BUDGETFÖRFARANDET FÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETFÖRFARANDET FÖR"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\ doc PE

2 Inledning 1. Vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki den juni 3002 noterade ministrarna kommissionens avsikt att inleda ett projekt i samarbete med Europeiska investeringsbanken för att främja tillväxt och integrering genom att öka de totala investeringarna och den privata sektorns engagemang i de transeuropeiska näten. I juni 2003 presenterade det italienska ordförandeskapet dokumentet Action for growth med samma målsättning. Det italienska ordförandeskapet ger detta projekt hög prioritet, och ärendet kommer att finnas på dagordningen för det informella mötet med transportministrarna i Neapel den 4-5 juli. 2. Utvidgningen kommer att i väsentlig grad påverka den vidare utvecklingen av de transeuropeiska näten. Man har beräknat kostnaden för projekt som omfattar de nya medlemsstaterna till ca 100 miljarder euro. Inom ramen för de föreslagna justeringarna av de finansiella referensbeloppen för medbeslutandeförfarandet med sikte på utvidgningen, föreslår kommissionen ytterligare 245 miljoner euro till de nuvarande TEN-programmen under Sammanhållningsfonden och strukturfondens program samt europeiska och internationella finansinstitut kommer att tillhandahålla ytterligare finansiering. 3. Den kommande revideringen av riktlinjerna för TEN-transport är en av de viktigaste frågorna inom detta område under det kommande året. De nuvarande riktlinjerna för utveckling av de transeuropeiska näten innehåller en förteckning över specifika projekt som Europeiska rådet beslutade om vid sina möten i Essen 1994 och Dublin 1996 samt planer och kriterier för att välja ut transportprojekt fram till Endast tre av de 14 prioriterade projekt som man beslutade om i Essen har slutförts, och investeringarna på ca 20 miljarder euro per år underskrider målet på över 400 miljarder euro för samtliga projekt som skall vara avslutade I början av 2003 inrättade kommissionsledamot de Palacio en högnivågrupp med Karel van Miert som ordförande, för bistå kommissionen med att fram till slutet av 2003 förbereda ett förslag till vittgående revidering av riktlinjerna för TEN-transport. I sin slutrapport förväntas högnivågruppen peka ut ett begränsat antal prioriterade projekt avseende de viktigaste transportkoridorerna dit stora trafikströmmar i det utvidgade EU kommer att kanaliseras. Medlemsstaterna har föreslagit ca hundra projekt som motsvarar totala investeringar på mer än 500 miljoner euro. Revideringen kommer förmodligen inte att påverka budgetförfarandet för Kommissionen kommer också med nya förslag om att utvidga de transeuropeiska näten till Medelhavsområdet och västra Balkan. Genomförandet så här långt 5. Förseningar gällande slutförandet av de prioriterade projekten TEN-transport, särskilt gränsöverskridande projekt, järnvägsprojekt som korsar naturliga barriärer såsom Alperna eller Pyreneerna, eller syftar till att få bort klart identifierade flaskhalsar vid gränserna mot kandidatländerna, beror till största delen på bristande ekonomiska resurser för att kunna genomföra väsentliga förbättringar av näten. Transportinfrastrukturen är fortfarande underfinansierad p.g.a. brist på lämpliga finansieringskällor och avsaknaden av ett regelverk som främjar investeringar. 6. Över 75 procent av gemenskapens anslag till transeuropeiska nät kommer från Europeiska investeringsbanken (över 6 miljarder euro 2001), och i liten utsträckning från Europeiska PE /8 DT\ doc

3 investeringsfonden. Strukturfonderna och sammanhållningsfonden är gemenskapens viktigaste källor i budgeten för att finansiera de transeuropeiska näten (uppskattningsvis 3,5 miljarder euro 2001, inklusive anslag från den tidigare programperioden). Budgetposten för TEN motsvarar endast ca 5 procent av gemenskapens totala anslag (ca 600 miljoner euro 2001). Se bilagan för närmare uppgifter. 7. EIB, EBRD och andra finansinstitut har investerat avsevärda belopp i kandidatländernas infrastruktur. Bland gemenskapens program har ISPA (instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen, avseende transportinfrastruktur och miljö) med över 500 miljoner euro årligen varit det viktigaste instrumentet för stöd till utveckling av infrastrukturen i kandidatländerna. 8. EU:s budgetmedel för TEN är inte huvudsakligen avsedda att finansiera infrastrukturprojekt, med undantag av vissa fall under igångsättningsfasen. EU-budgeten finansierar projekt av gemensamt intresse, projektutvärderingar och studier, genomförbarhetsstudier och aktiviteter för att stimulera projekten. Gemenskapsstödet är i de flesta fall begränsat till 10 procent av de totala kostnaderna, även om det förhandlas om ett förslag om att höja gemenskapens andel (20 procent), vilket redan gäller för Galileo. 9. De anslag som under 2001 fördelades till TEN-budgetposterna uppgick till 563 miljoner euro för transport (92 procent), 19 miljoner euro (3 procent) för energi och 30,4 miljoner euro (5 procent) för telekommunikation. 10. Under 2002 finansierades 91 projekt inom transeuropeiska transportnät genom EU:s budget med ett totalt belopp av 563,4 miljoner euro. Under samma period finansierades 12 projekt med ett totalt belopp av 15 miljoner euro inom ramen för transeuropeiska energinät. Under 2002 samfinansierades transeuropeiska telekommunikationsnät av EU med 23,6 miljoner euro för 31 projekt. 11. Under 2003 beräknas åtagandena för TEN transportprojekt att uppgå till 625 miljoner euro, och till 22 miljoner euro för TEN energiprojekt. Budgeten för eten under 2003 uppgår till 38,5 miljoner euro. 12. Vid slutet av maj 2003 uppgick de utestående åtagandena (RAL) för TEN-programmen till 1 203,2 miljoner euro. Särskilda problem uppstår t.ex. i gränsöverskridande projekt. Budgetposterna för TEN lyder under den generella regeln n+3 i budgetförordningen, d.v.s. om ett rättsligt bindande åtagande inte har resulterat i en utbetalning inom tre år, skall beloppet återtas. Åtaganden för ca 12 miljoner euro från TEN-budgetposterna (kapitel B5-7) återtogs De totala ekonomiska resurserna bör således utnyttjas effektivare för att projekten skall kunna genomföras framgångsrikt. Ett förvarningssystem bör utvecklas av kommissionen för medlemsstater som är involverade i prioriterade projekt och som inte klarar av sina åtaganden. 13. Genomförandet av TEN kan sammanfattas sålunda: Genomförande av åtaganden och betalningar, ackumulerade eftersläpningar i miljoner euro * Gjorda åtaganden 663,3 98% 655,1 98% 639,2 94% 2,9 0,4% DT\ doc 3/8 PE

4 Genomförda betalningar Totala utestående åtaganden * den 31/ ,6 90% 482,1 80% 584,7 97% 95,7 14% 1.241, , ,8 1203,2 Det preliminära budgetförslaget för 2004 Europaparlamentets riktlinjer för budgeten Europaparlamentet anser att EU:s nuvarande riktlinjer för utveckling av de transeuropeiska näten (TEN) måste revideras och kompletteras ännu en gång 2004, med målet att fullt ut ta hänsyn till de nya medlemsstaternas prioriteringar och att få bort flaskhalsar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stå fast vid sina åtaganden gällande de nuvarande prioriterade TEN-projekten som beslutades i Essen 1994 samt senare ändringar. 14. PBF för 2004 följer det fleråriga programmet för transeuropeiska nät, med ytterligare belopp föreslagna för allokering till de nya medlemsstaterna. 15. De föreslagna justeringarna av referensbelopp för program som antagits enligt medbeslutandeförfarandet utnyttjar delar av den marginal som skapats i kategori 3 genom anpassningen av budgetplanen till utvidgningen (4 257 miljoner euro för i 1999 års priser) och genom den omarbetning av budgetplanen som sedan följde (480 miljoner euro).. En ökning med 5,9 procent har föreslagits för TEN-transport och TENenergi och med 7,23 procent för TEN-telekommunikation. Den föreslagna justeringen av referensbeloppen undersöks av Europaparlamentets behöriga utskott. Programmets namn (period som täcks av den enligt medbeslutandeförfarandet antagna rättsliga grunden) Finansiellt stöd till projekt av gemensamt intresse för transeuropeiska transportnät och energinät (00-06) Transeuropeiska telekommunikationsnät (00-06) Budgetpost Nuvarande finansieringsram Föreslaget nytt belopp Föreslaget nytt belopp (%) Ny finansieringsram (EU 25) 4.325, ,000 5,90% 4.580, ,000 19,880 7,23% 294,880 * Där så är lämpligt, inbegriper finansieringsramen utgifter för förvaltning och stöd, vilka finns i en särskild budgetpost med samma beteckning i kategori 01. Rubrik Kapitel Budgetpost Punkt Utgiftskategori BP Genomförande 2002 Budget 2003 PBF 2004 förändring (%) 2004/2003 Åtag. Betaln. ÅB BB ÅB BB ÅB BB Tidigare kontoplan Andel i riskkapitalfonder för transeuropeiska nät 3 7,000 0,000 p.m. p.m. p.m. p.m. B5-730 Delsumma 7,000 0,000 p.m. p.m. p.m. p.m Finansiellt stöd till projekt av 3 563, , , , , ,000 6,6% 20,0% B5-700 transeuropeiska transportnätet Delsumma 563, , , , , ,000 6,6% 20,0% Finansiellt stöd till projekt av 3 15,032 14,950 22,000 22,800 21,500 20,000-2,3% -12,3% B5-710 PE /8 DT\ doc

5 transeuropeiska energinätet Delsumma 15,032 14,950 22,000 22,800 21,500 20,000-2,3% -12,3% delsumma rubrik , , , , , ,000 6,3% 18,8% Transeuropeiska telekommunikationsnät 3 22,301 24,361 38,500 29,200 43,120 32,000 12,0% 9,6% B5-720 Delsumma 22,301 24,361 38,500 29,200 43,120 32,000 12,0% 9,6% Finansiell planering för TEN Budgetplanen för utgiftskategori 3 reviderades i april Kommissionens finansiella planering för perioden , som följer av denna revidering, presenteras i nedanstående tabell. Den finansiella planeringen ger en vägledning för kommande år, men är ändå rådgivande till sin natur och utesluter inte beslut som kommissionen eller budgetmyndigheten kan komma att fatta. ENERGI OCH TRANSPORTER B 2003 PBF Förvaltnings- och stödutgifter 17,712 19,490 1,798 21,288 16,775 17, Finansiellt stöd till projekt av B5-700A 4,000 4,000 4,000 transeuropeiska transportnätet Finansiellt stöd till projekt av B2-710A 0,500 0,500 transeuropeiska energinätet Transeuropeiska nät 647, ,500 50, , , , Finansiellt stöd till projekt av transeuropeiska transportnätet (00-06) Finansiellt stöd till projekt av transeuropeiska transportnätet (03-06) Finansiellt stöd till infrastrukturer för energi (00-06) B , ,000 50, , , ,000 B ,000 15,000 15,000 25,000 25,000 B ,000 21,500 21,500 22,000 22,000 INFORMATIONSSAMHÄLLET B 2003 PBF Förvaltnings- och stödutgifter 69,950 70,130 7,840 77,970 79,630 80, Transeuropeiska B5-720A 0,500 0,500 0,060 0,560 0,560 0,560 telekommunikationsnät eeuropa 79,950 78,070 10,070 88,140 96, , Transeuropeiska telekommunikationsnät (00-06) B ,500 38,500 4,620 43,120 46,640 47,440 Nya förslag i anslutning till TEN 17. I april 2003 antog kommissionen ett meddelande med vilket man inledde ett samråd om nya förvaltningsmodeller och innovativa finansiella instrument för TEN-transport. Kommissionen avser att öka intresset för partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn genom innovativa metoder och lockbeten. Kommissionen presenterade också ett förslag till direktiv om elektroniska betalsystem, genom vilket driftskompatibilitet mellan betalsystemen på den inre marknaden skulle garanteras samt utvecklingen av en gemenskapspolitik för infrastrukturavgifter stödjas. DT\ doc 5/8 PE

6 18. Den 24 juni 2003 antog kommissionen ett meddelande om utvecklingen av ett transportnät mellan Europa och Medelhavsområdet. Inom ramen för den nya grannpolitiken och med sikte på att stärka partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet, inleder kommissionen en debatt om den externa (särskilt Medelhavs-) dimensionen av det transeuropeiska transportnätet. I meddelandet diskuteras de viktigaste villkoren för dess inrättande: planerandet av nätet och beslut om vilka infrastrukturprojekt som skall prioriteras, finansieringen av nätet, integreringen av allmänna transportpolitiska mål. 19. Kommissionen ger en rad rekommendationer avseende samarbetet mellan Europa och Medelhavsområdet, och fokuserar på infrastruktur och på förstärkning av trygghet och säkerhet. Finansieringen av nätet i Medelhavsområdets partnerskapsländer skulle ske genom en kombination av privata och offentliga investeringar, inklusive finansiering som är möjlig inom EU, särskilt från EIB. Partnerskap mellan privata och offentliga investerare kommer särskilt att uppmuntras. 20. Kommissionen och EIB bör ha ett nära samarbete för att se till att bådas verksamheter tillsammans skapar synergieffekter. Samarbetet utvidgades nyligen ytterligare genom inrättandet av låneinrättningen för investeringar och partnerskap mellan EU och Medelhavsområdet (FEMIP) inom EIB. Antagandet av denna låneinrättning kommer att gradvis öka EIB:s finansiering i medelhavsländerna till 1,4-2 miljarder euro vid slutet av Medel från andra gemenskapsprogram, såsom Meda och Interreg, kommer också att utnyttjas, t.ex. för tekniskt stöd. 21. Totalt sett kommer det att finnas mer EIB-medel tillgängliga p.g.a. kapitalökningen i år, vilket kan underlätta finansieringen av de transeuropeiska näten. EIB kan fortsättningsvis ha en total låneportfölj på 375 miljarder euro, vilket är en ökning från 250 miljarder. 22. Vid sitt möte den 16 juni 2003 uppmanade rådet kommissionen att ta kontakt med internationella finansinstitut och EIB för att kunna lägga fram en rapport senast i december I sitt kommande förslag till revidering av riktlinjerna för TEN-transport i det utvidgade EU bör kommissionen infoga en plan för bättre infrastrukturnät i länderna på västra Balkan. Inom ramen för revideringen av riktlinjerna för TEN-energi har man kommit överens om att upprättandet av en effektiv elförbindelse mellan sydöstra Europa och EU skall utgöra en del av de prioriterade förbindelserna. Slutsatser 23. De transeuropeiska näten utgör ett ambitiöst program för uppbyggnad, modernisering och sammanfogning av Europas viktigaste transportinfrastrukturer. Även om TEN-energi och eten inom telekommunikationsområdet är program av betydligt mindre skala än TENtransport, spelar även de en viktig roll. 24. Med nuvarande investeringstakt skulle det ta 20 år att genomföra de planer som är tänkta att vara avslutade 2010, utan att ens nämna de ytterligare investeringsbehov som följer av utvidgningen. Den stora omfattningen av de investeringar som behövs, särskilt för de projekt som gavs prioritet i Essen, jämfört med den nuvarande nivån på finansiering från medlemsstaterna och EU, gör det nödvändigt att ytterligare fokusera på nyckelprioriteringar och söka efter ny finansiering för att kunna uppnå målet att avsluta projekten Den föreslagna ökningen av EU-medel från 10 procent till 20 procent är PE /8 DT\ doc

7 viktig, med det räcker inte. Budgetutskottets ständige föredragande för TEN anser att det är mycket viktigt att överväga en begäran om en fördubbling av de ekonomiska resurserna för TEN från EU, inom ramen för förhandlingarna om den nya budgetplanen De nya medlemsstaternas behov och utvidgningen av Europa medför nya utmaningar när det gäller att få fram finansiering. 25. Även om budgetposterna för TEN bara utgör en liten del av den totala finansieringen för de transeuropeiska näten, är det viktigt att de utestående åtagandena inte får växa till några större belopp. För närvarande utgör beloppet utestående åtaganden dubbla värdet av de årliga anslagen. På liknande sätt löper projekt som finansierats genom strukturfonderna och sammanhållningsfonden potentiellt stora risker för höga RAL. Man kan tänka sig ett förvarningssystem för utestående åtaganden. 26. Under 1980-talet investerade medlemsstaterna i genomsnitt 1,5 procent av BNP i transportinfrastruktur; nu investerar de under 1 procent. EIB har en viktig roll att spela som den viktigaste källan för finansiering i form av lån, men de nationella regeringarna bör ta sitt ansvar för att genomföra projekten, särskilt när det handlar om gränsöverskridande projekt. Föredraganden välkomnar kommissionens och EIB:s försök att få till stånd fler partnerskap mellan den privata och offentliga sektor för att kringgå de nuvarande restriktionerna när det gäller offentlig finansiering. 27. Det finns stark press på att öka gemenskapens finansiering, men man måste komma ihåg att EU-budgeten inte kan lösa alla problem, med tanke på hur stora investeringar som behövs. Finansieringen av transeuropeiska nät i ett utvidgat EU kommer att kräva innovativa grepp för att främja investering av privat kapital och se till att olika förvaltningsstrukturer kan fungera tillsammans och komplettera varandra (t.ex. genom att inrätta nya gränsöverskridande strukturer såsom europabolag), vilket det italienska ordförandeskapet också har föreslagit. DT\ doc 7/8 PE

8 Tabell 1: EU:s finansiering av TEN under 2001 (miljoner euro) Sektor Typ av stöd Instrument Transport Lån EIB Lånegarantier EIF u.s* Bidrag ERUF u.s. u.s. u.s Energi Telekommunikationer Bidrag, räntesubventioner, lånegarantier och samfinansiering av studier Sammanhållningsfond TEN budgetpost B Specificerade projekt Lån EIB Garantier EIF u.s. Bidrag och samfinansiering av Strukturfonder u.s. 355 u.s. u.s. studier TEN budgetpost B5-710 Lån EIB Garantier EIF u.s. Ekonomiska bidrag Strukturfonder u.s. u.s u.s. u.s Samfinansiering av studier avseende genomförbarhet och validering samt utvecklingsprojekt TEN budgetpost B5-720 Datakommunikationsnät Bidrag TEN budgetpost B u.s u.s Åtaganden Undertecknade kontrakt. TEN och TEN-relaterade projekt. Innehåller vanligtvis åtagandebemyndiganden för perioden Inklusive förvaltning av järnvägstrafik Beräkning Endast TEN-anknutna projekt DT\ doc PE

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 19 juni 2001 ARBETSDOKUMENT om förberedelser inför medlingen före första behandlingen Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken Budgetutskottet Föredragande:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007 2013. Budgetplanen 2007 2013

EUROPAPARLAMENTET. Tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007 2013. Budgetplanen 2007 2013 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007 2013 Budgetplanen 2007 2013 22 november 2004 ARBETSDOKUMENT nr 6 om transeuropeiska nät

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet. Anpassning av budgetplanen inför utvidgningen ARBETSDOKUMENT NR 4. om kommissionens förslag KOM(2003) 70

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet. Anpassning av budgetplanen inför utvidgningen ARBETSDOKUMENT NR 4. om kommissionens förslag KOM(2003) 70 EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 Anpassning av budgetplanen inför utvidgningen 24 mars 2003 ARBETSDOKUMENT NR 4 om kommissionens förslag KOM(2003) 70 Budgetutskottet Föredragande: Reimer Böge

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108

Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108. EU:s budget Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Finansdepartementet :FPM108 Regeringskansliet Faktapromemoria :FPM108 EU:s budget 2007 Finansdepartementet :FPM108 2006-06-28 Dokumentbeteckning SEC(2006)762 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2.9.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (06/2009) Angående: BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2010 Sammanfattande analys av det preliminära

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

RAPPORT Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel

RAPPORT Ordföranden för diskussionscirkeln om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 8 maj 2003 (3.5) (OR. fr) CONV 730/03 CERCLE III 7 RAPPORT från: till: Ärende: Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel Konventsledamöterna Slutrapport

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016)605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen

ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2011 KOM(2011) 372 slutlig ÄNDRINGSSKRIVELSE nr 1 TILL FÖRSLAGET TILL 2012 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III - Kommissionen ÄNDRINGSSKRIVELSE

Läs mer

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet PM Till riksdagen 2007-06-14 Näringsdepartementet Forskning, innovation och näringsutveckling Punkt 3. Kommissionens förslag för en förordning från Europaparlamentet och Rådet om inrättandet av ett Europeiskt

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:116

Regeringens proposition 2008/09:116 Regeringens proposition 2008/09:116 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Prop. 2008/09:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 13.5.2015 2015/2074(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Maria Spyraki (PE554.854v01-00) Mandatet för trepartsmötet om 2016 års budgetförslag (2015/2074(BUD))

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

Investeringsplanen. Frågor och svar

Investeringsplanen. Frågor och svar Investeringsplanen Frågor och svar Innehåll 1. Vad är nytt och annorlunda med den här strategin för investeringar?... 2 2. Varför behövs en ny europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi)?... 2

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Områden som omfattas av strukturfondernas regionalpolitiska mål (1994 1999)

Områden som omfattas av strukturfondernas regionalpolitiska mål (1994 1999) Områden som omfattas av strukturfondernas regionalpolitiska mål (19941999) MåM (19941999) Mål 2 (19971999) Mål 5b (19941999) Mål 6 (19951999) Strukturomvandling i regioner med eftersläpande utveckling

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ARBETSDOKUMENT. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism 12 juli 2001 ARBETSDOKUMENT om transporters inverkan på hälsan Utskottet för regionalpolitik, transport och turism Föredragande:

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM112. Ny partnerskapsram med tredjeländer. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Ny partnerskapsram med tredjeländer Justitiedepartementet 2016-07-15 Dokumentbeteckning KOM (2016) 385 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

BILAGA ANTAGNA TEXTER

BILAGA ANTAGNA TEXTER EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 BILAGA till ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 22 oktober 2009 Ändringar och ändringsförslag till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT FÖR DET STRUKTURPOLITISKA FÖRANSLUTNINGSINSTRUMENTET (ISPA) 2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT FÖR DET STRUKTURPOLITISKA FÖRANSLUTNINGSINSTRUMENTET (ISPA) 2000 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.10.2001 KOM(2001) 616 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN ÅRSRAPPORT FÖR DET STRUKTURPOLITISKA FÖRANSLUTNINGSINSTRUMENTET (ISPA) 2000 [SEC(2001) 1726]

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 4: (6) ******* 26.9.2013

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 4: (6) ******* 26.9.2013 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 Dokument nr: 4: (6) ******* 26.9.2013 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: ANNE E. JENSEN - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) MONIKA HOHLMEIER - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTETS STÅNDPUNKT Ändringar

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2011 KOM(2011) 665 slutlig 2011/0302 (COD) C7-0374/11 SV Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 23.3.2005 PRELIMINÄR VERSION 2004/2209(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

1. Antagande av den preliminära dagordningen. 2. Godkännande av listan över A-punkter. 3. Skatt på finansiella transaktioner - Lägesrapport

1. Antagande av den preliminära dagordningen. 2. Godkännande av listan över A-punkter. 3. Skatt på finansiella transaktioner - Lägesrapport Annotering 2012-03-05 Fi2012/166 Finansdepartementet Till: Riksdagen Ekofinrådets möte den 13 mars i Bryssel Kommenterad dagordning - enligt den preliminära dagordning som framkom i Coreper den 22 februari

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 26.5.2011 2011/2019(BUD) YTTRANDE från utskottet för utveckling till budgetutskottet över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012

Läs mer

Utskottet för regional utveckling

Utskottet för regional utveckling EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.11.2012 2011/0302(COD) YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

10 Revision av EU-medel

10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10.1 Bakgrund Regeringen skall varje år informera riksdagen om hur regeringen agerar med anledning av Europeiska revisionsrättens rapporter (prop. 1994/95:40,

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 18.11.2013 2013/2131(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2012 (2013/2131(INI)) Budgetkontrollutskottet Föredragande:

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM54. Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Regeringskansliet Faktapromemoria Förebyggande av radikalisering som leder till terrorism och våldsbejakande extremism Justitiedepartementet 2014-02-18 Dokumentbeteckning KOM (2013) 941 slutlig MEDDELANDE

Läs mer

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 december 2016

Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 december 2016 Rådspromemoria 2016-11-28 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt, L2 Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 8-9 december 2016 Dagordningspunkt 5 Tillhandahållande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM46. Revidering av EU:s ramverk för energimärkning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Miljödepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av EU:s ramverk för energimärkning Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 341 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003

TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 PROVISORISK TEXT. DEN SLUTLIGA TEXTEN FÖR TALET SOM HÖLLS UNDER ÅRSMÖTET FINNS I PROTOKOLLET. TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 Välkomna till

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 13/2001 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2001. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer