Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring"

Transkript

1 Frågeformulär VD- & Styrelseansvarsförsäkring Information Benämningen Företaget i detta formulär är den juridiska personen som söker försäkring (tillika försäkringstagaren). Benämningen försäkrade är de individer som omfattas av försäkringen. I det fall det saknas utrymme i formuläret att lämna svar, vänligen använd då baksidan av formuläret eller ett separat ark som biläggs formuläret. 1 Allmän information a. Företagets namn: b. Företagets adress: Postnummer: Postadress: c. I vilket land är Företaget registrerat (säte): d. Hur länge har Företaget oavbrutet bedrivit affärsverksamhet? (om mindre än 12 månader, vänligen bilägg en kopia av Företagets affärsplan) e. Är Företaget ett dotterföretag? Om Ja, vänligen besvara följande frågor: f. Ange moderföretagets eller koncernens namn: g. Ange i vilket land moderföretaget eller koncernen är registrerat: 2 Kompletterande information om Företaget och dess aktier a. Ange Företagets bolagsform (tex AB, HB el dyl): b. Ange Företagets ordinarie verksamhet: c. Kontrolleras/övervakas Företaget av någon tillsynsmyndighet: Om Ja, vilken/vilka? d. Sker handel av Företagets aktier på någon börs? Om Ja, vänligen ange börsens namn och land: e. När blev Företaget för första gången registrerat som publikt? 1 (5)

2 f. Sker annan publik handel av Företagets aktier? Om Ja, lämna kompletterande information: g. Vänligen ange: Antal ordinarie utfärdade aktier: Antal ordinarie aktieägare Totalt antal aktier som direkt eller indirekt ägs av VD och/eller Styrelsen: Ange namn på ägare och deras respektive andelar som innehar mer än 15% (direkt eller indirekt) av Företagets ordinarie aktier: h. Under de senaste fem åren, har: Företagets namn ändrats? Företaget genomfört något företagsförvärv eller försäljning? Företagets organisatoriska struktur ändrats? del av Företaget eller dotterföretag sålts av eller upphört med verksamhet? Företaget utfärdat någon aktie-emission eller har aktieägartillskott skett? Företaget utfärdat nya aktier eller andra finansiella instrument? Ansökan om börsintroduktion eller emissionserbjudande gjorts? Om någon av ovan frågor har besvarats Ja, vänligen lämna kompletterande information: i. Planerar Företaget att under den kommande 12 månaders perioden genomföra en börsintroduktion eller emissionserbjudande? Om Ja, vänligen lämna kompletterande information: j. Har Företaget tidigare deklarerat att man avser genomföra en börsintroduktion, emissionserbjudande, företagsköp eller försäljning, eller sammanslagning? 2 (5)

3 k. Har Företaget kännedom om något externt intresse eller pågående/kommande erbjudande om en sammanslagning eller uppköp av Företaget? 3 Verksamhet i Nordamerika (USA/Kanada) a. Har Företaget något dotterföretag, tillgångar eller anställda i USA eller i Kanada? Om Ja vänligen besvara resterande frågorna i denna sektion, om Nej vänligen gå direkt till sektion 4. b. Är samtliga företag i USA/Kanada Företagets helägda dotterföretag? Om, Nej Hur stor andel av de aktuella företagen ägs av Företaget? Vem är majoritetsägare av aktiekapitalet (ange också storlek på ägarandel)? Ange Företagets totala tillgångar i USA: Kanada: c. Ange Företagets antal anställda i USA d. Ange Företagets antal anställda i Kanada e. Handlas Företagets aktier, obligationer, skuldebrev eller något annat finansiellt instrument i USA eller Kanada? Om, Ja När skedde det senaste publika erbjudandet? Var erbjudandet initierat i enlighet med lokal lagstiftning? If Ja vänligen komplettera med information var (tex land eller stat), relevant lagstiftning och procentandel av aktier som erbjöds Om aktuellt, vänligen bilägg senaste 20-F anmälan till FSA. f. Har Företaget, något dotterföretag, VD- eller styrelsemedlem eller någon annan person med chefsposition som skall omfattas av försäkringen varit involverad eller föremål för något av det följande: Utredning om otillbörlig konkurrens eller intrång i annans rättigheter? Civilrättslig eller kriminell utredning/prövning, stämning eller annan överträdelse som har involverat en juridisk utredning eller prövning? En grupptalan (sk Class Action ) eller talan från aktieägare om en ansvarsfråga gentemot någon (sk Derivative Suit )? Om någon av ovan frågor har besvarats Ja, vänligen lämna kompletterande information: 3 (5)

4 4 Försäkring a. Har Företaget en gällande VD- och Styrelseansvarsförsäkring som har varit i kraft de senaste tre åren? Om Ja, vänligen besvara följande frågor: Under vilken period? Ange storleken på försäkringsbeloppet? Vilket försäkringsbolag förmedlar försäkringen? b. Har Företaget, dess VD- eller Styrelsemedlemmar någon gång nekats att teckna en VD- och Styrelseansvarsförsäkring eller har sådan försäkring annullerats av försäkringsbolaget eller har försäkringsbolaget krävt att specifika undantag skall gälla i försäkringen? c. Vänligen ange storlek på försäkringsbelopp som Företaget söker i denna försäkring? 5 Skadeinformation och skadegaranti a. Vänligen lämna samtlig information om tidigare skadehändelser, anmälningar, skador, utredningar som involverar Företaget och/eller dess VD- & Styrelsemedlemmar och/eller någon annan person som innehar en chefsposition i Företaget som har inträffat under de senaste tio åren. Vänligen lämna också information om typ av stämning, anklagelse, domstol/polismyndighet som hanterat ärendet, information om fastställande/beslut, laga dom/domskäl, utbetald skadeersättning och rättegångskostnader som är aktuella för varje skada eller skadehändelse. b. Har Företaget och/eller dess VD- & Styrelsemedlemmar och/eller någon annan person som skall omfattas av denna försäkring kännedom om någon pågående omständighet, ärende, anklagelse, incident eller liknande som kan komma att resultera i en framtida skada som eventuellt kan komma att anmälas under denna försäkring? Observera att samtliga skador som har eller borde ha anmälts innan denna försäkring träder i kraft enligt 5 a. och/eller 5 b. ej i något fall kommer omfattas av denna försäkring. 4 (5)

5 6 Annan information a. Är Företaget och/eller dess VD- & Styrelsemedlemmar och/eller någon annan person i företaget medveten om någon annan viktig eller kompletterande information som inte har besvarats i detta formulär? nedan: Exempel på kompletterande information kan vara extra information som rimligtvis kan antagas vara av vikt för försäkringsbolaget i dess riskbedömning, premiesättning och slutligen förmedlande av denna försäkring. Om det är osäkert huruvida sådan information kan anses vara av vikt för försäkringsbolaget, vänligen ange den i alla fall. Underlåtenhet att lämna sådan information kan begränsa omfattningen av försäkringen och/eller innebära att försäkringen annulleras, om informationen framkommer i ett senare tillfälle. Vid osäkerhet, vänligen ta kontakt med aktuell försäkringsförmedlare eller försäkringsbolaget. 7 Dokument Som tillägg till detta formulär, vänligen bilägg: a. De senaste två årens årsredovisningar. Alternativt ange var försäkringsbolaget kan finna dessa på Internet. b. De senaste aktuella a delårsrapporten (om sådan finns) Deklaration Jag bekräftar härmed att jag är behörig att signera detta formulär och jag medger också att informationen som är lämnad i formuläret får användas av försäkringsbolaget i sin riskbedömning. Jag bekräftar också att jag är behörig att teckna detta formulär på uppdrag av Företaget och/eller dess VD- & Styrelsemedlemmar och/eller någon annan person som skall omfattas av denna försäkring och all information som är lämnad är korrekt och att ingen information har utelämnats. Jag ansvarar för att informera försäkringsbolaget om någon information som har lämnats i formuläret kan ha ändrats innan försäkringen träder i kraft. Jag är medveten om att sådan ändrad information kan innebära att försäkringens villkor, premier eller övrig omfattning kan komma att ändras av försäkringsbolaget innan försäkringen träder ikraft. Underskrift av detta formulär innebär inte att försäkringsbolaget är skyldigt att förmedla försäkring, ej heller är Företaget skyldigt att teckna försäkring, men det är införstått att detta formulär (inklusive bilagd tilläggsinformation) kommer utgöra en kritisk del av försäkringsavtalet och försäkringens omfattning. Signatur: Namn: Position i Företaget: Datum: Formuläret skall fyllas i och undertecknas av partner, VD, Styrelseordförande, firmatecknare eller annan chefsperson som har delegerats ansvar av Företaget och alla de individer som skall omfattas av försäkringen att på deras uppdrag underteckna detta formulär. 5 (5)

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada

ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada ProfessionGuard för försäkringsförmedlare -Ansvar för ren förmögenhetsskada Frågeformulär Allmän information om bolaget 1. Bolagsnamn 2. Bolagets adress 3. När bildades bolaget? 4. Bolagets webbadress

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01

VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2015:1 Giltigt från 2015-01-01 VD- & STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system.

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2013-10-16 16 oktober 2013 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 4 Börsinformation 7 Reglerad marknad 7 Hemmedlemsstat 7 Börsinfodatabasen 8 Sanktioner 9 Flaggning

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Checklista för dig som förmedlar Nordnet Kapitalförsäkring Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager: Övriga överenskommelser

Läs mer

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension

Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension Checklista för dig som förmedlar Nordnet Tjänstepension 5 eller fler anställda Använd denna checklista även som försättsblad till de handlingar du skickar in till oss. Förmedlarkod: Användare Client Manager:

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer,

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Vi vill göra det enkelt och smidigt för dig som är ny kund hos oss. Därför har vi gjort en checklista och sammanställt några av de dokument som behövs för att teckna Nordnet Tjänstepension.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension

Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL. KPA SmartPension Allmänna försäkringsvillkor för avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL KPA SmartPension dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som har träffats den 1 januari 2009 och därefter Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning...

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning... Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Kund Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller motsvarande (Folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån

GoodCause Invest I AB. Prospekt avseende vinstandelslån GoodCause Invest I AB Prospekt avseende vinstandelslån Information till investerare Med anledning av GoodCause Invest I AB:s (publ) ( Bolaget eller GC Invest ) emission av vinstandelsbevis ( Vinstandelsbevisen

Läs mer

ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN

ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN ANSÖKAN TJÄNSTEPENSIONSPLAN Tjänstepensionsplan 1 UPPGIFTER OM FÖRSÄKRINGSTAGAREN/FÖRETAGET Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnr Ort Kontaktperson, namn Kontaktperson, telefon Kontaktperson,

Läs mer

Dubbel boendeförsäkring Villa

Dubbel boendeförsäkring Villa Dubbel boendeförsäkring Villa När du som privatperson säljer din bostad har du möjlighet att skydda dig mot dubbla boendekostnader genom denna försäkring. Om din bostad inte är såld efter minst tre månader

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

Välkommen till Nordnet

Välkommen till Nordnet Välkommen till Nordnet Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över din tjänstepension

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Investeringssparkonto ÖPPNINGSHANDLINGAR BAS Välkommen till Garantum Fondkommission AB Varmt välkommen som kund hos Garantum Fondkommission AB. Vi är glada över att du valt att öppna ett investeringssparkonto

Läs mer