MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen (Artikel 6 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för ) SV SV

2 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen (Artikel 6 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för ) 2

3 1. INLEDNING Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för (nedan kallad förordningen om den fleråriga budgetramen) 1, ändrad genom rådets förordning (EU, Euratom) nr 623/2015 av den 21 april , innehåller en tabell över budgetramen för EU-28 för perioden , uttryckt i 2011 års priser (tabell 1). Enligt artikel 6.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska kommissionen varje år före budgetförfarandet för år n+1 göra en teknisk justering av den fleråriga budgetramen för att kompensera för utvecklingen av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) och prisutvecklingen i EU, och meddela resultatet till budgetmyndighetens två parter. När det gäller prisutvecklingen fastställs utgiftstaken i löpande priser med hjälp av den fasta deflatorn på 2 % i enlighet med artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen. När det gäller BNI-utvecklingen ingår de senaste tillgängliga ekonomiska prognoserna i detta meddelande. Samtidigt ska kommissionen beräkna den tillgängliga marginalen under det tak för egna medel som anges i beslut 2007/436/EG, Euratom, det absoluta beloppet av marginalen för oförutsedda utgifter i enlighet med artikel 13 i förordningen, den samlade marginalen för betalningar i enlighet med artikel 5 i förordningen och den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen. Dessutom ska enligt artikel 3.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 i bilagan för marknadsutgifter och direktstöd justeras med anledning av de överföringar mellan pelare I och landsbygdsutveckling som görs i enlighet med rättsakten om fastställande av dessa överföringar. Syftet med detta meddelande är att för budgetmyndigheten lägga fram resultatet av de tekniska justeringarna (för EU-28) för 2016 i enlighet med artikel 6 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 2. FORMER FÖR JUSTERINGEN AV TABELLEN ÖVER DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN (TABELLERNA 1 2) I tabell 1 redovisas den budgetram för EU-28 i 2011 års priser som anges i bilaga I till förordningen om den fleråriga budgetramen, justerad i enlighet med artiklarna 3.1 och 5. I tabell 2 redovisas den för 2016 justerade budgetramen för EU-28 (dvs. i löpande priser). Budgetramen uttryckt i procent av BNI har uppdaterats i enlighet med de senaste tillgängliga ekonomiska prognoserna (våren 2015) och långsiktiga beräkningarna samt har justerats i enlighet med artiklarna 3.1 och 5 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 1 2 EUT L 347, , s EUT L 103, , s. 1. 3

4 2.1. Totalt BNI-belopp Enligt den senaste tillgängliga prognosen beräknas BNI för 2016 uppgå till ,7 miljoner euro i löpande priser för EU-28. I enlighet med artikel 6.4 har ingen annan teknisk justering för budgetåret gjorts, varken under loppet av året eller under följande år i form av efterföljande korrigeringar. I informationssyfte fastställs den uppdaterade BNI till ,8 miljoner euro för 2014 och till ,6 miljoner euro för Huvudresultat av den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för 2016 Det totala taket för åtagandebemyndiganden för 2016 ( miljoner euro) motsvarar 1,05 % av BNI. Motsvarande totala tak för betalningsbemyndiganden ( miljoner euro) motsvarar 0,98 % av BNI. Enligt de senaste ekonomiska prognoserna ger detta en marginal under taket för egna medel (1,23 %) på miljoner euro (0,25 % av BNI för EU-28) Justering av det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 Enligt artikel 3.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 för marknadsutgifter och direktstöd under perioden justeras med anledning av de överföringar mellan pelare I och landsbygdsutveckling som görs i enlighet med rättsakten om fastställande av dessa överföringar. Det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 ändrades för första gången i samband med den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för Den första omgången överföringar minskade det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s (Europeiska garantifonden för jordbruket) utgifter med 427,5 miljoner euro under perioden och ökade anslaget till Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) i motsvarande grad. Det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd för inom den fleråriga budgetramen ändrades från miljoner euro till miljoner euro. Det totala beloppet för rubrik 2 har inte ändrats. Medlemsstaterna anmälde ytterligare två omgångar av överföringar mellan mellan den gemensamma jordbrukspolitikens båda pelare till den den 31 december 2013 respektive den 1 augusti 2014, vilket ledde till en ny minskning av det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ och en motsvarande minskning av anslaget till EJFLU. Dessa överföringar omfattade inte bara flexibiliteten mellan pelare i enlighet med artikel 136 a i rådets förordning (EG) nr 73/ och artikel 14 i förordning (EU) nr 1307/2013 5, utan även det beräknade resultatet av minskningen av direktstödet i COM(2014) 307 final, Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, , s. 16). Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och 4

5 enlighet med artikel 7.2 i den sistnämnda förordningen. Alla dessa ändringar föreskrivs i kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 994/2014 av den 13 maj och (EU) nr 1378/2014 av den 17 oktober samt återspeglas även i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/141 av den 29 januari Den totala överföringen från pelare I till landsbygdsutveckling för budgetåren uppgår till 3 581,9 miljoner euro (dvs. en nettoöverföring från pelare I till EJFLU på 3 024,354 miljoner euro plus en total minskning av direktstöden på 557, 546 miljoner euro). Det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd inom den fleråriga budgetramen under perioden bör i enlighet med detta ändras från miljoner euro till miljoner euro. Det totala beloppet för rubrik 2 ändras inte. Tabellerna nedan visar de tre omgångarna av överföringar mellan den gemensamma jordbrukspolitikens båda pelare och dessa överföringars inverkan på det särskilda utgiftstaket under rubrik 2. Första justeringen av det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd i samband med överföring mellan pelare (i miljoner euro - löpande priser) Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Första nettoöverföringen från P1 till P2-351,900-55,600-4,000-4,000-4,000-4,000-4, ,500 Nettoanslag för EGFJ efter den 1:a överföringen , , , , , , , ,500 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 Andra och tredje justeringen av det särskilda utgiftstaket för marknadsutgifter och direktstöd i samband med överföring mellan pelare (i miljoner euro - löpande priser) Andra och tredje nettoöverföringen från P1 till P2 0, , , , , , , ,354 Flexibilitet mellan pelare: P2 till P1 0, , , , , , , ,205 Flexibilitet mellan pelare: P1 till P2 0, , , , , , , ,559 Minskning direktstöd 0,000 0, , , , , , ,546 Nettoanslag för EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,600 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,215 0,718 0,267 0,552 0,286 0,462 3,400 Ändringen av det särskilda utgiftstaket under rubrik 2 i löpande priser behöver omvandlas till 2011 års priser för att man ska kunna tekniskt justera tabellen över den fleråriga budgetramen i 2011 års priser om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, , s. 608). Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 994/2014 av den 13 maj 2014 om ändring av bilagorna VIII och VIIIc till rådets förordning (EG) nr 73/2009, bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 280, , s. 1). Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1378/2014 av den 17 oktober 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (EUT L 367, , s. 16). Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/141 av den 29 januari 2015 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 367/2014 om fastställande av det nettoanslag som är tillgängligt för EGFJ:s utgifter (EUT L 24, , s. 11). 5

6 För detta ändamål omvandlas nettoanslaget för EGFJ först till 2011 års priser genom att man använder den fasta deflatorn på 2 %. Detta belopp avrundas därefter så att man får ett justerat särskilt utgiftstak under rubrik 2, eftersom taken inom den fleråriga budgetramen bara uttrycks i miljoner euro. Bara genom denna avrundning kan man säkerställa att det särskilda utgiftstaket inom den fleråriga budgetramen alltid är högre än det tillgängliga nettoanslaget för EGFJ-utgifter. Den lilla skillnad som blir resultatet utgör inte en tillgänglig marginal utan beror enbart på den avrundning som görs eftersom alla siffror i tabellen över den fleråriga budgetramen måste uttryckas i miljoner euro. För varje årlig budget kommer kommissionen att använda det exakta beloppet av det tillgängliga nettoanslaget för EGFJ-utgifter, som är fallet i budgeten för Samma tillvägagångssätt tillämpades vid den tekniska justeringen av den fleråriga budgetramen för Särskilt utgiftstak för marknadsutgifter och direktstöd efter överföringar i löpande priser samt 2011 års priser in current prices - Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Nettoanslag för EGFJ efter 1:a överföringen , , , , , , , ,500 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 351,000-55,000-4,000-4,000-4,000-4,000-4, ,000 Nettoanslag för EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,600 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,900 0,215 0,718 0,267 0,552 0,286 0,462 3,400 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 351, , , , , , , ,000 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak efter 1:a överföringen 0, , , , , , , ,000 Årlig deflator 1,0612 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 - in 2011 prices - Inledande särskilt utgiftstak under rubrik , , , , , , , ,000 Särskilt utgiftstak rubr.2 efter 1:a överföringen , , , , , , , ,000 Nettoanslag EGFJ efter 3 överföringar , , , , , , , ,371 Särskilt utgiftstak under rubr.2 efter 3 överföringar , , , , , , , ,000 Avrundningsskillnad 0,919 0,469 0,781 0,740 0,802 0,830 0,088 4,629 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak - 331, , , , , , , ,000 Skillnad mot inledande särskilt utgiftstak efter 1:a överföringen 0, , , , , , , , SAMLAD MARGINAL FÖR BETALNINGAR Enligt artikel 5 i förordningen om den fleråriga budgetramen kommer kommissionen att höja betalningstaket för åren med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan utförda betalningar och den fleråriga budgetramens betalningstak för år n-1. Alla höjningar ska motsvaras av en lika stor minskning av betalningstaket för år n-1. Betalningstaket för 2014 uppgick till miljoner euro i löpande priser. Marginalen för oförutsedda utgifter användes för att tillhandahålla euro i betalningsbemyndiganden utöver betalningstaket i den fleråriga budgetramen. Ett belopp på 350 miljoner euro ingick i utnyttjandet av marginalen för oförutsedda utgifter, i väntan på en överenskommelse om betalningar för andra särskilda instrument. I väntan på en sådan överenskommelse fastställdes att ett belopp på euro, som tillhandahållits från marginalen för oförutsedda 6

7 utgifter, ska avräknas från taken för åren Betalningarna för andra särskilda instrument behandlas som belopp utöver betalningstaken i den fleråriga budgetramen vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar (kallad SMB i tabeller). Det totala tak som ska beaktas vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar är därför miljoner euro. Om institutionerna kommer överens om något annat i fråga om betalningarna för särskilda instrument ska kommissionen ta hänsyn till denna överenskommelse vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar i samband med framtida tekniska justeringar. De betalningar som utförts under 2014 uppgår till ,7 miljoner euro. Detta belopp utgörs av utförda betalningar från de betalningsbemyndiganden som beviljats i 2014 års budget ( ,6 miljoner euro) och överföringar från 2014 till 2015 (1 787,1 miljoner EUR) 10. Betalningarna för särskilda instrument är undantagna från genomförandet (342,7 miljoner euro) 11 och det genomförande som beaktas vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar uppgår därför till miljoner euro. Den återstående marginalen under betalningstaket för 2014 uppgår till 104,2 miljoner euro i löpande priser. Enligt artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska deflatorn på 2 % användas vid för beräkning av den samlade marginalen för betalningar och den motsvarande justeringen av taken. Taket för 2014 minskas därför med 104 miljoner euro och taket för 2015 höjs med 106 miljoner euro i löpande priser. Det totala betalningstaket i löpande priser uppgår till motsvande miljoner euro. Den samlade marginalen för betalningar i löpande priser uppgår till motsvarande 98 miljoner euro. Betalningstaket för 2014 ska minskas och betalningstaket för 2015 ökas med detta belopp. Det totala betalningstaket för perioden förblir oförändrat och uppgår till miljoner euro i 2011 års priser. I tabellen nedan anges närmare uppgifter om beräkningen av den samlade marginalen för betalningar och den motsvarande justeringen av betalningstaken Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/435 av den 17 december 2014 om utnyttjande av marginalen för oförutsedda utgifter (EUT L 72, , s. 4). Om någon av överföringarna från löper ut 2015 ska ett motsvarande belopp läggas till vid beräkningen av den samlade marginalen för betalningar för Skillnaden på 350 miljoner euro (7,3 miljoner euro) motsvarar underutnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. 7

8 Samlad marginal för betalningar (SMB) i miljoner euro Totalt (1) BB tak (2011 års priser) före SMB (2) BB tak (löpande priser) före SMB (3) (4) Användning av marginalen för oförutsedda utgifter TOTALT TAK ATT JÄMFÖRA MED GENOMFÖRANDET AV DEN ANTAGNA BUDGETEN 2 818, ,2 (5) Utförda betalningar på den antagna budgeten ,6 (6) Utförda betalningar på den antagna budgeten för EUSF 150,0 (7) Utförda betalningar på den antagna budgeten för EGF 6,9 (8) Utförda betalningar på den antagna budgeten för RK 150,0 (9) Utförda betalningar på den antagna budgeten för flexibilitet 0,0 (10) = (6) + (7) + (8) + (9) Utförda betalningar på den antagna budgeten för särskilda instrument 306,9 (11) Överföringar 2014 till ,1 (12) Överföring för EUSF 0,0 (13) Överföring för EGF 35,9 (14) Överföring för flexibilitet 0,0 (15) = (12) Överföring för särskilda instrument + (13) + 35,9 (16) = (10) + (15) (17) = (5) + (11) - (16) Totalt genomförande + överföring för särskilda instrument (över taken) TOTALA UTFÖRDA BETALNINGAR + ÖVERFÖRING 2014 TILL 2015, UTOM SÄRSKILDA INSTRUMENT 342, ,0 (18) = (4) - (17) SAMLADE MARGINALEN FÖR BETALNINGAR 104,2 (19) justering tak (löpande priser) -104,0 106,0 2 (20) justering tak (2011 års priser) -98,0 98,0 0 (21) = (2) + (19) (22) = (1) + (20) Justerade betalningstak (löpande priser) Justerade betalningstak (2011 års priser) SÄRSKILDA INSTRUMENT Det finns ett antal instrument som gåt utöver de utgiftstak som man kom överens om i budgetramen för Dessa instrument syftar till att möjliggöra snabba insatser vid exceptionella eller oförutsedda händelser och inom vissa gränser ge en viss flexibilitet utöver de avtalade utgiftstaken Reserven för katastrofbistånd Enligt artikel 9 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan reserven för katastrofbistånd (RK i tabeller) belastas med högst 280 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 309 miljoner euro år 2016 i löpande priser (2 209 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Det outnyttjade beloppet från det föregående året kan föras över. 8

9 4.2. Europeiska unionens solidaritetsfond Enligt artikel 10 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan EU:s solidaritetsfond (EUSF i tabeller) belastas med högst 500 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 552 miljoner euro år 2016 i löpande priser (3 945 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Det outnyttjade beloppet från det föregående året kan föras över Flexibilitetsmekanismen Enligt artikel 11 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan flexibilitetsmekanismen belastas med högst 471 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 520 miljoner euro år 2016 i löpande priser (3 716 miljoner euro för hela perioden i löpande priser). Outnyttjade årliga belopp från de föregående tre åren kan föras över Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter Enligt artikel 12 i förordningen om den fleråriga budgetramen kan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF i tabeller) belastas med högst 150 miljoner euro om året i 2011 års priser eller 166 miljoner euro år 2016 i löpande priser (1 183 miljoner euro för hela perioden i löpande priser) Marginalen för oförutsedda utgifter Enligt artikel 13 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska det, utöver taken i budgetramen för perioden , inrättas en marginal för oförutsedda utgifter som uppgår till högst 0,03 % av unionens samlade bruttonationalinkomst. Det absoluta beloppet för marginalen för oförutsedda utgifter för år 2016 uppgår till 4 438,2 miljoner euro Den samlade marginalen för åtaganden för tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning Enligt artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska marginaler som förblir tillgängliga under den fleråriga budgetramens tak för åtagandebemyndiganden för åren utgöra en samlad marginal inom den fleråriga budgetramen för åtaganden, som ska göras tillgänglig utöver de tak som fastställs i bilagan till förordningen om den fleråriga budgetramen för åren för politiska mål på området tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättning. Den marginal som förblivit tillgänglig under taket för åtagandebemyndiganden år 2014 uppgår till 521,9 miljoner euro. Detta motsvarar marginalerna under taket för åtagandebemyndiganden i den slutliga budgeten Åtagandena för särskilda instrument beaktas inte eftersom de genomförs utöver taken i den fleråriga budgetramen. Enligt artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska deflatorn på 2 % användas vid beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden. Den återstående 9

10 marginalen från 2014 som ska göras tillgänglig för 2016 motsvarar 543,0 miljoner euro i löpande priser 12. Den samlade ramen för åtaganden i löpande priser uppgår till motsvarande 491,8 miljoner euro. I tabellen nedan anges närmare uppgifter om beräkningen av den samlade marginalen för åtaganden. i miljoner euro Tak ÅB ,0 Totala beviljade anslag i 2014 års budget ,3 varav särskilda instrument: 672,2 Europeiska unionens solidaritetsfond 126,7 Europeiska fonden för justering för 159,2 globaliseringseffekter Reserven för katastrofbistånd 297,0 Flexibilitetsmekanismen 89,3 Samlad marginal för åtaganden 2014 (2014 års priser) Samlad marginal för åtaganden 2014 (2011 års priser) Samlad ram för åtaganden tillgänglig 2016 (i 2016 års priser) 521,9 491,8 543,0 12 Om hela eller en del av det beloppet användas under åren , ska beloppet justeras i enlighet därmed genom tillämpning av deflatorn på 2 % i enlighet med artikel 6.2 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 10

SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884. RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013. av den 2 december 2013

SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884. RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013. av den 2 december 2013 1(12) 20.12.2013 SV Europeiska unionens officiella tidning L 347/884 RÅDETS FÖRORDNING (EU, EURATOM) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014 2020 EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111. Förslag till EU:s årsbudget för Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111. Förslag till EU:s årsbudget för Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM111 Förslag till EU:s årsbudget för 2017 Finansdepartementet 2015/16:FPM 2016-07-13 Dokumentbeteckning SEC (2016) 280 Statement of Estimates of the European

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108 Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet :FPM108 2006-06-28 Dokumentbeteckning SEC(2006)762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument C(2017) 771 final/annexes 1 to 3.

För delegationerna bifogas dokument C(2017) 771 final/annexes 1 to 3. Europeiska unionens råd Bryssel den 13 februari 2017 (OR. en) 6241/17 ADD 1 FIN 105 FÖLJENOT från: inkom den: 10 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 19 juni 2001 ARBETSDOKUMENT om förberedelser inför medlingen före första behandlingen Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken Budgetutskottet Föredragande:

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2018 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Avgiften till

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 16/02/2016 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2016 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING: 04, 40 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 02/2016 MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 4002 Reserver

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:41

Regeringens proposition 2007/08:41 Regeringens proposition 2007/08:41 Godkännande av rådets beslut om systemet för EUbudgetens finansiering Prop. 2007/08:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december

Läs mer

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018.

För delegationerna bifogas dokument DEC 01/2018. Europeiska unionens råd Bryssel den 17 januari 2018 (OR. en) 5323/18 FIN 46 FÖLJENOT från: inkom den: 15 januari 2018 till: Günther OETTINGER, ledamot av Europeiska kommissionen Marinela PETROVA, ordförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 2 december (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 FÖLJENOT från: inkom den: 2 december till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 248/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I proposition

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2017 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.8.2011 KOM(2011) 481 slutlig 2011/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2014 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2016 COM(2016) 426 final 2016/0196 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2005 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2009/790/EG om bemyndigande för Republiken Polen att tillämpa

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016.

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016. Europeiska unionens officiella tidning L 18 Svensk utgåva Lagstiftning femtionionde årgången 26 januari 2016 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0204 (NLE) 7945/16 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RESPR 2 FIN 230 CADREFIN 21 RÅDETS FÖRORDNNG (EU, Euratom)

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag 6.3.2013 B7-0079/177 Ändringsförslag 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen Mandat för interinstitutionella

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2.9.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (06/2009) Angående: BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2010 Sammanfattande analys av det preliminära

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016)605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2003) 1340 SLUTLIG BRYSSEL DEN 19.11.2003 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2003 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B ANSLAGSÖVERFÖRING NR 44/2003 OBLIGATORISKA OCH ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2004 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 28 juli 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 11284/17 FISC 162 ECOFIN 650 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 243 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen SV SV Rekommendation

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2013 COM(2013) 917 final 2013/0448 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga och marknära

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska gemenskapen

Avgiften till. 27 Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2003 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 15.7.2014 2014/2055(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FÖRSLAG från: inkom den: 8 juni 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD))

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD)) 10.4.2014 A7-0063/ 001-012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-012 från utskottet för industrifrågor, forskning och energi Betänkande Niki Tzavela Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning A7-0063/2014

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2016 COM(2016) 488 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer