IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag"

Transkript

1 No Nr infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

2 Kolster Tammerfors 25 år TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Från patentfabrik till konsulterande partner I år har det gått 25 år sedan Kolster öppnade en filial i Tammerfors år Juha Kaukonen som verkat som enhetschef allt sedan grundandet och biträdande enhetschef Ossi Huhtanen (på Kolster sedan år 1994) funderar över vilka förändringar som skett under årens lopp inom IPR-branschen och i kundernas behov. Juha Kaukonen - IPR-lagstiftningen, kundernas behov och Kolster kompetensprofil har alla förändrats mycket under årens lopp. Men det har varit glädjande att märka att många av våra första kunder är kunder hos oss ännu idag, tack för det! Enligt Kaukonen ansökte inte heller stora företag om patent i någon större utsträckning i slutet av 80-talet. Då var över hälften av kunderna enskilda uppfinnare och småföretag. Stora företag började aktivare ansöka om patent först en bit in på 90-talet. Tidigare räckte det för kunderna att patentombudet uppställde patentansökan entydigt på uppdrag. - Kolster var en patentfabrik! Nuförtiden är vi snarare IPR-konsulter. Av oss både förutsätts och önskas i allt större utsträckning att vi också ger råd hur det lönar sig att skydda och agera. Vi är med i strategiöverläggningar och vi planerar tillsammans kundens IPR-verksamhet och en effektivare administrering av denna - vi går igenom affärsverksamheten i mycket stor omfattning. IPR-egendomen används också aktivare än förut som ett sätt att anfalla mot konkurrenterna. - Nuförtiden hör det till patentombu- dets roll att se på skyddet som en helhet, även från varumärkenas och mönstrens synvinkel. Även uppfinningarna är ofta omfattande, inte längre till exempel rent mekaniska eller elektrotekniska, utan andelen tvärvetenskaplighet i uppfinningarna har ökat kraftigt tack vare automationstekniken och programvarutillämpningarna. - Patentombudets kompetens är mera omfattande än tidigare. Därtill förstärker EQE-ombudsexamen som krävs inom branschen yrkeskompetensen från år till år, då allt flera ombud på Kolster genom examen blir godkända som europapatentombud. Ossi Huhtanen - Verksamheten är klart mer businessrelaterad än för tjugo år sedan. Även företagens kostnadsmedvetenhet har ökat rejält. Under mina första år inom IPR-branschen var det mera ett egenvärde att man sökte patent för en uppfinning om det bara var möjligt att få - utan att fundera desto mera på utnyttjandet eller om produkten någonsin kommer att komma ut på den kommersiella marknaden. Nu utgår skyddet ofta från behovet att skydda marknadsandelen. Ifall man anser sig vara ett företag i främsta ledet och vill lansera något nytt på marknaden, måste man skydda sig mot konkurrenterna. Även konkurrenterna förhåller sig mera respektfullt till andra företags produkter, då man har sökt skydd för dem. Nuförtiden söker man skydd endast för saker som är viktiga ur affärsverksamhetssynvinkel och endast i de länder där man får valuta för pengarna. Redan när man uppställer den första patentansökan funderar man nu på var produkten kommer att säljas. Skydd i Finland söks allt oftare med en europapatentansökan. Det är också typiskt att ifall man siktar på den amerikanska marknaden så inlämnas även den första ansökan direkt i USA. Ofta rekommenderar jag dock fortfarande att den första patentansökan inlämnas i Finland. Då får man med en nyhetsgranskning bort riskerna med en minimiinvestering: nyhetshindret hittas snabbare och till lägre kostnader. För vissa företag kan det vara viktigt att ansökan är anhängig så länge och så omfattande som möjligt, fastän det inte skulle vara möjligt att få patent. Dessa funderingar hör till ett bra partnerskap mellan kund och ombud. Det finns en allt större efterfrågan på olika utlåtanden. Vi ger många utlåtanden om patentens skyddsomfång samt för företagens eget bruk, vanligen som stöd för teknologilicenseringen, samt utlåtanden om konkurrenternas patent. 2 KOLSTER Info

3 Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Isobar, Antti Hovi Pärmbild Raisa Rautiainen-Laakso Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Förändringarnas vindar sveper över IPR-världen Man har redan länge diskuterat IPR-rättigheternas ekonomiska betydelse. Under det gångna året har vi kunnat lägga märke till att vid sidan av de för fackmän bekanta patenträttegångarna har även tvister och rättegångar baserade på mönsterrätter fått en allt mer betydande roll särskilt i de mobila apparaternas värld. Förutom betydelsefulla uppfinningar och innovationer håller också produkternas formgivning - design - på att få en allt viktigare ställning på marknaden, då man utvärderar produkternas framgångsmöjligheter och fördelar marknadsandelar. Även lagstiftningen kommer att genomgå stora förändringar. Den amerikanska patentlagstiftningen håller på att förändras i betydande utsträckning. En del av förändringarna har redan förverkligats och vissa reformer utlovas i år och nästa år. Vi blir tvungna att invänta det amerikanska patentverkets praxisar och domstolsbeslut enligt den nya lagen ännu en tid, men det är säkert att nya saker är på gång. Samtidigt har också EU varit aktiv på IPR-rättigheternas område. Man har gjort mycket arbete till exempel med ett enhetspatentsystem som täcker flera EU-länder. Under hösten kommer det att klarna om EUparlamentet förkastar eller godkänner innehållet i paketet som Europarådet avtalade om i juni. Myndigheten OHIM som behandlar gemenskapens varumärkesansökningar ändrade i sin tur på våren avsevärt sin praxis genom att kräva att sökanden i stället för klassrubriker noggrannare ska identifiera de varor och tjänster som man söker skydd för. I praktiken får klassificeringen som görs i ansökningsfasen alltså en allt viktigare ställning. Dessutom krävs av EUmärken nuförtiden verklig användning i flera EU-länder. Detta har lett till att de nationella varumärkenas betydelse åter ökar. De senaste åren har varit en intressant tid i IPR-världen. Jag tror att vi står inför många förändringar och som vinnare klarar de sig som i tid kan utnyttja de nya möjligheter som förändringarna för med sig. LEDARE Jyrki Nikula Enhetschef, IPR Legal & varumärken > KOLSTER Info 3

4 KUNDENS SYNVINKEL TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM BILD Raisa Rautiainen-Laakso IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet KONE presenterar energieffektiva hissar som fått pris för sin formgivning på HI Design 2012-utställningen i Kabelfabriken som en del av World Design Capital Helsinkisamarbetet. På bilden IP Manager Markku Ihonen. 4 KOLSTER Info

5 KONE hör som bekant till de ledande företagen inom sin bransch som utvecklare och tillverkare av hissar, rulltrappor och automatiska dörrar. KONEs IP Manager Markku Ihonen formulerar branschbeskrivningen ur en annan synvinkel: - Vi säljer inte hissar och rulltrappor, utan smidig rörlighet och angenäm användarerfarenhet, upplevelser, visualitet, säkerhet och energieffektivitet. Bakom dessa finns framstegsvänlig teknologi, formgivning och IPR-skydd. De möjliggör den bästa användarerfarenheten. Teknologiledarskap = innovativa People Flow -lösningar Att erbjuda den bästa användarerfarenheten finns inskrivet även i KONEs strategi, och som ett centralt värde har man lyft fram att göra kunden glad. Med dessa i åtanke görs aktivt forskningsoch utvecklingsarbete med vilja, entusiasm och framgång i koncernens sex forskningscentra i Tyskland, Italien, USA, Kina och Indien. Forsknings- och utvecklingsverksamheten leds från Hyvinge i Finland. - Jag anser att vi är bra på att känna igen uppfinningar - särskilt uppfinningar som ska skyddas, säger Ihonen. - Vårt mål är att skydda allt som förverkligar strategin. Vi satsar emellertid på kvalitet framom kvantitet. Vi upprätthåller inte onödiga patent, utan vi kan också avstå från skydd som är onödiga ur affärverksamhetssynvinkel. Pengar som använts för patentering får inte vara enbart en kostnad, de måste ge avkastning. Det finns emellertid tillräckligt att skydda, ty KONE räknas till de tre största patenterarna i Finland. Enligt Ihonen har bolaget för tillfället cirka 700 patentfamiljer och drygt 3000 i kraft varande patent. Årligen lämnar bolaget in över 70 patentansökningar. Tillgänglig patentinformation om konkurrenterna utnyttjas noga till att styra den egna produktutvecklingen och skyddet. Ett IPR-team bestående av sju personer som sköter om patentoch mönsterskydd följer varje månad med ansökningar som blir offentliga på deras egna områden. Vid utvecklandet av nya produkter kontrolleras dessutom med vissa mellanrum om det har uppkommit något nytt att skydda, och man gör freedom to operate-utredningar för att identifiera riskerna i anslutning till handlingsfrihet. - Från Kolster har vi skaffat kunnande och extra resurser. Fastän vi gör mycket med egna krafter, är det viktigt för oss att använda en tillförlitlig partner för att uppställa patentansökningar. Det medför flexibilitet till den egna IPR-verksamheten, berättar Ihonen. Han har ett råd att ge även företag som inte har så mycket erfarenhet av skydd. - Jag anser att man inte får tag i specialkunnande inom patentering genom att googla. Man måste veta vem man har att göra med. Man måste identifiera vad ett bra patent är och vad dess skyddsomfång är. Därför är en partner som man kan lita på värdefull. Som den viktigaste milstolpen inom den av KONE utvecklade teknologin och också skyddet lyfter Ihonen fram hissen utan maskinrum, vars skydd började på 90-talet. Hissen utan maskinrum gav fart åt hela företagets tillväxt och nuvarande utveckling. Den förändrade radikalt hela verksamhetsfältet och myndighetsbestämmelserna. - Utgående från denna centrala innovation har man utvecklat ny energisparande teknologi och förbättrat användarerfarenheten genom formgivning dvs. byggt upp det nuvarande People Flow -konceptet. KONEs innovativitet är erkänd även på den globala marknaden. Finanstidningen Forbes har listat företaget på plats 39 bland de mest innovativa företagen i världen. The Patent Board (USA) som är känd inom IPR-branschen har placerat företaget i tio-i-topp bland industriföretag för dess innovativitet. Formgivning ett viktigt tyngdpunktsområde - Kina en marknad på uppgång Satsningen på användarerfarenhet har inneburit att man lyft fram formgivningen vid sidan av den framstegsvänliga teknologin som en viktig konkurrenstrumf. På KONE är design en väsentlig del av de nya produktkoncepten. - Formgivningen under de senaste fem åren har varit ett särskilt viktigt tyngdpunktsområde både inom produktutvecklingen och skyddet, berättar Ihonen. Och resultaten syns också. KONE vann nyligen fyra formgivningspris i den högt värderade red dot-produktformgivningstävlingen för sina signaleringsanordningar, sin nya hisskorg och sitt KONE Design Collectioninredningskoncept. Ett par år tidigare belönades företagets designkunnande likaså med uppskattade GOOD DESIGN-priser. Asiens och särskilt Kinas betydelse ökar kraftigt. Enligt Ihonen är ökningen av försäljningen av nya anordningar på den asiatiska marknaden över 20 %. - Betydelsen av patentering och skydd av formgivning ökar ständigt i Kina. I Kina skyddar vi aktivt nya anordningar och lösningar. I Europa och Amerika är skyddet mera koncentrerat på modernisering av teknologin och serviceaffärsverksamhet, berättar Ihonen. Asiens och Kinas betydelse är lätt att inse även genom en undersökning av megatrenderna. Enligt prognosen för den globala befolkningstillväxten (U.N. World Urbanization Prospects) kommer befolkningen i städerna att vara fem miljarder år Mängden megastäder med över 10 miljoner invånare ökar till nära 30 - och denna ökning är starkast i Asien. Koncentrationen av befolkningen i städer och den åldrande befolkningen ökar efterfrågan på lösningar, som främjar hinderfri och ekoeffektiv förflyttning i stadsmiljö, varför utsikterna för affärsverksamhet är goda. - Ännu för några år sedan diskuterade man om huruvida KONE är tvåa eller trea inom sin bransch på den globala marknaden. Nu är vårt mål att utmana ettan på den amerikanska marknaden. Det förutsätter av oss förmåga och mod att se långt framåt även i IPR-frågor. Man skulle kunna säga att vi i skyddet tidvis lämnar in en slags lottokuponger i form av patentansökningar! KOLSTER Info 5

6 IPR & ARBETSAVTAL TEXT JYRKI NIKULA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag Enhetschef Jyrki Nikula sköter i vid omfattning ärenden i anslutning till IPR-strategier, avtalsjuridik samt konfliktlösning. I praktiken baserar sig alla IPR-rättigheter som ett företag innehar på arbete som dess anställda eller underleverantörer gör. De flesta rättigheter, såsom patent, nyttighetsmodell, varumärke och mönsterrätt bör registreras, men upphovsrätter och företagshemligheter uppkommer direkt med stöd av lagen. Utgångspunkten för vår lagstiftning är att rättigheterna tillhör den (naturliga) person som skapat dem, men i vissa fall har företagen rätt att överta rättigheterna eller de kan även överföras direkt med stöd av lagen eller ett avtal till arbetsgivaren. För företaget är detta mycket viktigt för att det skall få tillräckligt omfattande rättigheter till resultatet av de anställdas arbeten. Patent och lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar - oenighet i tolkningen Enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar som gäller i Finland kan arbetsgivaren ta rättigheterna till en uppfinning som en arbetstagare gjort i ett anställningsförhållande. Lagen åtskiljer fyra olika situationer där arbetsgivaren kan ta rättigheterna antingen helt och hållet eller delvis beroende på i vilken anslutning till arbetsuppgifterna uppfinningen har gjorts. För uppfinningar som görs vid högskolor finns en egen lag och egna regler. Enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar måste arbetstagaren genast då han gjort en uppfinning meddela arbetsgivaren om detta. Någon egentlig brist för denna anmälan finns inte i lagen och har inte heller definierats i rättslig praxis. Nämnden för arbetstagarens uppfinningar, som ger utlåtanden om lagens tillämpning, har i sin lösningspraxis konstaterat att i vissa fall har arbetstagaren ansetts uppfylla sin anmälningsskyldighet först 2-3 år efter att den egentliga idén föddes, ifall man varit tvungen att vidareutveckla idén avsevärt innan arbetsgivaren enligt lagen har kunnat förstå uppfinningen; eller att man kunnat anse att en sådan uppfinning uppkommit som är patenterbar i Finland. Helsingfors hovrätt har i sin tur i ett beslut utfärdat år 2008 ansett att arbetsgivaren har kunnat ta rättigheterna till och med 6 år efter avslutat anställningsförhållande, då arbetstagaren inte har gjort en vederbörlig uppfinningsanmälan. Ur arbetsgivarens synvinkel börjar en av de viktigaste brister löpa efter att anmälan om arbetstagarens uppfinning gjorts. För att få rättigheterna måste arbetsgivaren inom fyra månader efter att han fått anmälan skriftligen meddela arbetstagaren vilka rättigheter arbetsgivaren har till uppfinningen. Ifall anmälan försenas eller inte görs, förblir rättigheterna hos arbetstagaren, som fritt kan utveckla, licensera eller till och med sälja uppfinningen. Lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar härstammar från år 1967, och den har reformerats år 1988 och Trots detta lämnar lagen rum för tolkningar i många frågor. En av de mest besvärliga punkterna är bestämmelsen och rimlig ersättning. I lagen eller någon annan föreskrift ges inga egentliga beräkningsinstruktioner för vad en rimlig ersättning är. En betydande del av utlåtandena från nämnden för arbetstagarens uppfinningar avser uttryckligen beloppet på en rimlig ersättning. Ett reglemente för arbetstagarens uppfinningar används i de flesta företag med betydande patenteringsverksamhet. Reglementets viktigaste uppgift är att standardisera anmälnings- och patenteringsarvodena för att beräkningen och utbetalningen av s.k. vanliga arvoden skall vara enkel och tydlig både för arbetsgivaren och för arbetstagarna. I en del av reglementena finns även bestämmelser eller beräkningsgrunder för utbetalning av en särskild ersättning som baserar sig på utnyttjandet av patentet. Jag anser att denna praxis är att rekommendera, eftersom den kan betraktas som en del av företagets riskadministrering, då de särskilda ersättningarna i vissa fall kan uppgå till avsevärda summor. Av denna orsak är det bra att företagen på förhand har nedskrivet åtminste de principer enligt vilka arvoden utbetalas, varvid också arbetstagarna har realistiska förväntningar om nivån för särskilda arvoden. 6 KOLSTER Info

7 Inga egentliga föreskrifter om nyttighetsmodeller För nyttighetsmodell finns inga särskilda föreskrifter i vår lagstiftning. Detta innebär i praktiken att arbetsgivaren och arbetstagaren fritt kan komma överens om överföringen av nyttighetsmodellen och ersättningen som eventuellt ska betalas för den. En del företag har avtalsbaserat tagit med nyttighetsmodellerna i reglementet för arbetstagarens uppfinningar och betalar aningen lägre ersättning än på basis av de uppfinningar som ska patenteras. Ifall nyttighetsmodellen skulle vara patenterbar, bör man härvid betala ersättning enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Någon skyldighet till ersättning som betalas på basis av en nyttighetsmodell finns inte, ifall uppfinningen i fråga inte är patenterbar, men den sporrar arbetstagarna. Man kan i princip komma överens om rättigheterna i anslutning till nyttighetsmodeller också genom ett villkor som tas med i arbetsavtalet. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att man bör skriva en överlåtelsehandling för nyttighetsmodellen liksom för patent, varmed rättigheterna överförs till arbetsgivaren. Bra med avtal om användning av varumärke och mönsterrätt I den finska lagstiftningen finns inte heller några särskilda föreskrifter om varumärken eller mönster som skapats i ett anställningsförhållande, varför arbetstagaren och arbetsgivaren fritt kan avtala om rättigheterna till dessa. Den allmänna utgångspunkten för arbetsavtalslagen är att resultaten av det arbete som görs då arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter tillhör arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar ju lön åt arbetstagaren för att arbetstagaren ger sin arbetstid och arbetsinsats åt arbetsgivaren. Härvid är det åtminstone rimligt att resultaten av arbetsuppgifterna tillhör arbetsgivaren. I Finland betalas normalt inte någon särskild ersättning för varumärken eller mönster som skapats i ett anställningsförhållande, men det är bra att dokumentera överföringen av rättigheterna till arbetsgivaren antingen i arbetsavtalet eller med en separat överlåtelsehandling eller -avtal. Noggrannhet krävs med upphovsrätter Enligt upphovsrättslagen uppkommer upphovsrätten direkt med stöd av lagen och den tillhör alltid den person som skapat verket. Upphovsrätten skiljer sig sålunda från de övriga IPR-rättigheterna. Det enda undantaget i upphovsrättslagen är datorprogram som gjorts i ett anställningsförhållande, vilka direkt tillhör arbetsgivaren med stöd av lagen. I Finland har det emellertid inom många branscher redan länge funnits en praxis, enligt vilken verk skapade i ett anställningsförhållande tillhör arbetsgivaren. Frågan nämns ofta i arbetsavtal, men även på basis av den långvariga praxisen har man ansett att rättigheterna tillhör arbetsgivaren. Man försökte ändra lagen för några år sedan så att alla verk som skapats i ett anställningsförhållande liksom datorprogram direkt skulle tillhöra arbetsgivaren med stöd av lagen. Lagändringen blev emellertid föremål för en aldrig tidigare skådad lobbning främst från fria kompositörers och musikers sida, fastän själva ändringen i praktiken inte alls skulle ha gällt dessa grupper. På grund av politiska påtryckningar förblev reformen ogenomförd, varför arbetsgivare också nuförtiden bör fästa uppmärksamhet vid att få tillräckliga upphovsrätter. Underleverans- och leveransavtal innebär en extra utmaning Att använda sig av underleverantörer är allt vanligare bland finska företag. Även i underleverans- och leveransavtal bör man fästa uppmärksamhet vid att beställaren får tillräckliga rättigheter till resultatet av exempelvis planeringsarbete eller delframställning. Situationen blir allt mera komplicerad, ifall företaget använder sig av personaluthyrning. Härvid kan hyrföretagets arbetstagare sitta i samma projekt och planeringsgrupper som företagets egna anställda, men ställningen för de IPR-rättigheter och särskilt patent som de skapar kan vara helt en annan, ifall detta inte beaktats i avtalet mellan företaget och arbetstagaren. Situationerna blir allt mer komplicerade även på detta område - lagen om rätt till arbetstagarens uppfinningar börjar nu vara i behov av en totalreformering. KOLSTER Info 7

8 A6V0 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > Alihankinta 2012-mässan i Tammerfors : Kolster på avdelning C 521 Utnyttja tillfället att diskutera skydd för ditt kunnande med våra IPR-experter. Registrera dig på förhand som mässbesökare gratis på adressen Kolster IPR-seminarier i Tammerfors 19.9, Helsingfors 25.9, Uleåborg Enhetspatentsystemet framskrider? Under hösten torde det klarna ifall EU-parlamentet förkastar eller godkänner innehållet i paketet som avser ett enhetspatentsystem och som Europarådet avtalat om. Ännu i somras såg det ut som om ett enhetspatentsystem som täcker flera EU-länder skulle kunna förverkligas, när man beslöt att dela upp den europeiska patentdomstolens funktioner mellan Paris, London och München. Samtidigt ändrades dock författningsförslaget som gäller enhetspatentet så att EU-parlamentet beslöt att i stället för att godkänna utreda huruvida förordningen efter ändringen uppfyller EU-lagstiftningskraven. Se närmare program på våra webbsidor och anmäl dig! Exaktare klassificeringar i EU-varumärkesansökningar Myndigheten (OHIM) som behandlar gemenskapens varumärkesansökningar har preciserat bruket av varumärkesklassificeringar då man ansöker om EU-varumärkesskydd. Tidigare var det möjligt att ansöka om skydd för EU-märken i vid bemärkelse med en klassrubrik. I enlighet med OHIM:s nuvarande praxis rekommenderas inte längre att man söker skydd för EU-varumärken med en klassrubrik, utan varu- och tjänstklassificeringen måste vara tydlig och exakt. Såvida märkesinnehavaren emellertid absolut vill ansöka om skydd i vid bemärkelse och ge sin EU-varumärkesansökan en klassrubrik, bör sökanden bifoga en skriftlig försäkran om att varumärksskyddet faktiskt avser alla de varor och tjänster, som finns på den alfabetiska Nizza-klassificeringslistan. Andra fasen av USA:s patentreform träder i kraft USA:s patentlag genomgår sin största förändring sedan år Genom reformen kommer USA:s patentpraxis att närma sig den övriga världen. De första förändringarna trädde i kraft redan hösten 2011, andra fasens förändringar träder i kraft och den tredje fasen i mars Läs om förändringarna i Kolster Info Nr 1/2012: Info. IPR-domstolen inleder sin verksamhet 2013 Man har beslutat att koncentrera tvister i anslutning till immaterialrättigheter och upphovsrätter till en specialdomstol som ska grundas i samband med Marknadsdomstolen. Enligt IPR-experternas utvärdering kommer IPR-domstolen som inleder sin verksamhet år 2013 att öka rättssäkerheten och domstolens sakkunskap inom IPR-branschen i Finland. Utnämningar Jur.kand., Maître en droit Caroline Aspelin har börjat i IPR Legal-enheten i Helsingfors med Senior Legal Counsel-uppgifter. Caroline har nästan 10 års erfarenhet av avtals- och licensärenden inom industrin. Tidigare arbetade hon som advokat på en av Finlands ledande advokatbyråer med konkurrensrätt som specialområde. Caroline förstärker Kolsters förhandlings-, avtals- och licenseringskunnande. Dipl.ing., ekon.mag. Hans Stellberg har börjat som patentombud på Kolster i Helsingfors. Hans har erfarenhet av IPR-branschen sedan Han koncentrerar sig speciellt på skydd av uppfinningar inom el- och maskinteknik samt IPR-konsultering. Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

Arbetstagares uppfinningar

Arbetstagares uppfinningar Vad gäller när du gör en uppfinning i anställningen Om du gör en uppfinning i anställningen förvärvar arbetsgivaren normalt viss eller hela rätten till uppfinningen. För arbetsgivarens rätt till uppfinningen

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Kolster Info Nr0 3 2005 December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Åtta länder: Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Australien, Brasilien, Kina och USA

Åtta länder: Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien, Australien, Brasilien, Kina och USA Sara Linde Hantering av uppfinnarersättningar i internationella företag Mindre administration Lättare att förstå Varför är det ett problem? Arbete i grupp Internationella grupper Olika regler i olika länder

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013

DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Danske Bank Abp, www.danskebank.fi DANSKE BANK ABP:S AKTIEDEPOSITION 5/2013 Information om Aktiedepositionen: Depositionens mottagare: Danske Bank Abp AKTIEDEPOSITION 5/2013 Till underliggande instrument

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 180/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av 9 a lagen om pension för arbetstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om pension

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh

GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING. KONE ReFresh GE DIN HISSKORG EN NY FRÄSCH INREDNING KONE ReFresh På bara några dagar kan din hiss få ett helt nytt utseende. Ger hissen i din lobby en välkomnande, hemtrevlig känsla? Ger den ett gott första intryck

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt

Tjänsteinnovation och. immaterialrätt Tjänsteinnovation och immaterialrätt Den här foldern är framtagen som kursmaterial till en utbildning i tjänsteinnovationer och immaterialrätt riktad mot rådgivare i innovationsstödsystemet. Utbildningen

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN

ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN JUSTITIEMINISTERIET ANVISNING PB 1, 00131 HELSINGFORS, Telefon (09) 18 251 ANVISNINGSSAMLINGEN 28 oktober 1998 3268/36/98 JM ANVISNING OM INDRIVNING AV UNDERHÅLLSBIDRAG TILL BARN Behörighet Ikraftträdelsebestämmelsen

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Rapport: Studier av IPR strategier 2008-11-30. Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson

Rapport: Studier av IPR strategier 2008-11-30. Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson 2008-11-30 Rapport: Studier av IPR strategier Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson SUF Tfn 08 545164 70 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08 545164 71 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 februari 2005 Ö 4077-04 SÖKANDE KP MOTPART Sinmatai Enterprise Co. Ltd., 11 F-5, No. 171 Sec. 2 Chang-An E. Road, P.O.Box 46-472,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 172/2013 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statens pensioner och av 5 och 6 i lagen om statens pensionsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet

Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Företagsstöden i Landsbygdsprogrammet 2014 2020 yritystuet Maria Konsin-Palva NTM-centralen i Nyland Sivu 1 Företagsstöden Målet är att öka försörjningsmöjligheterna och arbetstillfällena på landsbygden

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova

MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR. KONE ReNova MODULMODERNISERINGSLÖSNINGAR FÖR HISSDÖRRAR KONE ReNova Förbättrad säkerhet och tillgänglighet börjar med dörren Många driftsäkerhetsproblem för hissar är följden av föråldrade eller dåligt fungerande

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014

Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy 2014 Bakgrund Avanzas ersättningsregler är utformade i enlighet med de krav som ställs upp i externa regler gällande för de verksamheter som bolag i Avanza-koncernen

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer