EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet november 2001 PE /1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE ) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 2236/95 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät Förslag till resolution ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Strecksats 3a i ingressen (ny) - med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, ÄNDRINGSFÖRSLAG 2 Skäl A A. De transeuropeiska transportnäten (TEN) står för nästan hälften av den totala gods- och persontrafiken i Europeiska unionen och därför kan och bör de spela en central roll när det gäller att främja hållbara transporter, stärka den ekonomiska utvecklingen och stimulera sysselsättningen. AM\ doc PE /1-18

2 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3 Skäl B B. Andelen åtgärder inom ramen för de transeuropeiska näten som finansieras från den allmänna budgeten har gradvis minskat mellan 1997 (4 ord utgår) och (3 ord utgår) Anslagen till dessa bör höjas, även med tanke på de enorma utmaningar som denna sektor kommer att stå inför under de kommande åren. ÄNDRINGSFÖRSLAG 4 Skäl Da (nytt) Da. Kommissionen uppmärksammar i sin vitbok om den gemensamma transportpolitiken de flaskhalsar som fortfarande finns, i synnerhet i de internationella korridorer där den transeuropeiska trafiken i nord-sydlig riktning är mycket koncentrerad, vid naturliga hinder såsom Alperna och Pyrenéerna, i utkanten av storstadsområden och handelscentrum där fjärrtrafiken och de regionala och lokala trafikflödena möts, samt vid ett antal EU-gränser, i synnerhet gränserna till anslutningsländerna. ÄNDRINGSFÖRSLAG 5 Punkt 2 2. beklagar att årsrapporten innehåller relativt lite information om den kvalitativa bedömningen av TEN-projekt; uppmanar med kraft kommissionen att till sina framtida utvärderingsrapporter bifoga mer detaljerade uppgifter om de ursprungliga planerna, tidsplanerna för och resultaten av varje projekt (17 ord utgår); anser att detta skulle öka insynen i och övervakningen av de transeuropeiska näten, PE /1-18 2/7 AM\ doc

3 ÄNDRINGSFÖRSLAG 6 Punkt 3 3. föreslår att den finansiella utvärderingen av transeuropeiska nät i framtiden också bör omfatta information om åtgärder som finansieras med medel från de (3 ord utgår) nationella budgeterna och från privata källor, i syfte att ge en överblick över utvecklingen i denna sektor och kontrollera om medlemsstaterna har uppfyllt sina åtaganden att tillhandahålla de medel som behövs för TEN-projekten, ÄNDRINGSFÖRSLAG 7 4. anser att de finansiella resurser som är tillgängliga för transeuropeiska nät verkar vara alldeles för begränsade med tanke på de nuvarande och framtida utmaningar som transportsektorn står inför; glädjer sig emellertid åt att de ändringar som Europaparlamentet och rådet antog till förordning (EG) nr 2236/95 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät, innebär att anslagen ökar i förhållande till anslagen för perioden ; understryker dock anslagens begränsning med tanke på de enorma utmaningar som denna sektor kommer att stå inför under de kommande åren och även med tanke på den procentandel transeuropeiska nät som finansieras genom lån från EIB, dvs. mer än tre fjärdedelar av den totala finansieringen under 1999, (resten utgår) ÄNDRINGSFÖRSLAG 8 från Jan Mulder 4. anser att de finansiella resurser som är tillgängliga för transeuropeiska nät från offentliga, privata och blandade källor skall motsvara de nuvarande och framtida prioriteringar och utmaningar som transportsektorn står inför; noterar att andelen TEN-åtgärder som finansieras inom ramen för den allmänna budgeten fortsatte att minska, varvid lån från EIB stod för mer än tre fjärdedelar av gemenskapens finansiering av transeuropeiska nät 1999, (resten utgår) AM\ doc 3/7 PE /1-18

4 ÄNDRINGSFÖRSLAG 9 4. anser att de finansiella resurser som är tillgängliga för transeuropeiska nät verkar vara alldeles för begränsade med tanke på de nuvarande och framtida utmaningar som transportsektorn står inför; uttrycker sin bestörtning över att andelen TEN-åtgärder som finansieras inom ramen för den allmänna budgeten fortsatte att minska, varvid lån från EIB stod för mer än tre fjärdedelar av gemenskapens finansiering av transeuropeiska nät 1999, (resten utgår) ÄNDRINGSFÖRSLAG 10 från Kathalijne Maria Buitenweg 4. anser att de finansiella resurser som är tillgängliga för transeuropeiska nät verkar vara alldeles för begränsade med tanke på de nuvarande och framtida utmaningar som transportsektorn står inför; noterar att andelen TEN-åtgärder som finansieras inom ramen för den allmänna budgeten fortsatte att minska, varvid lån från EIB stod för mer än tre fjärdedelar av gemenskapens finansiering av transeuropeiska nät 1999; anser att om anslagsnivån förblir densamma skulle en minskning av antalet projekt som får stöd från TEN-budgetposten förenkla administrationen och begränsa ökningen av outnyttjade anslag, PE /1-18 4/7 AM\ doc

5 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11 Punkt 5 5. påpekar att den konstanta ökningen av vägtransporter är i strid med målen för de transeuropeiska näten på transportområdet och en hållbar utveckling; anser att allt större uppmärksamhet bör fästas vid driftskompatibiliteten och främjandet av järnvägsnät, i synnerhet genom gränsöverskridande samarbete; glädjer sig åt de förslag som kommissionen lagt fram i detta syfte i vitboken om den gemensamma transportpolitiken fram till 2010; uppmanar gemenskapen och medlemsstaterna att i större utsträckning främja de gränsöverskridande projekt som godkändes i Essen i syfte att införa en hållbar transportpolitik och främja upprättandet av bra transitvägar inom gemenskapen, ÄNDRINGSFÖRSLAG 12 Punkt 5a (ny) 5a. anser det vara lämpligt att utarbeta initiativ för att optimera nätkapaciteten och främja integreringen mellan olika transportsätt, samt för att modernisera järnvägen, närsjöfarten och användningen av inre vattenvägar, ÄNDRINGSFÖRSLAG 13 från Kathalijne Maria Buitenweg Punkt 5a (ny) 5a. begär därför att de projekt främjas som helt klart har positiva och långsiktiga effekter på miljön och sysselsättningen och som bidrar till att avlägsna flaskhalsar i det transeuropeiska transportnätet, särskilt när det gäller järnväg och kombinerade transporter, AM\ doc 5/7 PE /1-18

6 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14 Punkt 6 6. uppmanar kommissionen att stödja utvecklingen och främjandet av intelligenta transportsystem i syfte att använda infrastrukturen på ett effektivare sätt, avlägsna flaskhalsar genom bättre trafikledning och informationstjänster av hög kvalitet och förbättra transportsäkerheten och effektiviteten, uppmanar även kommissionen att i detta sammanhang lägga stor vikt vid Galileo-programmet för satellitnavigering, ÄNDRINGSFÖRSLAG 15 Punkt 7 utgår ÄNDRINGSFÖRSLAG 16 Punkt 8 8. hänvisar till rapporten från gruppen för bedömning av transportinfrastrukturbehoven (TINA), enligt vilken konstruktionen av ett framtida transeuropeiskt transportnät i 11 kandidatländer i Central- och Östeuropa fram till 2015 skulle kräva ett ekonomisk stöd på 92 miljarder euro; påpekar att i den nuvarande budgetplanen har ett belopp på 7 miljarder euro avsatts för ISPA fram till 2006 och att bara 3,64 miljarder euro är tillgängliga för infrastrukturprojekt på transportområdet i utgiftskategori 7; anser dock att det är nödvändigt att kontrollera att de tillgängliga anslagen kommer att räcka till på lång sikt, särskilt med tanke på att kandidatländernas tillgång till medel kommer att öka från och med datumet för deras anslutning till EU (budgetanslag för transeuropeiska nät, strukturfonderna och sammanhållningsfonden), PE /1-18 6/7 AM\ doc

7 ÄNDRINGSFÖRSLAG 17 från Jan Mulder Punkt 8 8. hänvisar till rapporten från gruppen för bedömning av transportinfrastrukturbehoven (TINA), enligt vilken konstruktionen av ett framtida transeuropeiskt transportnät i 11 kandidatländer i Central- och Östeuropa skulle kräva ett ekonomisk stöd på 92 miljarder euro; påpekar att i den nuvarande budgetplanen har ett belopp på 7 miljarder euro avsatts för ISPA och att bara 3,64 miljarder euro är tillgängliga för infrastrukturprojekt på transportområdet i utgiftskategori 7; kräver att det görs en grundlig värdering av ambitionerna och prioriteringarna för de transeuropeiska näten i kandidatländerna och av den finansiella ram som skall anslås, ÄNDRINGSFÖRSLAG 18 Punkt 8a (ny) 8a. anser att medlemsstaterna måste betala tillbaka de medel som de fått från EU till ett bestämt projekt om detta projekt inte har slutförts, AM\ doc 7/7 PE /1-18

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020

STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 STOCKHOLMSREGIONENS FÖRSLAG PÅ PRIORITERINGAR FÖR EU FRAM TILL 2020 Bakom detta dokument står Stockholmsregionens Europaförening (SEF), med Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms Län och Stockholms

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

STÖDPAKET TILL UKRAINA

STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA Här redovisas de viktigaste åtgärderna som kommissionen föreslår på kort och medellång sikt för att hjälpa till att stabilisera det ekonomiska läget i Ukraina,

Läs mer

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDEN FÖR MINDRE GYNNADE OMRÅDEN I EUROPEISKA UNIONENS 25 MEDLEMSSTATER Rapport från Institute for European Environmental Policy för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling November 2006

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 14.10.2013 2013/2096(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Framtiden för små jordbruksföretag (2013/2096(INI)) Utskottet för jordbruk

Läs mer

Yttrande nr 4/2015. over forsiaget till Europaparlamentets och rdets forordning om Europeiska. nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013

Yttrande nr 4/2015. over forsiaget till Europaparlamentets och rdets forordning om Europeiska. nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 L 1615 EUROPEISKA ki REVStONSRATTEN Yttrande nr 4/2015 (I enlighet med artikel 287.4 I fordraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF)) over forsiaget till Europaparlamentets och rdets forordning

Läs mer

Svensk sjöfartsnäring

Svensk sjöfartsnäring Foto: Hans Berggren/Johnér Svensk sjöfartsnäring Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft Produktion Näringsdepartementet Foto där inget annat anges Sjöfartsverket Tryck Elanders Artikelnummer 2013.03

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

Europaparlamentet. Antagna texter. Tisdagen den 11 mars 2014 - Strasbourg. Resolution Konsoliderad text Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Antagna teter - Tisdagen den 11 mars 2014 - Trafiksäkerheten hos nytto ***I -... Sida 1 av 39 http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//tet+ta+p7-ta-2... Europaparlamentet Inde Föregående

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution.

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution. EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 31 oktober 2008 (10.11) (OR. en) 15030/08 EDUC 257 SOC 653 RAPPORT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 14398/08 EDUC 241

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer