PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATENTLAGEN. en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT. Bengt G. Nilsson Catarina"

Transkript

1 PATENTLAGEN en kommentar och en jämförelse med EPC och PCT Bengt G. Nilsson Catarina

2 Innehåll Förord Förkortningar Inledning - patentlagen i internationell inramning Internationella överenskommelser Pariskonventionen Konventionen om patentsamarbete, PCT Den europeiska patentkonventionen, EPC Budapestkonventionen om deposition av mikroorganismer Patenträttskonventionen, PLT Överenskommelse om tillämpning av artikel 65 i Europeiska patentkonventionen, Londonöverenskommelsen 22 Marknadspatentkonventionen, Community Patent Convention, CPC 23 European Patent Litigation Agreement - EPLA 24 kap. Allmänna bestämmelser Om uppfinnaren, rätten att söka patent och vad som är att anse som en uppfinning 27 Inledning 28 Patenträttens subjekt 28 Uppfinningar som har gjorts av mer än en person 29 Uppfinningar och patent vid utmätning och i händelse av patenthavarens konkurs 32 Patenträttens objekt 33 Uppfinningsbegreppet 33 Industriell tillämpning 34 Upptäckter 35 Vetenskapliga teorier och matematiska metoder 36 Konstnärliga skapelser 36 Planer, regler eller metoder för intellektuell verksamhet, för spel eller och datorprogram 36 Närmare om datorrelaterade uppfinningar 37 Presentation av information 39 Uppfinningar som avser växter eller djur 40 om genpatent 43 b Uppfinning som avser människokroppen eller en gensekvens 45

3 Innehåll Förbud mot patent i vissa fall 48 d Uppfinning som rör kirurgisk eller terapeutisk behandling 52 2 Kraven på nyhet och uppfinningshöjd 53 Inledning 54 Nyhetskravet - allmänt 54 Närmare om innebörden av nyhetskravet 57 Vad avses med begreppet allmänt tillgänglig? 57 Tidigare patentansökningar som nyhetshinder 60 Vad avses med att en uppfinning är ny? Nyhetskravet vid patentering av kemiska föreningar 63 Nyhetskravet vid s.k. urvalsuppfinningar 63 Nyhetskravet såvitt avser ämnen användning vid vissa medicinska metoder 63 Allmänna undantag från nyhetskravet 64 Kravet på 66 Allmänna utgångspunkter bedömningen av uppfinningshöjd 66 Alternativa lösningar på ett tidigare känt problem Särskilda som kan uppkomma vid bedömningen av om en uppfinning kravet på uppfinningshöjd 72 Fastställande av vad som är "närmast liggande teknik" / "the closest art" 72 Kombinationer av dokument 73 Vem är fackmannen? Vilka egenskaper anses han besitta? 75 Kan den tänkte utgöras mer än en person? 76 3 Ensamrättens innehåll 76 Allmänna synpunkter på ensamrätten 77 Direkt patentintrång 80 Ensamrättens territoriella begränsning 83 Medelbart patentintrång 83 3 a Ensamrätten uppfinningar som avser biologiskt material 85 Undantag för användning i jordbruksverksamhet 86 4 Föranvändarrätt 88 5 Utnyttjande av uppfinning på utländskt transportmedel 90 Prioritet Vad är prioritet? 92 De grundläggande reglerna för åtnjutande av prioritet 93 Kravet på överensstämmelse mellan den prioritetsgrundande ansökan och senare ansökningar 96 vid ändringar i patentansökningar 97 6 a Begäran om prioritet. Tiden för ingivande. Innehåll. Under vilka den får ändras 99 De närmare villkoren för rätten till prioritet 6 d Senare ansökan avseende samma uppfinning 6e Prioritet för en del av en ansökan 6 f Om rätt regeringen eller patentverket att Om förlust av rätten till prioritet

4 2 kap. Handläggning av svenska patentärenden 7 Patentmyndigheten 8 Patentansökan och dess innehåll 8 a Deposition av biologiskt material 8 b Ingivningsdagen en patentansökan 8 c Föreläggande om komplettering 9 Internationell granskning av patentansökningar Enhetskravet Delning och utbrytning Ombud i patentärenden Ändring av patentansökan Upphävd Handläggningen av patentärenden när hinder mot patent Avslag Tvist om bättre rätt till patentsökt uppfinning Överföring av patentansökan Patentets meddelande Bifall och kungörande Offentlighet i patentärenden Invändningsförfarandet Överklagande av PRV:s och PBR:s beslut 3 kap. Internationell patentansökan Grunddragen i PCT PCT:s bestämmelser i sammandrag Kapitel I: Internationell ansökan och nyhetsgranskning - Artikel 3-30 Kapitel II: Internationell preliminär materiell granskning - Artikel Kapitel III: Gemensamma bestämmelser - Artikel Kapitel IV: Tekniska tjänster - Artikel Kapitel V: Administrativa bestämmelser - Artikel Kapitel VI: Tvister - Artikel 59 Kapitel VII: Revision av konventionen - Artikel Sökanden och ansökningen 2. Mottagande myndigheten 3. Nyhetsgranskningen 3.2 Granskningsprocessen 3.3 och IPRP I-rapporten 4. Internationella byråns funktioner 5. Internationell publicering Den internationella preliminära patenterbarhetsrapporten - IPRP Begäran om preliminär granskning 2.

5 Innehåll 3. Den nationella fasen 4. Ansökan förklarad återkallad 5. Sökandens skydd mot förlust av rättigheter Det svenska patentverket som mottagande myndighet 3.2 Patentlagen Definition av internationell patentansökan Verkan av internationell patentansökan Återkallelse Fullföljd av ansökan Upphävd Handläggning av fullföljda ansökningar Frist för beslut om patentansökan Samtycke från sökanden m.m Bristande granskning - överprövning av PRV Avsaknad av Internationell ingivningsdag vägrad 4 kap. Patents omfattning och giltighetstid Patents omfattning jämförd med artikel EPC Utvecklingen av artikel 69 i EPC och tolkningsprotokollet Tolkning av patentkrav i nordisk juridisk litteratur Tolkning av patentkrav i svensk rättspraxis Särskilt om ekvivalensläran Patents giltighetstid a kap. Patentbegränsning m.m. Inledning a Begäran om patentbegränsning hos patentmyndigheten 209 b Om handläggningen av ärenden om patentbegränsning eller upphävande 40 c Konsekvenserna av till en ansökan om begränsning eller upphävande av patent d Om skyldighet att underrätta domstol i vissa fall 5 kap. Betalning av årsavgifter Hur årsavgifter skall betalas Om anstånd med att betala i vissa fall 6 kap. Licens, överlåtelse m.m Om överlåtelse av patenträtt Anteckning i patentregistret 222 Tvångslicens vid utebliven utövning 223 Tvångslicens rörande beroende patent 225 Tvångslicens för 226 Tvångslicens av hänsyn till allmänt intresse Tvångslicens på grund av tidigare utnyttjande av patenterad uppfinning 229

6 49-50 Allmänna förutsättningar för tvångslicens kap. Patents upphörande m.m. Utebliven årsavgift Ogiltigförklaring av patent 235 Inledning 237 De särskilda ogiltighetsgrunderna 238 Första stycket 238 Andra stycket 242 Fjärde stycket Verkan av en 243 Överföring av patent 244 Avstående från patent Kungörelse om upphörande av patent m.m kap. Uppgiftsskyldighet 56 Uppgiftsskyldighet vid åberopande av patent och patentansökan vid marknadsföring m.m 9 kap. Ansvar och ersättningsskyldighet m.m Om straffrättsligt ansvar för patentintrång 253 Förverkande b Vitesförbud till förebyggande av fortsatt intrång 258 Vem får framställa yrkande om 259 Vitesförbudets omfattning och inriktning 259 Interimistiskt förbud 260 Vitesförbud vid försök eller till patentintrång Överklagande av beslut om vitesförbud 263 av vite 263 Handläggningen av mål om interimistiskt 263 Bör domstolen göra en proportionalitetsbedömning när den beslutar om vitesförbud? 263 Begreppet sannolika skäl - betydelsen av invändning att patentet sannolikt är ogiltigt 264 I vilken utsträckning bör muntlig förhandling hållas i hovrätten då ett interimistiskt beslut har överklagats? 265 Beslut ex parte 266 Om informationsföreläggande 266 Inledning 267 Förutsättningarna för meddelande av informationsföreläggande 268 Vem får informationsföreläggandet riktas emot? 269 Vilka uppgifter får omfattas av ett informationsföreläggande? h Offentliggörande av uppgifter om patentintrång Om skadestånd 276

7 Innehåll Inledning 276 Begreppet uppsåt eller oaktsamhet 276 Skälig ersättning för utnyttjandet 278 Den exemplifierande uppräkningen 279 Preskriptionsregeln 285 Åtgärder för att förhindra patentintrång 286 Intrångsundersökning 289 Inledning 289 Kravet på bevisning att åtgärden skall kunna as 290 Vad får eftersökas 290 Intresseawägning Intrångsundersökning vid försök eller till patentintrång 59 b Handläggningen av ansökningar om intrångsundersökning 59 c Om ställande av säkerhet skada som kan uppkomma på grund av beslut om intrångsundersökning och om talan mot sådant beslut d Vad ett beslut om intrångsundersökning skall innehålla 293 Om verkställighet av intrångsundersökning 294 Kronofogdemyndighetens handläggning av ärenden om intrångsundersökning 295 Regler för genomförandet en intrångsundersökning 295 Tidsfrister för undersökningens genomförande Skydd under tiden patentmeddelandet (s.k. provisoriskt skydd) 297 Verkan av att ett patent har upphävts eller ogiltigt 298 Om brott mot patenthavarens upplysningsskyldighet 300 Om fastställelsetalan Anmälan om talan i patentmål 302 Behörig domstol i patentmål 303 Punkt 304 Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Domstolarnas sammansättning i patentmål 305 Krav på översättning vid tvist rörande europeiskt patent Inhämtande av yttrande i patentmål Expedition av domar och beslut i patentmål kap. Särskilda bestämmelser Ombudsskyldighet för utländsk patenthavare Återställande av förlorade rättigheter Försening beroende på avvikelser från normal postgång 74 Om av kungörelse och om i samband med att en sent vidtagen åtgärd skall anses vidtagen i rätt tid 75 Talan mot beslut av patentmyndigheten och patentbesvärsrätten 322

8 76 Fastställande av Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter Expropriation av uppfinning under krigsförhållanden Militära uppfinningar 324 kap. Europeiskt patent EPC 2000 i översikt Inledning - viktigare ändringar 325 Processuella ändringar Del 326 Omorganisation av arbetet 326 Del III - Artiklarna 75-89: Den europeiska patentansökningen 326 Del - artiklarna 90-98: Det första granskningsstadiet 327 Del V - artiklarna Invändnings- och 328 Del VI - artiklarna Besvärsförfarandet 328 Del VII - Artiklarna Gemensamma processuella bestämmelser. 328 Materiella ändringar i EPC: Del II, VIII och X 329 Del II - Artiklarna 52-74: Materiell patenträtt 329 Del VIII - Artiklarna Inverkan nationellt Del X - Artiklarna Internationella Tillämpningsbestämmelserna 332 Övergångsbestämmelserna 332 Patenteringsprocessen i EPO 333 Den formella granskningen 333 Ingivningsdatum, artikel 78, regel 40 EPC 333 Formalgranskningen i övrigt, artikel Erforderlig information, regel Uteslutning av vissa områden från patent, artikel 338 Enhetlighet, artikel PCT, artikel EPC 340 Prioritet, artikel 87-89, regel 59 Utredning om relevant känd teknik, artikel EPC, regel Vem ansvarar för utredningen? 343 Vilken dokumentation undersöks? 343 Hur sker undersökningen? 344 Rapport med eller utan preliminärt omdöme om ansökningens materiella patenterbarhet (Extended European Search Report, EESR), 346 Den materiella granskningen 347 Vissa grundläggande begrepp 347 Nyhet 348 Uppfinningshöjd 360 Industriell tillämpning 364 Processuella bestämmelser 367 Invändningsförfarandet, artikel 367 Kostnader, artikel 372 Intervention, artikel 372 Begränsning eller återkallelse på patenthavarens begäran, artikel 373

9 Innehåll Besvärsförfarandet, artikel 375 Kamrarnas organisation, artikel Besvärens natur 376 Besvärsinlagorna, artikel regel Rättelse, artikel 377 av kammarens prövning, artikel regel 377 Beslut, artikel regel 379 Hänskjutning till stora besvärskammaren, artikel Uniform tillämpning av EPC, grundläggande rättsfrågor, artikel Revision, artikel a, regel 382 Gemensamma bestämmelser, artikel 383 Rätten att bli hörd, artikel 383 Patentets lydelse, artikel 386 Granskning ex sena inlagor, artikel 387 Synpunkter från tredje män, artikel 388 Rätten till muntlig förhandling, artikel regel 389 Bevismedel och upptagning av bevisning, artikel regel Enhetlighet med olika intressenter, artikel 393 Underrättelser, artikel 393 Tidsfrister, artikel 394 Fortsatt förfarande eller återställning av försutten tid? Artikel 394 Ändringar i ansökan eller patent, artikel 394 Information om känd teknik, artikel 400 Referenser till allmänna principer, artikel 400 Information till allmänheten eller myndigheter, artikel Ombud, artikel Verkan för nationell rätt, artikel 402 Särskilda avtal, artikel 402 PCT-ansökningar och EURO-PCT-ansökningar, artikel (övriga upphävda). 403 Slutbestämmelser, artikel 403 Kap. Patentlagen Europeiskt patent 403 Meddelande av europeiskt patent Verkan i Sverige 404 Återställning av försutten tid 406 Upphävd 85 Begränsning m.m. av patent 407 Årsavgift Verkan som svensk patentansökan Offentliggörande av europeisk patentansökan - patentintrång Återkallelse av europeiskt patent Verkan av skillnader i olika översättningar Rättelser i felaktig översättning 92 Beslut i EPO om återställande m.m 93 Omvandling av europeiskt patent

10 kap. Pantsättning Panträttens omfattning Inledning Pantobjekten 95 Panträttens uppkomst 96 Om saklegitimation för den som ansöker om registrering Förutsättningarna för att ett avtal om pantsättning, patent eller en patentansökan skall kunna registreras Pantsättning av ogiltigt avtal 423 Ogiltig pantsättning 423 Företrädesrätt för innehavare av panträtt i förhållande till senare förvärvare. 424 Panträttens ställning vid utmätning och konkurs 425 Pantrealisation vid bristande betalning 425 Avgifter 426 kap. Tilläggsskydd Tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel 427 Inledning Patentlagens bestämmelser om tilläggsskydd 430 Avslutning Dagens debatt om internationellt patentsamarbete - en blick mot framtiden 435 Inledning 435 Debatterna 436 Uppfinningshöjd - EPO 436 Behovet av ett enhetligt europeiskt patent - EU 438 Behovet av ett enda rättegångssystem - EPLA 440 Londonöverenskommelsen 442 PCT 442 Sverige 443 Bilagor 445 Författningsregister Rättsfall Citerade lagar m.m 4. Källor Sakregister

Regeringens proposition 2006/07:56

Regeringens proposition 2006/07:56 Regeringens proposition 2006/07:56 Harmoniserad patenträtt Prop. 2006/07:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2007:519 Utkom från trycket den 20 juni 2007 utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Nationella patent på engelska Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 14 november 2013 Beatrice Ask Amina Lundqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Lag om ändring av patentlagen

Lag om ändring av patentlagen RSv 170/1995 rd - RP 161/1995 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av patentlagen samt vissa lagar som har samband med den Till riksdagen har överlämnats regeringens

Läs mer

Patentkungörelsen (1967:838)

Patentkungörelsen (1967:838) Patentkungörelsen (1967:838) SFS nr: 1967:838 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N Utfärdad: 1967-12-01 Omtryck: SFS 1991:1331 Ändrad: t.o.m. SFS 2015:522 Övrig text: Ändringsregister: SFSR

Läs mer

Patenträtt - Introduktion

Patenträtt - Introduktion Immaterialrätt ME2020 Tillfälle 2 Fredag 26 mars 2010 Erik Woodcock Patenträtt - Introduktion Rättsakter Svenska Patentlagen (1967:837) (PL) Patentkungörelsen (1967:838) Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar

Läs mer

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT

PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT WESTPATENT AB PATENTFAKTA EN ORIENTERING OM PATENT Westpatent AB 2014-06-24 1 Innehållsförteckning 1 HUR BÖRJAR MAN OM MAN INTE ÄR VAN VID PATENT, OCH HAR EN UPPFINNING SOM MAN VILL PATENTSKYDDA?. 2 2

Läs mer

PRV:s samlade avgifter

PRV:s samlade avgifter PRV:s samlade avgifter Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design, periodisk skrift, personnamn samt andra förekommande avgifter. Version 2014-11-25 1 (14) 1 (14)

Läs mer

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984.

Prop. 1984/85: 34. Regeringens proposition 1984/85: 34. om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringens proposition 1984/85: 34 Prop. 1984/85: 34 om ändring i patentlagen (1967:837); beslutad den 4 oktober 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT

LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT Given i Helsingfors den 10 maj 1991 LAG OM NYTTIGHETSMODELLRÄTT I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Den som har gjort en uppfinning eller den till vilken uppfinnarens

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-029 2015-09-21 Till regeringen Justitiedepartementet Ny patentlag (SOU 2015:41) (Ju2015/3556/L3) Patentbesvärsrätten (PBR) lämnar följande yttrande över Patentlagsutredningens

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

Utvecklingsmetodik. Patent

Utvecklingsmetodik. Patent Utvecklingsmetodik Patent I patentavsnittet ingår förutom föreläsningsunderlaget följande broschyrer i form av PDF-dokument från Patent- och Registreringsverket: Söka patent. Det låter svårt Så söker du

Läs mer

Patent i EU-domstolen och PBR under 2013. Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet

Patent i EU-domstolen och PBR under 2013. Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Patent i EU-domstolen och PBR under 2013 Professor Bengt Domeij Juridiska fakulteten, Uppsala universitet Court of Justice of the European Union, C-274/11 and C 295/11 Spain and Italy v Council, 16 april

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838); SFS 2014:435 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om patentkungörelsen

Läs mer

BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa

BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa BEHÖVS ETT EG-PATENT? - en studie av utvecklingen av patenträtten i Europa Lunds Universitet Institutionen för Juridik Examensarbete 20 p, vt 2000 Handledare: Carl Michael Quitzow Författare: Anna-Karin

Läs mer

Regeringens proposition 1982/83:67

Regeringens proposition 1982/83:67 Prop. 1982/83:67 Regeringens proposition 1982/83:67 om ändring i patentlagen (1967:837) m. m.; beslutad den 11 november 1982. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade

Läs mer

Patent- och registreringsverkets författningssamling

Patent- och registreringsverkets författningssamling Patent- och registreringsverkets författningssamling ISSN 0347 500X Föreskrifter om ändring i Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter (PRVFS 1997:1, P:32) med patentbestämmelser; beslutade

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 27 juni 2011 743/2011 Lag om ändring av patentlagen Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen

Läs mer

Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden

Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden ISRN-nr LIU-IEI-FIL-G--14/01103--SE Harmonisering av europeisk patenträtt - Historia, tillvägagångssätt och strategiska överväganden Harmonisation of European Patent Law - History, approach and strategic

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patentlagen (1967:837); SFS 2014:289 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om patentlagen

Läs mer

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden.

Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. HEMSTÄLLAN 2015-04-29 Dnr: 12-2015/1151 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan för justerade avgifter m.m. inom Patent- och registreringsverkets verksamhetsområden. Patent och registreringsverket

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013. Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013

Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Patent Immaterialrätten och marknadsrätten i det digitala samhället, HT 2013 Åsa Hellstadius Affärsrätt, IEI Patenträtt Ett kontrakt mellan uppfinnare och allmänhet Allmänheten (Staten) erbjuder ensamrätt

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag. Dir. 2012:99. Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012

Kommittédirektiv. Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag. Dir. 2012:99. Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Kommittédirektiv Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag Dir. 2012:99 Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:53

Regeringens proposition 2013/14:53 Regeringens proposition 2013/14:53 Nationella patent på engelska Prop. 2013/14:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet)

Läs mer

(Upplysningar) RÅDET AVTAL. om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01)

(Upplysningar) RÅDET AVTAL. om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01) 20.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 175/1 IV (Upplysningar) UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN RÅDET AVTAL om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01)

Läs mer

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket

Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket UTREDNINGAR FRÅN RIKSDAGEN 1997/98:URD5 NÄRINGSUTSKOTTET Datoriseringen vid Patent- och registreringsverket Rapport utarbetad på uppdrag av näringsutskottets arbetsgrupp för uppföljnings- och utvärderingsfrågor

Läs mer

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast SFS nr: 1967:838 Departement/ myndighet: Näringsdepartementet Rubrik: Patentkungörelsen (1967:838) Utfärdad: 1967-12-01 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:449 Omtryck: SFS 1991:1331 Patentansökan och diarium

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-01-24 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Harmoniserad patenträtt Enligt

Läs mer

Lag. om ändring av patentlagen

Lag. om ändring av patentlagen Lag om ändring av patentlagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i patentlagen (550/1967) 65 a, sådan den lyder i lag 1695/1995, ändras 3 och 5, rubriken för 2 kap., 7 1 mom., 44 2 och 5 mom., 48,

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2008 T 4705-07 KLAGANDE Pfizer Aktiebolag, 556059-6255 Box 501 183 25 Täby Ombud: Advokaterna PJ och CP MOTPART STADApharm AB,

Läs mer

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE KONVENTION OM DOMSTOLS BEHÖRIGHET OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMAR PÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE CONV/JUD/sv 1 INGRESS DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA I DENNA KONVENTION, SOM ÄR FAST BESLUTNA att

Läs mer

Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (2011/167/EU).

Rådets beslut av den 10 mars 2011 om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området skapande av ett enhetligt patentskydd (2011/167/EU). EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 juni 2011 (24.6) (OR. en) Interinstitutionella ärenden: 2011/0093 (COD) 2011/0094 (CNS) 11328/11 PI 67 CODEC 995 NOT från: Ordförandeskapet till: Rådet Föreg. dok.

Läs mer

Svensk författningssam ling 1967:837

Svensk författningssam ling 1967:837 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Patentlag (1967:837) Svensk författningssam ling 1967:837 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera

Läs mer

DOM 2016-05-12 Stockholm

DOM 2016-05-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020102 DOM 2016-05-12 Stockholm Mål nr B 5280-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts deldom den 19 maj 2015 i mål nr B 6463-13, se bilaga A PARTER Klagande (Åklagare) Kammaråklagaren

Läs mer

SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en

SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en SFIR 30 maj 2016 Rä/sfall från Patentbesvärsrä/en Patenträ)srådet Anders Brinkman Patentbesvärsrä)en www.pbr.se 1 1 stycket patentlagen Den som har gjort en uppfinning, som kan?llgodogöras industriellt

Läs mer

Ur svensk rättspraxis

Ur svensk rättspraxis Ur svensk rättspraxis 409 Ur svensk rättspraxis 10. Patenträtt. Intrång. Ekvivalenstolkning. Ett patent på en robot för automatisk mjölkning av frigående kor innehöll särdraget därest en förutbestämd tid

Läs mer

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna

Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Patenträtten i PBR och de allmänna domstolarna Docent Bengt Domeij, KTH (professor på Juridiska institutionen, Uppsala universitet från 1 april 2010) Patentmål i PBR Källa: patenträttsrådet Håkan Sandh

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH ITALIENSKA REPUBLIKENS REGERING ANGÅENDE ÖMSESIDIGT SEKRETESSKYDD FÖR PATENTSÖKTA

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH ITALIENSKA REPUBLIKENS REGERING ANGÅENDE ÖMSESIDIGT SEKRETESSKYDD FÖR PATENTSÖKTA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH ITALIENSKA REPUBLIKENS REGERING ANGÅENDE ÖMSESIDIGT SEKRETESSKYDD FÖR PATENTSÖKTA UPPFINNINGAR AV BETYDELSE FÖR FÖRSVARET Konungariket Sveriges

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:55

Regeringens proposition 2003/04:55 Regeringens proposition 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Prop. 2003/04:55 Regeringen överlämnar denna proposition till

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande

Lag (SFS 1999:116) om skiljeförfarande Lag (SFS 1999:116 om skiljeförfarande Skiljeavtalet 1 Tvister i frågor som parterna kan träffa förlikning om får genom avtal lämnas till avgörande av en eller flera skiljemän. Ett sådant avtal kan avse

Läs mer

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19)

Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) YTTRANDE 2012-09-03 Dnr: 2012/1276 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Betänkandet Nationella patent på engelska? (SOU 2012:19) Sammanfattning

Läs mer

Svenskförfattningssamling. SFS_1967:838 SFS i senaste lydelse Utfårdad: 1967-12-01. Patentkungörelsen (1967:838) Näringsdepartementet, \

Svenskförfattningssamling. SFS_1967:838 SFS i senaste lydelse Utfårdad: 1967-12-01. Patentkungörelsen (1967:838) Näringsdepartementet, \ Svenskförfattningssamling. SFS_1967:838 SFS i senaste lydelse Utfårdad: 1967-12-01 Patentkungörelsen (1967:838) Näringsdepartementet, \ Omtryck SFS 1991:1331 Ändringar införda t.o.m. SFS 1995:269 Patentansökan

Läs mer

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Bioteknikkommitténs slutsatser

Patentskydd för biotekniska uppfinningar. Bioteknikkommitténs slutsatser Patentskydd för biotekniska uppfinningar Bioteknikkommitténs slutsatser Bakgrund till utredningsuppdraget Genomförandet av bioteknikdirektivet 98/44/EG i svensk rätt år 2004 Oro för att biotekniska patent

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM Mål nr 04-165 P.ans. 0201134-4 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad 2009-02-27 efter överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut, se bilaga 1. Klagande: Data Teamet Umeå HB (sökande) Ombud: Awapatent

Läs mer

Patentkungörelse (1967:838)

Patentkungörelse (1967:838) Patentkungörelse (1967:838) Svensk författningssamling 1967:838 t.o.m. SFS 2016:729 SFS nr: 1967:838 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N Utfärdad: 1967-12-01 Omtryck: SFS 1991:1331 Ändrad:

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 *

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 * DOM AV DEN 21.9.1999 MÅL C-44/98 DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen) den 21 september 1999 * I mål C-44/98, angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Bundespatentgericht

Läs mer

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Vår referens/dnr: 146/2010 Rosenbad Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010 Stockholm 2010-08-27 Remissvar Kommissionens

Läs mer

Patentlag (1967:837) Svensk författningssamling 1967:837 t.o.m. SFS 2016:727

Patentlag (1967:837) Svensk författningssamling 1967:837 t.o.m. SFS 2016:727 Patentlag (1967:837) Svensk författningssamling 1967:837 t.o.m. SFS 2016:727 SFS nr: 1967:837 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3 Utfärdad: 1967-12-01 Omtryck: SFS 1983:433 Ändrad: t.o.m. SFS

Läs mer

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010

Patent i praktiken. Vinnova/SSF. 6 oktober 2010 Patent i praktiken Vinnova/SSF 6 oktober 2010 Bergenstråhle & Lindvall på 1 minut Konsulter inom Intellectual Property Management Vi hjälper innovativa företag att skydda och utveckla värdet på sin kunskap

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Patent i allmän domstol 2012 SFIR:s praxisdag den 15 januari 2013

Patent i allmän domstol 2012 SFIR:s praxisdag den 15 januari 2013 Patent i allmän domstol 2012 SFIR:s praxisdag den 15 januari 2013 Per Josefson, advokat Stockholms tingsrätt 2012 Legro Gartneri A/S./. Svegro AB (intrång och ogiltighet) Välinge Innovation AB./. Pergo

Läs mer

3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram, eller

3. en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram, eller SFS nr: 1967:837 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Patentlag (1967:837) Utfärdad: 1967-12-01 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:580 Omtryck: SFS 1983:433 1 Kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Patentförordning /669

Patentförordning /669 Patentförordning 26.9.1980/669 På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till handels och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av patentlagen av den 15 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patentlagen (1967:837); SFS 2004:159 Utkom från trycket den 15 april 2004 utfärdad den 1 april 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om patentlagen

Läs mer

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister Träffade 2015 mellan Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 juli 2005 Ö 4286-02 KLAGANDE PLS Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus Danmark Ombud: Advokat OF och jur. kand.

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet)

Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område. Anna Avenberg (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 mars 2014 Beatrice Ask Anna Avenberg

Läs mer

Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12)

Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12) YTTRANDE 1 (6) Yttrande över betänkandet Ny Patentlag (SOU 2015:41) (Ju:2012:12) Allmänna synpunkter Hovrätten välkomnar förslaget om en ny patentlag och tillstyrker i allt väsentligt de förslag som lämnas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tullförordning; utfärdad den 17 mars 2016. SFS 2016:287 Utkom från trycket den 31 mars 2016 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Patentskydd for biotekniska uppfinningar

Patentskydd for biotekniska uppfinningar Patentskydd for biotekniska uppfinningar Slutbetànkande av Kommittén om patentskydd for biotekniska uppfinningar Stockholm 2008 STATENSOFFENTLIGA UTREDNINCAR SOU 2008.20 Innehâll Fôrkortningar 17 Ordlista

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) 204acb8f-45d1-495e-8bbb-77102cf28934 Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Ny patentlag. Slutbetänkande av Patentlagsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:41

Ny patentlag. Slutbetänkande av Patentlagsutredningen. Stockholm 2015 SOU 2015:41 Ny patentlag Slutbetänkande av Patentlagsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 november 2015 Ö 1132-15 KLAGANDE OCH MOTPART Kontel Trade AG Bahnhofstrasse 21 6300 Zug Schweiz Ombud: Advokat ON KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

Patentombudsnämnden juridisk tentamen 2013

Patentombudsnämnden juridisk tentamen 2013 Patentombudsnämnden juridisk tentamen 2013 Tillåtna hjälpmedel Mikael Mellqvist, m.fl., Grunderna för domstolsprocessen, Iustus förlag 2010. Sanna Wolk, Arbetstagares uppfinningar, Studentlitteratur, 2013.

Läs mer

Avtal om val av domstol 2005 års Haagkonvention

Avtal om val av domstol 2005 års Haagkonvention Ds 2014:26 Avtal om val av domstol 2005 års Haagkonvention Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Årets patenträttsliga händelser 2015

Årets patenträttsliga händelser 2015 Årets patenträttsliga händelser 2015 IMK 2015 - ÅRETS VIKTIGASTE IMMATERIALRÄTTSLIGA HÄNDELSER ADVOKAT WENDELA HÅRDEMARK SANDART&PARTNERS ADVOKATBYRÅ KB Statistik Stockholms tingsrätt: Inkomna: 25 mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 14-013 och 14-014 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 31 oktober 2014 PARTER Klagande LÅW Ombud: Isabella Lautmann, Kurt Lautmanns Patentbyrå AB, Box 245, 691 25 Karlskoga Motpart

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824

meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 3 november 2008 KLAGANDE Allmänna ombudet vid Tullverket Box 12854 112 98 Stockholm MOTPART Joma AB, 556099-8824 Ombud: Advokaten Peter Berggren Advokataktiebolaget

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstol

Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstol YTTRANDE 2011-08-31 Dnr: AD 411-2011/2391 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/255/L3 Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstol 1. Inledande anmärkning Patent- och registreringsverket

Läs mer

DOM 2010-12-10 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-10 Meddelad i Stockholm 1 PARTER KÄRANDE Centraction AB, 556195-3588 Industrivägen 7 433 61 Sävedalen Meddelad i Stockholm Mål nr Ombud: Jur.kand. Niels Vig Lehmann och jur.kand. Bengt Lindberg Valea AB Lindholmspiren 5 417 56

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2000:226 Utkom från trycket den 9 maj 2000 utfärdad den 19 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels att

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-08 311 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Minstudent Swe Handelsbolag 103 23 Stockholm Ombud: Jur kand. Kristian F Brann AB 104 62 Stockholm MOTPART K & J Invest

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

Alternativ tvistlösnin;

Alternativ tvistlösnin; Alternativ tvistlösnin; Betänkande av Utredningen om alternativa former för tvistlösning vid tingsrätt Stockholm 2007 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2007:26 Innehåll Sammanfattning 15 Summary 23 Författningsförslag

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:9

Regeringens proposition 1996/97:9 Regeringens proposition 1996/97:9 Ny rättshjälpslag Prop. 1996/97:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~

Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: I i ~ Svensk författningssamling SFS_1971:1078 SFS i senaste lydelse Utfärdad: 1971-12-17 I i ~ Lag (1971: 1078) om försvarsuppfilulingar Justitiedepartementet L3 ÄNDRING: Ändringar införda t o m SFS 1993:1407

Läs mer

PATENTBESTÄMMELSER. Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 74 4 mom. (101/2013) i patentlagen utfärdat följande patentbestämmelser:

PATENTBESTÄMMELSER. Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 74 4 mom. (101/2013) i patentlagen utfärdat följande patentbestämmelser: PRH/2286/01/2014 PATENTBESTÄMMELSER Utfärdat i Helsingfors den 1 december 2014 Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 74 4 mom. (101/2013) i patentlagen utfärdat följande patentbestämmelser: 1.

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Mål nr UM 2929-15 UM 2930-15 Rättelse/komplettering Slutligt beslut, 2015-12-07 Rättelse, 2015-12-07 Beslutat av: Kammarrättsrådet Beslut Rättelse enligt 32 förvaltningsprocesslagen (1971:291) mål nr är

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM

Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM YTTRANDE 2015-09-18 Dnr: AD 411-2015/1168 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM claes.almberg@regeringskansliet.se Betänkandet Ny patentlag SOU 2015:41 (Ju2015/3556/L3)

Läs mer

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter

Avtalsvillkor. 1 Inledning. 2 Definitioner. 3 Villkorens tillämpningsområde. 4 Kvalificeringsvillkor. Egendeklaration av registrerade produkter Avtalsvillkor 1 Inledning BASTA-systemets syfte är att fasa ut ämnen med farliga egenskaper ur byggprodukter. Produkter som registreras i BASTA-systemet får inte innehålla ämnen med egenskaper enligt avtalade

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-11-27 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 13

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER föredraget den 16 januari 2003 1 1. Kommissionen har med stöd av artikel 226 EG yrkat att domstolen skall fastställa att Konungariket

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 9B:1 9B:1 En kommun upprättade förbindelsepunkt för anslutning av en obebyggd fastighet i kommunens ägo till den allmänna va-anläggningen. Sedan kommunens va-taxa höjts överlät kommunen fastigheten till en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 november 2003 T 3040-03 KÄRANDE A O SVARANDE 1. A-C P 2. L M 3. H T C 4. D F 5. C L 6. A J 7. T R 8. H K 9. G B 10. L Å SAKEN Skadestånd

Läs mer