Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?"

Transkript

1 Nr infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

2 Patent USA TEXT MARJUT HONKASALO ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM AIA (America Invents Act) ändrar patenteringspraxis I september 2011 undertecknade president Obama en ny patentlag AIA som träder i kraft i tre steg och som revolutionerar praxis i anslutning till patent (utility patent) och mönsterskydd (design patent). Vissa anser att ändringen är den mest betydande på 175 år, andra på 60 år. Förändringarna är många och i tabellen i slutet av artikeln presenteras endast ett fåtal. I Kolster Info 3/11 nämndes ändringen av märkningskrav. Nuförtiden är det tillräckligt att i en produkt hänvisas till en gratis webbsida till exempel med märkningen Patent: Ifall företaget har två produkter, kan webbsidan till exempel ha följande utseende: FÖRETAG In accordance with Section 287(a) of Title 35 of the United States Code, notice is made of YRITY s rights in the United States Patents listed on this webpage and associated with the following products: PRODUCT A PRODUCT B US 1, 234, 567 US 1, 234, 567 US 1, 234, 568 US D365,123 Additional patent applications pending US 13/987,654 Patentverket USPTO i USA använde sin rätt att fastställa avgifter genom att höja priserna 15 % i slutet av september Nu har USPTO föreslagit avgiftsändringar, med vilka man strävar efter att styra sökandena mot ett patentverksvänligare beteende. Förslaget som offentliggjordes i februari skulle höja till exempel minimiinlämningsavgifterna för patentansökningar 47 % och för mönsterrättsansökningar 123 %, tillläggsavgiften för självständiga patentkrav 84 %, osjälvständiga patentkrav 67 %, begäran om fortsatt granskning (RCE) 83 % och besvärsavgifter 230 %. Årsavgifterna skulle stiga %, men avgifterna som betalas i samband med beviljande skulle sjunka 53 %. Arbetet som förorsakas av mängden patentkrav tas i beaktande i avgifterna efter beviljande. Till exempel beror priset för Post Grant Review på antalet patentkrav i patentet, som billigast är det USD. Den mest betydande av ändringarna i september är i praktiken att sökanden kan vara någon annan än uppfinnaren, och ansökan kan inlämnas utan överlåtelsehandling till exempel i arbetstagaruppfinningar. Jag anser att den viktigaste ändringen i mars nästa år är att efter det begränsar sig den kända tekniken inte bara till patent, skriftliga publikationer och offentlig användning och försäljning som ägt rum i USA, utan man inbegriper även offentliggörande som ägt rum utanför USA i vilken form som helst; till exempel duger försäljning som ägt rum i Finland som känd teknik. Egna eller tillsammans med någon ägda tidigare, på inlämningsdagen hemliga ansökningar räknas inte längre som hörande till teknikens ståndpunkt vid utvärdering av uppfinningshöjd. En provisionalansökan behövs inte för en så tidig hinderverkan som möjligt för andra sökanden efter ibruktagandet av definitionen effective filing date ; ansökan fungerar som patenterbarhetshinder från datumet för prioritetsansökan oberoende av i vilket land prioritetsansökan inlämnats. Eftersom USA är ett s.k. case lawsamhälle, klarnar många frågor i den nya lagen först efter en lång tid, när domstolarna har löst frågan. I kraft hösten 2011 I kraft I kraft USPTO får rätt att fastställa avgifter Förhandsanvändningsrätten utvidgas Inter Partes Reexamination får villkor för framgång Track one-försnabbad behandling Märkningsförutsättningarna och följder av fel märkning ändras Företaget kan genast vara sökande Post Grant Review som påminner om invändning Inter Partes Review ersätter Inter Partes Reexamination Supplemental Examination vid sidan av Ex Parte Reexamination First-inventor-to-file (grace period beaktas) Derivation proceedings (bättre rätt till uppfinningen) Interference proceedings försvinner Teknikens ståndpunkt ändras effective filing date ersätter termerna date of invention och date of filing Europapatentombud Marjut Honkasalo följer aktivt med lag- och regeländringar hos olika patentverk. Hon påverkar också utvecklingen på området som delegat och styrelsemedlem i epi (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) samt som medlem av European Patent Practise Committee. 2 KOLSTER Info

3 Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Antti Hovi Pärmbild Antti Hovi Titta innan du hoppar! Världen vi lever i blir allt mera komplicerad och globaliserad. Trots motsatta strävanden att harmonisera praxis förefaller detta vara fallet även i patentvärlden. USAs nya patentlag är ett beklagligt exempel på detta. Den ter sig om möjligt ännu mera komplicerad än föregångaren. Tyvärr är det också så att nya teknologiföretag som startar upp sin verksamhet redan vid starten måste beakta denna föränderliga verksamhetsmiljö och immaterialrätterna i anslutning till branschen (IPR = intellectual property right), i praktiken världsomfattande. Detta redan av den orsak att företaget över huvud taget skall kunna lagligt genomföra det man har planerat. Det är alltså inget under att handlingsfrihetsutredningar (FTO = freedom to operate) och olika marknads- och teknologiutredningar avsevärt har ökat i popularitet. Även kapitalinvesterare har insett värdet och betydelsen av immaterialrätter i affärsverksamheten både på gott och ont. Självägda IPR är ofta den stenfot som en framgångsrik affärsverksamhets byggs på. Å andra sidan är medvetenhet om immaterialrätter ägda av andra en nödvändighet för att bevara företagets handlingsfrihet och minimera affärsverksamhetsriskerna förknippade med IPR ägda av andra. Ett företag som ställs inför en patentintrångsrättegång i USA kan på goda grunder gratuleras, eftersom det har blivit en betydande faktor på den amerikanska marknaden. Ifall man emellertid ställs inför denna situation oförberedd, kan även en katastrof vara förestående. Alltså titta innan du hoppar! Ledare Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Antti Peltonen verkställande direktör > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Värdefullt för ett startup-företags framgång: Licensering, bildande av nätverk och goda partners Pegasor Oy är ett år 2008 grundat high tech-tillväxtföretag, som har utvecklat världens första småskaliga, i realtid fungerande och kontinuerliga sensorteknologi för mätning av halten av små partiklar. Målet är en global affärsverksamhet påskyndad av licensering. Värdefull hjälp i att uppnå målet är att bilda nätverk med andra företag som utnyttjar licensering samt att hitta rätta partners - och vi ska inte glömma det väl i affärsverksamheten insatta patentombudet, säger Pegasors IP Manager Markku Rajala. Pegasor eftersträvar en ställning som ett företag vars partikelsensorer är ett måste när man vill mäta kontinuerligt halten av små partiklar. Pegasor Affärsverksamhet som koncentrerar sig på mätning av små partiklar håller enligt Rajala först nu på att utvecklas, varför Pegasor strävar efter att patentera basteknologin i så vid omfattning som möjligt. Dessutom måste processerna och olika användningsändamål skyddas. För att vara ett litet företag är Pegasor en mycket aktiv patenterare. Genom att branschen är outvecklad är det ännu möjligt att få generiska patent, som det lönar sig att hålla i kraft fulla 20 år. Hos Pegasor har man hittills identifierat ett fyrtiotal uppfinningar som hänför sig till produkter. Från dessa har man inlämnat ett tjugotal finska patentansökningar samt ett tiotal internationella PCT-ansökningar, summerar Rajala. Samma patentansökan innehåller ofta både produkt-, process- och användningspatentkrav. På så sätt kan vi spela tid och senare inlämna avdelade ansökningar allteftersom de kommersiella produkterna utvecklas. Enligt Rajala är intressanta områden inom småpartikelmätningen i framtiden särskilt tillämpningar i anslutning till hälsoeffekter och bekämpning av klimatförändringen. Ingetdera användningsområdet är ännu kommersialiserat fullt ut. Fordonsindustrin är en av de lovande branscherna. Målet är att Pegasors teknologi skulle bli standard inom branschen vid mätning av småpartikelutsläpp. Det skulle vara mycket eftersträvansvärt att till exempel besiktningsstationernas alla partikelmätningsapparater skulle bära varumärket Pegasor. Därför är även varumärket viktigt för oss vid sidan av patent; det fortsätter patentets skyddstid. Ett sådant evigt skydd är målet för Pegasor. 4 KOLSTER Info

5 Patentportföljen måste vara kassaflödespositiv Hörnstenen för Pegasors IPR-strategi har allt sedan början varit att patentportföljen måste vara kassaflödespositiv. Kostnaderna måste hållas så låga som möjligt, och IPR-portföljen måste vara sådan som möjliggör licensering, säger Rajala. Man kan emellertid inte bygga upp en portfölj som stöder affärsverksamheten utan kostnader. Därför måste licenseringen vara förhållandevis aggressiv, och den måste bindas till ett kundprojekt redan från början. Man strävar efter att optimera kostnaderna enligt marknadsområdena: man ansöker till exempel inte om patent i länder där man inte kan få en rimlig ersättning för intrång i patenten. Strävan är då att primärt registrera nyttighetsmodeller eller använda ett varumärke. De viktigaste områdena med tanke på patentering är Europa, Japan och Kina marknaden i USA är en utmaning: Vi överväger noga innan vi börjar genomföra en patenteringsprocess, som förefaller dyr och slumpmässig. Ifall det inte finns en stor partner som tar ansvar för eventuella rättegångskostnader via licensavtal, har ett litet företag ingen möjlighet att försvara sig, suckar Rajala. Däremot är erfarenheterna från såväl patent- som nyttighetsmodellskydd i Kina uppmuntrande. Ifall du inte själv skyddar i Kina, kan du vara säker på att kineserna skyddar. I Kina har vi sökt patent för basteknologin. I Kina känner man väl till även nyttighetsmodellen, och där används den också aktivt på samma sätt som i Ryssland och Tyskland. I Kina använder vi nyttighetsmodellen särskilt för att förebygga IPR-tvister. Fallet Chint vs. Schneider visade att ett intrång i en nyttighetsmodell kan bli mycket dyrt i Kina. Som mål att höja IPR-funktionernas fackmässighet Som ett viktigt utvecklingsobjekt i framtiden lyfter Rajala fram en effektivare administrering av IPR-funktionerna. Patentsystemet måste svara mot också den utmaning att affärsverksamheten någon gång kan säljas. Företagets värde får i en due diligence-process inte falla på grund av brister. IPR-portföljen och dess administrering bör uppfylla alla de löften som vi ger om den; på samma sätt som löftena som vi ger om själva produkten. Alla IPR-dokument med början från uppfinningsanmälan övergår framledes till ett elektroniskt verktyg, genom vilket Pegasor integreras också i det system som används av Kolster. IP Manager Markku Rajala, Pegasor Oy Som utvecklingsobjekt nämner Rajala därtill en allt exaktare identifiering av uppfinningarna. Vi måste hitta det som är unikt och värt att skydda i våra produkter. Fastän vi är ett uppfinningsrikt företag är identifieringen av gjorda uppfinningar inte alltid så rätlinjig. Detta gäller i synnerhet uppfinningar, som skulle ha användningsvärde även annanstans än i vår egen partikelmätare. Nätverk och bra partners värdefulla Pegasor vill lära sig mer om licensering och är medlem i den världsomfattande föreningen för licenseringsprofessionella. Vi deltar aktivt i LES Scandinavias verksamhet och jag måste säga att för alla som är intresserade av licensering är den organisationen med det största output-input förhållandet! Vi strävar framledes efter att bilda nätverk allt bättre med sakkunniga på licensering, berättar Rajala. Pegasor har hittills lyckats sluta ett mycket betydande licensavtal med en internationell partner, vars omsättning är cirka 1000 gånger större än företagets egen omsättning. Vår lycka har varit att försäljningen av vår basprodukt har varit så lönsam att det funnits tillräckligt med tid för licensavtalsförhandlingar. En extra krydda till förhandlingen medför det att vi inte hittills har beviljade patent. Härvid är det mycket viktigt att definiera vad man egentligen licenserar. Vid förhandlingarna kommer man ofta överens om överföring av kunnande och till och med utvecklande av prototyper. Då bör man även minnas att avtala om äganderätten till IPR och ömsesidig licensering. Principen är att licenseringen ska understöda försäljningen av basprodukter. I den långsiktiga produktutvecklingen uppskattas licensavtalens avkastningsmål genom att spegla det mot den tänkta vinsten, såvida företaget själv skulle förmå göra den investering som krävs. Fördelen är här att vi kan sälja ett paket antingen till ett annat företag med beredskap till produktion eller investeringar eller sedan till en finansiär med beredskap att finansiera erforderliga investeringar. Det viktiga vid sidan av lyckade licensförhandlingar och rätta partners är enligt Rajala ett fungerande samarbete med patentombudet. Med patentombudet behöver vi först och främst en intelligent, diskuterande dialog. Det är visserligen viktigt att kunna uppställa ansökningar, men detta blir ett mekaniskt utförande, ifall ombudet inte inser syftet med vår business. Av detta skäl är kontinuiteten med ett ombud man har förtroende för synnerligen viktigt. Vi har haft tur på den punkten. KOLSTER Info 5

6 IPR & licensering TEXT JYRKI NIKULA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Licenseringens utmaningar Hur uppgöra ett bra licensavtal? Licensering är något av ett modeord idag. Internationella företags licenstvister har överskridit nyhetströskeln i finsk media flera gånger under det senaste året. Vi har upprepade gånger fått läsa om ersättningskrav och till och med om avbrytande av produkters marknadsföring i Europas folkrikaste länder. Allt detta kan förefalla rätt så avlägset i det vardagliga företagslivet, men licenseringen finns i själva verket närmare än många anar. Användningsrätter i skick med standardavtal Vi förknippar ofta licensering med stora patenttvister, men många mycket vardagliga frågor grundar sig på licensering. Till exempel att spela och distribuera musik med radio, cd eller i den form som laddas ner på dator baserar sig på licensering av upphovsrätter. Likaså är att titta på filmer anskaffade antingen via uthyrning eller online-service i själva verket licensering av användningsrätten. Många internationella handelskedjor eller kläd- och biltillverkare licenserar sitt varumärke till lokala aktörer, som kan erbjuda tjänster eller produkter under varumärket, fastän de inte själva äger brandet. De flesta tillverkare av datorprogram licenserar sitt eget program till företags eller privatpersoners användning för användningen ska man beroende på fallet betala en licensavgift av konstant storlek eller som avtalas skilt om och som kan vara i kraft en viss tid, såsom till exempel ett år eller för programvaruversionens livstid. För olika situationer används väldigt olika licenseringsavtal. De flesta vardagliga licenseringssituationer sköts med så kallade standardavtal eller standardfraser. Slutanvändare har i praktiken ingen annan möjlighet än att godkänna det färdigtryckta licensavtalet som erbjuds honom eller så låta bli att ta licensen eller hyra till exempel en film. I så kallade massalicenseringar är användningen av standardavtal ett förnuftigt sätt att sköta avtalandet om olika användningsrätter. Använd ett expertteam vid licensering av IPR-rättigheter Då man licenserar IPR-rättigheter bör man emellertid vara noggrann. Detta gäller för licensering av såväl patent, varumärken, upphovsrätter, mönsterrätter som know-how. Ifall licensgivaren i misstag ger för vida rättigheter eller ger licenstagaren för stor frihet att besluta om försäljningens omfattning och minimiförsäljningsmängder, kan ett avtal som till en början förefallit bra sluta i ett läge, där avtalet inte gagnar någondera parten. I värsta fall kan det till och med gå så att licenstagaren utvecklar och skyddar teknologin framåt så smart att detta skadar verksamheten för utvecklaren av den ursprungliga basteknologin på marknaden. Licensavtal är i allmänhet inte komplicerade, men parterna bör leva med dem mycket långa tider. Omständigheterna kan förändras rätt mycket, varvid ett noga övervägt avtal skyddar parterna mot överraskande händelser. Viktigt är emellertid det att licenseringen inte enbart är en del av IPR- eller legal-funktionen, utan kopplingen mellan affärsverksamhet, juridik och teknik har gjorts före förhandlingsfasen. I de avgörande licenseringsförhandlingarna är det bra att använda ett team bestående av experter från olika områden, där det vid sidan av en person som ansvarar för affärsverksamheten dessutom ingår en jurist och en teknisk expert. Ett sådant team utvecklar snabbt en rutin att förhandla fram bra avtal, eftersom alla tre element finns representerade redan i inledningsfasen. Att i efterhand låta ett färdigförhandlat avtal granskas av en jurist är i allmänhet inte särskilt förnuftigt, eftersom det i allmänhet är mycket svårt att öppna sådana punkter i avtalet som man inte ens diskuterat under de egentliga förhandlingarna. Experter på teknik och produktutveckling kan komma med värdefulla kommentarer om konkurrenternas aktiviteter på samma teknikområde eller till exempel om olika lösningar som en ny teknik som håller på att utvecklas kräver. Ibland kan följande produktgeneration avvika från föregående så mycket att IPR-rättighe- 6 KOLSTER Info

7 Bild: Vesa Lahtinen terna som hänför sig till själva produkten ändras helt när man övergår till en ny produktgeneration. Ställ avkastningen i relation till insatsen beakta även överföring av know-how I alla förhandlingar behövs emellertid inte ett stort expertteam. I mindre frågor lönar det sig att ställa avtalets omfattning och potentiella licenseringsavgifter som erhålls från det i framtiden i relation till hur mycket man satsar på förhandlingarna. Basfrågorna bör man emellertid gå igenom även i de enklaste avtalen så att avtalet inte blir en börda för företaget. För att till exempel upprätthålla ett patent i flera länder uppstår under årens lopp en viss mängd kostnader. Såvida företaget inte själv utnyttjar patentet och ingen betydande omsättning ackumuleras från tekniken som baserar sig på patenten eller licenseringen, kan försäljning av patentportföljen vara det förnuftigaste alternativet. Man bör även komma ihåg att värdet på vissa patent eller andra IPR-rättigheter kan realiseras först efter en lång tid från tidpunkten då man söker patent eller rättighet härvid kan ett för billigt licenserat patent medföra en tråkig överraskning efter några år. Jag har stött på flera fall där man med patent kunnat skydda bastekniken mycket exemplariskt, men när man gått inför att licensera produkten har man märkt att en betydande mängd knowhow är förknippad med framställningen, eftersom produkten är svårt att framställa och kräver särskilt kunnande. I en sådan situation är enbart en patentlicens inte tillräcklig, utan licensen bör även täcka en tillräcklig överföring av know-how, så att licenstagaren kan framställa en kvalitativ produkt på marknaden till ett konkurrenskraftigt pris. Enhetschef, Legal Counsel Jyrki Nikulas ansvarsområden på Kolster är IPR Legal, varumärken, domännamn och mönsterrätter. Kolster satsar framledes särskilt på att vidareutveckla IPR Legal-tjänsterna - Vår tyngdpunkt kommer att vara avtal. licensering och tvister samt vid sidan av dessa användning av särskilt upphovsrätter och immaterialrätter som en del av affärsverksamheten, säger Nikula. Know-howen kan vara skyddad med patent, men mycket ofta är sådan kunskap förknippad med framställningstekniken och förfarandena som man inte kan skydda med patent eller andra IPR-rättigheter. Härvid är ett väl uppställt licensavtal verkligen viktigt, eftersom licensgivaren bör överföra en tillräcklig mängd kunskap som ska hållas hemlig åt tillverkaren, men dock så att all konfidentiell information förblir konfidentiell. Licensering och rättegång olika sidor av samma mynt Licensering är ett sätt att utnyttja de egna IPR-rättigheterna. För vissa företag utgör licenseringsinkomsterna en avsevärd andel av inkomsterna. Väl uppställda och förhandlade licensavtal utgör grunden för en framgångsrik affärsverksamhet. I världen finns även så kallade aggressiva licenserare. En del företag strävar efter att skriva mycket omfattande patent, och deras affärsverksamhet grundar sig till stor del på försäljning av licenser till en så stor kundgrupp som möjligt. Härvid kan anskaffandet av en patentlicens som för en själv förefaller vara av liten betydelse kännas onödig, men i värsta fall kan ett dylikt licenseringserbjudande också resultera i rättegångar. I princip är licensering och rättegång olika sidor av samma mynt, beroende på från vems sida man ser på saken. KOLSTER Info 7

8 A6V0 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > IPR-året 2011 i statistiken År 2011 inlämnades till Europeiska patentverket (EPO) trots den svaga ekonomiska situationen ett rekordantal patentansökningar ( ). Ökningen från år 2010 var 3 %. Även ett rekordantal internationella PCT-ansökningar inlämnades till WIPO (World Intellectual Property Office) ( ). Ökningen var 10,7 %. Patentverket i USA (USPTO) rapporterade om en cirka 5 %:s ökning för patentansökningarna ( ). Antalet mönsterskyddsansökningar växte på motsvarande sätt med cirka 5 % (30 270). Antalet varumärkesansökningar växte med knappa 10 % ( ). OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) rapporterade i sin tur om en över 7 %:s ökning i gemenskapens varumärkesansökningar 2011 ( ), och en 6 %:s ökning i gemenskapsmodellansökningar (87 000). Patentsökanden kan i PCT-ansökan anmäla sitt intresse för licensering Internationell undersökning: Kolster i topp bland företag inom patent- och varumärkesbranschen Kolster har placerat sig i topp ( Tier 1 ) vad avser patent- och varumärkeshandläggning i Managing Intellectual Property-tidningens internationella jämförelse av företag inom branschen. Undersökningen omfattade sammanlagt över 80 länder. Utnämningar Jur.kand. Jyrki Nikula har utnämnts till enhetschef med ansvarsområdet IPR Legal, varumärken, domännamn och mönsterrätter. Han har som uppgift att utveckla IPR-konflikthantering samt strategiskt utnyttjande av immaterial- och upphovsrätter. Från början av år 2012 har det varit möjligt för patentsökanden att i en internationell PCT-ansökan anmäla sitt intresse att licensera ett patent som söks. Informationen förmedlas till WIPOs (World Intellectual Property Office) PATENTSCOPE-databas. Anmälan kan inlämnas antingen i samband med ansökan eller för redan anhängiggjorda ansökningar inom en frist på 30 mån. Jur.kand., vicehäradshövding Lotta Ahovaara har utnämnts till IPR-jurist med ansvarsområdet IPR-rättegångar, licensiering, avtal och produktförfalskningar. EPO höjer avgifterna 1.4. ändringar även i godkännandefasen Dipl.ing. Toni Korelin har utnämnts till patentombud. Han har verkat inom IPR-branschen sedan år Europeiska patentverket (EPO) höjer alla officiella avgifter med början från Samtidigt ändrar EPO möjligheterna att svara på ett godkännande föreläggande. Ifall ett godkännande föreläggande har utfärdats eller senare och sökanden svarar att han inte godkänner den form med vilken EPO är redo att bevilja patent, behöver en översättning av patentkraven till de två andra språken inte göras i samband med svaret. Översättningen kan uppskjutas till den fas där patentkravens ordalydelse godkänns av såväl EPO som sökanden. Härvid återgår EPO delvis till praxis som var i kraft för cirka tio år sedan. Dipl.ing. Jami Wilenius har utnämnts till patentombud. Han har verkat inom IPR-branschen sedan år Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Patent & Varumärken ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PATENT & VARUMÄRKEN ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Patent & Varumärken Advokaten hjälper dig vid tvist Ett intrång i ett patent eller varumärke kan få allvarliga

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Så söker du patent. så söker du patent

Så söker du patent. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. så

Läs mer

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent

Så söker du patent. Skyddar dina idéer. så söker du patent Så söker du patent Har du fått en idé och funderar på att söka patent? Här lotsar vi dig i patentdjungeln, reder ut krångliga begrepp och lägger grunden för en djupare förståelse av immaterialrätten. 1

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PATENT & VARUMÄRKEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 10 NOVEMBER 2013 PATENT & VARUMÄRKEN Missa inte VARUMÄRKES- KOMMUNIKATION Vikten av att välja rätt namn VÄRDESÄTT DITT PATENT Ta del

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan.

Tvist i Asien. INNOVATION & ENTREPRENÖRSKAP Nyhetsbrev för intresserade av innovation och småföretagande. Tvista i Taiwan. Tvist i Asien Tvist och tvistekonomi är ett mycket intressant ämne som det forskar alldeles för lite kring, speciellt sambanden mellan juridik och kommersiella fördelar och risker. Det viktigaste med tvister

Läs mer

PATENT OCH VARUMÄRKEN

PATENT OCH VARUMÄRKEN HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PATENT OCH VARUMÄRKEN * 20 478 antal patent i kraft i Sverige 2005 DIN GUIDE TILL DE IMMATERIALLA RÄTTIGHETERNA 23% av ansökta patent 2006 avser fordon

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN

FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN 2007-09-25 FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV FÖRETAGARNA SVENSKA INDUSTRIENS PATENTINGENJÖRERS FÖRENING TEKNIKFÖRETAGEN Betänkandet Patent och innovationer för tillväxt och välfärd SOU 2006:80 Ovan nämnda

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara

Analys av Hertz strategi för sociala medier. Michela Söderström Mindy Miiluvaara Analys av Hertz strategi för sociala medier Michela Söderström Mindy Miiluvaara Examensarbete Företagsekonomi 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi: Marknadsföring 2009, 2010 Identifikationsnummer:

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi

FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN. www.concordia.jakobstad.fi FT1 PLANERING AV FÖRETAGSERKSAMHETEN 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 FT1 PLANERING AV FÖRETAGSVERKSAMHETEN INNEHÅLL SIDA 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAGANDE 3 1.1 Yrkesskicklighet 3 1.2 Utbildning 3 1.3

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Innovatörsguiden. Del 1 Förstudier och immaterialrätt

Innovatörsguiden. Del 1 Förstudier och immaterialrätt Innovatörsguiden Del 1 Förstudier och immaterialrätt Dags att förverkliga din idé Funderar du på om det är möjligt att utveckla en idé till en kommersialiserad produkt eller tjänst? Då har du kommit rätt!

Läs mer

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen

Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen Tillgä ngligä rä ttsskyddsmedel fö r skydd äv kä nnetecken under.fi töppdömä nen - med fokus på alternativ tvistlösning och framtida förändringar Övningsseminariearbete i immaterialrätt Sebastian Åstrand

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer