MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen (Artikel 6 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för ) SV SV

2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen (Artikel 6 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för ) 2

3 1. INLEDNING Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för (nedan kallad förordningen om den fleråriga budgetramen) 1, ändrad genom rådets förordning (EU, Euratom) nr 623/2015 av den 21 april , innehåller en tabell över budgetramen för EU-28 för perioden , uttryckt i 2011 års priser (tabell 1). Enligt artikel 6.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska kommissionen varje år före budgetförfarandet för år n+1 göra en teknisk justering av den fleråriga budgetramen för att kompensera för utvecklingen av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) och prisutvecklingen i EU, och meddela resultatet till budgetmyndighetens två parter. När det gäller prisutvecklingen fastställs utgiftstaken i löpande priser med hjälp av den fasta deflatorn på 2 % i enlighet med artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen. När det gäller BNI-utvecklingen ingår de senaste tillgängliga ekonomiska prognoserna i detta meddelande. Samtidigt ska kommissionen beräkna den tillgängliga marginalen under det tak för egna medel som anges i beslut 2007/436/EG, Euratom, det absoluta beloppet av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med artikel 13 i förordningen, den samlade marginalen för betalningar i enlighet med artikel 5 i förordningen och den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen. Dessutom ska enligt artikel 3.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 i bilagan för marknadsutgifter och direktstöd justeras med anledning av de överföringar mellan pelare I och landsbygdsutveckling som görs i enlighet med rättsakten om fastställande av dessa överföringar. Syftet med detta meddelande är att för budgetmyndigheten lägga fram resultatet av de tekniska justeringarna (för EU-28) för 2016 i enlighet med artikel 6 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 2. FORMER FÖR JUSTERINGEN AV TABELLEN ÖVER DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN (TABELLERNA 1 2) I tabell 1 redovisas den budgetram för EU-28 i 2011 års priser som anges i bilaga I till förordningen om den fleråriga budgetramen, justerad i enlighet med artiklarna 3.1 och 5. I tabell 2 redovisas den för 2016 justerade budgetramen för EU-28 (dvs. i löpande priser). Budgetramen uttryckt i procent av BNI har uppdaterats i enlighet med de senaste tillgängliga ekonomiska prognoserna (våren 2015) och långsiktiga beräkningarna samt har justerats i enlighet med artiklarna 3.1 och 5 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 1 2 EUT L 347, , s EUT L 103, , s. 1. 3

4 2.1. Totalt BNI-belopp Enligt den senaste tillgängliga prognosen beräknas BNI för 2016 uppgå till ,7 miljoner euro i löpande priser för EU-28. I enlighet med artikel 6.4 har ingen annan teknisk justering för budgetåret gjorts, varken under loppet av året eller under följande år i form av efterföljande korrigeringar. I informationssyfte fastställs den uppdaterade BNI till ,8 miljoner euro för 2014 och till ,6 miljoner euro för Huvudresultat av den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2016 Det totala taket för åtagandebemyndiganden för 2016 ( miljoner euro) motsvarar 1,05 % av BNI. Motsvarande totala tak för betalningsbemyndiganden ( miljoner euro) motsvarar 0,98 % av BNI. Enligt de senaste ekonomiska prognoserna ger detta en marginal under taket för egna medel (1,23 %) på miljoner euro (0,25 % av BNI för EU-28) Justering av det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 Enligt artikel 3.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 för marknadsutgifter och direktstöd under perioden justeras med anledning av de överföringar mellan pelare I och landsbygdsutveckling som görs i enlighet med rättsakten om fastställande av dessa överföringar. Det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 ändrades för första gången i samband med den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för Den första omgången överföringar minskade det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s (Europeiska garantifonden för jordbruket) utgifter med 427,5 miljoner euro under perioden och ökade anslaget till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) i motsvarande grad. Det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd för inom den fleråriga budgetramen ändrades från miljoner euro till miljoner euro. Det totala beloppet för rubrik 2 har inte ändrats. Medlemsstaterna anmälde ytterligare två omgångar av överföringar mellan mellan den gemensamma jordbrukspolitikens båda pelare till den den 31 december 2013 respektive den 1 augusti 2014, vilket ledde till en ny minskning av det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ och en motsvarande minskning av anslaget till EJFLU. Dessa överföringar omfattade inte bara flexibiliteten mellan pelare i enlighet med artikel 136 a i rådets förordning (EG) nr 73/ och artikel 14 i förordning (EU) nr 1307/2013 5, utan även det beräknade resultatet av minskningen av direktstödet i COM(2014) 307 final, Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, , s. 16). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och 4

5 enlighet med artikel 7.2 i den sistnämnda förordningen. Alla dessa ändringar föreskrivs i kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 994/2014 av den 13 maj och (EU) nr 1378/2014 av den 17 oktober samt återspeglas även i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/141 av den 29 januari Den totala överföringen från pelare I till landsbygdsutveckling för budgetåren uppgår till 3 581,9 miljoner euro (dvs. en nettoöverföring från pelare I till EJFLU på 3 024,354 miljoner euro plus en total minskning av direktstöden på 557, 546 miljoner euro). Det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd inom den fleråriga budgetramen under perioden bör i enlighet med detta ändras från miljoner euro till miljoner euro. Det totala beloppet för rubrik 2 ändras inte. Tabellerna nedan visar de tre omgångarna av överföringar mellan den gemensamma jordbrukspolitikens båda pelare och dessa överföringars inverkan på det särskilda utgiftstaket under rubrik 2. Första justeringen av det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd i samband med överföring mellan pelare (i miljoner euro - löpande priser) Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Första nettoöverföringen från P1 till P2-351,900-55,600-4,000-4,000-4,000-4,000-4, ,500 Nettoanslag för EGFJ efter den 1:a överföringen , , , , , , , ,500 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 Andra och tredje justeringen av det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd i samband med överföring mellan pelare (i miljoner euro - löpande priser) Andra och tredje nettoöverföringen från P1 till P2 0, , , , , , , ,354 Flexibilitet mellan pelare: P2 till P1 0, , , , , , , ,205 Flexibilitet mellan pelare: P1 till P2 0, , , , , , , ,559 Minskning direktstöd 0,000 0, , , , , , ,546 Nettoanslag för EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,600 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,215 0,718 0,267 0,552 0,286 0,462 3,400 Ändringen av det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 i löpande priser behöver omvandlas till 2011 års priser för att man ska kunna tekniskt justera tabellen över den fleråriga budgetramen i 2011 års priser om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, , s. 608). Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 994/2014 av den 13 maj 2014 om ändring av bilagorna VIII och VIIIc till rådets förordning (EG) nr 73/2009, bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 280, , s. 1). Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1378/2014 av den 17 oktober 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 367, , s. 16). Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/141 av den 29 januari 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 om fastställande av det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s utgifter (EUT L 24, , s. 11). 5

6 För detta ändamål omvandlas nettoanslaget för EGFJ först till 2011 års priser genom att man använder den fasta deflatorn på 2 %. Detta belopp avrundas därefter så att man får ett justerat särskilt utgiftstak under rubrik 2, eftersom taken inom den fleråriga budgetramen bara uttrycks i miljoner euro. Bara genom denna avrundning kan man säkerställa att det särskilda utgiftstaket inom den fleråriga budgetramen alltid är högre än det tillgängliga nettoanslaget för EGFJ-utgifter. Den lilla skillnad som blir resultatet utgör inte en tillgänglig marginal utan beror enbart på den avrundning som görs eftersom alla siffror i tabellen över den fleråriga budgetramen måste uttryckas i miljoner euro. För varje årlig budget kommer kommissionen att använda det exakta beloppet av det tillgängliga nettoanslaget för EGFJ-utgifter, som är fallet i budgeten för Samma tillvägagångssätt tillämpades vid den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för Särskilt utgiftstak för marknadsutgifter och direktstöd efter överföringar i löpande priser samt 2011 års priser in current prices - Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Nettoanslag för EGFJ efter 1:a överföringen , , , , , , , ,500 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 351,000-55,000-4,000-4,000-4,000-4,000-4, ,000 Nettoanslag för EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,600 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,215 0,718 0,267 0,552 0,286 0,462 3,400 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 351, , , , , , , ,000 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak efter 1:a överföringen 0, , , , , , , ,000 Årlig deflator 1,0612 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 - in 2011 prices - Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Nettoanslag EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,371 Särskilt utgiftstak under rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,919 0,469 0,781 0,740 0,802 0,830 0,088 4,629 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 331, , , , , , , ,000 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak efter 1:a överföringen 0, , , , , , , , SAMLAD MARGINAL FÖR BETALNINGAR Enligt artikel 5 i förordningen om den fleråriga budgetramen kommer kommissionen att höja betalningstaket för åren med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan utförda betalningar och den fleråriga budgetramens betalningstak för år n-1. Alla höjningar ska motsvaras av en lika stor minskning av betalningstaket för år n-1. Betalningstaket för 2014 uppgick till miljoner euro i löpande priser. Marginalen för oförutsedda utgifter användes för att tillhandahålla euro i betalningsbemyndiganden utöver betalningstaket i den fleråriga budgetramen. Ett belopp på 350 miljoner euro ingick i utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter, i väntan på en överenskommelse om betalningar för andra särskilda instrument. I väntan på en sådan överenskommelse fastställdes att ett belopp på euro, som tillhandahållits från marginalen för oförutsedda 6

7 utgifter, ska avräknas från taken för åren Betalningarna för andra särskilda instrument behandlas som belopp utöver betalningstaken i den fleråriga budgetramen vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar (kallad SMB i tabeller). Det totala tak som ska beaktas vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar är därför miljoner euro. Om institutionerna kommer överens om något annat i fråga om betalningarna för särskilda instrument ska kommissionen ta hänsyn till denna överenskommelse vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar i samband med framtida tekniska justeringar. De betalningar som utförts under 2014 uppgår till ,7 miljoner euro. Detta belopp utgörs av utförda betalningar från de betalningsbemyndiganden som beviljats i 2014 års budget ( ,6 miljoner euro) och överföringar från 2014 till 2015 (1 787,1 miljoner EUR) 10. Betalningarna för särskilda instrument är undantagna från genomförandet (342,7 miljoner euro) 11 och det genomförande som beaktas vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar uppgår därför till miljoner euro. Den återstående marginalen under betalningstaket för 2014 uppgår till 104,2 miljoner euro i löpande priser. Enligt artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska deflatorn på 2 % användas vid för beräkning av den samlade marginalen för betalningar och den motsvarande justeringen av taken. Taket för 2014 minskas därför med 104 miljoner euro och taket för 2015 höjs med 106 miljoner euro i löpande priser. Det totala betalningstaket i löpande priser uppgår till motsvande miljoner euro. Den samlade marginalen för betalningar i löpande priser uppgår till motsvarande 98 miljoner euro. Betalningstaket för 2014 ska minskas och betalningstaket för 2015 ökas med detta belopp. Det totala betalningstaket för perioden förblir oförändrat och uppgår till miljoner euro i 2011 års priser. I tabellen nedan anges närmare uppgifter om beräkningen av den samlade marginalen för betalningar och den motsvarande justeringen av betalningstaken Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/435 av den 17 december 2014 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (EUT L 72, , s. 4). Om någon av överföringarna från löper ut 2015 ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar för Skillnaden på 350 miljoner euro (7,3 miljoner euro) motsvarar underutnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. 7

8 Samlad marginal för betalningar (SMB) i miljoner euro Totalt (1) BB tak (2011 års priser) före SMB (2) BB tak (löpande priser) före SMB (3) (4) Användning av marginalen för oförutsedda utgifter TOTALT TAK ATT JÄMFÖRA MED GENOMFÖRANDET AV DEN ANTAGNA BUDGETEN 2 818, ,2 (5) Utförda betalningar på den antagna budgeten ,6 (6) Utförda betalningar på den antagna budgeten för EUSF 150,0 (7) Utförda betalningar på den antagna budgeten för EGF 6,9 (8) Utförda betalningar på den antagna budgeten för RK 150,0 (9) Utförda betalningar på den antagna budgeten för flexibilitet 0,0 (10) = (6) + (7) + (8) + (9) Utförda betalningar på den antagna budgeten för särskilda instrument 306,9 (11) Överföringar 2014 till ,1 (12) Överföring för EUSF 0,0 (13) Överföring för EGF 35,9 (14) Överföring för flexibilitet 0,0 (15) = (12) Överföring för särskilda instrument + (13) + 35,9 (16) = (10) + (15) (17) = (5) + (11) - (16) Totalt genomförande + överföring för särskilda instrument (över taken) TOTALA UTFÖRDA BETALNINGAR + ÖVERFÖRING 2014 TILL 2015, UTOM SÄRSKILDA INSTRUMENT 342, ,0 (18) = (4) - (17) SAMLADE MARGINALEN FÖR BETALNINGAR 104,2 (19) justering tak (löpande priser) -104,0 106,0 2 (20) justering tak (2011 års priser) -98,0 98,0 0 (21) = (2) + (19) (22) = (1) + (20) Justerade betalningstak (löpande priser) Justerade betalningstak (2011 års priser) SÄRSKILDA INSTRUMENT Det finns ett antal instrument som gåt utöver de utgiftstak som man kom överens om i budgetramen för Dessa instrument syftar till att möjliggöra snabba insatser vid exceptionella eller oförutsedda händelser och inom vissa gränser ge en viss flexibilitet utöver de avtalade utgiftstaken Reserven för katastrofbistånd Enligt artikel 9 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan reserven för katastrofbistånd (RK i tabeller) belastas med högst 280 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 309 miljoner euro år 2016 i löpande priser (2 209 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Det outnyttjade beloppet från det föregående året kan föras över. 8

9 4.2. Europeiska unionens solidaritetsfond Enligt artikel 10 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan EU:s solidaritetsfond (EUSF i tabeller) belastas med högst 500 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 552 miljoner euro år 2016 i löpande priser (3 945 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Det outnyttjade beloppet från det föregående året kan föras över Flexibilitetsmekanismen Enligt artikel 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan flexibilitetsmekanismen belastas med högst 471 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 520 miljoner euro år 2016 i löpande priser (3 716 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Outnyttjade årliga belopp från de föregående tre åren kan föras över Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Enligt artikel 12 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF i tabeller) belastas med högst 150 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 166 miljoner euro år 2016 i löpande priser (1 183 miljoner euro för hela perioden i löpande priser) Marginalen för oförutsedda utgifter Enligt artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska det, utöver taken i budgetramen för perioden , inrättas en marginal för oförutsedda utgifter som uppgår till högst 0,03 % av unionens samlade bruttonationalinkomst. Det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter för år 2016 uppgår till 4 438,2 miljoner euro Den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning Enligt artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska marginaler som förblir tillgängliga under den fleråriga budgetramens tak för åtagandebemyndiganden för åren utgöra en samlad marginal inom den fleråriga budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig utöver de tak som fastställs i bilagan till förordningen om den fleråriga budgetramen för åren för politiska mål på området tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning. Den marginal som förblivit tillgänglig under taket för åtagandebemyndiganden år 2014 uppgår till 521,9 miljoner euro. Detta motsvarar marginalerna under taket för åtagandebemyndiganden i den slutliga budgeten Åtagandena för särskilda instrument beaktas inte eftersom de genomförs utöver taken i den fleråriga budgetramen. Enligt artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska deflatorn på 2 % användas vid beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden. Den återstående 9

10 marginalen från 2014 som ska göras tillgänglig för 2016 motsvarar 543,0 miljoner euro i löpande priser 12. Den samlade ramen för åtaganden i löpande priser uppgår till motsvarande 491,8 miljoner euro. I tabellen nedan anges närmare uppgifter om beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden. i miljoner euro Tak ÅB ,0 Totala beviljade anslag i 2014 års budget ,3 varav särskilda instrument: 672,2 Europeiska unionens solidaritetsfond 126,7 Europeiska fonden för justering för 159,2 globaliseringseffekter Reserven för katastrofbistånd 297,0 Flexibilitetsmekanismen 89,3 Samlad marginal för åtaganden 2014 (2014 års priser) Samlad marginal för åtaganden 2014 (2011 års priser) Samlad ram för åtaganden tillgänglig 2016 (i 2016 års priser) 521,9 491,8 543,0 12 Om hela eller en del av det beloppet användas under åren , ska beloppet justeras i enlighet därmed genom tillämpning av deflatorn på 2 % i enlighet med artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 10

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682

2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 2002-2003 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS

SAMMANFATTNING AV ANSÖKAN OCH ANALYS EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2014 COM(2014) 701 final Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2013 COM(2013) 130 final 2013/0072 (COD) C7-0066/2013 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 104/72 SV 8.4.2014 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 24 februari 2014 om förberedande åtgärder för Europeiska centralbanksystemets insamling av detaljerad data om krediter (ECB/2014/6) (2014/192/EU)

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD Luxemburg den 4 juni 2002 Mina damer och herrar! Jag hälsar er välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. Jag

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.9.2014 C(2014) 6840 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.9.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.3.2012 COM(2012) 93 final 2012/0042 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Europeiska unionens budget en översikt

Europeiska unionens budget en översikt Europeiska unionens budget en översikt Vart går pengarna? Varifrån kommer pengarna? Vem beslutar? Hur används och kontrolleras pengarna? Hur redovisas medlen? Europeiska kommissionen Vart går pengarna

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om finansiering

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2014 C(2014) 7232 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 10.10.2014 om komplettering av förordning (EU) 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet

Läs mer