ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-47"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för rättsliga frågor /0094(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till betänkande Raffaele Baldassarre (PE v02-00) Genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (KOM(2011)0216 C7-0145/ /0094(CNS)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_LegReport PE v /19 AM\ doc

3 20 Skäl 8 (8) I händelse av tvist om ett EU-patent med enhetlig verkan bör ett legitimt krav vara att patenthavaren tillhandahåller en fullständig översättning av patentet till ett av de officiella språken i den deltagande medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. Patenthavaren bör också vara skyldig att på begäran av en domstol inom de deltagande medlemsstaternas territorium som är behörig att avgöra tvister om EU-patent med enhetlig verkan tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till den domstolens förfarandespråk. Dessa översättningar bör inte maskinöversättas och bör tillhandahållas på patenthavarens bekostnad. I händelse av tvist som rör skadeståndskrav bör behandlande domstol beakta att den påstådda intrångsgöraren, innan denne erhållit en översättning till sitt eget språk, kan ha handlat i god tro och kanske inte kände till eller rimligen borde ha känt till att denne gjorde intrång i patentet. Den behöriga domstolen bör utvärdera omständigheterna i det enskilda fallet och bland annat ta hänsyn till om den påstådda intrångsgöraren är ett litet eller medelstort företag som endast är verksamt på lokal nivå, Europeiska patentverkets förfarandespråk och, under en övergångsperiod, de översättningar som lämnas tillsammans med en ansökan om enhetlig verkan. (8) I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig verkan bör ett legitimt krav vara att patenthavaren tillhandahåller en fullständig översättning av patentet till ett av de officiella språken i den deltagande medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. Av rättssäkerhetsskäl måste översättningen troget återge patentets ursprungliga lydelse. Patenthavaren bör också vara skyldig att på begäran av en domstol inom de deltagande medlemsstaternas territorium som är behörig att avgöra tvister om europeiska patent med enhetlig verkan tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till den domstolens förfarandespråk. Dessa översättningar bör inte maskinöversättas och bör tillhandahållas på patenthavarens bekostnad. I händelse av tvist som rör skadeståndskrav, bör behandlande domstol beakta att den påstådda intrångsgöraren, innan denne erhållit en översättning till sitt eget språk, inte kan förväntas ha känt till att denne gjorde intrång i patentet. Den behöriga domstolen bör utvärdera omständigheterna i det enskilda fallet och bland annat ta hänsyn till om den påstådda intrångsgöraren är ett litet eller medelstort företag som endast är verksamt på lokal nivå, Europeiska patentverkets förfarandespråk och, under en övergångsperiod, de översättningar som lämnas tillsammans med en ansökan om enhetlig verkan. Or. es AM\ doc 3/19 PE v01-00

4 21 Ramon Tremosa i Balcells Skäl 8 (8) I händelse av tvist om ett EU-patent med enhetlig verkan bör ett legitimt krav vara att patenthavaren tillhandahåller en fullständig översättning av patentet till ett av de officiella språken i den deltagande medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. Patenthavaren bör också vara skyldig att på begäran av en domstol inom de deltagande medlemsstaternas territorium som är behörig att avgöra tvister om EU-patent med enhetlig verkan tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till den domstolens förfarandespråk. Dessa översättningar bör inte maskinöversättas och bör tillhandahållas på patenthavarens bekostnad. I händelse av tvist som rör skadeståndskrav bör behandlande domstol beakta att den påstådda intrångsgöraren, innan denne erhållit en översättning till sitt eget språk, kan ha handlat i god tro och kanske inte kände till eller rimligen borde ha känt till att denne gjorde intrång i patentet. Den behöriga domstolen bör utvärdera omständigheterna i det enskilda fallet och bland annat ta hänsyn till om den påstådda intrångsgöraren är ett litet eller medelstort företag som endast är verksamt på lokal nivå, Europeiska patentverkets förfarandespråk och, under en övergångsperiod, de översättningar som lämnas tillsammans med en ansökan om enhetlig verkan. (8) I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig verkan, bör ett legitimt krav vara att patenthavaren tillhandahåller en fullständig översättning av patentet till det officiella EU-språket eller ett annat språk som har officiell status i den deltagande medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde, eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. Patenthavaren bör också vara skyldig att på begäran av en domstol inom de deltagande medlemsstaternas territorium som är behörig att avgöra tvister om europeiska patent med enhetlig verkan tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till den domstolens förfarandespråk. Dessa översättningar bör inte maskinöversättas och bör tillhandahållas på patenthavarens bekostnad. I händelse av tvist som rör skadeståndskrav bör behandlande domstol beakta att den påstådda intrångsgöraren, innan denne erhållit en översättning till sitt eget språk, kan ha handlat i god tro och kanske inte kände till eller rimligen borde ha känt till att denne gjorde intrång i patentet. Den behöriga domstolen bör utvärdera omständigheterna i det enskilda fallet och bland annat ta hänsyn till om den påstådda intrångsgöraren är ett litet eller medelstort företag som endast är verksamt på lokal nivå, Europeiska patentverkets förfarandespråk och, under en övergångsperiod, de översättningar som lämnas tillsammans med en ansökan om enhetlig verkan. PE v /19 AM\ doc

5 22 Skäl 9 (9) För att underlätta tillgången till EU-patent med enhetlig verkan, särskilt för små och medelstora företag, bör sökande vars språk inte är något av Europeiska patentverkets officiella språk kunna lägga fram sin patentansökan till verket på ett annat av unionens officiella språk. Som kompletterande åtgärd bör Europeiska patentverket, i enlighet med artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser], för sökande av EU-patent med enhetlig verkan som har sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte i en EUmedlemsstat vars officiella språk inte är något av Europeiska patentverkets officiella språk, administrera ett system för extra ersättning av kostnader för översättning från det språket till Europeiska patentverkets förfarandespråk, utöver vad verket redan har infört. (9) För att underlätta tillgången till europeiska patent med enhetlig verkan, särskilt för små och medelstora företag, bör sökande vars språk inte är något av Europeiska patentverkets officiella språk kunna lägga fram sin patentansökan och andra delgivningshandlingar till verket på ett annat av unionens officiella språk. Som kompletterande åtgärd bör små och medelstora företag, fysiska personer och ideella organisationer som får tillgång till europeiska patent med enhetlig verkan, och som har sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte i en EU-medlemsstat vars officiella språk inte är något av Europeiska patentverkets officiella språk, kunna nyttja ett system för extra ersättning av kostnader för översättning från det språket till Europeiska patentverkets förfarandespråk, utöver vad verket redan har infört. Systemet för extra ersättning bör administreras av Europeiska patentverket i enlighet med artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser]. Motivering Syftet med ändringen är att se till att ersättningar endast utgår till en begränsad grupp sökande, dvs. små och medelstora företag, fysiska personer och ideella organisationer. Även om den skulle medföra praktiska problem för Europeiska patentverkets verksamhet är det en rimlig ändring eftersom ersättning endast bör utbetalas till personer och organisationer för vilka patentverkets språkregler utgör ett verkligt hinder. AM\ doc 5/19 PE v01-00

6 23 Skäl 9a (nytt) Motivering (9a) Av hänsyn till personer som inlämnar en patentansökan på ett språk som inte är ett av Europeiska patentverkets officinella språk, och med beaktande av EU:s praxis till följd av domstolens dom i mål C-361/01 P 1, bör Europeiska patentverket införa ett system där det språk som används i ansökan även används i all korrespondens som rör denna, såvida inte den sökande uttryckligen begär att Europeiska patentverket använder ett av sina officiella språk. 1 Domstolens dom av den 9 september 2003 i mål C-361/01 P, Kik mot harmoniseringsbyrån, REG 2003, s. I Till följd av domen i målet Kik mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden beslutade den senare att all korrespondens i fråga om gemenskapens varumärken, mönster och modeller ska ske på den sökandes modersmål, såvida inte denna begär annorlunda. Harmoniseringsbyrån har förtydligat att denna praxis är mer fördelaktig för sökande som inlämnat en ansökan på ett annat språk än byråns officiella språk och att den underlättar skyddet av varumärken, mönster och modeller. När det gäller patent är det ännu mer befogat med en sådan åtgärd. 24 Skäl 10 PE v /19 AM\ doc

7 (10) För att göra patentinformation mer tillgänglig och främja spridningen av teknisk kunskap bör det så snart som möjligt inrättas ett system för maskinöversättning av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk. Systemet håller på att utarbetas av Europeiska patentverket och är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra tillgången till patentinformation och sprida teknisk kunskap. Alla användare av EU-patentsystemet skulle gynnas av att snarast få tillgång till ett system för högkvalitativ maskinöversättning av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk. Maskinöversättning är en viktig del av EU-politiken. Dessa maskinöversättningar bör endast användas i informationssyfte och bör inte ha någon rättsverkan. (10) För att göra patentinformation mer tillgänglig och främja spridningen av teknisk kunskap bör det så snart som möjligt inrättas ett system för maskinöversättning av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk. Systemet håller på att utarbetas av Europeiska patentverket och är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra tillgången till patentinformation och sprida teknisk kunskap. Alla användare av det europeiska patentsystemet skulle gynnas av att snarast få tillgång till ett system för högkvalitativ maskinöversättning av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk. De bör göras tillgängliga utan kostnad via internet i samband med att patentansökan och det beviljade patentet offentliggörs. 25 Ramon Tremosa i Balcells Skäl 10 (10) För att göra patentinformation mer tillgänglig och främja spridningen av teknisk kunskap bör det så snart som möjligt inrättas ett system för maskinöversättning av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk. Systemet håller på att utarbetas av Europeiska patentverket och är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra tillgången till patentinformation och sprida teknisk kunskap. Alla användare av EU-patentsystemet skulle gynnas av att snarast få tillgång till ett system för (10) För att göra patentinformation mer tillgänglig och främja spridningen av teknisk kunskap bör det så snart som möjligt inrättas ett system för maskinöversättning av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk. Systemet håller på att utarbetas av Europeiska patentverket och är ett mycket viktigt verktyg för att förbättra tillgången till patentinformation och sprida teknisk kunskap. Alla användare av det europeiska patentsystemet skulle gynnas av att snarast få tillgång till ett system för AM\ doc 7/19 PE v01-00

8 högkvalitativ maskinöversättning av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk. Maskinöversättning är en viktig del av EUpolitiken. Dessa maskinöversättningar bör endast användas i informationssyfte och bör inte ha någon rättsverkan. högkvalitativ maskinöversättning av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla officiella EU-språk liksom till alla övriga språk som har officiell status i någon av EU:s medlemsstater. Maskinöversättning är en viktig del av EU-politiken. Dessa maskinöversättningar bör endast användas i informationssyfte och bör inte ha någon rättsverkan. 26 Skäl 11 (11) Under en övergångsperiod, innan ett system för högkvalitativ maskinöversättning blir tillgängligt till alla unionens officiella språk, bör en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] åtföljas av en fullständig översättning av patentbeskrivningen, till engelska om förfarandespråket i Europeiska patentverket är franska eller tyska eller till ett av de deltagande medlemsstaternas officiella språk som är ett officiellt EU-språk om Europeiska patentverkets förfarandespråk är engelska. Syftet med dessa arrangemang är att se till att alla EU-patent med enhetlig verkan under en övergångsperiod finns tillgängliga på engelska som är sedvanligt språk inom internationell teknisk forskning och internationella tekniska publikationer. De skulle dessutom garantera att översättningar av EU-patent med enhetlig verkan offentliggörs på andra officiella språk i de deltagande medlemsstaterna. Dessa översättningar bör inte vara maskinöversättningar och deras höga (11) Under en övergångsperiod bör en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] åtföljas av en fullständig översättning med rättslig verkan av patentbeskrivningen, till engelska om förfarandespråket i Europeiska patentverket är franska eller tyska eller till ett av de deltagande medlemsstaternas officiella språk som är ett officiellt EU-språk om Europeiska patentverkets förfarandespråk är engelska. Syftet med dessa arrangemang är att se till att alla europeiska patent med enhetlig verkan under en övergångsperiod finns tillgängliga på engelska som är sedvanligt språk inom internationell teknisk forskning och internationella tekniska publikationer. De skulle dessutom garantera att översättningar av europeiska patent med enhetlig verkan offentliggörs på andra officiella språk i de deltagande medlemsstaterna. De skulle även öka spridningen av patentinformation. Dessa översättningar bör inte maskinöversättas. Övergångsperioden bör inte vara längre PE v /19 AM\ doc

9 kvalitet bör bidra till att förbättra Europeiska patentverkets översättningsprogram. De skulle även öka spridningen av patentinformation. Övergångsperioden bör upphöra så snart högkvalitativa maskinöversättningar blir tillgängliga till alla unionens officiella språk, vilket bör kontrolleras genom en objektiv kvalitetsutvärdering. Maskinöversättningarnas kvalitet bör regelbundet och objektivt utvärderas av en oberoende expertkommitté som de deltagande medlemsstaterna inrättar inom ramen för Europeiska patentorganisationen och som består av företrädare för Europeiska patentverket och EU-patentsystemets användare. Med tanke på den tekniska utvecklingen kan utvecklingen av systemet för högkvalitativ maskinöversättning inte anses dröja längre än tolv år. Övergångsperioden bör därför upphöra tolv år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas, såvida det inte har beslutats att den ska upphöra tidigare. än fyra år efter det att denna förordning har trätt i kraft. 27 Rolandas Paksas Artikel 3 punkt 2 2. En ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] ska lämnas in på förfarandespråket. 2. En ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] ska lämnas in på ett språk som den sökande själv har valt bland Europeiska patentverkets officiella språk. Or. lt AM\ doc 9/19 PE v01-00

10 28 Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Luis de Grandes Pascual Artikel 4 punkt 1 1. I händelse av tvist om ett EU-patent med enhetlig verkan ska patenthavaren på den påstådda intrångsgörarens begäran tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till ett av de officiella språken i den medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. 1. I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska patenthavaren på den påstådda intrångsgörarens begäran tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till ett av de officiella språken i den medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. Översättningen måste troget återge patentets ursprungliga lydelse. Or. es 29 Ramon Tremosa i Balcells Artikel 4 punkt 1 1. I händelse av tvist om ett EU-patent med enhetlig verkan ska patenthavaren på den påstådda intrångsgörarens begäran tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till ett av de officiella språken i den medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. 1. I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska patenthavaren på den påstådda intrångsgörarens begäran tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till det officiella EU-språket eller något av de andra språk som har officiell status i den medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. 30 Rolandas Paksas PE v /19 AM\ doc

11 Artikel 4 punkt 1 1. I händelse av tvist om ett EU-patent med enhetlig verkan ska patenthavaren på den påstådda intrångsgörarens begäran tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till ett av de officiella språken i den medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren är bosatt. 1. I händelse av tvist om ett europeiskt patent med enhetlig verkan ska patenthavaren på den påstådda intrångsgörarens begäran tillhandahålla en fullständig översättning av patentet till ett av de officiella språken i den medlemsstat i vilken antingen det påstådda intrånget skedde eller där den påstådda intrångsgöraren har sin permanenta bosättningsort. Or. lt 31 Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Luis de Grandes Pascual Artikel 4 punkt 4 4. I händelse av tvist som rör skadeståndskrav ska behandlande domstol beakta att den påstådda intrångsgöraren, innan denne erhållit den översättning som avses i punkt 1, kanske inte känt till eller rimligen borde ha känt till att denne gjorde intrång i patentet. 4. I händelse av tvist som rör skadeståndskrav ska behandlande domstol beakta att den påstådda intrångsgöraren, innan denne erhållit den översättning som avses i punkt 1, inte kan förväntas ha känt till att denne gjorde intrång i patentet. Or. es 32 Artikel 5 punkt 1 AM\ doc 11/19 PE v01-00

12 Eftersom ansökningar om EU-patent kan lämnas på valfritt språk i artikel 14.2 i EPC ska de deltagande medlemsstaterna i enlighet med artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] ge Europeiska patentverket i uppdrag, i den mening som avses i artikel 143 i EPC, att administrera ett ersättningssystem för återbetalning av alla översättningskostnader upp till ett visst tak, från de avgifter som avses i artikel 13 i den förordningen, för sökande som lämnar patentansökningar till Europeiska patentverket på något av unionens officiella språk som inte är ett av Europeiska patentverkets officiella språk. 1. Sökande vars språk inte är något av Europeiska patentverkets officiella språk bör kunna lägga fram sin patentansökan och andra delgivningshandlingar till verket på ett annat av unionens officiella språk. 33 Artikel 5 punkt 1a (ny) 1a. De deltagande medlemsstaterna ska ge Europeiska patentverket i uppdrag, i den mening som avses i artikel 143 i EPC, att administrera ett ersättningssystem för återbetalning av alla översättningskostnader upp till ett visst tak, från de avgifter som avses i artikel 13 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser], för sökande som lämnar patentansökningar eller andra delgivningshandlingar till Europeiska patentverket på något av unionens officiella språk som inte är ett av Europeiska patentverkets officiella språk. PE v /19 AM\ doc

13 34 Raffaele Baldassarre Artikel 5 punkt 1a (ny) 1a. Det ersättningssystem som avses i punkt 1 ska finansieras via de avgifter som avses i artikel 13 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] och ska endast vara tillgängligt för små och medelstora företag, fysiska personer, ideella organisationer och akademiska institutioner som har sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte i en EU-medlemsstat. 35 Raffaele Baldassarre Artikel 5 punkt 1b (ny) 1b. Det ersättningssystem som avses i punkt 1 ska garantera full ersättning för översättningskostnaderna upp till ett visst tak som fastställts på ett sådant sätt att det speglar det genomsnittliga marknadspriset för översättningar och undviker missbruk. 36 Artikel 5 punkt 1b (ny) AM\ doc 13/19 PE v01-00

14 1b. Det ersättningssystem som avses i punkt 1 ska finansieras via de avgifter som avses i artikel 13 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] och ska endast vara tillgängligt för små och medelstora företag, fysiska personer och ideella organisationer som har sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte i en EU-medlemsstat. 37 Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Luis de Grandes Pascual Artikel 5 punkt 1c (ny) 1c. Det ersättningssystem som avses i punkt 1 ska garantera full ersättning för översättningskostnaderna upp till ett visst tak som fastställts på ett sådant sätt att det speglar det genomsnittliga marknadspriset för översättningar och undviker missbruk. Ersättning ska inte utgå om Europeiska patentverket beslutar att en översättning till ett av de officiella språken inte är nödvändig. 38 Artikel 5 punkt 1d (ny) PE v /19 AM\ doc

15 1d. Av hänsyn till personer som inlämnar en patentansökan på ett språk som inte är ett av Europeiska patentverkets officiella språk, och med beaktande av EU:s praxis till följd av domstolens dom i mål C-361/01 P 1, ska Europeiska patentverket införa ett system där det språk som används i ansökan även används i all korrespondens som rör denna, såvida inte den sökande uttryckligen begär att Europeiska patentverket använder ett av sina officiella språk. 1 Domstolens dom av den 9 september 2003 i mål C-361/01 P, Kik mot harmoniseringsbyrån, REG 2003, s. I Artikel 6 punkt 1 inledningen 1. Under en övergångsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas i enlighet med artikel 7.2 i denna förordning ska en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] lämnas tillsammans med följande: 1. Under en övergångsperiod som varar högst fyra år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas i enlighet med artikel 7.2 i denna förordning ska en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] lämnas tillsammans med följande: AM\ doc 15/19 PE v01-00

16 40 Artikel 6 punkt 1 led a (a) Om förfarandespråket är franska eller tyska, en fullständig översättning av EU-patentbeskrivningen till engelska. (a) Om förfarandespråket är franska eller tyska, en fullständig översättning med rättslig verkan av patentbeskrivningen för europeiska patent till engelska. 41 Artikel 6 punkt 1 led b (b) Om förfarandespråket är engelska, en fullständig översättning av EU-patentbeskrivningen till ett av den deltagande medlemsstatens officiella språk som är ett officiellt EU-språk. (b) Om förfarandespråket är engelska, en fullständig översättning med rättslig verkan av patentbeskrivningen för europeiska patent till ett av den deltagande medlemsstatens officiella språk som är ett officiellt EU-språk. 42 Ramon Tremosa i Balcells Artikel 6 punkt 1 led b (b) Om förfarandespråket är engelska, en fullständig översättning av EU-patentbeskrivningen till ett av den deltagande medlemsstatens officiella språk (b) Om förfarandespråket är engelska, en fullständig översättning av patentbeskrivningen för europeiska patent till det officiella EU-språket eller ett annat PE v /19 AM\ doc

17 som är ett officiellt EU-språk. språk som har officiell status i den deltagande medlemsstaten. 43 Artikel 6 punkt 2 2. I enlighet med artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] ska de deltagande medlemsstaterna ge Europeiska patentverket i uppdrag, i den mening som avses i artikel 143 i EPC, att offentliggöra de översättningar som avses i punkt 1 så snart som möjligt efter den dag då en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] lämnas in. Dessa översättningar ska inte ha någon rättsverkan och endast tillhandahållas i informationssyfte. 2. I enlighet med artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] ska de deltagande medlemsstaterna ge Europeiska patentverket i uppdrag, i den mening som avses i artikel 143 i EPC, att offentliggöra de översättningar som avses i punkt 1 så snart som möjligt efter den dag då en ansökan om enhetlig verkan som avses i artikel 12 i förordning xx/xx [materiella bestämmelser] lämnas in. 44 Artikel 6 punkt 3 3. Vartannat år från och med det sjätte året från den dag då denna förordning börjar tillämpas ska en oberoende expertkommitté göra en objektiv utvärdering av tillgången på högkvalitativa maskinöversättningar av patentansökningar och utgår AM\ doc 17/19 PE v01-00

18 patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk som utvecklats av Europeiska patentverket. Expertkommittén ska inrättas av de deltagande medlemsstaterna inom ramen för Europeiska patentorganisationen och bestå av företrädare för Europeiska patentverket och för de ickestatliga organisationer som företräder EU-patentsystemets användare och som bjudits in av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd för att delta som observatörer i enlighet med artikel 30.3 i EPC. 45 Rolandas Paksas Artikel 6 punkt 3 3. Vartannat år från och med det sjätte året från den dag då denna förordning börjar tillämpas ska en oberoende expertkommitté göra en objektiv utvärdering av tillgången på högkvalitativa maskinöversättningar av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk som utvecklats av Europeiska patentverket. Expertkommittén ska inrättas av de deltagande medlemsstaterna inom ramen för Europeiska patentorganisationen och bestå av företrädare för Europeiska patentverket och för de ickestatliga organisationer som företräder EU-patentsystemets användare och som bjudits in av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd för att delta som observatörer i enlighet med artikel 30.3 i EPC. 3. Vartannat år från och med det fjärde året från den dag då denna förordning börjar tillämpas ska en oberoende expertkommitté göra en objektiv utvärdering av tillgången på högkvalitativa maskinöversättningar av patentansökningar och patentbeskrivningar till alla unionens officiella språk som utvecklats av Europeiska patentverket. Expertkommittén ska inrättas av de deltagande medlemsstaterna inom ramen för Europeiska patentorganisationen och bestå av företrädare för Europeiska patentverket och för de ickestatliga organisationer som företräder det europeiska patentsystemets användare och som bjudits in av Europeiska patentorganisationens förvaltningsråd för att delta som observatörer i enlighet med artikel 30.3 i EPC. PE v /19 AM\ doc

19 Or. lt 46 Artikel 6 punkt 4 4. På grundval av den utvärdering som avses i punkt 3 ska kommissionen vartannat år presentera en rapport för rådet och i förekommande fall föreslå att övergångsperioden avslutas. 4. Senast fyra år efter det att denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen lägga fram de förslag som behövs för att avsluta övergångsperioden och se till att engelska är det enda språk som används i samband med ansökan, beviljande och genomförande av patent. 47 Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo Artikel 6 punkt 5 5. Om övergångsperioden inte avslutas på förslag av kommissionen ska den automatiskt upphöra tolv år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas. utgår AM\ doc 19/19 PE v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2016/0059(CNS) Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/0059(CNS) 9.5.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till betänkande Jean-Marie Cavada (PE580.495v01-00) Domstols behörighet, tillämplig lag samt

Läs mer

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) YTTRANDE 2012-09-03 Dnr: 2012/1276 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) Sammanfattning

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (2011/167/EU).

Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (2011/167/EU). EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 juni 2011 (24.6) (OR. en) Interinstitutionella ärenden: 2011/0093 (COD) 2011/0094 (CNS) 11328/11 PI 67 CODEC 995 NOT från: Ordförandeskapet till: Rådet Föreg. dok.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 28.2.2013 2012/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 (PE504.091v01) Bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.6.2013 2013/2023(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till betänkande Evelyn Regner (PE508.078v01-00) Bättre internationell privaträtt: behörighetsbestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2007/0121(COD) 11.2.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 24-32 Förslag till yttrande Andreas Schwab (PE398.646v01-00) Över förslaget till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 16.1.2008 PE400.400v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 16.1.2008 PE400.400v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-24 Förslag till yttrande Luis Herrero-Tejedor

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) Mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Läs mer

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2013/0081(COD) 19.9.2013. från utskottet för rättsliga frågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2013/0081(COD) 19.9.2013. från utskottet för rättsliga frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 19.9.2013 2013/0081(COD) YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38

ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 26.6.2012 2011/0059(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 26-38 Förslag till yttrande Evelyne Gebhardt (PE473.957v01-00)

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 9.11.2009 2009/0106(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-19 Förslag till yttrande Mario Pirillo (PE430.259v01-00) Förslag till rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2016/0110(COD) 9.9.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-23 Förslag till betänkande Theodor Dumitru Stolojan (PE585.761v01-00) Förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 29 augusti 2002 PE 315.521/1-9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till yttrande (PE 315.521) Thomas Mann Bedömning av de

Läs mer

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04.

Utskottet för regional utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 543. Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE v04. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 21.6.2013 2011/0276(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 543 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v04.00) Ändrat

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6. SV Förenade i mångfalden SV 2011/0417(COD) Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6. SV Förenade i mångfalden SV 2011/0417(COD) Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 30.3.2012 2011/0417(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6 Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 31.10.2011 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Zita Gurmai (PE472.270v01-00) om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.03.2002 KOM(2002) 113 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om tillåtelse, i enlighet med artikel 8.4 i direktiv 92/81/EEG, för Luxemburg att tillämpa en

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT

Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ändrat förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2009/0006(COD) 4.3.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-43 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Toine Manders (PE456.959v02-00)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) 8.5.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 Harald Ettl (PE404.730v01-00) Hedgefonder och private equity (2007/2238(INI)) AM\722912.doc

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 20.1.2012 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean (PE473.706v02-00) Rapporten om EU-medborgarskapet 2010:

Läs mer

(Upplysningar) RÅDET AVTAL. om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01)

(Upplysningar) RÅDET AVTAL. om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01) 20.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 175/1 IV (Upplysningar) UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN RÅDET AVTAL om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01)

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 317-575

ÄNDRINGSFÖRSLAG 317-575 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 23.9.2013 2013/0029(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 317-575 Förslag till betänkande Saïd El Khadraoui (PE513.018v01-00) Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

Det närmar sig EU-patent inom två år

Det närmar sig EU-patent inom två år Det närmar sig EU-patent inom två år Här följer en genomgång av förslaget om ett EU-patent - med såväl nya som gamla kända delar. Av Christer Löfgren Steg för steg kommer vi närmare ett eu-patent. Arbetet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.8.2008 KOM(2008) 514 slutlig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2182/2004 om medaljer

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1215/2012 om domstols behörighet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 12.9.2013 2012/0260(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV

AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV AVTAL MELLAN EUROPEISKA UNIONENS MEDLEMSSTATER OM SKADESTÅNDSKRAV FRÅN EN MEDLEMSSTAT PÅ EN ANNAN MEDLEMSSTAT FÖR SKADA PÅ TILLGÅNGAR SOM ÄGS AV STATEN OCH SOM ANVÄNDS ELLER DRIVS AV DEN ELLER PERSONSKADA

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2013/0084(COD) 3.6.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Dir. 2009:68

Kommittédirektiv. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Dir. 2009:68 Kommittédirektiv Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet Dir. 2009:68 Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget Genomförandet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 27.2.2013 2012/2215(DEC) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Förslag till betänkande Gerben-Jan Gerbrandy (PE497.952v01-00) Ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Förslag till direktiv (KOM(2002) 534 C5-0481/2002 2002/0240(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 9 oktober 2003 PE 323.107/245-265 ÄNDRINGSFÖRSLAG 245-265 Förslag till yttrande (PE 323.107) Christopher Huhne Uppköpserbjudanden Förslag

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-13

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-13 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2016/2154(DEC) 13.12.2016 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-13 Gilles Lebreton (PE594.028v01-00) Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget Domstolen (2016/2154(DEC))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk medborgare), om de maltesiska myndigheternas

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 854 C5-0080/ /0334(CNS)) ändringsakt)

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till förordning (KOM(2003) 854 C5-0080/ /0334(CNS)) ändringsakt) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 4 mars 2004 PE 341.850/9-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 9-18 Förslag till betänkande (PE 341.850) Luciana Sbarbati Uppbyggnaden av ett europeiskt

Läs mer

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 2011/2231(DEC) 7.3.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 Förslag till betänkande (PE473.979v01-00) om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11/12/2003 K(2003) 4639 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11/12/2003 om genomförandet och användningen av Eurokoder för byggnadsverk och byggprodukter

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Vår referens/dnr: 146/2010 Rosenbad Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010 Stockholm 2010-08-27 Remissvar Kommissionens

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.7.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1278/2013, ingiven av Ole Seelenmeyer, tysk medborgare, för det tyska rock- och

Läs mer

Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång

Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång Skada och ersättning vid Det processuella vs materiella/ kontextuella förhållningssättet Doktorand David Johansson 2016-03-23 Lagstiftning Sanktionsdirektivet (2004/48/EG) Den svenska immaterialrättsliga

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 418 C5-0320/2003 2003/0153(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 418 C5-0320/2003 2003/0153(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 17 december 2003 PE 332.596/25-34 ÄNDRINGSFÖRSLAG 25-34 Förslag till betänkande (PE 332.596) Giuseppe Gargani Typgodkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer