5601/19 np 1 ECOMP 1A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5601/19 np 1 ECOMP 1A"

Transkript

1 Europeiska unionens råd Bryssel den 22 januari 2019 (OR. en) 5601/19 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 5095/19 Ärende: ECOFIN 51 UEM 16 SOC 33 EMPL 26 COMPET 57 ENV 64 EDUC 21 RECH 45 ENER 28 JAI 45 Den europeiska planeringsterminen 2019 den årliga tillväxtöversikten: Makroekonomisk och finanspolitisk vägledning för medlemsstaterna Ekofinrådets slutsatser För delegationerna bifogas rådets slutsatser om den årliga tillväxtöversikten för 2019 som antogs av rådet vid dess 3699:e möte den 22 januari /19 np 1

2 DEN EUROPEISKA PLANERINGSTERMINEN 2019: MAKROEKONOMISK OCH FINANSPOLITISK VÄGLEDNING FÖR MEDLEMSSTATERNA Ekofinrådet Ekofinrådets slutsatser I. DEN EUROPEISKA PLANERINGSTERMINEN VÄLKOMNAR kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2019, som fastställer politiska prioriteringar för tillväxt och sysselsättning i EU och dess medlemsstater och som inleder den europeiska planeringsterminen 2019, DELAR I STORT SETT kommissionens analys av de politiska prioriteringar som insatser på nationell nivå och EU-nivå bör inriktas på under 2019: att leverera högkvalitativa investeringar, inrikta reformansträngningarna på produktivitetstillväxt, delaktighet och institutionell kvalitet samt säkra makroekonomisk stabilitet och sunda offentliga finanser, 2. INSTÄMMER i kommissionens bedömning att tillväxten för Europas ekonomi har mattats av och kommer att minska ytterligare, men förblir positiv; BNP-tillväxten vilar på en bred grund i medlemsstaterna och den reala konvergensen har tagit ny fart; sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten minskar, de nationella offentliga underskotten har i de flesta fall återgått till nivåerna före krisen och investeringsgapet på grund av krisen är nu nästan överbryggat; samtidigt är den offentliga skuldsättningen fortfarande hög; det finns betydande risker för de ekonomiska utsikterna och dessa går huvudsakligen i negativ riktning, 3. DELAR kommissionens bedömning att den ekonomiska tillväxten fortfarande inte kommer alla medborgare och länder till del på samma sätt, och att tillväxten fortfarande är känslig för global instabilitet och utmaningar på medellång och lång sikt, UPPMANAR medlemsstaterna att bygga upp buffertar, särskilt i länder med höga offentliga skulder, och att främja sina ekonomiers motståndskraft och tillväxtpotential; vissa medlemsstater har fortfarande hög arbetslöshet med hushållsinkomster under nivåerna före krisen medan andra lider av undersysselsättning eller kompetensbrist, 5601/19 np 2

3 4. BETONAR att genomförandet av reformer fortfarande är ojämnt i EU och att brådskande ekonomiska och sociala prioriteringar, inbegripet de som fastställts genom principerna om den europeiska pelaren för sociala rättigheter, kräver beslutsamma framsteg i genomförandet av nationella reformer för att man ska kunna ta itu med EU:s strukturella utmaningar, UPPMANAR medlemsstaterna att utnyttja det relativt gynnsamma ekonomiska klimatet för att gå vidare med strukturreformer för att stärka en hållbar och balanserad tillväxt, åtgärda makroekonomiska obalanser och leverera varaktig ekonomisk och social konvergens, 5. UNDERSTRYKER betydelsen av att övervaka resultaten och genomförandet av politiken, inbegripet genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna, under hela året, SER FRAM EMOT en grundlig diskussion i rådet i mars 2019 om genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna med fokus på de viktigaste ekonomiska och sociala utmaningarna, däribland utmaningarna när det gäller produktivitet och investeringar, 6. INSER de särskilda tidsmässiga begränsningarna för överenskommelse av landsspecifika rekommendationer för 2019 men EFTERLYSER ett tidigt antagande av kommissionens förslag i maj för att säkerställa en verkligt multilateral europeisk planeringstermin och nationellt egenansvar för välgrundade rekommendationer, II. RIKTLINJER FÖR FINANSPOLITIKEN OCH DEN MAKROEKONOMISKA POLITIKEN LEVERERA HÖGKVALITATIVA INVESTERINGAR 7. ÄR MEDVETET om att investeringar kan bidra till att uppnå resultat med EU:s mål att gå över till en koldioxidsnål cirkulär ekonomi, INSTÄMMER med att den nuvarande ekonomiska tillväxten bör användas till att tidigarelägga investeringar i modernisering och utfasning av fossila bränslen i EU:s industri och transport- och energisystem och samtidigt minska dess miljöpåverkan och investera i utbildning och kompetens, FRAMHÅLLER att ansträngningarna bör inriktas på att förbättra investeringsklimatet och att välriktade investeringar bör gå hand i hand med väl utformade strukturreformer, 5601/19 np 3

4 8. NOTERAR kommissionens förslag till EU:s nästa fleråriga budgetram och målet att nationella myndigheter och den privata sektorn ska tillhandahålla mer och bättre investeringar, VÄLKOMNAR, med tanke på att välriktade investeringar är en central drivkraft för tillväxt inom EU, att kommissionen har för avsikt att 2019 års europeiska planeringstermin ska ha en starkare inriktning på en bedömning av investeringsbehoven för att styra programplaneringsbesluten för perioden , UPPMANAR kommissionen att tillhandahålla denna analys på ett systematiskt sätt och i dialog med alla medlemsstater, INRIKTA REFORMANSTRÄNGNINGARNA PÅ PRODUKTIVITETSTILLVÄXT, DELAKTIGHET OCH INSTITUTIONELL KVALITET 9. VÄLKOMNAR inriktningen på ökad produktivitet som nyckeln till Europas framtida välstånd, BETONAR den mycket viktiga roll som högre produktivitetstillväxt har för Europas hållbara ekonomiska tillväxt, men UNDERSTRYKER att det fortfarande finns stora skillnader i produktivitet mellan EU:s företag, regioner och sektorer, särskilt tjänstesektorerna, där produktivitetstillväxten inte håller jämna steg med den internationella konkurrensen, INSTÄMMER MED kommissionens analys att välfungerande offentliga institutioner bidrar till högre tillväxt, är en viktig förutsättning för att andra reformer ska kunna genomföras framgångsrikt, och oftast är förenade med högre produktivitet, 10. BEKRÄFTAR ÅNYO att den europeiska inre marknaden för varor och tjänster förblir den viktigaste motorn för tillväxt och sysselsättning och att ytterligare arbete med den inre marknaden, inbegripet den digitala inre marknaden, bankunionen, kapitalmarknadsunionen och energiunionen bör vara en gemensam EU-prioritering; välfungerande varu- och tjänstemarknader är en viktig drivkraft för produktivitetstillväxten, eftersom de möjliggör effektivare resursallokering; nyckelreformer när det gäller företagsklimat, energi, telekommunikationer, transporter, företagstjänster och detaljhandelsmarknader är viktiga för att möjliggöra sådan produktivitetstillväxt, UPPMANAR kommissionen att noga övervaka att politiken genomförs och verkställs inom ovannämnda områden, och lämna rekommendationer till medlemsstaterna inom ramen för den europeiska planeringsterminen när detta är relevant, 5601/19 np 4

5 11. VÄLKOMNAR att den här årliga tillväxtöversikten framhåller vikten av tillväxt för alla; för delaktighet krävs löneökningar som härrör från ökad produktivitet och rättvisa och effektiva skatte- och förmånssystem och fortsatt och förbättrad tillgång till hälsooch sjukvård, barnomsorg och långtidsvård av hög kvalitet, 12. FRAMHÅLLER att den allt äldre befolkningen i EU frestar på systemen för pensioner, hälso- och sjukvård och vård av personer med långvarigt vårdbehov; i 2018 års åldranderapport understryks att den förväntade minskningen av befolkningen i arbetsför ålder kommer att fungera som en hämsko för tillväxten på lång sikt samtidigt som de totala åldersrelaterade offentliga utgifterna beräknas öka med 1,7 procentenheter av BNP mellan 2016 och 2070 i EU och nå 26,6 % år 2070, dock med stora skillnader mellan de olika länderna, vilket visar att säkerställande av långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna också är en viktig utmaning, SÄKERSTÄLLA MAKROEKONOMISK STABILITET OCH SUNDA OFFENTLIGA FINANSER 13. DELAR kommissionens bedömning att makroekonomisk stabilitet och sunda offentliga finanser förblir en förutsättning för hållbar tillväxt och ERINRAR i detta avseende om rådets slutsatser om rapporten om förvarningsmekanismen, 14. VÄLKOMNAR den omständigheten att ett antal medlemsstater har minskat sin offentliga skuldsättning och uppnått eller överträffat sina medelfristiga budgetmål, INSER emellertid att flera andra medlemsstater inte har gjort lika stora anpassningar och riskerar att avsevärt avvika från anpassningsbanan för att uppnå sina respektive medelfristiga budgetmål, BETONAR att höga skuldsättningsnivåer fortfarande är en sårbarhet som skulle kunna leda till ökade finansieringskostnader inom hela ekonomin, vilket skulle kunna begränsa ländernas förmåga att investera, ERINRAR om att samordning av nationell finanspolitik utifrån gemensamma offentligfinansiella regler är en förutsättning för en väl fungerande ekonomisk och monetär union, 5601/19 np 5

6 15. INSTÄMMER i att ökad hållbarhet i medlemsstaternas offentliga finanser kräver en differentierad politik på nationell nivå som till fullo respekterar stabilitets- och tillväxtpakten och tar hänsyn till det finanspolitiska utrymmet och spridningseffekterna mellan länder, DELAR kommissionens bedömning att medlemsstaterna, särskilt de med höga offentliga skulder, bör dra nytta av de nuvarande ekonomiska förutsättningarna för att bygga upp buffertar och minska skulderna samtidigt som de främjar sina ekonomiers motståndskraft och tillväxtpotential, INSTÄMMER i att detta dessutom skulle minska deras sårbarhet för störningar och göra det möjligt för automatiska stabilisatorer att verka fullt ut vid en konjunkturnedgång, DELAR UPPFATTNINGEN att ökade offentliga investeringar, med förbehåll för landsspecifika omständigheter, främjar tillväxt och uppnåendet av balans i de medlemsstater som överträffat sina medelfristiga budgetmål, 16. INSTÄMMER i att det är viktigt för den makroekonomiska stabiliteten att förbättra de offentliga finansernas sammansättning och öka deras kvalitet och att detta utgör ett centralt inslag i medlemsstaternas finanspolitik; på inkomstsidan bör effektiva skattesystem som ger incitament till investeringar och tillväxt byggas upp; insatser behövs också på utgiftssidan, genom utgiftsöversyner och genom att främst satsa på utgifter som främjar långsiktig tillväxt och jämlikhet, 17. DELAR kommissionens bedömning att motståndskraften för EU:s finansiella sektor har förbättrats, men satsningarna på att minska antalet nödlidande lån och stärka tillsynen måste fortsätta. 5601/19 np 6

9021/19 alo/mm/ub 1 ECOMP 1A

9021/19 alo/mm/ub 1 ECOMP 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2019 (OR. en) 9021/19 ECOFIN 468 UEM 139 SOC 346 EMPL 260 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper 2)/rådet

Läs mer

15564/15 ehe,abr/tf/ss 1 DGG 1A

15564/15 ehe,abr/tf/ss 1 DGG 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 8 januari 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

9969/2/19 REV 2 1 GIP.1

9969/2/19 REV 2 1 GIP.1 Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2019 (OR. en) 9969/2/19 REV 2 CO EUR-PREP 20 POLGEN 112 ECOFIN 574 UEM 187 SOC 442 EMPL 337 COMPET 479 ENV 562 EDUC 288 RECH 320 ENER 319 JAI 642 NOT från: till:

Läs mer

14182/16 SA/ab,gw 1 DGG 1A

14182/16 SA/ab,gw 1 DGG 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14182/16 LÄGESRAPPORT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC 678 Den gemensamma rapporten

Läs mer

9263/15 ul/mv,gw 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 ul/mv,gw 1 DG B 3A - DG G 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juni 2015 (OR. en) 9263/15 UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184 RECH 175 ENER 218 JAI 380 EMPL 239 NOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets

Läs mer

5177/16 MLB/cc DGG 1A. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 februari 2016 (OR. en) 5177/16

5177/16 MLB/cc DGG 1A. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 februari 2016 (OR. en) 5177/16 Europeiska unionens råd Bryssel den 29 februari 2016 (OR. en) 5177/16 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: ECOFIN 19 UEM 10 SOC 10 EMPL 10 COMPET 4 ENV 9 EDUC 5 RECH 3 ENER 3 JAI 19 RÅDETS REKOMMENDATION

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om den ekonomiska politiken för euroområdet. {SWD(2015) 700 final}

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om den ekonomiska politiken för euroområdet. {SWD(2015) 700 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2015 COM(2015) 692 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om den ekonomiska politiken för euroområdet {SWD(2015) 700 final} SV SV Rekommendation till

Läs mer

5540/16 son/sk 1 DPG

5540/16 son/sk 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 1 februari 2016 (OR. en) 5540/16 CO EUR-PREP 6 POLGEN 7 AG 2 ECOFIN 44 UEM 29 SOC 35 COMPET 22 ENV 26 EDUC 11 RECH 9 ENER 13 JAI 56 EMPL 25 NOT från: till: Ärende: Rådets

Läs mer

6703/17 MM/ab,np 1 DPG

6703/17 MM/ab,np 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 februari 2017 (OR. en) 6703/17 CO EUR-PREP 10 POLGEN 18 ECOFIN 156 UEM 60 SOC 147 EMPL 112 COMPET 149 ENV 193 EDUC 94 RECH 84 ENER 92 JAI 169 NOT från: till: Ärende:

Läs mer

10997/19 em/mhe 1 RELEX.1.B

10997/19 em/mhe 1 RELEX.1.B Bryssel den 8 juli 2019 (OR. en) 10997/19 LÄGESRAPPORT från: av den: 8 juli 2019 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 9233/19 Ärende: DEVGEN 142 SUSTDEV 103 ACP 88 RELEX 683 Främjandet

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 februari 2019 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 25 februari 2019 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 25 februari 2019 (OR. en) 6635/19 SOC 111 EMPL 78 ECOFIN 192 EDUC 79 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Utkast

Läs mer

9215/16 ch/hg/gw 1 DG B 3A - DG G 1A

9215/16 ch/hg/gw 1 DG B 3A - DG G 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 juni 2016 (OR. en) 9215/16 ECOFIN 457 UEM 204 SOC 321 EMPL 218 COMPET 291 ENV 337 EDUC 192 RECH 184 ENER 200 JAI 448 NOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets

Läs mer

5757/17 LSV/cwt DGG 1A. Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en) 5757/17

5757/17 LSV/cwt DGG 1A. Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en) 5757/17 Europeiska unionens råd Bryssel den 10 mars 2017 (OR. en) 5757/17 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: ECOFIN 53 UEM 16 SOC 57 EMPL 43 COMPET 55 ENV 84 EDUC 27 RECH 24 ENER 21 JAI 75 RÅDETS REKOMMENDATION

Läs mer

5097/19 rr/le/chs 1 ECOMP 1A

5097/19 rr/le/chs 1 ECOMP 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 januari 2019 (OR. en) 5097/19 NOT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna ECOFIN 10 UEM 3 SOC 8 EMPL 7 COMPET 11 ENV 11 EDUC 7 RECH 8 ENER 6 JAI 8 Föreg.

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.5.2012 COM(2012) 301 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om genomförande av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de medlemsstater

Läs mer

9253/15 ANB/cs 1 DG B 3A - DG G 1A

9253/15 ANB/cs 1 DG B 3A - DG G 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juni 2015 (OR. en) 9253/15 UEM 190 ECOFIN 395 SOC 358 COMPET 270 ENV 352 EDUC 176 RECH 167 ENER 209 JAI 372 EMPL 231 NOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 oktober 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 oktober 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 23 oktober 2015 (OR. en) 13348/15 ECOFIN 798 UEM 383 FÖLJENOT från: inkom den: 22 oktober 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

12606/16 rr/ee/ss 1 DG B 1C

12606/16 rr/ee/ss 1 DG B 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 27 september 2016 (OR. en) 12606/16 SOC 565 EMPL 375 ECOFIN 837 EDUC 302 FÖLJENOT från: till: Ärende: Kommittén för socialt skydd Ständiga representanternas kommitté

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2018 (OR. en) 14445/18 FÖLJENOT från: inkom den: 21 november 2018 till: Komm. dok. nr: Ärende: ECOFIN 1075 UEM 358 SOC 719 EMPL 539 COMPET 791 ENV 779 EDUC

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Sveriges nationella reformprogram 2015,

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Sveriges nationella reformprogram 2015, EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Sveriges nationella reformprogram 2015, med avgivande av rådets yttrande om Sveriges konvergensprogram

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

9230/16 mh/sk 1 DG B 3A - DG G 1A

9230/16 mh/sk 1 DG B 3A - DG G 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 13 juni 2016 (OR. en) 9230/16 ECOFIN 470 UEM 216 SOC 334 EMPL 230 COMPET 304 ENV 349 EDUC 205 RECH 196 ENER 212 JAI 460 NOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende: Rådets

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2011 (10.3) (OR. en) 7397/11 SOC 210 ECOFIN 113 EDUC 45

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2011 (10.3) (OR. en) 7397/11 SOC 210 ECOFIN 113 EDUC 45 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2011 (10.3) (OR. en) 7397/11 SOC 210 ECOFIN 113 EDUC 45 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna 6913/1/11 REV 1 SOC 159

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Rumäniens nationella reformprogram och rådets yttrande

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Rumäniens nationella reformprogram och rådets yttrande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2011 SEK(2011) 825 slutlig Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Rumäniens nationella reformprogram 2011 och rådets yttrande om Rumäniens uppdaterade konvergensprogram

Läs mer

Vårprognosen Mot en långsam återhämtning

Vårprognosen Mot en långsam återhämtning EUROPEISKA KOMMISSIONEN - PRESSMEDDELANDE Vårprognosen 2012 2013 Mot en långsam återhämtning Bryssel den 11 maj 2012 - Efter produktionsnedgången i slutet av 2011 anses EUekonomin nu befinna sig i en svag

Läs mer

7495/17 ehe/np 1 DGG 1A

7495/17 ehe/np 1 DGG 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 21 mars 2017 (OR. en) 7495/17 LÄGESRAPPORT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna ECOFIN 223 ENV 276 CLIMA 67 FIN 205 Europeiska revisionsrättens

Läs mer

8461/17 ck/ss 1 DGG 2B

8461/17 ck/ss 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 25 april 2017 (OR. en) 8461/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 25 april 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 7875/17 + ADD 1 Komm. dok. nr:

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

9314/17 aal/ehe/np 1 DG B 1C - DG G 1A

9314/17 aal/ehe/np 1 DG B 1C - DG G 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 12 juni 2017 (OR. en) 9314/17 NOT från: till: Rådets generalsekretariat ECOFIN 416 UEM 165 SOC 396 EMPL 310 COMPET 413 ENV 512 EDUC 240 RECH 196 ENER 235 JAI 495 Ständiga

Läs mer

För delegationerna bifogas den första kompromisstexten från ordförandeskapet avseende ovannämnda förslag.

För delegationerna bifogas den första kompromisstexten från ordförandeskapet avseende ovannämnda förslag. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 november 2016 (OR. en) 14010/16 ECOFIN 1003 EDUC 352 CODEC 1582 SOC 668 POLGEN 132 EMPL 457 COMPET 561 EF 331 RECH 305 AGRI 589 ENER 371 TELECOM 216 TRANS 410 UEM

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om den ekonomiska politiken i euroområdet

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om den ekonomiska politiken i euroområdet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.11.2016 COM(2016) 726 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om den ekonomiska politiken i euroområdet SV SV Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en) 14221/18 COMPET 765 IND 339 MI 826 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 13837/18 COMPET 731

Läs mer

Lägesrapport om den ekonomiska situationen

Lägesrapport om den ekonomiska situationen #EURoad2Sibiu Lägesrapport om den ekonomiska situationen Maj 219 FÖR ETT MER ENAT, STARKT OCH DEMOKRATISKT EU EU:s ambitiösa agenda för sysselsättning, tillväxt och investeringar och dess arbete med den

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Slovakiens nationella reformprogram 2015,

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Slovakiens nationella reformprogram 2015, EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 274 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Slovakiens nationella reformprogram 2015, med avgivande av rådets yttrande om Slovakiens stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 maj 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 20 maj 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 20 maj 2016 (OR. en) 9120/16 FÖLJENOT från: inkom den: 19 maj 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ECOFIN 412 UEM 162 SOC 276 EMPL 172 COMPET 249 ENV 293 EDUC 149 RECH

Läs mer

9304/17 mh/chs,ub 1 DG B 1C - DG G 1A

9304/17 mh/chs,ub 1 DG B 1C - DG G 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 12 juni 2017 (OR. en) 9304/17 NOT från: till: Rådets generalsekretariat ECOFIN 407 UEM 156 SOC 387 EMPL 301 COMPET 404 ENV 503 EDUC 231 RECH 187 ENER 226 JAI 486 Ständiga

Läs mer

Ekonomisk höstprognos 2013: gradvis återhämtning, externa risker

Ekonomisk höstprognos 2013: gradvis återhämtning, externa risker EUROPEISKA KOMMISSIONEN PRESSMEDDELANDE Bryssel den 5 november 2013 Ekonomisk höstprognos 2013: gradvis återhämtning, externa risker Under de senaste månaderna har det kommit uppmuntrande tecken på en

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2010 (3.6) (OR. en) 9989/10 SOC 359 ECOFIN 289

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2010 (3.6) (OR. en) 9989/10 SOC 359 ECOFIN 289 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2010 (3.6) (OR. en) 9989/10 SOC 359 ECOFIN 289 FÖLJENOT från: till: Ärende: Kommittén för socialt skydd Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Nederländernas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Nederländernas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Nederländernas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Nederländernas

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Estlands nationella reformprogram 2017

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Estlands nationella reformprogram 2017 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2017 COM(2017) 506 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Estlands nationella reformprogram 2017 med avgivande av rådets yttrande om Estlands stabilitetsprogram

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Nederländernas nationella reformprogram 2017

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Nederländernas nationella reformprogram 2017 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2017 COM(2017) 518 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Nederländernas nationella reformprogram 2017 med avgivande av rådets yttrande om Nederländernas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 9.12.2014 2014/0000(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 162-181 Förslag till betänkande Ildikó Gáll-Pelcz (PE541.454v01-00) Styrning av

Läs mer

1. Godkännande av dagordningen Godkännande av I-punkterna i bilagan

1. Godkännande av dagordningen Godkännande av I-punkterna i bilagan Europeiska unionens råd Bryssel den 13 februari 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: Datum: 15 februari 2017 Tid: kl. 10.00 Plats: 2616:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 februari 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 februari 2017 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 6 februari 2017 (OR. en) 5711/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 3 ECOFIN 47 UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 3515:e mötet i Europeiska unionens råd (ekonomiska och

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Nederländernas nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Nederländernas nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Nederländernas nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Nederländernas

Läs mer

10121/17 EE/sk 1 GIP 1B

10121/17 EE/sk 1 GIP 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 14 juni 2017 (OR. en) 10121/17 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: OJ CONS 35 SOC 469 EMPL 359 SAN 246 CONSOM 250 3548:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (sysselsättning, socialpolitik,

Läs mer

PUBLIC 10501/17 1 GIP 1B LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 5 juli 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39

PUBLIC 10501/17 1 GIP 1B LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 5 juli 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39 Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 5 juli 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 3552:a mötet i Europeiska unionens råd (allmänna frågor) i Luxemburg

Läs mer

EU-samarbetet i ekonomiska och finansiella frågor

EU-samarbetet i ekonomiska och finansiella frågor EU-samarbetet i ekonomiska och finansiella frågor SNS/SHOF Finanspanel, 14 maj 2019 Finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementet 1 Ekofinrådet: finansmarknad, skattepolitik och ekonomisk politik

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen som antogs av rådet (allmänna frågor) den 7 mars 2017.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen som antogs av rådet (allmänna frågor) den 7 mars 2017. Europeiska unionens råd Bryssel den 7 mars 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 7 mars 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 6548/17 COVEME 3 Komm. dok.

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 augusti 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 augusti 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 2 augusti 2016 (OR. en) 11552/16 ECOFIN 742 UEM 282 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS BESLUT med föreläggande för Spanien att vidta åtgärder för en sådan

Läs mer

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 8 juli 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 8 juli 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633 Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 8 juli 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 35 ECOFIN 633 UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 3475:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (ekonomiska och finansiella

Läs mer

För delegationerna bifogas den reviderade versionen av slutsatserna från Europeiska rådet den oktober 2010.

För delegationerna bifogas den reviderade versionen av slutsatserna från Europeiska rådet den oktober 2010. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 30 november 2010 (2.12) (OR. en) EUCO 25/1/10 REV 1 CO EUR 18 CONCL 4 FÖLJENOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET DEN 28-29

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

5191/16 km,ck/lym/chs 1 DG G 3 A

5191/16 km,ck/lym/chs 1 DG G 3 A Europeiska unionens råd Bryssel den 12 januari 2016 (OR. en) 5191/16 MI 7 COMPET 6 CONSOM 2 PI 5 IND 2 ECOFIN 23 MAP 3 TELECOM 3 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Delegationerna Utkast till rådets

Läs mer

L 306/12 Europeiska unionens officiella tidning

L 306/12 Europeiska unionens officiella tidning L 306/12 Europeiska unionens officiella tidning 23.11.2011 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1175/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning

Läs mer

10667/16 SON/gw 1 DGG 2B

10667/16 SON/gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 27 juni 2016 (OR. en) 10667/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR 36 PECHE 243 CADREFIN 38 Föreg.

Läs mer

8361/17 sa/ss 1 DG B 2B

8361/17 sa/ss 1 DG B 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 25 april 2017 (OR. en) 8361/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 25 april 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 7783/17 + ADD 1 Ärende: FIN 266

Läs mer

13922/15 HG/ami 1 DGG 1B

13922/15 HG/ami 1 DGG 1B Europeiska unionens råd Bryssel den 10 november 2015 (OR. en) 13922/15 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 13531/15 + COR 1 Ärende: EF 199 ECOFIN 840 SURE

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan

1. Godkännande av den preliminära dagordningen. 2. (ev.) Godkännande av A-punktslistan Annotering 2016-07-04 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 12 juli i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom den 27 juni 2016. 1. Godkännande av den preliminära

Läs mer

10806/14 ek/mh/gw DGG 1A

10806/14 ek/mh/gw DGG 1A EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 juni 2014 (17.6) (OR. en) 10806/14 UEM 258 ECOFIN 646 SOC 497 COMPET 399 ENV 598 EDUC 235 RECH 294 ENER 302 JAI 496 NOT från: Generalsekretariatet till: Ständiga

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2019 COM(2019) 526 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Finlands nationella reformprogram 2019 med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

1. Godkännande av dagordningen Godkännande av I-punkterna i bilagan

1. Godkännande av dagordningen Godkännande av I-punkterna i bilagan Europeiska unionens råd Bryssel den 12 juni 2017 (OR. en) 10204/17 OJ CRP1 22 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: Datum: 14 juni 2017 Tid: kl. 9.30 Plats: 2632:a mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper

Läs mer

1. Godkännande av dagordningen

1. Godkännande av dagordningen Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) 14983/16 PRELIMINÄR DAGORDNING Ärende: Datum: 8 december 2016 Tid: kl. 9.30 Plats: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 3507:e mötet

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

6014/16 ck/gw 1 DGG 2B

6014/16 ck/gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 12 februari 2016 (OR. en) 6014/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 12 februari 2016 till: Ärende: Delegations FIN 86 FSTR 7 FC 4 REGIO 7 MAP 8 Europeiska

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 14 december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (14 december 2017)

Läs mer

PUBLIC 15701/17 1 DPG LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15701/17 LIMITE PV/CONS 77

PUBLIC 15701/17 1 DPG LIMITE SV. Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15701/17 LIMITE PV/CONS 77 Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15701/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 77 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: 3588:e mötet i Europeiska unionens råd (allmänna frågor) i Bryssel

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Polens nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Polens nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 270 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Polens nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Polens konvergensprogram

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 243 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen SV SV Rekommendation

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 26 november 2018 (OR. en) 14443/18 FÖLJENOT från: inkom den: 21 november 2018 till: Komm. dok. nr: Ärende: ECOFIN 1073 UEM 356 SOC 717 EMPL 537 COMPET 790 ENV 778 EDUC

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 23 mars 2018 (OR. en) EUCO 1/18 CO EUR 1 CONCL 1 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (22 mars 2018) Slutsatser För

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Sveriges nationella reformprogram 2016,

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Sveriges nationella reformprogram 2016, EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2016) XXX draft Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Sveriges nationella reformprogram 2016, med avgivande av rådets yttrande om Sveriges konvergensprogram

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 september 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 september 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 16 september 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0276 (COD) 12201/16 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 14 september 2016 till: ECOFIN 798 EDUC 280 CODEC 1261

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) RÅDET

Europeiska unionens officiella tidning. (Meddelanden) RÅDET 2.8.2005 C 188 E/1 I (Meddelanden) RÅDET GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 27/2005 antagen av rådet den 21 juni 2005 inför antagandet av rådets förordning (EG) nr /2005 av den om ändring av förordning (EG) nr

Läs mer

PUBLIC EUROPEISKA UNIONENSRÅD. Bryselden19januari2012(26.1) (OR.en) 15113/11 LIMITE PVCONS58 ECOFIN661

PUBLIC EUROPEISKA UNIONENSRÅD. Bryselden19januari2012(26.1) (OR.en) 15113/11 LIMITE PVCONS58 ECOFIN661 ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Bryselden19januari2012(26.1) (OR.en) 15113/11 PUBLIC LIMITE PVCONS58 ECOFIN661 UTKASTTILLPROTOKOLL 1 Möte: 3115:emötetiEuropeiskaunionensråd(EKONOMISKAoch FINANSIELLAFRÅGOR)iLuxemburgden4oktober2011

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Sloveniens nationella reformprogram och rådets yttrande

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Sloveniens nationella reformprogram och rådets yttrande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2011 SEK(2011) 816 slutlig Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Sloveniens nationella reformprogram 2011 och rådets yttrande om Sloveniens uppdaterade stabilitetsprogram

Läs mer

10062/19 sa/mhe 1 JAI.1

10062/19 sa/mhe 1 JAI.1 Europeiska unionens råd Bryssel den 6 juni 2019 (OR. en) 10062/19 ENFOPOL 289 LÄGESRAPPORT från: av den: 6 juni 2019 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna Föreg. dok. nr: 9533/19 Ärende: Rådets

Läs mer

14411/18 tf/chs 1 LIFE.1.C

14411/18 tf/chs 1 LIFE.1.C Europeiska unionens råd Bryssel den 19 november 2018 (OR. en) 14411/18 SOC 715 EMPL 535 ECOFIN 1064 EDUC 430 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

14846/15 /cs 1 DG G 3C

14846/15 /cs 1 DG G 3C Europeiska unionens råd Bryssel den 1 december 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14414/15 RECH 282 COMPET

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 mars 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 mars 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 1 mars 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 NOT SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 5927/17 SOC

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen som antogs av rådet (allmänna frågor) den 12 december 2017.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om samarbets- och kontrollmekanismen som antogs av rådet (allmänna frågor) den 12 december 2017. Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15587/17 COVEME 9 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 12 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 15183/17 COVEME

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

12950/17 hg/sk 1 DG B 2B

12950/17 hg/sk 1 DG B 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 9 oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 9 oktober 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 12473/17 Ärende:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0045 (CNS) 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 RAPPORT från: till: Ordförandeskapet Rådet Föreg. dok. nr: 16120/1/14

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-55

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-55 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2015 2014/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-55 Ildikó Gáll-Pelcz (PE546.596v01-00) om översynen av ramen för den ekonomiska

Läs mer

11346/16 ehe/np 1 DG E 1A

11346/16 ehe/np 1 DG E 1A Europeiska unionens råd Bryssel den 18 juli 2016 (OR. en) 11346/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 18 juli 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna ENV 506 FIN 484 MAR 201 AGRI 422 FSTR 47 FC 38

Läs mer

14734/17 abr/sk 1 DGD 2A

14734/17 abr/sk 1 DGD 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 23 november 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0359 (COD) 14734/17 NOT från: till: Föreg. dok. nr: 9316/17 Ordförandeskapet Komm. dok. nr: 14875/16 Ärende:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 2 juni 2017 (OR. en) 9940/17 ADD 3 ECOFIN 491 UEM 185 INST 242 FÖLJENOT från: inkom den: 1 juni 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om EU:s strategi för Centralasien som antogs av rådet den 19 juni 2017.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om EU:s strategi för Centralasien som antogs av rådet den 19 juni 2017. Europeiska unionens råd Bryssel den 19 juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 19 juni 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 9911/17

Läs mer

1. Antagande av den preliminära dagordningen. 3. Gemensam avvecklingsmekanism (SRM) - Diskussionspunkt

1. Antagande av den preliminära dagordningen. 3. Gemensam avvecklingsmekanism (SRM) - Diskussionspunkt Annotering 2013-02-10 Finansdepartementet Ekofinrådets möte den 18 februari Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 5 februari 1. Antagande av den preliminära

Läs mer

6622/16 SON/gw 1 DG G 3A

6622/16 SON/gw 1 DG G 3A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 februari 2016 (OR. en) 6622/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådet (konkurrenskraft) Delegationerna Föreg. dok. nr: 6260/16 Ärende: MI 111 COMPET 103 CONSOM 45 PI 21 IND

Läs mer