EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/ /0116(CNS))

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE /20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG Förslag till yttrande (PE ) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja ett aktivt europeiskt samhällsengagemang Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/ /0116(CNS)) Kommissionens förslag Parlamentets ändringar Ändringsförslag 20 Skäl 10 (10) Budgetposterna A 321, A 3020, A-3021, A 3024, A 3026, A 3036 och B3-305 i Europeiska gemenskapens allmänna budget för 2003 och föregående år har visat sig vara effektiva för att främja en fortlöpande dialog med organisationer i det civila samhället och med kommuner när det gäller den europeiska integrationen. (10) Budgetposterna A 321, A 3020, A-3021, A 3024, A 3026, A 3036, B3-305, B och B i Europeiska gemenskapens allmänna budget för 2003 och föregående år har visat sig vara effektiva för att främja en fortlöpande dialog med det civila samhället och med kommuner när det gäller den europeiska integrationen. Ändringsförslag 21 Skäl 13 AM\ doc PE /20-35

2 (13) Medborgardialogen är av väsentlig betydelse för att främja samarbete med det civila samhällets aktörer på det sociala området, och den fick fram till 2001 stöd genom budgetpost B Trots att den verksamhet som bedrivs av Europeiska plattformen för icke-statliga organisationer på det sociala området under åren finansierades via budgetpost B till förberedande åtgärder för att motverka och förebygga social utslagning och under 2003 via de båda budgetposterna B och B5-803, sträcker sig plattformens verksamhet långt utöver ramarna för dessa program och bidrar också till införandet av de nya styrelseformer som lyfts fram i den socialpolitiska agenda som antogs i Nice. (13) Medborgardialogen, framför allt också med välgörenhetsorganisationer, är av väsentlig betydelse för att främja samarbete med det civila samhällets aktörer på det sociala området. I förklaring nr 23 som fogats till slutakten till Maastrichtfördraget understryks vikten av gemenskapens samarbete med välgörenhetsorganisationer för att de mål som anges i artikel 136 skall uppnås. Trots att den verksamhet som bedrivs av Europeiska plattformen för icke-statliga organisationer på det sociala området och välgörenhetsorganisationerna under åren finansierades via budgetpost B3-410 och framför allt budgetpost B till förberedande åtgärder för att motverka och förebygga social utslagning och under 2003 via de båda budgetposterna B och B5-803, sträcker sig plattformens verksamhet långt utöver ramarna för dessa program och bidrar också till införandet av de nya styrelseformer som lyfts fram i den socialpolitiska agenda som antogs i Nice. Ändringsförslag 22 Skäl 15a (nytt) (15a) Budgetpost B i Europeiska gemenskapens allmänna budget för 2003 och föregående budgetår, som är avsedd för finansiering av utbildnings- och informationsåtgärder i samband med genomförandet av gemenskapsåtgärder som rör den inre marknadens sociala dimension, bidrar väsentligt till förverkligandet och genomförandet av EU:s socialpolitiska agenda och väcker medborgarnas intresse för den inre marknadens sociala dimension. PE / /8 AM\ doc

3 Ändringsförslag 23 Artikel 1, punkt 1, led a a) främja Europeiska unionens värden och mål, a) främja och förmedla Europeiska unionens värden och mål, Ändringsförslag 24 Artikel 2, stycke 3 Administrationsbidrag för ett löpande arbetsprogram får beviljas ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område, förutsatt att om det bidragsmottagande organet uppfyller bestämmelserna i bilagan och har en struktur som möjliggör insatser som kan nå ut till hela Europeiska unionen. Administrationsbidrag för ett löpande arbetsprogram får undantagsvis beviljas ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område, förutsatt att om det bidragsmottagande organet uppfyller bestämmelserna i bilagan och har en struktur som möjliggör insatser som kan nå ut till hela Europeiska unionen. Ändringsförslag från Jean Lambert Ändringsförslag 25 Artikel 4, punkt 1 1. Administrationsbidrag till ett löpande 1. Administrationsbidrag till ett löpande arbetsprogram för ett organ som verkar för arbetsprogram för ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt samhällsengagemang när det gäller ett aktivt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område Europeiska unionens politik på detta område får beviljas om de allmänna kriterier som får beviljas om de allmänna kriterier som anges i bilagan är uppfyllda. anges i bilagan är uppfyllda och skall även kunna beviljas organisationer som har en annorlunda men konstruktiv inställning till AM\ doc 3/8 PE /20-35

4 EU:s politik. Or. fr Ändringsförslag från Marie-Thérèse Hermange Ändringsförslag 26 Artikel 4, punkt 1 1. Administrationsbidrag till ett löpande arbetsprogram för ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område får beviljas om de allmänna kriterier som anges i bilagan är uppfyllda. 1. Administrationsbidrag till ett löpande arbetsprogram för ett organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område får beviljas om de allmänna kriterier som anges i bilagan är uppfyllda samtidigt som inget organ får uteslutas på grundval av subjektiva kriterier. Motivering Ingen motivering behövs. Ändringsförslag 27 Bilaga, punkt 1, strecksats 1 Administrationsbidrag för samfinansiering av det löpande arbetsprogrammet för organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt europeiskt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område (programområde 1 och 2). Administrationsbidrag för det löpande arbetsprogrammet för organ som verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse när det gäller ett aktivt europeiskt samhällsengagemang eller för ett ändamål som omfattas av Europeiska unionens politik på detta område (programområde 1 och 2). PE / /8 AM\ doc

5 Ändringsförslag 28 Bilaga, punkt När det gäller kvalitet och kvantitet på de ansökningar om bidrag som lämnas in beaktas följande riktlinjer när resurser tilldelas programmet: Resurserna för område 3a kommer inte att vara lägre än 20 % av den totala årsbudgeten för programmet. Resurserna för område 3 a kommer inte att vara lägre än 40 % av den totala årsbudgeten för programmet. 2.2 När det gäller kvalitet och kvantitet på de ansökningar om bidrag som lämnas in beaktas följande riktlinjer när resurser tilldelas programmet: Resurserna för område 3a kommer inte att vara lägre än 30 % av den totala årsbudgeten för programmet. Resurserna för område 3 a kommer inte att vara lägre än 30 % av den totala årsbudgeten för programmet. Ändringsförslag från Marie-Thérèse Hermange Ändringsförslag 29 Bilaga, punkt (ny) Kommissionen skall informera Europaparlamentet om sin avsikt att offentliggöra en inbjudan att lämna projektförslag och ange eventuella prioriterade teman eller verksamhetstyper. Or. fr Motivering Europaparlamentet bör kunna etablera en konstruktiv dialog med kommissionen för att kontrollera de prioriteringar som kommissionen angivit. Ändringsförslag 30 Bilaga, punkt De organ som beviljas bidrag inom programområde 3 väljs ut på grundval av inbjudningar att lämna projektförslag. 3.2 De organ som beviljas bidrag inom programområde 3 väljs ut på grundval av AM\ doc 5/8 PE /20-35

6 Branschövergripande fackföreningsorganisationer som medverkar i den sociala dialogen på EU-nivå kan komma att omfattas av en selektiv inbjudan att lämna projektförslag. inbjudningar att lämna projektförslag. Ändringsförslag 31 Bilaga, punkt Inom område 1 kan de berörda organen beviljas bidrag både till administrationskostnader och till kostnader som är nödvändiga för att genomföra deras insatser. 5.1 Inom område 1 kan de berörda organen beviljas bidrag till administrationskostnader i undantagsfall samt till kostnader som är nödvändiga för att genomföra deras insatser. Ändringsförslag 32 Bilaga, punkt Bidragen till dessa organ kan inte täcka alla bidragsberättigande kostnader i sin helhet under det kalenderår för vilket bidragen beviljas. Minst 10 % av deras budget måste samfinansieras genom andra bidrag än EU-bidrag. Denna samfinansiering kan till viss del skjutas till in natura, förutsatt att värdet av detta tillskott varken överstiger de faktiska kostnader som styrks med handlingar i bokföringen eller de gängse kostnaderna på den berörda marknaden. 5.2 Bidragen till dessa organ kan inte täcka alla bidragsberättigande kostnader i sin helhet under det kalenderår för vilket bidragen beviljas. Minst 30 % av deras budget måste samfinansieras genom andra bidrag än EU-bidrag. Denna samfinansiering kan till viss del skjutas till in natura, förutsatt att värdet av detta tillskott varken överstiger de faktiska kostnader som styrks med handlingar i bokföringen eller de gängse kostnaderna på den berörda marknaden. PE / /8 AM\ doc

7 Ändringsförslag 33 Bilaga, punkt I enlighet med artikel i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 undantas de administrationsbidrag som beviljas dessa organ från principen om en successiv nedtrappning av bidragen eftersom de verkar för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse. 5.3 I enlighet med artikel i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 skall de administrationsbidrag som beviljas dessa organ omfattas av principen om en successiv nedtrappning av bidragen. Ändringsförslag 34 Bilaga, punkt Inom område 2 grundas administrationsbidraget endast på de administrationskostnader som är nödvändiga för att bidragsmottagaren skall kunna genomföra sin normala verksamhet på ett bra sätt, t.ex. personalkostnader, allmänna omkostnader (hyra, lokalkostnader, utrustning, kontorsmaterial, telekommunikation, portokostnader osv.), kostnader för interna möten, kostnader för publikationer, information och utskick samt kostnader som är direkt knutna till bidragsmottagarens verksamhet. 5.4 Inom område 2 grundas administrationsbidraget endast på de administrationskostnader som är nödvändiga för att bidragsmottagaren skall kunna genomföra sin normala verksamhet på ett bra sätt, t.ex. personalkostnader, kostnader för interna möten, kostnader för publikationer, information och utskick samt kostnader som är direkt knutna till bidragsmottagarens verksamhet. Ändringsförslag 35 Bilaga, punkt Inom område 2 enligt bilagan kan administrationsbidraget inte täcka alla bidragsberättigande kostnader i sin helhet 5.5 Inom område 2 enligt bilagan kan administrationsbidraget inte täcka alla bidragsberättigande kostnader i sin helhet AM\ doc 7/8 PE /20-35

8 under det kalenderår för vilket bidraget beviljas. Organ som beviljas bidrag inom detta område måste samfinansieras till minst 20 % av sin budget genom andra bidrag än från gemenskapen. Denna samfinansiering kan till viss del skjutas till in natura, förutsatt att värdet av detta tillskott varken överstiger de faktiska kostnader som styrks med handlingar i bokföringen eller de gängse kostnaderna på den berörda marknaden. under det kalenderår för vilket bidraget beviljas. Organ som beviljas bidrag inom detta område måste samfinansieras till minst 30 % av sin budget genom andra bidrag än från gemenskapen. Denna samfinansiering kan till viss del skjutas till in natura, förutsatt att värdet av detta tillskott varken överstiger de faktiska kostnader som styrks med handlingar i bokföringen eller de gängse kostnaderna på den berörda marknaden. PE / /8 AM\ doc

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro

22.2.2012. kring. som anges i denna. internationellt samarbete CIMO publicerar en CIMO. Tiina. Karro 22.2.2012 Insatsen lärarfortbildning i anslutning till Europatemat inom programmet Skolan i Europa Europa i skolan Management Partnership (GCI-PG-A-FI-DG COMM-No01) FÖRSLAGSINFORDRAN Centret för internationell

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Syftet med propositionen är

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

"TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA En roll för det civila samhällets organisationer. Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 1 "TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT HÅLLBART EUROPA" Ordförandens arbetsprogram och prioriteringar 2010 2013 En roll för det civila samhällets organisationer Jag har tre områden som prioriteringar under mitt

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Romska Delegationen, Antidiskrimineringscenter ROMA, Nationella Romani Unionen Norden och Roma Internationals yttrande till betänkandet SOU 2010:70:

Romska Delegationen, Antidiskrimineringscenter ROMA, Nationella Romani Unionen Norden och Roma Internationals yttrande till betänkandet SOU 2010:70: YTTRANDE 2011-03-24 Ny struktur för mänskliga rättigheter i Sverige yttrande till betänkandet: Ny struktur för mänskliga rättigheter i Sverige SOU 2010:70 Arbetsmarknadsdepartementet Rosenbad 4 103 33

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0034/2003 2001/0077(COD) 11/02/2003 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer