EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och turism till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden över bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse underteckna, ratificera eller ansluta sig till 2003 års protokoll till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja, och om att bemyndiga Österrike och Luxemburg att i Europeiska gemenskapens intresse ansluta sig till de instrument som ligger till grund för protokollet (KOM(2003) 534 C5- / /0209(AVC)) Föredragande: Josu Ortuondo Larrea PA\ doc PE

2 PA_NonLeg PE /5 PA\ doc

3 ÄRENDETS GÅNG Vid utskottssammanträdet den 4 december 2003 utsåg utskottet för regionalpolitik, transport och turism Josu Ortuondo Larrea till föredragande. Vid utskottssammanträdet den 21 januari 2004 behandlade utskottet förslaget till yttrande. Vid detta sammanträde/det sistnämnda sammanträdet godkände utskottet (enhälligt) nedanstående förslag med... röster för,... röster emot och... nedlagda röster. Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen:... (ordförande/ordförande för sammanträdet),... (vice ordförande), Josu Ortuondo Larrea (föredragande),...,... (suppleant för...),... (suppleant för... i enlighet med artikel i arbetsordningen)... och.... PA\ doc 3/5 PE

4 KORTFATTAD MOTIVERING Ersättning för skador genom oljeförorening från fartyg omfattas av två internationella konventioner års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (CLC) och, 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (IOPC). De två konventionerna trädde i kraft 1975 och 1978 och reviderades Den internationella fond för ersättning som inrättades 1971 (IOPC) bibehölls av medlemsstaterna och en ny fond för ersättning (IOPC-2) inrättades Alla EU:s medlemsstater som är kuststater är numera parter till de båda protokollen från I den internationella konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (CLC) fastställs fartygsägarens ansvarighet. Denne har ett objektivt ansvar vilket i princip kan begränsas till ett belopp i förhållande till fartygstonnaget. För de största fartygen uppgår detta belopp till 59,7 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR), en räkneenhet som fastställts av Internationella valutafonden, som för närvarande motsvarar ungefär 72 miljoner euro. Fartygsägaren mister rätten att begränsa sitt ansvar om det visar sig att denne genom egen handling eller underlåtenhet har orsakat skadan. Att bevisa detta är i flesta fall mycket svårt. Enligt 1969 års ansvarighetskonvention är ägaren också skyldig att ha försäkring som täcker dennes ansvarighet. Om fartygsägarens ansvarsförsäkring inte täcker skadorna är det möjligt att vända sig till IOPC. Den internationella oljeskadefonden finansieras genom avgifter från bolag eller andra organ som tar emot olja transporterad till sjöss och det högsta ersättningsbeloppet som kan erhållas från IOPC-92 uppgår till 135 miljoner SDR (vilket motsvarar 162 miljoner euro). Sedan 1978 har i fler än 100 fall de två internationella fonderna för ersättning trätt emellan. I regel har ersättningsbeloppen legat inom givna ramar. Mot bakgrund av de olyckor som inträffat under senare tid väcks frågan om ersättningsgränserna. Ett år efter oljefartyget Prestige förlisning är det fortfarande svårt att uppskatta skadorna. Enligt en ny rapport från Världsnaturfonden har 3000 kilometer kust berörts. Världsnaturfonden bedömer att skadorna på naturen och för näringslivet (framför allt fiske och turism) uppgår till ca 5 miljarder euro. Er föredragande är således ense med kommissionen om att ersättningsgränserna inte kan ge ett fullvärdigt skydd för dem som drabbas av ett omfattande oljeutsläpp. Den höjning av ersättningsgränsen med ca 50 procent (till omkring 250 miljoner euro), som i enlighet med konventionens förenklade förfarande trädde i kraft den 1 november 2003, är också otillräcklig. I december 2000 lade kommissionen fram ett förslag om att inrätta en europeisk kompletterande fond (COPE-fonden) med en ersättningsgräns på en miljard euro för att kompensera offer för oljeutsläpp i de europeiska vattnen. Detta förslag antogs av PE /5 PA\ doc

5 Europaparlamentet med ett visst antal ändringar, medan rådet föredrog att diskutera problemet på internationell nivå, och således har ingen gemensam ståndpunkt nåtts. Det är mycket beklagligt att inrättandet av en sådan fond försenats. Er föredragande kan emellertid glädjas åt att förhandlingarna på IOPC-nivå under tiden gått framåt. I samband med en diplomatkonferens inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen antogs den 16 maj 2003 protokollet till 1992 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (extra ersättningsfond). Denna fond påminner mycket om den COPEfond som kommissionen föreslagit. Med utgångspunkt från ersättningssystemet från 1992 ska alla personer som lidit skada på grund av förorening genom olja få ersättning genom extrafonden om begäran anses befogad och ifrågavarande person inte erhållit fullständig och korrekt ersättning i enlighet med års konvention genom vilken fonden inrättades. Det totala ersättningsbeloppet är begränsat så att detta totalbelopp och det ersättningsbelopp som betalas i enlighet med konventionen från 1992 om ansvarighet (CLC) och konventionen från 1992 om inrättandet av en ny fond (IOPC-2) tillsammans inte överstiger 750 miljoner SDR, vilket för närvarande motsvarar 930 miljoner euro. Eftersom enbart enskilda stater och inte EU kan ansluta sig till detta protokoll, föreslår kommissionen att medlemsstaterna anmodas att, så snart som möjligt och före utgången av 2003, underteckna eller ratificera protokollet från Er föredragande anser att det beslut som rådet lagt fram är en nödvändigt åtgärd för att kunna säkerställa en adekvat ersättning i samband med framtida oljeutsläpp på EU-medlemsstaternas vatten. I detta sammanhang bör dock påpekas att faktumet att ersättningsnivån ökar på inget sätt får medföra att förebyggande åtgärder åsidosätts. Vidare vore det nödvändigt att utveckla konventionerna så att den grupp som ställs till ansvar utökas till att omfatta alla dem som utgör länkar i transportkedjan (flaggstater, befraktare, ägare till lasten och fartygsägare). Föredraganden anser att det förslag som lades fram av kommissionen i december 2000 om att inrätta en europeisk kompletterande fond (COPE-fonden), vilken ska finansieras av de olika länkarna i transportkedjan och ska ha en ersättningsgräns på en miljard euro, under alla omständigheter ska antas. SLUTSATSER Utskottet för regionalpolitik, transport och turism uppmanar utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden att som ansvarigt utskott att godkänna rådets förslag till beslut. PA\ doc 5/5 PE

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Europadomstolen DOMSTOLEN. rättigheter SWE?

Europadomstolen DOMSTOLEN. rättigheter SWE? Europadomstolen för mänskliga 50 FRÅGOR OM rättigheter DOMSTOLEN SWE? AN COURT OF HUM 50 frågor om Domstolen Denna publikation är framställd av Europadomstolens informationsenhet och är inte bindande för

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 15 november 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 475.335 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) 13781/2/04 REV 2. Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) ETS 52 CODEC 1144 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 december 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0061 (COD) 13781/2/04 REV 2 ETS 52 CODEC 1144 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning

Kommissionens förslag till dataskyddsförordning REMISSYTTRANDE 1(2) Datum Diarienummer 2011-03-05 2012-36 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Johan Stensbäck 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 11 1.1 Förslag till lag om resenärers rättigheter (vissa paragrafer)... 11 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1970:417)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2011 KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Ds 2010:25 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer