Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt. America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal?"

Transkript

1 Nr infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS America Invents Act ändrar patenteringspraxis Hur uppgöra ett bra licensavtal? Pegasor Oy: Licensering, bildande av nätverk och goda partners är värdefullt

2 Patent USA TEXT MARJUT HONKASALO ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM AIA (America Invents Act) ändrar patenteringspraxis I september 2011 undertecknade president Obama en ny patentlag AIA som träder i kraft i tre steg och som revolutionerar praxis i anslutning till patent (utility patent) och mönsterskydd (design patent). Vissa anser att ändringen är den mest betydande på 175 år, andra på 60 år. Förändringarna är många och i tabellen i slutet av artikeln presenteras endast ett fåtal. I Kolster Info 3/11 nämndes ändringen av märkningskrav. Nuförtiden är det tillräckligt att i en produkt hänvisas till en gratis webbsida till exempel med märkningen Patent: Ifall företaget har två produkter, kan webbsidan till exempel ha följande utseende: FÖRETAG In accordance with Section 287(a) of Title 35 of the United States Code, notice is made of YRITY s rights in the United States Patents listed on this webpage and associated with the following products: PRODUCT A PRODUCT B US 1, 234, 567 US 1, 234, 567 US 1, 234, 568 US D365,123 Additional patent applications pending US 13/987,654 Patentverket USPTO i USA använde sin rätt att fastställa avgifter genom att höja priserna 15 % i slutet av september Nu har USPTO föreslagit avgiftsändringar, med vilka man strävar efter att styra sökandena mot ett patentverksvänligare beteende. Förslaget som offentliggjordes i februari skulle höja till exempel minimiinlämningsavgifterna för patentansökningar 47 % och för mönsterrättsansökningar 123 %, tillläggsavgiften för självständiga patentkrav 84 %, osjälvständiga patentkrav 67 %, begäran om fortsatt granskning (RCE) 83 % och besvärsavgifter 230 %. Årsavgifterna skulle stiga %, men avgifterna som betalas i samband med beviljande skulle sjunka 53 %. Arbetet som förorsakas av mängden patentkrav tas i beaktande i avgifterna efter beviljande. Till exempel beror priset för Post Grant Review på antalet patentkrav i patentet, som billigast är det USD. Den mest betydande av ändringarna i september är i praktiken att sökanden kan vara någon annan än uppfinnaren, och ansökan kan inlämnas utan överlåtelsehandling till exempel i arbetstagaruppfinningar. Jag anser att den viktigaste ändringen i mars nästa år är att efter det begränsar sig den kända tekniken inte bara till patent, skriftliga publikationer och offentlig användning och försäljning som ägt rum i USA, utan man inbegriper även offentliggörande som ägt rum utanför USA i vilken form som helst; till exempel duger försäljning som ägt rum i Finland som känd teknik. Egna eller tillsammans med någon ägda tidigare, på inlämningsdagen hemliga ansökningar räknas inte längre som hörande till teknikens ståndpunkt vid utvärdering av uppfinningshöjd. En provisionalansökan behövs inte för en så tidig hinderverkan som möjligt för andra sökanden efter ibruktagandet av definitionen effective filing date ; ansökan fungerar som patenterbarhetshinder från datumet för prioritetsansökan oberoende av i vilket land prioritetsansökan inlämnats. Eftersom USA är ett s.k. case lawsamhälle, klarnar många frågor i den nya lagen först efter en lång tid, när domstolarna har löst frågan. I kraft hösten 2011 I kraft I kraft USPTO får rätt att fastställa avgifter Förhandsanvändningsrätten utvidgas Inter Partes Reexamination får villkor för framgång Track one-försnabbad behandling Märkningsförutsättningarna och följder av fel märkning ändras Företaget kan genast vara sökande Post Grant Review som påminner om invändning Inter Partes Review ersätter Inter Partes Reexamination Supplemental Examination vid sidan av Ex Parte Reexamination First-inventor-to-file (grace period beaktas) Derivation proceedings (bättre rätt till uppfinningen) Interference proceedings försvinner Teknikens ståndpunkt ändras effective filing date ersätter termerna date of invention och date of filing Europapatentombud Marjut Honkasalo följer aktivt med lag- och regeländringar hos olika patentverk. Hon påverkar också utvecklingen på området som delegat och styrelsemedlem i epi (Institute of Professional Representatives before the European Patent Office) samt som medlem av European Patent Practise Committee. 2 KOLSTER Info

3 Nr Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors Åbo Lemminkäinengatan C Åbo Tammerfors Pellavatehtaankatu 10 B Tammerfors Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. vån Seinäjoki Vasa Vasaesplanaden Vasa Uleåborg Elektroniikkatie Uleåborg Huvudredaktör Anne Suutala Redaktionsråd Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout White Sheep Oy, Antti Hovi Pärmbild Antti Hovi Titta innan du hoppar! Världen vi lever i blir allt mera komplicerad och globaliserad. Trots motsatta strävanden att harmonisera praxis förefaller detta vara fallet även i patentvärlden. USAs nya patentlag är ett beklagligt exempel på detta. Den ter sig om möjligt ännu mera komplicerad än föregångaren. Tyvärr är det också så att nya teknologiföretag som startar upp sin verksamhet redan vid starten måste beakta denna föränderliga verksamhetsmiljö och immaterialrätterna i anslutning till branschen (IPR = intellectual property right), i praktiken världsomfattande. Detta redan av den orsak att företaget över huvud taget skall kunna lagligt genomföra det man har planerat. Det är alltså inget under att handlingsfrihetsutredningar (FTO = freedom to operate) och olika marknads- och teknologiutredningar avsevärt har ökat i popularitet. Även kapitalinvesterare har insett värdet och betydelsen av immaterialrätter i affärsverksamheten både på gott och ont. Självägda IPR är ofta den stenfot som en framgångsrik affärsverksamhets byggs på. Å andra sidan är medvetenhet om immaterialrätter ägda av andra en nödvändighet för att bevara företagets handlingsfrihet och minimera affärsverksamhetsriskerna förknippade med IPR ägda av andra. Ett företag som ställs inför en patentintrångsrättegång i USA kan på goda grunder gratuleras, eftersom det har blivit en betydande faktor på den amerikanska marknaden. Ifall man emellertid ställs inför denna situation oförberedd, kan även en katastrof vara förestående. Alltså titta innan du hoppar! Ledare Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn (09) Fax (09) E-post Antti Peltonen verkställande direktör > KOLSTER Info 3

4 Kundens synvinkel TEXT ANNE SUUTALA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Värdefullt för ett startup-företags framgång: Licensering, bildande av nätverk och goda partners Pegasor Oy är ett år 2008 grundat high tech-tillväxtföretag, som har utvecklat världens första småskaliga, i realtid fungerande och kontinuerliga sensorteknologi för mätning av halten av små partiklar. Målet är en global affärsverksamhet påskyndad av licensering. Värdefull hjälp i att uppnå målet är att bilda nätverk med andra företag som utnyttjar licensering samt att hitta rätta partners - och vi ska inte glömma det väl i affärsverksamheten insatta patentombudet, säger Pegasors IP Manager Markku Rajala. Pegasor eftersträvar en ställning som ett företag vars partikelsensorer är ett måste när man vill mäta kontinuerligt halten av små partiklar. Pegasor Affärsverksamhet som koncentrerar sig på mätning av små partiklar håller enligt Rajala först nu på att utvecklas, varför Pegasor strävar efter att patentera basteknologin i så vid omfattning som möjligt. Dessutom måste processerna och olika användningsändamål skyddas. För att vara ett litet företag är Pegasor en mycket aktiv patenterare. Genom att branschen är outvecklad är det ännu möjligt att få generiska patent, som det lönar sig att hålla i kraft fulla 20 år. Hos Pegasor har man hittills identifierat ett fyrtiotal uppfinningar som hänför sig till produkter. Från dessa har man inlämnat ett tjugotal finska patentansökningar samt ett tiotal internationella PCT-ansökningar, summerar Rajala. Samma patentansökan innehåller ofta både produkt-, process- och användningspatentkrav. På så sätt kan vi spela tid och senare inlämna avdelade ansökningar allteftersom de kommersiella produkterna utvecklas. Enligt Rajala är intressanta områden inom småpartikelmätningen i framtiden särskilt tillämpningar i anslutning till hälsoeffekter och bekämpning av klimatförändringen. Ingetdera användningsområdet är ännu kommersialiserat fullt ut. Fordonsindustrin är en av de lovande branscherna. Målet är att Pegasors teknologi skulle bli standard inom branschen vid mätning av småpartikelutsläpp. Det skulle vara mycket eftersträvansvärt att till exempel besiktningsstationernas alla partikelmätningsapparater skulle bära varumärket Pegasor. Därför är även varumärket viktigt för oss vid sidan av patent; det fortsätter patentets skyddstid. Ett sådant evigt skydd är målet för Pegasor. 4 KOLSTER Info

5 Patentportföljen måste vara kassaflödespositiv Hörnstenen för Pegasors IPR-strategi har allt sedan början varit att patentportföljen måste vara kassaflödespositiv. Kostnaderna måste hållas så låga som möjligt, och IPR-portföljen måste vara sådan som möjliggör licensering, säger Rajala. Man kan emellertid inte bygga upp en portfölj som stöder affärsverksamheten utan kostnader. Därför måste licenseringen vara förhållandevis aggressiv, och den måste bindas till ett kundprojekt redan från början. Man strävar efter att optimera kostnaderna enligt marknadsområdena: man ansöker till exempel inte om patent i länder där man inte kan få en rimlig ersättning för intrång i patenten. Strävan är då att primärt registrera nyttighetsmodeller eller använda ett varumärke. De viktigaste områdena med tanke på patentering är Europa, Japan och Kina marknaden i USA är en utmaning: Vi överväger noga innan vi börjar genomföra en patenteringsprocess, som förefaller dyr och slumpmässig. Ifall det inte finns en stor partner som tar ansvar för eventuella rättegångskostnader via licensavtal, har ett litet företag ingen möjlighet att försvara sig, suckar Rajala. Däremot är erfarenheterna från såväl patent- som nyttighetsmodellskydd i Kina uppmuntrande. Ifall du inte själv skyddar i Kina, kan du vara säker på att kineserna skyddar. I Kina har vi sökt patent för basteknologin. I Kina känner man väl till även nyttighetsmodellen, och där används den också aktivt på samma sätt som i Ryssland och Tyskland. I Kina använder vi nyttighetsmodellen särskilt för att förebygga IPR-tvister. Fallet Chint vs. Schneider visade att ett intrång i en nyttighetsmodell kan bli mycket dyrt i Kina. Som mål att höja IPR-funktionernas fackmässighet Som ett viktigt utvecklingsobjekt i framtiden lyfter Rajala fram en effektivare administrering av IPR-funktionerna. Patentsystemet måste svara mot också den utmaning att affärsverksamheten någon gång kan säljas. Företagets värde får i en due diligence-process inte falla på grund av brister. IPR-portföljen och dess administrering bör uppfylla alla de löften som vi ger om den; på samma sätt som löftena som vi ger om själva produkten. Alla IPR-dokument med början från uppfinningsanmälan övergår framledes till ett elektroniskt verktyg, genom vilket Pegasor integreras också i det system som används av Kolster. IP Manager Markku Rajala, Pegasor Oy Som utvecklingsobjekt nämner Rajala därtill en allt exaktare identifiering av uppfinningarna. Vi måste hitta det som är unikt och värt att skydda i våra produkter. Fastän vi är ett uppfinningsrikt företag är identifieringen av gjorda uppfinningar inte alltid så rätlinjig. Detta gäller i synnerhet uppfinningar, som skulle ha användningsvärde även annanstans än i vår egen partikelmätare. Nätverk och bra partners värdefulla Pegasor vill lära sig mer om licensering och är medlem i den världsomfattande föreningen för licenseringsprofessionella. Vi deltar aktivt i LES Scandinavias verksamhet och jag måste säga att för alla som är intresserade av licensering är den organisationen med det största output-input förhållandet! Vi strävar framledes efter att bilda nätverk allt bättre med sakkunniga på licensering, berättar Rajala. Pegasor har hittills lyckats sluta ett mycket betydande licensavtal med en internationell partner, vars omsättning är cirka 1000 gånger större än företagets egen omsättning. Vår lycka har varit att försäljningen av vår basprodukt har varit så lönsam att det funnits tillräckligt med tid för licensavtalsförhandlingar. En extra krydda till förhandlingen medför det att vi inte hittills har beviljade patent. Härvid är det mycket viktigt att definiera vad man egentligen licenserar. Vid förhandlingarna kommer man ofta överens om överföring av kunnande och till och med utvecklande av prototyper. Då bör man även minnas att avtala om äganderätten till IPR och ömsesidig licensering. Principen är att licenseringen ska understöda försäljningen av basprodukter. I den långsiktiga produktutvecklingen uppskattas licensavtalens avkastningsmål genom att spegla det mot den tänkta vinsten, såvida företaget själv skulle förmå göra den investering som krävs. Fördelen är här att vi kan sälja ett paket antingen till ett annat företag med beredskap till produktion eller investeringar eller sedan till en finansiär med beredskap att finansiera erforderliga investeringar. Det viktiga vid sidan av lyckade licensförhandlingar och rätta partners är enligt Rajala ett fungerande samarbete med patentombudet. Med patentombudet behöver vi först och främst en intelligent, diskuterande dialog. Det är visserligen viktigt att kunna uppställa ansökningar, men detta blir ett mekaniskt utförande, ifall ombudet inte inser syftet med vår business. Av detta skäl är kontinuiteten med ett ombud man har förtroende för synnerligen viktigt. Vi har haft tur på den punkten. KOLSTER Info 5

6 IPR & licensering TEXT JYRKI NIKULA ÖVERS. SUSANNA WIKSTRÖM Licenseringens utmaningar Hur uppgöra ett bra licensavtal? Licensering är något av ett modeord idag. Internationella företags licenstvister har överskridit nyhetströskeln i finsk media flera gånger under det senaste året. Vi har upprepade gånger fått läsa om ersättningskrav och till och med om avbrytande av produkters marknadsföring i Europas folkrikaste länder. Allt detta kan förefalla rätt så avlägset i det vardagliga företagslivet, men licenseringen finns i själva verket närmare än många anar. Användningsrätter i skick med standardavtal Vi förknippar ofta licensering med stora patenttvister, men många mycket vardagliga frågor grundar sig på licensering. Till exempel att spela och distribuera musik med radio, cd eller i den form som laddas ner på dator baserar sig på licensering av upphovsrätter. Likaså är att titta på filmer anskaffade antingen via uthyrning eller online-service i själva verket licensering av användningsrätten. Många internationella handelskedjor eller kläd- och biltillverkare licenserar sitt varumärke till lokala aktörer, som kan erbjuda tjänster eller produkter under varumärket, fastän de inte själva äger brandet. De flesta tillverkare av datorprogram licenserar sitt eget program till företags eller privatpersoners användning för användningen ska man beroende på fallet betala en licensavgift av konstant storlek eller som avtalas skilt om och som kan vara i kraft en viss tid, såsom till exempel ett år eller för programvaruversionens livstid. För olika situationer används väldigt olika licenseringsavtal. De flesta vardagliga licenseringssituationer sköts med så kallade standardavtal eller standardfraser. Slutanvändare har i praktiken ingen annan möjlighet än att godkänna det färdigtryckta licensavtalet som erbjuds honom eller så låta bli att ta licensen eller hyra till exempel en film. I så kallade massalicenseringar är användningen av standardavtal ett förnuftigt sätt att sköta avtalandet om olika användningsrätter. Använd ett expertteam vid licensering av IPR-rättigheter Då man licenserar IPR-rättigheter bör man emellertid vara noggrann. Detta gäller för licensering av såväl patent, varumärken, upphovsrätter, mönsterrätter som know-how. Ifall licensgivaren i misstag ger för vida rättigheter eller ger licenstagaren för stor frihet att besluta om försäljningens omfattning och minimiförsäljningsmängder, kan ett avtal som till en början förefallit bra sluta i ett läge, där avtalet inte gagnar någondera parten. I värsta fall kan det till och med gå så att licenstagaren utvecklar och skyddar teknologin framåt så smart att detta skadar verksamheten för utvecklaren av den ursprungliga basteknologin på marknaden. Licensavtal är i allmänhet inte komplicerade, men parterna bör leva med dem mycket långa tider. Omständigheterna kan förändras rätt mycket, varvid ett noga övervägt avtal skyddar parterna mot överraskande händelser. Viktigt är emellertid det att licenseringen inte enbart är en del av IPR- eller legal-funktionen, utan kopplingen mellan affärsverksamhet, juridik och teknik har gjorts före förhandlingsfasen. I de avgörande licenseringsförhandlingarna är det bra att använda ett team bestående av experter från olika områden, där det vid sidan av en person som ansvarar för affärsverksamheten dessutom ingår en jurist och en teknisk expert. Ett sådant team utvecklar snabbt en rutin att förhandla fram bra avtal, eftersom alla tre element finns representerade redan i inledningsfasen. Att i efterhand låta ett färdigförhandlat avtal granskas av en jurist är i allmänhet inte särskilt förnuftigt, eftersom det i allmänhet är mycket svårt att öppna sådana punkter i avtalet som man inte ens diskuterat under de egentliga förhandlingarna. Experter på teknik och produktutveckling kan komma med värdefulla kommentarer om konkurrenternas aktiviteter på samma teknikområde eller till exempel om olika lösningar som en ny teknik som håller på att utvecklas kräver. Ibland kan följande produktgeneration avvika från föregående så mycket att IPR-rättighe- 6 KOLSTER Info

7 Bild: Vesa Lahtinen terna som hänför sig till själva produkten ändras helt när man övergår till en ny produktgeneration. Ställ avkastningen i relation till insatsen beakta även överföring av know-how I alla förhandlingar behövs emellertid inte ett stort expertteam. I mindre frågor lönar det sig att ställa avtalets omfattning och potentiella licenseringsavgifter som erhålls från det i framtiden i relation till hur mycket man satsar på förhandlingarna. Basfrågorna bör man emellertid gå igenom även i de enklaste avtalen så att avtalet inte blir en börda för företaget. För att till exempel upprätthålla ett patent i flera länder uppstår under årens lopp en viss mängd kostnader. Såvida företaget inte själv utnyttjar patentet och ingen betydande omsättning ackumuleras från tekniken som baserar sig på patenten eller licenseringen, kan försäljning av patentportföljen vara det förnuftigaste alternativet. Man bör även komma ihåg att värdet på vissa patent eller andra IPR-rättigheter kan realiseras först efter en lång tid från tidpunkten då man söker patent eller rättighet härvid kan ett för billigt licenserat patent medföra en tråkig överraskning efter några år. Jag har stött på flera fall där man med patent kunnat skydda bastekniken mycket exemplariskt, men när man gått inför att licensera produkten har man märkt att en betydande mängd knowhow är förknippad med framställningen, eftersom produkten är svårt att framställa och kräver särskilt kunnande. I en sådan situation är enbart en patentlicens inte tillräcklig, utan licensen bör även täcka en tillräcklig överföring av know-how, så att licenstagaren kan framställa en kvalitativ produkt på marknaden till ett konkurrenskraftigt pris. Enhetschef, Legal Counsel Jyrki Nikulas ansvarsområden på Kolster är IPR Legal, varumärken, domännamn och mönsterrätter. Kolster satsar framledes särskilt på att vidareutveckla IPR Legal-tjänsterna - Vår tyngdpunkt kommer att vara avtal. licensering och tvister samt vid sidan av dessa användning av särskilt upphovsrätter och immaterialrätter som en del av affärsverksamheten, säger Nikula. Know-howen kan vara skyddad med patent, men mycket ofta är sådan kunskap förknippad med framställningstekniken och förfarandena som man inte kan skydda med patent eller andra IPR-rättigheter. Härvid är ett väl uppställt licensavtal verkligen viktigt, eftersom licensgivaren bör överföra en tillräcklig mängd kunskap som ska hållas hemlig åt tillverkaren, men dock så att all konfidentiell information förblir konfidentiell. Licensering och rättegång olika sidor av samma mynt Licensering är ett sätt att utnyttja de egna IPR-rättigheterna. För vissa företag utgör licenseringsinkomsterna en avsevärd andel av inkomsterna. Väl uppställda och förhandlade licensavtal utgör grunden för en framgångsrik affärsverksamhet. I världen finns även så kallade aggressiva licenserare. En del företag strävar efter att skriva mycket omfattande patent, och deras affärsverksamhet grundar sig till stor del på försäljning av licenser till en så stor kundgrupp som möjligt. Härvid kan anskaffandet av en patentlicens som för en själv förefaller vara av liten betydelse kännas onödig, men i värsta fall kan ett dylikt licenseringserbjudande också resultera i rättegångar. I princip är licensering och rättegång olika sidor av samma mynt, beroende på från vems sida man ser på saken. KOLSTER Info 7

8 A6V0 Nyheter Mera nyheter på våra webbsidor > IPR-året 2011 i statistiken År 2011 inlämnades till Europeiska patentverket (EPO) trots den svaga ekonomiska situationen ett rekordantal patentansökningar ( ). Ökningen från år 2010 var 3 %. Även ett rekordantal internationella PCT-ansökningar inlämnades till WIPO (World Intellectual Property Office) ( ). Ökningen var 10,7 %. Patentverket i USA (USPTO) rapporterade om en cirka 5 %:s ökning för patentansökningarna ( ). Antalet mönsterskyddsansökningar växte på motsvarande sätt med cirka 5 % (30 270). Antalet varumärkesansökningar växte med knappa 10 % ( ). OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) rapporterade i sin tur om en över 7 %:s ökning i gemenskapens varumärkesansökningar 2011 ( ), och en 6 %:s ökning i gemenskapsmodellansökningar (87 000). Patentsökanden kan i PCT-ansökan anmäla sitt intresse för licensering Internationell undersökning: Kolster i topp bland företag inom patent- och varumärkesbranschen Kolster har placerat sig i topp ( Tier 1 ) vad avser patent- och varumärkeshandläggning i Managing Intellectual Property-tidningens internationella jämförelse av företag inom branschen. Undersökningen omfattade sammanlagt över 80 länder. Utnämningar Jur.kand. Jyrki Nikula har utnämnts till enhetschef med ansvarsområdet IPR Legal, varumärken, domännamn och mönsterrätter. Han har som uppgift att utveckla IPR-konflikthantering samt strategiskt utnyttjande av immaterial- och upphovsrätter. Från början av år 2012 har det varit möjligt för patentsökanden att i en internationell PCT-ansökan anmäla sitt intresse att licensera ett patent som söks. Informationen förmedlas till WIPOs (World Intellectual Property Office) PATENTSCOPE-databas. Anmälan kan inlämnas antingen i samband med ansökan eller för redan anhängiggjorda ansökningar inom en frist på 30 mån. Jur.kand., vicehäradshövding Lotta Ahovaara har utnämnts till IPR-jurist med ansvarsområdet IPR-rättegångar, licensiering, avtal och produktförfalskningar. EPO höjer avgifterna 1.4. ändringar även i godkännandefasen Dipl.ing. Toni Korelin har utnämnts till patentombud. Han har verkat inom IPR-branschen sedan år Europeiska patentverket (EPO) höjer alla officiella avgifter med början från Samtidigt ändrar EPO möjligheterna att svara på ett godkännande föreläggande. Ifall ett godkännande föreläggande har utfärdats eller senare och sökanden svarar att han inte godkänner den form med vilken EPO är redo att bevilja patent, behöver en översättning av patentkraven till de två andra språken inte göras i samband med svaret. Översättningen kan uppskjutas till den fas där patentkravens ordalydelse godkänns av såväl EPO som sökanden. Härvid återgår EPO delvis till praxis som var i kraft för cirka tio år sedan. Dipl.ing. Jami Wilenius har utnämnts till patentombud. Han har verkat inom IPR-branschen sedan år Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter

Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter Konkreta fördelar med immaterialla rättigheter www.kolster.fi IPR-tjänster sedan 1874 Kolster Oy Ab är ett expertföretag med fokus på immaterialrättigheter (IPR, Intellectual Property Rights). Vår uppgift

Läs mer

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag

IPR-skydd att tjäna. KONE Abp: Kolster från patentfabrik till konsulterande partner IPR i anställningsförhållanden och avtal mellan företag No Nr 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Abp: IPR-skydd att tjäna användarerfarenhet Kolster från patentfabrik till konsulterande

Läs mer

Patent och (im)materialrätt (GEMA40)

Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Patent och (im)materialrätt (GEMA40) Per Mercke LUIS (Lund University Innovation System) 15 februari 2011 LUIS Patent Forsknings resultat Exampel på stöd i en process Idea Project Packaging Company Development

Läs mer

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd

No 23 2013. Steget före din konkurrent. IPR & marknader i utveckling. Startup-företaget FilmMe: Med häst ut i världen - IPR som ryggstöd Steget före din konkurrent Nr No 23 2013 2012 IPR & marknader i utveckling TIEDOTUSLEHTI JASAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH Startup-företaget FilmMe: Med häst

Läs mer

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis

Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Vad är IPR Due Diligence? Patentet utgår varumärket består Nr 1 2009 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Valio Oy Förutom mjölk, även skyddad forsknings- och teknologiexpertis Bild: Markku Wiik,

Läs mer

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar

konkurrensfördelar Framträdande teknologi och starkt varumärke ger Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen Ponsse Oyj: är företagets tillgångar Nr 3 2008 Nyttighetsmodellagen reviderades Domännamnen är företagets tillgångar INFOBLAD FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Ponsse Oyj: Framträdande teknologi och starkt varumärke ger konkurrensfördelar

Läs mer

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet

Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol. Nr 4 2012. Saga Furs Abp: Värderingarna starkt bundna till brandet Varumärken är eviga IPR-ärendena koncentreras till en domstol No Nr 4 3 2012 2012 infoblad TIEDOTUSLEHTI FÖR ASIAKKAILLE KUNDER OCH JA SAMARBETSPARTNERS YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Abp: Värderingarna

Läs mer

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

No 13 2014. Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt? No 13 2014 2013 Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga

Läs mer

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna

Med skyddets hjälp kan vi skilja oss från konkurrenterna Nr 3 2010 infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Mångsidigt skydd lönar sig Patentmärkningar på produkter vad borde patentinnehavaren veta? Lignell & Piispanen: Med skyddets hjälp kan vi skilja oss

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin.

Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke MÖNSTERRÄTT IPR-FÖRSÄKRING. ökar i popularitet. som en del av IPR-strategin. No 1 2008 MÖNSTERRÄTT ökar i popularitet IPR-FÖRSÄKRING som en del av IPR-strategin infoblad FÖR KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Logica sammanlänkar sin verksamhet under ett varumärke www.kolster.fi Mönsterrätt

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Att svara på ett tekniskt föreläggande

Att svara på ett tekniskt föreläggande Att svara på ett tekniskt föreläggande Skydda dina idéer Att svara på ett tekniskt föreläggande Din patentansökan har granskats av en patentingenjör. Ett tekniskt föreläggande innebär att PRV vid nyhetsgranskningen

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde

Kolster Info. en Fridfull Jul & ett Innovativt Nytt år. NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Kolster Info Nr0 3 2005 December Patentering i USA Panel av granskare ett alternativ till besvärsskrift NetHawk Oyj Immaterialrättigheterna ger affärsverksamheten mervärde Reservera.eu-domännamn åt ditt

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Sju mål för framtiden PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Sju mål för framtiden Ta en titt på våra mål för framtiden. Vi har utarbetat våra strategiska mål för perioden 2012 2015 tillsammans med de bästa experterna inom området

Läs mer

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs.

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar

Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Vem pantsätter sin immaterialrätt, och hur? SFIR, torsdagen den 5 mars 2015 Louise Jonshammar Den rättsliga ramen för pantsättning av patent och varumärken i Sverige Panträtten uppstår genom registrering

Läs mer

Rapport: Studier av IPR strategier 2008-11-30. Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson

Rapport: Studier av IPR strategier 2008-11-30. Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson 2008-11-30 Rapport: Studier av IPR strategier Wanja Bellander Kjell Jegefors Torbjörn Larsson SUF Tfn 08 545164 70 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08 545164 71 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se

Läs mer

Immaterialrättsliga aspekter vid engagemang i Kina

Immaterialrättsliga aspekter vid engagemang i Kina Immaterialrättsliga aspekter vid engagemang i Kina I denna bilaga har vi tagit upp vissa immaterialrättsliga aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid samarbeten i Kina. Innehållet baseras inte på

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering.

varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. varumärkesskydd Bygger du ditt varumärke för att få göra fler och bättre affärer? Då kan ett varumärkesskydd vara en klok investering. VARUMÄRKESSKYDD när du har något som ingen annan har Varumärket är

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för EPC.

Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna för EPC. 2008-11-14 Till: Justitiedepartementet, enheten för immaterialrätt och transporträtt Näringsdepartementet, enheten för marknad och konkurrens Synpunkter på föreslagna ändringar i tillämpningsföreskrifterna

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK FRI TRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT

eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT eolf Manual för Valideringar Översättning av EP-patent och EP-ansökningar 2014-08-14/LT Denna manual på svenska är tänkt att användas som ett komplement till den mer omfattande manualen på engelska som

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007

AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 AWAPATENTS INNOVATIONSBAROMETER 2007 www.awapatent.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Om rapporten 3 2. Sammanfattning av resultat 4 3. Resultatet i detaljerade siffror 5 3.1 Forsknings- och utvecklingschefer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

SSF-stödda forskare söker patent i större utsträckning än icke SSF-stödda 1

SSF-stödda forskare söker patent i större utsträckning än icke SSF-stödda 1 SSF-stödda forskare söker patent i större utsträckning än icke SSF-stödda 1 S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g SSF-stödda forskare söker patent i större utsträckning än icke

Läs mer

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål

Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål Bobokonen Edingsgatan 4 662 36 Åmål LICENSAVTAL LIFE KINETIK LAGTRÄNARE mellan Bobokonen, genom Rose-Marie Johansson, Edingsgatan 4, 662 36 Åmål Ust.-ID-Nr.: DE 129459403 - härefter kallad licensgivare

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT!

MEN LÄS VIDARE! JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! VILL DU NÅGONTING? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! WATCHES JAG BER DIG INTE TA NED MÅNEN TITTA! DÄR ÄR LEONARDO! LEONARDO HAR INTE GJORT NÅGOT FEL, MEN VAD ÄR DET SOM BEKYMRAR HONOM? VEM SPRINGER HAN IFRÅN? DEN DÄR KILLEN ÄR GALEN DET ÄR INTE SANT! VILL

Läs mer

IT-rätt. Staffan Malmgren 051214

IT-rätt. Staffan Malmgren 051214 IT-rätt Staffan Malmgren 051214 Översikt 15-minuters grundkurs i juridik Den materiella IT-rätten Datorbrott Avtalsrätt E-handelsregleringar Yttrandefrihet Personlig integritet Immaterialrätt Att lösa

Läs mer

Bilageförteckning. Innehållsförteckning

Bilageförteckning. Innehållsförteckning Immaterialrätt CASE Halmstad 2009-12-02 Johan Höcks 870624-4632 Erik Nykvist 810613-7139 Andreas Johansson 860101-4676 Johan Ohlsson 880530-2711 Arvid Nilsson 871126-4658 Innehållsförteckning Sammanfattning...1

Läs mer

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system

A new Patents Act and Two New IP Courts an Overview of upcoming changes in the Swedish IP system FICPI SWEDEN is the Swedish part of FICPI which is an international organization, with members from more than 80 countries. FICPI works for patent and trademark attorneys in the free profession, with issues

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM 1 Innehållsförteckning Tillägg till Prospekt i anledning av notering av C-RAD AB (publ) på Nasdaq Stockholm... 3 Uppdateringar

Läs mer

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger

När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger När ska jag skydda mina immateriella rättigheter? Johanna Löttiger Disposition Kort om PRV Grundläggande begrepp När ska man skydda sina rättigheter? Var får jag hjälp? Slutsats Kort om PRV Avgiftsfinansierad

Läs mer

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter:

Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: Syfte Erfarenhetsutbyte, Referens/Expertgrupp Deltagande IK IK Syd, IK Ett, UUI, KII, KTHI Erfarenheter: ca: 10-20 års erfarenhet av IPR och kommersialisering - per person. -Erfarenhet från IPR inom: industrin,

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 februari 2005 Ö 4077-04 SÖKANDE KP MOTPART Sinmatai Enterprise Co. Ltd., 11 F-5, No. 171 Sec. 2 Chang-An E. Road, P.O.Box 46-472,

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN

AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN Samarbetsavtal Här lämnas historik och bakgrund om produkten Avtal Parter: EN och PI Upphovsman: Erik Nilsson nedan kallad EN Uppfinnarvägen 1 Staden Tel: Licenstagare: Produkt Industrier AB nedan kallad

Läs mer

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast

Bestämmelserna i denna kungörelse om patentansökan gäller, om inte något annat sägs, endast SFS nr: 1967:838 Departement/ myndighet: Näringsdepartementet Rubrik: Patentkungörelsen (1967:838) Utfärdad: 1967-12-01 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:449 Omtryck: SFS 1991:1331 Patentansökan och diarium

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

eolf Manual för SE-ansökningar

eolf Manual för SE-ansökningar eolf Manual för SE-ansökningar 2014-08-14/LT Denna manual på svenska är tänkt att användas som ett komplement till den mer omfattande manualen på engelska som ges ut av EPO. Först beskrivs eolfprogrammet

Läs mer

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi

Delegationen för stiftelser och fonder rf. www.saatiopalvelu.fi Delegationen för stiftelser och fonder rf www.saatiopalvelu.fi God stiftelsepraxis Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 1 Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-25 254 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Staten genom Vägverket (202100-0639) 781 87 BORLÄNGE Ombud: Verksjuristen Rogert A, Vägverket, 781 87 BORLÄNGE 103

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Innovationsindikatorer semaforer på vad?

Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer semaforer på vad? Innovationsindikatorer och politiklärande Anförande på SCBs användarseminarium inom FOU-statistiken 24 maj 2011 Lars Bager-Sjögren Tillväxtanalys Indikatorerna

Läs mer

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se Afema Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering Ström & Gulliksson Salén-huset 10 september 2004 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se Innovationsföretag i tidiga skeden

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENT

PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENT PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENT 1 F ö r d e n s o m s ö k e r p a t e n t I nästan alla länder har det befunnits nödvändigt att skydda uppfinningar med lagstiftning. Den viktigaste skyddsformen för

Läs mer

Rättsvetenskapligt utlåtande

Rättsvetenskapligt utlåtande Till: Advokaten Johan Åberg, Advokatfirman Westermark Anjou Box 16030 103 21 Stockholm Rättsvetenskapligt utlåtande 1. Tvisten rörande Holmsäters verk Inför upprättandet av detta utlåtande har jag tagit

Läs mer

SFIR uppehåller sig i detta yttrande främst vid de frågor som berörs i avsnitt 7.2-3 i Kommissionsdokumentet.

SFIR uppehåller sig i detta yttrande främst vid de frågor som berörs i avsnitt 7.2-3 i Kommissionsdokumentet. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Remiss: Svensk ståndpunkt om ursprungsangivelser m.m. i samband med genomförandet av Bonn-riktlinjerna om tillträde till

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 4.6.2014 Finnpartnershipföretagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-17 612 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kjell L m firma Infra Sol 194 67 Upplands Väsby DOMÄNNAMNSINNEHAVARE Nicklas S 194 39 Upplands Väsby SAKEN Alternativt

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Knowledge Investor Comset www.comset.se www.comset.fi www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken Bolagsvärde är ett omfattande mått på den operativa lönsamheten oberoende av ägarens målsättningar. Bolagsvärdet reflekterar summan av alla framtida kassaflöden. Ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Jani kaulo Skydd av varumärken i Kina. Sid 3. Markku Rajala Konkurrenstrumf i Kina: beprövad kvalitet, IPR och brand Sid 4-5

Jani kaulo Skydd av varumärken i Kina. Sid 3. Markku Rajala Konkurrenstrumf i Kina: beprövad kvalitet, IPR och brand Sid 4-5 NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2014 Presentation Jani kaulo Skydd av varumärken i Kina Sid 3 av Kolster China Desk och Wei Zhang Markku Rajala Konkurrenstrumf i Kina: beprövad kvalitet, IPR och brand Sid 4-5

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Vi löser era lokalproblem

Vi löser era lokalproblem Vi löser era lokalproblem Ett steg före förväntningarna Senatfastigheter är ett statligt affärsverk som erbjuder lokaler och tillhörande tjänster till statsförvaltningen. Uthyrning av lokaler, utveckling

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter YTTRANDE 2014-09-29 AD-411/2014/1904 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm josefin.park@regeringskansliet.se EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer