ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för regional utveckling /2074(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Maria Spyraki (PE v01-00) Mandatet för trepartsmötet om 2016 års budgetförslag (2015/2074(BUD)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /22 AM\ doc

3 1 Andrey Novakov, Maria Spyraki Punkt -1 (ny) -1. Europaparlamentet betraktar EUbudgeten, och i synnerhet sammanhållningspolitiken, som ett område där resultaten är beroende av prioriteringar, prestationer och försiktighet. 2 Ramón Luis Valcárcel Siso Punkt 1 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin men betonar att dess främsta mål fortfarande är att minska skillnaderna mellan Europas regioner genom att förstärka ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, vilket innebär att den inte bör ses endast som ett instrument för att uppnå målen i Europa 2020-strategin och andra utvecklingsstrategier för EU. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. AM\ doc 3/22 PE v01-00

4 Or. es 3 Daniel Buda, Iuliu Winkler Punkt 1 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Parlamentet betonar att det främsta målet för finansiering genom struktur- och investeringsfonderna är att eliminera skillnader mellan regionerna. Or. ro 4 Aldo Patriciello Punkt 1 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater är en grundläggande finansieringskälla för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. PE v /22 AM\ doc

5 Or. it 5 Derek Vaughan Punkt 1 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i åtskilliga medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. 6 Davor Škrlec Punkt 1 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. 1. Europaparlamentet erinrar om att sammanhållningspolitiken är EU:s främsta verktyg för investeringar i den reala ekonomin. Parlamentet betonar att den i vissa medlemsstater utgör den främsta finansieringskällan för investeringar, vilket leder till synergieffekter och har en multiplikatoreffekt för skapandet av ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen samt miljö- och klimatskydd. AM\ doc 5/22 PE v01-00

6 7 Davor Škrlec Punkt 2 2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som står för nästan en tredjedel av den totala EUbudgeten, genom de europeiska strukturoch investeringsfonderna utgör den lämpliga ramen för uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. 2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som står för nästan en tredjedel av den totala EUbudgeten, genom de europeiska strukturoch investeringsfonderna utgör den lämpliga ramen för att bidra till uppnåendet av målen i Europa strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. 8 Aldo Patriciello Punkt 2 2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som står för nästan en tredjedel av den totala EUbudgeten, genom de europeiska strukturoch investeringsfonderna utgör den lämpliga ramen för uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. 2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som står för nästan en tredjedel av den totala EUbudgeten, genom de europeiska strukturoch investeringsfonderna utgör den ram som krävs för uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. Or. it 9 Daniel Buda, Iuliu Winkler Punkt 2 PE v /22 AM\ doc

7 2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som står för nästan en tredjedel av den totala EUbudgeten, genom de europeiska strukturoch investeringsfonderna utgör den lämpliga ramen för uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. 2. Europaparlamentet betonar att sammanhållningspolitiken, som står för nästan en tredjedel av den totala EUbudgeten, genom de europeiska strukturoch investeringsfonderna utgör den lämpliga ramen för uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet betonar att rollen för Europeiska fonden för strategiska investeringar är att attrahera privata investeringar till den offentliga sektorn, vilka blir ett extra tillskott till sammanhållningspolitikens investeringar, och uppmanar därför kommissionen att låta även offentliga organ komma i fråga för Efsifinansiering. Or. ro 10 Ivana Maletić, Maria Spyraki Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna utarbeta och genomföra en handlingsplan för ett snabbare genomförande av de europeiska strukturoch investeringsfonderna, vilka innebär en viktig investerings- och tillväxtpotential för EU, och att föreslå åtgärder för att undvika att anslag dras tillbaka under 2017 p.g.a. att man kommit i gång för sent med genomförandet under perioden Kommissionen uppmanas dessutom att analysera vilka följder som åtgärderna fått för EUbudgeten under 2016 och 2017 och att i AM\ doc 7/22 PE v01-00

8 linje med denna analys föreslå justeringar med syftet att ordentligt minska de eftersläpande betalningarna. 11 Davor Škrlec Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet är oroat över att programmen för har haft så svårt att komma igång. Medlemsstaterna uppmanas att så snart som möjligt inrätta sina förvaltnings- och kontrollstrukturer, inklusive för ekonomisk förvaltning, så att man kan börja skicka betalningskrav och sålunda undvika en anhopning av betalningskrav under kommande år. 12 Andrey Novakov, Maria Spyraki Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet fäster uppmärksamhet på att försenade godkännanden av de operativa programmen tvingade fram FÄB nr 2/2015, och att mer än 78 % av de outnyttjade åtagandena 2014 kommer att omfördelas till Detta kommer att sätta press på vissa medlemsstater att ingå åtaganden och utnyttja anslagen via de operativa programmen, vilket medför PE v /22 AM\ doc

9 risker såsom genomförande av lågkvalitativa projekt och förlust av medel i slutet av programperioden. 13 Maria Spyraki, Andrey Novakov, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij Punkt 4 ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EU-budgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och ramen för sammanhållningspolitiken, ett fenomen som inte är hållbart i termer av sund ekonomisk förvaltning, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och 14 Ivana Maletić, Maria Spyraki Punkt 4 ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att AM\ doc 9/22 PE v01-00

10 obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och Parlamentet understryker sambandet mellan god ekonomisk förvaltning, förmåga att utnyttja anslagen samt genomförande och betalningar i rätt tid. Försenade betalningar påverkar i hög grad genomförandet och den ekonomiska förvaltningen negativt, försämrar förmågan att utnyttja anslag och äventyrar ändamålsenligheten och effektiviteten för hela sammanhållningspolitiken och EUbudgeten. 15 Daniel Buda, Iuliu Winkler Punkt 4 ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och Parlamentet beklagar att tillfällig indragning av betalningar när fel upptäcks leder till att betalningsfristerna skjuts upp, och uppmanar kommissionen att studera möjligheten att fortsätta betalningarna när smärre fel upptäcks. Or. ro PE v /22 AM\ doc

11 16 Ramón Luis Valcárcel Siso Punkt 4 ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och 4. Europaparlamentet betonar att budgeten för 2016 måste ha tillräckliga resurser för att motsvara de åtaganden som redan gjorts och för att genomföra unionens politiska prioriteringar för Parlamentet är allvarligt oroat över det återkommande problemet med ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och Or. es 17 Aldo Patriciello Punkt 4 ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans AM\ doc 11/22 PE v01-00

12 med kommissionen, hittar en konkret och med kommissionen, hittar en konkret och hållbar lösning på problemet så snabbt som möjligt. Or. it 18 Tomasz Piotr Poręba Punkt 4 ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och äventyrar de lokala och regionala myndigheternas effektiva förvaltning och genomförande av struktur- och investeringsfonderna. Samtidigt betonar parlamentet att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och hållbar lösning så snabbt som möjligt. Or. pl 19 Derek Vaughan Punkt 4 eftersläpningar i betalningarna, som PE v /22 AM\ doc

13 ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EUbudgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och uppgick till 24 miljarder EUR i slutet av 2014, särskilt inom ramen för sammanhållningspolitiken, vilket leder till en de facto-skuld i EU-budgeten, och betonar att det finns en risk för upprepning av snöbollseffekten, dvs. att obetalda fakturor hopar sig vid årets slut om inte budgetmyndigheten, tillsammans med kommissionen, hittar en konkret och 20 Maria Spyraki, Andrey Novakov, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet noterar den prognos för 2015 och 2016 som kommissionen har presenterat och som syftar till att minska de utestående betalningarna från åren till en rimlig nivå vid slutet av Viorica Dăncilă Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet betonar behovet av interinstitutionellt samarbete mellan budgetmyndigheterna och kommissionen för att lösa problemet med ackumulationen av obetalda fakturer vid slutet av budgetåret, vilket kommer att AM\ doc 13/22 PE v01-00

14 inverka positivt på sammanhållningspolitiken. Or. ro 22 Jan Olbrycht Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet noterar kommissionens dokument Elements for a payment plan to bring the EU budget back onto a sustainable track som presenterades i parlamentet den 16 april Parlamentet noterar särskilt att de eftersläpande betalningarna under rubrik 1b för programperioden enligt kommissionens skattningar skulle kunna minskas till 20 miljarder EUR vid slutet av 2015 och till 2 miljarder EUR vid slutet av Matthijs van Miltenburg Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet även rapportera hur effektivt och ändamålsenligt som anslagen har spenderats, förutom de kvantitativa indikatorerna som RAL (utestående fordringar) och RAC (utestående åtaganden). PE v /22 AM\ doc

15 24 José Blanco López Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet är också oroat över att vissa medlemsstater som mottar Efsi-medel inte har förmåga att medfinansiera vissa projekt under den pågående finansiella krisen, och uppmanar således till fortsatt uppmärksamhet på denna fråga och efterlyser mekanismer som kan underlätta användningen av medel under dessa förhållanden. Or. es 25 Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet understryker vilka enorma praktiska problem som sena betalningar orsakar, med oacceptabla ekonomiska, administrativa och förvaltningsrelaterade komplikationer för nationella, regionala och lokala myndigheter som måste göra förskottsutbetalningar till stödmottagarna, och ännu värre problem för stödmottagarna själva om de inte från myndigheterna får förskott på de belopp som kommissionen skulle betala. AM\ doc 15/22 PE v01-00

16 Or. it 26 Jan Olbrycht Punkt 4b (ny) 4b. Europaparlamentet understryker att den beräknade minskningen av eftersläpningen bara kan realiseras om tillräckliga betalningsbemyndiganden garanteras i 2016 års budget. Kommissonen uppmanas att låta detta faktum återspeglas i förslaget till budget för 2016 som kommer att presenteras inom kort. 27 Jan Olbrycht Punkt 5 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. PE v /22 AM\ doc

17 eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. 28 Derek Vaughan Punkt 5 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. 5. Europaparlamentet begär att när parlamentet, rådet och kommissionen väl har kommit överens om betalningsplanen, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska den genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar sammanhållningspolitikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet p.g.a. de negativa effekter som de eftersläpande betalningarna får för medlemsstaternas budgetar och att de sist och slutligen försvårar finansieringen till stödmottagarna. 29 Daniel Buda, Iuliu Winkler AM\ doc 17/22 PE v01-00

18 Punkt 5 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. En försenad start av sammanhållningspolitiken i den nya programperioden leder till att betalningar skjuts upp, och parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att sprida ut betalningsbemyndigandena 2016 för att hindra att de ackumuleras. Or. ro 30 Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo Punkt 5 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets PE v /22 AM\ doc

19 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet hoppas att kommissionen så snart som möjligt ska lämna information om hur den ovannämnda betalningsplanen ska fungera. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. Or. it 31 Krzysztof Hetman Punkt 5 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året, och samtidigt undviker eller minimerar förseningar av de mellanliggande betalningarna. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och AM\ doc 19/22 PE v01-00

20 hållbarhet. 32 Aldo Patriciello Punkt 5 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta på ett korrekt sätt, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. 5. Europaparlamentet begär att den betalningsplan som parlamentet, rådet och kommissionen ska komma överens om, i linje med parlamentets och rådets 2014 inom ramen för avtalet om 2014 och 2015 års budgetar, ska genomföras utan dröjsmål. Parlamentet begär därför att tillräckligt med betalningsbemyndiganden tillhandahålls under rubrik 1b i 2016 års budget, så att eftersläpningen minskar så mycket som möjligt till slutet av året. Parlamentet betonar att man brådskande måste lösa detta korrekt och på det sätt som krävs, eftersom situationen med utestående betalningar underminerar politikens trovärdighet, effektivitet och hållbarhet. Or. it 33 Ivana Maletić, Maria Spyraki Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet understryker att de tre viktigaste fundamenten för ekonomisk återhämtning och tillväxt i EU PE v /22 AM\ doc

21 sätta fart på investeringarna, skynda på strukturreformerna och genomföra tillväxtvänlig finanspolitisk konsolidering som kommissionen definierade i sin årliga tillväxtöversikt 2015 bör förstärkas, och välkomnar i detta sammanhang de europeiska struktur- och investeringsfondernas koppling till den europeiska planeringsterminen. Kommissionen uppmanas att uppmuntra och skynda på användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna till strukturreformer och investeringar. 34 Tomasz Piotr Poręba Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet framhåller att nya initiativ i EU-budgeten inte kan stödjas på bekostnad av strukturfonderna, utan endast kan utnyttja ofördelade resurser, t.ex. finansiella marginaler eller reserver för oförutsedda utgifter. Samtidigt får översynen av den fleråriga budgetramen inte leda till en minskning av anslagen till sammanhållningsländerna. Or. pl 35 Andrey Novakov, Maria Spyraki Punkt 5a (ny) AM\ doc 21/22 PE v01-00

22 5a. Europaparlamentet understryker man under kommande år bör skynda på en överenskommelse om reformering av systemet för egna medel i EU-budgeten. Parlamentet påminner om att betalningsmönstren från den tidigare programperioden kommer att upprepas i slutet av 2019: betalningskraven avseende genomförandet av programperioden kommer att ha ökat kraftigt vid periodens slut, och betalningstaken måste anpassas till denna trend. 36 Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart utveckla en operativ strategi, med hänsyn tagen till de stora problemen under den tidigare programplaneringsperioden ( ) så att man kan undvika ackumuleringen av sena betalningar under den här programplaneringsperioden. Or. it PE v /22 AM\ doc

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 Mina damer och herrar! Jag hälsar er välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. Jag

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt

Europa 2020 och Norrbottens tillväxt Europa 2020 och Norrbottens tillväxt LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Regionala enheten, Landstingshuset 971 87 Luleå www.nll.se/regionalt Innehåll Förord...4 Översikt...5

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 28.10.2013 2013/2177(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-77 Patrick Le Hyaric (PE519.687v01-00) Handlingsplan för en konkurrenskraftig och

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla

Vad tänker vi. En ökning av insatserna för att möta utmaningen under 2010. En ekonomisk modell som inte kan ge välfärd för alla Inledning Detta dokument utvecklades ursprungligen som ett diskussionsunderlag, för att förbereda vägen för EAPN Seminar on 2010 and Beyond (EAPN:s seminarium angående 2010 och därefter) som hölls i Bryssel

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE

Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Oberoende årlig tillväxtöversikt för 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammanfattning Fyra år efter den stora recessionens början befinner sig euroområdet fortfarande i kris. BNP och BNP per capita ligger under nivån

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu

2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu RIKSDAG ADMINISTRATION SECRETARY-GENERAL OF THE RIKSDAG 2010-03-25 To the European Commission sg-national-parliaments@ec.europa.eu The Swedish Parliament has referred the Commission s working document

Läs mer