EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION"

Transkript

1 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent. La présente version "final/2" est le texte qui a été signé par Mme Schreyer. ANSLAGSÖVERFÖRING nr 10/2001 OBLIGATORISKA UTGIFTER I EURO MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - B023 GARANTIRESERV ARTIKEL - B0230 Reserv för lån och lånegarantier till förmån för och i tredje land icke-diff. anslag MEDLEN ÖVERFÖRS TILL KAPITEL - B024 INBETALNINGAR TILL GARANTIFONDEN ARTIKEL - B0240 Inbetalningar till garantifonden i samband med nya transaktioner icke-diff. anslag Styrekonomen har i enlighet med artikel 26.7 i budgetförordningen godkänt detta förslag till anslagsöverföring den 24/04/2001 och intygat att anslagen är disponibla.

2 I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL ÖVERFÖRS a) Rubrik B0240 Inbetalningar till garantifonden i samband med nya transaktioner b) Belopp per den icke-diff. anslag 1. Anslag för budgetåret (ursprungliga anslag + tilläggsoch ändringsbudget) 0 2. Överföringar 0 3. Slutliga anslag för budgetåret (1+2) 0 4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 0 5. Outnyttjade anslag (3-4) 0 6. Behov fram till budgetårets slut Begärd ökning Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten (7/1) ej tillämplig c) Motivering för överföringen till denna rubrik 1. Garantireserv Enligt artikel 14 i rådets beslut av den 31 oktober 1994 om budgetdisciplin skall det varje år i den allmänna budgeten föras upp en reserv för lån och lånegarantier som skall användas för att täcka garantifondens behov av medel. Beloppet skall vara det som anges i den budgetplan som bifogas det interinstitutionella avtalet. Det belopp som tagits upp i budgeten för 2001 uppgår till 208 miljoner euro. Enligt artikel 2 i förordningen av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land skall fonden tillföras medel genom betalningar från den allmänna budgeten. Avsikten med förslaget till anslagsöverföring är att ge kommissionen befogenghet att - överföra ett belopp på 169,151 miljoner eurof rån budgetposten B0-230, "Reserv för lån och lånegarantier till förmån för och i tredje land", och - öka anslagen med samma belopp under budgetpost B0-240 "Inbetalningar till garantifonden i samband med nya transaktioner". När denna överföring har godkänts kommer kommissionen att låta den aktuella utgiften belasta budgeten och överföra medlen till garantifonden. 2. Inbetalningssats Rådets förordning om inrättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land har ändrats genom förordning (EG, Euratom) nr 1149/99 av den 25 maj I ändringsförordningen fastställs 1 EGT L 139, , s. 1. 2

3 att 9 % av fondens totala garantiåtaganden i fortsättningen skall betalas in från EU:s allmänna budget. 3. Hur inbetalningar till garantifonden sker I punkt 3 i bilagan till förordningen, som rör inbetalningarna till garantifonden, sägs att för upp- eller utlåningstransaktioner som företas av gemenskapen, liksom för garantier till finansieringsorgan som ställs inom ramen för ett flerårigt ramprogram med en mikroekonomisk och strukturell inriktning, skall inbetalningar ske till fonden som årliga delutbetalningar vars storlek beräknas på grundval av de belopp som angivits i den ekonomiska redogörelse som bifogas kommissionens förslag, och som vid behov anpassas mot bakgrund av rådets beslut. När det gäller gemenskapens övriga upp- eller utlåningstransaktioner, såsom betalningsbalanslån till tredje land, oavsett om de sker i en enda utbetalning eller flera delutbetalningar, beräknas det belopp som skall betalas in till fonden på grundval av det totala belopp för transaktionen som rådet beslutat om (punkt 2 i bilagan). 4. Justering av de belopp som betalas in till fonden I punkt 3 tredje stycket i bilagan till förordningen anges att från och med det andra året (för de transaktioner som avses i punkt 3 första stycket ovan) skall de belopp som betalas in till fonden justeras med den skillnad som föreligger den 31 december föregående år mellan de uppskattningar som låg till grund för den föregående betalningen och de lån som faktiskt beviljades under året. Skillnader som avser det föregående året medför en betalning det påföljande året. I punkt 4 i bilagan anges att då kommissionen inleder ett betalningsförfarande skall den gå igenom de transaktioner som redan lett fram till betalningar och, i de fall de tidsfrister som ursprungligen fastställts inte iakttagits, föreslå att detta beaktas vid beräkningen av den första betalning som skall göras för påbörjade transaktioner i början av det påföljande räkenskapsåret. I båda fallen är målet att alltid täcka de risker som är knutna till lån och garantier för påbörjade transaktioner eller transaktioner som kan förmodas påbörjas under årets lopp. 5. Beräkningsgrund för de utlåningstransaktioner som överföringen gäller Beräkningen av de belopp som skall betalas i samband med vart och ett av de beslut som överföringen avser är följande: 1) EIB - medelhavsprotokollen: inom ramen för det ekonomiska samarbetet med länderna i Medelhavsområdet som helhet: De lån som beviljas av Europeiska investeringsbanken i länderna i Medelhavsområdet omfattas av en generell garanti som uppgår till 75 % av den totala utlåningen till förmån för dessa länder. - Rådets beslut (94/67/EG) av den 24 januari 1994 om ett treårigt lån på 115 miljoner euro till Syrien. Inom ramen för det fjärde protokollet med Syrien beräknas enligt EIB de lån som skall tecknas under 2001 uppgå till 115 miljoner euro. Eftersom 100 miljoner euro redan täcktes av garanti under 2000, och eftersom garantin är begränsad till 75 %, uppgår det belopp som behöver garanteras 2001 till 11,25 miljoner euro (75 % av 15 miljoner euro). Således behöver 1,013 miljoner euro betalas in till fonden (9 % av garantiåtagandet). 3

4 2) EIB Före detta jugoslaviska republiken Makedonien: rådets beslut av den 19 maj 1998 (98/348/EG) om att bevilja Europeiska investeringsbanken en gemenskapsgaranti för att täcka förluster vid lån till projekt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om att ändra rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika). Garantin är begränsad till ett sammanlagt kreditbelopp på 150 miljoner euro som beviljas från 1998 till den 31 december Enligt rådets beslut av den 19 maj 1998 är gemenskapens garanti för lån till f.d. jugoslaviska republiken Makedonien begränsad till 70 % av det tak för summan av de beviljade krediterna som beslutats av rådet (150 miljoner euro). Den 31 december 2000 uppgick de lån för vilka inbetalningar till fonden gjorts till 135 miljoner euro, och de lån som tecknats till 130 miljoner euro. Skillnaden mellan den uppskattning som låg till grund för betalningarna till fonden (135 miljoner euro) och de lån som faktiskt tecknats per den 31 december 2000 är således positiv och uppgår till 5 miljoner euro. EIB förväntar att man under 2001 kan bevilja lån till ett totalbelopp av 20 miljoner euro. Med hänsyn tagen till den andel av lånen som garanteras och de justeringar som gjorts skall inbetalningarna till fonden år 2001 grundas på beloppet 10,5 miljoner euro (15 miljoner x 70 %), och således uppgå till 0,945 miljoner euro. 3) EIB - Central- och Östeuropa, Medelhavsländer, utvecklingsländer i Asien och Latinamerika, Sydafrika: rådets beslut av 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika). Utlåningstaket är satt till miljoner euro för en period på sju år med början den 1 februari 2000 för länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt den 1 juli 2000 för Sydafrika och som avslutas den 31 januari Enligt rådets beslut omfattas dessa lån från EIB av en garanti som uppgår till 65 % av den totala utlåningen. Gemenskapsgarantin för de lån som betalats ut är begränsad till 65 % av totalbeloppet miljoner euro, som utgör den övre gräns som beslutats av rådet. Den 31 december 2000 uppgick de lån för vilka inbetalning till fonden gjorts till miljoner euro, och de lån som tecknats till miljoner euro. Skillnaden mellan den uppskattning som användes som underlag för betalningarna till fonden och de lån som faktiskt tecknats per 31 december 2000 är således positiv och uppgår till 285 miljoner euro. EIB förväntar sig att man under 2001 kan teckna lån till ett belopp av miljoner euro. Med hänsyn tagen till den andel av lånen som garanteras och de justeringar som gjorts skall inbetalningarna till fonden år 2001 grundas på beloppet miljoner euro (2 858 miljoner euro x 65 %), och således uppgå till 167,193 miljoner euro. * * * Tabellen i bilagan visar underlaget för beräkningen av denna anslagsöverföring. Beloppet som skall betalas in till fonden uppgår till 169,151 miljoner euro. 4

5 II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL ÖVERFÖRS a) Rubrik B0223- Reserv för lån och lånegarantier till förmån för och i tredje land b) Belopp per den icke-diff. anslag 1. Anslag för budgetåret (ursprungliga anslag + tilläggsoch ändringsbudget) Överföringar 0 3. Slutliga anslag för budgetåret (1+2) Genomförande av budgetårets slutliga anslag 0 5. Outnyttjade anslag (3-4) Behov fram till budgetårets slut Begärd överföring Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten (7/1) 81,32 % c) Närmare motivering av överföringen Se motiveringarna under punkt I. 5

6 Bilaga I miljoner euro Land Beräknings- Faktisk De senaste Tillförsel genom anslagsöverföring 1/2001 eller underlag, utlåning Skillnader prognoserna Beräknings- Inbetalningssats Belopp att geografiskt område hela perioden underlag inbetala EIB-lån Medelhavsländerna - Syrien (1) 100,000 0, , ,000 11,250 9 % 1,013 F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2) 135, ,000-5,000 20,000 10,500 9 % 0,945 Förnyade lån (3) 2210, , , , ,700 9 % 167,193 Total EIB 2445, , , , , ,151 (1) Garanti till 75 % (2) Garanti till 70 % (3) Garanti till 65 % 6

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar; FFFS 2014:12 Utkom från trycket

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

YTTRANDE nr 1/96. finansiella regier för Oversättningscentrum för Europeiska unionens organ

YTTRANDE nr 1/96. finansiella regier för Oversättningscentrum för Europeiska unionens organ De Europniske Fallesskaber REVISIONSRETTEN Comunità Europee CORTE DEI CONTI Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Eupconaïtcéç Koi vôrrjteç EAEIKTMO 2TNEAPIO Europese Gemeenschappen REKENKAMER Comunidades

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter

Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382, 31/12/1986 s. 0017-0021

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 10/2012

Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Föreskrifter och anvisningar 10/2012 Presenterande av kostnader och intäkter i avtal om långsiktigt Dnr 4/101/2011 Utfärdade 19.9.2012 Gäller från 1.4.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA-BoS-14/177 SV Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003)

RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET. AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) RR 20 DELÅRSRAPPORTERING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring juni 2003) INLEDNING Denna rekommendation behandlar delårsrapportering och gäller för delårsperioder som inleds den 1 januari 2001

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Yttrande nr 4/2015. over forsiaget till Europaparlamentets och rdets forordning om Europeiska. nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013

Yttrande nr 4/2015. over forsiaget till Europaparlamentets och rdets forordning om Europeiska. nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 L 1615 EUROPEISKA ki REVStONSRATTEN Yttrande nr 4/2015 (I enlighet med artikel 287.4 I fordraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF)) over forsiaget till Europaparlamentets och rdets forordning

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 207/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer