No Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?"

Transkript

1 No Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka?

2 PATENT Text TUULA PULKKA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM Inblick i small entity -praxis: Patent med rabatt? Tuula Pulkka är chef för Kolsters Patent Filing-avdelning. Avdelningen har ett starkt kunnande om patentverkens praxis i olika länder. Patentering är ett dyrt nöje. Patentering för privatpersoner, småföretag och allmännyttiga samfund underlättas med patentverkens rabatterade small entity eller micro entity -avgifter. Det lönar sig att noga överväga möjligheten: rabatterna är även förknippade med stora risker. Det värsta hotet är förlust av patenträttighet, ifall de rabatterade avgifterna betalas till patentverket på fel grunder. Europeiska patentverket EPO Fastställningsgrunderna för EPOs rabatterade avgifter ändras Från och med april beviljar EPO 30 % rabatt på ansöknings- och patenterbarhetsundersökningsavgifter, ifall sökanden är en privatperson, ett allmännyttigt samfund (t.ex. ett universitet) eller ett småföretag med under 250 anställda. Dessutom måste omsättningen vara under 50 miljoner euro eller balansräkningens slutsumma under 43 miljoner euro. Tidigare fick man rabatt (20 %) även för till exempel besvär och den fick alla sökanden oavsett storlek: det räckte att man använde sitt eget nationella språk (annat än EPOs officiella språk engelska, tyska och franska) och att hemorten var i något av EPOs medlemsländer. Den nya praxisen utestänger helt och hållet stora företag och fråntar även de små rabatten på besvärsavgifter. USAs small entity och micro entity Rätt använda sparar rabatterna som patentverket i USA beviljar tusentals dollar åt sökanden under ansökningsprocessen. Small entity-status beviljas åt en sökanden som är en privatperson, ett företag med under 500 anställda eller ett allmännyttigt samfund såsom ett universitet. Rabatt fås inte, ifall företaget utgör en del av ett större företag, som inte är berättigat till rabatt eller ifall uppfinningen är licensierad eller såld till en instans som inte är small entity. Rabatten som beviljas small entity är 50 % på t.ex. ansöknings- och granskningsavgiften, avgifter för extra patentkrav, förlängningar av svarstiden samt beviljande- och årsavgifter. För att få rabatt räcker det att man meddelar patentverket att sökanden är small entity. Att få micro entity-status är en besvärligare process. Micro entity får 75 %:s rabatt på de flesta avgifter. För att få rabatten förutsätts bl.a. att uppfinnaren är designerad som uppfinnare i högst fyra tidigare US-ansökningar och att sökandens/uppfinnarens bruttoinkomster under föregående kalenderår inte varit mer än den tredubbla medelbruttoinkomsten i USA. Dessutom förutsätts ett vederbörligt undertecknat skriftligt intyg som patentverket godkänner. Sökandens status kan ändras i patentverket i bägge riktningar (från small till large och tvärtom) närsomhelst under behandlingen. För en för stor inbetald summa kan man anhålla om återbetalning under en tidsfrist. Man måste genast meddela till patentverket när status förändras och vid behov betala skillnaden för small och large entity-avgifter retroaktivt. Status kan förändras utan att man märker det bl.a. i samband med licensering och samtidigt blir patentet i praktiken värdelöst, om status inte är rätt. Kanadas small entity Patentverket beviljar 50 %:s rabatt åt universitet och företag med under 50 anställda. Den status som angetts på ansökningsdagen gäller under hela behandlingen. Ifall man meddelar om ändrad status efter den i patentlagen bestämda tidsfristen, upphör patentet automatiskt att gälla. Patentverkets avgifter är i Kanada mycket låga i förhållande till risken. Vi rekommenderar inte att man utnyttjar rabatterna, utan meddelar patentverket att alla sökanden är large entity. Norge Norge är det enda nordiska landet med ett patentverk som beviljar rabatt på ett patents ansökningsoch granskningsavgift. Rabatten beviljas åt privatpersoner och åt företag med under 20 fast anställda då företaget inte är en del av ett större företag. Rabatten är cirka 400 euro. I praktiken ansöker man oftast om norskt patentskydd via EPO, varvid ingen rabatt erhålls. Övriga världen De flesta andra patentverk använder sig av rabatterade avgifter, vart och ett med egna regler. I många länder såsom Ukraina, Mexiko och på Filippinerna är myndighetsavgifterna så låga att det inte lönar sig att ta risken att förlora patenträttigheten genom att anhålla om small entity-status. Vårt kunniga assistentgarde kontrollerar sökandens status i olika behandlingsskeden. I sista hand faller ansvaret för att meddela patentmyndigheten om rätt status alltid på patentsökanden/ innehavaren vi känner till exempel inte nödvändigtvis till licensavtal. 2 KOLSTER Info

3 Ledare Får vi mäta din IPR-kondition? Olika skeden i ett företags livscykel förknippas med olika slags risker. Ett start-up företag tampas med helt andra problem än växande teknologiföretag eller gamla traditionella företag, som står beredda att sluta internationella avtal eller ge sig in på nya områden och nya marknader. Det finns många sätt att minimera riskerna. Man gör noggranna marknadsutredningar, utvärderar användarpreferenser och konkurrensfördelar hos de egna produkterna jämfört med konkurrenternas. Men det räcker inte alltid med att ha tekniskt överlägsna produkter, effektiv produktionsteknologi, kunniga marknadsförare och effektiva försäljare. Man måste få sköta sin business utan störningar i form av rättsprocesser, illojal konkurrens och kopiering. Skydd mot sådana störningar bygger man med hjälp av IPR. IPR är framför allt ett verktyg, med vars hjälp företag strävar att minska risktagningen. Risken för att en konkurrent kommer med simpla kopior och håvar in resultatet av ditt utvecklingsarbete. Risken för att bli anklagad för intrång i någon annans rättigheter, med utdragna och dyra rättsprocesser med osäker utgång som följd. IPR-skyddet minskar också risken för att tvingas betala extra licensavgifter som äter av den vinst produkten skulle bringa. Med Kolsters hjälp kan riskerna minskas i alla skeden av företagets livscykel. Vi står till tjänst med IPRauditeringar, som hjälper dig att evaluera din IPR-status och identifiera potentiella risker. Vi står till tjänst med hyresexperter i situationer då du har stort behov av specialkunskap och erfarenhet, men inte har egna IPR-experter. Vi står till tjänst med erfarenhet och kunskap och hjälper dig att utvärdera konkurrenternas IPR, så att du vet var gränserna går för vad de kan kräva. Får vi mäta din IPR-kondition? Våra tjänster hjälper dig att uppnå excellens i din business. Solveig Nylund Direktör, försäljning och kundrelationer» No Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Jyrki Nikula Antti Peltonen Tuula Pulkka Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout Isobar FInland, Marko Virta Pärmbild istockphoto Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn E-post KOLSTER Info 3

4 FINANSIÄRENS SYNVINKEL Text ANNE SUUTALA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM INVENI CAPITAL OY: Investering föds inte utan IPR Vetenskap och forskning är av världsklass i Finland, men kapitalinvesteringarna är fortfarande rätt få. För att locka en investerare till företaget förutsätts bevis på konkurrensfördel, där IPR spelar en viktig roll. Aki Prihti från kapitalinvesteringsbolaget Inveni Capital Oy bekräftar att finansieringsbeslut inte kan tas utan diskussioner om IPR. För finansiären är en villkorslös förutsättning att produkterna har IPR-skydd. Ifall så inte är fallet, finns ingen grund för affärsverksamhet på den globala marknaden. Inveni Capital investerar i tidigt och tillväxtskede Aki Prihti i life science-bolag, vilka har en testad produktidé, goda marknadsutsikter och en möjlighet till internationell framgång. Det administrerar för tillfället sex investeringsfonder inom life science-branschen. Enligt Prihti grundades bolaget, eftersom det finns många intressanta forskningsämnen i Finland, särskilt inom läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi. Grundarna ville vara med i vidareutvecklandet och kommersialise- ringen av lovande produktämnen. Allmänt taget gynnar finansiärerna investeringar i företag som har färdigt kommersialiseringsdugliga produkter och där den företagsekonomiska risken därigenom är mindre. Avvikande från formeln har Inveni Capital velat gå med i de bolag de valt som finansiär för produktutvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Vi är leadinvesterare, som vill vara operativt med i bolagen från verksamhetens början och bygga upp värdet, berättar Prihti. Värdet föds från patent och forskningsdata Enligt Prihti har även små bolag inom life science-branschen ypperliga möjligheter till framgång. Marknaderna är internationella och affärsverksamheten baserar sig på produkter skyddade med patent. Patentet garanterar att stora företag inte kan krossa ett litet företag med sin egen kraft. Patentet räcker emellertid inte ensamt till i den globala konkurrensen. Små bolags produkter måste särskilja sig på något väsentligt sätt från konkurrenterna, små förbättringar eller me too -produkter är inte tillräckliga. Enligt Prihti har i synnerhet inom läkemedelsindustrin även dataskydd beviljat av myndigheter en avgörande roll. Dataskydd som beviljas för tio år för till exempel biologiska läkemedel ger ofta ett nästan lika långt skydd mot generiska konkurrenter som själva patenten. För ett stort läkemedelsbolag kan produktämnen kommersialiserade till vidareförädling fås att generera ett kassa flöde åt företaget redan i ett tidigt skede. Då finns också bättre möjligheter att själv utveckla längre de mest lovande ämnena, väcka internationellt intresse samt bygga upp en patentportfölj och ett värde. 4 KOLSTER Info

5 Målet är att få utveckla produkter till en viss punkt, och sedan i ett lämpligt skede licensera eller sälja till en partner med ett färdigt internationellt försäljningsnätverk. Egen kommersialisering i bred skala är i allmänhet inte realistiskt eller ens ekonomiskt förnuftigt för små företag inom life science-branschen, konstaterar Prihti. Patentexperter med i utvärderingar Prihti berättar att innan investeringsbeslutet föds, behöver man en patentexperts erfarenhet. I det första skedet vill finansiären få en uppskattning om patentportföljen och klargöra hur långt och täckande patentskydd uppfinningen har, och ifall skyddet patentet ger är tillräckligt dvs. skyddar just de särdrag som har möjlighet att öka företagets ekonomiska värde. Ifall det gäller ett startup-företag, som inte ännu hunnit lämna in en första patentansökan, utvärderas vilka möjligheter uppfinningen har och huruvida det är sannolikt att man över huvud taget får patentskydd. Ifall situationen är lovande, påskyndar finansiären inlämningen av patentansökningar. Patentexpertens roll framhävs i det om vi tror att man via patent kan få ett tillräckligt skydd, konstaterar Prihti. Finansiären vill granska uppfinningen även ur handlingsfrihetens synvinkel. Då gör patentexperten vanligen en freedom to operate-utredning åt finansiären. Det är viktigt att veta om uppfinningen kan lanseras på marknaden som planerat, eller ifall kommersialiseringen innebär avsevärda risker eller hinder från konkurrenternas sida. Vi utvärderar konkurrensfördelar som erhålls, ifall konkurrentens patent kommer för nära eller ifall patenten till och med är överlappande. IPR-expertens roll framhävs i synnerhet, ifall egna och konkurrenternas patent inte ännu beviljats och man antar att de slutliga skyddsomfången kommer att väsentligen förändras under behandlingen. I det sista skedet före det slutliga investeringsbeslutet görs en noggrannare due diligence-utredning och kontrolleras även alla administrativa frågor. Sålunda säkerställer finansiären att IPR-portföljen inte är förknippad med någon gråzon, utan till exempel alla överlåtelsehandlingar och licensavtal är ur investerarens synvinkel i skick. Vi har vänt oss till Kolster som har stor erfarenhet på bioområdet för att få hjälp vid analysering av patent och i olika utredningar, säger Prihti. Allt ut av den kommersiella potentialen Utgångsvärdet för en finansiär är alltid att företaget som ska finansieras har den bästa produkten, och att tillhörande patentportfölj är så att säga i skick. Omkring en betydelsefull uppfinning finns emellertid nästan alltid konkurrenter och patentanhopning. Ifall konkurrenter saknas, är uppfinningen sannolikt inte ens intressant. Ifall anhopning förekommer är det allt viktigare att inse vad som är det egna området och styrkan. Även vad som sker i patentomgivningen under investeringen blir allt mer betydande. Man behöver en IPR-expert som kan finna kommersiell potential även i skyddet. Prihti påminner att även ett smalt patent på ett grundpatent kan ha en stor kommersiell betydelse. Det kan vara fråga om en ny slags läkemedelsdosering eller teknisk detalj, varvid man genom patentering kan fortsätta grunduppfinningens skyddstid, eller samla in inkomster via licensering från dessa tilläggspatent som man själv inte vill utnyttja. Enligt Prihti är små företag dåliga på detta. Grundpatentet är i skick men patent som är smalare än grundpatentet och förlänger skyddstiden blir osökta, eftersom man ofta inte fäster uppmärksamhet på detta. Detsamma gäller även patent som inte direkt hänför sig till den egna affärsverksamhetens planer. Stora företag kan detta bra och tar ut all potential även utanför grunduppfinningen och huvudmarknaderna och hämtar in vinster. Prihti ser IPR-specialkunnande som ett krävande område som kan jämföras med god finansiell styrning. I små företag skulle det vara viktigt att sköta dessa funktioner på ett optimalt sätt och förutseende, men de egna resurserna och kunnandet räcker ofta inte till. Jag ser att Kolster har en stor affärsverksamhetspotential i expertuthyrning av in-house-typ för startup- och små och medelstora företag. En i företagets affärsverksamhet engagerad patentexperts åsikter skulle ha stor betydelse när man utvecklar företaget inom life science- och andra branscher, där bolagens värde i stor utsträckning baserar sig på immaterialrätter. KOLSTER Info 5

6 VARUMÄRKEN Text JOOSE KILPIMAA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? När en ny produkt eller ett tjänstkoncept är klart att bjudas ut på marknaden, blir frågan aktuell om metoder att ge besked om detta till konsumenterna på ett sätt som särskiljer din produkt från konkurrenternas produkter samt skapar en föreställning om produktens eller tjänstkonceptets egenskaper. Det bästa och effektivaste sättet att ge detta budskap är att skapa ett varumärke för produkten eller tjänsten och säkra ensamrätten genom en registrering. En förutsättning för registrering av ett varumärke är att märket man ansöker om registrering för skiljer sig tillräckligt från andra innehavares tidigare registrerade varumärken. Märket måste också skilja sig tillräckligt från de varor och tjänster som man vill registrera det för. Denna senare förutsättning för registrering kallas i varumärkesrätten för märkets särskiljningsförmåga. Kravet på ett varumärkes särskiljningsförmåga finns formulerat i Finlands Varumärkeslag 2 kapitlet 13. Ett märke som uteslutande eller med endast mind - re ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsort eller tiden för dess framställande skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Förenklat uttryckt innebär formuleringen att varumärket som man söker registrering för inte får beskriva de varor och tjänster som man söker ensamrätt för genom en registrering. I varumärkeslagen har man listat egenskaper som avlägsnar ett märkes särskiljningsförmåga, men listan är inte uttömmande utan ger endast en fingervisning om hurudana varumärken som kan anses ha särskiljningsförmåga. Det är också bra att komma ihåg att kravet på särskiljningsförmåga inte gäller endast ordvarumärken, utan på samma sätt kan ett mönstermärke eller en slogan ha särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmåga vs. deskriptivitet Kravet på särskiljningsförmåga är i an - vändning överallt i världen där det finns ett registreringsförfarande för varumärken. Baktanken med kravet på särskiljningsförmåga är inte en enskild instans kan beviljas ensamrätt till ett varumärke som direkt beskriver de varor och tjänster det avser. I detta sammanhang talar man ofta om det så kallade allmänna behovet av frihållning. I en situation där man håller på och lanserar en ny produkt eller tjänst åt konsumenterna, uppstår lätt en lockelse att använda ett varumärke som kännetecken för varorna eller tjänsterna som ger konsumenterar direkt och omedelbart beskrivande information. Eftersom deskriptivitet är ett hinder för registrering av varumärke, kan man då man skapar nya varumärken sträva efter att hos konsumenterna skapa en suggestion, dvs. en underförstådd föreställning om produktens eller tjänstens art, beskaffenhet eller egenskaper. Ett suggestivt varumärke beskriver således inte de varor och tjänster det avser och kan sålunda registreras. Ett klassiskt exempel på ett finskt suggestivt varumärke är HELLÄ MIETONEN, som registerats bl.a. för kosmetiska produkter. Utvärdering av särskiljningsförmåga lämnar rum för tolkning I praktiken är skillnaden mellan varumärken med och utan särskiljningsförmåga vacklande, och patentverkets och domsto- 6 KOLSTER Info

7 larnas beslut som gäller särskiljningsförmåga handlar uttryckligen om enskilda fall. Det finns ingen exakt definition för varumärkesrättslig särskiljningsförmåga. Då man granskar ett märkes särskiljningsförmåga fästs således ingen uppmärksamhet vid andra varumärken, utan man beaktar flera fakta som avser det enskilda fallet under granskning. Beaktansvärd är till exempel terminologin på området. Vid utvärdering av ett varumärkes särskiljningsförmåga beaktas även förhållandet mellan den ensamrätt som registreringen ger och den skada som ensamrätten eventuellt förorsakar konkurrenterna. Starka och svaga varumärken Den varumärkesrättsliga särskiljningsförmågan är typiskt indelad i tre steg. Det första steget utgörs av märken med särskilt stark särskiljningsförmåga. Sådana är mycket originella och påhittade märken, som inte har en betydelse som baserar sig på standardspråket. Den andra graden utgörs av varumärken med svag särskiljningsförmåga. Märken med svag särskiljningsförmåga är i allmänhet mycket nära standardspråkliga uttryck och generiska former, men kan ändå registreras. Skyddet för varumärken med svag särskiljningsförmåga riktar sig främst mot identiska och mycket likartade märken. Det sista steget utgörs av suggestiva märken, som beroende på situationen kan ha stark eller mycket svag särskiljningsförmåga. Registermyndigheten överväger varumärkenas särskiljningsförmåga i ansökningsskedet. I domstolen hänför sig detta övervägande i allmänhet till situationer där det är fråga om en konflikt mellan två varumärken. I en konfliktsituation framträder ofta frågan om huruvida varumärket som intrångskäromålet avser ursprungligen har haft särskiljningsförmåga, dvs. om det över huvud taget borde ha godkänts i registret. Domstolen kan i sitt beslut också komma fram till ett annat slutresultat än den myndighet som granskat förutsättningarna för registrering och konstatera att oavsett registreringsbeslutet är märket utan särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster som det är registrerat för. Marknadsdom stolens linje är pragmatisk Den finska praxisen vid utvärdering av varumärkesrättslig särskiljningsförmåga ändras avsevärt ifjol. Som en del av en större domstolsreform avskaffades Patent- och registerstyrelsens bes värsnämnd, och besvärsärenden som gäller varumärkesansökningar överfördes likaså till marknadsdomstolen. I praktiken har detta inneburit att när patentverket tidigare hållit sig exakt endast till förhållandet mellan det sökta märket och varu- och tjänstelistan som det täcker, har marknadsdomstolen inom ramen för sin behörighet kunnat beakta praktiska frågor på ett mera flexi belt sätt. Linjen som marknadsdomstolen omfattat har enligt oss lett till en utveckling som ur varumärkesinnehavarnas synvinkel gagnar och främjar affärsverksamheten. KOLSTER Info 7

8 A6V0 NYHETER Mera nyheter på våra webbsidor > Våra kunder ansöker aktivt om EU-varumärken EU-varumärket växer stadigt i popularitet som en kostnadseffektiv lösning att söka skydd som omfattar den europeiska unionen. Kolsters kunder var under år 2013 mycket aktiva utnyttjare av EU-systemet. Kolster lämnade av de finländska företagen inom IPR-branschen in till antalet flest gemenskapsvarumärkesansökningar. För varumärken krävs exakta klassificeringar Från början av januari 2014 måste man i finska varumärkesansökningar allt exaktare identifiera de varor och tjänster som man söker skydd för. En del av de traditionella klassrubrikerna anses framdeles vara för inexakta. På PRS:s sidor har publicerats en lista över benämningar som inte längre kan godkännas. Myndigheten OHIM som registrerar EU-varumärken ändrade sin klassificeringspraxis till strängare redan under år Betydande förändringar i Kinas varumärkeslag I Kina träder den nya varumärkeslagen i kraft I och med lagen blir det möjligt att på det kinesiska fastlandet registrera ljud som varumärken, och i nya ansökningar kan flera varu- och tjänsteklasser inkluderas. De legala ersättningarna i varumärkesintrång stiger sexfaldigt jämfört med den gamla lagen. Varumärkesmyndigheten måste enligt lagen också behandla ansökningarna inom 9 mån. från ansökningsdagen. Ändringen kommer förhoppningsvis att väsentligen förkorta ansökningsbehandlingen som för närvarande kan ta upp till två år. Ytterligare information: Patentverken inleder ett tätare samarbete Patentverken världen över samarbetar allt tätare genom Global Patent Prosecution Highway (GPPH)-pilotprojektet, som startade Målet är att utnyttja granskningsarbete som gjorts redan tidigare i olika patentverk och påskynda patentansökningsprocessen. Sjutton patentverk har redan anslutit sig till pilotprojektet. Patrafee AB övergick i CPA Globals ägo CPA Global, världens ledande expert på årsavgiftsaffärsverksamhet och IPR-programvara, har köpt hela aktiestocken i Patrafee AB. Köpet påverkar inte Kolsters eller våra kunders samarbete med Patrafee. Patrafees verksamhet fortsätter under samma namn, med samma arbetstagare och det erbjuder även i fortsättningen service på finska. Nya kolsteriter Ekon.mag. Minna Virmajoki har utnämnts till Chief Financial Officer Dipl.ing. Joonas Kilpivaara har utnämnts till patenthandläggare vid filialen i Uleåborg Han förstärker vår serviceförmåga särskilt inom områdena elteknik och programvarutillämpningar. Patentorganisationen i Helsingfors förnyades EU:s produktförfalskningsförordning förenklar tullstopp Tapio Äkräs patentchef Från början av år 2014 har man förenklat tullens förfarande att stoppa och förstöra produktförfalskningar. Tullen kan förstöra tydliga produktförfalskningar automatiskt på rättsinnehavarens bekostnad under förutsättning att varans mottagare inte uttryckligen har meddelat att han motsätter sig förstörandet, och rättsinnehavaren har befullmäktigat tullen att förstöra produktförfalskningarna. Ytterligare information: Ari Parta enhetschef, elteknik Marjut Honkasalo enhetschef, ICT Stefan Holmström enhetschef, maskinteknik Tea Friman enhetschef, bioteknik och kemi Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Nr 1 2012 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2003 T 2982-01 KLAGANDE Mast-Jägermeister Aktiengesellschaft, 7-15 Jägermeisterstrasse, DE-38302 WOLFENBÜTTEL, Tyskland Ombud: advokaten

Läs mer

VÄRDERING AV VARUMÄRKEN

VÄRDERING AV VARUMÄRKEN VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 21 NUMMER 8 2010 VÄRDERING AV VARUMÄRKEN HÖGSTA DOMSTOLEN Uppfinnarens patent var skyddade vid konkursen. TVISTER JULBRASAN, inte beskrivande. REKLAMJURIDIK

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014

WWW-adress Officiell e-postadress noreply@tekes.fi Namn på moderbolagets koncern Enhetens namn Kommun. Diaari 1402472544726/0/2014 Utgångsuppgifter om ansökan Är det fråga om Företag Utvecklingen inriktas huvudsakligen på För utveckling av en produkt, tjänst och/eller metod Basuppgifter Basuppgifter FO-nummer 1234567-8 Företagets

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 13-013 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 28 februari 2014 PARTER Klagande Daimler AG Mercedesstrasse 137, DE-70327 Stuttgart, Tyskland Ombud: Niclas Dahlberg Awapatent AB,

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Patenträtt 2007-08-14

Patenträtt 2007-08-14 Patenträtt Vem har nyttjanderätten till forskningsprojekt? Denna sammanställning har gjorts på uppdrag av FORSS och utreder frågan kring rättigheterna till forskningsprojekt som genererar resultat av ekonomiskt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-11-10 788 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svensk Adressändring AB, 556476-3562 Drottninggatan 82, 1 tr 111 36 Stockholm Ombud: Zacco Sweden AB, 556664-8480 ATT:

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Kolster Info Nr0 3 2005 December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Marknadsrätt,

Läs mer

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips. BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se ---------

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-158 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015 Klagande Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, Republiken Korea Ombud: Christina Berggren

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Convergence 1. BAKGRUND

Convergence 1. BAKGRUND Officiellt meddelande om gemensam praxis för relativa registreringshinder risk för förväxling (inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar), den 2 oktober 2014 1. BAKGRUND Varumärkesmyndigheterna

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Lag om europaandelslag

Lag om europaandelslag Liite 4 Lagförslag Lag om europaandelslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde På ett europaandelslag tillämpas rådets förordning (EG) nr 1435/2003

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (6) Mål nr 07-238 och 07-239 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 22 oktober 2010 Klagande Waxholms Ångfartygs Aktiebolag Box 7422, 103 91 Stockholm Ombud: Johan Norderyd, Advokatfirman

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år

HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Samfund Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år HELSINGFORS STAD ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (6) Myndighet till vilken ansökningen riktas Datum För år Studera de separata anvisningarna för ifyllande av blanketten på sidorna 5-6 som utgör bilaga till denna

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 14-069 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 27 januari 2015 Klagande Feelgood Svenska Aktiebolag Box 5254, 102 46 Stockholm Ombud: Peder Oxhammar och Alexandra Persson Baker &

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (4) Mål nr 12-037 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 26 augusti 2013 Klagande Swedavia AB, 556797-0818 190 45 Stockholm-Arlanda Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör

Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Piratkopierade varor ditt ansvar som transportör Vem är jag Per Holgersson, nationell specialist immaterialrätt per.holgersson@tullverket.se Tel: 08/456 65 39 1 Rättslig bakgrund Tullverkets befogenheter

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 13-030 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 21 november 2013 PARTER Klagande Knobby Shop Aktiebolag, 556267-1528 Metallgatan 21 A, 262 72 Ängelholm Ombud: Fredrik Lüning Awapatent

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE

BESLUT 2006-01-19. Jan J, Eppendorfer Landstr. 4, 220 49 Hamburg, DE BESLUT 2006-01-19 Ärendenr. 106 Sökande Skype Technologies S.A, B96677, c/o Jonas K, Kammakargatan 48, Stockholm Ombud: Don C. M, Genga & Associates, P.C, 15821, Ventura Blvd., Suite 525, Encino, California,

Läs mer

Bevakningar. Ett sätt att hålla sig uppdaterad. Patent. Artiklar. Startpaket

Bevakningar. Ett sätt att hålla sig uppdaterad. Patent. Artiklar. Startpaket Bevakningar Ett sätt att hålla sig uppdaterad Behöver du följa med i vad som händer runt om i världen inom ditt teknikområde eller vill du veta vad dina konkurrenter gör? Med en bevakning får du kontinuerlig

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-02-03 363 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Duma Nya Medier AB 805 95 Gävle MOTPART Skapa Dot Com AB 111 73 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö BESLUT 2006-05-30 Ärendenr. 116 Sökande LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö Motpart XLNS Strategy Resort AB, 556632-5972,

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik

BESLUT 2005-03-31. Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn. AB N Esbjörnsson, 556087-5212, Box 7, 277 21 Kivik BESLUT 2005-03-31 Ärendenr. 78 Sökande Simrishamns Kommun, 212000-0969, 272 80 Simrishamn Ombud: Sveriges Kommuner och Landsting, Förbundsjurist Ellen H H, 118 82 Stockholm Motpart AB N Esbjörnsson, 556087-5212,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer