefter har deras popularitet sakta ökat. Nuförtiden önskar allt fler företag finna ett motto som passar just för dem. Problemet är att slogans, åtminstone i registreringsmyndighetens ögon, tenderar att vara beskrivande och därmed oregistrerbara. T.ex. registreringsmyndigheten i OHIM (EU:s varumärkesbyrå) har för närvarande rätt sträng praxis vad gäller registrerbarhet av slogans. Genom tillräcklig intensiv användning kan ändå även den mest beskrivande sloganen bli registrerbar. För att åskådliggöra problematiken kunde man tänka sig en slogan som all for one and one for all för byggklossar. Registreringsmyndigheten skulle här eventuellt enbart se en beskrivning av byggklossens egenskap medan företaget kanske närmast har tänkt att de förutom att beskriva sin varas egenskap även uttrycker sin servicevilja och solidaritet gentemot kunden. Registreringsmyndigheten vill ej alltid acceptera tankelekar av detta slag även om de enligt min mening kunde ge mera plats åt fantasin. Emedan det inte före år 1993 var möjligt att registrera en slogan i varumärkesregistret har det i Finland sedan 1959 även varit möjligt att registrera en slogan i ett sloganregister. En registrering i detta register baserar sig dock ej på lag varför dess status inte är att jämföra med en registrering i varumärkesregistret. Värdet är i första hand informativt. Man kan väl förstå sloganens ökade popularitet bland företagen. De är, om väl påfunna, så kallade örhängen som lätt stannar i minnet. Åtminstone undertecknad kommer fortfarande ihåg olika slogans från årtionden tillbaka som t.ex. on hienoa olla kultapossukerhon jäsen. Säkert är att mången slogan som idag registreras har en lång tjänstetid framför sig. Torbjörn Lydman Chef, varumärken och mönsterrätt > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Bild Logica Logicas gulklara mål är e enhetligt tjänstevarum Men vad är Logica? - Vi är ett globalt europeiskt IT-tjänsteföretag. Vi verkar globalt, men vi betonar det europeiska, linjerar Logica Suomis försäljnings- och marknadsföringsansvariga chef Heikki Tiihonen upp. I Finland består Logica av en helhet, som uppkommit genom över hundra företagsköp, känd fram till 27 februari under namnet WM-data. Bakom namnändringen finns ett företagsköp under fjolåret, där europeiska LogicaCMG köpte nordiska WM-data, som i sin tur tre år tidigare hade köpt upp sin lokalt större nordiska konkurrent Novo Group. Logica har verksamhet i 36 länder och företagets personal uppgår till , av vilka i Finland. I Europa består Logica av fyra sinsemellan nästan lika stora företagshelheter i England, Frankrike, Holland och Norden. Tiihonen berättar att bolaget i Finland har varit mycket framgångsrikt inom Logica-koncernen mätt med vilka mått som helst. WM-data var också i den senaste varumärkesundersökningen det fjärde kändaste varumärket inom sin bransch bland IT-tjänsteleverantörer. - Nu ska vi bygga upp varumärket Logica. Namnet ändras, men vår tjänst förblir i praktiken densamma. Vår proffsighet bara ökar och vi kommer allt närmare våra kunder på alla marknader. Tiihonen belyser Logicas proffsighet med några exempel. På det internationella planet flyttar företaget varje dag pengar från ett ställe till ett annat motsvarande fem tusen miljarder dollar. Var tredje satellit i världen är programmerad av Logica. Tre miljoner finländares patientuppgifter administreras och planeras med hjälp av Logicas system, och 1,6 miljoner finländares löner utbetalas varje månad med Logicas system. Största delen av bilarna i Finland är besiktigade med Logicas system. Av enskilda företags- och tjänsteproduktnamn ett gemensamt Logica Företagsnamnet ändrades inte bara i Finland. Också i Frankrike blev Unilog och i Holland CMG över en natt Logica. Endast moderbolaget i England behöll sitt ursprungliga namn Logica, som även det ombildats till LogicaCMG. Tiihonen berättar att lanseringen av det nya varumärket underlättas av det finländska bolagets, trots sin bakgrund, mycket enhetliga företagskultur. Även Logicas mission är densamma som WM-datas: att förbättra kundernas konkurrensförmåga. Logica har inte tidigare haft verksamhet i Norden, varför ingen överlappning förekommer i funktionerna. Den globala företagsbasen och namnändringen återspeglas naturligtvis även på Logica Suomis IPR-strategi och praxis. På Logica sköter landsorganisationerna med sin lokala samarbetspartner om IPR-skyddet på marknaden för de egna tjänsterna, men med de gemensamma IPR-principer som koncernen linjerat upp. - Vi bygger överallt upp ett starkt enhetligt Logicatjänstevarumärke. Linjebeslutet är att tjänsteproduktnamnen i fortsättningen förenas under namnet Logica, dvs. de lyder under företagsnamnet. Logica är den kronjuvel vars namn vi vill skydda, inte bara som företagsnamn utan också som tjänst, och försvara vår ensamrätt till varumärket Logica. Linjebeslutet innehåller även det berömda undantaget som bekräftar regeln: - Ifall vi i framtiden skapar en tjänst som fullständigt avviker från den övriga verksamheten, kan man skapa ett 4 KOLSTER Info

5 tt ärke nytt tjänstevarumärke vid sidan av Logica och registrera ett namn åt det. - Vi är emellertid uttryckligen av den åsikten att ett enhetligt varumärke passar oss som tjänsteföretag mycket bra, eftersom tjänsten i varje land måste vara likadan och samma slags värdevärld måste anknyta till den. Harmoniseringen till ett varumärke sträcker sig även till det tekniska planet, dvs. till användargränssnitt och ikoner. Gamla varumärken skyddas mot konkurrenter Enligt Tiihonen kommer man att bevara de gamla och kända grundvarumärkena WM-data och Novo Group skyddade mot konkurrenter. Företaget förfogar även över deras webbadresser. - Vi har tjänsteproduktnamn registrerade i Finland och på Europanivå cirka fem. Vi överväger dessa från fall till fall, när det blir aktuellt att förnya registreringarna. Många finländare kommer fortfarande ihåg sådana namn på tjänster som Sonet eller Novosys som man kunde se på bussarnas sidor. Dessa är fortfarande värdefulla för affärsverksamheten. I fortsättningen strävar emellertid Logica efter att marknadsföra större tjänstehelheter än enskilda tjänsteprodukter, till exempel Logicas lösningar för personaladministration. Inom Logica-koncernen finns även ett tiotal tjänsteprodukter, för vilka IPR-skyddet är centraliserat till moderbolagets huvudkontor i London. Dessa är produkter som har en global marknad, såsom utsläppshandelns administreringssystem eller det europeiska standardiserade betalförmedlingssystemet. Särskilda IPR-utmaningar IT-branschen samt talrika företagsköp har inneburit en extra utmaning för administreringen av IPR-egendom och det faktum, vem egendomen tillhör. Företagsnamnet ändrades från WM-data till Logica Redan för ett år sedan övergick vi till att använda Logicas gula varumärkesfärg, som man hittar på färgpaletten under namnet high-tech yellow. Jag anser att också den beskriver företagets proffsighet bra, säger Heikki Tiihonen. - I alla våra avtal beaktar vi mycket noga vem som har äganderätt till slutresultatet av vårt arbete. - En särskild IPR-utmaning inom branschen är bruket av en s.k. öppen kod, något som för oss ibland nästan är en fråga större än livet. Vi bör se upp med att använda den på ett sätt som skulle göra hela vårt system fritt för alla. Vi blir även tvungna att fundera över upphovsrättsliga frågor i situationer där en grafiker utför ett arbete i datasystemet, och säkerställa att slutresultatet av arbetet ägs av företaget och inte grafikern. Tiihonen beskriver IT-tjänstebranschen som en mogen bransch, där antalet aktörer minskar och större företagshelheter bildas. - Av de stora aktörerna inom branschen skriker var och en ut sitt budskap med allt högre röst. Det innebär att vi måste koncentrera vårt eget budskap och även upprepa det mer. Därför är det naturliga valet ett enhetligt Logicatjänstevarumärke. Sitt eget budskap förmedlar Logica Suomi bland annat i det branschsamlande evenemanget RATKAISU, som årligen samlar över tusen åhörare. Man har till och med skapat ett eget domännamn åt evenemanget. - Vi är inte det största företaget inom branschen, men vi har skapat det största evenemanget för branschen, där våra kunder från alla verksamhetsområden berättar om Logicas lösningar. Att vi varje år kan fylla Finlandiahuset anser jag är ganska WOW! KOLSTER Info 5

6 IPR-strategi TEXT OLLI-PEKKA KUOSMANEN Howden Insurance Brokers Oy ÖVERS. CARITA NASAROFF IPR-försäkring en väsentlig del av företagets IPR-strategi Oväntade och ibland även obefogade rättegångar kan skada företagens verksamhet. Redan det faktum att företaget hamnar i en rättegång i IPR-ärenden kan vara ödesdigert för verksamheten. I Finland behandlas flera tiotals IPRrättegångar årligen och kostnaderna för dessa är ofta avsevärt höga. I USA är motsvarande kostnader flerdubbla. Risken för att hamna att försvara de egna IPR-rättigheterna eller för att bli föremål för angrepp har ökat globalt sett. Även europeisk statistik talar ett tydligt språk. Man kan med befog säga att en satsning på hanteringen av IPRriskerna ger en bättre sömn. tag kan utan tillstånd använda en industriell äganderätt och åsamka skada åt dess ägare. Konsekvensen är oftast långa ersättningsförhandlingar och rättegångar som kan bli dyra. I värsta fall upphör hela produktutvecklingen i en dylik situation. Förebyggande åtgärder är det mest betydande sättet att hantera risker. Påstådda intrång som riktar sig mot patent, liksom även mot andra industriella äganderätter, samt temporära förbudsdomar kan förhindra marknadsföring och försäljning av en produkt. Dessutom binder de i betydande grad företagets resurser som en ökning av arbetstagarnas och ledningens tidstilldelning, en ökning av övriga inre kostnader samt advokatkostnader. Företaget bör kontinuerligt följa konkurrenternas produkter och beviljade patent inom branschen. IPR-försäkring är möjlig En viktig del av riskhantering är att överföra ansvarsriskerna så att ett försäkringsbolag delvis står för riskerna genom IPR-försäkringar. Det är skäl att märka att traditionella företagsförsäkringar som ansvars-, Endast för identifierade risker kan man förbereda sig Identifieringen av risker är en allmän utgångspunkt för riskhantering. För att skydda en kvalitativ och lönande företagsverksamhet bör företaget ha kännedom om och kunna hantera de olika problem och risker som hänför sig till avtal samt ingående av avtal och ansvarsskyldigheter. Ansvarsskada eller förverkligande av avtalsrisk och därutöver en eventuell rättegång kan ha tunga följder för företaget och förorsaka stora ekonomiska förluster samt betydande indirekta skador. Det är således skäl att minimera ansvarsriskerna möjligast effektivt. Företaget eller företagets arbetstagare kan göra intrång på en annan parts gällande rättighet antingen av vårdslöshet eller uppsåt. Ett utomstående före- Thousands Number of registered cases Vid Europeiska unionens gräns beslagtagna produkter som bryter mot IPR-rättigheter. Källa: European Commission, Summary of Community Customs Activities on Counterfeit and Piracy, KOLSTER Info

7 rättsskydds-, egendoms- eller avbrottsförsäkringar inte täcker skador som förorsakats av IPR. Ett urval av försäkringsbolag har redan i över tio års tid erbjudit ett försäkringsskydd som täcker rättegångs- och skadeersättningsansvarsskyldigheter förorsakade av IPR-ärenden. 7% 1% 1% 91% 1. Försvarskostnader. Avsikten med försäkringen är att ersätta kostnader, då den försäkrade är tvungen att försvara sig mot ett påstått eller ouppsåtligt intrång i en annan parts industriella äganderätt eller då man av försäkringstagaren kräver att han skall avstå från sin industriella äganderätt Trademarks Mot vilken rättighet har förseelserna skett. Källa: European Commission, Summary of Community Customs Activities on Counterfeit and Piracy, 2006 Copyrights and related rights Designs and models Patents and supplementary protection sertificates sentligaste hänför sig till en redan förfallen, överförd, annullerad, oregistrerad e.d. rättighet eller en skada som skett redan innan försäkringstiden börjat, uppsåt eller grov vårdslöshet, myndighetstalan eller kostnader för verkställande av dom eller avtal. Försäkringsbeloppet är försäkringsersättningens maximibelopp. Enligt behov kan det vara till exempel 0,5 miljoner euro ända upp till 10 miljoner euro. Man kan avtala om att försäkringstagarens självrisk är till exempel en procentmängd av de kostnader som försäkringsbolaget ersätter eller en fast summa i euron. Giltighetsområdet, försäkringsmängden och självrisknivån inverkar väsentligt på försäkringsavgiften. I en del fall kan försäkringsgivaren även förutsätta en IPR-kartläggning som utförts av en oberoende sakkunnig. Till teknologiföretag riktade IPR-försäkringar De största problemen hänför sig till patent och riskerna i samband med dessa. Patentintrång leder i de flesta fall till mycket dyra och tidskrävande förhandlingar samt i värsta fall till komplicerade rättegångar. De senaste åren har försäkringsgivare systematiskt nekat till att bevilja en försäkring för klienters patentrisker i de fall där USA och Kanada skulle höra till försäkringens giltighetsområde. Det främsta skälet till detta har varit olönsamhet på grund av stora ersättningssummor. Det är likväl möjligt att i en del fall få försäkringsskydd även för USA:s och Kanadas risker. En IPR-försäkring är inte en hyllprodukt, utan det lönar sig att skräddarsy försäkringen med hjälp av en sakkunnig så att den motsvarar företagets behov. IPR-försäkringen kan täcka följande immaterialrätter: patent, nyttighetsmodell, registrerat varumärke, registrerat mönster, upphovsrätt och immaterialrätter i anslutning till hemsidor på Internet. Försäkringsskyddet kan bestå av följande delar (försäkringsklausuler): eller då man förbjuder försäkringstagaren att använda sin industriella äganderätt. I egenskap av rättegångskostnader täcker försäkringen även försäkringstagarens egna kostnader samt de kostnader som utdömts till motparten. 2. Angreppskostnader. Avsikten med försäkringen är att ersätta kostnader, då försäkringstagaren syftar till att förhindra den andra parten från att använda försäkringstagarens industriella äganderätt. 3. Skadeersättningsskyldighet. Avsikten med försäkringen är att ersätta de ekonomiska förluster som förorsakats licensgivaren eller en tredje part på grund av påstått eller verkligt ouppsåtligt intrång i en tredje parts immaterialrättigheter under förutsättning att den försäkrade är ersättningsskyldig för skadan i ifrågavarande land i enlighet med gällande rätt. Försäkringen täcker även rättegångskostnaderna. Försäkringen täcker inte ersättning för nyttjande eller royalties. IPR-försäkringen har naturligtvis begränsningsvillkor, av vilka de vä- Teknologiföretagens utmanande verksamhetsomgivning har skapat försäkringsorganisationer som är specialiserade på teknologiförsäkringar. I allmänhet ger dessa organisationers produkter skydd för andra IPR-frågor än för patent. Det snabba ansökningsförfarandet, förståelsen av teknologiföretagens verksamhet samt möjligheterna att utvidga försäkringsskyddet till att täcka teknologiföretagens hela övriga försäkringsbehov, till exempel yrkesmässigt ansvar, kan ses som goda fördelar. Lösningarna lämpar sig utmärkt bland annat för användning inom programvaruindustrin. Skribenten, försäkringsmäklaren Olli-Pekka Kuosmanen är utbildad jurist och anställd på Howden Insurance Brokers Oy sedan år Han handhar inhemska och internationella företags ansvarsförsäkringsprogram. Han har verkat som expert inom ansvarsförsäkringar i drygt 20 år. KOLSTER Info 7

8 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Londonöverenskommelsen träder i kraft Den s.k. Londonöverenskommelsen träder i kraft Avsikten med överenskommelsen är att sänka patenteringskostnaderna i Europa. De stater som anslutit sig till överenskommelsen avstår antingen delvis eller helt från översättningar av europapatent. Nya utnämningar Torbjörn Lydman Kolster Helsingfors VH Torbjörn Lydman har utnämnts till ansvarig chef för Kolsters varumärkes- och mönsterrättsverksamhet. Han efterträder varumärkeschef Björn Kolster, som i fortsättningen koncentrerar sig på uppdragen som styrelsens ordförande och medlem av ledningsgruppen. Efter ikraftträdandet kan ett europapatent registreras som sådant i Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. I Lettland och Slovenien räcker det att man översätter patentkraven till det nationella språket. Danmark, Island, Kroatien, Nederländerna och Sverige förutsätter att patentkraven översätts till det egna språket, men godkänner beskrivningsdelen på engelska. Utanför Londonöverenskommelsen är ännu tillsvidare 20 medlemsstater, inklusive Finland, samt s.k. associerade stater. Jukka Kantanen Kolster Helsingfors DI Jukka Kantanen har utnämnts till patenthandläggare i Helsingfors. Före övergången till Kolster arbetade han inom telekommunikationsbranschen med produktutvecklings och IPR-uppdrag och är specialiserad på trådlösa tillämpningar inom telekommunikation. Han förstärker vår kundservice inom skyddandet av ICT-tillämpningar. Jur.kand. Joose Kilpimaa har börjat som varumärkesombud i Helsingfors. Joose har fem års erfarenhet av motsvarande uppgifter. Han förstärker vår kundservice inom inhemska och internationella varumärken, domännamn, produkt-förfalskningsärenden och rättegångar. Joose Kilpimaa Kolster Helsingfors Kolster åter på toppnivå i internationell jämförelse av patent- och varumärkesbyråer Mikko Alatossava Kolster Uleåborg TkL Mikko Alatossava har anställts som patenthandläggare på vårt Uleåborgskontor. Tidigare har Mikko arbetat som forskare på Uleåborgs Universitets Centre for Wireless Communications forskningsenhet. Mikko förstärker vårt expertkunnande inom trådlösa tillämpningar inom telekommunikation, samt vår kundservice inom skyddandet av högteknologiska tillämpningar. Tidningen Managing Intellectual Property som värderas högt på det immaterialrättsliga området har publicerat sin årliga internationella undersökning, där man bedömer patent- och varumärkesbyråer. I denna undersökning är Kolster på toppnivå bland finska byråer inom branschen, när det gäller handläggning av patent- och varumärkesansökningar. Undersökningen omfattade 65 länder och den gjordes nu redan för 12:e gången. Kolster har ständigt placerat sig i topp bland finska företag inom branschen. Sini-Maaria Mikkilä Kolster Tammerfors / Åbo DI Sini-Maaria Mikkilä har börjat som patenthandläggare på Kolster. Hon har över 10 års arbetserfarenhet av kvalitets-, projektlednings- och utvecklingsuppgifter inom maskinbyggnads- och telekommunikationsindustrin. Sini-Maaria stärker vårt kunnande både i Tammerfors och Åbo, och koncentrerar sig speciellt på skyddandet av våra kunders maskin- och eltekniska tillämpningar. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken > Information om branschen/kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter

Kolster IPR Legal hjälper företag att lösa konflikter. Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Nr 2 2011 INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Utnyttja upphovsrätter vid sidan av immaterialrätter Metso Automation, Fiskars och Lite-On Mobile: En inblick i försvar och användning av IPR-rättigheter

Läs mer

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR SERVICEBOK FÖR IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 1 Serviceboken hjälper dig att känna igen ditt företags immateriella tillgångar och att skydda, förvalta och utnyttja ditt kunnande och resultaten av ditt arbete.

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi Kolster är IPR-expert Vår uppgift är att skydda och förvalta våra kunders immateriella egendom samt att främja utvecklandet av den immateriella

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster.

ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt. IPR-verksamhet. invändningar förändras. Planera ditt företags. Behandlingen av. Nr 2 2008. www.kolster. Planera ditt företags IPR-verksamhet Behandlingen av invändningar förändras Nr 2 2008 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS ABB innoverar energiskt och skyddar aktivt Bild ur ABB:s globala reklamkampanj

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Varumärkesklassificeringen

Varumärkesklassificeringen Nr 1 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärkesklassificeringen har betydelse! EPOs regeländringar begränsar patentsökandens möjligheter Powerkiss förenar teknologi och design www.kolster.fi

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi

Nr 3 2009. Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket. Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom. www.kolster.fi Uthyres: Ombud Nätet, varumärket och nätvarumärket Nr 3 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Varumärket är Bobicompanys viktigaste egendom www.kolster.fi IPR in-house-tjänst TEXT ANNE SUUTALA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf?

Kolster Info. Design säljer. Sandvik Tamrock. Den finska patentlagen förnyas. har du skyddat din försäljningstrumf? Kolster Info Nr 1 2006 Mars Design säljer har du skyddat din försäljningstrumf? Sandvik Tamrock designar och är strikt i sin skyddspolitik Den finska patentlagen förnyas Mönsterrätt text: Anne Suutala

Läs mer

UF Ett år som företagare handledning för lärare

UF Ett år som företagare handledning för lärare 1 UF Ett år som företagare handledning för lärare BEHOVET AV FÖRSÄKRINGAR Allt möjligt kan hända inom företagsverksamhet, precis som i det normala livet. I ett företag kan skador orsakas exempelvis av

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag

Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Återförsäkringsbranschens verktyg för att föra över risk från direktbolag till återförsäkringsbolag eller mellan återförsäkringsbolag Denna framställning beskriver branschens grundverktyg såsom typer och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 26.10.2011 2011/0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47 Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE472.334v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning

Kolster Info. BioTie. Varumärket. Tullbevakningen. skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter. lever inte utan bevakning Kolster Info Nr 1 2007 Mars BioTie skyddar sina läkemedel och säljer licensrättigheter Varumärket lever inte utan bevakning Tullbevakningen hjälper i kampen mot produktförfalskningar Varumärken text: Kristiina

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen

Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen Hur kan man skydda MODE? Aalto Universitet, 3. Maj 2016 Heidi Härkönen Vad är modejuridik? Modejuridik är ett delområde inom rättsvetenskap som undersöker juridiska problem som modeindustrin möter i sin

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter

Vems namn i patentbrevet? - en inblick i problematiska uppfinningsrätter Nr 2 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS En inblick i problematiska uppfinningsrätter Avtalsrättslig synvinkel på IPR-intrång Chempolis ihärdiga produktutveckling och skyddande GER RESULTAT

Läs mer

Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring

Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring Information Benämningen Företaget i detta formulär är den juridiska personen som söker försäkring (tillika försäkringstagaren). Benämningen försäkrade är de

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada

Försäkring för ren förmögenhetsskada GJAF 50:4 Försäkring för ren förmögenhetsskada Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December

Kolster Info. Patent som säkerhet för finansiärer. Håll din varumärkesregistrering. Patenttroll inom programvaruindustrin. Ekahau: Nr 3 2006 December Kolster Info Nr 3 2006 December Patenttroll inom programvaruindustrin Håll din varumärkesregistrering i kraft Ekahau: Patent som säkerhet för finansiärer Patent text: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101 Yrkeskod enligt ALS 101 Sammanställer tab, diagram, listor och blanketter med grunddata. Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och givna underlag. Gör uträkningar och avstämningar. Meddelar beslut.

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut

Saken Överföring av domännamn. Tvistlösarens beslut BESLUT 2003-08-26 Ärendenr. 15. Sökande Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, 902001-7720, Frösundaviks allé 1, 195 87 STOCKHOLM Ombud: Stina M, Cogent IPC AB, Alsnögatan 11, 116 92 Stockholm

Läs mer

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på

De flesta framgångsrika uppfinningar och patent börjar med att en idérik person identifierar ett problem och tänker att det här borde gå att lösa på patent Meningen med patent är att stimulera vårt samhälles utveckling alla vinner på att vi kan ta del av och utveckla varandras uppfinningar. Samtidigt får uppfinnarna större möjlighet att tjäna pengar

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling tillhandahålls

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna:

Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10 IP Translator, och gav följande svar på de ställda frågorna: Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.2, 1 28 oktober 2015 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring

Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Sid 1 (5) 2b0a937a-ad6d-4d30-86cf-f21dbfd7b646 Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring Med tillämpning av de allmänna villkoren i övrigt gäller följande ändringar och kompletteringar. D. Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från

REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER. Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Giltigt från REN FÖRMÖGENHETSSKADA - RÅDGIVANDE KONSULTER Särskilt försäkringsvillkor VRF 2015:1 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning och numrering

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen

Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen EUIPO NOTES-SV CONV.IR. - 03/2016 Anmärkningar till formuläret för ansökan om omvandling av en internationell registrering som designerar unionen Allmänna kommentarer Formuläret för ansökan om omvandling

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om företagssanering

Lag. om ändring av lagen om företagssanering Lag om ändring av lagen om företagssanering I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om företagssanering (47/1993) 91 och 100 a, av dem 100 a sådan den lyder i lag 138/2004, ändras 8 1 mom., 21

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.1 ANVISNINGAR OM UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKAT TJÄNSTER (3.9.2010) 1 Inledning Europeiska unionens direktiv 2006/123/EG har genomförts i Finland

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

10 frågor om patent. förverkligaövning

10 frågor om patent. förverkligaövning förverkligaövning 10 frågor om patent En uppfinning är i sig ett allmänt begrepp och kan omfatta varje ny idé på alla möjliga områden. En uppfinning måste däremot, för att kunna beviljas patent, uppfylla

Läs mer

l. Nuläget I propositionen ingår förslag till sådana

l. Nuläget I propositionen ingår förslag till sådana 992 rd- RP 25 Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lagar om ändring av 3 patentlagen, 3 lagen om nyttighetsmodellrätt och 5 mönsterrättslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer