MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen (Artikel 6 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för ) SV SV

2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen (Artikel 6 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för ) 2

3 1. INLEDNING Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för (nedan kallad förordningen om den fleråriga budgetramen) 1, ändrad genom rådets förordning (EU, Euratom) nr 623/2015 av den 21 april , innehåller en tabell över budgetramen för EU-28 för perioden , uttryckt i 2011 års priser (tabell 1). Enligt artikel 6.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska kommissionen varje år före budgetförfarandet för år n+1 göra en teknisk justering av den fleråriga budgetramen för att kompensera för utvecklingen av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) och prisutvecklingen i EU, och meddela resultatet till budgetmyndighetens två parter. När det gäller prisutvecklingen fastställs utgiftstaken i löpande priser med hjälp av den fasta deflatorn på 2 % i enlighet med artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen. När det gäller BNI-utvecklingen ingår de senaste tillgängliga ekonomiska prognoserna i detta meddelande. Samtidigt ska kommissionen beräkna den tillgängliga marginalen under det tak för egna medel som anges i beslut 2007/436/EG, Euratom, det absoluta beloppet av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med artikel 13 i förordningen, den samlade marginalen för betalningar i enlighet med artikel 5 i förordningen och den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen. Dessutom ska enligt artikel 3.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 i bilagan för marknadsutgifter och direktstöd justeras med anledning av de överföringar mellan pelare I och landsbygdsutveckling som görs i enlighet med rättsakten om fastställande av dessa överföringar. Syftet med detta meddelande är att för budgetmyndigheten lägga fram resultatet av de tekniska justeringarna (för EU-28) för 2016 i enlighet med artikel 6 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 2. FORMER FÖR JUSTERINGEN AV TABELLEN ÖVER DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN (TABELLERNA 1 2) I tabell 1 redovisas den budgetram för EU-28 i 2011 års priser som anges i bilaga I till förordningen om den fleråriga budgetramen, justerad i enlighet med artiklarna 3.1 och 5. I tabell 2 redovisas den för 2016 justerade budgetramen för EU-28 (dvs. i löpande priser). Budgetramen uttryckt i procent av BNI har uppdaterats i enlighet med de senaste tillgängliga ekonomiska prognoserna (våren 2015) och långsiktiga beräkningarna samt har justerats i enlighet med artiklarna 3.1 och 5 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 1 2 EUT L 347, , s EUT L 103, , s. 1. 3

4 2.1. Totalt BNI-belopp Enligt den senaste tillgängliga prognosen beräknas BNI för 2016 uppgå till ,7 miljoner euro i löpande priser för EU-28. I enlighet med artikel 6.4 har ingen annan teknisk justering för budgetåret gjorts, varken under loppet av året eller under följande år i form av efterföljande korrigeringar. I informationssyfte fastställs den uppdaterade BNI till ,8 miljoner euro för 2014 och till ,6 miljoner euro för Huvudresultat av den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2016 Det totala taket för åtagandebemyndiganden för 2016 ( miljoner euro) motsvarar 1,05 % av BNI. Motsvarande totala tak för betalningsbemyndiganden ( miljoner euro) motsvarar 0,98 % av BNI. Enligt de senaste ekonomiska prognoserna ger detta en marginal under taket för egna medel (1,23 %) på miljoner euro (0,25 % av BNI för EU-28) Justering av det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 Enligt artikel 3.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 för marknadsutgifter och direktstöd under perioden justeras med anledning av de överföringar mellan pelare I och landsbygdsutveckling som görs i enlighet med rättsakten om fastställande av dessa överföringar. Det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 ändrades för första gången i samband med den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för Den första omgången överföringar minskade det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s (Europeiska garantifonden för jordbruket) utgifter med 427,5 miljoner euro under perioden och ökade anslaget till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) i motsvarande grad. Det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd för inom den fleråriga budgetramen ändrades från miljoner euro till miljoner euro. Det totala beloppet för rubrik 2 har inte ändrats. Medlemsstaterna anmälde ytterligare två omgångar av överföringar mellan mellan den gemensamma jordbrukspolitikens båda pelare till den den 31 december 2013 respektive den 1 augusti 2014, vilket ledde till en ny minskning av det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ och en motsvarande minskning av anslaget till EJFLU. Dessa överföringar omfattade inte bara flexibiliteten mellan pelare i enlighet med artikel 136 a i rådets förordning (EG) nr 73/ och artikel 14 i förordning (EU) nr 1307/2013 5, utan även det beräknade resultatet av minskningen av direktstödet i COM(2014) 307 final, Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, , s. 16). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och 4

5 enlighet med artikel 7.2 i den sistnämnda förordningen. Alla dessa ändringar föreskrivs i kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 994/2014 av den 13 maj och (EU) nr 1378/2014 av den 17 oktober samt återspeglas även i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/141 av den 29 januari Den totala överföringen från pelare I till landsbygdsutveckling för budgetåren uppgår till 3 581,9 miljoner euro (dvs. en nettoöverföring från pelare I till EJFLU på 3 024,354 miljoner euro plus en total minskning av direktstöden på 557, 546 miljoner euro). Det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd inom den fleråriga budgetramen under perioden bör i enlighet med detta ändras från miljoner euro till miljoner euro. Det totala beloppet för rubrik 2 ändras inte. Tabellerna nedan visar de tre omgångarna av överföringar mellan den gemensamma jordbrukspolitikens båda pelare och dessa överföringars inverkan på det särskilda utgiftstaket under rubrik 2. Första justeringen av det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd i samband med överföring mellan pelare (i miljoner euro - löpande priser) Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Första nettoöverföringen från P1 till P2-351,900-55,600-4,000-4,000-4,000-4,000-4, ,500 Nettoanslag för EGFJ efter den 1:a överföringen , , , , , , , ,500 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 Andra och tredje justeringen av det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd i samband med överföring mellan pelare (i miljoner euro - löpande priser) Andra och tredje nettoöverföringen från P1 till P2 0, , , , , , , ,354 Flexibilitet mellan pelare: P2 till P1 0, , , , , , , ,205 Flexibilitet mellan pelare: P1 till P2 0, , , , , , , ,559 Minskning direktstöd 0,000 0, , , , , , ,546 Nettoanslag för EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,600 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,215 0,718 0,267 0,552 0,286 0,462 3,400 Ändringen av det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 i löpande priser behöver omvandlas till 2011 års priser för att man ska kunna tekniskt justera tabellen över den fleråriga budgetramen i 2011 års priser om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, , s. 608). Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 994/2014 av den 13 maj 2014 om ändring av bilagorna VIII och VIIIc till rådets förordning (EG) nr 73/2009, bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 280, , s. 1). Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1378/2014 av den 17 oktober 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 367, , s. 16). Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/141 av den 29 januari 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 om fastställande av det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s utgifter (EUT L 24, , s. 11). 5

6 För detta ändamål omvandlas nettoanslaget för EGFJ först till 2011 års priser genom att man använder den fasta deflatorn på 2 %. Detta belopp avrundas därefter så att man får ett justerat särskilt utgiftstak under rubrik 2, eftersom taken inom den fleråriga budgetramen bara uttrycks i miljoner euro. Bara genom denna avrundning kan man säkerställa att det särskilda utgiftstaket inom den fleråriga budgetramen alltid är högre än det tillgängliga nettoanslaget för EGFJ-utgifter. Den lilla skillnad som blir resultatet utgör inte en tillgänglig marginal utan beror enbart på den avrundning som görs eftersom alla siffror i tabellen över den fleråriga budgetramen måste uttryckas i miljoner euro. För varje årlig budget kommer kommissionen att använda det exakta beloppet av det tillgängliga nettoanslaget för EGFJ-utgifter, som är fallet i budgeten för Samma tillvägagångssätt tillämpades vid den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för Särskilt utgiftstak för marknadsutgifter och direktstöd efter överföringar i löpande priser samt 2011 års priser in current prices - Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Nettoanslag för EGFJ efter 1:a överföringen , , , , , , , ,500 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 351,000-55,000-4,000-4,000-4,000-4,000-4, ,000 Nettoanslag för EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,600 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,215 0,718 0,267 0,552 0,286 0,462 3,400 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 351, , , , , , , ,000 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak efter 1:a överföringen 0, , , , , , , ,000 Årlig deflator 1,0612 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 - in 2011 prices - Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Nettoanslag EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,371 Särskilt utgiftstak under rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,919 0,469 0,781 0,740 0,802 0,830 0,088 4,629 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 331, , , , , , , ,000 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak efter 1:a överföringen 0, , , , , , , , SAMLAD MARGINAL FÖR BETALNINGAR Enligt artikel 5 i förordningen om den fleråriga budgetramen kommer kommissionen att höja betalningstaket för åren med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan utförda betalningar och den fleråriga budgetramens betalningstak för år n-1. Alla höjningar ska motsvaras av en lika stor minskning av betalningstaket för år n-1. Betalningstaket för 2014 uppgick till miljoner euro i löpande priser. Marginalen för oförutsedda utgifter användes för att tillhandahålla euro i betalningsbemyndiganden utöver betalningstaket i den fleråriga budgetramen. Ett belopp på 350 miljoner euro ingick i utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter, i väntan på en överenskommelse om betalningar för andra särskilda instrument. I väntan på en sådan överenskommelse fastställdes att ett belopp på euro, som tillhandahållits från marginalen för oförutsedda 6

7 utgifter, ska avräknas från taken för åren Betalningarna för andra särskilda instrument behandlas som belopp utöver betalningstaken i den fleråriga budgetramen vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar (kallad SMB i tabeller). Det totala tak som ska beaktas vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar är därför miljoner euro. Om institutionerna kommer överens om något annat i fråga om betalningarna för särskilda instrument ska kommissionen ta hänsyn till denna överenskommelse vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar i samband med framtida tekniska justeringar. De betalningar som utförts under 2014 uppgår till ,7 miljoner euro. Detta belopp utgörs av utförda betalningar från de betalningsbemyndiganden som beviljats i 2014 års budget ( ,6 miljoner euro) och överföringar från 2014 till 2015 (1 787,1 miljoner EUR) 10. Betalningarna för särskilda instrument är undantagna från genomförandet (342,7 miljoner euro) 11 och det genomförande som beaktas vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar uppgår därför till miljoner euro. Den återstående marginalen under betalningstaket för 2014 uppgår till 104,2 miljoner euro i löpande priser. Enligt artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska deflatorn på 2 % användas vid för beräkning av den samlade marginalen för betalningar och den motsvarande justeringen av taken. Taket för 2014 minskas därför med 104 miljoner euro och taket för 2015 höjs med 106 miljoner euro i löpande priser. Det totala betalningstaket i löpande priser uppgår till motsvande miljoner euro. Den samlade marginalen för betalningar i löpande priser uppgår till motsvarande 98 miljoner euro. Betalningstaket för 2014 ska minskas och betalningstaket för 2015 ökas med detta belopp. Det totala betalningstaket för perioden förblir oförändrat och uppgår till miljoner euro i 2011 års priser. I tabellen nedan anges närmare uppgifter om beräkningen av den samlade marginalen för betalningar och den motsvarande justeringen av betalningstaken Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/435 av den 17 december 2014 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (EUT L 72, , s. 4). Om någon av överföringarna från löper ut 2015 ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar för Skillnaden på 350 miljoner euro (7,3 miljoner euro) motsvarar underutnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. 7

8 Samlad marginal för betalningar (SMB) i miljoner euro Totalt (1) BB tak (2011 års priser) före SMB (2) BB tak (löpande priser) före SMB (3) (4) Användning av marginalen för oförutsedda utgifter TOTALT TAK ATT JÄMFÖRA MED GENOMFÖRANDET AV DEN ANTAGNA BUDGETEN 2 818, ,2 (5) Utförda betalningar på den antagna budgeten ,6 (6) Utförda betalningar på den antagna budgeten för EUSF 150,0 (7) Utförda betalningar på den antagna budgeten för EGF 6,9 (8) Utförda betalningar på den antagna budgeten för RK 150,0 (9) Utförda betalningar på den antagna budgeten för flexibilitet 0,0 (10) = (6) + (7) + (8) + (9) Utförda betalningar på den antagna budgeten för särskilda instrument 306,9 (11) Överföringar 2014 till ,1 (12) Överföring för EUSF 0,0 (13) Överföring för EGF 35,9 (14) Överföring för flexibilitet 0,0 (15) = (12) Överföring för särskilda instrument + (13) + 35,9 (16) = (10) + (15) (17) = (5) + (11) - (16) Totalt genomförande + överföring för särskilda instrument (över taken) TOTALA UTFÖRDA BETALNINGAR + ÖVERFÖRING 2014 TILL 2015, UTOM SÄRSKILDA INSTRUMENT 342, ,0 (18) = (4) - (17) SAMLADE MARGINALEN FÖR BETALNINGAR 104,2 (19) justering tak (löpande priser) -104,0 106,0 2 (20) justering tak (2011 års priser) -98,0 98,0 0 (21) = (2) + (19) (22) = (1) + (20) Justerade betalningstak (löpande priser) Justerade betalningstak (2011 års priser) SÄRSKILDA INSTRUMENT Det finns ett antal instrument som gåt utöver de utgiftstak som man kom överens om i budgetramen för Dessa instrument syftar till att möjliggöra snabba insatser vid exceptionella eller oförutsedda händelser och inom vissa gränser ge en viss flexibilitet utöver de avtalade utgiftstaken Reserven för katastrofbistånd Enligt artikel 9 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan reserven för katastrofbistånd (RK i tabeller) belastas med högst 280 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 309 miljoner euro år 2016 i löpande priser (2 209 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Det outnyttjade beloppet från det föregående året kan föras över. 8

9 4.2. Europeiska unionens solidaritetsfond Enligt artikel 10 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan EU:s solidaritetsfond (EUSF i tabeller) belastas med högst 500 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 552 miljoner euro år 2016 i löpande priser (3 945 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Det outnyttjade beloppet från det föregående året kan föras över Flexibilitetsmekanismen Enligt artikel 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan flexibilitetsmekanismen belastas med högst 471 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 520 miljoner euro år 2016 i löpande priser (3 716 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Outnyttjade årliga belopp från de föregående tre åren kan föras över Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Enligt artikel 12 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF i tabeller) belastas med högst 150 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 166 miljoner euro år 2016 i löpande priser (1 183 miljoner euro för hela perioden i löpande priser) Marginalen för oförutsedda utgifter Enligt artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska det, utöver taken i budgetramen för perioden , inrättas en marginal för oförutsedda utgifter som uppgår till högst 0,03 % av unionens samlade bruttonationalinkomst. Det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter för år 2016 uppgår till 4 438,2 miljoner euro Den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning Enligt artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska marginaler som förblir tillgängliga under den fleråriga budgetramens tak för åtagandebemyndiganden för åren utgöra en samlad marginal inom den fleråriga budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig utöver de tak som fastställs i bilagan till förordningen om den fleråriga budgetramen för åren för politiska mål på området tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning. Den marginal som förblivit tillgänglig under taket för åtagandebemyndiganden år 2014 uppgår till 521,9 miljoner euro. Detta motsvarar marginalerna under taket för åtagandebemyndiganden i den slutliga budgeten Åtagandena för särskilda instrument beaktas inte eftersom de genomförs utöver taken i den fleråriga budgetramen. Enligt artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska deflatorn på 2 % användas vid beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden. Den återstående 9

10 marginalen från 2014 som ska göras tillgänglig för 2016 motsvarar 543,0 miljoner euro i löpande priser 12. Den samlade ramen för åtaganden i löpande priser uppgår till motsvarande 491,8 miljoner euro. I tabellen nedan anges närmare uppgifter om beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden. i miljoner euro Tak ÅB ,0 Totala beviljade anslag i 2014 års budget ,3 varav särskilda instrument: 672,2 Europeiska unionens solidaritetsfond 126,7 Europeiska fonden för justering för 159,2 globaliseringseffekter Reserven för katastrofbistånd 297,0 Flexibilitetsmekanismen 89,3 Samlad marginal för åtaganden 2014 (2014 års priser) Samlad marginal för åtaganden 2014 (2011 års priser) Samlad ram för åtaganden tillgänglig 2016 (i 2016 års priser) 521,9 491,8 543,0 12 Om hela eller en del av det beloppet användas under åren , ska beloppet justeras i enlighet därmed genom tillämpning av deflatorn på 2 % i enlighet med artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 10

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT. om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.7.2015 COM(2015) 370 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond SV SV INFORMATION OCH VILLKOR

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 373 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK (2001) 1789 SLUTLIG Bryssel den 7.11.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL A ANSLAGSÖVERFÖRING A.II.1/2001 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.8.2012 COM(2012) 456 final 2012/0221 (APP) C7-0081/2013 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola

Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken 17.2.2009 Helsingfors JSM/Mirja Eerola Politiska reformerna MacSharry 1992 från prisstöd till direkt inkomststöd Agenda 2000 bl.a. slaktbidrag, extensifieringsersättning

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 13.5.2015 2015/2074(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Maria Spyraki (PE554.854v01-00) Mandatet för trepartsmötet om 2016 års budgetförslag (2015/2074(BUD))

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009

GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 GÅRDSSTÖD OCH MODULERING 2009 Anna Myréen / Mavi Helsingfors 17.2.2009 Obs. Bara gällande rättsakter och författningar är officiella källor. PRESENTATIONENS INNEHÅLL Huvudpunkterna i presentationen Stödberättigande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.10.2014 COM(2014) 662 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012

KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.4.2013 COM(2013) 211 final KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om garantier som täcks av den allmänna budgeten. Situationen den 30 juni 2012 {SWD(2013)

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA-BoS-14/176 SV Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15.

PRELIMINÄR DAGORDNING 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari 2008 (kl. 15. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 januari 2008 (15.1) (OR. en) 5247/08 OJ/CRP1 2 PRELIMINÄR DAGORDNING Möte: 2212:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ (Coreper I) Datum: Onsdagen den 16 januari

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning

Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA-BoS-14/259 SV Riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.10.2014 L 297/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets ordning

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

L 347/320 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013

L 347/320 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 L 347/320 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska

Läs mer

Ansökan om projektstöd för fiberbredband

Ansökan om projektstöd för fiberbredband Hemmesjö 2012-10-29 Länsstyrelsen Kronoberg 351 86 Växjö Ref: Anders Meijer, Allan Karlsson Ansökan om projektstöd för fiberbredband Härmed kompletterar Billa-Hemmesjö Fibernät ekonomisk förening vår tidigare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA-BoS-14/177 SV Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Läs mer

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 17.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 97/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 317/2010 av den 16 april 2010 om antagande av specifikationer för 2011 års ad hoc-modul om sysselsättning för personer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.8.2010 KOM(2010)416 slutlig C7-0200/10 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.8.2015 COM(2015) 397 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.11.2008 KOM(2008) 786 slutlig (SEK(2008) 2604) 2008/0224(CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av anställningsvillkoren för övriga

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.8.2015 COM(2015) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen under 2014 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-10-02 COM(2012) 529 2012-10-02 COM(2012) 541 EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Att frigöra de molnbaserade datortjänsternas potential i Europa

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2010 KOM(2010)293 slutlig 2010/0161 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Polen att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

ANVISNING 159886 1 (11)

ANVISNING 159886 1 (11) ANVISNING 159886 1 (11) 27.3.2015 Dnr 788/55/2015 JORDBRUKSRÅDGIVNING ANVISNING TILL RÅDGIVAREN 2 (11) Bästa rådgivare Du bekantar dig som bäst med rådgivningsanvisningen för Råd 2020-gårdarnas system

Läs mer

Riktlinjer om genomlysningsmetoden

Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA-BoS-14/171 SV Riktlinjer om genomlysningsmetoden EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

KOMMISSIONENS MEDDELANDE

KOMMISSIONENS MEDDELANDE SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.3.2010 KOM(2010) 100 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper

Läs mer